Zasady i Warunki Promocji Skrill „Zwrot Opłaty Rocznej”

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PROMOCJI NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE ZASADY I WARUNKI. UCZESTNICTWO W NINIEJSZEJ PROMOCJI BĘDZIE UZNAWANE ZA AKCEPTACJĘ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NINIEJSZYCH ZASAD I WARUNKÓW ORAZ ZGODĘ NA ICH PRZESTRZEGANIE. NINIEJSZE ZASADY I WARUNKI ZAWIERAJĄ MIĘDZY INNYMI OGRANICZENIA PRAW I ŚRODKÓW PRAWNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH UCZESTNIKOWI.

1. Promocja („Promocja”) oraz Zasady i Warunki Promocji.

Od 1 lipca 2024 r. do 31 lipca 2024 r. Skrill daje Uczestnikowi szansę na uzyskanie zwrotu ustalonej kwoty opłaty rocznej w wysokości 10 € (lub równowartości w innej walucie określonej przez Skrill), przy czym wszelkie odniesienia do opłaty rocznej w niniejszym dokumencie są rozumiane jako odniesienie do Rocznej Opłaty Członkowskiej za Kartę zgodnie z definicją w Zasadach i Warunkach Przedpłaconej Karty Skrill Mastercard®, dostępnych tutaj* („Opłata roczna’’) pod warunkiem, że Uczestnik posiada saldo wystarczające do pokrycia opłaty rocznej w wysokości 10 € do końca Okresu Promocji, ma aktywną Przedpłaconą Kartę Skrill Mastercard® („Karta’’) w Okresie Promocji i z zastrzeżeniem innych zasad i warunków wymienionych poniżej.

*Zwrot opłaty rocznej dla każdego Uczestnika jest ograniczony do maksymalnej kwoty 10 € (lub równowartości w innej walucie określonej przez Skrill).

1.1 Skrill, bez żadnego dalszego powiadamiania o tym Uczestników, zwróci Opłatę Roczną Uczestnikom, którzy spełnią wszystkie Kryteria Kwalifikacji dotyczące otrzymania zwrotu bezpośrednio na konto Skrill w formie uznania do dnia 14 sierpnia 2024, do godziny 23:59 GMT, w przypadku wszystkich tych Uczestników, którzy spełnili wszystkie Kryteria Kwalifikacji do dnia 31 lipca 2024. Skrill zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu płatności w przypadku wszystkich Uczestników, którzy spełniają wszystkie Kryteria Kwalifikacji, najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2024, do godziny 23:59 czasu GMT, jeśli według własnego wyłącznego uznania zdecyduje, że jest to konieczne.

1.2 Niniejsza Promocja jest dostępna wyłącznie dla tych posiadaczy Konta Skrill zgodnie z Warunkami Korzystania z Konta Skrill, którzy (i) są mieszkańcami kwalifikujących się krajów określonych przez Skrill; (ii) posiadają w Okresie Promocji aktywną Kartę oraz (iii) spełniają wszystkie Kryteria Kwalifikacji.

1.3 Uczestnicy mogą otrzymać maksymalnie 10 € (lub równowartość w innej walucie określonej przez Skrill) Opłaty Rocznej, jeśli do końca Okresu Promocji saldo konta będzie wystarczające do pokrycia Opłaty Rocznej, Karta będzie aktywna i spełnione zostały wszystkie Kryteria Kwalifikacji w Okresie Promocji. Maksymalna wartość przyznanej Opłaty Rocznej (lub równowartości w innej walucie określonej przez Skrill) jest ograniczona do dziesięciu euro (10) (lub równowartości w innej walucie określonej przez Skrill).  

1.4. Skrill wyśle wybranym klientom wiadomość e-mail z zaproszeniem („E-mail z Zaproszeniem”) na główny adres e-mail zarejestrowany na Koncie Skrill.

2. Okres Promocji

Promocja trwa tylko przez ograniczony okres od 1 lipca 2024 r., od godz. 00:01 GMT, do 31 lipca 2024 r. do godz. 23:59 GMT („Okres Promocji”).

3. Kryteria Kwalifikacji

Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik musi spełnić wszystkie kryteria określone i przedstawione poniżej:

a) posiadać zarejestrowane konto w Skrill zgodnie z obowiązującymi Warunkami Korzystania z Konta Skrill(„Konto ”);

b) złożyć wniosek o fizyczną Kartę wydaną na swoje nazwisko i dokonać jej aktywacji zgodnie z Warunkami i Zasadami Przedpłaconej Karty Skrill Mastercard® w Okresie Promocji, przy czym Karta musi pozostać aktywna w Okresie Promocji;

c) nie wykorzystywać swojego konta do celów komercyjnych, co zostanie ustalone przez Skrill na podstawie własnej uzasadnionej opinii;

d) posiadać wystarczające saldo na koncie Skrill, aby pokryć Opłatę Roczną do końca Okresu Promocji;

