"Πρότεινε έναν φίλο" της Skrill

Scroll down

Όροι και προϋποθέσεις προγράμματος "Πρότεινε έναν φίλο" της Skrill

[Έκδοση 2 – Ιανουάριος 2018]

Το πρόγραμμα «Πρότεινε έναν φίλο» της Skrill («Πρόγραμμα ΠεΦ») σας παρέχει τη δυνατότητα να λαμβάνετε μια προμήθεια από τη Skrill κάθε φορά που προτείνετε νέους υποψήφιους για να γίνουν μέλη και να κάνουν εγγραφή για λογαριασμό Skrill.

Στη συνέχεια, παρατίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις (οι «Όροι και προϋποθέσεις») που διέπουν το Πρόγραμμα ΠεΦ. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά. Προτείνοντας έναν φίλο στο Πρόγραμμα ΠεΦ συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τους παρόντος Όρους και προϋποθέσεις και δεσμεύεστε από αυτούς.

Οι Όροι χρήσης λογαριασμού Skrill, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, ενσωματώνονται και συνιστούν μέρος των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων και θα ισχύουν για εσάς. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των Όρων χρήσης λογαριασμού Skrill και των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων, στο βαθμό που υφίσταται ασυμφωνία, θα υπερισχύουν οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις.

1. Κριτήρια επιλεξιμότητας

1.1. Προκειμένου να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα ΠεΦ, πρέπει:

 • να διαθέτετε ενεργό λογαριασμό Skrill,
 • να μην χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας Skrill για εμπορικούς σκοπούς,
 • να μην είστε εργαζόμενος ή μέλος της άμεσης οικογένειας εργαζόμενου οποιασδήποτε εταιρείας του ομίλου Paysafe,
 • να μην είστε πάροχος υπηρεσιών ή μέλος της άμεσης οικογένειας παρόχου υπηρεσιών σε οποιαδήποτε εταιρεία του ομίλου Paysafe,
 • να είστε τουλάχιστον 18 ετών,
 • να μην είστε μόνιμος κάτοικος των ΗΠΑ.

2. Προτεινόμενα μέλη:

2.1. Για τους σκοπούς του Προγράμματος ΠεΦ «Προτεινόμενο μέλος» σημαίνει κάθε μέλος:

 • που προτείνετε στη Skrill χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που εμφανίζεται στον λογαριασμό σας Skrill (ο «Σύνδεσμος πρότασης») και
 • το οποίο ολοκληρώνει επιτυχώς μια Επιλέξιμη συναλλαγή.

2.2. Δεν θα προτείνετε κανένα μέλος της οικογένειάς σας όπως, ενδεικτικά, την/τον σύζυγό σας, σύντροφο κοινού δικαίου, πρόσωπο με το οποίο έχετε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τέκνο, προγονό/ προγονή, γονέα,  γονέα του/της συζύγου σας ή παππού/ γιαγιά.

3. Απαγορευμένες δραστηριότητες

3.1. Δεν θα προβαίνετε, και θα διασφαλίζετε ότι τα Προτεινόμενα μέλη δεν θα προβαίνουν, σε καμία από τις παρακάτω δραστηριότητες:

 • τη δημιουργία ή διαχείριση πολλαπλών λογαριασμών μέλους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Skrill,
 • την πραγματοποίηση, κατά την εύλογη ευχέρεια της Skrill, εικονικών ή τεχνητών καταθέσεων σε συμβεβλημένου εμπόρους της Skrill ή άλλα μέλη με μοναδικό σκοπό την παραγωγή προμηθειών,
 • την καταχώριση λογαριασμών μελών για λογαριασμό άλλων προσώπων,
 • την παροχή άδειας σε τρίτα μέρη να δημοσιοποιούν τον σύνδεσμο πρότασής σας στους ιστότοπούς τους, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε άλλα μέσα προώθησης,
 • την προσφορά κινήτρων ή ωφελημάτων σε υποψήφια μέλη προκειμένου να τα ενθαρρύνετε να υποβάλλουν αίτηση δημιουργίας λογαριασμού Skrill,
 • τη δημιουργία ή τη χρήση μηχανισμών που αποσκοπούν στην τεχνητή ή αυτόματη παραγωγή εγγραφών λογαριασμών Skrill,
 • την καταχώριση λογαριασμών Skrill χρησιμοποιώντας παραποιημένα, πλαστογραφημένα, παραχαραγμένα, κλεμμένα ή άλλως τροποποιημένα έγγραφα.
 • την τεχνητή προσπάθεια παραγωγής προτεινόμενων μελών με δόλο ή ψευδείς δηλώσεις,
 • τη διάπραξη, ή τη σύμπραξη με άλλα πρόσωπα για τη διάπραξη, απάτης,
 • την πραγματοποίηση συναλλαγών που δεν συνδέονται με εμπορικό σκοπό ή οι οποίες δεν πραγματοποιούνται για προσωπικό όφελος του κατόχου του λογαριασμού Skrill.

