Skrill „Doporuč přítele“

Scroll down

Smluvní podmínky programu společnosti Skrill „Doporuč přítele“

[Verze 2 – leden 2018]

Program společnosti Skrill Doporuč přítele („Program DP“) vám umožňuje získávat od Skrillu provize za doporučení nových perspektivních členů k registraci k účtu Skrill.

Níže jsou uvedeny smluvní podmínky („Smluvní podmínky“) týkající se Programu DP. Pečlivě si je prosím pročtěte. Doporučíte-li přítele k Programu DP, bude se mít za to, že jste tyto Smluvní podmínky přijal(a) a jste jimi vázán(a).

Do těchto Smluvních podmínek budou začleněny Podmínky použití účtu Skrill v platném znění (dle občasných aktualizací), budou tvořit jejich součást a budou se na vás vztahovat. V případě jakékoli nesrovnalosti mezi kterýmkoli ustanovením Podmínek použití účtu Skrill a těmito Smluvními podmínkami budou mít v rozsahu této nesrovnalosti přednost tyto Smluvní podmínky.

1. Kritéria způsobilosti

1.1. Abyste se mohli účastnit Programu DP:

 • musíte mít aktivní účet Skrill;
 • nesmíte používat svůj účet Skrill ke komerčním účelům;
 • vy ani žádný váš přímý rodinný příslušník nesmíte být zaměstnancem žádné společnosti skupiny Paysafe group;
 • vy ani žádný váš přímý rodinný příslušník nesmíte být dodavatelem služeb žádné společnosti skupiny Paysafe group;
 • musíte mít minimálně 18 let;
 • nesmíte mít bydliště ve Spojených státech.

2. Doporučení členové:

2.1. K účelům Programu DP označuje pojem „doporučený člen“ jakéhokoli člena:

 • kterého doporučíte společnosti Skrill pomocí referenčního odkazu zobrazeného ve vašem účtu Skrill („referenční odkaz“); a
 • který úspěšně dokončí způsobilou transakci.

2.2. Nebudete doporučovat žádného ze členů své rodiny včetně, ale bez omezení na, svého manžela/manželku, druha/družku, registrovaného partnera/partnerku, dítě, nevlastní dítě, rodiče, tchána/tchýni a prarodiče.

3. Zakázané aktivity

3.1. Nebudete provádět a zajistíte, že doporučení členové nebudou provádět žádné z následujících aktivit:

 • Vytvářet či provozovat vícenásobné členské účty bez předchozího písemného souhlasu společnosti Skrill.
 • Vytvářet, podle opodstatněného úsudku společnosti Skrill, falešné a/nebo předstírané vklady u obchodníků společnosti Skrill či dalších členů za účelem pouhého generování provize.
 • Registrovat členský účet jménem jiné osoby.
 • Dovolit jakékoli třetí straně publikovat váš referenční odkaz na svých webových stránkách, sociálních médiích či jiných marketingových materiálech.
 • Nabízet pobídky či odměny perspektivním členům, abyste je povzbudili k žádosti o účet Skrill.
 • Vytvářet či zavádět jakýkoli mechanismus určený k umělému či automatickému generování registrací k účtu Skrill.
 • Registrovat účet Skrill pomocí padělaných, falšovaných, napodobených, ukradených či jinak pozměněných identifikačních dokumentů.
 • Uměle se pokoušet generovat jakékoli doporučené členy podvodem či uvedením v omyl;
 • Páchat podvodnou aktivitu či spolčit se s druhými k páchání podvodné aktivity;
 • Vytvářet transakce, které nemají komerční účel nebo nejsou
  k osobnímu prospěchu držitele účtu Skrill.

4. Provize

4.1. Jako protihodnotu za každého doporučeného člena, kterého přivedete, jak potvrdí společnost Skrill v souladu s těmito Smluvními podmínkami, Skrill vám zaplatí provizi rovnající se 10 % příjmu vydělanému společností Skrill na způsobilých transakcích („provize“).”).

4.2. Společnost Skrill přestane vyplácet provize za každého doporučeného člena k dřívějšímu datu z následujících: (a) když platba provizí za daného doporučeného člena dosáhne 100 eur; nebo (b) 1 rok poté, co se doporučený člen zaregistruje k účtu Skrill.

