Smluvní podmínky programu převodu peněz Skrill Doporuč přítele

Verze 2 – květen 2019

Program převodu peněz Skrill Doporuč přítele („program PPS DP“) vám umožní přijímat kredity za doporučení od společnosti Skrill za to, že doporučíte nové perspektivní členy k využívání služeb převodu peněz Skrill. Chcete-li se zúčastnit programu PPS DP, musíte vždy dodržovat tyto Smluvní podmínky („Smluvní podmínky“). Pečlivě si je prosím pročtěte. Doporučíte-li přítele k programu PPS DP, bude se mít za to, že jste tyto Smluvní podmínky přijal(a) a jste jimi vázán(a).

Tyto Smluvní podmínky se uzavírají mezi společností Skrill Limited, číslo společnosti 4260907, se sídlem na adrese 25 Canada Square, Londýn, E14, 5LQ Velká Británie („Skrill“ nebo „námi“) a vámi (dále jen „vy“ nebo „doporučitel“), každý jako Strana nebo kolektivně Strany.

1. Definice a výklad

1.1. Pokud není uvedeno jinak, slova s velkým počátečním písmenem v této smlouvě mají stejný význam jako v Podmínkách použití účtu Skrill a ve Smluvních podmínkách pro převod peněz Skrill. Následující definované termíny mají níže uvedený význam.

1.2. Následující výrazy, jsou-li použity v těchto Smluvních podmínkách, mají následující významy: 

Příslušnými zákony a nařízeními se rozumí jakýkoli zákon, předpis, nařízení, nařízení, pravidlo, řád, vyhláška, pokyn, výnos, rozhodnutí nebo jiný podobný mandát jakéhokoli příslušného ústředního, národního, státního nebo místního vládního orgánu, který má příslušnou jurisdikci nad Smluvní stranou nebo předmětnou věcí nebo je na ně použitelný.

Způsobilá země je země uvedené v oddíle 3.2. stejně jako jakákoli jiná země, kterou společnost Skrill může čas od času podpořit, kdy oznámí tuto skutečnost odkazujícímu.

Způsobilá transakce znamená transakci uvedenou v oddílu 3.3.

Duševní vlastnictví  znamená patenty, ochranné známky, autorská práva, práva k designu (ať už registrovatelná či nikoliv), loga, copyright, obchodní a doménová jména, osobnostní práva, know-how, obchodní tajemství, práva k databázím, práva k počítačovému software a jakákoli jiná podobná práva nebo povinnosti, ať již jsou registrovatelné či nikoliv (včetně všech žádostí a prodloužení či rozšíření takových práv) v kterékoli zemi, jež náležejí společnosti Skrill nebo přidruženým společnostem Skrill.

Členský účet  znamená účet elektronických peněz registrovaný u společnosti Skrill Limited na jméno člena.

Nový člen  znamená spotřebitele, který v době doporučení ke Skrill doporučitelem v souladu s oddílem 2 nemá členský účet.

Zakázané činnosti jsou činnosti uvedené v oddíle 4 nebo jakékoli jiné činnosti, které společnost Skrill z času na čas sdělí doporučiteli.

Propagační kód (kódy) je kód, který mohou členové zadat do speciálně určeného rámečku na webové stránce pro převody peněz Skrill, aby tak získali jednorázovou slevu.

Doporučující kód znamená jedinečné číslo nebo kombinaci čísel a písmen přidělených vašemu členskému účtu. Tento kód můžete použít k doporučení svých přátel a příbuzných ke službě převodu peněz Skrill. Tento kód můžete buď předat svým přátelům a příbuzným, aby jej mohli zadat ručně, když si vytvoří své nové členské účty nebo při své první transakci poté, co se stanou novými členy, nebo můžete sdílet svůj zákaznický odkaz na schválených médiích.

Kredit(y) za doporučení znamenají kredit(y) za doporučení splatné společností Skrill doporučiteli za doporučení služeb převodu peněz Skrill novým členům v souladu s oddílem 3.2 (Kredity za doporučení).

