Informacja o prywatności

Informacja o prywatności została po raz ostatni zmieniona 01.10.2019.

WPROWADZENIE

Niniejsze powiadomienie dotyczy firm, które są częścią Paysafe Group, a które czasami używają takich nazw handlowych jak Paysafe, Paysafecard, Paysafe Pay Later, Skrill czy NETELLER (razem określane jako „Paysafe”, „my” lub „nasze”). Listę spółek Paysafe, które gromadzą dane osobowe zgodnie z niniejszym powiadomieniem można znaleźć poniżej. Odniesienie do Paysafe (łącznie z takimi określeniami jak „my”, „nas” lub „nasze”) obejmuje powyższe spółki oraz wszystkich właściwych partnerów grupy.

Z datą ogłoszenia niniejszej Informacji o prywatności Skrill USA, Inc., spółka ze stanu Delaware z siedzibą pod adresem One Biscayne Tower, 2 S. Biscayne Blvd Suite 2630. Miami, Florida 33131, USA ma zostać zakupiona na mocy umowy przez Paysafe. Paysafe oferuje Skrill USA, Inc oraz klientom spółki usługi przetwarzania danych oraz inne usługi i w związku z powyższym spółka będzie otrzymywać informacje od i udostępniać dane Skrill USA, Inc w zakresie niezbędnym lub właściwym na potrzeby działania Paysafe i zarządzania transakcjami i danymi.

Odniesienia do „użytkownika” w niniejszym powiadomieniu dotyczą osoby, która korzysta z dostępu do oraz wykorzystuje Usługi Paysafe (tak jak zostało to określone poniżej) w ramach swojego własnego konta lub konta firmowego. W odniesieniu do klienta lub potencjalnego klienta Paysafe nazwa ta odnosi się do osób samozatrudnionych, zleceniodawców, w tym dyrektorów zarządzających i finansowych, innych dyrektorów lub urzędników, współudziałowców, partnerów oraz beneficjentów klientów, jak również członków personelu mającego dostęp lub korzystającego z usług Paysafe w imieniu klientów. 

Paysafe angażuje się w działania na rzecz ochrony prywatności użytkowników oraz podejmuje właściwe kroki mające na celu zapewnienie, że dane osobowe użytkowników są traktowane w bezpieczny sposób i gromadzone, wykorzystywane, przechowywane i ujawniane w zgodzie z niniejszym powiadomieniem. Niniejsze powiadomienie (wraz z naszymi warunkami korzystania obowiązującymi w odniesieniu do określonych usług, które użytkownik może kupić lub z których może skorzystać) obowiązuje w odniesieniu do niżej opisanych sytuacji:

 • funkcje strony internetowej/portalu i usługi oferowane użytkownikowi podczas jego odwiedzin na stronach internetowych, portalach lub naszych panelach płatniczych, z których nasi klienci korzystają na swoich stronach internetowych; 
 • kiedy użytkownik składa wniosek o dostęp do i/lub korzysta z produktów i usług Paysafe (łącznie z programami lojalnościowymi lub schematami nagród, niezależnie od tego, czy opierają się one na punktach czy też są inną formą programów lojalnościowych’ lub ‘promocyjnych
 • korzystanie przez użytkownika z oprogramowania, tj. terminale, aplikacje mobilne i komputerowe oferowane przez Paysafe; oraz 
 • wysyłanie wiadomości e-mail, innych wiadomości elektronicznych, tj. SMS, wykonywanie połączeń telefonicznych, czatowanie, korzystanie ze strony internetowej/portalu oraz innych kanałów komunikacji między użytkownikiem a Paysafe.

Razem wszystkie wyżej wymienione usługi są określane jako „Usługi Paysafe”.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego powiadomienia celem zrozumienia naszych zasad i praktyk dotyczących danych osobowych oraz sposobu ich traktowania. Paysafe stosuje „wielopłaszczyznowe podejście” do objaśniania polityki prywatności, zgodnie z zaleceniami organów regulacyjnych. To oznacza, że dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć naszym użytkownikom kluczowe informacje dotyczące prywatności w formie „krótkiego” powiadomienia o polityce prywatności. To jest jednak nasza całościowa polityka prywatności, która stanowi kompletne objaśnienie naszych praktyk dotyczących ochrony danych i do której nawiązuje krótkie powiadomienie o polityce prywatności. Aby uzyskać dodatkowe informacje lub zasięgnąć informacji na temat prywatności, można się z nami skontaktować przy pomocy danych umieszczonych na końcu powiadomienia.

