Smluvní podmínky programu společnosti Skrill „Doporuč přítele“

Verze 3 – srpen 2019

Program společnosti Skrill Doporuč přítele („Program DP“) vám umožňuje získávat od Skrillu provize za doporučení nových případných členů k registraci k účtu Skrill.

Níže jsou uvedeny smluvní podmínky („Smluvní podmínky“) týkající se Programu DP. Pečlivě si je prosím pročtěte. Doporučíte-li přítele k Programu DP, bude se mít za to, že jste tyto Smluvní podmínky přijal(a) a jste jimi vázán(a).

Do těchto Smluvních podmínek budou začleněny Podmínky použití účtu Skrill v platném znění (dle občasných aktualizací), budou tvořit jejich součást a budou se na vás vztahovat. V případě jakékoli nesrovnalosti mezi kterýmkoli ustanovením Podmínek použití účtu Skrill a těmito Smluvními podmínkami budou mít v rozsahu této nesrovnalosti přednost tyto Smluvní podmínky.

1. Kritéria způsobilosti

1.1. Abyste se mohli účastnit Programu DP:

a) musíte mít aktivní účet Skrill;

b) nesmíte používat svůj účet Skrill ke komerčním účelům;

c) vy ani žádný váš přímý rodinný příslušník nesmíte být zaměstnancem žádné společnosti skupiny Paysafe group;

d) vy ani žádný váš přímý rodinný příslušník nesmíte být dodavatelem služeb žádné společnosti skupiny Paysafe group;

e) musíte mít minimálně 18 let; a

f) nesmíte mít bydliště ve Spojených státech.

2. Doporučení členové:

2.1. K účelům Programu DP označuje pojem „doporučený člen“ jakéhokoli člena:

a) kterého doporučíte společnosti Skrill pomocí referenčního odkazu zobrazeného ve vašem účtu Skrill („referenční odkaz“); a

b) který úspěšně dokončí způsobilou transakci nebo způsobilou kryptoměnovou transakci.

2.2. Nebudete doporučovat žádného ze členů své rodiny včetně, ale bez omezení na, svého manžela/manželku, druha/družku, registrovaného partnera/partnerku, dítě, nevlastní dítě, rodiče, tchána/tchýni a prarodiče.

3. Zakázané aktivity

3.1. Nebudete provádět a zajistíte, že doporučení členové nebudou provádět žádné z následujících aktivit:

a) vytvářet či provozovat vícenásobné členské účty bez předchozího písemného souhlasu společnosti Skrill;

b) vytvářet, podle opodstatněného úsudku společnosti Skrill, falešné a/nebo předstírané vklady u obchodníků společnosti Skrill či dalších členů za účelem pouhého generování provize;

c) registrovat členský účet jménem jiné osoby;

d) dovolit jakékoli třetí straně publikovat váš referenční odkaz na svých webových stránkách, sociálních médiích či jiných marketingových materiálech;

e) nabízet pobídky či odměny případným členům, abyste je povzbudili k žádosti o účet Skrill;

f) vytvářet či zavádět jakýkoli mechanismus určený k umělému či automatickému generování registrací k účtu Skrill;

g) registrovat účet Skrill pomocí padělaných, falšovaných, napodobených, ukradených či jinak pozměněných identifikačních dokumentů;

h) uměle se pokoušet generovat jakékoli doporučené členy podvodem či uvedením v omyl;

i) páchat podvodnou aktivitu či se spolčovat s druhými k páchání podvodné aktivity; nebo

j) vytvářet transakce, které nemají komerční účel nebo nejsou k osobnímu prospěchu držitele účtu Skrill.

4. Provize

4.1. Jako protihodnotu za každého doporučeného člena, kterého přivedete, jak potvrdí společnost Skrill v souladu s těmito Smluvními podmínkami, Skrill vám zaplatí provizi rovnající se 10 % příjmu vydělanému společností Skrill na způsobilých transakcích („provize“).

4.2. Společnost Skrill přestane vyplácet provize za každého doporučeného člena k dřívějšímu datu z následujících: (a) když platba provizí za daného doporučeného člena dosáhne 100 eur; nebo (b) 1 rok poté, co se doporučený člen zaregistruje k účtu Skrill.