Doporučeným členem se rozumí nový člen, který byl doporučen doporučitelem ke službě převodu peněz Skrill pomocí doporučujícího kódu poskytnutého doporučitelem, který si zaregistroval členský účet v souladu s Podmínkami použití účtu Skrill a který úspěšně provedl způsobilou transakci.

Členský účet doporučitele znamená členský účet, který je veden na jméno doporučitele u společnosti Skrill, ke kterému jsou účty doporučených členů tagované.

Služby převodu peněz Skrill znamenají služby převodu peněz Skrill dostupné na adrese https://www.skrill.com/cz/prevedte-penize/mezinarodni-prevody-penez/.

Služby Skrill znamenají služby poskytované společností Skrill, které zahrnují (ale nejsou omezeny na) vydávání elektronických peněz a související služby zpracování plateb pro účely členského účtu.

Tagovaný účet znamená členský účet doporučeného člena, který byl otagován k členskému účtu doporučitele za účelem generování doporučujícího kreditu (kreditů).

1.3. Podmínky použití účtu Skrill a Smluvní podmínky převodu peněz Skrill, které jsou z času na čas měněny, jsou začleněny do těchto Smluvních podmínek a jsou jejich součástí a vztahují se na doporučitele a k členskému účtu doporučitele. Podmínky použití účtu Skrill jsou k dispozici na adrese https://www.skrill.com/cz/zapati/obchodnipominky/skrillaccounttermsofuse/ a Smluvní podmínky převodu peněz Skrill jsou k dispozici na adrese https://www.skrill.com/cz/zapati/obchodnipominky/skrill-send-direct-terms-and-conditions/.

1.4. V případě jakéhokoli nesouladu mezi jakýmikoli ustanoveními Podmínek použití účtu Skrill, Smluvními podmínkami převodu peněz Skrill a těmito Smluvními podmínkami, budou tyto Smluvní podmínky v rozsahu dané neslučitelnosti rozhodující. Slova začínající velkým písmenem mají stejný význam jako v Podmínkách použití účtu Skrill a Smluvních podmínkách převodu peněz Skrill, pokud zde není uvedeno jinak.

2. Doporučení

2.1. Doporučitel bude spolupracovat v dobré víře se společností Skrill, aby propagoval a doporučoval služby převodu peněz Skrill novým členům v souladu s těmito Smluvními podmínkami. Doporučitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Skrill se může podle svého výhradního uvážení rozhodnout, zda přijme či nepřijme nové členy jako doporučené členy.

2.2.  Právní vztah mezi společností Skrill a jakýmkoli doporučeným členem bude oblastí výlučné pravomoci a odpovědnosti společnosti Skrill. S výjimkou oddílu 3.2 (Kredity za doporučení) Skrill nebude povinen poskytnout doporučiteli žádné podrobnosti o těchto vztazích.

2.3.  Doporučitel nemá žádnou pravomoc přijímat doporučené členy nebo uzavírat smlouvy jménem společnosti Skrill a neučiní ani neposkytne žádné přísliby, prohlášení ani záruky, ať už vyjádřené nebo předpokládané, novému členovi jménem společnosti Skrill.

2.4. Chcete-li se zúčastnit programu převodu peněz Skrill Doporuč přítele, musíte mít způsobilý členský účet a použít schválená média pouze pro distribuci vašeho doporučujícího kódu, jak je vysvětleno níže.

2.5. Kritéria způsobilosti. Abyste se mohl(a) zúčastnit programu DP, musíte: (i) mít aktivní účet Skrill; (ii) nesmíte používat svůj účet Skrill ke komerčním účelům; (iii) musíte mít minimálně 18 let; (iv) musíte mít sídlo ve způsobilé zemi.

3. Program PPS DP – Jak to funguje

3.1. Kódy

3.1.1. Referenční kódy

Po použití služby převodu peněz Skrill a úspěšném provedení způsobilé transakce obdržíte automaticky doporučující kód (dostupný také jako odkaz a připravený ke sdílení na schválených médiích) na svůj e-mail registrovaný s vaším účtem Skrill, který lze sdílet až s padesáti (50) přáteli a rodinnými příslušníky, abyste se vy i oni stali způsobilými pro kredity za doporučení a získali je. Doporučujcí kód lze také nalézt v modulu „Doporuč přítele“ členského zúčtování doporučitele a bude zaslán na e-mailovou adresu registrovanou s vaším členským účtem.

