Πολιτική Απορρήτου

Scroll down
Scroll down

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα δήλωση ισχύει για τις εταιρείες μέλη του Ομίλου Paysafe, οι οποίες χρησιμοποιούν διάφορες εμπορικές επωνυμίες όπως Paysafe, paysafecard, Payolution, Skrill και NETELLER. Ο κατάλογος των εταιρειών της Paysafe που συλλέγουν ή επεξεργάζονται πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την παρούσα δήλωση παρατίθεται παρακάτω. Κάθε αναφορά στην Paysafe (συμπεριλαμβανομένων των όρων «εμείς», «εμάς» ή «μας») περιλαμβάνει τις παραπάνω εταιρείες και κάθε σχετική συνεργαζόμενη εταιρεία του ομίλου.

Κάθε αναφορά σε «εσάς» στην παρούσα δήλωση σχετίζεται με κάθε πρόσωπο που αποκτά πρόσβαση ή υποβάλει αίτηση χρήσης των Υπηρεσιών Paysafe (όπως ορίζονται παρακάτω) για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό μιας επιχείρησης. Περιλαμβάνονται, σε σχέση με κάθε πελάτη ή υποψήφιο πελάτη της Paysafe, κάθε μεμονωμένος έμπορος και κάθε εντολέας, οι γενικοί και οικονομικοί διευθυντές, κάθε άλλος διευθυντής και στέλεχος, οι μέτοχοι, οι εταίροι και οι δικαιούχοι ενός πελάτη, καθώς και κάθε μέλος του προσωπικού τους που αποκτά πρόσβαση ή χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες Paysafe για λογαριασμό ενός πελάτη.

Η Paysafe δεσμεύεται να προστατεύει το ιδιωτικό σας απόρρητο και θα λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο προκειμένου να διασφαλίζει ότι η επεξεργασία των πληροφοριών σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με ασφάλεια, καθώς και ότι οι πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται, χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται και γνωστοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα δήλωση. Η παρούσα δήλωση (καθώς και οι όροι χρήσης μας που ισχύουν για συγκεκριμένες υπηρεσίες που μπορεί να αγοράσετε ή να χρησιμοποιείτε) ισχύει:

 • για τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες του ιστότοπου/ της πύλης που σας παρέχονται όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπους, τις πύλες ή τις περιοχές πληρωμής μας που ενδέχεται να χρησιμοποιούν οι πελάτες μας στους ιστότοπούς τους, 
 • όταν υποβάλετε αίτηση για τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών της Paysafe ή/και χρησιμοποιείτε τα εν λόγω προϊόντα και τις υπηρεσίες [συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε προγραμμάτων επιβράβευσης και πιστών πελατών, βάσει πόντων ή άλλως («Επιβράβευση πιστών πελατών» ή «Προωθητική ενέργεια»)],
 • για τη χρήση λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων τερματικών και εφαρμογών για κινητές συσκευές και ηλεκτρονικούς υπολογιστές που παρέχει η Paysafe και 
 • για τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άλλα ηλεκτρονικά μηνύματα, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων SMS, τηλεφωνικών συνομιλιών, συνομιλιών web και μέσω ιστότοπου/ πύλης, καθώς και άλλων μορφών επικοινωνίας ανάμεσα σε εσάς και την Paysafe.

Συλλογικά, αυτά αναφέρονται στην παρούσα δήλωση ως «Υπηρεσίες Paysafe»

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα δήλωση προκειμένου να κατανοήσετε τις πολιτικές και τις πρακτικές μας σχετικά με τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα και τον τρόπο με τον οποίο θα τις χειριζόμαστε. Η Paysafe υιοθετεί μια «πολυεπίπεδη προσέγγιση» για να καταστήσει κατανοητές τις πρακτικές προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου, σύμφωνα με τις συστάσεις των ρυθμιστικών αρχών. Αυτό σημαίνει ότι καταβάλουμε προσπάθειες να σας παρέχουμε πρωτίστως τις βασικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία του ιδιωτικού απόρρητου με τη μορφή μιας «συνοπτικής» δήλωσης περί προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου. Η παρούσα, ωστόσο, είναι η αναλυτική μας δήλωση περί ιδιωτικού απορρήτου, η οποία περιγράφει πλήρως τις πρακτικές μας για την προστασία των δεδομένων με την οποία θα συνδέεται άμεσα η συνοπτική δήλωση περί προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου. Για τυχόν σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας» στο τέλος της παρούσας δήλωσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

Πληροφορίες προσωπικού και μη προσωπικού χαρακτήρα

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες προσωπικού και μη προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ακριβή ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου προσώπου, άμεσα ή έμμεσα.

Η Paysafe συλλέγει επίσης πληροφορίες μη προσωπικού χαρακτήρα ή μπορεί να προβαίνει σε ανωνυμοποίηση των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να καθίστανται μη προσωπικού χαρακτήρα. Οι πληροφορίες μη προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες οι οποίες δεν καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου προσώπου, άμεσα ή έμμεσα. Η Paysafe ενδέχεται να συλλέγει, να δημιουργεί, να αποθηκεύει, να χρησιμοποιεί και να γνωστοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες μη προσωπικού χαρακτήρα για κάθε εύλογο επιχειρηματικό σκοπό. Για παράδειγμα, η Paysafe μπορεί να χρησιμοποιεί συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τις συναλλαγές για εμπορικούς σκοπούς, όπως αναλύσεις των τάσεων και τη χρήση αναλύσεων δεδομένων προκειμένου να κατανοήσει και να σχηματίσει πλήρη εικόνα για τις πρακτικές και τις συνήθειες που αφορούν πράξεις πληρωμής.  

Στον βαθμό που οι διευθύνσεις IP (ή παρόμοια αναγνωριστικά) ορίζονται σαφώς ως πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με οποιαδήποτε εθνική νομοθεσία, καθώς και όποτε η εν λόγω εθνική νομοθεσία είναι εφαρμοστέα για τις Υπηρεσίες Paysafe, θα διαχειριζόμαστε τα εν λόγω αναγνωριστικά ως πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα.

Επισημαίνεται ότι η Paysafe παρέχει υπηρεσίες τόσο σε ιδιώτες καταναλωτές όσο και σε επιχειρήσεις, καθώς και ότι η παρούσα δήλωση περί προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου ισχύει και στις δύο περιπτώσεις και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να διαβάζεται και να ερμηνεύεται αναλόγως. 