4. Προμήθεια

4.1. Ως ανταμοιβή για κάθε Προτεινόμενο μέλος που προτείνετε και επιβεβαιώνεται από τη Skrill σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις, η Skrill θα σας καταβάλλει προμήθεια 10% επί των εσόδων που προκύπτουν για τη Skrill από επιλέξιμες συναλλαγές (η «Προμήθεια»).”).

4.2. Η Skrill θα διακόπτει την καταβολή προμηθειών σε σχέση με κάθε Προτεινόμενο Μέλος κατά την ημερομηνία που επέρχεται πρώτη χρονικά: (α) όταν οι πληρωμές Προμήθειας σε σχέση με το εν λόγω Προτεινόμενο μέλος ανέλθουν σε 100 ευρώ ή (β) 1 έτος μετά την εγγραφή του Προτεινόμενου Μέλους και τη δημιουργία λογαριασμού Skrill.

4.3. Η Προμήθεια καταβάλλεται συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η Skrill δεν θα ευθύνεται για τυχόν φόρους, δασμούς, εισφορές, πρόστιμα, τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις που καταβάλλετε σε κρατικές ή ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες προκύπτουν από τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα ΠεΦ. Υποχρεούστε να δηλώσετε κάθε οφειλόμενο φόρο σε σχέση με έσοδα που αποκομίζονται μέσω του Προγράμματος.

4.4. Η Skrill διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει το ισχύον ποσοστό της προμήθειας ή το ανώτατο ποσοστό ή το συνολικό ανώτατο όριο με έγγραφη κοινοποίηση δύο (2) μηνών που αποστέλλεται στην κύρια καταχωρισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον λογαριασμό σας Skrill.

4.5. Για την αποφυγή κάθε αμφιβολίας, οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τον δικό σας λογαριασμό Skrill εξαιρούνται από τον υπολογισμό της Προμήθειας.

4.6. Η οφειλόμενη Προμήθεια επί κάθε Επιλέξιμης Συναλλαγής θα καταβάλλεται εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Επιλέξιμης Συναλλαγής.

4.7. Η Skrill θα έχει επίσης το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, να παρακρατεί το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε Προμήθειας όταν έχει την εύλογη υποψία ή γνωρίζει ότι έχει συντελεστεί κάποια από τις απαγορευμένες δραστηριότητες που παρατίθενται στην παράγραφο 3.

4.8. Για τον υπολογισμό της Προμήθειας, η Skrill διατηρεί το δικαίωμα να αγνοεί κάθε Επιλέξιμη Συναλλαγή η οποία, κατά την αποκλειστική αλλά εύλογη διακριτική ευχέρειά της, αποτελεί κατάχρηση του Προγράμματος ΠεΦ όπως, ενδεικτικά:

 • συναλλαγές οι οποίες, σύμφωνα με την παράγραφο 3 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, απαγορεύονται ή
 • συναλλαγές οι οποίες, σύμφωνα με την παράγραφο 11 των Όρων χρήσης λογαριασμού Skrill, απαγορεύονται.

