Όροι και Προϋποθέσεις Προγράμματος «Σύσταση Φίλου» της Υπηρεσίας Skrill Money Transfer

Έκδοση 2 - Μάιος 2019

Το Πρόγραμμα «Σύσταση Φίλου» της Υπηρεσίας Skrill Money Transfer («Πρόγραμμα SMT RaF») σας παρέχει τη δυνατότητα να λαμβάνετε Πιστώσεις Σύστασης από τη Skrill για τη σύσταση σε υποψήφια Νέα Μέλη να χρησιμοποιήσουν την Υπηρεσία Skrill Money Transfer. Για να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα SMT RaF, οφείλετε να τηρείτε πάντοτε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις»). Παρακαλούμε να τους διαβάσετε τους προσεκτικά. Η σύσταση ενός φίλου στο Πρόγραμμα SMT RaF συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις καθώς και ότι δεσμεύεστε από αυτούς.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις συνάπτονται μεταξύ της Skrill Limited, αριθμός μητρώου εταιρείας 4260907, με έδρα στη διεύθυνση 25 Canada Square, London, E14, 5LQ United Kingdom («Skrill» ή «εμείς/ εμάς») και εσάς (εφεξής «εσείς/ εσάς» ή «Προτείνων»), καθένας ένας Συμβαλλόμενος ή συλλογικά οι Συμβαλλόμενοι.

1. Ορισμοί και Ερμηνεία

1.1. Εφόσον δεν ορίζεται άλλως, οι λέξεις που αναγράφονται με κεφαλαίους χαρακτήρες στην παρούσα συμφωνία θα έχουν την ίδια έννοια όπως και στους Όρους Χρήσης Λογαριασμού Skrill καθώς και στους Όρους και Προϋποθέσεις Υπηρεσίας Skrill Money Transfer. Οι όροι που ακολουθούν έχουν την έννοια που ορίζεται παρακάτω:

1.2. Οι παρακάτω όροι, όταν χρησιμοποιούνται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, θα έχουν την εξής έννοια: 

Ως Ισχύοντες Νόμοι και Κανονισμοί νοείται κάθε νόμος, νομοθετική διάταξη, κανόνας, κανονισμός, διάταξη, εγκύκλιος, διάταγμα, οδηγία, δικαστική ή άλλη απόφαση ή άλλη παρόμοια εντολή οποιασδήποτε αρμόδιας κεντρικής, εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής κρατικής αρχής με δικαιοδοσία ή εξουσία επί του Συμβαλλόμενου, ενός Προτεινόμενου Μέλους, ή αναφορικά με θέματα της αρμοδιότητάς τους.

Ο όρος επιλέξιμη χώρα αναφέρεται στις χώρες που απαριθμούνται στην ενότητα 3.2. καθώς και σε κάθε άλλη χώρα που μπορεί να επιλέξει κατά καιρούς το Skrill για να υποστηρίξει και εν συνεχεία να ενημερώσει σχετικά τον προσκαλούντα. 

Ως Επιλέξιμη Συναλλαγή νοείται κάθε συναλλαγή όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.3.

Ως Πνευματική Ιδιοκτησία νοούνται τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα επί σχεδίων (καταχωρισμένα ή μη), λογότυπα, δικαιώματα δημιουργού, εμπορικές και εταιρικές επωνυμίες καθώς και τα ονόματα τομέων, ηθικά δικαιώματα, η τεχνογνωσία, απόρρητες εμπορικές πληροφορίες, δικαιώματα επί βάσεων δεδομένων, δικαιώματα επί λογισμικού υπολογιστών και οποιαδήποτε άλλα παρόμοια δικαιώματα ή υποχρεώσεις, καταχωρισμένα ή μη (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών και ανανεώσεων των εν λόγω δικαιωμάτων) της Skrill ή των συνδεδεμένων εταιρειών της Skrill σε οποιαδήποτε χώρα.

Ως Λογαριασμός Μέλους νοείται ο λογαριασμός ηλεκτρονικού χρήματος που είναι καταχωρισμένος στη Skrill Limited στο όνομα ενός Μέλους.

Ως Νέο Μέλος νοείται κάθε καταναλωτής, ο οποίος, κατά τη στιγμή της σύστασης του στη Skrill από τον Προτείνοντα, σύμφωνα με την ενότητα 2, δεν διαθέτει Λογαριασμό Μέλους.

Ως Απαγορευμένες Δραστηριότητες νοούνται οι δραστηριότητες που παρατίθενται στην ενότητα 4 ή οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες γνωστοποιεί κατά καιρούς η Skrill στον Προτείνοντα.

Προωθητικός κωδικός είναι ο κωδικός που μπορούν να εισάγουν τα μέλη σε ένα ειδικό πλαίσιο προώθησης στον ιστότοπο μεταφοράς χρημάτων του Skrill για να λάβουν μια εφάπαξ έκπτωση.

Ως Κωδικός Σύστασης νοείται ένας μοναδικός αριθμός ή συνδυασμός αριθμών και γραμμάτων που αντιστοιχίζεται στον Λογαριασμό Μέλους σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον κωδικό για να προτείνετε στους φίλους και τους συγγενείς σας την Υπηρεσία Skrill Money Transfer. Μπορείτε, είτε να αποστείλετε αυτόν τον κωδικό στους φίλους και τους συγγενείς σας προκειμένου να τον εισαγάγουν με μη αυτόματο τρόπο κατά τη δημιουργία του δικού τους Λογαριασμού Νέου Μέλους ή μετά την πρώτη τους συναλλαγή αφού γίνουν νέα μέλη, είτε να κοινοποιήσετε τον προσαρμοσμένο σύνδεσμό σας σε Εγκεκριμένα Μέσα Ενημέρωσης.