e) nie być pracownikiem ani członkiem najbliższej rodziny pracownika Skrill Ltd, Paysafe Payment Solutions Limited lub jakiejkolwiek innej firmy należącej do grupy Paysafe. W celu uniknięcia wątpliwości termin „pracownik” obejmuje wykonawców i oddelegowanych pracowników, a termin „członek najbliższej rodziny” oznacza każdą osobę pozostającą z pracownikiem w którejkolwiek z poniższych relacji: a/ małżonek/małżonka i ich rodzice; b/ synowie i córki oraz ich małżonkowie; c/ rodzice oraz ich małżonkowie; d/ bracia i siostry oraz ich małżonkowie; e/ dziadkowie i wnuki oraz ich małżonkowie; f/ partnerzy domowi i ich rodzice, w tym partnerzy domowi osób wymienionych w punktach od a/ do g/ niniejszej definicji; oraz g/ osoby spokrewnione lub spowinowacone, których relacja z pracownikiem jest równoważna pokrewieństwu;

f) nie być operatorem lub najbliższym członkiem rodziny operatora usług dla żadnej firmy należącej do Paysafe Group;

g) mieć ukończone 18 lat;

h) nie mieszkać w kraju, w którym Skrill nie ma pozwolenia na oferowanie swoich Kont;

i) nie posiadać Konta zarejestrowanego i używanego w kraju, w którym niniejsza Promocja może być uznana za nielegalną i/lub zabronioną. Udział w niniejszej Promocji może wziąć wyłącznie osoba, która otrzymała E-mail z Zaproszeniem oraz

i) otrzymać E-mail z Zaproszeniem bezpośrednio od Skrill.

Powyższe wymogi są określane łącznie jako „Kryteria Kwalifikacji”. Dla celów niniejszej Promocji uczestnikiem jest klient końcowy, który spełnia wszystkie Kryteria Kwalifikacji („Uczestnik”).

O ile niniejsze Zasady i Warunki Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej, należy je czytać i interpretować łącznie z Warunkami Korzystania z Konta Skrill  oraz Zasadami i Warunkami Przedpłaconej Karty Skrill Mastercard®.

4. Prywatność i własność intelektualna

Przetwarzanie danych Uczestników jest regulowane przez Politykę Prywatności Paysafe Group Limited, którą można znaleźć na stronie Skrill (https://www.skrill.com/en/footer/comprehensiveprivacypolicy/). Skrill może wymagać dodatkowych danych w celu weryfikacji zgodności z niniejszymi Zasadami i Warunkami Promocji. Uczestnicy zgadzają się, aby niektóre ich dane osobowe (imię, inicjał nazwiska oraz kraj zamieszkania) zostały opublikowane w różnych kanałach marketingowych grupy Paysafe, w tym między innymi na naszych stronach internetowych, w e-mailach i na stronach mediów społecznościowych.

5. Środki Prawne

a) Jeśli Uczestnik posiada miejsce zamieszkania poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, niniejsza Promocja została zorganizowana dla niego („Użytkownik” lub „Uczestnik”) przez Skrill Limited, spółkę należycie zarejestrowaną zgodnie z prawem Anglii i Walii pod numerem 04260907, z siedzibą pod adresem 2 Gresham Street, 1st Floor, London, England, EC2V 7AD, („Skrill Ltd”) posiadającą zezwolenie na 900001 na emisję pieniądza elektronicznego wydane przez brytyjski urząd nadzoru finansowego Financial Conduct Authority („FCA”). Jeśli Uczestnik posiada miejsce zamieszkania w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), niniejsza Promocja została dla niego zorganizowana przez Paysafe Payments Solutions Limited, spółkę należycie zarejestrowaną zgodnie z prawem Irlandii, pod numerem 626665, z siedzibą pod adresem Matheson, Block A Riverside Iv, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, D02 R296, Irlandia („PPSL”). PPSL jako instytucja pieniądza elektronicznego posiada zezwolenie wydane przez Centralny Bank Irlandii („CBI”) zgodnie z Rozporządzeniami Wspólnot Europejskich (w sprawie pieniądza elektronicznego) z 2011 roku. Zarówno Skrill Ltd, jak i PPSL określane są w niniejszym dokumencie jako „Skrill” (Skrill prowadzi działalność handlową jako Paysafe, NETELLER, Rapid Transfer i NETELLER Money Transfer).

b) Przystąpienie Uczestnika do niniejszej Promocji oznacza jego zgodę na niniejsze Zasady i Warunki Promocji.

c) Niniejsza Promocja nie dotyczy mieszkańców krajów, w których niniejsza Promocja może zostać uznana za nielegalną i/lub zabronioną przez prawo.

d) Skrill zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym czasie według własnego wyłącznego uznania lub do wprowadzenia zmian w niniejszej Promocji w dowolnym czasie według własnego wyłącznego uznania poprzez wysłanie pisemnego powiadomienia na adres e-mail podany przy rejestracji Konta lub poprzez wprowadzenie zmian w Zasadach i Warunkach Promocji. Skrill zastrzega sobie prawo do modyfikacji, anulowania, zakończenia lub zawieszenia Promocji w całości lub w części, według własnego wyłącznego uznania, jeśli uzna, że Promocja nie może zostać przeprowadzona zgodnie z postanowieniami niniejszych Zasad i Warunków Promocji lub w przypadku wystąpienia wirusa, błędu komputerowego lub nieuprawnionej interwencji człowieka lub jakiejkolwiek innej przyczyny, która jest poza rozsądną kontrolą Skrill, która mogłaby naruszyć lub wpłynąć na administrację, bezpieczeństwo, bezstronność lub normalny przebieg Promocji.

