ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Datum, kdy zásady vešly v platnost: 31.01.2017

Scroll down

ÚVOD

Toto oznámení se týká společnosti Paysafe Group Limited a společností této skupiny, které někdy používají obchodní jména včetně Paysafe, paysafecard, Payolution, Fans, Skrill a NETELLER. Seznam hlavních dceřiných společností Paysafe lze nalézt zde. Odkaz na společnost Paysafe (nebo „my“) zahrnuje výše uvedené společnosti a všechny relevantní přidružené skupiny, jejichž seznam lze získat prostřednictvím oddílu Kontaktujte nás. Společnost Paysafe se zavazuje, že bude chránit vaše soukromí a podnikne všechny přiměřené kroky k tomu, aby zajistila, že s vašimi osobními údaji bude nakládáno bezpečně a že budou shromažďovány, používány, uchovávány a sdělovány v souladu s tímto oznámením. Výraz „Vy“ v tomto oznámení znamená jednotlivce, který přistupuje ke službám Paysafe nebo žádá o jejich použití (dle definice níže) buď sám/sama za sebe nebo jménem svého podniku. To, ve vztahu k zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi společnosti Paysafe, zahrnuje jakéhokoli živnostníka a jakékoli vedoucí pracovníky včetně řídících a finančních ředitelů, jakýchkoli jiných ředitelů a vedoucích pracovníků, akcionářů, partnerů a skutečných vlastníků zákazníka, jakož i všechny zaměstnance přistupující ke službám Paysafe nebo používající služby Paysafe jménem zákazníka.

Toto oznámení (spolu s našimi podmínkami používání vztahujícími se na kterékoli konkrétní služby, které můžete zakoupit či používat), se týká:

 • funkcí a služeb webových stránek, které jsou vám poskytovány, když navštěvujete naše webové stránky, portály nebo platební brány, které mohou naši klienti používat na svých webových stránkách;
 • když žádáte o povolení používat a/nebo používáte produkty a služby Paysafe včetně jakýchkoli věrnostních či prémiových programů, ať se jedná o bodový systém či jiný) („věrnostní“ nebo „propagační“ program)’)); 
 • vašeho použití softwaru včetně terminálů, mobilních a desktopových aplikací poskytnutých společností Paysafe; a
 • e-mailů, jiných elektronických zpráv včetně SMS, telefonátů, internetových diskuzí, komunikací na webových stránkách/portálu a jiných komunikací mezi vámi a společností Paysafe.

Společně se na ně v tomto oznámení odkazuje jako na „služby Paysafe“”.

Přečtěte si prosím toto oznámení pečlivě, abyste pochopili naše pravidla a postupy týkající se vašich informací a toho, jak s nimi budeme nakládat. Budete-li přistupovat ke službám Paysafe a používat je, souhlasíte se shromažďováním a předáváním informací, jak je uvedeno v tomto oznámení o ochraně soukromí. Společnost Paysafe uplatňuje „vrstvený přístup“ k vysvětlení svých postupů ochrany soukromí tak, jak to doporučují její regulační orgány. Znamená to, že se snažíme poskytnout vám pouze relevantní informace o ochraně soukromí týkající se používaných služeb Paysafe, a často k tomu využíváme „krátkou formu“ oznámení o ochraně osobních údajů. Toto je však naše Úplné oznámení o ochraně osobních údajů. Pro vaši zpětnou vazbu či jakékoli vaše dotazy o ochraně soukromí jsou na konci tohoto oznámení uvedeny kontaktní informace.

INFORMACE, KTERÉ OD VÁS SHROMAŽĎUJEME

Můžeme shromažďovat a zpracovávat osobní i neosobní údaje, které od vás získáme.