4.3. Provize jsou vypláceny včetně DPH. Společnost Skrill nebude zodpovědná za žádné daně, poplatky, výměry, pokuty, odvody či jiné částky splatné vámi jakémukoli vládnímu či regulačnímu orgánu, vzniklé v důsledku vašeho členství v Programu DP. Jste sami zodpovědní za nahlášení jakýchkoli daní dlužných ve vztahu k příjmům vydělaným prostřednictvím tohoto Programu.

4.4. Společnost Skrill si vyhrazuje právo změnit platnou sazbu provize nebo její procentuální či celkový limit, pokud vám poskytne písemné oznámení zaslané dva (2) měsíce předem na primární e-mailovou adresu registrovanou k vašemu účtu Skrill.

4.5. Za účelem vyloučení pochybností budou transakce na vašem vlastní účtu Skrill vyňaty z výpočtu provize.

4.6. Provize nabytá za způsobilou transakci bude vyplacena do třiceti (30) pracovních dnů následujících po datu, kdy byla způsobilá transakce dokončena.

4.7. Společnost Skrill má na základě vlastního uvážení právo neposkytnout kteroukoli celou výplatu nebo část výplaty provize, pokud má opodstatněné podezření nebo ví, že se uskutečnila jakákoli ze zakázaných aktivit vyjmenovaných v oddíle tři výše.

4.8. Za účelem výpočtu provize si společnost Skrill vyhrazuje právo nevzít v úvahu žádné způsobilé transakce, které podle našeho vlastního, ale opodstatněného uvážení považujeme za zneužití programu DP včetně ale bez omezení na:

 • transakce, které jsou zakázány podle oddílu 3 těchto Smluvních podmínek; nebo
 • transakce, které jsou zakázány podle oddílu 11 Podmínek použití účtu Skrill.

5. Záruky

Zaručujete se, prohlašujete a zavazujete se společnosti Skrill, že:

 • nebudete se žádným způsobem zapojovat do distribuce žádných hromadných e-mailů (spamu), které by zmiňovaly či odkazovaly na společnost Skrill, jiné společnosti skupiny Paysafe Group či jakékoli produkty či služby společnosti Skrill;
 • budete dodržovat veškeré platné zákony a předpisy;
 • nebudete porušovat nebo se pokoušet obcházet bezpečnostní či ověřovací procesy společnosti Skrill.
 • Svůj referenční odkaz budete sdílet s třetími stranami pouze za účelem, aby se mohly registrovat k účtu Skrill.

6. Soukromí a osobní údaje

Zpracování osobních údajů se řídí Zásadami ochrany osobních údajů Paysafe, které se nacházejí na webových stránkách společnosti Skrill. Společnost Skrill může vyžadovat dodatečné informace k ověření, že jsou dodržovány zásady těchto propagačních Smluvních podmínek.

7. Změny Smluvních podmínek

7.1 Společnost Skrill si vyhrazuje právo kdykoliv tyto Smluvní podmínky změnit včetně práva tento Program DP zcela zrušit.

7.2 S podmínkou platnosti bodu 7.3 níže, změny budou oznámeny prostřednictvím e-mailu na primární e-mailovou adresu registrovanou s vaším účtem Skrill. Navrhovaná změna vstoupí v platnost 2 měsíce poté, co bude oznámení považováno za doručené (viz bod 17.1 Podmínek použití účtu Skrill), pokud nám nedoručíte písemné oznámení, že proti navrhované změně vznášíte námitku. Oznámení o námitce bude považováno za oznámení o ukončení vaší účasti v programu DP a Smluvní podmínky VIP se na vás již nebudou vztahovat.

7.3 Období 2 měsíců pro oznámení změny nebude uplatněno, pokud se podle našeho odůvodněného stanoviska budeme domnívat, že daná změna nezmenšuje vaše práva ani nezvyšuje vaše závazky. V takových případech změna vstoupí v platnost okamžitě bez předchozího upozornění.

8. Ukončení

8.1. Společnost Skrill si vyhrazuje právo kdykoliv dle vlastního uvážení ukončit Program DP, a to odesláním dvouměsíční písemné výpovědi na primární e-mailovou adresu registrovanou k vašemu účtu Skrill.

8.2. V případě, že společnost Skrill ukončí tuto propagační akci podle bodu 8.1 těchto Smluvních podmínek, společnost Skrill bude i nadále vyplácet provizi v souvislosti s vašimi stávajícími doporučenými členy, a to až do doby, kdy vyprší naše povinnost platit tyto provize v souladu s bodem 4.2 těchto Smluvních podmínek.