Ως Πίστωση(-εις) Σύστασης νοείται η πίστωση που που παρέχει η Skrill στον Προτείνοντα για τη σύσταση των Υπηρεσιών Skrill Money Transfer σε Νέα Μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 (Πιστώσεις Σύστασης).

Ως Προτεινόμενο Μέλος νοείται κάθε Νέο Μέλος στο οποίο ο Προτείνων έχει προτείνει τις Υπηρεσίες Skrill Money Transfer χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Σύστασής του, το οποίο κάνει εγγραφή για Λογαριασμό Μέλους σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης Λογαριασμού Skrill και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία μια Επιλέξιμη Συναλλαγή.

Ως Λογαριασμός Προτείνοντος Μέλους νοείται ο λογαριασμός/ οι λογαριασμοί που τηρούνται στη Skrill στο όνομα του Προτείνοντος με τον οποίο/ τους οποίους συνδέονται οι λογαριασμοί των Προτεινόμενων Μελών.

Ως Υπηρεσίες Skrill Money Transfer νοούνται οι Υπηρεσίες Skrill Money Transfer Services που διατίθενται στην ιστοσελίδα https://www.skrill.com/gr/metafora-chrimaton/diethneis-metafores-chrimaton/.

Ως Υπηρεσίες Skrill νοούνται οι υπηρεσίες που παρέχει η Skrill όπως (ενδεικτικά) η έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος και η παροχή σχετικών υπηρεσιών επεξεργασίας πληρωμών για τους σκοπούς του Λογαριασμού Μέλους.

Ως Συνδεδεμένος Λογαριασμός νοείται ο Λογαριασμός Μέλους ενός Προτεινόμενου Μέλους ο οποίος έχει συνδεθεί με έναν Λογαριασμό Προτείνοντος Μέλους με σκοπό την παραγωγή Πίστωσης(-εων) Σύστασης.

1.3. Οι Όροι Χρήσης Λογαριασμού Skrill και οι Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσίας Skrill Money Transfer, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, έχουν ενσωματωθεί στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και συνιστούν μέρος αυτών, και ισχύουν για τους Λογαριασμούς του Προτείνοντος Μέλους και του Προτεινόμενου Μέλους. Οι Όροι Χρήσης Λογαριασμού Skrill διατίθενται στην ιστοσελίδα https://www.skrill.com/gr/footer/oroi-kai-proypotheseis/skrillaccounttermsofuse/ και οι Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσίας Skrill Money Transfer διατίθενται στην ιστοσελίδα https://www.skrill.com/gr/footer/oroi-kai-proypotheseis/skrill-send-direct-terms-and-conditions/.

1.4. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των διατάξεων των Όρων Χρήσης Λογαριασμού Skrill, των Όρων και Προϋποθέσεων Υπηρεσίας Skrill Money Transfer και των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, στο βαθμό που το επιτρέπει η εν λόγω ασυμφωνία, θα υπερισχύουν οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις. Εφόσον δεν ορίζεται άλλως στο παρόν, οι λέξεις που αναγράφονται με κεφαλαίους χαρακτήρες, θα έχουν την ίδια έννοια όπως και στους Όρους Χρήσης Λογαριασμού Skrill καθώς και στους Όρους και Προϋποθέσεις Υπηρεσίας Skrill Money Transfer.

2. Συστάσεις

2.1.  Ο Προτείνων θα συνεργάζεται καλή τη πίστει με τη Skrill για την προώθηση και τη σύσταση της Υπηρεσίας Skrill Money Transfer σε Νέα Μέλη σύμφωνα με τους παρόντος Όρους και Προϋποθέσεις. Ο Προτείνων αποδέχεται και συμφωνεί ότι η Skrill μπορεί, κατά την αποκλειτική διακριτική της ευχέρεια, να αποφασίζει εάν θα αποδεχθεί ή όχι Νέα Μέλη ως Προτεινόμενα Μέλη.

2.2.  Η νομική σχέση μεταξύ της Skrill και οποιουδήποτε Προτεινόμενου Μέλους εμπίπτει αποκλειστικά στο πεδίο αρμοδιοτήτων και ευθύνης της Skrill. Με εξαίρεση την παράγραφο 3.2 (Πίστωση(-εις) Σύστασης), η Skrill δεν υποχρεούται να γνωστοποιεί στον Προτείνοντα τυχόν λεπτομέρειες των εν λόγω σχέσεων.

2.3. Ο Προτείνων δεν θα έχει κανένα δικαίωμα αποδοχής Προτεινόμενων Μελών ή σύναψης συμβάσεων για λογαριασμό της Skrill και δεν θα προβαίνει σε καμία δήλωση ούτε θα παρέχει τυχόν υποσχέσεις ή εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, σε κάποιο Νέο Μέλος για λογαριασμό της Skrill.

2.4. Για να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα «Σύσταση Φίλου» της Υπηρεσίας Skrill Money Transfer, πρέπει να κατέχετε έναν επιλέξιμο Λογαριασμό Μέλους και να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά Εγκεκριμένα Μέσα για την κοινοποίηση του Κωδικού Σύστασής σας, όπως διευκρινίζεται παρακάτω.

2.5. Κριτήρια Επιλεξιμότητας. Προκειμένου να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα RaF, πρέπει: (i) να έχετε ενεργό Λογαριασμό Skrill, (ii) να μην χρησιμοποιείτε το Λογαριασμό σας Skrill για εμπορικούς σκοπούς, (iii) να είστε τουλάχιστον 18 ετών, (iv) να διαμένετε σε Επιλέξιμη Χώρα.

