ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Datum, kdy zásady vešly v platnost: 09.09.2015

Scroll down
Scroll down
 • Standardní

  • Zásady společnosti Paysafe Group pro ochranu osobních údajů a soukromí

   Úvod

   Zásady společnosti Paysafe Group pro ochranu osobních údajů a soukromí stanovují minimální pravidla, která platí vždy a ve všech případech, kdy společnost Paysafe Group shromažďuje a zpracovává osobní údaje.

    

   Všechny skupiny ve společnosti podepsaly dohodu o předávání osobních údajů v rámci skupiny, která zaručuje, že je s osobními údaji, které shromažďujeme a předáváme v rámci skupiny, nakládáno stejným způsobem a v souladu s těmito zásadami.

    

   Proč je dodržování těchto zásad tak důležité?

   Správné nakládání s osobními údaji v souladu se zákonnými předpisy je pro společnost Paysafe Group naprosto zásadní. Zjednodušeně řečeno jde o to, aby nám mohli lidé věřit, že respektujeme jejich soukromí, a aby věděli, jak budeme nakládat s jejich osobními údaji, když u nás budou pracovat nebo budou našimi obchodními partnery. U všech výrobků a služeb se zaměřujeme na uspokojování požadavků našich zákazníků a obchodníků.

    

   Zásady ochrany osobních údajů a soukromí vycházejí ze základních principů a požadavků zákonů o ochraně osobních údajů v zemích, kde společnost Paysafe Group působí.

    

   Náš závazek řídit se těmito zásadami

    

   Společnost Paysafe Group bude na dodržování těchto zásad vynakládat přiměřené prostředky. Tím se rozumí i to, že za jejich dodržování ponesou odpovědnost členové nejvyššího vedení společnosti. Všichni zaměstnanci společnosti Paysafe Group budou procházet školením ochrany osobních údajů a bezpečnosti informací.

  • 1.Řádné a zákonné zpracování

   V duchu všech platných směrnic skupiny a místních společností budeme osobní údaje shromažďovat, získávat a zpracovávat řádným a zákonným způsobem v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

  • 2. Omezené účely

   Osobní údaje budeme shromažďovat a získávat pouze pro uvedené a zákonné účely. Nebudeme je dále zpracovávat způsobem, který by byl v rozporu s takovými účely.

  • 3. Osobní údaje shromažďujeme pouze v omezené míře

   Budeme shromažďovat a zpracovávat pouze osobní údaje přiměřené účelu nebo účelům, k nimž jsou shromažďovány, jsou pro takové účely relevantní a nejsou nadbytečné.

  • 4. Přesnost osobních údajů

   Přijetím nezbytných opatření zajistíme, aby byly osobní údaje přesné a aby byly aktualizovány, pokud to bude v souladu se zásadami skupiny a místních společností a podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů nezbytné.

   Pokud budeme získávat osobní údaje od třetích osob nebo z veřejných zdrojů, budeme dbát na to, abychom využívali pouze spolehlivé a renomované zdroje a/nebo dodavatele.

  • 5. Uchovávání dat

   Osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, po kterou to bude nezbytné a vhodné pro účely, pro něž jsou shromažďovány, pokud jejich další uchovávání nebude vyžadováno smluvními závazky, a vždy v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně osobních údajů.

  • 6. Bezpečnost dat

   Přijmeme vhodná technická a organizační opatření na ochranu proti neoprávněnému nebo nezákonnému zpracovávání nebo náhodné ztrátě, zničení nebo poškození osobních údajů.

   S přihlédnutím k aktuálnímu technologickému vývoji a nákladům na přijetí opatření budou tato opatření poskytovat přiměřenou míru bezpečnosti odpovídající povaze chráněných osobních údajů a nebezpečí, které by mohlo vzniknout neoprávněným nebo nezákonným zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením či poškozením.

  • 7. Práva jednotlivců

   Budeme respektovat práva všech jednotlivců k jejich osobním údajům v souladu se všemi platnými zákony a předpisy o ochraně osobních údajů.

   Budeme dbát na to, aby žádosti o nahlédnutí do osobních údajů byly vyřizovány v plném rozsahu a způsobem, který bude v souladu se všemi směrnicemi skupiny a místních společností a s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Veškeré žádosti o nahlédnutí do osobních údajů je třeba posílat písemně na e-mailovou adresu data.privacy@paysafe.com. Poplatek za opis osobních údajů bude účtován pouze v případě, že to umožňují právní předpisy o ochraně osobních údajů.

