Smluvní podmínky pro převod peněz Skrill

[Verze - říjen, 2020]

1. Služba převodu peněz Skrill 
Služba převodu peněz Skrill je další službou nabízenou držitelům účtu Skrill, která jim umožňuje posílat peníze jiné, jim známé osobě. Peníze budou převedeny pomocí vybrané platební metody držitele účtu Skrill (jak definuje oddíl 10 níže) na bankovní účet nebo do mobilní peněženky příjemce. Skrill může z času na čas zprovoznit další možnosti příjmu peněz, jak bude uvedeno na webových stránkách Skrill („služba převodu peněz Skrill“).

2. Rozsah Smluvních podmínek pro převod peněz Skrill
2.1
 Tím, že přistupujete k službě převodu peněz Skrill a využíváte ji, souhlasíte s těmito smluvními podmínkami („Smluvní podmínky pro převod peněz Skrill“).

2.2 Smluvní podmínky pro převod peněz Skrill se vztahují na vaše používání služby převodu peněz Skrill spolu s Podmínkami použití účtu Skrill

2.3 V případě jakékoliv nesrovnalosti mezi Podmínkami použití účtu Skrill a těmito Smluvními podmínkami pro převod peněz Skrill budou v rozsahu této nesrovnalosti převládat Smluvní podmínky pro převod peněz Skrill.

2.4 Články 8.4, 8.5, 9.4, 9.5, 9.6 a 13.3 Podmínek použití účtu Skrill se na službu převodu peněz Skrill nevztahují. 

3. Přístup ke službě
Stávající držitelé účtu Skrill mohou tuto službu použít tak, že se přihlásí ke svému účtu Skrill a zvolí „Služba převodu peněz Skrill“. Noví zákazníci si musí otevřít účet Skrill před tím, než mohou použít službu převodu peněz Skrill. Držitelé účtu Skrill budou k provedení transakcí pomocí služby převodu peněz Skrill potřebovat platební metodu. V závislosti tom, jaké platební metody jste si vybrali, je možné, že budete muset projít dalším ověřením a/nebo přijmout podmínky použití třetích stran. Je vaší výhradní odpovědností přečíst si Smluvní podmínky těchto třetích stran a dodržovat je.

4. Posílání peněz
4.1
 Důrazně vám doporučujeme posílat peníze pouze lidem, které znáte. Jakmile budou finanční prostředky odepsány z vaší platební metody, nebudete již moci tuto transakci zrušit či zamítnout.

4.2 Chcete-li odeslat peníze, jednoduše se přihlaste se ke svému účtu Skrill a zvolte „Převod peněz Skrill“. Pak musíte vložit své platební příkazy, které zahrnují: peněžní částku, kterou chcete poslat, měnu a údaje o příjemci včetně země, ve které má příjemce bydliště. V závislosti na zvolených platebních metodách a zákonných požadavcích platných ve vašem regionu můžete být požádáni o poskytnutí dalších informací k ověření.

4.3 Můžete poslat peníze pomocí kterékoli platební metody, která je ve vaší oblasti dostupná. K prohlédnutí dostupných platebních metod klepněte zde. K posílání peněz pomocí služby převodu peněz Skrill nemůžete používat svůj zůstatek účtu Skrill ani jiné platební možnosti, které jsou jinak dostupné k vkládání peněz na váš účet Skrill.

4.4 Aby mohl Skrill dokončit platební příkaz, budou prostředky strženy pomocí vaší platební metody a dočasně projdou vaším účtem Skrill před tím, než budou předány příjemci nebo dle potřeby jednomu z našich platebních partnerů (další podrobnosti viz článek 4.5 níže). Znamená to, že všechny transakce provedené pomocí služby převodu peněz Skrill budou zobrazeny v „Historii transakcí“ vašeho účtu Skrill. 

4.5 Pro posílání peněz pomocí naší služby převodu peněz Skrill můžeme k dokončení převodu příjemci využít jednoho z našich platebních partnerů. Při poskytování této služby budou proto peněžní prostředky okamžitě připsány relevantnímu platebnímu partnerovi. Tento platební partner pak bude zodpovědný za zajištění dalšího předání platby příjemci. Aniž by byl dotčen článek [15.5] Podmínek použití účtu Skrill, naše závazky dalšího předání finančních prostředků vyplývající z těchto Smluvních podmínek pro převod peněz Skrill skončí poté, co tyto prostředky připíšeme na účet příslušného platebního partnera. Jakmile proto provedeme toto připsání, nebudeme zodpovědní za další předání těchto prostředků tímto platebním partnerem.

4.6 Můžete posílat peníze z kterýchkoli zemí, které v současné době přijímají službu převodu peněz Skrill, a můžete odesílat peníze příjemcům s bydlištěm v kterékoli zemi, která v současné době přijímá službu převodu peněz Skrill. K prohlédnutí seznamu těchto zemí klepněte prosím zde.  Čas od času můžeme změnit seznam odesílajících a přijímajících zemí, aniž bychom dodrželi postup stanovený v článku 17 Podmínek použití účtu Skrill. 

5. Časy a limity transakcí
5.1
 Pokud peníze zasíláte příjemci prostřednictvím debetní nebo kreditní karty, peníze budou obvykle z vaší karty odepsány okamžitě a obvykle budou připsány na účet příjemce v tentýž den. Pokud posíláte peníze bankovním převodem, obvykle bude trvat 2 až 5 dní, než budou peníze připsány na bankovní účet příjemce. Transakce mohou být zpožděny z jakéhokoli důvodu stanoveného v části 9.2 Smluvních podmínek pro převod peněz Skrill, pokud je příjemce povinen se identifikovat v souladu s článkem 8.2 Smluvních podmínek pro převod peněz Skrill nebo pokud byl účet příjemce omezen jeho poskytovatelem platebních služeb. 