Osobní a neosobní údaje

Osobní údaje jsou takové údaje, které lze využít k jednoznačné identifikaci konkrétního jednotlivce. Společnost Paysafe také shromažďuje neosobní údaje nebo může anonymizovat osobní údaje tak, aby z nich učinila údaje neosobní. Neosobní údaje jsou takové údaje, které neumožňují identifikaci konkrétního jednotlivce. Souhlasíte s tím, že společnost Paysafe může shromažďovat, uchovávat, používat, přenášet a sdělovat neosobní informace z jakéhokoli opodstatněného obchodního důvodu – například pro použití souhrnných transakčních informací ke komerčním účelům, jako je například analýza trendů a využití analytických údajů k získání poznatků a postřehů ohledně transakčních platebních vzorů a jejich použití. Kde společnost Paysafe používá a/nebo sděluje důvěrné nebo transakční informace pro přípravu a poskytnutí kompilací, analýz a jiných zpráv se souhrnnými a anonymními údaji, bude tak činit pouze za předpokladu, že učinila přiměřená opatření k zamezení identifikace i) jakéhokoli zákazníka Paysafe jiného než zákazníka, pro kterého společnost Paysafe tyto kompilace, analýzy nebo jiné zprávy připravuje, nebo ii) jakýchkoli transakcí, které byly zahrnuty do přípravy jakékoli kompilace, analýzy či jiné zprávy. Podle tohoto oznámení bude s informacemi shromážděnými pomocí cookies a podobných technologií nakládáno jako s neosobními informacemi, a to v tom rozsahu, že tyto informace nebudeme slučovat s osobními informacemi. Nakolik budou adresy internetového protokolu (IP adresy) (nebo podobné identifikátory) jasně definovány jako osobní údaje podle jakéhokoli místního zákona, a pokud se takový místní zákon vztahuje na služby Paysafe, budeme tyto identifikátory spravovat jako osobní údaje.

Vezměte prosím na vědomí, že společnost Paysafe poskytuje služby jednotlivým zákazníkům i podnikům a že toto oznámení o ochraně soukromí se týká obou skupin a mělo by být řádně přečteno a vykládáno. 

Shromažďování vašich údajů

Shromažďujeme následující informace:

Informace, které nám poskytnete: Přijímáme a uchováváme jakékoli informace včetně osobních a finančních údajů, které nám poskytnete, včetně případů, kdy vy (nebo váš podnik): se dotazujete nebo podáváte žádost o služby Paysafe; registrujete se k používání jakékoliv služby Paysafe; nahráváte a/nebo ukládáte u nás informace pomocí služeb Paysafe; a když s námi komunikujete prostřednictvím e-mailu, SMS, webové stránky nebo portálu nebo telefonicky či jinými elektronickými prostředky. Takové informace mohou zahrnovat následující údaje vaše nebo vašeho zákazníka:

 • jméno včetně křestního jména a příjmení, datum narození, e-mailová adresa, fakturační adresa, uživatelské jméno, heslo a/nebo fotografie, adresa, státní příslušnost a země bydliště;
 • Číslo karty primárního účtu, datum ukončení platnosti karty, CVC údaje (bezpečnostní kód karty), údaje banky a/nebo emitenta;
 • Informace týkající se jakýchkoli zakoupených položek včetně místa nákupu, jeho hodnoty, času a jakékoli zpětné vazby, která je podána v souvislosti s tímto nákupem, včetně osobních údajů souvisejících s cestováním, jestliže vy nebo váš zákazník provádíte nákup letenek či jiných souvisejících cestovních služeb;
 • Body či odměny získané či zpětně odkoupené v jakémkoli věrnostním programu;
 • Jakékoli další informace, které vy nebo váš zákazník poskytnete.

 

informace, které o vás shromažďujeme:  Společnost Paysafe přijímá a ukládá určité informace, kdykoliv komunikujete se společností Paysafe; například prostřednictvím "cookies" nebo podobné technologie. Určité informace získáváme také tehdy, když váš webový prohlížeč získá přístup ke službám Paysafe nebo k reklamám a dalšímu obsahu poskytovanému společností Paysafe nebo jejím jménem na jiných webových stránkách, nebo při kliknutí na e-maily, včetně:

 • Technických informací včetně adresy internetového protokolu (IP) sloužící k připojení vašeho počítače nebo zařízení k internetu, vašich přihlašovacích údajů, typu a verze prohlížeče, nastavení časového pásma, typů a verzí zásuvných modulů prohlížeče, platformy operačního systému;
 • Informací o vaší návštěvě nebo o tom, zda jste otevřeli e-mail, včetně úplného jednotného lokátoru zdroje (URL) navštívených stránek, z nichž jste přešli na naše stránky nebo na které jste přešli z našich nebo prostřednictvím našich stránek (včetně data a času); výrobků nebo služeb, které jste si prohlíželi nebo které jste hledali; doby odezvy stránky, chyby stahování, délky návštěv určitých stránek, informací ohledně interakce na stránce (například o rolování, klikání myší a umísťování ukazatele myši), metod použitých pro odchod ze stránky a jakéhokoli telefonního čísla použitého k volání naší zákaznické podpory.