3. Πρόγραμμα SMT RaF – Πώς λειτουργεί

3.1. Κωδικοί

3.1.1. Κωδικοί πρόσκλησης

Αφού χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Skrill Money Transfer και ολοκληρώσετε με επιτυχία μια Επιλέξιμη Συναλλαγή, θα λάβετε αυτομάτως έναν Κωδικό Σύστασης (διατίθεται επίσης ως σύνδεσμος προς κοινοποίηση σε Εγκεκριμένα Μέσα) στην καταχωρισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Λογαριασμό σας Skrill, ο οποίος μπορεί να κοινοποιηθεί σε πενήντα (50) φίλους και συγγενείς κατ' ανώτατο όριο, προκειμένου να έχετε το δικαίωμα να λάβετε Πιστώσεις Σύστασης. Ο Κωδικός Σύστασης παρατίθεται επίσης στην ενότητα «Σύσταση Φίλου» στον Λογαριασμό του Προτείνοντος Μέλους και θα αποσταλεί στη καταχωρισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Λογαριασμό Μέλους σας.

3.1.2. Προωθητικοί κωδικοί

Οι προωθητικοί κωδικοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα μέλη στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Μεταφοράς Χρημάτων του Skrill υπό το πρίσμα συγκεκριμένων προϋποθέσεων και όρων προώθησης που τίθενται στη διάθεση των χρηστών για περιορισμένη χρονική περίοδο τόσο online όσο και offline. Κάθε προωθητικός κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. 

3.2. Πιστώσεις Σύστασης

Οι Προτείνοντες μπορούν να λάβουν Πιστώσεις Σύστασης εφόσον: (i) ένα υποψήφιο Προτεινόμενο Μέλος κάνει κλικ στον σύνδεσμο σύστασής τους ή χρησιμοποιήσει τον δικό του Κωδικό Σύστασης για την έγκριση μιας Επιλέξιμης Συναλλαγής και δημιουργήσει έναν επιλέξιμο Λογαριασμό Νέου Μέλους που συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης Λογαριασμού Skrill και, στη συνέχεια, γίνεται Προτεινόμενο Μέλος και (ii) το Προτεινόμενο Μέλος πραγματοποιεί και ολοκληρώνει με επιτυχία μια Επιλέξιμη Συναλλαγή στο ελάχιστο ποσό μεταφοράς (όπως ορίζεται παρακάτω) χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Σύστασης ή τον σύνδεσμο σύστασης. Τόσο εσείς όσο και το Νέο Μέλος θα λάβετε μια Πίστωση Σύστασης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επόμενη Επιλέξιμη Συναλλαγή σας.

Μετά την ολοκλήρωση της Επιλέξιμης Συναλλαγής του Προτεινόμενου Μέλους, ο Προτείνων θα λάβει την/τις Πίστωση(-σεις) Σύστασης που ορίζεται για κάθε συναλλαγή στον σύνδεσμο σύστασης ή στο συνοδευτικό διαφημιστικό υλικό. Ένας σύνδεσμος σύστασης θα περιέχει έναν μόνο Κωδικό Σύστασης, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα μόνο Μέλος. Εφόσον το Προτεινόμενο Μέλος ολοκληρώσει με επιτυχία μια Επιλέξιμη Συναλλαγή, ο Προτείνων θα λάβει τις Πιστώσεις Σύστασης που μπορούν να πιστωθούν έναντι οποιασδήποτε μεταγενέστερης Επιλέξιμης Συναλλαγής του Προτείνοντος. Οι Πιστώσεις Σύστασης θα ισχύουν ανεξάρτητα από τα λοιπά έξοδα και τους φόρους, εάν υπάρχουν, που η Skrill μπορεί, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, να επιβάλλει.

Πιστώσεις Σύστασης δεν μπορούν να λαμβάνονται με τη δημιουργία ή τη χρήση πολλαπλών συνδεδεμένων Λογαριασμών Μελών. Πιστώσεις Σύστασης που συσσωρεύονται σε χωριστούς Λογαριασμούς Μέλους δεν μπορούν να συγχωνεύονται σε έναν Λογαριασμό Μέλους και δεν μπορούν να μεταφέρονται σε άλλον λογαριασμό που τηρείται σε συνδεδεμένη εταιρεία της Skrill (π.χ. έναν λογαριασμό NETELLER που παρέχει η Paysafe Financial Services Limited).

Οι Πιστώσεις Σύστασης που ισχύουν για τους Προτείνοντες σε κάθε Επιλέξιμη Χώρα εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Αυτός ο πίνακας υπόκειται κατά καιρούς σε αλλαγές, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Skrill. Κάθε αλλαγή θα κοινοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Χώρα Εγγραφής Μέλους

Ελάχιστο Ποσό Μεταφοράς

Πιστώσεις Σύστασης

Μέγιστη Πίστωση Σύστασης ανά Συναλλαγή

Ηνωμένο Βασίλειο

100 GBP ή το ισόποσο αυτών στο νόμισμα αποστολής

10 GBP

50 GBP

Αυστραλία

100 AUD ή ισοδύναμο ποσό στο νόμισμα που αποστέλλεται

40 AUD

80 AUD

Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μονακό, Πορτογαλία, Άγιος Μαρίνος, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Ολλανδία

150 EUR ή ισοδύναμο ποσό στο νόμισμα που αποστέλλεται

15 EUR

75 EUR

Νότια Αφρική

1500 ZAR ή ισοδύναμο ποσό στο νόμισμα που αποστέλλεται

250 ZAR

1250 ZAR

Καναδάς

200 CAD ή ισοδύναμο ποσό στο νόμισμα που αποστέλλεται

25 CAD

125 CAD

Σουηδία

2000 SEK ή ισοδύναμο ποσό στο νόμισμα που αποστέλλεται

200 SEK 

1000 SEK

Σιγκαπούρη

300 SGD ή ισοδύναμο ποσό στο νόμισμα που αποστέλλεται

25 SGD

125 SGD

Νορβηγία

2000 NOK ή ισοδύναμο ποσό στο νόμισμα που αποστέλλεται

200 NOK

1000 NOK

Νέα Ζηλανδία

300 NZD ή ισοδύναμο ποσό στο νόμισμα που αποστέλλεται

35 NZD

175 NZD

Χονγκ Κονγκ

1500 HKD ή ισοδύναμο ποσό στο νόμισμα που αποστέλλεται

150 HKD

750 HKD

3.3. Επιλέξιμες Συναλλαγές

Μια συναλλαγή αποστολής χρημάτων που πραγματοποιείται μέσω της Υπηρεσίας Skrill Money Transfer θα θεωρείται Επιλέξιμη Συναλλαγή για τους σκοπούς των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων εφόσον:

(α) ο αποστολέας και ο παραλήπτης βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες,

(β) το ποσό της συναλλαγής είναι ίσο με το ελάχιστο ποσό μεταφοράς ή υψηλότερο από αυτό (μη συμπεριλαμβανομένων εξόδων ή φόρων, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση),

(γ) η συναλλαγή ολοκληρώνεται με επιτυχία. Αυτό το ελάχιστο ποσό μεταφοράς μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με το επιλεγμένο νόμισμα του πορτοφολιού σας και την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία. Μια συναλλαγή δεν θα θεωρείται Επιλέξιμη Συναλλαγή και, κατά συνέπεια, δεν θα λαμβάνετε Πιστώσεις Σύστασης, εφόσον: (i) ο Προτείνων χρησιμοποιεί τον δικό του Κωδικό Σύστασης για την πραγματοποίηση συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων λογαριασμών, (ii) η συναλλαγή του Προτεινόμενου Μέλους ακυρωθεί οποιαδήποτε στιγμή για οποιονδήποτε λόγο (και, κατά συνέπεια, δεν είναι Επιλέξιμη Συναλλαγή) και (iii) το Προτεινόμενο Μέλος επιχειρήσει να λάβει Πιστώσεις Σύστασης αποστέλλοντας σας πίσω χρήματα.

Προς αποφυγή αμφιβολιών, έχετε υπ' όψιν ότι οι παρακάτω συναλλαγές δεν θεωρούνται Επιλέξιμες Συναλλαγές: (i) Συναλλαγές που πραγματοποιούνται με την προπληρωμένη σας κάρτα Skrill Prepaid Mastercard®, (ii) Προσθήκες χρημάτων σε Λογαριασμούς Skrill Προτεινόμενων Μελών και αναλήψεις από αυτούς,

3.4. Εξαργύρωση Πιστώσεων Σύστασης

Οι Πιστώσεις Σύστασης μπορούν να εξαργυρώνονται μόνο μέσω του Λογαριασμού Μέλους σας. Μετά την λήψη τους, οι Πιστώσεις Σύστασης θα εμφανίζονται στην ενότητα «Σύσταση Φίλου» στην ιστοσελίδα «Ο λογαριασμός μου». Οι συσσωρευμένες Πιστώσεις Σύστασης μπορούν να εξαργυρωθούν έναντι της επόμενης Επιλέξιμης Συναλλαγής σας: θα λάβετε μια εφάπαξ πίστωση για την επόμενη Επιλέξιμη Συναλλαγή σας, η οποία είναι ίση με την αξία των Πιστώσεων Σύστασης. Οι Πιστώσεις Σύστασης πρέπει να εξαργυρώνονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία λήφθηκαν. Μετά την ημερομηνία αυτή, θα λήγουν αυτόματα και δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες. Οι Πιστώσεις Σύστασης δεν μεταφέρονται ούτε ανταλλάσσονται με μετρητά. Εάν μια συναλλαγή ενός Προτεινόμενου Μέλους δεν πραγματοποιηθεί ή δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία, οι Πιστώσεις Σύστασής σας θα είναι και πάλι στη διάθεσή σας.

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, πιστεύετε ότι υπάρχει ασυμφωνία όσον αφορά τις Πιστώσεις Σύστασής σας, επικοινωνήστε μαζί μας. Η Skrill μπορεί να σας ζητήσει να υποβάλλετε πρόσθετες πληροφορίες προκειμένου να αποφανθεί σχετικά με τις Πιστώσεις Σύστασής σας. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν τις Πιστώσεις Σύστασής σας θα είναι οριστικές και λαμβάνονται κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Skrill.

3.5. Κοινοποίηση Κωδικών Σύστασης

Ο Προτείνων μπορεί να κοινοποιεί έναν Κωδικό Σύστασης: (i) αντιγράφοντας και αποστέλλοντάς τον σε υποψήφια Προτεινόμενα Μέλη, (2) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν σύνδεσμο ή (3) κοινοποιώντας τον σύνδεσμο σε Εγκεκριμένα Μέσα.

Οι Κωδικοί Σύστασης πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για προσωπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς. Οι Κωδικοί Σύστασης πρέπει να κοινοποιούνται ή να δημοσιεύονται αποκλειστικά σε Εγκεκριμένα Μέσα. Κάθε Κωδικός Σύστασης που κοινοποιείται σε οποιοδήποτε άλλο μέσο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, θα ακυρώνεται. Απαγορεύεται στα Μέλη να προβαίνουν στην αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spamming) με προσκλήσεις σύστασης σε οποιοδήποτε πρόσωπο. Αυτό περιλαμβάνει την αποστολή μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνυμάτων κειμένου σε κινητές συσκευές ή μηνυμάτων σε άγνωστα πρόσωπα, καθώς και τη χρήση αυτόματων συστημάτων ή bot μέσω οποιουδήποτε δικτύου με σκοπό την κοινοποίηση του συνδέσμου σύστασής σας. Απαγορεύεται αυστηρά στους Προσκαλούντες να γνωστοποιούν τους συνδέσμους σύστασής τους έναντι αμοιβής. Η Skrill διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις, κατά την αποκλειστική της κρίση, για κάθε δραστηριότητα αυτού του είδους.

