Regulamin Promocji „Dołącz do Programu Lojalnościowego Knect Bonus”

PRZED WZIĘCIEM UDZIAŁU NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI ZASADAMI I WARUNKAMI. UZNAJE SIĘ, ŻE NINIEJSZE ZASADY I WARUNKI ZOSTAŁY PRZEZ CIEBIE ZAAKCEPTOWANE I ZGADZASZ SIĘ ICH PRZESTRZEGAĆ PODCZAS UDZIAŁU W PROMOCJI. MIĘDZY INNYMI, NINIEJSZE ZASADY I WARUNKI ZAWIERAJĄ OGRANICZENIA TWOICH PRAW I PRZYSŁUGUJĄCYCH CI ŚRODKÓW PRAWNYCH.

1. Promocja („Promocja”) oraz Zasady i warunki Promocji.

Od 8 sierpnia 2021 r. do 8 września 2021 r. Skrill daje Ci możliwość zdobycia jednorazowego bonusu w postaci punktów lojalnościowych Knect („Bonus”), jeśli zarejestrujesz się w Programie Lojalnościowym Knect Skrill w Okresie Promocji.

1.1 Uczestnicy, którzy z powodzeniem dokonali Działania Kwalifikującego w Okresie Promocji, otrzymają Bonus po zakończeniu Okresu Promocji zgodnie z punktem 1.4 poniżej.

1.2 Niniejsza Promocja jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy kont Skrill zarejestrowanych zgodnie z zasadami określonymi wWarunkach korzystania z konta Skrill („Konto Skrill”), którzy (i) są rezydentami uprawnionych krajów; oraz (ii) staną się Kwalifikującymi się Uczestnikami Programu Lojalnościowego Skrill Knect zgodnie z https://www.skrill.com/en/footer/terms-conditions/knect-loyalty-programme/Zasadami Programu Lojalnościowego Skrill Knect („Program Lojalnościowy”) w czasie Okresu Promocji („Działanie Kwalifikujące”).

1.3 Dokładna kwota Bonusu jest podana w spersonalizowanej wiadomości e-mail Uczestnika lub w banerze na koncie.

1.4 Skrill dołoży wszelkich starań, aby wpłacić uzyskany Bonus na konto Skrill uczestnika do 15 września 2021 roku do godziny 23:59 GMT bez dodatkowego powiadomienia lub prośby ze strony odpowiednich uczestników. Skrill zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu płatności najpóźniej do 28 września 2021 r. do godz. 23:59 GMT, jeśli według własnego uznania będzie to konieczne.

1.5 Promocja jest ograniczona do tylko JEDNEJ płatności Bonusu na klienta. W przypadku posiadaczy kilku kont płatność zostanie dokonana na Konto, z którego zostało wykonane Działanie Kwalifikujące. Uczestnicy nie mogą udostępniać tej promocji innym użytkownikom konta, którzy nie otrzymali spersonalizowanej wiadomości promocyjnej.

2.Okres promocji

Promocja trwa tylko przez ograniczony okres od 8 sierpnia 2021 r. od godz. 00:01 GMT do 8 września 2021 r. do godz. 23:59 GMT („Okres Promocji”).

3. Kryteria kwalifikacji

Aby wziąć udział w niniejszej Promocji, Uczestnik musi spełnić wszystkie kryteria określone i przedstawione poniżej, czyli:

a) posiada zarejestrowane konto Skrill;

b) Uczestnik przystąpił do Programu Lojalnościowego w Okresie Promocji;

c) otrzymał/a spersonalizowaną wiadomość promocyjną lub baner bezpośrednio na koncie od Skrill;

d) nie korzysta z Rachunku w celach komercyjnych;