Další informace si můžete přečíst v našich Principech používání cookies a v samostatném oddíle tohoto oznámení, a také níže. Tam, kde jsou nastaveny cookies, informace o jednotlivých cookies jsou specifické pro daný e-mail / webovou stránku a mohou být získány přímo z odkazů v takových e-mailech / webových stránkách. Jinak prosím použijte odkaz Kontaktujte nás.

Aplikace: pokud si stáhnete nebo použijete mobilní aplikace nebo aplikace pro stolní počítač poskytované společností Paysafe, můžeme získávat informace o vaší poloze a vašem zařízení nebo službě, kterou používáte (včetně místa, kde dochází k platební transakci). Některá zařízení umožňují aplikacím přistupovat k informacím o poloze v reálném čase (například GPS). Naše mobilní a desktopové aplikace mohou shromažďovat tyto informace z vašeho mobilního zařízení nebo počítače kdykoliv během stahování nebo používání našich aplikací. V případě potřeby se budeme vždy snažit upozornit vás, je-li naším záměrem shromáždit informace o poloze v reálném čase, a – také v případě potřeby – získat váš souhlas, pokud není zákonem povoleno jinak. Můžeme tyto informace použít pro regulatorní účely, naše vlastní hloubkové kontroly, abychom lépe pochopili transakční vzory, a pro optimalizaci vaší uživatelské zkušenosti.

E-mailová a jiná komunikace: informace o vás a vašem používání služeb Paysafe můžeme získat, když spolu komunikujeme, včetně případů, kdy otevíráte zprávu od nás, a při používání elektronických identifikátorů (někdy nazývaných „otisky zařízení“), například adres internetových protokolů nebo telefonních čísel.

Akce: informace o vás a vašem používání služeb Paysafe můžeme získat při vaší registraci k akci Paysafe. Při registraci k jakékoli akci společnosti Paysafe souhlasíte s tím, že: Společnost Paysafe může použít fotografie a videa akce, které mohou zahrnovat i vás, za účelem distribuce mezi účastníky akce a do našich propagačních materiálů pro budoucí akce; jakékoli poznatky získané z relací, jichž se účastníte a do kterých přispíváte, můžeme také použít (anonymně) k jakémukoliv účelu a bez omezení; a že společnost Paysafe může zahrnout podrobnosti o vašem jméně, titulu a společnosti do jakékoliv mobilní aplikace nebo aplikace pro stolní počítač používané v souvislosti s touto akcí.

Informace z jiných zdrojů: informace o vás můžeme sdílet nebo přijímat spolu s jinými zdroji nebo z jiných zdrojů a přidávat je k našim informacím o účtu, včetně případů, kdy používáte některou z ostatních webových stránek, které provozujeme, nebo jiné služby, které poskytujeme. Také úzce spolupracuje s třetími stranami (včetně například obchodních partnerů, finančních institucí, obchodníků, subdodavatelů v technických, platebních a dodavatelských službách, reklamních sítí, poskytovatelů analytických služeb, agentur pro vyhledávání informací, hodnocení úvěruschopnosti a předcházení podvodům); informace o vás můžeme získávat od nich nebo je můžeme poskytovat jim. Využití agentur pro hodnocení úvěruschopnosti a předcházení podvodům je vysvětleno níže.

VYUŽITÍ TĚCHTO INFORMACÍ

Vaše informace (dle výše uvedeného) budou zahrnovat informace o vás (a/nebo vašem podniku) a vašich transakcích. Pokud nám poskytnete informace včetně citlivých osobních údajů o sobě nebo jiných lidech, souhlasíte s tím (a potvrzujete, že dotyčná osoba, které se tyto informace týkají, také souhlasí), že tyto informace můžeme použít způsobem uvedeným v tomto oznámení.

Informace o vás můžeme použít a sdílet s ostatními společnostmi v rámci skupiny Paysafe, s jejími řediteli, zaměstnanci, profesionálními poradci, subdodavateli a externími poskytovateli služeb, aby nám i jim pomohly:

 • Poskytovat vám a vašemu podniku naše Paysafe služby včetně plnění povinností společnosti Paysafe vůči vám nebo finančním či jiným institucím v souvislosti se službami Paysafe, které poskytujeme vám (a/nebo vašemu podniku);
 • Zlepšovat a rozvíjet naše podnikání včetně, mimo jiné, optimalizace našich webových stránek/portálů, produktů a služeb. To může zahrnovat použití informací, které zadáte do formuláře, ale neodešlete nám, například použití těchto informací k optimalizaci našich webových stránek a kontaktování vás pro účely zákaznické podpory ve vztahu k tomuto formuláři;
 • Poskytnout vám informace, produkty a služby, o které jste požádali nebo o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat;
 • Spravovat a prosazovat naše práva, podmínky používání nebo jakékoliv jiné smlouvy uzavřené s vámi (a/nebo s vaším podnikem) na poskytování služeb Paysafe; včetně:
 • posouzení finančních a pojišťovacích rizik včetně finanční situace vaší (a/nebo vašeho podniku) a jakékoli propojené strany, jako jsou ředitelé, akcionáři a vedoucí pracovníci;
 • získání informací o vás od agentur pro hodnocení úvěruschopnosti a agentur pro předcházení podvodům, aby pravidelně prověřovaly vaši úvěruschopnost/úvěrový profil a identitu (a/nebo vašeho podniku). Agentury budou zaznamenávat naše dotazy, a do těchto záznamů mohou nahlížet i jiné společnosti, které provádějí svá vlastní šetření úvěruschopnosti; do vaší úvěrové evidence může být zaznamenána „stopa“ bez ohledu na to, zda jste či nejste přijat/a jako zákazník. Tam, kde vám poskytujeme služby v souvislosti s vaším podnikem, pokud jste jeho ředitelem, budeme usilovat o potvrzení od agentury pro hodnocení úvěruschopnosti, že adresa bydliště, kterou jste poskytli, je stejná jako adresa vedená v příslušném obchodním rejstříku (je-li to v daném případě relevantní). Pro služby všem zákazníkům můžeme použít úvěrová ohodnocení (credit scoring). Vaše žádost bude posuzována pomocí záznamů agentur pro hodnocení úvěruschopnosti týkajících se kterýchkoli osob, se kterými máte společný účet nebo jste podobným způsobem finančně sdruženi. Pokud se jedná o společnou žádost a taková vazba prozatím neexistuje, pak může být vytvořena. Tyto vazby zůstanou v platnosti, dokud agentuře pro hodnocení úvěruschopnosti nepodáte „oznámení o odloučení“. Pokud využíváte naše služby, poskytneme agenturám pro hodnocení úvěruschopnosti informace o vašich účtech a o tom, jak je spravujete. Pokud nesplatíte jakoukoli peněžní částku plně a včas, agentury pro hodnocení úvěruschopnosti dlužnou částku zaznamenají. Informace o tom, jak spravujete svůj účet a/nebo jakýkoli dluh, mohou být agenturami pro hodnocení úvěruschopnosti a předcházení podvodům předány dalším organizacím, aby provedly podobné kontroly a vysledovaly místo, kde se zdržujete, a vymohly jakékoli dluhy, které dlužíte. Záznamy zůstanou v souborech takových agentur po dobu 6 let poté, co jsou uzavřeny, ať již po vyrovnání vámi nebo jako nezaplacené. Pokud si přejete více informací o našem využití agentur pro hodnocení úvěruschopnosti, kontaktujte nás prosím;
 • zaznamenávat a sledovat údaje o transakcích, které vy (a/nebo vaši zákazníci) uskutečňujete ve vztahu k službám Paysafe;
 • analyzovat a podávat zprávy o tom, jak vy (a/nebo vaši zákazníci) využíváte jakoukoli věrnostní službu;
 • usnadnit sběr nebo vyplácení jakýchkoli bodů či jiných peněžních odměn vztahujících se k jakémukoli věrnostnímu programu; 
 • spravovat veškeré situace, v nichž jsou transakce, odměny nebo body sporné;
 • spravovat, zkoumat a řešit stížnosti; nebo