Συλλογή των πληροφοριών σας

Προβαίνουμε στη συλλογή των ακόλουθων πληροφοριών με τους εξής τρόπους:

Πληροφορίες που εσείς μας παρέχετε: λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε κάθε πληροφορία προσωπικού χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένων οικονομικών στοιχείων) που μας παρέχετε, όπως όταν εσείς (ή η επιχείρησή σας) μας ζητάτε πληροφορίες ή υποβάλλετε αίτηση για τις Υπηρεσίες Paysafe, κάνετε εγγραφή για τη χρήση Υπηρεσιών Paysafe ή/και χρησιμοποιείτε Υπηρεσίες Paysafe, όταν αποστέλλετε ή/και αποθηκεύετε πληροφορίες στις σελίδες μας κατά τη χρήση των Υπηρεσιών Paysafe, καθώς και όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, ιστότοπου ή πύλης ή τηλεφώνου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων. Οι εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να αναφέρονται ή να σχετίζονται με εσάς ή τους πελάτες σας και περιλαμβάνουν:

 • το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση χρέωσης, το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης ή/και τη φωτογραφία, την ταχυδρομική διεύθυνση, την εθνικότητα και τη χώρα διαμονής, 
 • τον αριθμό κύριου λογαριασμού της κάρτας, την ημερομηνία λήξης της κάρτας, τον κωδικό CVC (κωδικός επαλήθευσης κάρτας), τα στοιχεία της τράπεζας ή/και του εκδότη της κάρτας, 
 • στοιχεία σχετικά με οποιεσδήποτε αγορές, όπως τον τόπο αγοράς, την αξία, την ώρα και τυχόν σχόλια που υποβάλλονται σε σχέση με τις εν λόγω αγορές, όπως προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με ταξίδια όταν εσείς ή ο πελάτης σας πραγματοποιείτε συναλλαγές για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων ή άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών, 
 • πόντους ή επιβραβεύσεις που αποκομίζονται ή εξαγοράζονται σε οποιοδήποτε Πρόγραμμα Επιβράβευσης Πιστών Πελατών,
 • φωτογραφίες και βίντεο από εκδηλώσεις της Paysafe στις οποίες έχετε κάνει εγγραφή, για διανομή σε συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις, καθώς και δικό μας διαφημιστικό υλικό για μελλοντικές εκδηλώσεις και
 • κάθε άλλη πληροφορία που παρέχετε εσείς ή ο πελάτης σας.

Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα σχετικά με εσάς: Η Paysafe λαμβάνει και αποθηκεύει ορισμένες πληροφορίες αυτόματα όποτε συναλλάσσεστε με την Paysafe όπως, για παράδειγμα, μέσω «cookies» ή παρόμοιων τεχνολογιών. Λαμβάνουμε επίσης κάποιες πληροφορίες όταν το πρόγραμμα περιήγησής σας αποκτά πρόσβαση σε Υπηρεσίες Paysafe ή διαφημίσεις και άλλο περιεχόμενο που παρέχεται από την Paysafe ή για λογαριασμό της σε άλλους ιστότοπους ή όταν κάνετε κλικ σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η συλλογή αυτών των πληροφοριών μάς επιτρέπει να γνωρίσουμε καλύτερα τους επισκέπτες και τους πελάτες που χρησιμοποιούν την Paysafe και συναλλάσσονται με αυτήν, από πού προέρχονται και πώς χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για αναλυτικούς σκοπούς και για να βελτιώνουμε την ποιότητα και την καταλληλότητα των υπηρεσιών μας για τους επισκέπτες και τους πελάτες μας. Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν:

 • Τεχνικές πληροφορίες, όπως η διεύθυνση ΙP που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του υπολογιστή ή της συσκευής σας στο Διαδίκτυο, τα στοιχεία σύνδεσής σας, ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, η ρύθμιση ζώνης ώρας, οι τύποι και οι εκδόσεις των προσθηκών του προγράμματος περιήγησής σας και η πλατφόρμα του λειτουργικού συστήματος, 
 • Πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας ή σχετικά με το αν ανοίξατε κάποιο ηλεκτρονικό μήνυμα, καθώς και τους Ενιαίους Εντοπιστές Πόρων (URL), την περιήγησή σας προς, μέσω και από τον ιστότοπό μας (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και ώρας), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που είδατε ή αναζητήσατε, τους χρόνους απόκρισης σελίδας, τα σφάλματα λήψης, τη διάρκεια των επισκέψεων σε συγκεκριμένες σελίδες, τις πληροφορίες αλληλεπίδρασης σελίδας [(όπως κύλιση, κλικ και κυλίσεις του ποντικιού (mouse-overs)] και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την έξοδο από την ιστοσελίδα και κάθε αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση κλήσεων στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε επίσης στην Πολιτική μας για τα Cookies. Διαφορετικά, επικοινωνήστε μαζί μας.

Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των εφαρμογών μας: Αν κάνετε λήψη ή χρησιμοποιείτε εφαρμογές για κινητές συσκευές ή επιτραπέζιο υπολογιστή που παρέχει η Paysafe, ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία και τη συσκευή σας ή την υπηρεσία που χρησιμοποιείτε (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που συλλέγονται σχετικά με το πού πραγματοποιείται μια πράξη πληρωμής). Κάποιες συσκευές επιτρέπουν την πρόσβαση εφαρμογών σε πληροφορίες εντοπισμού τοποθεσίας σε πραγματικό χρόνο (για παράδειγμα, GPS) Οι εφαρμογές μας για κινητές συσκευές και επιτραπέζιους υπολογιστές ενδέχεται να συλλέγουν τις εν λόγω πληροφορίες από την κινητή συσκευή σας ή τον υπολογιστή σας οποιαδήποτε στιγμή όποτε λαμβάνετε ή χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας, εφόσον η πρόσβαση σε πληροφορίες εντοπισμού σε πραγματικό χρόνο είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας. Όποτε απαιτείται, θα καταβάλλουμε πάντοτε κάθε προσπάθεια να σας ενημερώνουμε αν σκοπεύουμε να συλλέξουμε πληροφορίες εντοπισμού σε πραγματικό χρόνο καθώς και, όποτε απαιτείται από τη νομοθεσία, να εξασφαλίζουμε τη συγκατάθεσή σας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για κανονιστικούς σκοπούς, για τους δικούς μας ελέγχους δέουσας επιμέλειας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τις συναλλακτικές πρακτικές, καθώς και για να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία σας.

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λοιπές επικοινωνίες: ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς και τη χρήση των Υπηρεσιών Paysafe από εσάς όταν επικοινωνούμε μεταξύ μας, συμπεριλαμβανομένου όταν ανοίγετε μηνύματα που λαμβάνετε από εμάς καθώς και από τη χρήση ηλεκτρονικών αναγνωριστικών (ενίοτε γνωστά ως «αποτυπώματα συσκευής»), για παράδειγμα, διευθύνσεις ΙΡ ή αριθμούς τηλεφώνου.