4.3. Provize jsou vypláceny včetně DPH. Společnost Skrill nebude zodpovědná za žádné daně, poplatky, výměry, pokuty, odvody či jiné částky splatné vámi jakémukoli vládnímu či regulačnímu orgánu, vzniklé v důsledku vašeho členství v Programu DP. Jste sami zodpovědní za nahlášení jakýchkoli daní dlužných ve vztahu k příjmům vydělaným prostřednictvím tohoto Programu.

4.4. Společnost Skrill si vyhrazuje právo změnit platnou sazbu provize nebo její procentuální či celkový limit, pokud vám poskytne písemné oznámení zaslané dva (2) měsíce předem na primární e-mailovou adresu registrovanou k vašemu účtu Skrill.

4.5. Za účelem vyloučení pochybností budou transakce na vašem vlastní účtu Skrill vyňaty z výpočtu provize.

4.6. Provize nabytá za způsobilou transakci bude vyplacena do třiceti (30) pracovních dnů následujících po datu, kdy byla způsobilá transakce dokončena.

4.7. Společnost Skrill má na základě vlastního uvážení právo neposkytnout kteroukoli celou výplatu nebo část výplaty provize, pokud má opodstatněné podezření nebo ví, že se uskutečnila jakákoli ze zakázaných aktivit vyjmenovaných v oddíle tři výše.

4.8. Za účelem výpočtu provize si společnost Skrill vyhrazuje právo nevzít v úvahu žádné způsobilé transakce nebo způsobilé kryptoměnové transakce, které podle našeho vlastního, ale opodstatněného uvážení považujeme za zneužití programu DP včetně ale bez omezení na:

a) transakce, které jsou zakázány podle oddílu 3 těchto Smluvních podmínek; nebo

b) transakce, které jsou zakázány podle oddílu 11 Podmínek použití účtu Skrill.

5. Kryptoměnové transakce 

5.1. Pokud jste použili kryptoměnovou službu Skrill k nákupu podílů na podporovaných kryptoměnách v hodnotě 100 EUR (nebo ekvivalentu v měně vašeho účtu Skrill) nebo v souhrnu vyšší, Skrill vám také vyplatí odměnu („odměna za kryptoměnové doporučení“) za způsobilé kryptoměnové transakce provedené vámi doporučenými členy v souladu s tímto oddílem 5.

5.2. Pokud do tří kalendářních měsíců od vašeho doporučení doporučený člen:

a) si otevře účet Skrill a ověří svůj účet Skrill;

b) úspěšně vloží prostředky na svůj účet Skrill pomocí platební metody jiné než NETELLER, paysafecard nebo BitPay; a

c) použije kryptoměnovou službu Skrill k nákupu podílů na podporovaných kryptoměnách za 100 EUR (nebo ekvivalentu v měně svého účtu Skrill) nebo v souhrnu za více,

jak vy, tak i doporučený člen obdržíte jednorázovou odměnu za kryptoměnové doporučení ve výši 5 EUR (nebo ekvivalent v měně vašich příslušných účtů Skrill), která bude připsána na vaše příslušné účty Skrill.

Odměna za krypto doporučení bude vyplacena za maximálně 30 doporučených členů za kalendářní měsíc.

5.3. Jakákoli odměna za kryptoměnové doporučení, která vám byla vyplacena v souladu s tímto oddílem 5, je doplňkem jakékoli provize, kterou můžete získat v souvislosti se způsobilými transakcemi doporučeného člena v souladu s výše uvedeným oddílem 4.

5.4. Odměny za kryptoměnové doporučení získané za způsobilé kryptoměnové transakce budou vyplaceny do třiceti (30) pracovních dnů následujících po datu dokončení způsobilé kryptoměnové transakce.

5.5. Pro účely tohoto oddílu 5 hodnota:

a) vaší kryptoměnové transakce se vypočítá podle částky odepsané z vašeho účtu Skrill v době kryptoměnové transakce (včetně příslušných poplatků); a

b) způsobilé kryptoměnové transakce vámi doporučeného člena se vypočítá na základě částky odepsané z jeho účtu Skrill v době způsobilé kryptoměnové transakce (včetně příslušných poplatků).

