Smluvní podmínky pro převod peněz Skrill

[Verze – prosinec 2021]

1. Služba převodu peněz Skrill

Služba převodu peněz Skrill je další službou nabízenou držitelům účtu Skrill, která jim umožňuje posílat peníze jiné, jim známé osobě nebo podniku/obchodu. Peníze budou převedeny pomocí vámi vybraného platebního nástroje (jak definuje oddíl 10 níže) na bankovní účet nebo do mobilní peněženky příjemce. Skrill může z času na čas zprovoznit další možnosti příjmu peněz, jak bude uvedeno na webových stránkách Skrill („služba převodu peněz Skrill“). Převody do podniků/obchodů jsou splatné pouze na bankovní účet příjemce.

2. Rozsah Smluvních podmínek pro převod peněz Skrill

2.1. Přístupem ke službě převodu peněz Skrill a jejím používáním souhlasíte s těmito smluvními podmínkami (dále jen „Smluvní podmínky pro převod peněz Skrill“).

2.2. Na vaše používání služby převodu peněz Skrill se kromě Podmínek použití účtu Skrill vztahují také Smluvní podmínky pro převod peněz Skrill.

2.3. V případě jakéhokoli nesouladu mezi Podmínkami použití účtu Skrill a těmito Smluvními podmínkami pro převod peněz Skrill budou tyto Smluvní podmínky pro převod peněz Skrill v rozsahu dané neslučitelnosti rozhodující.

2.4. Oddíly 8.4, 8.5, 9.4, 9.5, 9.6, a 13.3 Podmínek použití účtu Skrill se nevztahují na službu převodu peněz Skrill.

3. Přístup ke službě

Stávající držitelé účtu Skrill mohou službu používat tak, že se přihlásí ke svému účtu Skrill a zvolí možnost „Převod peněz Skrill“. Noví zákazníci si musí otevřít účet Skrill před tím, než mohou použít službu převodu peněz Skrill. Držitelé účtu Skrill si k provedení transakcí pomocí služby převodu peněz Skrill musí zvolit platební nástroj. V závislosti na zvoleném platebním nástroji možná budete muset podstoupit další ověření a/nebo přijmout podmínky používání třetích stran. Je vaší výhradní odpovědností přečíst a dodržovat takovéto smluvní podmínky třetích stran.

4. Posílání peněz

4.1. Důrazně vám doporučujeme posílat peníze pouze lidem, které znáte. Jakmile budou prostředky odepsány z vašeho platebního nástroje, nebudete moci transakci zrušit ani stornovat.

4.2. Chcete-li poslat peníze, jednoduše se přihlaste ke svému účtu Skrill a zvolte možnost „Převod peněz Skrill“. Pak musíte vložit svůj příkaz k platbě, který zahrnuje: množství peněz, které chcete poslat; měna; údaje o příjemci (jako je jméno, e-mailová adresa, IBAN) včetně země, ve které má příjemce bydliště nebo (v případě platby podniku/obchodu) ve které je zaregistrován nebo má sídlo; a IBAN (nebo příslušné číslo účtu). V závislosti na zvoleném platebním nástroji a zákonných požadavcích platných ve vašem regionu můžete být požádáni o poskytnutí dalších informací pro ověření.

4.3. Peníze můžete posílat pomocí kteréhokoli z platebních nástrojů dostupných ve vašem regionu. Chcete-li zobrazit dostupné platební nástroje, klikněte prosím sem. Nemůžete použít zůstatek na svém účtu Skrill ani žádné jiné platební možnosti, které jsou jinak dostupné k vložení peněz na váš účet Skrill, pro poslání peněz službou převodu peněz Skrill.

4.4. Aby společnost Skrill dokončila platební příkaz, budou finanční prostředky odepsány pomocí vašeho platebního nástroje a krátce projdou vaším účtem Skrill, než budou převedeny příjemci nebo dle potřeby jednomu z našich platebních partnerů (další podrobnosti naleznete v oddíle 4.5 níže). Znamená to, že všechny transakce provedené pomocí služby převodu peněz Skrill budou zobrazeny v „Historii transakcí“ vašeho účtu Skrill.