 • vymáhat dluhy nebo ve vztahu k vaší platební neschopnosti, včetně sledování vašeho místa pobytu;
 • zabraňovat podvodům či trestným činům nebo je odhalovat a stíhat, nebo pomáhat ostatním v těchto činnostech;
 • Abychom mohli identifikovat a sledovat podvody, my i jiné organizace můžeme z Velké Británie nebo z jiných zemí přistupovat k informacím zaznamenaným agenturami pro předcházení podvodům a používat je. Je-li poskytnuta nepravdivá nebo nepřesná informace a/nebo je zjištěn podvod nebo společnost Paysafe získá podezření na podvod, informace týkající se vás (a/nebo vašeho podniku) můžeme my nebo jiná třetí strana, s nimiž sdílíme informace o vás, předat agenturám pro předcházení podvodům. Společnost Paysafe může také získávat informace o vás od agentur či služeb pro předcházení podvodům v pravidelných intervalech, ať již existuje či neexistuje podezření na podvod. To může zahrnovat zaznamenávání citlivých osobních informací, jako jsou trestné činy, ze kterých jste byli obviněni;
 • Společnost Paysafe se také podílí na iniciativách v boji proti podvodům, které mohou zahrnovat posuzování vás (a/nebo vašich zákazníků) včetně transakcí a/nebo míst. To může zahrnovat využití produktů a služeb od třetích stran (včetně sdílení informací s těmito třetími stranami) za účelem sledování transakcí, odhalování vzorů, které vyžadují prošetření, nebo jiného profilování a posuzování pravděpodobnosti, že se vyskytne podvod;
 • Pomáhat v průběhu jakéhokoliv vyšetřování společností Paysafe, dalších finančních organizací či jiných třetích stran ohledně jakéhokoli podezření na trestnou činnost;
 • Zmírnit riziko v oblasti bezpečnosti informací, sektorové riziko nebo úvěrové riziko;
 • Pokud vás budeme považovat za úvěrové nebo jiné riziko pro naše podnikání, můžeme se rozhodnout, že s vámi nebudeme jednat a/nebo ukončíme všechny stávající styky. Budeme-li mít podezření z podvodu nebo jiné trestné činnosti, můžeme vás nahlásit orgánům činným v trestném řízení nebo agenturám pro hodnocení úvěruschopnosti nebo agenturám pro předcházení podvodům a/nebo podniknout právní kroky proti vám přímo a/nebo pomáhat v těchto krocích druhým;
 • Získat vaše názory na naše zboží, služby a naše webové stránky;
 • Upozornit vás na důležité změny či vývoj našich webových stránek nebo našeho zboží a služeb;
 • Porozumět požadavkům našich zákazníků, provádět analýzy a srovnání, vytvářet profily a marketingové příležitosti (včetně toho, jak vy a/nebo vaši zákazníci používají naše služby, a lepšího přizpůsobení našich služeb a marketingových nabídek vašim zájmům); to může zahrnovat agregaci a sdílení neosobních údajů pro usnadnění analýzy napříč odvětvím, postřehy a použití na úrovni zákazníka;
 • Zasílat vám informace, o kterých se domníváme, že budou pro vás zajímavé, včetně marketingových a propagačních materiálů; poštou, e-mailem, telefonicky, SMS zprávou nebo jinými prostředky včetně elektronických. Můžete kdykoliv vznést proti marketingu námitku, jak je vysvětleno níže;
 • Vyvíjet a testovat produkty a služby;
 • Dosáhnout souladu s místními a národními zákony včetně souladu s pravidly systému platebních karet a s žádostmi orgánů činných v trestném řízení a regulačních orgánů; a
 • Pokud jde o marketing, průzkum trhu a podobné činnosti, můžeme pro tyto účely použít vaše osobní údaje, ať již jste či nejste přijati k využívání služeb Paysafe nebo dál tyto služby využíváte či nevyužíváte. Pokud již nechcete dostávat marketingové nebo propagační informace od společnosti Paysafe, uvědomte nás prosím o tom prostřednictvím oddílu Kontaktujte nás.

