Smluvní podmínky Propagační akce „Bonus za žádost o kartu Prepaid Mastercard“

PŘED TÍM, NEŽ SE ZÚČASTNÍTE, SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY. BUDE SE MÍT ZA TO, ŽE JSTE TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY PŘIJALI A ŽE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POKUD SE TÉTO PROPAGAČNÍ AKCE ZÚČASTNÍTE, BUDETE JIMI VÁZÁNI. TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY MEZI JINÝM ZAHRNUJÍ TAKÉ OMEZENÍ VAŠICH PRÁV A PRÁVNÍCH PROSTŘEDKŮ.

1. Propagační akce („Propagační akce“) a Smluvní podmínky Propagační akce.

Od 8. srpna 2021 do 8. září 2021 společnost Skrill vám dává možnost získat jednorázový bonus věrnostních bodů Knect („bonus“), když požádáte o kartu Skrill Prepaid Mastercard® („karta“).

1.1 Účastníci, kteří během Propagačního období úspěšně provedou kvalifikující akci, budou odměněni bonusem po skončení Propagačního období v souladu s článkem 1.4 níže.

1.2 Tato Propagační akce je k dispozici pouze majitelům účtu Skrill registrovaného v souladu s https://www.skrill.com/en/footer/terms-conditions/skrillaccounttermsofuse/Podmínkami použití účtu Skrill („účet Skrill“, kteří mají (i) bydliště ve způsobilých zemích; (ii) byli registrovanými účastníky věrnostního programu Skrill Knect v souladu s Pravidly věrnostního programu Skrill Knect („Věrnostní program“) buď před Propagačním obdobím, nebo během Propagačního období; a (iii) během Propagačního období požádali o fyzickou kartu Skrill Prepaid Mastercard® v souladu s Smluvními podmínkami pro Skrill Prepaid Mastercard® („kvalifikující akce“).

1.3 Přesná výše bonusu je uvedena v osobním e-mailu účastníka nebo na banneru na účtu účastníka.

1.4 Skrill vynaloží přiměřené úsilí, aby získaný bonus vložil na účet Skrill Účastníka do 15. září 2021 23:59 hod. GMT bez dalšího upozornění nebo žádosti příslušných Účastníků. Skrill si vyhrazuje právo prodloužit platební lhůtu nejpozději do 28. září 2021 do 23:59 hod. GMT, pokud to bude podle jeho vlastního uvážení potřebné.

1.5 Propagační akce je omezena pouze na JEDNU bonusovou platbu na zákazníka. U držitele více účtů bude platba provedena na účet, ze kterého byla provedena způsobilá akce. Účastníci nemohou sdílet tuto Propagační akci s jinými uživateli účtů, kteří neobdrželi personalizovanou propagační zprávu.

2. Propagační období

Tato Propagační akce platí na omezenou dobu pouze od 8. srpna 2021 0:01 hod. GMT a končí 8. září 2021 23:59 hod. GMT („Propagační období“).

3. Kritéria způsobilosti

Abyste se mohli této Propagační akce zúčastnit, musíte splnit všechna níže definovaná a stanovená kritéria:

a) musíte mít registrovaný účet Skrill;

b) Účastník musí být zapsán do věrnostního programu buď před Propagačním obdobím nebo během Propagačního období;

c) musí obdržet personalizovaný propagační e-mail nebo banner na účtu přímo od společnosti Skrill;

d) Účastník musí požádat o Skrill Prepaid Mastercard® v souladu s Smluvními podmínkami Skrill Prepaid Mastercard®;

e) nesmí používat svůj účet pro komerční účely;