INFORMACJE, KTÓRE MOŻEMY GROMADZIĆ O UŻYTKOWNIKU

Dane osobowe i nieosobowe

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe i nieosobowe dotyczące użytkownika.

Dane osobowe to informacje, które mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu identyfikacji pojedynczej osoby, w bezpośredni lub pośredni sposób.

Paysafe gromadzi również dane nieosobowe lub może anonimizować dane osobowe użytkownika, aby nadać im nieosobowy charakter. Dane nieosobowe to informacje, które nie umożliwiają identyfikacji pojedynczej osoby, w bezpośredni lub pośredni sposób. Paysafe może gromadzić, tworzyć, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać takie dane nieosobowe z dowolnych rozsądnych powodów biznesowych. Na przykład, Paysafe może wykorzystywać zagregowane informacje dotyczące transakcji w celach komercyjnych, tj. analiza trendów i wykorzystywanie analizy danych na potrzeby uzyskania informacji na temat wzorców i sposobu wykorzystywania transakcji.

W zakresie, w jakim adresy Protokołu Internetowego (IP) (lub podobne identyfikatory) zostały jasno określone jako dane osobowe na mocy lokalnego prawa oraz w sytuacji, gdy takie lokalne prawo odnosi się do usług Paysafe, będziemy zarządzać takimi identyfikatorami jako danymi osobowymi.

Paysafe oferuje usługi zarówno klientom indywidualnym, jak i firmom, a niniejsza informacja o polityce prywatności odnosi się do obu grup i powinna być interpretowana zgodnie z powyższym. 

Gromadzenie danych użytkownika

Gromadzimy następujące informacje za pomocą niżej wymienionych metod:

Informacje udostępnione przez użytkownika: otrzymujemy i przechowujemy dane osobowe (w tym dane finansowe) udostępnione nam przez użytkownika łącznie z sytuacjami, gdy użytkownik (lub jego firma) wyśle do nas zapytanie lub złoży wniosek o Usługi Paysafe; zarejestruje się jako użytkownik i/lub korzysta z Usług Paysafe; dodaje i/lub przechowuje u nas informacje korzystając z Usług Paysafe; oraz gdy komunikuje się z nami drogą mailową, za pomocą SMSa, strony internetowej lub portalu, lub telefonu bądź innych kanałów elektronicznych. Takie informacje mogą się odnosić do lub być powiązane z użytkownikiem lub jego klientami i obejmują następujące elementy:

 • Imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, adres płatnika, nazwa użytkownika, hasło i/lub zdjęcie, adres, narodowość i kraj zamieszkania; 
 • Numer głównego rachunku karty, data ważności karty, kod CVC (kod bezpieczeństwa karty), dane banku i/lub wydawcy karty; 
 • Informacje dotyczące zakupionych produktów, w tym informacja o miejscu zakupu, wartości, czasie oraz wszelkie informacje zwrotne, które zostały podane w powiązaniu z takim zakupem, w tym dane osobowe powiązane z podróżą w sytuacji, gdy użytkownik lub jego klient dokonują zakupu biletów lotniczych lub inne usługi powiązane z podróżą; 
 • Punkty lub nagrody zdobyte lub wymienione w programie lojalnościowym;
 • Zdjęcia i filmy wideo zrobione podczas wydarzeń Paysafe, do udziału w których użytkownik się zarejestrował, na potrzeby rozpowszechniania wśród uczestników wydarzenia oraz w naszych materiałach promocyjnych na potrzeby przyszłych wydarzeń; oraz
 • Wszelkie inne informacje udostępnione przez użytkownika lub jego klienta.