Poskytnete-li informace, které mají být zveřejněny nebo zobrazeny na veřejných prostorách webové stránky/portálu nebo předány ostatním uživatelům webové stránky/portálu nebo třetím stranám, rozumíte tomu, že takové informace mohou být použity kteroukoli třetí osobou přistupující k těmto informacím k jakýmkoli účelům. Tyto informace zveřejňujete na své vlastní riziko a souhlasíte, že budete dodržovat podmínky používání takových stránek.

SDĚLOVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Nikomu nesdělujeme informace, které by vás mohly osobně identifikovat, kromě případů popsaných v tomto oznámení včetně následujících:

 • Uvnitř skupiny Paysafe Group;
 • Agenturám pro hodnocení úvěruschopnosti (pokud je to dovoleno podle kterýchkoli podmínek používání nebo některé jiné smlouvy, jak je uvedeno výše). Pokud si přejete více informací o tom, jak využíváme agentury pro hodnocení úvěruschopnosti, kontaktujte nás prosím. 
 • Agenturám pro předcházení podvodům (jak je uvedeno výše a včetně agentur Action Fraud, Financial Fraud Action a Financial Fraud Bureau);
 • Úvěrovým a finančním institucím třetích stran (pokud je to dovoleno dle kterýchkoli podmínek používání či jinou smlouvou): včetně úvěrové instituce, kde si vy (nebo vaše firma) držíte svůj bankovní účet, a karetních systémů, které upravují vydávání a používání kreditních, debetních, úvěrových, nákupních nebo jiných platebních karet, a alternativních platebních systémů a jakýchkoliv jiných finančních institucí, které mohou zpracovávat platby a které nevyvíjejí činnost pod kontrolou společnosti Paysafe, za jejichž jednání nebo opomenutí Paysafe nemá žádnou odpovědnost;
 • Externím poskytovatelům služeb: dodavatelům, kteří nám pomáhají s poskytováním služeb Paysafe včetně zpracování objednávek, vyřizování objednávek, zpracování plateb, řízení úvěru, bezpečnosti, sektorového rizika a rizika podvodu, marketingu, průzkumu trhu a průzkumných činností prováděných jménem Paysafe;
 • Kde je to po nás požadováno nebo je nám to povoleno ze zákona: můžeme být ze zákona povinni předat informace o vás regulačním orgánům a orgánům činným v trestním řízení po celém světě, nebo můžeme jinak rozhodnout, že je vhodné či nutné tak učinit. Taková zveřejnění mohou také obsahovat požadavky vládních nebo veřejných orgánů nebo se mohou týkat obchodních organizací, s nimiž jste mohli obchodovat a u kterých je snaha zmírnit riziko podvodu, nebo pro účely soudního sporu nebo soudního řízení, státní bezpečnosti nebo tam, kde toto zveřejnění považujeme za národní nebo veřejný zájem nebo za jinak zákonné;
 • Převody podniků: Paysafe může koupit nebo prodat své obchodní jednotky nebo přidružené společnosti. Za takových okolností můžeme převádět informace o zákaznících jako své obchodní aktivum. Bez omezení výše uvedeného, pokud náš podnik vstoupí do společného podniku s jiným podnikatelským subjektem nebo je mu prodán nebo je s ním sloučen, vaše informace mohou být poskytnuty našim novým obchodním partnerům nebo vlastníkům; a
 • S vaším svolením: Vaše informace mohou být také použity k jiným účelům, k čemuž dáváte zvláštní svolení, nebo pokud to vyžaduje zákon nebo pokud to je dovoleno v souladu s podmínkami příslušných právních předpisů o ochraně údajů. Kromě případů, kdy je to dovoleno dle uvedeného, společnost Paysafe nebude prodávat, pronajímat, sdílet nebo jinak sdělovat osobní údaje o svých zákaznících třetím osobám pro komerční účely.

Společnost Paysafe nebo jiný externí poskytovatel služeb mohou také zpracovávat platby nebo informace prostřednictvím jiných finančních a dalších institucí. Tyto externí organizace mohou zpracovávat a ukládat vaše osobní údaje v zahraničí a my i oni můžeme mít povinnost sdělit informace o vás zahraničním orgánům, abychom jim pomohli v boji proti trestné činnosti a terorismu. Mají-li tyto organizace své sídlo mimo EHP nebo území, ve kterém byly tyto údaje shromážděny, vaše osobní údaje nemohou být chráněny podle stejných kritérií. 

Sledování

Můžeme sledovat nebo nahrávat telefonní hovory, e-maily, internetové diskuze nebo jiné komunikace s vámi, a to za účelem regulace, bezpečnosti, zákaznických služeb nebo školení. Při návštěvě naší kanceláře mohou být v provozu průmyslové kamery, systémy řízení přístupu a/nebo jiné monitorovací systémy.

Sociální sítě a média

Můžeme kontrolovat a využívat veřejné komentáře a stanoviska uvedená na stránkách sociálních sítí (např. Facebook a Twitter), abychom lépe porozuměli našim zákazníkům a našemu poskytování služeb Paysafe a jejich rozvoji.

KDE UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A ZABEZPEČENÍ DAT

Informace, které od vás shromažďujeme, mohou být převedeny na své cílové místo mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“) nebo území, ve kterém byly shromážděny, a tamtéž mohou být také uloženy a zpracovány. Mohou být také zpracovány pracovníky působícími mimo EHP nebo území, ve kterém byly shromážděny, kteří pracují pro nás nebo pro některého z našich dodavatelů. Tito pracovníci mohou být zapojeni mimo jiné i do plnění objednávek, zpracování platebních údajů a podpůrných služeb v oblasti poskytování služeb Paysafe. Odevzdáním svých osobních údajů souhlasíte s tímto převedením, uložením a zpracováním. Kde takoví pracovníci jednají jménem společnosti Paysafe, tam přijmeme v přiměřeném rozsahu veškeré kroky nezbytné k tomu, abychom zajistili, že se s vašimi údaji bude zacházet bezpečně a podle tohoto oznámení o ochraně osobních údajů; včetně použití jakýchkoliv přiměřených mechanismů vyžadovaných zákonem s cílem zajistit, že tento převod je zákonný. Společnost Paysafe obvykle používá „vzorové doložky“, tak jak byly schváleny Evropskou komisí, při uzavírání smluv s externími příjemci dat mimo EHP, kteří dostávají data z EHP za účelem zpracování osobních údajů předávaných mimo EHP