4.5. Abychom mohli poslat peníze pomocí naší služby převodu peněz Skrill, můžeme k dokončení převodu příjemci využít jednoho z našich platebních partnerů. V takovém případě budou tyto peněžní prostředky připsány příslušnému platebnímu partnerovi. Tento platební partner pak bude zodpovědný za zajištění dalšího předání platby příjemci. Aniž by byl dotčen článek [15.5] Podmínek použití účtu Skrill, naše závazky dalšího předání finančních prostředků vyplývající z těchto Smluvních podmínek pro převod peněz Skrill skončí poté, co tyto prostředky připíšeme na účet příslušného platebního partnera. Jakmile tedy toto připsání provedeme, nebudeme již nést odpovědnost za další převod takových prostředků tímto platebním partnerem. Jakékoli stížnosti týkající se naší společnosti nebo služeb, které poskytujeme, by měly být adresovány nejprve nám prostřednictvím zákaznické podpory.

4.6. Peníze můžete posílat z kterékoli ze zemí, kde je aktuálně podporována služba převodu peněz Skrill, a můžete je posílat příjemcům v kterékoli ze zemí, kde je aktuálně podporována služba převodu peněz Skrill. Chcete-li zobrazit seznam těchto zemí, klikněte prosím zde. Čas od času můžeme změnit seznam odesílajících a přijímajících zemí, aniž bychom dodrželi postup stanovený v článku 17 Podmínek použití účtu Skrill.

4.7. Pokud se rozhodnete převést peníze podniku/obchodu jako platbu za zboží nebo služby, berete na vědomí, že nemáme žádnou kontrolu nad kvalitou, bezpečností nebo dodáním takového zboží nebo služeb, jež poskytuje tento podnik/obchod a neneseme za ně odpovědnost.

5. Doby transakcí a limity

5.1. Pokud odešlete peníze příjemci pomocí své debetní nebo kreditní karty jako svého platebního nástroje, budou prostředky z vaší karty odepsány obvykle okamžitě a obvykle budou připsány na účet příjemce ještě tentýž den. Pokud odešlete peníze pomocí bankovního převodu jako svého platebního nástroje, bude obvykle trvat 2–5 dnů, než budou tyto prostředky připsány na bankovní účet příjemce. Transakce mohou být opožděny z jakéhokoli důvodu stanoveného v části 9.2 těchto Smluvních podmínek pro převod peněz Skrill, pokud je příjemce povinen se identifikovat v souladu s článkem 8.2 těchto Smluvních podmínek pro převod peněz Skrill nebo pokud byl účet příjemce omezen jeho poskytovatelem platebních služeb.

5.2. Transakční limity se vztahují na službu převodu peněz Skrill a liší se v závislosti na statusu vašeho účtu Skrill, vámi zvoleném platebním nástroji, zemi vašeho bydliště a zemi příjemce. Na převody do podniku/obchodu se mohou vztahovat samostatné transakční limity. Vyhrazujeme si právo čas od času měnit limity transakcí podle našeho výhradního uvážení. Pokud částka, kterou chcete převést, překročí platný limit transakce, okamžitě vás budeme informovat a pokud tuto částku v souladu s příslušným limitem transakce nesnížíte, nebudete moci v platebním příkazu pokračovat.

6. Zakázané aktivity

Kromě zakázaných transakcí uvedených v části 11 Podmínek použití účtu Skrill jsou při používání služby převodu peněz Skrill zakázány také následující transakce: (a) převedení prostředků jménem třetí strany; a (b) použití služby převodu peněz Skrill k výplatě hotovosti z vaší kreditní karty. Vyhrazujeme si právo na základě našeho výhradního uvážení přidat do služby převodu peněz Skrill kategorie zakázaných transakcí tím, že tyto kategorie přidáme do těchto Smluvních podmínek pro převod peněz Skrill nebo do zásad přijatelného použití zveřejněných na těchto webových stránkách.

7. Poplatky

7.1. Při dodržení oddílu 2.4 výše, budou poplatky za službu převodu peněz Skrill účtovány v souladu s oddílem 13 Podmínek použití účtu Skrill a oddílem „Poplatky“ našich webových stránek. Bude použit převod měn.