3.6. Προτεινόμενα Μέλη:

Τα Προτεινόμενα Μέλη που έχουν κάνει εγγραφή χρησιμοποιώντας έναν έγκυρο Κωδικό ή Σύνδεσμο Σύστασης ή έχουν υποβάλλει τον Κωδικό Σύστασης μετά την επιτυχή ολοκλήρωση μιας Επιλέξιμης Συναλλαγής, θα λαμβάνουν Πιστώσεις Σύστασης που ανέρχονται στα ποσά που εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα, τις οποίες μπορούν χρησιμοποιήσουν αμέσως μετά την πραγματοποίηση της πρώτης Επιλέξιμης Συναλλαγής τους μέσω της Υπηρεσίας Skrill Money Transfer. Η μεταβίβαση Κωδικών Σύστασης σε άλλα πρόσωπα, η ανταλλαγή τους με μετρητά ή η συγχώνευσή τους με άλλα προγράμματα σύστασης ή κινήτρων δεν είναι δυνατή. Οι Κωδικοί Σύστασης λήγουν εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που κάνετε εγγραφή για Λογαριασμό Μέλους.

3.7. Πολλαπλές Συστάσεις

Αν ένα Προτεινόμενο Μέλος λάβει τον ίδιο Κωδικό ή Σύνδεσμο Σύστασης από πολλούς Προτείνοντες, μόνον ο Προτείνων που έχει το δικαίωμα να κοινοποιεί αυτόν τον Κωδικό ή τον Σύνδεσμο Σύστασης (όπως αποφασίζει, κατά την αποκλειστική της κρίση η Skrill) θα λαμβάνει τις Πιστώσεις Σύστασης.

3.8. Γενικές Πληροφορίες

3.8.1. Η Skrill, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να διακόψει την καταβολή Πιστώσεων Σύστασης σε σχέση με κάποιο Προτεινόμενο Μέλος, όταν η Skrill έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι το εν λόγω Προτεινόμενο Μέλος:

(α) είχε Λογαριασμό Μέλους (είτε μέσω άμεσης σχέσης με τη Skrill είτε μέσω τρίτου) τη στιγμή της σύστασής του από τον Προτείνοντα ή

(β) ασκεί ή επιχειρεί να ασκήσει κάποια Απαγορευμένη Δραστηριότητα.

Η Skrill θα ενημερώνει εκ των προτέρων τον Προτείνοντα για με κάθε σχετική αναστολή ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, αμέσως μετά, γνωστοποιώντας τους λόγους για τους οποίους προέβη στην εν λόγω αναστολή, εκτός αν η εν λόγω γνωστοποίηση θα έθετε σε κίνδυνο τα εύλογα μέτρα ασφαλείας της Skrill ή είναι άλλως παράνομη.

3.8.2. Κατά περίπτωση, οι Πιστώσεις Σύστασης θα συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ ή άλλο ισχύοντα φόρο επί των πωλήσεων ή φόρο επί των υπηρεσιών. Ως «ΦΠΑ» νοείται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ή άλλος αντίστοιχος φόρος επί των πωλήσεων σε οποιαδήποτε σχετική δικαιοδοσία.

3.8.3. Η Skrill θα θέτει τις καταστάσεις Πιστώσεων Σύστασης στη διάθεση του Προτείνοντος στην ενότητα «Σύσταση Φίλου» στην ιστοσελίδα «Ο λογαριασμός μου» με όσες λεπτομέρειες η Skrill κρίνει εκάστοτε απαραίτητες.

3.8.4. Οι Πιστώσεις Σύστασης θα παρέχονται στον σχετικό Λογαριασμό Προτείνοντος Μέλους. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ο σχετικός Λογαριασμός Προτείνοντος Μέλους έχει κλείσει (μόνιμα ή προσωρινά), η Skrill δεν θα είναι σε θέση να καταβάλλει τις Πιστώσεις Σύστασης. Είναι ευθύνη του Προτείνοντος να διασφαλίσει ότι ο Λογαριασμός Προτείνοντος Μέλους του παραμένει ενεργός Η Skrill δεν θα υπέχει ευθύνη έναντι του Προτείνοντος για τυχόν απώλειες ή ζημίες που υφίσταται λόγω αναστολής ή κλεισίματος του Λογαριασμού Προτείνοντος Μέλους.

3.8.5. Πιστώσεις Σύστασης δεν θα παρέχονται στον Προτείνοντα, και η Skrill θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει κάθε Πίστωση Σύστασης που έχει παρασχεθεί στον Προτείνοντα για οποιοδήποτε Προτεινόμενο Μέλος το οποίο η Skrill έχει εύλογες υπόνοιες ότι σχετίζεται με παράνομη ή καταχρηστική συμπεριφορά, πράξεις απάτης ή Απαγορευμένες Δραστηριότητες.

4. Απαγορευμένες Δραστηριότητες

Ο Προτείνων δεν θα προβαίνει στην άσκηση, και θα διασφαλίζει ότι τα Προτεινόμενα Μέλη δεν θα προβαίνουν στην άσκηση, οποιασδήποτε από τις παρακάτω δραστηριότητες:

(α) Τη δημιουργία ή τη διαχείριση πολλαπλών Λογαριασμών Μελών χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Skrill.

(β) Την πραγματοποίηση, κατά την αποκλειστική αλλά εύλογη κρίση της Skrill, ψευδών ή/και πλαστών συναλλαγών με μοναδικό σκοπό την παραγωγή Πιστώσεων Σύστασης.

(γ) Τη δημιουργία ή τη διαχείριση Λογαριασμού Εμπόρου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Skrill.

(δ) Τη δημιουργία Λογαριασμού Μέλους για λογαριασμό άλλων προσώπων.

