SMLUVNÍ PODMÍNKY SEND DIRECT

Scroll down

SMLUVNÍ PODMÍNKY SEND DIRECT

[Verze 1.2 – listopad 2017]

1. Služba Send Direct
Služba Send Direct je další službou nabízenou držitelům účtu Skrill, která jim umožňuje posílat peníze jiné, jim známé osobě. Peníze budou převedeny pomocí vybrané platební metody držitele účtu Skrill (jak definuje oddíl 10 níže) na bankovní účet nebo do mobilní peněženky příjemce. Skrill může z času na čas zprovoznit další možnosti příjmu peněz, jak bude uvedeno na webových stránkách Skrill („Služba Send Direct“).

2. Rozsah Smluvních podmínek Send Direct
2.1 Přístupem ke službě Send Direct a jejím používáním souhlasíte s těmito Smluvními podmínkami („Smluvní podmínky Send Direct“).

2.2 Smluvní podmínky Send Direct se budou vztahovat na používání služby Send Direct nad rámec Podmínek použití účtu Skrill

2.3 V případě jakékoli nesrovnalosti mezi Podmínkami použití účtu Skrill a těmito Smluvními podmínkami Send Direct budou v rozsahu této nesrovnalosti mít přednost Smluvní podmínky Send Direct.

2.4 Články 8.4, 8.5, 8.5A, 9.4, 9.5, 9.5A, 9.6 a 13.3 Podmínek použití účtu Skrill se na službu Send Direct nevztahují. 

3. Přístup ke službě
Stávající držitelé účtu Skrill mohou tuto službu použít tak, že se přihlásí ke svému účtu Skrill a zvolí „Send Direct“. Noví zákazníci si musí před tím, než mohou použít službu Send Direct, otevřít účet Skril. Držitelé účtu Skrill budou k provedení transakcí pomocí služby Send Direct potřebovat platební metodu. 

4. Posílání peněz
4.1 Důrazně vám doporučujeme posílat peníze pouze lidem, které znáte. Jakmile budou finanční prostředky odepsány z vaší platební metody, nebudete již moci tuto transakci zrušit či zamítnout.

4.2 Chcete-li odeslat peníze, jednoduše se přihlaste se ke svému účtu Skrill a zvolte „Send Direct“. Pak musíte vložit své platební příkazy, které zahrnují: peněžní částku, kterou chcete poslat, měnu a údaje o příjemci včetně země, ve které má příjemce bydliště. 

4.3 Můžete poslat peníze pomocí kterékoli platební metody, která je ve vaší oblasti dostupná. K prohlédnutí dostupných platebních metod <klepněte zde>. K posílání peněz pomocí služby Send Direct nemůžete používat svůj zůstatek účtu Skrill ani jiné platební možnosti, které jsou jinak dostupné k vkládání peněz na váš účet Skrill.

4.4 Aby mohl Skrill dokončit platební příkaz, budou prostředky strženy pomocí vaší platební metody a dočasně projdou vaším účtem Skrill před tím, než budou předány příjemci nebo dle potřeby jednomu z našich platebních partnerů (další podrobnosti viz článek 4.5 níže). Znamená to, že všechny transakce provedené pomocí služby Send Direct budou zobrazeny v „Historii transakcí“ vašeho účtu Skrill. 

4.5 Pro posílání peněz pomocí naší služby Send Direct můžeme k dokončení převodu příjemci využít jednoho z našich platebních partnerů. Při poskytování této služby budou proto peněžní prostředky okamžitě připsány relevantnímu platebnímu partnerovi. Tento platební partner pak bude zodpovědný za zajištění dalšího předání platby příjemci. Aniž by byl dotčen článek [15.5] Podmínek použití účtu Skrill, naše závazky dalšího předání finančních prostředků vyplývající z těchto Smluvních podmínek Send Direct skončí poté, co tyto prostředky připíšeme na účet příslušného platebního partnera. Jakmile proto provedeme toto připsání, nebudeme zodpovědní za další předání těchto prostředků tímto platebním partnerem.

4.6 Můžete posílat peníze z kterýchkoli zemí, které jsou v současné době podporovány službou Send Direct, a můžete odesílat peníze příjemcům s bydlištěm v kterékoli zemi, která je v současné době podporována službou Send Direct K prohlédnutí seznamu těchto zemí klepněte prosím zde. Čas od času můžeme změnit seznam odesílajících a přijímajících zemí, aniž bychom dodrželi postup stanovený v článku 17 Podmínek použití účtu Skrill. 

5. Časy a limity transakcí
5.1 Pokud peníze zasíláte příjemci prostřednictvím debetní nebo kreditní karty, peníze budou obvykle z vaší karty odepsány okamžitě a obvykle budou připsány na účet příjemce v tentýž den. Pokud posíláte peníze bankovním převodem, obvykle bude trvat 2 až 5 dní, než budou peníze připsány na bankovní účet příjemce. Transakce mohou být opožděny z jakéhokoli důvodu stanoveného v článku 9.2 Smluvních podmínek Send Direct, pokud se od příjemce vyžaduje, aby se identifikoval v souladu s článkem 8.2 Smluvních podmínek Send Direct nebo pokud byl účet příjemce omezen jeho poskytovatelem platebních služeb. 