Informacje, które gromadzimy o użytkowniku w automatyczny sposób: Paysafe otrzymuje i przechowuje określone informacje w automatyczny sposób za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z Paysafe; na przykład za pomocą plików cookie lub innej podobnej technologii. Uzyskujemy również określone informacje w sytuacji, gdy przeglądarka użytkownika korzysta z dostępu do Usług Paysafe lub do reklam bądź innych ogłoszeń lub treści udostępnionych przez lub w imieniu Paysafe na innych stronach internetowych lub podczas klikania na wiadomości e-mail. Dzięki gromadzonym informacjom możemy lepiej zrozumieć osoby odwiedzające oraz klientów, którzy korzystają z oraz wchodzą w interakcje z Paysafe, a także dowiedzieć się, z jakich miejsc do nas trafiają i w jaki sposób korzystają z naszych usług. Wykorzystujemy te informacje na potrzeby analityki oraz poprawy jakości i dopasowania naszych usług do potrzeb osób odwiedzających i klientów. Te informacje obejmują następujące elementy:

 • Informacje techniczne, tj. adres protokołu internetowego (IP) używanego do podłączenia komputera lub urządzenia do internetu, ustawienia strefy czasowej, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, platforma systemu operacyjnego; 
 • Informacje o odwiedzinach użytkownika lub o tym, czy otworzył mail, tj. strumień kliknięć Uniform Resource Locators (URL) do, przez oraz z naszej strony (w tym data i czas); przeglądane lub wyszukiwane produkty lub usługi, czasy reakcji strony, błędy pobierania, długość odwiedzin na określonych stronach, informacje o interakcji ze stroną (tj. przewijanie, kliknięcia ze strony oraz numer telefonu wykorzystywany do łączenia się z naszym centrum obsługi klienta.

Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie. Skontaktuj się z nami.

Informacje gromadzone za pomocą naszych aplikacji: Jeśli użytkownik pobiera lub korzysta z aplikacji mobilnych lub komputerowych oferowanych przez Paysafe, możemy otrzymywać informacje o jego lokalizacji i urządzeniu lub usłudze, z której korzysta ( w tym o miejscu realizacji transakcji). Niektóre urządzenia pozwalają aplikacjom na dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o lokalizacji (np. GPS). Nasze aplikacje mobilne lub komputerowe mogą gromadzić tego typu informacje z urządzenia mobilnego lub komputera użytkownika w dowolnym czasie w sytuacji, gdy użytkownik pobiera lub korzysta z naszych aplikacji, jeśli jego urządzenie zezwala na dostęp do informacji o lokalizacji w czasie rzeczywistym. W sytuacji, gdy jest to wymagane, zawsze staramy się powiadomić użytkownika o naszym zamiarze gromadzenia informacji o lokalizacji w czasie rzeczywistym oraz w sytuacji, gdy jest to wymagane prawem, musimy uzyskać jego zgodę. Możemy wykorzystywać tego typu informacje do celów regulacyjnych, kontroli staranności, a także w celu lepszego zrozumienia wzorców transakcji i zoptymalizowania doświadczeń użytkownika.

E-mail oraz inne sposoby komunikacji: Możemy otrzymywać informacje o użytkowniku oraz sposobie korzystania przez niego z Usług Paysafe w czasie, gdy prowadzimy z nim komunikację, łącznie z sytuacjami, gdy użytkownik otwiera wiadomości od nas, a także na podstawie elektronicznych identyfikatorów (znanych również jako „odciski palców urządzeń”), tj., adresy Protokołów Internetowych lub numery telefonu.

Informacje z innych źródeł: możemy otrzymywać informacje na temat użytkownika z innych źródeł oraz dodawać je do naszych informacji o koncie. Na przykład, współpracujemy blisko z oraz otrzymujemy informacje od takich stron trzecich jak partnerzy biznesowi, instytucje finansowe, partnerzy handlowi, podwykonawcy w zakresie usług technicznych, a także usług dotyczących płatności i dostaw, sieci reklamowe, dostawcy analiz, operatorzy wyszukiwania informacji oraz podmioty zajmujące się sprawdzaniem zdolności kredytowej i zapobieganiem oszustwom. Korzystanie z usług podmiotów zajmujących się sprawdzaniem zdolności kredytowej oraz zapobieganiem oszustwom zostało objaśnione szczegółowo poniżej. Możemy również sprawdzać komentarze i opinie publiczne w mediach społecznościowych (np. Facebook lub Twitter), aby lepiej zrozumieć naszych klientów oraz nasze możliwości w zakresie dostarczania i rozwoju Usług Paysafe.