5. Εγγυήσεις

Εγγυάστε, δηλώνετε και δεσμεύεστε έναντι της Skrill ότι:

 • δεν θα προβαίνετε στην αποστολή μαζικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (ανεπίκλητα μηνύματα ή spam) τα οποία θα αναφέρουν ή θα παραπέμπουν με οποιονδήποτε τρόπο στη Skrill, άλλες εταιρείες του Ομίλου Paysafe ή προϊόντα ή υπηρεσίες της Skrill,
 • θα συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς,
 • δεν θα παραβιάζετε ούτε θα προσπαθείτε να παρακάμψετε τις διαδικασίες ασφάλειας ή επαλήθευσης της Skrill,
 • δεν θα γνωστοποιείτε τον δικό σας σύνδεσμο πρότασης σε τρίτα μέρη για την εγγραφή τους και τη δημιουργία λογαριασμού Skrill.

6. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από την Πολιτική απορρήτου της Skrill, η οποία διατίθεται στον ιστότοπο της Skrill. Η Skrill ενδέχεται να σας ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες προκειμένου να επαληθεύσει τη συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις αυτής της προωθητικής ενέργειας.

7. Τροποποίηση των Όρων και προϋποθέσεων

7.1 Η Skrill διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος οριστικής διακοπής του Προγράμματος ΠεΦ.

7.2 Σύμφωνα με την υποπαράγραφο 7.3 κατωτέρω, οι τροποποιήσεις θα κοινοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος που θα αποστέλλεται στην κύρια καταχωρισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον λογαριασμό σας Skrill. Κάθε προτεινόμενη τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ 2 μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται ότι επιδόθηκε η κοινοποίηση (ανατρέξτε στην υποπαράγραφο 17.1 των Όρων χρήσης λογαριασμού Skrill), εκτός αν μας γνωστοποιήσετε εγγράφως την αντίρρησή σας σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση. Η κοινοποίηση της αντίρρησής σας θα θεωρείται ότι ισοδυναμεί με κοινοποίηση διακοπής της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα ΠεΦ και δεν θα ισχύουν πλέον για εσάς οι Όροι και προϋποθέσεις VIP.

Η περίοδος προειδοποίησης των 2 μηνών δεν θα ισχύει όταν, κατά την εύλογη γνώμη μας, πιστεύουμε ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν περιορίζει τα δικαιώματά σας ούτε μειώνει τις υποχρεώσεις σας. Στις περιπτώσεις αυτές, η τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ άμεσα χωρίς προειδοποίηση.

8. Διακοπή

8.1. Η Skrill διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, το Πρόγραμμα ΠεΦ ανά πάσα στιγμή με έγγραφη κοινοποίηση 2 μηνών που αποστέλλεται στην κύρια καταχωρισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον λογαριασμό σας Skrill.

8.2. Σε περίπτωση που η Skrill προβεί σε διακοπή της προωθητικής ενέργειας σύμφωνα με την υποπαράγραφο 8.1 των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων, η Skrill θα συνεχίσει να καταβάλλει Προμήθειες σε σχέση με τα υφιστάμενα Προτεινόμενα Μέλη σας μέχρι τη λήξη της υποχρέωσής μας για την καταβολή Προμηθειών σύμφωνα με την υποπαράγραφο 4.2 των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων.

8.3. Η Skrill μπορεί να διακόψει άμεσα τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα ΠεΦ υπό τις ακόλουθες περιστάσεις:

 • αν διαπιστωθεί ουσιώδης παραβίαση των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων ή των Όρων χρήσης λογαριασμού Skrill εκ μέρους σας,
 • αν Skrill, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, πιστεύει ότι εσείς ή ένα από τα Προτεινόμενα Μέλη σας έχει προβεί σε κάποια απαγορευμένη δραστηριότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων.
 • αν περιέλθει στη γνώση της Skrill οποιοσδήποτε ισχυρισμός κάποιου εμπόρου/ φορέα διαχείρισης ότι πραγματοποιείτε μη τεκμηριωμένες μεταφορές κεφαλαίων από και προς τη διαδικτυακή τοποθεσία του.

8.4. Αν η Skrill διακόψει τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα ΠεΦ σύμφωνα με την υποπαράγραφο 8.3 των Όρων και προϋποθέσεων, η Skrill δεν θα σας καταβάλει πλέον την Προμήθεια αμέσως μετά την εν λόγω διακοπή.