Πληροφορίες από άλλες πηγές: ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες που σας αφορούν από άλλες πηγές και να τις προσθέτουμε στις πληροφορίες του λογαριασμού μας. Για παράδειγμα, συνεργαζόμαστε στενά με τρίτα μέρη όπως επιχειρηματικούς εταίρους, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εμπόρους και υπεργολάβους κατά την παροχή τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληρωμής και παράδοσης, διαφημιστικά δίκτυα, παρόχους αναλύσεων, παρόχους αναζήτησης πληροφοριών, οργανισμούς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας και υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης, και λαμβάνουμε πληροφορίες από αυτούς. Η χρήση οργανισμών παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας και υπηρεσιών καταπολέμησης της απάτης περιγράφεται περαιτέρω παρακάτω. Ενδέχεται επίσης να παρακολουθούμε δημόσια σχόλια και γνώμες που αναρτώνται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. στο Facebook και το Twitter) προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τους πελάτες μας καθώς και για την παροχή και την ανάπτυξη Υπηρεσιών Paysafe.

Πληροφορίες σχετικά με άλλα πρόσωπα: Σε περίπτωση που μας παρέχετε πληροφορίες σχετικά με άλλα πρόσωπα, οφείλετε να τα έχετε ενημερώσει εκ των προτέρων (για παράδειγμα, κοινοποιώντας τους την παρούσα δήλωση περί ιδιωτικού απορρήτου) και να βεβαιώνεστε ότι έχετε το δικαίωμα να το πράξετε.

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε και να γνωστοποιούμε τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να παρέχουμε σε εσάς και την επιχείρησή σας τις Υπηρεσίες Paysafe, καθώς και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Paysafe προς εσάς ή προς χρηματοπιστωτικά ή άλλα ιδρύματα σε σχέση με τις Υπηρεσίες Paysafe που παρέχουμε σε εσάς (ή/και την επιχείρησή σας), Σε αυτό το πλαίσιο καταγράφουμε και παρακολουθούμε τα λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών που πραγματοποιείτε εσείς (ή/και οι πελάτες σας) σε σχέση με τις Υπηρεσίες Paysafe, για τη διενέργεια αναλύσεων και την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας Επιβράβευσης Πιστών Πελατών από εσάς (ή/και τους πελάτες σας), για να διευκολύνουμε τη συλλογή ή την εξαγορά οποιωνδήποτε πόντων ή άλλου νομίσματος επιβράβευσης που σχετίζονται με οποιοδήποτε πρόγραμμα Επιβράβευσης Πιστών Πελατών, καθώς και για την ενημέρωσή σας σχετικά με σημαντικές αλλαγές ή προσθήκες στον ιστότοπο ή στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,
 • Για να βελτιώνουμε και να αναπτύσσουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες , όπως, ενδεικτικά, τη βελτιστοποίηση των ιστότοπων/ πυλών, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση των πληροφοριών που καταχωρίζετε σε φόρμες αλλά δεν υποβάλλετε σε εμάς, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τις εν λόγω πληροφορίες για τη βελτιστοποίηση του/των ιστότοπου(-ων) μας και επικοινωνώντας μαζί σας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών πελατών που σχετίζονται με τις εν λόγω φόρμες. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα για την ανάπτυξη και τη δοκιμή νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Για τη διαχείριση και την προάσπιση των δικαιωμάτων μας, την εφαρμογή των όρων χρήσης ή άλλων συμβάσεων που έχουμε συνάψει με εσάς (ή/και την επιχείρησή σας), καθώς και τη διαχείριση περιστατικών αμφισβήτησης συναλλαγών, επιβραβεύσεων ή πόντων, τη διαχείριση, τη διερεύνηση και την επίλυση καταγγελιών ή την είσπραξη οφειλών ή σε περίπτωση οικονομικής σας δυσχέρειας,
 • Για τη διαχείριση και τον περιορισμό των πιστωτικών κινδύνων μας. Σε περίπτωση που υποβάλετε αίτηση για ένα από τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα μας, ενδέχεται να προβούμε σε αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής σας κατάστασης (ή/και αυτής της επιχείρησής σας), στον βαθμό που αυτό προβλέπεται στους ισχύοντες Όρους Χρήσης. Αυτός ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας θα επηρεάζει επίσης κάθε συνδεδεμένο μέρος, όπως τα μέλη του ΔΣ, τους μετόχους και τους εντολείς. Αυτός ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιείται λαμβάνοντας και ανταλλάσσοντας πληροφορίες από και με οργανισμούς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας και υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης. Επίσης, ο εν λόγω έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας θα επηρεάζει κάθε πρόσωπο με το οποίο κατέχετε κοινό λογαριασμό ή έχετε παρόμοια οικονομική σχέση. Αν πρόκειται για αίτηση που υποβάλλεται από κοινού και δεν υφίσταται ήδη η εν λόγω σχέση, τότε αυτή θα δημιουργείται στη συνέχεια. Αυτές οι σχέσεις θα παραμένουν σε ισχύ μέχρι να υποβάλετε μια «γνωστοποίηση αποσύνδεσης» στους οργανισμούς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας. Πληροφοριακά, αυτοί οι οργανισμοί θα καταγράφουν τις αναζητήσεις πληροφοριών από εμάς, τις οποίες θα μπορούν να βλέπουν και άλλες εταιρείες που διεξάγουν τις δικές τους αναζητήσεις πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας, και στο αρχείο πιστοληπτικού ιστορικού σας θα τίθεται ένα «διακριτικό», είτε γίνετε δεκτός ως πελάτης είτε όχι. Αν είστε Μέλος του ΔΣ, θα ζητάμε από τους οργανισμούς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας να επιβεβαιώσουν ότι η διεύθυνση κατοικίας που μας δηλώσατε είναι ίδια με εκείνη που είναι καταχωρισμένη στο σχετικό μητρώο εταιρειών (κατά περίπτωση). Επιπλέον, όταν λαμβάνετε υπηρεσίες από εμάς, θα παρέχουμε στους εν λόγω οργανισμούς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίζεστε τους λογαριασμούς σας. Σε περίπτωση μη ολοσχερούς ή μη έγκαιρης εξόφλησης των οφειλών σας, οι οργανισμοί παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας θα καταχωρίζουν την ανεξόφλητη οφειλή σας και ενδέχεται να ανταλλάσσουν αυτές τις πληροφορίες με άλλους οργανισμούς που διενεργούν ελέγχους παρόμοιους με τους δικούς μας. Τα στοιχεία παραμένουν στα αρχεία των εν λόγω οργανισμών επί 6 έτη μετά το κλείσιμό τους, ανεξάρτητα από το εάν έχουν διακανονιστεί ή όχι. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των οργανισμών παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας από εμάς, επικοινωνήστε μαζί μας,
 • Για την πρόληψη και την ανίχνευση περιστατικών απάτης και τη δίωξη περιστατικών απάτης ή αξιόποινων πράξεων. Η Paysafe συμμετέχει σε πρωτοβουλίες καταπολέμησης της απάτης, οι οποίες περιλαμβάνουν την αξιολόγησή σας (ή/και των πελατών σας) καθώς και την παρακολούθηση των συναλλαγών ή/και των τοποθεσιών σας, για τον εντοπισμό πράξεων που απαιτούν διερεύνηση ή άλλως την ανάλυση και την εκτίμηση της πιθανότητας να προκύψει περιστατικό απάτης. Αυτό μπορεί να επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων μερών. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που μας παρέχετε ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με εσάς ή αν εντοπίσουμε ή υποπτευτούμε περιστατικό απάτης ή αξιόποινη πράξη, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τις εν λόγω πληροφορίες σε οργανισμούς καταπολέμησης της απάτης και υπηρεσίες δίωξης, καθώς και να αποφασίσουμε να κινήσουμε νομικές διαδικασίες εναντίον σας,
 • Για την πρόληψη ή τον περιορισμό του κινδύνου ασφάλειας των δεδομένων,
 • Για την αποστολή μηνυμάτων εμπορικής προώθησης, την παροχή πληροφοριών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που έχετε ζητήσει ή που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, για να ζητήσουμε την άποψή σας σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τον/τους ιστότοπο(-ούς) μας και ενδέχεται επίσης, για σκοπούς εμπορικής προώθησης, έρευνας αγοράς και παρόμοιων δραστηριοτήτων, να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα για τους εν λόγω σκοπούς είτε έχετε γίνει δεκτός ως πελάτης είτε εξακολουθείτε να λαμβάνετε Υπηρεσίες Paysafe είτε όχι. Αν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε πληροφορίες εμπορίας ή εμπορικής προώθησης από την Paysafe, μπορείτε πάντα να ζητήσετε τη διακοπή της αποστολής των εν λόγω μηνυμάτων. Περαιτέρω σχετικές πληροφορίες παρατίθενται στην ενότητα «Τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας»,
 • Για λόγους συμμόρφωσης με κάθε τοπική και εθνική νομοθεσία,
 • Για λόγους συμμόρφωσης με αιτήματα αρχών δίωξης και ρυθμιστικών αρχών για λόγους δημοσίου ενδιαφέροντος, για την εδραίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή εκείνων άλλων προσώπων, για παράδειγμα για τη συνδρομή αυτών των αρχών στην καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας και
 • Για τη συμμόρφωση με τους κανόνες συστημάτων καρτών.