3.1.2. Propagační kódy

Propagační kódy mohou členové využívat prostřednictvím služeb převodu peněz Skrill, a to v souladu s konkrétními propagačními podmínkami dostupnými on-line i off-line a po omezenou dobu. Každý propagační kód lze použít pouze jednou. 

3.2. Kredity za doporučení

Doporučitelé mohou získat kredity za doporučení, pokud: (i) potenciální doporučený člen klikne na svůj doporučující odkaz nebo použije svůj doporučující kód, aby autorizoval způsobilou transakci a vytvořil způsobilý nový členský účet, který je v souladu s Podmínkami použití účtu Skrill, a tak se stane doporučeným členem; a (ii) doporučený člen zahájí a úspěšně provede způsobilou transakci s minimální výší převodu (jak je definována níže) s použitím doporučujícího kódu nebo doporučujícího odkazu. Jak vy, tak nový člen obdržíte kredit za doporučení, který může být použit ve vaší příští způsobilé transakci.

Doporučitel obdrží po dokončení způsobilé transakce doporučeného člena kredit (kredity) za doporučení specifikované pro každou transakci v doporučujícím odkazu nebo v doprovodných propagačních materiálech. Doporučující odkaz bude obsahovat pouze jeden doporučující kód, který může používat pouze jeden člen. Pokud doporučený člen úspěšně dokončí způsobilou transakci, obdrží doporučitel kredity za doporučení, které mohou být započteny oproti jakékoli následné způsobilé transakci zahájené doporučitelem. Kredity za doporučení se použijí nezávisle na ostatních poplatcích a daních, které případně může společnost Skrill podle vlastního uvážení uplatnit.

Kredity za doporučení nelze získat vytvořením více účtů nebo použitím propojených členských účtů. Kredity za doporučení vzniklé v samostatných členských účtech nesmí být kombinovány do jednoho členského účtu a nesmí být převedeny na jiný účet vedený v přidružené společnosti Skrill (například na účet NETELLER poskytnutý společností Paysafe Financial Services Limited).

V tabulce níže jsou uvedeny kredity za doporučení vztahující se na doporučitele v jednotlivých způsobilých zemích. Tato tabulka se může čas od času měnit podle výhradního uvážení společnosti Skrill. Každá taková změna bude sdělena v souladu s těmito Smluvními podmínkami.

Země registrace člena

Minimální částka převodu

Kredity za doporučení

Maximální počet kreditů za doporučení na transakci

Spojené království

100 GBP nebo ekvivalent v měně odeslání

10 GBP

50 GBP

Austrálie

100 AUD nebo ekvivalent v měně odeslání

40 AUD

80 AUD

Rakousko, Belgie, Kypr, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Monako, Portugalsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Nizozemsko

150 EUR nebo ekvivalent v měně odeslání

15 EUR

75 EUR

Jihoafrická republika

1500 ZAR nebo ekvivalent v měně odeslání

250 ZAR

1250 ZAR

Kanada

200 CAD nebo ekvivalent v měně odeslání

25 CAD

125 CAD

Švédsko

2000 SEK nebo ekvivalent v měně odeslání

200 SEK 

1000 SEK

Singapur

300 SGD nebo ekvivalent v měně odeslání

25 SGD

125 SGD

Norsko

2000 NOK nebo ekvivalent v měně odeslání

200 NOK

1000 NOK

Nový Zéland

300 NZD nebo ekvivalent v měně odeslání

35 NZD

175 NZD

Hongkong

1500 HKD nebo ekvivalent v měně odeslání

150 HKD

750 HKD

3.3. Způsobilé transakce

Transakce odeslání peněz využívající služby převodu peněz Skrill bude pro účely těchto Smluvních podmínek způsobilou transakcí, pokud:

a) odesílatel a příjemce jsou v různých zemích;

b) částka transakce se rovná minimální částce převodu nebo ji přesahuje (mimo případné poplatky nebo daně);

c) transakce byla úspěšně dokončena. Tato minimální částka převodu se může měnit v závislosti na vaší zvolené měně peněženky a může být uplatněn směnný kurz. Transakce nebude způsobilou transakcí, a proto nebudou získány žádné kredity za doporučení, pokud: (i) doporučitel použije svůj vlastní doporučující kód, aby zahájil vlastní transakce mezi propojenými účty; (ii) transakce doporučeného člena je kdykoliv a z jakéhokoli důvodu zrušena (a není tedy způsobilou transakcí); a (iii) doporučený člen se pokusí splnit podmínky pro získání kreditu za doporučení tím, že zašle finanční prostředky zpět vám.