f) nesmí být zaměstnancem ani přímým rodinným příslušníkem zaměstnance společností Skrill Ltd, Paysafe Payment Solutions Limited ani jiné společnosti skupiny Paysafe. Aby se předešlo pochybnostem, „zaměstnanec“ zahrnuje dodavatele a vyslané pracovníky a „nejbližší rodinný příslušník“ znamená jakoukoli osobu s jakýmkoli z následujících vztahů se zaměstnancem: a/ manžel/manželka a jejich rodiče; b/ synové a dcery a jejich manželé; c/ rodiče a jejich manželé; d/ bratři a sestry a jejich manželé; e/ prarodiče a vnoučata a jejich manželé; f/ domácí partner a jeho rodiče včetně domácích partnerů jakéhokoli jedince uvedeného v bodech a/ až g/ této definice; a g/ jakýkoli jednotlivec pokrevně nebo příbuzensky příbuzný, jehož úzké spojení se zaměstnancem je ekvivalentem rodinného vztahu;

g) nesmí být poskytovatelem služeb ani přímým rodinným příslušníkem poskytovatele služeb žádné ze společností skupiny Paysafe;

h) musí mít nejméně 18 let;

i) nebydlí ani se nenachází v žádné zemi, kde má Skrill zakázáno nabízet účty; a

j) nesmí zaregistrovat a používat svůj účet v žádné zemi, kde by tato Propagační akce mohla být považována za nezákonnou a/nebo zakázanou.

Výše uvedené je souhrnně označováno jako „Kritéria způsobilosti“. Pro účely této Propagační akce je účastníkem majitel účtu, který splňuje všechna Kritéria způsobilosti („Účastník“).

Není-li zde výslovně uvedeno jinak, musí být aktuální podmínky Propagační akce čteny společně a interpretovány ve spojení s Podmínkami použití účtu Skrill, Pravidly věrnostního programu Skrill Knect a Smluvními podmínkami pro kartu Skrill Prepaid Mastercard®. V případě jakéhokoli rozporu mezi těmito Podmínkami Propagační akce a Pravidly věrnostního programu Skrill Knect se použijí tyto Podmínky Propagační akce, s výjimkou ustanovení čl. 16. Ochrana osobních údajů, čl. 17. Duševní vlastnictví, čl. 18. Odpovědnost, a čl. 25. Důvěrnost Pravidel věrnostního programu Skrill Knect, které v případě jakéhokoli konfliktu nahradí a budou řídit ustanovení aktuálních Podmínek Propagační akce.

4. Ochrana soukromí a duševního vlastnictví

a) Zpracování údajů Účastníků se řídí Zásadami ochrany osobních údajů skupiny Paysafe Group Limited, které lze nalézt na webových stránkách Skrill (https://www.skrill.com/en/footer/privacypolicy/ a https://www.skrill.com/en/footer/cookies-notice/ ). Společnost Skrill může vyžadovat dodatečné informace k ověření, že tyto Podmínky Propagační akce jsou dodržovány. Účastníci souhlasí s tím, že některé jejich osobní údaje (křestní jméno, iniciály příjmení a země) mohou být zveřejněny na různých kanálech Skrill, mimo jiné včetně e-mailů, sociálních sítí a on-line vysílání.

b) Pro účely této Propagační akce Účastníci udělují společnosti Skrill a jejím přidruženým společnostem nevýhradní, celosvětovou, bezplatnou, nepřenosnou, neodvolatelnou licenci ke kopírování, používání a zobrazování jakéhokoli loga, ochranné známky, obchodního názvu nebo jiného duševního vlastnictví (v příslušných případech), které mohou být zveřejněny na různých marketingových kanálech skupiny Paysafe Group, včetně mimo jiné našich webových stránek, e-mailů a stránek sociálních sítí.