e) nie jest pracownikiem ani członkiem najbliższej rodziny pracownika Skrill Ltd, Paysafe Payment Solutions Limited lub jakiejkolwiek innej firmy należącej do grupy Paysafe. W celu uniknięcia wątpliwości, „pracownik” obejmuje wykonawców i oddelegowanych pracowników, a „członek najbliższej rodziny” oznacza każdą osobę pozostającą z pracownikiem w którymkolwiek z poniższych relacji: a/ małżonek/małżonka i rodzice; b/ synowie i córki oraz ich małżonkowie; c/ rodzice oraz ich małżonkowie; d/ bracia i siostry oraz ich małżonkowie; e/ dziadkowie i wnuki oraz ich małżonkowie; f/ partnerzy domowi i ich rodzice, w tym partnerzy domowi osób wymienionych w punktach od a/ do g/ niniejszej definicji; oraz g/ osoby spokrewnione lub spowinowacone, których relacja z pracownikiem jest równoważna pokrewieństwu;

f) nie jest operatorem lub najbliższym członkiem rodziny operatora usług dla żadnej firmy należącej do Paysafe Group;

g) ma ukończone 18 lat;

h) nie mieszka w kraju, w którym Skrill nie ma pozwolenia na oferowanie swoich rachunków; oraz

i) nie ma zarejestrowanego i nie używa Rachunku w kraju, w którym niniejsza Promocja może być uznana za nielegalną i/lub zabronioną.

Wyżej wymienione są określane zbiorczo jako „Kryteria Kwalifikacji”. Dla celów niniejszej Promocji uczestnikiem jest posiadacz Konta, który spełnia wszystkie Kryteria Kwalifikacji („Uczestnik”).

O ile niniejszy Regulamin wyraźnie nie stanowi inaczej, niniejsze Zasady i Warunki Promocji należy czytać i interpretować łącznie z Warunkami korzystania z Rachunku Skrill i z Regulaminem Programu Lojalnościowego Skrill Knect. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszym Regulaminem Promocji a Regulaminem Programu Lojalnościowego Skrill Knect, zastosowanie ma niniejszy Regulamin Promocji, z wyłączeniem warunków i postanowień art. 16. Prywatność, art. 17. Własność intelektualna, art. 18. Odpowiedzialność, i art. 25. Poufność Regulaminu Programu Lojalnościowego Skrill Knect, który w przypadku jakichkolwiek sprzeczności będzie miał pierwszeństwo i kontrolę nad warunkami aktualnego Regulaminu Promocji.

4. Prywatność i własność intelektualna

a) Przetwarzanie danych Uczestników jest regulowane przez Politykę prywatności Paysafe Group Limited, którą można znaleźć na stronie internetowej Skrill (https://www.skrill.com/en/footer/privacypolicy/ and https://www.skrill.com/en/footer/cookies-notice/). W celu weryfikacji zgodności z niniejszymi Zasadami i Warunkami Promocji wymagane mogą być dodatkowe informacje. Uczestnicy zgadzają się, że niektóre z ich danych osobowych (imię, inicjał imienia i nazwisko oraz kraj, w którym mieszkają) mogą zostać opublikowane w różnych kanałach Skrill, w tym między innymi w wiadomościach e-mail, mediach społecznościowych i transmisjach online.

b) Na potrzeby Promocji uczestnicy udzielają Skrill oraz partnerom spółki niewyłącznej, ogólnoświatowej, wolnej od tantiem, niezbywalnej, nieodwołalnej licencji na kopiowanie, wykorzystywanie i wyświetlanie logo, znaku towarowego, nazwy handlowej lub innej własności intelektualnej (stosownie do przypadku), która może być publikowana w różnych kanałach marketingowych Paysafe Group, w tym między innymi, na naszych stronach internetowych, w wiadomościach e-mail i na stronach mediów społecznościowych.