Informacje o innych osobach: jeśli użytkownik udzieli nam informacji o innych osobach, musi ich o tym uprzednio poinformować (na przykład, dostarczając im niniejsze powiadomienie o prywatności) oaz musi się upewnić, czy ma prawo do ujawnienia tych informacji.

Możemy wykorzystywać i udostępniać zgromadzone dane osobowe w następujących celach:

 • Aby świadczyć Usługi Paysafe użytkownikowi oraz jego firmie, łącznie z wypełnianiem obowiązków Paysafe wobec użytkownika lub instytucji finansowych bądź innych w powiązaniu z Usługami Paysafe świadczonymi użytkownikowi (i / lub jego firmie). W tym kontekście rejestrujemy i śledzimy dane transakcji, które użytkownik (oraz / lub jego klienci) realizują w powiązaniu z Usługami Paysafe; analizujemy i sporządzamy raporty dotyczące korzystania przez użytkownika (oraz / lub jego klientów) z programów lojalnościowych; ułatwiamy gromadzenie lub wymianę wszelkich punktów lub innych nagród powiązanych z programem lojalnościowym; powiadamiamy użytkownika o ważnych zmianach lub modyfikacjach na naszej stronie internetowej lub o naszych produktach i usługach;
 • Aby poprawić i rozwijać działalność, w tym bez ograniczeń, aby optymalizować nasze strony/portale internetowe, produkty i usługi. To może obejmować wykorzystywanie informacji podanych przez użytkownika w formularzach, ale nie wysłanych do nas, na przykład poprzez wykorzystanie tych informacji w celu optymalizacji naszych stron internetowych i kontaktowania się z użytkownikiem na potrzeby obsługi klienta w powiązaniu z danym formularzem. Możemy również wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu rozwijania i testowania nowych produktów i usług.
 • Aby zarządzać i egzekwować nasze prawa, warunki korzystania oraz inne umowy z użytkownikiem (oraz / lub jego firmą), w tym aby zarządzać wszelkimi okolicznościami, w których transakcje, nagrody lub punkty są kwestionowane; aby zarządzać, sprawdzać i rozwiązywać skargi; lub aby odzyskiwać należności lub podjąć odpowiednie kroki w powiązaniu z niewypłacalnością użytkownika;
 • Aby zarządzać i ograniczać ryzyko kredytowe i zasady współpracy. Jeśli użytkownik złoży wniosek o dostęp do jednego z naszych produktów finansowych, możemy ocenić jego pozycję finansową (i / lub jego firmy) w zakresie, w jakim jest to określone w obowiązujących Warunkach korzystania. Kontrola zdolności kredytowej będzie miała również wpływ na wszelkie powiązane strony, tj. dyrektorzy, udziałowcy i osoby zarządzające. Możemy to również zrobić poprzez wymianę informacji z innymi podmiotami zajmującymi się oceną zdolności kredytowej i zapobieganiem oszustwom. Ta ocena zdolności kredytowej będzie miała wpływ na wszystkie osoby, z którymi użytkownik dzieli rachunek lub ma innego typu powiązania finansowe. Jeśli został złożony wspólny wniosek i taki link jeszcze nie istnieje, może on zostać stworzony. Te linki pozostaną aktywne, dopóki użytkownik nie zgłosi „powiadomienia o rozdzieleniu” w biurach informacji kredytowej. Informujemy, że biura zapisują nasze zapytania, które mogą być widoczne dla innych firm składających własne zapytania dotyczące zdolności kredytowej; oraz że w aktach użytkownika pozostanie „ślad”, niezależnie od tego, czy został on zaakceptowany jako nasz klient. Jeśli użytkownik jest dyrektorem, sprawdzimy