Pro vyloučení pochybností nezapomeňte, že následující transakce nejsou způsobilými transakcemi: (i) transakce provedené pomocí vaší karty Skrill Prepaid Mastercard®; (ii) vklady na účet a výběry z účtu doporučených členů Skrill.

3.4. Uplatnění kreditů za doporučení

Kredity za doporučení mohou být uplatněny pouze prostřednictvím vašeho členského účtu. Po jejich obdržení se kredity za doporučení objeví v modulu „Doporuč na přítele“ v sekci „Můj účet“. Načtené kredity za doporučení mohou být uplatněny oproti vaší příští způsobilé transakci: obdržíte jednorázový kredit oproti příští způsobilé transakci, který se rovná hodnotě kreditů za doporučení. Kredity za doporučení musí být využity do tří měsíců ode dne, kdy byly získány, a poté automaticky vyprší a již nebudou k dispozici. Kredity za doporučení nelze převést ani vyměnit za hotovost. Pokud transakce iniciovaná doporučeným členem se nezdaří a nebude úspěšně dokončena, vaše kredity za doporučení budou znovu dostupné.

Pokud se z nějakého důvodu domníváte, že došlo k nesrovnalosti v souvislosti s vašimi kredity za doporučení, kontaktujte nás. Společnost Skrill vás může požádat, abyste předložili další informace, aby mohla učinit rozhodnutí týkající se vašich kreditů za doporučení. Všechna rozhodnutí týkající se vašich kreditů za doporučení budou konečná a budou vydána na základě výhradního uvážení společnosti Skrill.

3.5. Sdílení doporučujících kódů

Doporučitel může sdílet doporučující kód: (i) kopírováním a zasíláním potenciálním doporučeným členům; (2) prostřednictvím e-mailu v odkazu nebo (3) sdílením odkazu na schváleném médiu.

Doporučující kódy musí být používány pouze pro osobní a nekomerční účely. Doporučující kódy mohou být publikovány nebo distribuovány pouze na schválených médiích. Jakýkoli doporučující kód sdílený na jakémkoli jiném médiu nebo jinými prostředky bude anulován. Členům je zakázáno komukoli posílat „spamy“ s doporučujícími pozvánkami. To zahrnuje hromadné odesílání e-mailů, posílání textových nebo jiných zpráv neznámým lidem, stejně jako používání automatizovaných systémů nebo robotů prostřednictvím libovolného kanálu za účelem distribuce vašeho doporučujícího odkazu. Doporučitelům je přísně zakázáno platit za reklamu svých doporučujících odkazů. Společnost Skrill si vyhrazuje právo sankcionovat jakoukoli takovou činnost na základě svého výhradního a opodstatněného uvážení.

3.6. Doporučení členové

Doporučení členové, kteří se přihlásí pomocí platného doporučujícího kódu nebo odkazu nebo předloží doporučující kód po úspěšném dokončení způsobilé transakce, rovněž obdrží doporučující kredity v částkách uvedených ve výše uvedené tabulce, které mohou být okamžitě použity s jejich první způsobilou transakcí pomocí služby převodu peněz Skrill. Doporučující kódy nesmí být převedeny na jinou osobu, vyměněny za hotovost nebo kombinovány s jinými programy nebo pobídkami společnosti Skrill. Doporučujícím kódům vyprší platnost do tří měsíců ode dne, kdy jste se zaregistrovali k členskému účtu.