6. Záruky

Zaručujete se, prohlašujete a zavazujete se společnosti Skrill, že:

a) nebudete se žádným způsobem zapojovat do distribuce žádných hromadných e-mailů (spamu), které by zmiňovaly či odkazovaly na společnost Skrill, jiné společnosti skupiny Paysafe Group či jakékoli produkty či služby společnosti Skrill;

b) budete dodržovat veškeré platné zákony a předpisy;

c) nebudete porušovat nebo se pokoušet obcházet bezpečnostní či ověřovací procesy společnosti Skrill; a

d) svůj referenční odkaz budete sdílet s třetími stranami pouze za tím účelem, aby se mohly registrovat k účtu Skrill.

7. Soukromí a osobní údaje

7.1. Zpracování osobních údajů se řídí Zásadami ochrany osobních údajů Paysafe, které se nacházejí na webových stránkách společnosti Skrill (https://www.skrill.com/cz/zapati/zasady-ochrany-osobnich-udaju/). Společnost Skrill může vyžadovat dodatečné informace k ověření, že jsou dodržovány zásady těchto Smluvních podmínek.

7.2. V rámci svého účtu Skrill uvidíte ID zákazníka Skrill vámi doporučených členů a v některých případech informace o provizi získané za každého z vámi doporučených členů. Abyste si tyto informace mohli prohlédnout, musíte získat souhlas od každého z vámi doporučených členů ještě před jejich doporučením. Použitím doporučujícího odkazu potvrzujete, že jste takový souhlas od doporučeného člena získali.

8. Změny Smluvních podmínek

8.1. Společnost Skrill si vyhrazuje právo kdykoliv tyto Smluvní podmínky změnit včetně práva tento Program DP zcela zrušit.

8.2. Při současném dodržení podmínek článku 8.3 níže, změny budou oznámeny prostřednictvím e-mailu na primární e-mailovou adresu registrovanou s vaším účtem Skrill. Navrhovaná změna vstoupí v platnost 2 měsíce poté, co bude oznámení považováno za doručené (viz oddíl 17.1 Podmínek použití účtu Skrill), pokud nám nedoručíte písemné oznámení, že jste proti navrhované změně vznesli námitku. Oznámení o námitce bude považováno za oznámení o ukončení vaší účasti na programu DP a tyto Smluvní podmínky se na vás již nebudou vztahovat.

8.3. Dvouměsíční lhůta k oznámení se nepoužije, pokud máme opodstatněný důvod k názoru, že tato změna nesníží vaše práva ani nezvýší vaše povinnosti. V takových případech změna vstoupí v platnost okamžitě bez předchozího upozornění. 

9. Ukončení

9.1. Společnost Skrill si vyhrazuje právo kdykoliv dle vlastního uvážení ukončit Program DP, a to odesláním dvouměsíční písemné výpovědi na primární e-mailovou adresu registrovanou k vašemu účtu Skrill.

9.2. V případě, že společnost Skrill ukončí tuto propagační akci podle bodu 9.1 těchto Smluvních podmínek, společnost Skrill bude i nadále vyplácet provizi v souvislosti s vašimi stávajícími doporučenými členy, a to až do doby, kdy vyprší naše povinnost platit tyto provize v souladu s bodem 4.2 nebo 5.2 těchto Smluvních podmínek.

9.3. Společnost Skrill může okamžitě ukončit vaši účast v Programu DP za následujících okolností:

a) dopustíte se závažného porušení těchto Smluvních podmínek nebo Podmínek použití 
účtu Skrill nebo Podmínek použití kryptoměnové služby Skrill;

b) společnost Skrill se podle svého vlastního, ale opodstatněného uvážení bude domnívat, že vy nebo některý z vašich doporučených členů provedl zakázanou činnost podle odstavce 3 těchto Smluvních podmínek; nebo

c) budeme informováni o jakékoli stížnosti obchodníka/provozovatele nebo jiného člena, že převádíte peníze na jejich webové stránky a z nich, aniž by vaše aktivita na těchto stránkách byla důvěryhodná.