Jakmile již nebudete naším zákazníkem, budeme uchovávat vaše osobní informace po přiměřeně dlouhou dobu nebo jinak, jak je povoleno nebo vyžadováno zákonem. Další podrobnosti jsou k dispozici na vyžádání.

Zavedli jsme opatření navržená k zabezpečení vašich osobních informací před náhodnou ztrátou a neoprávněným přístupem, použitím, pozměněním a zveřejněním.

Bezpečnost a zabezpečení vašich údajů závisí také na vás. Pokud jsme vám poskytli (nebo jste si zvolili) heslo nebo přístupový kód pro přístup k určitým částem našich webových stránek/portálu nebo mobilních aplikací a podobně, jste zodpovědní za to, že toto heslo a/nebo přístupový kód budete držet v tajnosti. Nesmíte své heslo a/nebo přístupový kód s nikým sdílet. Musíte zajistit, že nedojde k žádnému neautorizovanému použití vašeho hesla a přístupového kódu. Opravňujete společnost Paysafe jednat podle pokynů a informací, které obdrží od jakékoli osoby, která zadá vaše uživatelské jméno a heslo, a souhlasíte s tím, že jste plně zodpovědní za veškeré používání vašeho účtu a za jakékoli činnosti, které se mohou vyskytnout během používání vašeho účtu. Také souhlasíte s tím, že budete společnost Paysafe neprodleně informovat o jakýchkoli informacích, které jste nám poskytli a které se změnily. 

Přenos informací prostřednictvím internetu není nikdy zcela bezpečný. Ačkoli se budeme co nejvíce snažit vaše osobní informace chránit, bezpečnost vašich informací přenášených na naši stránku zaručit nemůžeme. Jakýkoli přenos je na vaše vlastní riziko. Jakmile vaše informace obdržíme, budeme na ochranu proti neoprávněnému přístupu používat přísné postupy a bezpečnostní funkce.

VAŠE PRÁVA

Můžete mít určitá práva podle zákonů na ochranu osobních údajů včetně práva nahlížet do osobních údajů, které jsou o vás drženy; můžete nás také požádat, abychom učinili jakékoli nezbytné změny pro zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti. Pokud byste chtěli získat kopii osobních údajů, které o vás držíme, kontaktujte nás prosím prostřednictvím oddílu Kontaktujte nás. Ve Velké Británii platí poplatek ve výši 10 £ a případné poplatky pro jiné jurisdikce jsou dostupné na vyžádání. Kde je to relevantní, právní předpisy o ochraně dat mohou rovněž stanovit následující práva ve vztahu k osobním údajům, o kterých lze s námi jednat či diskutovat prostřednictvím oddílu Kontaktujte nás níže:

 • Zabránit zpracování, kde by mohlo způsobit škodu nebo potíže;
 • Stěžovat si na příslušný úřad pro ochranu údajů;
 • Zahájit soudní jednání o náhradě škody či potíží způsobených naším nedodržením zákonných předpisů o ochraně údajů;
 • Vyžádat si manuální přehodnocení některých automatizovaných rozhodovacích procesů;
 • Vznést námitky proti automatickému zpracování;
 • Zabránit přímému marketingu;
 • Právo odvolat svůj souhlas s určitými aspekty našeho zpracování dat, zejména ve vztahu k přímému marketingu;
 • Právo vyžádat si od nás opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů.