3.7. Vícenásobná doporučení

Pokud doporučený člen obdrží stejný doporučující kód nebo odkaz od více doporučitelů, pouze ten doporučitel, který má právo šířit tento doporučující kód nebo odkaz (podle rozhodnutí společnosti Skrill na základě výhradního uvážení) obdrží kredit za doporučení.

3.8. Všeobecné informace

3.8.1. Společnost Skrill může podle svého výhradního uvážení přestat vyplácet kredity za doporučení ve vztahu k doporučenému členovi, pokud má společnost Skrill oprávněné důvody k domněnce, že dotyčný doporučený člen:

(a) měl členský účet (buď prostřednictvím svého přímého vztahu se společností Skrill nebo prostřednictvím jiné třetí strany) v době doporučení doporučitelem; nebo

(b) provádí nebo se pokouší provést zakázanou aktivitu.

Společnost Skrill bude o takovém pozastavení informovat doporučitele předem nebo, pokud to nebude možné, okamžitě poté a uvede důvody tohoto pozastavení, pokud to neohrožuje naše přiměřená bezpečnostní opatření a není to protiprávní.

3.8.2. Kredity za doporučení budou zahrnovat DPH, je-li to relevantní, nebo jinou příslušnou daň z prodeje nebo služby. Termínem „DPH“ se rozumí daň z přidané hodnoty nebo jakákoli rovnocenná daň z prodeje v jakékoli příslušné jurisdikci.

3.8.3. Skrill zpřístupní doporučitelům kredity za doporučení na modulu „Doporuč přítele“ v sekci „Můj účet“ v takových detailech, které společnost Skrill čas od času určí.

3.8.4. Kredity za doporučení budou poskytnuty na příslušný členský účet doporučitele. Pokud bude z jakéhokoliv důvodu příslušný členský účet doporučitele uzavřen (ať už natrvalo nebo dočasně), společnost Skrill nebude schopna vyplatit kredity za doporučení. Je zodpovědností doporučitele zajistit, aby jeho/její členský účet zůstal aktivní. Společnost Skrill nenese odpovědnost za případné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku pozastavení nebo uzavření členského účtu doporučitele.

3.8.5. Kredity za doporučení nebudou doporučiteli poskytnuty a společnost Skrill bude mít právo odvolat jakékoli kredity za doporučení poskytnuté doporučiteli, za kteréhokoliv doporučeného člena, kterého společnost Skrill oprávněně podezřívá z nezákonného nebo urážlivého chování, podvodné činnosti nebo zakázaných aktivit.

4. Zakázané aktivity

Doporučitel nesmí provádět a zajistí, že doporučení členové nebudou provádět žádnou z následujících aktivit:

(a) Vytvářet či provozovat vícenásobné členské účty bez předchozího písemného souhlasu společnosti Skrill.

(b) Vytvářet, podle výhradního ale opodstatněného úsudku společnosti Skrill, falešné a/nebo předstírané transakce za účelem pouhého generování kreditů za doporučení.

(c) Otevřít nebo provozovat Obchodní účet bez předchozího písemného souhlasu společnosti Skrill.

(d) Registrovat členský účet jménem jiné osoby.

(e) Dovolit jakékoli třetí straně publikovat váš doporučující odkaz na svých webových stránkách, sociálních sítích či jiných marketingových materiálech.

(f) Nabízet pobídky či odměny novým členům, abyste je povzbudili k žádosti o členský účet.

(g) Vytvářet či zavádět jakýkoli mechanismus určený k umělému či automatickému generování registrací k službám převodu peněz Skrill.

(h) Registrovat účet Skrill pomocí padělaných, falšovaných, napodobených, ukradených či jinak pozměněných identifikačních dokladů.

(i) Používat či vytvářet jakýkoli materiál, který je sexuálně explicitní, urážlivý, rouhavý, nenávistný, zastrašující, škodlivý, graficky líčící násilí, hanlivý, pomlouvačný, nactiutrhačný, obtěžující nebo diskriminační (ať už na základě rasy, etnického původu, vyznání, náboženství, pohlaví, sexuální orientace, tělesného postižení).

(j) znevažovat nebo zobrazovat Skrill nebo jeho doporučitele jakýmkoliv způsobem, který bude mít negativní dopad na jejich pověst.