5. Poufność

a) Informacje poufne oznaczają wszelkie informacje, które są oznaczone jako „Poufne” lub powinny być uznawane za poufne ze względu na kontekst ujawniania lub charakter informacji; przy czym, bez uszczerbku dla ogólnej wymowy powyższego postanowienia, takie informacje jak plany biznesowe, dane, strategie, metody, listy klientów, specyfikacje techniczne, dane dotyczące transakcji oraz dane klientów powinny być uznawane za informacje poufne.

b) W czasie trwania niniejszej Promocji Skrill wykorzystuje i powiela dane poufne Uczestników wyłącznie na potrzeby tej Promocji oraz wyłącznie w zakresie niezbędnym dla takich potrzeb, a także ogranicza dostęp do informacji poufnych wyłącznie do tych swoich pracowników, konsultantów, doradców lub niezależnych wykonawców, którzy muszą je znać.

c) Niezależnie od powyższego ujawnienie przez Skrill informacji poufnych nie będzie uważane za naruszenie niniejszego Regulaminu Promocji w sytuacji, gdy wymaga tego prawo lub jest to konieczne dla potrzeb postępowania sądowego bądź administracyjnego.

d) Obowiązki zachowania poufności w Rozdziale 5 nie dotyczą informacji, które (i) są lub staną się publiczne w sposób inny niż na skutek działania lub błędu Skrill; (ii) były znane Skrill bez żadnych zastrzeżeń przed otrzymaniem ich od uczestnika w związku z niniejszą Promocją, dzięki niezależnym źródłom, co może zostać udowodnione przez Skrill na podstawie pisemnych dokumentów, a także nie zostały uzyskane, bezpośrednio lub pośrednio, od Uczestnika; (iii) zostały otrzymane przez Skrill od dowolnej osoby trzeciej, o której Skrill ma uzasadnione powody sądzić, że jest prawnie upoważniona do przekazywania takich informacji i nie ma obowiązku zachowania ich w tajemnicy; lub (iv) informacje zostały niezależnie opracowane przez pracowników lub przedstawicieli Skrill pod warunkiem, że Skrill może wykazać, że ci sami pracownicy lub przedstawiciele nie posiadali dostępu do Informacji Poufnych otrzymanych w ramach niniejszej Promocji.

6. Środki prawne

a. Niniejsza promocja jest organizowana przez Skrill Limited, firmę zarejestrowaną zgodnie z prawem Anglii i Walii pod numerem 4260907, z siedzibą pod adresem 25 Canada Square, London E14 5LQ, upoważniona przez Financial Conduct Authority (FCA) do emisji pieniądza elektronicznego, posiadająca licencję nr 900001 oraz Paysafe Payment Solutions Limited, spółka należycie zarejestrowana zgodnie z prawem Irlandii, pod numerem 626665, z siedzibą pod adresem Grand Canal House, Grand Canal Street, Upper Dublin 4, Irlandia, upoważniona przez Centralny Bank Irlandii (CBI) do emisji pieniądza elektronicznego z licencją nr C184986 ( powszechnie określana jako „Skrill”). Skrill prowadzi działalność handlową jako Paysafe, NETELLER, Skrill, Rapid Transfer i Skrill Money Transfer.

b. Przystępując do Promocji i odbierając nagrody, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki i Zasady Promocji.

c. Niniejsza Promocja nie dotyczy mieszkańców krajów, w których niniejsza Promocja może być uznana za nielegalną i/lub zabronioną.

d. Skrill zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym czasie według własnego uznania lub do wprowadzenia zmian w niniejszej Promocji w dowolnym czasie według własnego uznania poprzez wysłanie pisemnego powiadomienia na adres e-mail podany przy rejestracji rachunku lub poprzez wprowadzenie zmian w Zasadach i Warunkach Promocji. Skrill zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania, zakończenia lub zawieszenia Promocji w całości lub w części, według własnego uznania, jeżeli uzna, że Promocja nie może być przeprowadzona zgodnie z niniejszym Zasadami i Warunkami Promocji. lub w przypadku wirusa, błędu komputerowego, nieuprawnionej ingerencji człowieka lub jakiejkolwiek innej przyczyny, na którą Skrill nie ma żadnego wpływu, a która mogłaby zakłócić lub wpłynąć na zarządzanie Promocją, jej, bezpieczeństwo, bezstronność lub prawidłowy przebieg.