Σε περίπτωση που παρέχετε πληροφορίες για δημοσίευση ή προβολή σε περιοχές του ιστότοπου/ της πύλης προσβάσιμες στο κοινό ή που διαβιβάζονται σε άλλους χρήστες του ιστότοπου/ της πύλης ή σε τρίτα μέρη, αντιλαμβάνεστε ότι οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κάθε τρίτο μέρος το οποίο έχει πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες για οποιουσδήποτε σκοπούς. Αυτές οι πληροφορίες δημοσιεύονται από εσάς με δική σας ευθύνη και οφείλετε να συμμορφώνεστε με τους όρους χρήσης του εν λόγω ιστότοπου.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

Δεν γνωστοποιούμε σε κανένα πρόσωπο πληροφορίες που θα μπορούσαν να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά πλην όσων αναφέρονται στην παρούσα δήλωση και για τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτή όπως:

 • Εταιρείες της Paysafe Group προκειμένου να μας βοηθήσουν στην παροχή των υπηρεσιών μας και για τη διαχείριση των σχέσεων με τους εσωτερικούς μας πελάτες, καθώς και για αναλυτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς,
 • Οργανισμούς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας (εφόσον επιτρέπεται από οποιουσδήποτε Όρους Χρήσης ή άλλη σύμβαση) σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τους οργανισμούς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας, επικοινωνήστε μαζί μας,
 •  Οργανισμούς καταπολέμησης της απάτης σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών ομάδων δράσης καταπολέμησης της απάτης και της οικονομικής απάτης «Action Fraud», «Financial Fraud Action» και «Financial Fraud Bureau» και άλλους οργανισμούς που μας συνδράμουν στη διαχείριση του κινδύνου απάτης και του επιχειρημαντικού κινδύνου,
 • Τρίτα Πιστωτικά και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα(εφόσον επιτρέπεται σύμφωνα με οποιουσδήποτε Όρους Χρήσης ή άλλη σύμβαση), συμπεριλαμβανομένου του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο εσείς (ή η επιχείρησή σας) τηρείτε τον/τους τραπεζικό(-ούς) λογαριασμό(-ούς) σας και των συστηματων πληρωμών με κάρτα που διέπουν την έκδοση και τη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, καρτών χρέωσης, αγοράς ή άλλων καρτών πληρωμών, εναλλακτικών συστημάτων πληρωμών, καθώς και κάθε άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος το οποίο μπορεί να διεκπεραιώνει πληρωμές και δεν υπόκειται στον έλεγχο της Paysafe και για τις πράξεις ή τις παραλείψεις του οποίου η Paysafe δεν φέρει ευθύνη,
 • Τρίτους Παρόχους Υπηρεσιών όπως προμηθευτές που μας συνδράμουν στην παροχή των Υπηρεσιών Paysafe, στην επεξεργασία παραγγελιών, την εκτέλεση παραγγελιών, τη διεκπεραίωση πληρωμών, τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου ασφάλειας, του κινδύνου τομέα και απάτης, καθώς και σε δραστηριότητες εμπορικής προώθησης, έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεις που πραγματοποιούνται για λογαριασμό της Paysafe,
 • Όπου απαιτείται ή επιτρέπεται να το πράξουμε από τη νομοθεσία , η Paysafe ενδέχεται να υποχρεούται από τη νομοθεσία να διαβιβάζει πληροφορίες που σας αφορούν σε ρυθμιστικές αρχές και υπηρεσίες δίωξης παγκοσμίως ή όταν αποφασίζουμε άλλως ότι ενδείκνυται ή κρίνεται απαραίτητο να το πράξουμε. Οι εν λόγω γνωστοποιήσεις ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν αιτήματα κρατικών ή δημοσίων αρχών ή εμπορικών επιχειρήσεων με τις οποίες μπορεί να είχατε συναλλαγές και οι οποίες επιδιώκουν να περιορίσουν τον κίνδυνο απάτης ή για λόγους επίλυσης διαφορών ή νομικών διαδικασιών, εθνικής ασφάλειας ή όποτε κρίνουμε ότι είναι προς το εθνικό ή δημόσιο συμφέρον να το πράξουμε. Η Paysafe δεν θα αμφισβητεί συνήθως την κοινοποίηση δικαστικών ή παρόμοιων εντολών που απαιτούν γνωστοποίηση,
 • Σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η Paysafe μπορεί να προβαίνει στην αγορά ή την πώληση επιχειρηματικών μονάδων ή συνδεδεμένων εταιρειών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να μεταβιβάζουμε τα δεδομένα πελατών ως περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Χωρίς περιορισμό ως προς τα προαναφερόμενα, εάν η επιχείρησή μας συνάψει συμφωνία σύστασης κοινοπραξίας με άλλη επιχείρηση ή εάν πωληθεί ή συγχωνευτεί με άλλη επιχειρηματική οντότητα, τα δεδομένα σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν στους νέους επιχειρηματικούς εταίρους μας ή τους νέους ιδιοκτήτες. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ενημερώνουμε τον παραλήπτη ότι οι πληροφορίες σας θα πρέπει να υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με τα πρότυπα που παρατίθενται στην παρούσα δήλωση και
 • Με την άδειά σας, οι πληροφορίες σας ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς για τους οποίους παρέχετε τη ρητή σας συγκατάθεση.