(k) uměle se pokoušet získávat jakéhokoli člena použitím podvodného jednání nebo uvedení v omyl;

(l) spáchat nebo se pokusit spáchat podvodnou činnost;

(m) Vytvářet transakce, které nemají obchodní účel nebo nejsou k osobnímu prospěchu držitele účtu Skrill.

5. Záruky doporučitele

5.1.  Doporučitel společnosti Skrill zaručuje, prohlašuje a zavazuje se, že:

(a) Pokud doporučitel neobdrží písemné oprávnění od společnost Skrill, může zobrazovat pouze doporučující kódy a odkazy na webových stránkách, internetových stránkách, mobilních platformách nebo aplikacích (a na stránkách sociálních sítí [včetně, ale bez omezení na Facebook, LinkedIn, Twitter a Instagram] nebo v jakémkoli jiném digitálním prostředí, kde máte platné právo a oprávnění k publikování obsahu („Schválená média“) pro zobrazování doporučujících kódů nebo odkazů nebo propagaci služeb převodu peněz Skrill nebo programu PPS DP;

(b) Doporučitel nebude navrhovat žádná klíčová slova ani v žádných vyhledávacích strojích s platbou za proklik, kde takové klíčové slovo obsahuje zákonem chráněné materiály nebo jiné duševní vlastnictví, které vlastní Skrill (nebo jeho poskytovatelé licencí) nebo jakoukoli obměnu nebo překlep téhož.

(c) Veškeré informace, které doporučitel poskytl společnosti Skrill a o společnosti Skrill, budou pravdivé, přesné a úplné.

(d) Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Skrill, a v případě potřeby bez předchozího písemného souhlasu zamýšleného příjemce, se doporučitel nesmí podílet na distribuci jakýchkoli hromadných e-mailů (spamu) jakýmkoli způsobem, který zmiňuje nebo odkazuje na společnost Skrill, služby převodu peněz Skrill, nebo použití zákonem chráněných materiálů. Doporučitel dále odpovídá za to, že jeho komunikační postupy budou v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy.

(e) Doporučitel nesmí nabízet, propagovat ani uvádět na trh program převodu peněz Skrill Doporuč přítele nebo služby převodu peněz Skrill v zemích, kde společnost Skrill: (a) má zakázáno nebo omezeno nabízet služby zpracování plateb; nebo (b) informuje doporučitele, aby nepropagoval Program PPS DP a / nebo služby převodu peněz Skrill.

(f) musí vyhovět všem příslušným zákonům a předpisům, licencím a kodexům chování platným pro propagaci a marketing služeb převodu peněz Skrill a programu PPS DP;

(g) Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Skrill doporučitel nesmí nabízet ani poskytovat žádnou finanční náhradu (včetně, avšak bez omezení na cashback) nebo jakoukoli jinou odměnu, která je určena k pobídkám doporučeným členům používat služby převodu peněz Skrill.

(h) Nesmí provádět žádné zakázané činnosti a zajistí, aby je neprováděli doporučení členové.

(i) Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Skrill doporučitel nesmí podniknout žádné kroky, které by vedly k vyvolání, povzbuzení nebo způsobení toho, že členové Skrill upraví nebo ukončí svou stávající smlouvu se společností Skrill s cílem stát se doporučeným členem.

(j) Nesmí porušovat jakékoli podmínky služeb Skrill a nebude se pokoušet obcházet bezpečnostní či ověřovací procesy společnosti Skrill a zajistí, že totéž budou dodržovat doporučení členové.

(k) Nebude provádět ani vědomě využívat ke svému prospěchu transakce, které Skrill dle svého výlučného, ale opodstatněného uvážení považuje za podezřelé, neautorizované, podvodné nebo škodlivé, včetně, ale bez omezení na transakce týkající se praní špinavých peněz, financování terorismu, podvody nebo jiné nezákonné činnosti.

(l) Bude spolupracovat se společností Skrill při vyšetřování jakékoli podezřelé nezákonné, urážlivé nebo podvodné činnosti.