5.2 Na službu Send Direct se vztahují limity transakcí a liší se v závislosti na statusu vašeho účtu Skrill, zvolené platební metodě, zemi pobytu a zemi, do které finanční prostředky zasíláte. Vyhrazujeme si právo měnit z času na čas časové limity transakcí podle našeho výhradního uvážení. Pokud částka, kterou chcete převést, překročí platný limit transakce, okamžitě vás budeme informovat a pokud nesnížíte tuto částku v souladu s příslušným limitem transakce, nebudete moci v platebním příkazu pokračovat. 

6. Zakázané aktivity
Kromě zakázaných transakcí uvedených v článku 11 Podmínek použití účtu Skrill jsou při použití služby Send Direct zakázány také následující transakce: (a) převedení prostředků jménem třetí strany; a (b) použití služby Send Direct k výplatě hotovosti z vaší kreditní karty. Vyhrazujeme si právo na základě našeho výhradního uvážení přidávat kategorie zakázaných transakcí pro službu Send Direct přidáním těchto kategorií buď k těmto Smluvním podmínkám Send Direct nebo k zásadám přijatelného používání zveřejněným na našich webových stránkách.

7. Poplatky
7.1 S výhradou článku 2.4 výše budou poplatky za službu Send Direct účtovány v souladu s článkem 14 Podmínek použití účtu Skrill a s oddílem „Poplatky“ našich webových stránek. Bude použit převod měn. 

7.2 Vy, nikoli příjemce, zaplatíte veškeré příslušné poplatky v souladu s článkem 14.6 Podmínek použití účtu Skrill. Příjemce bude zodpovědný za veškeré poplatky účtované poskytovatelem platebních služeb za příjem peněžních prostředků. 

8. Osobní údaje příjemců
8.1 Musíte získat souhlas příjemce ke sdílení jeho osobních údajů se společností Skrill před tím, než zadáte jeho údaje do služby Send Direct. Tyto osobní údaje zahrnují, mimo jiné, jméno, adresu, datum narození, e-mailovou adresu, telefonní číslo a takové další informace, které čas od času vyžadujeme, abychom mohli poskytovat službu Send Direct a abychom dodrželi platné zákonné a regulační požadavky. Odesláním platebního příkazu potvrzujete, že jste od příjemce získali takovýto souhlas.

8.2 Pokud to vyžadují příslušné právní předpisy nebo regulační požadavky, může se od příjemce požadovat ověření jeho totožnosti před tím, než obdrží převedené prostředky. Pokud příjemce neověří svou totožnost do třiceti jednoho (31) dnů, bude převod odmítnut a finanční prostředky budou vráceny pomocí vaší platební metody v souladu s níže uvedeným článkem 9.3.

9. Pozastavení nebo zrušení platebního příkazu
9.1 Po odeslání žádosti již nebudete moci platební příkaz zrušit.

9.2 Kromě všech práv uvedených v Smluvních podmínkách účtu Skrill může společnost Skrill platební příkaz pozastavit nebo zrušit, pokud: jsme povinni tak učinit podle příslušných zákonů nebo nařízení; Skrill nebo platební partner není schopen ověřit totožnost příjemce; vámi zadané platební instrukce jsou neúplné nebo nepřesné; transakce je zamítnuta poskytovatelem platebních služeb příjemce nebo našim platebním partnerem; máme důvodné důvody domnívat se, že převod představuje zakázanou transakci podle článku 11 Podmínek používání účtu Skrill nebo článku 6 těchto Smluvních podmínek Send Direct, nebo je jinak zakázán podle platných právních předpisů.

9.3 V případě, že nedokážeme dokončit platební pokyn, provedeme tři (3) samostatné pokusy o vrácení dané částky pomocí vaší platební metody. Pokud náš třetí pokus o vrácení částky pomocí vaší platební metody nebude úspěšný, připíšeme ekvivalentní částku k zůstatku vašeho účtu Skrill. Vezměte prosím na vědomí, že pokud budou prostředky připsány na váš zůstatek účtu Skrill, již nebudete moci více používat peněžní prostředky pro službu Send Direct. Finanční prostředky však můžete vydávat u on-line obchodníků nebo můžete finanční prostředky vybírat v souladu s článkem 12 Podmínek použití účtu Skrill. 

10. Definice
10.1 Není-li uvedeno jinak, všechny termíny definované v Podmínkách použití účtu Skrill mají stejný význam i v těchto Smluvních podmínkách Send Direct. 

10.2 „Mobilní peněženka“ znamená službu využívající telefon, která umožňuje zákazníkům vkládat a přijímat peníze na účet uložený v jejich mobilním telefonu.

10.3 „Platební metoda“ znamená bankovní převod a platební prostředky, včetně, mimo jiné, kreditních a debetních karet, které Skrill Ltd čas od času zprovozňuje, jak je uvedeno na webových stránkách společnosti Skrill. 

10.4 „Příjemce“ znamená osobu, které odesíláte peněžní prostředky pomocí služby Send Direct.