Πλην των περιπτώσεων που απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών της και όπως αναφέρεται παραπάνω, η Paysafe δεν πωλεί, μισθώνει, ανταλλάσσει ή γνωστοποιεί άλλως πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους πελάτες της σε τρίτα μέρη για εμπορικούς σκοπούς.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Ενδέχεται να παρακολουθούμε ή να καταγράφουμε τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συζητήσεις μέσω Διαδικτύου ή άλλες μορφές επικοινωνίας μαζί σας για κανονιστικούς σκοπούς, σκοπούς ασφάλειας, διασφάλισης ποιότητας ή εκπαιδευτικούς σκοπούς. Κατά τις επισκέψεις σας στα γραφεία μας, ενδέχεται να λειτουργούν συστήματα τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος (CCTV), ελέγχου πρόσβασης ή/και άλλα συστήματα παρακολούθησης για λόγους ασφάλειας καθώς και για σκοπούς διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας.

ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Εμείς, οι πάροχοι υπηρεσιών μας και άλλα μέρη με τα οποία ανταλλάσσουμε τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα (σύμφωνα με τα προαναφερόμενα) ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας σε επικράτειες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») ή άλλως εκτός της επικράτειας στην οποία κατοικείτε. Ενδέχεται επίσης να υπόκεινται σε επεξεργασία από προσωπικό που εργάζεται εκτός του ΕΟΧ και της επικράτειας στην οποία συλλέχθηκαν, το οποίο εργάζεται για εμάς ή κάποιον από τους προμηθευτές μας. Το εν λόγω προσωπικό μπορεί να απασχολείται, μεταξύ άλλων, στην εκτέλεση παραγγελιών, στην επεξεργασία πληροφοριών πληρωμής και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κατά την παροχή των Υπηρεσιών Paysafe. Τα πρότυπα προστασίας δεδομένων των χωρών αυτών μπορεί να διαφέρουν (και σε κάποιες περιπτώσεις να είναι λιγότερο αυστηρά) από εκείνα της χώρας στην οποία κατοικείτε.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα λαμβάνουμε κάθε κατάλληλο μέτρο για την προστασία των πληροφοριών σας προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την παρούσα δήλωση περί προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου και την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κάθε ενδεδειγμένου μέτρου διασφάλισης που απαιτείται από τη νομοθεσία προκειμένου να διασφαλίζεται ότι κάθε διεθνής διαβίβαση δεδομένων είναι νόμιμη. Γενικά, η Paysafe χρησιμοποιεί «Πρότυπες Ρήτρες» εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όποτε συνάπτει συμφωνίες με τρίτους παραλήπτες δεδομένων εκτός του ΕΟΧ που λαμβάνουν δεδομένα από τον ΕΟΧ με σκοπό την επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που μεταφέρονται εκτός του ΕΟΧ. Σε κάποιες περιπτώσεις, όταν ο παραλήπτης είναι εγκαταστημένος στις ΗΠΑ, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε την Ασπίδα Προστασίας κατά τη διαβίβαση δεδομένων σε εταιρείες που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα.

ΠΩΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή μέτρα σκοπός των οποίων είναι η προστασία των πληροφοριών σας προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία απώλεια και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση και γνωστοποίηση.

Η ασφάλεια και η προστασία των πληροφοριών σας εξαρτάται επίσης από εσάς. Εάν σας έχουμε δώσει (ή αν έχετε επιλέξει) κάποιον κωδικό πρόσβασης σε ορισμένα σημεία του ιστότοπου/ της πύλης μας ή σε εφαρμογές για κινητές και παρόμοιες συσκευές, οφείλετε να τηρείτε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης απόρρητο. Δεν πρέπει να γνωστοποιείτε τον κωδικό πρόσβασής σας σε άλλα πρόσωπα. Οφείλετε να διασφαλίσετε ότι δεν γίνεται μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας. Η Paysafe θα ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές και τις πληροφορίες που λαμβάνει από οποιοδήποτε πρόσωπο εισάγει το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας και αντιλαμβάνεστε ότι φέρετε πλήρη ευθύνη για κάθε χρήση και κάθε ενέργεια που μπορεί να γίνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης του λογαριασμού σας. Συμφωνείτε επίσης να γνωστοποιείτε αμέσως στην Paysafe κάθε αλλαγή των πληροφοριών που μας έχετε παράσχει. 

Η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των πληροφοριών σας προσωπικού χαρακτήρα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών σας που διαβιβάζονται στον ιστότοπό μας παρά μόνο αν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ασφαλούς καναλιού που εμείς παρέχουμε. Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα εφαρμόζουμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας για την πρόληψη κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η χρονική περίοδος για την οποία διατηρούμε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σας καθορίζεται με βάση τη φύση και το είδος των πληροφοριών, την Υπηρεσία Paysafe και τη χώρα στην οποία παρέχονται, καθώς και κάθε σχετική τοπική, νομική ή κανονιστική απαίτηση. Γενικά, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητες, οι πληροφορίες σας θα διαγράφονται ή ενδέχεται να ανωνυμοποιούνται ή να ομαδοποιούνται με άλλες πληροφορίες ώστε να καθίστανται μη προσωπικού χαρακτήρα.

Εφόσον χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Paysafe, θα διατηρούμε τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που έχετε επιλέξει. Αυτό σημαίνει γενικά ότι διατηρούμε τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο διάστημα είστε πελάτες μας και για μια πρόσθετη χρονική περίοδο εν συνεχεία.