5. Důvěrnost

a) Důvěrné informace znamenají jakékoli informace, které jsou označeny jako „důvěrné“ nebo u kterých by mělo být důvodně očekáváno, že budou důvěrné s ohledem na souvislosti spojené s jejich odhalením nebo povahou. Aniž by byla dotčena obecnost výše uvedeného, budou za důvěrné dále považovány obchodní plány, data, strategie, metody, seznamy zákazníků a klientů, technické specifikace, transakční údaje a údaje o zákaznících.

b) Během Propagačního období a poté bude společnost Skrill používat a reprodukovat důvěrné informace Účastníků pouze pro účely této Propagační akce a pouze v míře nezbytné pro tento účel a omezí zpřístupnění důvěrných informací na své zaměstnance, konzultanty, poradce nebo nezávislé smluvní strany, kteří tyto informace potřebují.

c) Bez ohledu na výše uvedené společnost Skrill neporuší tyto Podmínky Propagační akce, pokud zpřístupní důvěrné informace v případě, že to bude nutné ze zákona nebo to bude vyžadovat soudní nebo vládní vyšetřování nebo řízení.

d) Povinnosti spojené s důvěrností uvedené v tomto článku 5 se nebudou vztahovat na informace, které (i) jsou nebo se stanou veřejně známými bez přičinění nebo selhání společnosti Skrill; (ii) jsou společnosti Skrill známy bez omezení, a to před přijetím od Účastníka v souvislosti s touto Propagační akcí, z jejích vlastních nezávislých zdrojů, jak dokládají písemné záznamy Skrill, a které nebyly získány, přímo ani nepřímo, od Účastníka; (iii) společnost Skrill obdrží od jakékoli třetí strany, o které je společnosti Skrill přiměřeně známo, že má zákonné právo tyto informace předávat, a nemá žádný závazek zachovávat tyto informace jako důvěrné; nebo (iv) informace nezávisle vyvinuté zaměstnanci nebo zástupci společnosti Skrill za předpokladu, že společnost Skrill může prokázat, že tito zaměstnanci nebo zástupci neměli přístup k důvěrným informacím, které podle tohoto dokumentu obdrželi.

6. Právní postih

a. Tuto Propagační akci vám přináší společnost Skrill Limited, společnost řádně registrovaná podle zákonů Anglie a Walesu pod číslem společnosti 4260907, jejíž sídlo je na adrese 25 Canada Square, London E14 5LQ, autorizovaná úřadem Financial Conduct Authority (FCA) pro vydávání elektronických peněz s licencí č. 900001, a společnost Paysafe Payment Solutions Limited, společnost řádně registrovaná podle irských zákonů, pod číslem společnosti 626665, se sídlem Grand Canal House, Grand Canal Street, Upper Dublin 4, Irsko, autorizovaná irskou centrální bankou (CBI) pro vydávání elektronických peněz s licencí č. C184986 (běžně označované jako „Skrill“). Společnost Skrill obchoduje jako Paysafe, NETELLER, Skrill, Rapid Transfer a Skrill Money Transfer.

b. Zadáním a nárokováním odměn z této Propagační akce jste souhlasili s těmito Podmínkami Propagační akce.

c. Tato Propagační akce se nevztahuje na obyvatele zemí, kde by tato Propagační akce mohla být považována za nezákonnou a/nebo zakázanou.

d. Skrill si vyhrazuje právo kdykoli ukončit tuto Propagační akci podle svého výhradního uvážení nebo kdykoli provést změny v této Propagační akci podle svého výhradního uvážení zasláním písemného oznámení na e-mailovou adresu zaregistrovanou k vašemu účtu nebo změnou Smluvních podmínek této Propagační akce. Skrill si vyhrazuje právo podle svého výhradního uvážení upravit, zrušit, ukončit nebo pozastavit Propagační akci zcela nebo zčásti, pokud se domnívá, že Propagační akci nelze provést způsobem uvedeným v těchto Podmínkách Propagační akce nebo v případě výskytu viru, chyby počítače nebo neoprávněného zásahu člověka nebo jakékoli jiné příčiny, která je mimo přiměřenou kontrolu společnosti Skrill a která by mohla poškodit nebo ovlivnit správu, zabezpečení, nestrannost nebo normální průběh Propagační akce.