Ve Spojeném království jsou výše uvedená práva stanovena v Zákoně o ochraně osobních údajů (Data Protection Act) z roku 1998 a tato práva jsou obecně použitelná ve všech členských státech EU. Relevantní však mohou být i zákony jiných zeměpisných oblastí vztahující se na vaše jednání se společností Paysafe (a mohou také ovlivnit výše uvedená práva) a jakákoli taková práva mohou být také v případě potřeby realizována prostřednictvím oddílu Kontaktujte nás níže.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Paysafe bude zpracovávat pouze ty vaše osobní údaje, u kterých máme zákonnou pravomoc tak činit. Takové zákony jsou v různých zeměpisných oblastech různé a další specifické informace jsou k dispozici na vyžádání. Obecně společnost Paysafe bude tyto údaje zpracovávat buď:

 • Na základě vašeho souhlasu včetně případů, kdy je souhlas požadován „jako podmínka obchodu“ (například tam, kde je nutno provést průzkum úvěrů před otevřením účtu);
 • Pokud je to nezbytné pro plnění jakékoliv smlouvy, kterou máme s vámi uzavřenou;
 • Pokud má společnost Paysafe oprávněný zájem na zpracování dat, s výhradou takového zpracování, které nepotlačuje vaše vlastní práva a svobody namítat proti takovému zpracování; nebo
 • Pokud to vyžaduje zákon nebo podobné pravidlo (například proti praní špinavých peněz nebo jiné kontroly finanční kriminality).

COOKIES

Naše webové stránky (a některé e-maily) používají „cookies“ a další technologie, které ukládají malá množství dat do vašeho počítače či zařízení, aby umožnily sběr určitých informací z vašeho webového prohlížeče. Cookies (a obdobné technologie) se na internetu běžně používají a umožňují webovým stránkám/portálu rozpoznat zařízení uživatele, aniž by jednoznačně identifikovaly individuální osobu, která počítač používá. Tyto technologie vám usnadňují přihlásit se na stránku a používat ji, poskytují nám zpětnou vazbu o tom, kterou část stránek navštěvujete (nebo zda byly konkrétní e-maily přečteny), takže můžeme posuzovat efektivitu stránek či komunikace a umožnit vám lepší uživatelskou zkušenost.

Signály „Nesledovat“ – některé webové prohlížeče mohou vysílat signály „nesledovat“. V současné době však není zaveden žádný průmyslový standard indikující, co by webové stránky a další on-line služby měly po obdržení takových signálů dělat. Pokud by byl takový standard vyvinut, společnost Paysafe znovu zreviduje své oznámení, ale v současné době při přijetí takových signálů žádné kroky nepodnikne.

Další informace o cookies (a podobných technologiích) včetně toho, jak zjistit, které cookies byly nastaveny a jak je spravovat, zablokovat a smazat, naleznete na adrese www.allaboutcookies.org a v našich Principech používání cookies.

ZMĚNY NAŠEHO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Čas od času můžeme naše oznámení o ochraně osobních údajů měnit. Učiníme-li podstatné změny v tom, jak budeme nakládat s vašimi údaji, budeme vás informovat prostřednictvím oznámení na tomto webu/portálu. Datum, kdy bylo toto oznámení o ochraně osobních údajů naposledy změněno, je uvedeno v dolní části stránky. Jste zodpovědní za to, že budete pravidelně navštěvovat naše webové stránky/portál a v tomto oznámení o ochraně osobních údajů vyhledáte veškeré změny. Budete-li dál používat služby Paysafe, souhlasíte tím se změnami v našem oznámení o ochraně osobních údajů.

Naše webové stránky mohou čas od času obsahovat odkazy na webové stránky a z webových stránek našich partnerských sítí, inzerentů a přidružených společností. Pokud takový odkaz navštívíte, vezměte prosím na vědomí, že tyto stránky mají své vlastní zásady ochrany soukromí a používání cookies a společnost Paysafe nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto webové stránky třetích stran.

Toto oznámení je v rozsahu své působnosti globální, ale záměrem není, aby mělo přednost před jakýmikoli zákonnými právy nebo zákazy na jakémkoli území, kde taková práva nebo zákazy převládají. V takovém případě práva a povinnosti stanovené v tomto oznámení budou platit pouze s výhradou změny podle kteréhokoliv příslušného místního zákona, který má přednost. 

KONTAKTUJTE NÁS

Vítáme veškeré komentáře, dotazy a žádosti týkající se našeho použití vašich údajů. Pokud si přejete uplatnit kterékoli z vašich práv nebo obdržet další informace, pokud jde o příslušné společnosti skupiny Paysafe, na něž se vztahuje toto oznámení, měli byste napsat na níže uvedenou adresu s označením FAO Privacy Department nebo použít oddíl Kontaktujte nás.

Informace o pracovníkovi pro ochranu osobních údajů skupiny Paysafe jsou uvedeny níže a může být kontaktován prostřednictvím oddílu Kontaktujte nás nebo na níže uvedené adrese:

Mr Derek A Wynne

Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU

Toto Oznámení bylo naposledy revidováno dne 31. ledna 2017