Μετά τη λήξη της μεταξύ μας σχέσης, θα πρέπει να διατηρούμε κάποιες πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα για ένα χρονικό διάστημα που εξαρτάται από τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις της χώρας στην οποία κατοικείτε. Για παράδειγμα, θα διατηρούμε τις πληροφορίες σας για το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία για να κινήσουμε μια νομική διαδικασία (η «περίοδος παραγραφής» όπως αποκαλείται) ή για όσο διάστημα απαιτείται δυνάμει απόφασης που εκδίδεται από τα δικαστήρια ή τις υπηρεσίες δίωξης ή τη ρυθμιστική αρχή μας.

Ενδέχεται επίσης να συνεχίσουμε να σας αποστέλλουμε ανακοινώσεις άμεσης εμπορικής προώθησης, με την επιφύλαξη της τοπικής νομοθεσίας και όταν δεν έχετε εναντιωθεί στη λήψη των εν λόγω ανακοινώσεων.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Έχετε πολλά δικαιώματα τα οποία μπορείτε να ασκήσετε σε σχέση με τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα. Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε ή να επικαιροποιήσετε τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα, να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους ή να επιβάλλετε προσωρινά περιορισμούς στην επεξεργασία τους όταν ασκείτε τα υπόλοιπα δικαιώματά σας. Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά ορισμένων πληροφοριών σας προσωπικού χαρακτήρα σε άλλον πάροχο υπηρεσιών (η αποκαλούμενη «φορητότητα των δεδομένων»).

Όταν μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των των πληροφοριών σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την εν λόγω ανάκληση, ούτε θα επηρεάζει την επεξεργασία των πληροφοριών σας προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται για νόμιμους λόγους και όχι βάσει συγκατάθεσης. Για παράδειγμα, μπορείτε να μας ζητήσετε να διακόψουμε την αποστολή ανακοινώσεων εμπορικής προώθησης κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Διαγραφή» ή «Κατάργηση» στις ανακοινώσεις που λαμβάνετε ή σύμφωνα με τις οδηγίες που σας παρέχουμε κάθε φορά. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε να σας αποστέλλουμε επιχειρησιακά και υπηρεσιακά μηνύματα σχετικά τις Υπηρεσίες Paysafe που χρησιμοποιείτε.

Έχετε υπόψη ότι, ανάλογα με τη χώρα από την οποία χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Paysafe, όλα τα παραπάνω δικαιώματα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε εσάς. Επίσης, μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η επιβολή των εν λόγω δικαιωμάτων: για παράδειγμα δεν μπορείτε να εναντιωθείτε στη χρήση των πληροφοριών σας από εμάς όταν απαιτείται από τη νομοθεσία ή για τη διαχείριση μιας καταγγελίας. Ομοίως, δεν μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τις πληροφορίες σας εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Paysafe.

Έχετε πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε οποιαδήποτε αρχή προστασίας δεδομένων σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των πληροφοριών σας προσωπικού χαρακτήρα από εμάς. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή προστασίας δεδομένων. Επίσης, μπορείτε να προσφύγετε στη δικαιοσύνη για να ζητήσετε την αποκατάσταση της ζημίας ή της δυσχέρειας που προκλήθηκε από την αδυναμία συμμόρφωσής μας με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ή εφόσον επιθυμείτε να τα ασκήσετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας».

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Σε κάποιες περιπτώσεις, η χρήση των πληροφοριών σας προσωπικού χαρακτήρα από εμάς μπορεί να οδηγήσει στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ) οι οποίες έχουν νομικό αντίκτυπο ή σας επηρεάζουν σημαντικά.  

Ως αυτοματοποιημένη απόφαση νοείται μια απόφαση που σας αφορά και η οποία λαμβάνεται αυτόματα με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (χρησιμοποιώντας αλγόριθμους λογισμικού), χωρίς επανεξέταση με ανθρώπινη παρέμβαση. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε αποφάσεις που λαμβάνονται αυτοματοποιημένα για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας όταν υποβάλετε αίτηση για ορισμένες Υπηρεσίες Paysafe ή για τη διενέργεια ελέγχων για την καταπολέμηση της απάτης, όπως αναφέρεται στην ενότητα «Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα». Εφαρμόζουμε μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων προσώπων των οποίων τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Paysafe στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν λαμβάνουμε μια αυτοματοποιημένη απόφαση που σας αφορά, έχετε το δικαίωμα να αμφισβητήσετε την απόφαση, να εκφράσετε την άποψή σας και να ζητήσετε την επανεξέτασή της με ανθρώπινη παρέμβαση.  Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται παρακάτω.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η Paysafe θα επεξεργάζεται τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο εφόσον έχουμε νόμιμη άδεια να το πράξουμε. Η σχετική νομοθεσία διαφέρει μεταξύ των διαφορετικών επικρατειών και περαιτέρω συγκεκριμένες πληροφορίες διατίθενται κατόπιν αιτήματος. Γενικά, η Paysafe θα προβαίνει στην επεξεργασία:

 • Με βάση τη συγκατάθεσή σας, για παράδειγμα, για να σας αποστέλλουμε μηνύματα εμπορικής προώθησης σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας, όταν η εν λόγω συγκατάθεση απαιτείται από τη νομοθεσία,
 • Όταν απαιτείται για την εκτέλεση ή την σύναψη μιας σύμβασης μαζί σας, για παράδειγμα, για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες Paysafe στις οποίες έχετε κάνει εγγραφή,
 • Όταν η Paysafe έχει έννομο συμφέρον να επεξεργάζεται δεδομένα, με την επιφύλαξη ότι η εν λόγω επεξεργασία δεν υπερισχύει των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας όσον αφορά την εναντίωση στην εν λόγω επεξεργασία. Για παράδειγμα, προκειμένου να σας ενημερώνουμε σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών από εσάς, για τη βελτίωση και την ανάπτυξη των υπηρεσιών μας, καθώς και για τη διαχείριση και τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημίωσης,
 • Όταν η Paysafe έχει νομική υποχρέωση να συλλέγει τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα ή χρειάζεται άλλως τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή εκείνων κάποιου άλλου προσώπου. Για παράδειγμα, όταν απαιτείται για τη συμμόρφωση με τους κανόνες που επιβάλλει η ρυθμιστική αρχή μας ή
 • Κατ' εξαίρεση, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε πληροφορίες σας σε τρίτα μέρη όταν απαιτείται για το δημόσιο συμφέρον, για παράδειγμα, όταν οι υπηρεσίες δίωξης ζητούν πληροφορίες για τη διερεύνηση κάποιου εγκλήματος.