e. Skrill si vyhrazuje právo odebrat z této Propagační akce jakéhokoli Účastníka, pokud má Skrill důvod se domnívat, že Účastník porušil nebo se pokusil porušit tyto Smluvní podmínky Propagační akce, Podmínky použití účtu Skrill nebo Podmínky použití kryptoměny Skrill (podle potřeby), nebo se pokusil obejít jakékoli bezpečnostní nebo provozní postupy.

f. Všechna rozhodnutí společnosti Skrill jsou konečná a závazná a nebude muset být vstupováno do další korespondence.

g. Společnost Skrill není zodpovědná za: (1) jakékoli nesprávné nebo nepřesné informace, ať už způsobené Účastníkem, tiskovými chybami nebo jakýmkoli zařízením nebo programováním spojeným s touto propagační akcí nebo v ní používaným; (2) technické poruchy jakéhokoli druhu, včetně, ale nikoliv výhradně, poruch, přerušení nebo odpojení telefonních linek nebo síťového hardwaru či softwaru; (3) neoprávněný lidský zásah do jakékoli části vstupního procesu této Propagační akce; (4) technické nebo lidské chyby, které mohou nastat při správě této Propagační akce nebo při zpracování záznamů; nebo (5) jakékoli zranění nebo škody na osobách nebo majetku, které mohou být způsobeny, přímo či nepřímo, zcela či zčásti, účastí v této Propagační akci nebo přijetím, použitím či zneužitím jakékoli ceny.

h. Všechny záležitosti a otázky týkající se interpretace, platnosti, výkladu a vymahatelnosti těchto Podmínek Propagační akce nebo práv a povinností Účastníka a společnosti Skrill, dle potřeby, v souvislosti s touto Propagační akcí, se řídí a vykládají v souladu s anglickými zákony, aniž by byla ovlivněna jakákoli volba práva nebo pravidla kolizní normy (ať už v Anglii nebo v jiné jurisdikci), což by způsobilo použití zákonů jakékoli jiné jurisdikce než anglické.

i. Pokud existuje jakýkoli rozpor mezi kteroukoli přeloženou verzí a (původní) anglickou verzí těchto Smluvních podmínek Propagační akce, bude mít přednost verze anglická.

j. Pokud to zákon povoluje, Skrill, jeho zástupci nebo distributoři nebudou za žádných okolností odpovědní za kompenzaci Účastníka nebo budoucího Účastníka ani nepřijímají žádnou odpovědnost (ať už přímou, nepřímou, zvláštní, náhodnou, příkladnou, represivní nebo následnou) za účast nebo v souvislosti s účastí (nebo za pokus o účast) na Propagační akci, ať už taková odpovědnost vyplývá z jakéhokoli nároku na základě smlouvy, záruky, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak. Zákonná práva Účastníka tím nejsou dotčena. Nic v těchto Podmínkách Propagační akce však žádným způsobem nevylučuje ani neomezuje žádnou odpovědnost za smrt nebo zranění osob způsobené nedbalostí společnosti Skrill, za podvody nebo za jakékoli jiné záležitosti, kde odpovědnost nemůže být ze zákona vyloučena nebo omezena.

k. Společnost Skrill neodpovídá za zpoždění při plnění nebo neplnění kterékoli ze svých povinností podle Smluvních podmínek Propagační akce, pokud takové zpoždění nebo selhání vyplývá z událostí, okolností nebo příčin, které jsou mimo její přiměřenou kontrolu, jako je například oheň, povodeň, zemětřesení, nepříznivé povětrnostní podmínky, stávka, válka (vyhlášená nebo nevyhlášená), embargo, blokáda, zákaz ze zákona, vládní akce, nepokoje, povstání, poškození, zničení, zpoždění nebo zrušení letu či jiné dopravy.

7. Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se této Propagační nabídky nebo našich služeb obecně, můžete nás kdykoli kontaktovat zasláním zprávy zákaznické podpoře prostřednictvím našeho centra e-mailové podpory na našich webových stránkách nebo zavoláním na číslo +44 203 308 2520.