5.2 Na službu převodu peněz Skrill se vztahují limity transakcí a liší se v závislosti na statusu vašeho účtu Skrill, zvolené platební metodě, zemi pobytu a zemi, do které finanční prostředky zasíláte. Vyhrazujeme si právo měnit z času na čas limity transakcí podle našeho výhradního uvážení. Pokud částka, kterou chcete převést, překročí platný limit transakce, okamžitě vás budeme informovat a pokud nesnížíte tuto částku v souladu s příslušným limitem transakce, nebudete moci v platebním příkazu pokračovat. 

6. Zakázané aktivity
Kromě zakázaných transakcí uvedených v článku 11 Podmínek použití účtu Skrill jsou při použití služby převodu peněz Skrill zakázány také následující transakce: (a) převedení prostředků jménem třetí strany; a (b) použití služby převodu peněz Skrill k výplatě hotovosti z vaší kreditní karty. Vyhrazujeme si právo na základě našeho výhradního uvážení přidat do služby převodu peněz Skrill kategorie zakázaných transakcí tím, že tyto kategorie přidáme do těchto Smluvních podmínek pro převod peněz Skrill nebo do zásad přijatelného použití zveřejněných na těchto webových stránkách.

7. Poplatky
7.1
 S výhradou článku 2.4 výše budou poplatky za službu převodu peněz Skrill účtovány v souladu s článkem 13 Podmínek použití účtu Skrill a s oddílem „Poplatky“ našich webových stránek. Bude použit přepočet měn.

7.2 Vy, nikoli příjemce, zaplatíte veškeré příslušné poplatky v souladu s článkem 13.6 Podmínek použití účtu Skrill. Příjemce bude zodpovědný za veškeré poplatky účtované poskytovatelem platebních služeb za příjem peněžních prostředků. 

8. Osobní údaje příjemců
8.1
 Berete na vědomí, že jsme ze zákona povinni zpracovávat osobní údaje odesílatele a příjemce za účelem poskytování naší služby převodu peněz Skrill a za účelem prevence praní špinavých peněz a financování terorismu. Tyto osobní údaje zahrnují, mimo jiné, jméno, adresu, datum narození, e-mailovou adresu, telefonní číslo a takové další informace, které čas od času vyžadujeme, abychom mohli poskytovat službu převodu peněz Skrill a abychom dodrželi platné zákonné a regulační požadavky. Odesláním tohoto platebního pokynu potvrzujete, že jste si přečetl(a) naše zásady ochrany osobních údajů dostupné na našich webových stránkách na adrese: https://www.paysafe.com/en/paysafegroup/privacy-policy/.
8.2 Pokud to vyžadují příslušné právní předpisy nebo regulační požadavky, může se od příjemce požadovat ověření jeho totožnosti před tím, než obdrží převedené prostředky. Pokud příjemce neověří svou totožnost do třiceti jednoho (31) dnů, bude převod odmítnut a finanční prostředky budou vráceny pomocí vaší platební metody v souladu s níže uvedeným článkem 9.3.

9. Pozastavení nebo zrušení platebního příkazu
9.1 Po odeslání žádosti již nebudete moci platební příkaz zrušit.

9.2 Kromě všech práv uvedených v Smluvních podmínkách účtu Skrill může společnost Skrill platební příkaz pozastavit nebo zrušit, pokud: jsme povinni tak učinit podle příslušných zákonů nebo nařízení; Skrill nebo platební partner není schopen ověřit totožnost příjemce; vámi zadané platební příkazy jsou neúplné nebo nepřesné; transakce je zamítnuta poskytovatelem platebních služeb příjemce nebo naším platebním partnerem; máme přiměřené důvody domnívat se, že převod představuje zakázanou transakci podle článku 11 Podmínek použití účtu Skrill nebo článku 6 těchto Smluvních podmínek převodu peněz Skrill, nebo je jinak zakázán podle platných právních předpisů.

9.3 V případě, že nedokážeme dokončit platební pokyn, provedeme tři (3) samostatné pokusy o vrácení dané částky pomocí vaší platební metody. Pokud náš třetí pokus o vrácení částky pomocí vaší platební metody nebude úspěšný, připíšeme ekvivalentní částku k zůstatku vašeho účtu Skrill. Vezměte prosím na vědomí, že pokud budou prostředky připsány na váš zůstatek účtu Skrill, již nebudete moci více používat peněžní prostředky pro službu převodu peněz Skrill. Finanční prostředky však můžete vydávat u on-line obchodníků nebo je můžete vybírat v souladu s článkem 12 Podmínek použití účtu Skrill. 

10. Definice
10.1
 Není-li uvedeno jinak, všechny termíny definované v Podmínkách použití účtu Skrill mají stejný význam i v těchto Smluvních podmínkách převodu peněz Skrill. 

10.2 „Mobilní peněženka“ znamená službu využívající telefon, která umožňuje zákazníkům vkládat a přijímat peníze na účet uložený v jejich mobilním telefonu.  

10.3 „Platební metoda“ znamená bankovní převod a platební prostředky, včetně, mimo jiné, kreditních a debetních karet a alternativních platebních metod, které čas od času zprovozňujeme, jak je uvedeno na webových stránkách společnosti Skrill.

10.4 „Příjemce“ znamená osobu, které odesíláte peněžní prostředky pomocí služby převodu peněz Skrill.