Για τυχόν ερωτήσεις ή για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά τη νομική βάση στην οποία συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για οποιαδήποτε συγκεκριμένη δραστηριότητα επεξεργασίας, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας» παρακάτω.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Κατά καιρούς, ενδέχεται να προβαίνουμε σε τροποποίηση της δήλωσής μας περί προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου. Αν προβούμε σε ουσιώδεις αλλαγές σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας, θα σας ενημερώνουμε δημοσιεύοντας σχετικά ανακοίνωση στον παρόντα ιστότοπο/ στην παρούσα πύλη. Η ημερομηνία κατά την οποία τροποποιήθηκε τελευταία η δήλωση περί προστασίας ιδιωτικού απορρήτου παρατίθεται στο κάτω μέρος της σελίδας. Οφείλετε να επισκέπτεστε περιοδικά τον ιστότοπο/ την πύλη μας, καθώς και την παρούσα δήλωση περί προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου για να ελέγξετε αν υπάρχουν αλλαγές. Ωστόσο, εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία να σας παρέχουμε εκτενέστερη ενημέρωση σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας δήλωσης ή/και να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για τυχόν αλλαγές στον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα, τότε θα το πράττουμε.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Ο ιστότοπός μας μπορεί, κατά καιρούς, να περιλαμβάνει συνδέσμους από και προς τους ιστότοπους των δικτύων των συνεργατών, των διαφημιστών και των συνδεδεμένων εταιρειών μας. Εάν ακολουθήσετε κάποιον από τους εν λόγω συνδέσμους, έχετε υπόψη ότι οι εν λόγω ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου και πολιτικές για τα cookies και η Paysafe δεν αναλαμβάνει ούτε φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τους εν λόγω ιστότοπους τρίτων μερών.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η παρούσα ανακοίνωση είναι παγκόσμιου ενδιαφέροντος, αλλά δεν αποσκοπεί στην κατάργηση οποιωνδήποτε νομικών δικαιωμάτων ή απαγορεύσεων σε κάθε επικράτεια στην οποία υπερισχύουν τα εν λόγω δικαιώματα ή οι απαγορεύσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα ισχύουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που καθορίζονται στην παρούσα δήλωση, με την επιφύλαξη μόνο τυχόν τροποποιήσεων σύμφωνα με οποιαδήποτε υπερισχύουσα εφαρμοστέα τοπική νομοθεσία. 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

Οι εταιρείες του Ομίλου Paysafe που είναι εγκατεστημένες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανατρέξτε στον κατάλογο παρακάτω, έχουν επιλέξει ως αντιπρόσωπό τους στην ΕΕ την ακόλουθη οντότητα: Paysafe Bulgaria EOOD, 90, Tsarigradsko shose blvd, Sofia, 1784, Bulgaria. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Αντιπρόσωπο στην ΕΕ χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας» παρακάτω.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Οι εταιρείες του Ομίλου Paysafe που είναι εγκατεστημένες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανατρέξτε στον κατάλογο παρακάτω, έχουν επιλέξει ως αντιπρόσωπό τους στο Ηνωμένο Βασίλειο την ακόλουθη οντότητα: Skrill Holdings Limited, 25 Canada Square, London, England, E14 5LQ, United Kingdom. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Αντιπρόσωπο στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας» παρακάτω.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Κάθε σχόλιο, ερώτηση και αίτημα σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας είναι ευπρόσδεκτο. Αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας ή να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες του ομίλου Paysafe για τις οποίες ισχύει η παρούσα δήλωση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας εγγράφως αποστέλλοντας επιστολή με την επισήμανση «Υπ’ όψιν του Τμήματος Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου» στη διεύθυνση που παρατίθεται παρακάτω ή επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ο Υπεύθυνος Προστασίας των Δεδομένων της Paysafe Group είναι το πρόσωπο που καθορίζεται παρακάτω και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του μέσω του συνδέσμου «Επικοινωνήστε μαζί μας» ή στην παρακάτω διεύθυνση:

Mr Derek A Wynne

Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU

 

ΑΥΣΤΡΙΑ

Payolution GmbH

Έδρα/ Sitz der Gesellschaft: Am Euro Platz 2, A-1120 Wien
Αριθμός μητρώου εταιρειών / Firmenbuch: FN 359641i
Δικαστήριο καταχώρισης/ Registergericht: Εμποροδικείο Βιέννης/ Handelsgericht Wien 

paysafecard.com Wertkarten GmbH

Έδρα/ Sitz der Gesellschaft: Am Euro Platz 2, A-1120 Wien
Αριθμός μητρώου εταιρειών / Firmenbuch: FN 194434h
Δικαστήριο καταχώρισης/ Registergericht: Εμποροδικείο Βιέννης/ Handelsgericht Wien

paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH

Έδρα/ Sitz der Gesellschaft: Am Euro Platz 2, A-1120 Wien
Αριθμός μητρώου εταιρειών / Firmenbuch: FN 200580x
Δικαστήριο καταχώρισης/ Registergericht: Εμποροδικείο Βιέννης/ Handelsgericht Wien

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Paysafe Bulgaria EOOD

Είναι καταχωρισμένη στη Βουλγαρία με αριθμό μητρώου 175274614 και διατηρεί την έδρα της στη διεύθυνση 90 Tsarigradsko shose blvd, 1784 Sofia, Bulgaria.

ΚΑΝΑΔΑΣ

Paysafe Merchant Services Inc.

Είναι καταχωρισμένη στον Καναδά με αριθμό μητρώου 771857 – 4 και διατηρεί την έδρα της στη διεύθυνση 3500 de Maisonneuve Blvd. W., 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal, QC H3Z 3C1, Canada.

NT Services Limited

Είναι καταχωρισμένη στην Αλβέρτα (Καναδάς) με αριθμό μητρώου 2010819585 και διατηρεί την έδρα της στη διεύθυνση Crowsnest Pass – 12537-21 Avenue, Blairmore, AB T0K 0E0, Canada.

Paysafe Technologies Inc.

Είναι καταχωρισμένη στον Καναδά με αριθμό μητρώου 771862 – 4 και διατηρεί την έδρα της στη διεύθυνση 3500 de Maisonneuve Blvd. W., 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal, QC H3Z 3C1, Canada.

EcomAccess Inc.