e) Skrill zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z niniejszej Promocji, jeśli ma powody sądzić, że Uczestnik naruszył lub próbował naruszyć niniejsze Zasady i Warunki lub Warunki Korzystania z Konta Skrill (stosownie do przypadku) bądź usiłował ominąć procedury bezpieczeństwa lub operacyjne.

f) Wszystkie decyzje podjęte przez Skrill są ostateczne i wiążące, a w ich sprawie nie będzie prowadzona dalsza korespondencja.

g) Skrill nie ponosi odpowiedzialności za: (1) nieprawidłowe lub niedokładne informacje, niezależnie od tego, czy powstały one w wyniku działania Uczestnika, błędów w druku, czy też usterki sprzętu lub oprogramowania powiązanego z niniejszą Promocją lub w niej wykorzystanego; (2) awarie techniczne każdego rodzaju, w tym między innymi nieprawidłowe działanie, zakłócenia, przerwy w łączności na liniach telefonicznych lub usterki sprzętu bądź oprogramowania; (3) nieupoważnioną interwencję ludzką na jakimkolwiek etapie udziału w Promocji; (4) błędy techniczne lub ludzkie, które mogą wystąpić podczas zarządzania Promocją lub przetwarzania zgłoszeń; lub (5) obrażenia cielesne u osób lub szkody materialne, które mogą być spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, udziałem w Promocji lub otrzymaniem nagrody, jej użyciem bądź niewłaściwym wykorzystaniem.

h) Jeżeli Uczestnik posiada miejsce zamieszkania poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, wszelkie kwestie i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszych Zasad i Warunków Promocji lub praw i obowiązków Uczestnika i naszych, stosownie do przypadku, w związku z niniejszą Promocją będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii, bez względu na obowiązujące przepisy norm kolizyjnych prawa międzynarodowego prywatnego (obowiązujące w Anglii lub innej jurysdykcji), które wymagałyby zastosowania przepisów prawa innego niż angielskie. Jeżeli Uczestnik posiada miejsce zamieszkania na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wszelkie kwestie i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszego Zasad i warunków Promocji lub praw i obowiązków Uczestnika i naszych, w zależności od przypadku, w związku z niniejszą Promocją będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Irlandii, bez względu na obowiązujące przepisy norm kolizyjnych prawa międzynarodowego prywatnego (obowiązujące w Irlandii lub innej jurysdykcji), które wymagałyby zastosowania przepisów prawa innego niż irlandzkie.

i) Jeśli wystąpi jakakolwiek rozbieżność pomiędzy wersją przetłumaczoną a oryginalną angielską wersją niniejszych Zasad i Warunków Promocji, wersją rozstrzygającą będzie wersja angielska.

j) W zakresie dozwolonym przez prawo Skrill, jego przedstawiciele lub dystrybutorzy w żadnym wypadku nie będą odpowiedzialni ani zobowiązani do wypłaty Uczestnikowi lub potencjalnemu Uczestnikowi rekompensaty, ani nie przyjmą żadnej odpowiedzialności (bezpośredniej, pośredniej, specjalnej, przypadkowej, przykładowej, karnej lub następczej) za lub w związku z uczestnictwem (lub próbą uczestnictwa) w Promocji, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność wynika z jakiegokolwiek roszczenia opartego na umowie, gwarancji, czynie niedozwolonym (w tym zaniedbaniu), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub w inny sposób. Prawa ustawowe Uczestnika pozostają nienaruszone. Żadne postanowienie niniejszych Zasad i Warunków Promocji nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób spowodowanej zaniedbaniem Skrill odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała, za oszustwo lub za jakąkolwiek inną sprawę, w przypadku której z mocy prawa odpowiedzialność nie może być wyłączona lub ograniczona.

k) Skrill nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu lub niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z Zasad i Warunków Promocji, jeżeli takie opóźnienie lub niewykonanie wynika ze zdarzeń, okoliczności lub przyczyn pozostających poza jego kontrolą, takich jak m.in. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, niekorzystne warunki atmosferyczne, strajk, wojna (wypowiedziana lub nie), embargo, blokada, zakaz prawny, działania rządowe, zamieszki, powstanie, uszkodzenie, zniszczenie, opóźnienie lub odwołanie lotu lub innego transportu.

6. Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Promocji lub ogólnie naszych usług można się z nami skontaktować w dowolnym momencie. W tym celu należy wysłać wiadomość do Działu Obsługi Klienta za pośrednictwem opcji „Pomoc przez e-mail" na naszej stronie internetowej lub zadzwonić pod numer +44 203 308 2520.