(ε) Την παροχή άδειας σε τρίτους να δημοσιοποιούν τον Σύνδεσμο Σύστασής στους ιστότοπούς τους, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλα μέσα προώθησης.

(στ) Την προσφορά κινήτρων ή ωφελημάτων σε Νέα Μέλη προκειμένου να τα ενθαρρύνουν να υποβάλλουν αίτηση για Λογαριασμό Skrill.

(ζ) Τη δημιουργία ή τη χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού με σκοπό την παραγωγή πλαστών ή αυτόματων εγγραφών στην Υπηρεσία Skrill Money Transfer.

(η) Τη δημιουργία Λογαριασμού Skrill χρησιμοποιώντας παραποιημένα, πλαστογραφημένα, παραχαραγμένα, κλεμμένα ή άλλως τροποποιημένα έγγραφα ταυτοποίησης.

(θ) Τη χρήση ή τη δημιουργία υλικού σαφούς σεξουαλικού, προσβλητικού, βλάσφημου, απεχθούς, απειλητικού, επιβλαβούς, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, παρενοχλητικού χαρακτήρα, ή υλικού που προωθεί τις διακρίσεις, τη βία και το μίσος (με βάση τη φυλή, την εθνότητα, το δόγμα, τη θρησκεία, το φύλο, τον γενετήσιο προσανατολισμό ή σωματικές αναπηρίες).

(ι) Τη δυσφήμιση ή την παρουσίαση της Skrill ή των Προτεινόντων της κατά τρόπο που θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη φήμη τους.

(ια) Την προσπάθεια τεχνητής παραγωγής Προτεινόμενων Μελών με δόλο ή ψευδείς δηλώσεις.

(ιβ) Τη διάπραξη, ή προσπάθεια διάπραξης, αθέμιτων πράξεων.

(ιγ) Την πραγματοποίηση συναλλαγών οι οποίες δεν έχουν εμπορικό σκοπό ή οι οποίες δεν πραγματοποιούνται για προσωπικό όφελος του Κατόχου του Λογαριασμού Skrill.

5. Εγγυήσεις Προτείνοντος

5.1.  Ο Προτείνων εγγυάται, δηλώνει και δεσμεύεται έναντι της Skrill ότι:

(α) Παρεκτός αν έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από τη Skrill, ο Προτείνων θα προβάλει τους Κωδικούς και τους Συνδέσμους Σύστασης αποκλειστικά σε ιστότοπους, ιστοσελίδες, πλατφόρμες ή εφαρμογές για κινητές συσκευές και μέσα κοινωνικής δικτύωσης (όπως τα Facebook, LinkedIn, Twitter και Instagram) ή κάθε άλλο ψηφιακό περιβάλλον στο οποίο έχει έγκυρο δικαίωμα και άδεια να δημοσιεύει περιεχόμενο («Εγκεκριμένα Μέσα») να προβάλει τους Κωδικούς και τους Συνδέσμους Σύστασης ή να προωθεί την Υπηρεσία Skrill Money Transfer ή το Πρόγραμμα SMT RaF.

(β) Ο Προτείνων δεν θα προβαίνει σε αναζήτηση για οποιαδήποτε λέξη-κλειδί ή σε μηχανές αναζήτησης με πληρωμή ανά κλικ (pay per click) όταν η εν λόγω λέξη-κλειδί περιέχει Αποκλειστικό Υλικό ή άλλη Πνευματική Ιδιοκτησία της Skrill (ή τους δικαιοπαρόχους αυτής) ή οποιαδήποτε παραλλαγή ή ανορθόγραφη αναγραφή αυτής.

(γ) Όλες οι πληροφορίες που έχει παράσχει ο Προτείνων στη Skrill, καθώς και σχετικά με τη Skrill, είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις.

(δ) Δεν θα συμμετέχει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Skrill και, κατά περίπτωση, την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του σχετικού παραλήπτη, στη διανομή μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam) που αναφέρουν ή αναφέρονται με οποιονδήποτε τρόπο στη Skrill, την Υπηρεσία Skrill Money Transfer ή κάνουν χρήση των Αποκλειστικών Υλικών. Επιπλέον, ο Προτείνων οφείλει να διασφαλίζει ότι οι επικοινωνιακές πρακτικές του συμμορφώνονται με τους Εφαρμοστέους Νόμους και Κανονισμούς.

(ε) Δεν θα προσφέρει, προωθεί ή πωλεί το Πρόγραμμα RaF της Υπηρεσίας Skrill Money Transfer ή την Υπηρεσία Skrill Money Transfer σε χώρες στις οποίες η Skrill: (α) απαγορεύεται να προσφέρει ή υπόκειται σε περιορισμούς όσον την προσφορά υπηρεσιών επεξεργασίας πληρωμών και (β) ενημερώνει τον Προτείνοντα να μην προωθεί το Πρόγραμμα SMT RaF ή/και την Υπηρεσία Skrill Money Transfer.

(στ) Θα συμμορφώνεται με όλους τους Εφαρμοστέους Νόμους και Κανονισμούς, τις άδειες και τους κώδικες δεοντολογίας που ισχύουν για την προώθηση και την πώληση της Υπηρεσίας Skrill Money Transfer και του Προγράμματος SMT RaF.

(ζ) Παρεκτός αν έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από τη Skrill, δεν θα προσφέρει ούτε θα παρέχει οποιαδήποτε χρηματική αποζημίωση (όπως, ενδεικτικά, προσφορά επιστροφής χρημάτων) ή οποιαδήποτε άλλη ανταμοιβή σκοπός των οποίων είναι να ενθαρρύνουν Προτεινόμενα Μέλη να χρησιμοποιήσουν την Υπηρεσία Skrill Money Transfer.

(η) Δεν θα ασκεί και θα διασφαλίζει ότι τα Προτεινόμενα Μέλη δεν ασκούν οποιεσδήποτε Απαγορευμένες Δραστηριότητες.