w biurach zajmujących się oceną zdolności kredytowej, czy jego adres zamieszkania jest taki sam jak adres posiadany przez te firmy (w stosownych przypadkach). Ponadto, w sytuacjach, gdy użytkownik korzysta z naszych usług, udostępnimy informacje o tym, w jaki sposób zarządza on swoimi kontami biurom oceny zdolności kredytowej. Jeśli użytkownik nie spłaci jakichkolwiek środków w całości w wyznaczonym czasie, biura oceny zdolności kredytowej zanotują zaległą należność i mogą udostępnić te informacje innym instytucjom, które przeprowadzają podobne kontrole. Wpisy o należnościach są przechowywane w takich firmach przez okres 6 lat po zamknięciu, niezależnie od tego, czy zostały one uregulowane przez użytkownika czy nie. Aby uzyskać więcej informacji o sposobie korzystania z usług biur informacji kredytowej, należy się skontaktować z nami;
 • Aby zapobiegać, wykrywać i zwalczać oszustwa lub przestępstwa lub pomagać innym w tego typu działaniach, łącznie z sytuacją, gdy chodzi o zachowanie zgodności z zasadami współpracy i o udostępnienie istotnych lub niezbędnych informacji stronom trzecim na te potrzeby. Paysafe uczestniczy w inicjatywach mających na celu zwalczanie oszustw, które obejmują ocenę użytkownika (i / lub jego klientów) oraz monitorowanie transakcji użytkownika i/lub lokalizacji w celu wykrycia wzorców wymagających sprawdzenia lub oceny prawdopodobieństwa popełnienia oszustwa. Możemy to zrobić wykorzystując produkty i usługi stron trzecich. Ponadto, jeśli użytkownik udostępni nam fałszywe lub nieprawidłowe informacje na swój temat, lub w razie wykrycia lub podejrzenia popełnienia oszustwa lub przestępstwa, możemy przekazać dane użytkownika do biur zajmujących się zapobieganiem oszustwom oraz do firm odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa oraz możemy podjąć kroki prawne wobec użytkownika;
 • Aby zapobiegać lub ograniczać zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji;
 • Aby wysyłać wiadomości marketingowe, celem dostarczenia użytkownikowi informacji na temat produktów i usług, które go interesują lub co do których jesteśmy przekonani, że mogą go zainteresować; aby uzyskać opinię użytkownika na temat naszych produktów, usług oraz naszych stron internetowych; w powiązaniu z badaniami marketingowymi, badaniami rynku oraz podobnymi działaniami, możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w takich celach, niezależnie od tego, czy użytkownik został zaakceptowany jako klient lub czy nadal korzysta z Usług Paysafe. Jeśli użytkownik nie życzy sobie otrzymywać wiadomości marketingowych lub promocyjnych od Paysafe, może zrezygnować z ich otrzymywania w dowolnym momencie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Prawa użytkownika dotyczące ochrony danych”;
 • Aby działać zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi;
 • Aby spełnić prośbę organów ścigania i organów regulacyjnych z punktu widzenia interesu publicznego lub organizacji komercyjnych, z którymi użytkownik utrzymywał stosunki, aby ustanowić, wykonywać lub bronić się przed roszczeniami prawnymi lub aby chronić żywotne interesy innych osób, na przykład aby pomagać tym organom lub innym organizacjom w walce z przestępczością lub terroryzmem; oraz
 • Aby postępować zgodnie z zasadami systemu kart.