5.2. Nic v těchto Smluvních podmínkách nebude vykládáno tak, že by zaručovalo doporučiteli vlastnické právo na jakékoli duševní vlastnictví patřící společnosti Skrill. Doporučitel si nebude činit žádné nároky na vlastnické právo na jakékoli duševní vlastnictví, které bylo přímo nebo nepřímo poskytnuto nebo zpřístupněno doporučiteli společností Skrill v souvislosti s těmito Smluvními podmínkami.

5.3. Společnost Skrill si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího oznámení doporučiteli přezkoumat na základě vlastního uvážení schválená média a další formy komunikace, média a webové stránky, aby zajistila, že doporučitel dodržuje tyto Smluvní podmínky a Podmínky použití účtu Skrill.

6. Proces sporu / Omezení odpovědnosti / odškodnění

Máte třicet (30) dnů od data každého nabytí kreditu za doporučení („reklamační lhůta“), abyste napadli velikost nebo výpočet nabytého kreditu za doporučení („nároky“). Pokud je toto upozornění doručeno v reklamačním lhůtě, společnost Skrill vynaloží přiměřené obchodní úsilí, aby vyšetřila a vyřešila případné chyby nebo nesrovnalosti a zaplatila vám jakýkoli dlužný kredit za doporučení. Nepředložíte-li společnosti Skrill své nároky během reklamační lhůty, bude se mít za to, že kredit za doporučení schvalujete. Po uplynutí reklamační lhůty nebude společnost Skrill povinna prošetřovat žádné nároky a vy tímto v rozsahu povoleném zákonem společnost Skrill osvobozujete a zbavujete jakékoli a veškeré odpovědnosti ve vztahu k placení jakéhokoli nezaplaceného kreditu za doporučení, který by jinak byl ve vztahu k vám splatný.

7. Podmínky ukončení

7.1. Společnost Skrill si vyhrazuje právo tento program PPS DP kdykoli ukončit dle vlastního uvážení tím, že vám zašle minimálně dvouměsíční písemou výpověď na primární e-mailovou adresu registrovanou k vašemu účtu Skrill.

7.2. Ve vztahu k doporučiteli budou tyto Smluvní podmínky automaticky ukončeny v případě ukončení a / nebo pozastavení členského účtu doporučitele.

7.3. Společnost Skrill může okamžitě ukončit vaši účast v programu PPS DP a stáhnout všechny nevyužité kredity za doporučení v případě, že: (i) dopustíte se závažného porušení těchto Smluvních podmínek nebo Podmínek použití účtu Skrill; nebo (ii) společnost Skrill se podle svého vlastního, ale opodstatněného uvážení bude domnívat, že vy nebo některý z vašich doporučených členů provedl zakázanou aktivitu podle těchto Smluvních podmínek;

8. Důsledky ukončení

8.1. Po ukončení těchto Smluvních podmínek z jakéhokoli důvodu zanikne vaše účast v programu PPS DP a veškeré nevyužité kredity za doporučení budou automaticky zrušeny.

8.2. Ukončení těchto Smluvních podmínek, jakkoli k němu dojde, neovlivní žádné skutečné nebo podmíněné závazky ani nároky kterékoli smluvní strany, které vzniknou dříve, než tyto Smluvní podmínky zaniknou.

8.3. Při zániku těchto Smluvních podmínek doporučitel neprodleně vrátí společnosti Skrill veškerý materiál dodaný doporučiteli společností Skrill.

8.4. Jakékoliv ustanovení těchto Smluvních podmínek, které ukládá povinnost po ukončení platnosti nebo zániku těchto Smluvních podmínek, trvá i po ukončení platnosti nebo zániku těchto Smluvních podmínek.

9. Soukromí a osobní údaje

Zpracování osobních údajů se řídí Zásadami ochrany osobních údajů, které se nacházejí na webových stránkách společnosti Skrill. Společnost Skrill může vyžadovat dodatečné informace k ověření, že jsou tyto Smluvní podmínky dodržovány.

10. Daň

Skrill nenese odpovědnost za žádné daně, cla, poplatky, pokuty, odvody nebo jiné částky, které má doporučitel platit vládnímu nebo regulačnímu orgánu v důsledku těchto Smluvních podmínek. Doporučitel je zodpovědný za vykazování a placení jakýchkoli daní, cel, poplatků, pokut, odvodů nebo jiných splatných nebo vykazovatelných částek v souvislosti s kredity za doporučení získanými prostřednictvím programu PPS DP.