(θ) Παρεκτός αν έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από τη Skrill, δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί, ενθαρρύνει ή οδηγεί τα Μέλη της Skrill να τροποποιήσουν ή να καταγγείλουν την υφιστάμενη συμφωνία τους με τη Skrill με σκοπό να γίνουν Προτεινόμενα Μέλη.

(ι) Δεν θα παραβιάζει, και θα διασφαλίζει ότι τα Προτεινόμενα Μέλη δεν παραβιάζουν, οποιονδήποτε από τους όρους των υπηρεσιών της Skrill ούτε θα επιχειρήσει(-ουν) να παρακάμψει(-ουν) τις διαδικασίες ασφάλειας ή επαλήθευσης της Skrill.

(κ) Δεν θα αποκομίζει εν γνώσει του όφελος από συναλλαγές τις οποίες η Skrill, κατά την αποκλειστική αλλά εύλογη κρίση της, θεωρεί ύποπτες, μη εγκεκριμένες, αθέμιτες ή δόλιες όπως, ενδεικτικά, συναλλαγές που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τη διάπραξη απάτη ή άλλες παράνομες δραστηριότητες.

(ια) Θα συνεργάζεται με τη Skrill στη διερεύνηση κάθε πιθανής παράνομης, αθέμιτης ή καταχρηστικής δραστηριότητας.

5.2. Καμία διάταξη στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν θα ερμηνεύεται ότι εκχωρεί την κυριότητα επί οποιασδήποτε πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκει στη Skrill. Ο Προτείνων δεν διεκδικεί καμία κυριότητα επί οποιασδήποτε πνευματικής ιδιοκτησίας η οποία έχει παρασχεθεί ή διατεθεί, άμεσα ή έμμεσα, στον Προτείνοντα από τη Skrill σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

5.3. Η Skrill διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση του Προτείνοντος, να ελέγχει, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, τα Εγκεκριμένα Μέσα, κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας, μέσο και ιστότοπο προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο Προτείνων συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και τους Όρους Χρήσης Λογαριασμού Skrill.

6. Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών/ Περιορισμός Ευθύνης/ Αποζημίωση

Έχετε στη διάθεσή σας τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία συσσώρευσης κάθε Πίστωσης Σύστασης («Περίοδος Απαίτησης») για να αμφισβητήσετε το ποσό ή τον υπολογισμό της συσσωρευμένης Πίστωσης Σύστασης («Απαιτήσεις»). Σε περίπτωση κοινοποίησης εντός της Περιόδου Απαίτησης, η Skrill θα καταβάλει κάθε εύλογη εμπορική προσπάθεια για τη διερεύνηση και την επίλυση οποιουδήποτε σφάλματος ή διαφοράς και την καταβολή κάθε οφειλόμενης Πίστωσης Σύστασης σε εσάς. Σε περίπτωση που παραλείψετε να αποστείλετε κοινοποίηση στη Skrill σχετικά με μια Απαίτηση εντός της Περιόδου Απαίτησης, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε την Πίστωση Σύστασης. Μετά την Περίοδο Απαίτησης, η Skrill δεν θα υπόκειται σε καμία υποχρέωση διερεύνησης οποιασδήποτε Απαίτησης και, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, δια των παρόντων αποδεσμεύετε και απαλλάσσετε τη Skrill από κάθε και οποιαδήποτε ευθύνη καταβολής οποιασδήποτε Πίστωσης Σύστασης η οποία θα ήταν διαφορετικά καταβλητέα σε εσάς.

7. Διάρκεια και Καταγγελία

7.1. Η Skrill διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, το Πρόγραμμα SMT RaF με έγγραφη προειδοποίηση δύο μηνών που αποστέλλεται στην κύρια καταχωρισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Λογαριασμό σας Skrill.

7.2. Όσον αφορά τον Προτείνοντα, οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα καταγγέλλονται αυτόματα σε περίπτωση κλεισίματος ή/και αναστολής του Λογαριασμού Προτείνοντος Μέλους.

7.3. Η Skrill μπορεί να διακόψει τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα SMT RaF άμεσα και να παρακρατήσει κάθε Πίστωση Σύστασης που δεν έχει χρησιμοποιηθεί εάν: (i) σε περίπτωση ουσιώδους παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή των Όρων Χρήσης Λογαριασμού Skrill ή (ii) σε περίπτωση που η Skrill, κατά την αποκλειστική αλλά εύλογη κρίση της, πιστεύει ότι εσείς ή ένα από τα Προτεινόμενα Μέλη ασκεί Απαγορευμένη Δραστηριότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

8. Συνέπειες της Καταγγελίας

8.1. Μετά την καταγγελία των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων για οποιονδήποτε λόγο, η συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα SMT RaF θα διακοπεί και κάθε Πίστωση Σύστασης που δεν έχει χρησιμοποιηθεί θα ανακαλείται αυτόματα.

8.2. Η καταγγελία των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, για όποιον λόγο και αν προκύψει, δεν θα επηρεάζει οποιαδήποτε πραγματική ή ενδεχόμενη υποχρέωση ή αξίωση οποιουδήποτε Συμβαλλόμενου στο παρόν, η οποία προκύπτει πριν από την καταγγελία των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

8.3. Αμέσως μετά την καταγγελία των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ο Προτείνων θα επιστρέφει πάραυτα στη Skrill κάθε υλικό που η Skrill έχει παράσχει στον Προτείνοντα.