8.3. Společnost Skrill může okamžitě ukončit vaši účast v Programu DP za následujících okolností:

 • dopustíte se závažného porušení těchto Smluvních podmínek nebo Podmínek použitíúčtu Skrill;
 • společnost Skrill se podle svého vlastního, ale opodstatněného uvážení bude domnívat, že vy nebo některý z vašich doporučených členů provedl zakázanou činnost podle odstavce 3 těchto Smluvních podmínek;
 • budeme informováni o jakékoli stížnosti obchodníka/provozovatele nebo jiného člena, že převádíte peníze na jejich webové stránky a z nich, aniž by vaše aktivita na těchto stránkách byla důvěryhodná.

8.4. Pokud společnost Skrill ukončí vaši účast v Programu DP podle bodu 8.3 Smluvních podmínek, Skrill vám okamžitě po tomto ukončení zastaví výplatu provizí.

9. Proces sporu / omezení odpovědnosti / odškodnění

Máte třicet (30) dnů od data každé výplaty provize („reklamační lhůta“) , abyste napadli velikost nebo výpočet vyplacené provize („nároky“). Bude-li toto upozornění předloženo v reklamační lhůtě, společnost Skrill vyvine přiměřené obchodní úsilí, aby prozkoumala a vyřešila případné chyby či nesrovnalosti a zaplatila vám dlužnou provizi. Pokud nepředložíte společnosti Skrill své nároky v rámci reklamační lhůty, bude se mít za to, že provizi schvalujete. Po uplynutí reklamační lhůty Skrill nebude mít žádnou povinnost prošetřovat jakékoliv nároky a vy tímto v rozsahu povoleném zákonem osvobozujete společnost Skrill a zbavujete ji veškeré odpovědnosti ve vztahu k placení jakýchkoli nezaplacených provizí, které by jinak byly ve vztahu k vám splatné („uvolněné nároky“)”).

10. Všeobecné podmínky

10.1. Tyto Smluvní podmínky se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Anglie a Walesu. Jakýkoli spor týkající se těchto Smluvních podmínek nebo jiných záležitostí v souvislosti s vaším účtem Skrill musí být přednesen výlučně u soudů Anglie a Walesu s výjimkou případů, kdy to zakazují právní předpisy EU.

10.2. Pokud existuje jakýkoli rozpor mezi kteroukoli přeloženou verzí a původní anglickou verzí těchto Smluvních podmínek, bude mít přednost verze anglická.

10.3. Program DP nebude vykládán tak, že vytváří jakýkoli pracovní poměr, agenturní vztah nebo partnerství mezi vámi a společností Skrill či kteroukoli společností skupiny Paysafe group.Nebudete mít žádné oprávnění čímkoli společnost Skrill zavazovat nebo uzavírat jejím jménem jakékoli dohody ani nebudete v žádném ohledu považováni za zástupce společnosti Skrill či kterékoli společnosti skupiny Skrill.

10.4. Pokud soud příslušné jurisdikce zjistí, že některá část těchto Smluvních podmínek je neplatná, nezákonná nebo nevynutitelná, pak bude tato část oddělena od zbytku těchto Smluvních podmínek, jež zůstanou i nadále platné a vymahatelné v maximálním rozsahu, jaký povoluje zákon.

11. Definice

Není-li uvedeno jinak, slova začínající velkými písmeny uvedená v této dohodě mají stejný význam jako v Podmínkách použití účtu Skrill. Následující definované termíny mají významy uvedené níže:

11.1 „Provize“ má význam uvedený v bodě 4.1;

11.2 „Způsobilé transakce“ jsou úkony úspěšného odeslání peněz uskutečněné z účtů Skrill vámi doporučených členů („způsobilá transakce“). Všimněte si prosím, že následující transakce nejsou způsobilými transakcemi:

 • transakce provedené pomocí vaší karty Skrill Prepaid Mastercard®;
 • vložení na účet Skrill a výběry z účtu Skrill doporučených členů;
 • transakce mezi účty Skrill a členskými účty NETELLER drženými stejným držitelem účtu;

11.3 „Člen“ znamená registrovaný držitel účtu Skrill;

11.4 „Doporučený člen“ („doporučení členové“) mají význam uvedený v oddíle 2.