e. Skrill zastrzega sobie prawo do odsunięcia dowolnego uczestnika od udziału w Promocji w sytuacji, gdy pojawi się podejrzenie, że uczestnik naruszył lub próbował naruszyć niniejsze Warunki i Zasady Promocji lub Warunki korzystania z rachunku Skrill lub próbował obejść procedury operacyjne lub procedury bezpieczeństwa.

f. Wszystkie decyzje podejmowane przez Skrill są ostateczne, wiążące i nie będzie prowadzona żadna dalsza korespondencja w takiej sprawie.

g. Skrill nie ponosi odpowiedzialności za: (1) nieprawidłowe lub niedokładne informacje, niezależnie od tego, czy powstały one w wyniku działania uczestnika, błędów w druku, czy też usterki sprzętu lub oprogramowania powiązanego z niniejszą Promocją lub w niej wykorzystanego; (2) awarie techniczne każdego rodzaju, w tym między innymi nieprawidłowe działanie, zakłócenia, przerwy w łączności na liniach telefonicznych lub usterki sprzętu bądź oprogramowania; (3) nieupoważnioną interwencję ludzką na jakimkolwiek etapie udziału w Promocji; (4) błędy techniczne lub ludzkie, które mogą wystąpić podczas zarządzania Promocją lub przetwarzania zgłoszeń; lub (5) obrażenia cielesne u osób lub szkody materialne, które mogą być spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, udziałem w Promocji lub otrzymaniem nagrody, jej użyciem bądź niewłaściwym wykorzystaniem.

h. Wszystkie problemy i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszych Warunków i Zasad Promocji bądź praw i obowiązków uczestników oraz Skrill w związku z Promocją będą rozstrzygane i interpretowane zgodnie z prawem angielskim, bez względu na obowiązujące przepisy norm kolizyjnych prawa międzynarodowego prywatnego (niezależnie od tego, czy chodzi o Anglię, czy o inną jurysdykcję), które wymagałyby zastosowania przepisów prawa innego niż angielskiego.

i. W razie rozbieżności między wersją przetłumaczoną i (oryginalną) wersją angielską niniejszych Zasad i warunków promocji wersja angielska ma wartość nadrzędną.

j. W zakresie dozwolonym przez prawo Skrill, jego przedstawiciele lub dystrybutorzy w żadnym wypadku nie będą zobowiązani do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania uczestnikowi lub potencjalnemu uczestnikowi, a także nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności (bezpośredniej, pośredniej, specjalnej, przypadkowej, przykładowej, karnej lub wynikowej) za uczestnictwo (lub próbą uczestnictwa) w Promocji lub w związku z nią, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność wynika z jakiegokolwiek roszczenia opartego na umowie, gwarancji, czynie niedozwolonym (w tym zaniedbaniu), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub z jakiegokolwiek innego tytułu. Prawa ustawowe Uczestnika pozostają nienaruszone. Jednakże żadne z postanowień niniejszego Regulaminu Promocji nie wyłącza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia cielesne spowodowane zaniedbaniem ze strony Skrill, za oszustwo lub za jakiekolwiek inne kwestie, w przypadku których odpowiedzialność nie może być wyłączona lub ograniczona z mocy prawa.

k. Skrill nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w działaniu lub zaniechanie działania w wykonywaniu jakichkolwiek obowiązków wynikających z Zasad i Warunków Promocji, jeśli takie opóźnienie lub zaniechanie wynika ze zdarzeń, okoliczności lub powodów, na które Skrill nie ma żadnego wpływu, np. pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, niekorzystnych warunków pogodowych, strajku, wojny (wypowiedzianej lub niewypowiedzianej), embarga, blokady, legalnego zakazu, działania rządowego, zamieszek, powstania, uszkodzenia, zniszczenia, opóźnienia lub odwołania lotu samolotowego lub podróży innym środkiem transportu.

7. Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej oferty promocyjnej lub naszych usług można się z nami skontaktować, wysyłając wiadomość do Działu Obsługi Klienta za pośrednictwem opcji „Wsparcie e-mail” na naszej stronie internetowej lub dzwoniąc na numer telefonu +44 203 308 2520.