Είναι καταχωρισμένη στον Καναδά με αριθμό μητρώου 987838-6 και διατηρεί την έδρα της στη διεύθυνση 3500 de Maisonneuve Blvd. W., 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal, QC H3Z 3C1, Canada.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Skrill Services GmbH

Διοικητικό Συμβούλιο / Geschäftsführung: Daniel Chazonoff, Elliott Wiseman
Έδρα/ Sitz der Gesellschaft: Roßstraße 92, 40476 Düsseldorf, Germany
Δικαστήριο καταχώρισης/ Registergericht: AG Charlottenburg, HRB 145569 B

paysafecard.com Deutschland, Υποκατάστημα της Prepaid Services Company Limited / Zweigniederlassung der Prepaid Services Company Limited

Διεύθυνση/ Adresse: Roßstraße 92, 40476 Düsseldorf, Germany
Αριθμός μητρώου εταιρειών/ Firmenbuch: HRB 68659 Amtsgericht Düsseldorf

CPT Dienstleistungen GmbH

Έδρα/ Roßstraße 92, 40476, Dusseldorf, Germany

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Paysafe Prepaid Services Limited

Registered office / 626671   Grand Canal House, Grand Canal Street, Upper Dublin 4, Ireland

Paysafe Payment Solutions Limited

Έδρα / 626665, Grand Canal House, Grand Canal Street, Upper, Dublin 4, Ireland.

ΝΗΣΟΣ ΜΑΝ

Paysafe Group ltd

Είναι καταχωρισμένη στη Νήσο Μαν με αριθμό μητρώου 115193C και διατηρεί την έδρα της στη διεύθυνση 3rd Floor, Queen Victoria House, 41-43 Victoria Street, Douglas, IM1 2LF.

Paysafe Merchant Services Inc.

Είναι καταχωρισμένη στη Νήσο Μαν με αριθμό μητρώου 115193C και διατηρεί την έδρα της στη διεύθυνση 3rd Floor, Queen Victoria House, 41-43 Victoria Street, Douglas, IM1 2LF. Είναι αδειοδοτημένη από την Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα της Νήσου Μαν (Financial Services Authority of the Isle of Man) (Αρ. μητρώου 1357) για την παροχή υπηρεσιών μεταβίβασης χρημάτων.

ΕΛΒΕΤΙΑ

paysafecard.com Wertkarten GmbH

Είναι καταχωρισμένη στην Ελβετία με αριθμό μητρώου CHE-113.779.646 και διατηρεί την έδρα της στη διεύθυνση Business Village Luzern, Platz 6, Root 4, 6039 Switzerland. Είναι αδειοδοτημένη από την Αρχή Εποπτείας της Χρηματοπιστωτικής Αγοράς της Ελβετίας (Swiss Financial Market Authority) ως χρηματοοικονομικός διαμεσολαβητής.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Paysafe Processing Limited

Είναι καταχωρισμένη στην Αγγλία και την Ουαλία με αριθμό μητρώου 3202516 και διατηρεί την έδρα της στη διεύθυνση Compass House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ.

Paysafe Financial Services Limited

Είναι καταχωρισμένη στην Αγγλία και την Ουαλία με αριθμό μητρώου 04478861 και διατηρεί την έδρα της στη διεύθυνση Compass House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ. Είναι αδειοδοτημένη και υπόκειται στον έλεγχο της Αρχής Δεοντολογίας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Financial Conduct Authority) βάσει των Κανονισμών περί Ηλεκτρονικού Χρήματος του 2011 (FRN: 900015) για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος.

Prepaid Services Company Limited

Είναι καταχωρισμένη στην Αγγλία και την Ουαλία με αριθμό μητρώου 05761861 και διατηρεί την έδρα της στη διεύθυνση 25 Canada Square, London E14 5LQ. Είναι αδειοδοτημένη και υπόκειται στον έλεγχο της Αρχής Δεοντολογίας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Financial Conduct Authority) βάσει των Κανονισμών περί Ηλεκτρονικού Χρήματος του 2011 (FRN: 900021) για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος

Skrill Limited

Είναι καταχωρισμένη στην Αγγλία και την Ουαλία με αριθμό μητρώου 04260907 και διατηρεί την έδρα της στη διεύθυνση 25 Canada Square, London E14 5LQ. Είναι αδειοδοτημένη και υπόκειται στον έλεγχο της Αρχής Δεοντολογίας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Financial Conduct Authority) βάσει των Κανονισμών περί Ηλεκτρονικού Χρήματος του 2011 (FRN: 900001) για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος.

Skrill International Payments Limited

Είναι καταχωρισμένη στην Αγγλία και την Ουαλία με αριθμό μητρώου 04260907 και διατηρεί την έδρα της στη διεύθυνση 25 Canada Square, London E14 5LQ. Είναι αδειοδοτημένη και υπόκειται στον έλεγχο της Αρχής Δεοντολογίας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (the Financial Conduct Authority) ως ίδρυμα πληρωμών (αριθμός μητρώου 536371).

ΗΠΑ

Paysafe Merchant Services Inc.

Είναι καταχωρισμένη στην Πολιτεία του Ντέλαγουερ (ΗΠΑ) με αριθμό μητρώου 4904974 και διατηρεί την έδρα της στη διεύθυνση 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, USA.

Paysafe Payment Services LLC

Είναι καταχωρισμένη στην Πολιτεία του Ντέλαγουερ (ΗΠΑ) με αριθμό μητρώου 5388030 και διατηρεί την έδρα της στη διεύθυνση 1679 S. Dupont Highway, Suite 100, Dover, DE 19901, USA.

Optimal Payments Services Inc.

Είναι καταχωρισμένη στην Πολιτεία του Ντέλαγουερ (ΗΠΑ) με αριθμό μητρώου 5382574 και διατηρεί την έδρα της στη διεύθυνση 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, DE 19808, USA. Εγγεγραμμένη στο Δίκτυο Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων των ΗΠΑ [US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)] ως Εγγεγραμμένη Εταιρεία Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (MSB Registrant) με αριθμό μητρώου MSB 31000058914216.

Paysafe Partners LP

Είναι καταχωρισμένη στην Πολιτεία της Καλιφόρνιας (ΗΠΑ) με αριθμό μητρώου 200809510033 και διατηρεί την έδρα της στη διεύθυνση 1901 E Alton Avenue, Suite 220, Santa Ana, CA 92705, USA.

Global Merchant Advisors LLC

Είναι καταχωρισμένη στην Πολιτεία του Ντέλαγουερ (ΗΠΑ) με αριθμό μητρώου 5551112 και διατηρεί την έδρα της στη διεύθυνση 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, USA.

Paysafe Payment Processing Solutions LLC

Είναι καταχωρισμένη στην Πολιτεία του Ντέλαγουερ (ΗΠΑ) με αριθμό μητρώου 6390925 και διατηρεί την έδρα της στη διεύθυνση 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, USA.

Paysafe Services (US) Corp 

Είναι καταχωρισμένη στην Πολιτεία του Ντέλαγουερ (ΗΠΑ) με αριθμό μητρώου 5551111 και διατηρεί την έδρα της στη διεύθυνση 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, USA.