8.4. Κάθε διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων η οποία επιβάλλει κάποια υποχρέωση μετά την καταγγελία ή τη λήξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, θα συνεχίσει να υφίσταται μετά την καταγγελία ή τη λήξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

9. Προστασία του Ιδιωτικού Απορρήτου και Προσωπικά Δεδομένα

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τη Δήλωση περί Προστασίας του Ιδιωτικού Απορρήτου της Paysafe, η οποία διατίθεται στον ιστότοπο της Skrill. Η Skrill ενδέχεται να σας ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες προκειμένου να επαληθεύσει τη συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

10. Φορολόγηση

Η Skrill δεν θα ευθύνεται για τυχόν φόρους, δασμούς, εισφορές, πρόστιμα, τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις που καταβάλλει ο Προτείνων σε κρατικές ή ρυθμιστικές αρχές που προκύπτουν από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Ο Προτείνων είναι υπεύθυνος για τη δήλωση και την καταβολή οποιωνδήποτε καταβλητέων ή δηλωτέων φόρων, δασμών, εισφορών, προστίμων, τελών ή άλλων επιβαρύνσεων σε σχέση με τις Πιστώσεις Σύστασης που έλαβε μέσω του Προγράμματος SMT RaF.

11. Τροποποίηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων

Η Skrill διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή, καθώς και την αξία των Πιστώσεων Σύστασης, και να επιβάλλει νέους ή πρόσθετους όρους σχετικά με τη συμμετοχή του Προτείνοντος στο Πρόγραμμα «Σύσταση Φίλου» της Τπηρεσίας Skrill Money Transfer με έγγραφη προειδοποίηση δύο (2) μηνών που αποστέλλεται στην κύρια καταχωρισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Λογαριασμό σας Skrill. Η συνεχιζόμενη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα «Σύσταση Φίλου» της Υπηρεσίας Skrill Money Transfer μετά τις εν λόγω τροποποιήσεις θα συνεπάγεται την αποδοχή αυτών. Η περίοδος προειδοποίησης των 2 μηνών δεν θα ισχύει σε περιπτώσεις στις οποίες, κατά την εύλογη κρίση μας, πιστεύουμε ότι η τροποποίηση δεν περιορίζει τα δικαιώματά σας ούτε αυξάνει τις υποχρεώσεις σας. Στις περιπτώσεις αυτές, η τροποποίηση θα τίθεται άμεσα σε ισχύ χωρίς προειδοποίηση.

12. Κοινοποιήσεις
Κάθε κοινοποίηση προς στον Προτείνοντα θα αποστέλλεται στην κύρια καταχωρισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Λογαριασμό Προτείνοντος Μέλους. Κοινοποιήσεις προς τη Skrill θα αποστέλλονται στη διεύθυνση help@skrill.com. Κάθε ανακοίνωση ή κοινοποίηση που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα θεωρείται ότι έχει ληφθεί από εσάς την ίδια ημέρα εφόσον λαμβάνεται στα εισερχόμενά σας πριν από τις 4:30 μμ σε μια Εργάσιμη Ημέρα. Εάν ληφθεί μετά τις 4:30 μμ σε μια Εργάσιμη Ημέρα ή οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, θα θεωρείται ότι έχει ληφθεί την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα.

13. Ανωτέρα Βία

Η Skrill δεν θα υπέχει ευθύνη εάν δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σε περίπτωση, αμέσως ή εμμέσως, οποιουδήποτε γεγονότος ή περιστάσεων πέραν του εύλογου ελέγχου της που οφείλονται, ενδεικτικά: σε αδυναμία ή παράλειψη του Κράτους, των τηλεπικοινωνιακών φορέων ή άλλης αρμόδιας αρχής να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, πόλεμο, στρατιωτικές επιχειρήσεις ή διασάλευση της δημόσιας τάξης, δυσλειτουργία, καθυστέρηση ή βλάβη οποιουδήποτε μηχανήματος, συστήματος επεξεργασίας δεδομένων, κατασκευής, παραγωγής, παροχής της υπηρεσίας Skrill Money Transfer από τρίτους ή σε σχέση με τον Προτείνοντα, στην αδυναμία ή παράλειψη παροχής των υπηρεσιών που προβλέπονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, θεομηνία, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, διακοπή ή ανεπάρκεια της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, πλημμύρα, ξηρασία, κεραυνούς ή πυρκαγιά, απεργία, ανταπεργία (λοκάουτ) εμπορική διένεξη ή διαταραχή της αγοράς εργασίας.

14. Μεταβίβαση

Ο Προτείνων δεν θα εκχωρεί, μεταβιβάζει, αναθέτει, υπαναθέτει ή χειρίζεται άλλως το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων ή των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Skrill.

15. Γενικές Διατάξεις 

15.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό. Κάθε διαφορά στο πλαίσιο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή άλλως σε σχέση με τον Λογαριασμό σας Skrill θα επιλύεται αποκλειστικά στα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας.

15.2. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ οποιασδήποτε μετάφρασης και της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

15.3. Το Πρόγραμμα SMT RaF δεν θα νοείται ότι δημιουργεί οποιαδήποτε σχέση απασχόλησης, αντιπροσωπείας ή συνεργασίας μεταξύ εσάς και της Skrill ή οποιαδήποτε εταιρεία του ομίλου Paysafe. Δεν θα έχετε καμία εξουσιοδότηση να δεσμεύετε τη Skrill ή να συνάπτετε συμφωνίες για λογαριασμό της και ούτε μπορείτε να θεωρείστε αντιπρόσωπος της Skrill ή οποιασδήποτε εταιρείας του ομίλου Skrill επί οποιασδήποτε βάσης.

15.4. Αν ένα δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας αποφανθεί ότι κάποιο τμήμα αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων είναι άκυρο, παράνομο ή μη εφαρμοστέο, τότε το εν λόγω τμήμα θα διαχωρίζεται από τους υπόλοιπους Όρους και Προϋποθέσεις που θα συνεχίσουν να είναι έγκυροι και εφαρμοστέοι στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.