    

   Budeme respektovat zákonné právo jednotlivce vznášet námitky proti způsobu, jakým jsou zpracovávány jeho osobní údaje. Veškeré oprávněné námitky budou prošetřeny a budou podniknuty nezbytné kroky. Pokud to bude vhodné, budou neúplné nebo nepřesné údaje opraveny, aktualizovány nebo vymazány.

  • 8. Marketing

   Budeme brát v úvahu oprávněné zájmy jednotlivců, vždy požádáme o jejich výslovný souhlas a budeme je vždy informovat o rozhodnutích učiněných na základě čistě automatického zpracování osobních údajů, jestliže se takové rozhodnutí bude týkat určitých osobních aspektů jednotlivce nebo bude mít nějaké právní důsledky, které budou mít na jednotlivce zásadní dopad.

    

    

   Osobní údaje nebudeme využívat k rozesílání marketingových informací nikomu, kdo se zasíláním takových informací nebude souhlasit. Pokud nás jednotlivec požádá, abychom přestali zpracovávat jeho osobní údaje pro účely přímého marketingu, přestaneme jeho osobní údaje zpracovávat po takové účely v přiměřené lhůtě, v každém případě však nejpozději ve lhůtě stanovené právními předpisy o ochraně osobních údajů.

  • 9. Předávání osobních údajů třetím osobám

   Osobní údaje budeme předávat třetím osobám, pouze pokud budou splněny tyto podmínky:

   • bude uzavřena písemná smlouva, v níž budou přesně vymezeny závazky a odpovědnost obou smluvních stran s ohledem na ochranu osobních údajů, aby bylo případně zaručeno dodržování těchto zásad a příslušných směrnic skupiny a místních společností a v každém případě dodržování všech platných zákonů a předpisů o ochraně osobních údajů, a
   • budeme si vybírat pouze takové zpracovatele a správce osobních údajů, kteří nám poskytnou dostatečnou záruku ohledně technických a organizačních bezpečnostních opatření a učiní přiměřené kroky k tomu, aby byla taková opatření také dodržována.
   • Budeme dbát na to, aby předávání osobních údajů třetím osobám mimo Evropský hospodářský prostor v zemích, kde podle Evropské komise není zajištěna dostatečná míra ochrany osobních údajů, bylo vždy v souladu s pravidly EU pro předávání osobních údajů v takových případech. Tam, kde to bude možné a vhodné, budeme například používat standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí.

  • 10. Ochrana osobních údajů a soukromí coby aspekt návrhu

   Budeme řádně zohledňovat potřeby ochrany osobních údajů soukromí ještě před vývojem nových systémů nebo procesů a potřebné kontrolní mechanismy budeme uplatňovat po celou dobu životního cyklu systému od počátečních fází přípravy obchodního případu až do vyřazení systému z provozu.

    

    

   S přihlédnutím k aktuálnímu technologickému vývoji a nákladům na zavedení kontrolních mechanismů budou tyto kontrolní mechanismy poskytovat přiměřenou míru bezpečnosti informací odpovídající povaze chráněných údajů a nebezpečí, které by mohlo vzniknout neoprávněným nebo nezákonným zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením či poškozením.

  • 11. Oznamování (nebo registrace)

   Společnosti ve skupině budou před zpracováváním osobních údajů informovat všechny příslušné úřady na ochranu osobních údajů nebo se u nich budou registrovat.

  • 12. Sledování a audity dodržování předpisů

   Za podporování, dodržování a sledování souladu s těmito zásadami odpovídá pracovník zodpovědný za ochranu soukromí ve skupině. Tento proces budou podporovat také interní auditoři společnosti Paysafe Group, kteří budou dodržování těchto zásad pravidelně vyhodnocovat, ověřovat ho a informovat o něm. Informace ze zpráv o auditu budou předkládány představenstvu společnosti.

    

   Pokud se při takovém auditu zjistí nedodržování těchto zásad, navrhne pracovník zodpovědný za ochranu soukromí ve skupině ve spolupráci s příslušnou společností ze skupiny nebo s příslušným oddělením nápravná opatření a společně je zavedou a budou je monitorovat.

  • 13. Kontaktujte nás

   Pokud budou platné zákony nebo právní předpisy o ochraně osobních údajů požadovat vyšší míru ochrany osobních údajů než tyto zásady, budou mít v případě takového ustanovení přednost platné zákony nebo právní předpisy o ochraně osobních údajů.

    

   Neponeseme odpovědnost za nedodržení těchto zásad, pokud jejich dodržení budou bránit platné zákony a právní předpisy o ochraně osobních údajů v příslušné jurisdikci.

  • 14. Aktualizace zásad

   Vyhrazujeme si právo změny těchto zásad včetně přidání nových podniků ve skupině.