9. Διαδικασία επίλυσης διαφορών/ Περιορισμός Ευθύνης/ Αποζημίωση

Θα έχετε στη διάθεσή σας τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταβολής κάθε Προμήθειας («Περίοδος Απαίτησης»)  για να αμφισβητήσετε το ποσό ή τον υπολογισμό της καταβληθείσας Προμήθειας («Απαιτήσεις»). Όταν η ειδοποίηση αποστέλλεται εντός της Περιόδου Απαίτησης, η Skrill θα καταβάλει κάθε εύλογη εμπορική προσπάθεια για τη διερεύνηση και την επίλυση οποιουδήποτε σφάλματος ή διαφοράς και την καταβολή κάθε οφειλόμενης Προμήθειας. Αν δεν αποστείλετε ειδοποίηση στη Skrill σχετικά με κάποια Απαίτηση εντός της Περιόδου Απαίτησης, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε την Προμήθεια. Μετά την Περίοδο Απαίτησης, η Skrill δεν θα υπόκειται σε καμία υποχρέωση διερεύνησης οποιασδήποτε Απαίτησης και, το βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, δια των παρόντων αποδεσμεύετε και απαλλάσσετε τη Skrill από κάθε ευθύνη αναφορικά με την πληρωμή οποιασδήποτε Προμήθειας η οποία θα ήταν ενδεχομένως καταβλητέα σε εσάς  («Εξοφληθείσες απαιτήσεις»).”).

10. Γενικά

10.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από τη νομοθεσία της Αγγλίας και της Ουαλίας και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτήν. Κάθε διαφορά στο πλαίσιο των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων ή άλλως σε σχέση με τον λογαριασμό σας Skrill θα επιλύεται αποκλειστικά στα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας, εκτός και αν απαγορεύεται από την κοινοτική νομοθεσία.

10.2. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ οποιασδήποτε μετάφρασης και της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων, θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

10.3. Το Πρόγραμμα ΠεΦ δεν θα νοείται ότι δημιουργεί κάποια σχέση απασχόλησης, αντιπροσωπείας ή συνεργασίας μεταξύ εσάς και της Skrill ή οποιασδήποτε εταιρείας του ομίλου Paysafe.

10.4. Αν κάποιο δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας αποφανθεί ότι κάποιο τμήμα των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων είναι άκυρο, παράνομο ή μη εφαρμόσιμο, τότε το εν λόγω τμήμα θα διαχωρίζεται από τους υπόλοιπους Όρους και προϋποθέσεις που θα συνεχίσουν να είναι έγκυρες και εφαρμοστέες στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

11. Ορισμοί

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, οι λέξεις που εμφανίζονται κεφαλαία στην παρούσα συμφωνία έχουν την ίδια έννοια όπως και στους Όρους χρήσης λογαριασμού Skrill. Οι όροι που παρατίθενται στη συνέχεια έχουν τις εξής έννοιες:

11.1 Ο όρος «Προμήθεια», έχει την έννοια που ορίζεται στην υποπαράγραφο 4.1,

11.2 Ο όρος «Επιλέξιμες Συναλλαγές» σημαίνει επιτυχείς συναλλαγές αποστολής χρημάτων που πραγματοποιούνται από τους λογαριασμούς Skrill των Προτεινόμενων Μελών σας. Επισημαίνεται ότι οι ακόλουθες συναλλαγές δεν είναι Επιλέξιμες Συναλλαγές:

 • συναλλαγές που πραγματοποιούνται με την κάρτα σας Skrill Prepaid Mastercard®,
 • καταθέσεις και αναλήψεις από και προς λογαριασμούς Skrill των Προτεινόμενων μελών,
 • συναλλαγές μεταξύ λογαριασμών Skrill και λογαριασμών μελών της NETELLER που κατέχονται από το ίδιο πρόσωπο,

11.3 ως «Μέλος» νοείται κάθε εγγεγραμμένος κάτοχος λογαριασμού Skrill,

11.4 ο όρος «Προτεινόμενο(-α) Μέλος(-η)», έχει την έννοια που ορίζεται στην παράγραφο 2.