11. Změny těchto Smluvních podmínek

Společnost Skrill si vyhrazuje právo tyto Smluvní podmínky kdykoliv změnit, včetně změny příslušné sazby kreditu za doporučení a zavedení nových nebo dodatečných podmínek pro účast doporučitele na programu převodu peněz Skrill Doporuč přítele, a to zasláním písemného oznámení dva (2) měsíce předem na primární e-mailovou adresu registrovanou k vašemu účtu Skrill. Vaše trvající účast na programu převodu peněz Skrill Doporuč přítele po takovýchto změnách se bude považovat za přijetí těchto změn. 7.3 Dvouměsíční lhůta se nepoužije, pokud se podle našeho odůvodněného názoru budeme domnívat, že tato změna nesnižuje vaše práva ani nezvyšuje vaše povinnosti. V takových případech bude změna účinná okamžitě bez předchozího upozornění.

12. Oznámení
Oznámení doporučiteli se zasílají na primární e-mailovou adresu registrovanou ke členskému účtu doporučitele. Oznámení pro společnost Skrill budou zasílány na adresu help@skrill.com. Jakákoli komunikace nebo oznámení odeslané e-mailem budou považovány za přijaté ve stejný den, pokud budou přijaty do vaší e-mailové schránky do 16:30 hod. pracovního dne. Pokud jsou přijaty do vaší e-mailové schránky po 16:30 hod. pracovního dne nebo v jakémkoli jiném čase, budou považovány za doručené následující pracovní den.

13. Vyšší moc

Společnost Skrill nenese odpovědnost, pokud není schopna plnit své závazky v přímém či nepřímém důsledku jakékoli události nebo okolností, které jsou mimo její přiměřenou kontrolu, včetně: nečinnost nebo opomenutí vlády, telekomunikačních operátorů nebo jiného příslušného orgánu; válka, vojenské operace nebo nepokoje; problém, zpoždění nebo selhání jakéhokoliv stroje, systému zpracování dat, výroby; poskytování služeb převodu peněz ze strany třetích osob nebo ve vztahu k doporučiteli, poskytování služeb podle těchto Smluvních podmínek; jakákoli vyšší moc, nepříznivé počasí, selhání dodávky nebo nedostatečná dodávka elektřiny, záplava, sucho, blesk nebo požár; stávka, výluka, obchodní spor nebo nepokoje pracovní síly.

14. Postoupení

Doporučitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu společnosti Skrill postoupit, převést, účtovat, uzavírat subdodavatelské smlouvy ani jakýmkoli jiným způsobem obchodovat se všemi nebo některými svými právy nebo povinnostmi vyplývajícími z těchto Smluvních podmínek.

15. Všeobecné podmínky 

15.1. Tyto Smluvní podmínky se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Anglie a Walesu. Jakýkoli spor týkající se těchto Smluvních podmínek nebo jiných záležitostí v souvislosti s vaším účtem Skrill bude přednesen výlučně u soudů Anglie a Walesu.

15.2. Pokud existuje jakýkoli rozpor mezi kteroukoli přeloženou verzí a původní anglickou verzí těchto Smluvních podmínek, bude mít přednost verze anglická.

15.3. Program PPS DP nebude vykládán tak, že vytváří jakýkoli pracovní poměr, agenturní vztah nebo partnerství mezi vámi a společností Skrill či kteroukoli společností skupiny Paysafe. Nebudete mít žádné oprávnění čímkoli společnost Skrill zavazovat nebo uzavírat jejím jménem jakékoli dohody ani nebudete v žádném ohledu považováni za zástupce společnosti Skrill či kterékoli společnosti skupiny Skrill.

15.4. Pokud soud příslušné jurisdikce zjistí, že některá část těchto Smluvních podmínek je neplatná, nezákonná nebo nevynutitelná, pak bude tato část oddělena od zbytku těchto Smluvních podmínek, jež zůstanou i nadále platné a vymahatelné v maximálním rozsahu, jaký povoluje zákon.