9.4. Pokud společnost Skrill ukončí vaši účast v Programu DP podle bodu 9.3 těchto Smluvních podmínek, Skrill vám okamžitě po tomto ukončení zastaví výplatu provizí.

10. Proces sporu / omezení odpovědnosti / odškodnění

Máte třicet (30) dnů od data každé výplaty provize („reklamační lhůta“) , abyste napadli velikost nebo výpočet vyplacené provize („nároky“). Bude-li toto upozornění předloženo v reklamační lhůtě, společnost Skrill vyvine přiměřené obchodní úsilí, aby prozkoumala a vyřešila případné chyby či nesrovnalosti a zaplatila vám dlužnou provizi. Pokud nepředložíte společnosti Skrill své nároky v rámci reklamační lhůty, bude se mít za to, že provizi schvalujete. Po uplynutí reklamační lhůty Skrill nebude mít žádnou povinnost prošetřovat jakékoliv nároky a vy tímto v rozsahu povoleném zákonem osvobozujete společnost Skrill a zbavujete ji veškeré odpovědnosti ve vztahu k placení jakýchkoli nezaplacených provizí, které by jinak byly ve vztahu k vám splatné („uvolněné nároky“).

11. Všeobecné podmínky

11.1. Tyto Smluvní podmínky se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Anglie a Walesu. Jakýkoli spor týkající se těchto Smluvních podmínek nebo jiných záležitostí v souvislosti s vaším účtem Skrill musí být přednesen výlučně u soudů Anglie a Walesu s výjimkou případů, kdy to zakazují právní předpisy EU.

11.2. Pokud existuje jakýkoli rozpor mezi kteroukoli přeloženou verzí a původní anglickou verzí těchto Smluvních podmínek, bude mít přednost verze anglická.

11.3. Program DP nebude vykládán tak, že vytváří jakýkoli pracovní poměr, agenturní

vztah nebo partnerství mezi vámi a společností Skrill či kteroukoli společností skupiny Paysafe group. Nebudete mít žádné oprávnění čímkoli společnost Skrill zavazovat nebo uzavírat jejím jménem jakékoli dohody ani nebudete v žádném ohledu považováni za zástupce společnosti Skrill či kterékoli společnosti skupiny Skrill.

11.4. Pokud soud příslušné jurisdikce zjistí, že některá část těchto Smluvních podmínek je neplatná, nezákonná nebo nevynutitelná, pak bude tato část oddělena od zbytku těchto Smluvních podmínek, jež zůstanou i nadále platné a vymahatelné v maximálním rozsahu, jaký povoluje zákon.

12. Definice

Není-li uvedeno jinak, slova začínající velkými písmeny uvedená v této dohodě mají stejný význam jako v Podmínkách použití účtu Skrill. Následující definované termíny mají významy uvedené níže:

a) „Provize“ má význam uvedený v oddíle 4.1 a kde je to relevantní, zahrnuje odměny za kryptoměnové doporučení podle definice v oddílu 5; 

b) „Kryptoměnová služba“ má význam uvedený v Podmínkách použití kryptoměnové služby Skrill

c) „Kryptoměnová transakce“ má význam daný v Podmínkách použití kryptoměnové služby Skrill

d) „Způsobilá kryptoměnová transakce“ znamená nákup podílu na podporované kryptoměně pomocí kryptoměnové služby Skrill; 

e) „Způsobilé transakce“ jsou úkony úspěšného odeslání peněz uskutečněné z účtů Skrill vámi doporučených členů. Všimněte si prosím, že následující transakce nejsou způsobilými transakcemi:

(i) transakce provedené pomocí vaší karty Skrill Prepaid Mastercard®;

(ii) vložení na účet Skrill a výběry z účtu Skrill doporučených členů;

(iii) transakce mezi účty Skrill a členskými účty NETELLER drženými stejným držitelem účtu;

f) „Člen“ znamená registrovaný držitel účtu Skrill; 

g) „Doporučený člen“ („doporučení členové“) mají význam uvedený v oddíle 2; a 

h) „Podporovaná kryptoměna“ má význam daný v Podmínkách použití kryptoměnové služby Skrill.