7.2. Veškeré příslušné poplatky v souladu s oddílem 13.6 Podmínek použití účtu Skrill zaplatíte vy, nikoli příjemce. Příjemce bude zodpovědný za veškeré poplatky účtované poskytovatelem platebních služeb za příjem peněžních prostředků.

8. Osobní údaje příjemců

8.1. Berete na vědomí, že jsme ze zákona povinni zpracovávat vaše osobní údaje a osobní údaje příjemce za účelem poskytování naší služby převodu peněz Skrill a také za účelem předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu. Tyto osobní údaje zahrnují, mimo jiné, jméno, adresu, datum narození, e-mailovou adresu, telefonní číslo a takové další informace, které čas od času můžeme vyžadovat, abychom mohli poskytovat službu převodu peněz Skrill a abychom dodrželi platné zákonné a regulační požadavky. Odesláním pokynu k platbě potvrzujete, že jste si přečetli naše Zásady ochrany osobních údajů dostupné na našich webových stránkách na adrese: https://www.paysafe.com/en/paysafegroup/privacy-policy/.

8.2. Pokud to vyžadují platné zákony nebo regulační požadavky, může poskytovatel třetí strany po příjemci požadovat, aby před přijetím převedených finančních prostředků ověřil svou totožnost. Pokud příjemce neověří svou totožnost do třiceti jednoho (31) dnů, bude převod odmítnut a finanční prostředky budou vráceny na váš platební nástroj v souladu s níže uvedeným článkem 9.3.

9. Pozastavení nebo zrušení pokynu k platbě

9.1. Společnost Skrill zachází se všemi pokyny k platbě jako s požadavky. Po odeslání požadavku již nebudete moci pokyn k platbě zrušit.

9.2. Kromě jakýchkoli práv uvedených ve Smluvních podmínkách účtu Skrill může společnost Skrill pozastavit nebo zrušit pokyn k platbě, pokud: jsme povinni tak učinit podle příslušných zákonů nebo nařízení; společnost Skrill nebo platební partner nejsou schopni ověřit totožnost příjemce; vámi poskytnuté pokyny k platbě jsou neúplné nebo nepřesné; transakce je odmítnuta poskytovatelem platebních služeb příjemce nebo naším platebním partnerem; nebo máme opodstatněné důvody se domnívat, že převod představuje zakázanou transakci podle oddílu 11 Podmínek použití účtu Skrill nebo oddílu 6 těchto Podmínek pro převod peněz Skrill nebo je jinak zakázán dle platných zákonů.

9.3. V případě, že nebudeme schopni dokončit pokyn k platbě, provedeme tři (3) samostatné pokusy o vrácení částky na váš platební nástroj. Pokud náš třetí pokus o vrácení částky na váš platební nástroj nebude úspěšný, připíšeme ekvivalentní částku k vašemu zůstatku účtu Skrill. Vezměte prosím na vědomí, že pokud budou prostředky připsány na váš zůstatek účtu Skrill, nebudete již více moci používat peněžní prostředky pro službu převodu peněz Skrill. Finanční prostředky však můžete vydávat u on-line obchodníků nebo je můžete vybírat v souladu s článkem 12 Podmínek použití účtu Skrill.

10. Definice

10.1. Pokud není uvedeno jinak, všechny pojmy definované v Podmínkách použití účtu Skrill mají stejný význam i v těchto Podmínkách pro převod peněz Skrill.

10.2. „Mobilní peněženka“ znamená službu využívající telefony, která umožňuje zákazníkům vkládat a přijímat peníze na účet uložený v jejich mobilním telefonu.

10.3. „Platební nástroj“ znamená bankovní převod a platební prostředky včetně, mimo jiné, kreditních karet, debetních karet a alternativních platebních nástrojů, které čas od času aktivujeme, jak se uvádí na webových stránkách Skrill.

10.4. „Příjemce“ znamená buď fyzickou osobu nebo podnik/obchod, kterým posíláte finanční prostředky pomocí služby převodu peněz Skrill.

10.5. „IBAN“ představuje mezinárodní číslo bankovního účtu.