Jeśli użytkownik udostępni informacje, które mają zostać opublikowane lub pokazane w publicznych miejscach na stronie/portalu internetowym lub przekazane innym użytkownikom strony/portalu internetowego lub stronom trzecim, użytkownik rozumie, że takie informacje mogą zostać wykorzystane przez strony trzecie korzystające z dostępu do informacji w dowolnym celu. Te informacje są publikowane przez użytkownika na jego własne ryzyko.

UJAWNIANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA

Nie ujawniamy informacji, które umożliwiają identyfikację użytkownika żadnym stronom z wyjątkiem stron opisanych w niniejszym powiadomieniu oraz sytuacji, w których odbywa się to na potrzeby opisane w niniejszym powiadomieniu, np.:

 • W ramach Paysafe Group, na potrzeby świadczenia naszych usług, a także na potrzeby zarządzania przez użytkownika relacjami z klientem i na potrzeby analizy i tworzenia raportów;
 • Biura oceny zdolności kredytowej (tam, gdzie jest to dozwolone zgodnie z Warunkami korzystania lub inną umową) tak jak to opisano powyżej. Aby uzyskać więcej informacji o sposobie korzystania z usług biur informacji kredytowej, należy się z nami skontaktować;
 • Opisane powyżej biura ds. zapobiegania oszustwom, tj. biuro ds. zapobiegania nadużyciom finansowym czy inne organizacje, które pomagają nam w zarządzaniu oszustwami i ryzykiem biznesowym;
 • Zewnętrzne podmioty oceny zdolności kredytowej oraz instytucje finansowe (w sytuacji, gdy jest to dozwolone zgodnie z Warunkami korzystania lub inną umową), w tym instytucje kredytowe, w których użytkownik (lub jego firma) posiada rachunek bankowy oraz schematy kart regulujące zasady wydawania i korzystania z kart kredytowych, debetowych lub kart z odroczonym terminem płatności, alternatywne schematy płatności lub jakiekolwiek inne instytucje finansowe, które mogą przetwarzać płatności oraz które nie działają pod kontrolą Paysafe i za których działania lub zaniechania Paysafe nie ponosi odpowiedzialności;
 • Zewnętrzni usługodawcy, w tym dostawcy, którzy nam pomagają w świadczeniu Usług Paysafe, tj. przetwarzanie i wypełnianie zamówień, przetwarzanie płatności, zarządzanie kredytem, bezpieczeństwem oraz ryzykiem branżowym i ryzykiem popełnienia oszustwa, a także prowadzenie badań rynkowych i ankiet wykonywanych w imieniu Paysafe;
 • W sytuacji, gdy wymaga tego od nas lub zezwala na to prawo, Paysafe może zostać zmuszony zgodnie z prawem do przekazania informacji na temat użytkownika organom regulacyjnym oraz organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa na całym świecie lub do określenia, czy takie postępowanie jest właściwe i konieczne. Do ujawnienia informacji może również dojść na prośbę organów rządowych lub publicznych, lub firm komercyjnych, z którymi użytkownik może być w sporze i które starają się ograniczyć ryzyko nadużyć finansowych, lub na potrzeby sporu lub postępowania sądowego, ze względu na bezpieczeństwo krajowe lub w sytuacji, gdy uznamy, że takie postępowanie leży w interesie narodowym lub publicznym lub w inny sposób jest zgodne z prawem; Paysafe nie kwestionuje decyzji sądowych lub podobnych postanowień wymagających ujawnienia;
 • Transfery biznesowe. Paysafe może nabywać lub sprzedawać jednostki biznesowe lub partnerskie: W takich okolicznościach możemy dokonać transferu danych klienta jako aktywów firmy. Nie ograniczając powyższego, jeśli nasza firma założy spółkę joint venture lub zostanie sprzedana lub połączona z inną jednostką biznesową, dane użytkownika zostaną ujawnione naszym nowym partnerom lub właścicielom. W takich okolicznościach poinformujemy odbiorcę, że dane użytkownika muszą być traktowane zgodnie ze standardami opisanymi w niniejszym powiadomieniu; oraz
 • Paysafe jest w trakcie nabywania Skrill USA, Inc One Biscayne Tower, 2 S. Biscayne Blvd Suite 2630. Miami, Florida 33131, USA i dane mogą być również udostępniane tej firmie w zakresie właściwym lub niezbędnym do tego, aby ułatwiać transakcje klientom spółki Skrill Ltd (lub innych spółek grupy Paysafe) podczas zakupu produktów i usługi od sprzedawców detalicznych oraz innych partnerów handlowych zakontraktowanych przez spółkę Skrill USA, Inc (lub inne spółki Paysafe). Informacja o prywatności Skrill USA, Inc. jest dostępna pod linkiem Skontaktuj się z nami lub pod poniższym
 • Za zgodą użytkownika, jego dane mogą zostać również wykorzystane na inne potrzeby, na co użytkownik musi wyrazić wyraźną zgodę.

Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne na potrzeby świadczenia usług oraz sytuacji opisanych powyżej, Paysafe nie sprzedaje, nie wypożycza, nie udostępnia ani w żaden inny sposób nie ujawnia danych osobowych o swoich klientach stronom zewnętrznym w celach komercyjnych.

MONITOROWANIE

Monitorujemy i rejestrujemy rozmowy telefoniczne, wiadomości e-mail, czaty na stronie oraz komunikację prowadzoną z użytkownikiem innymi kanałami na potrzeby związane z wymogami prawnymi, a także na potrzeby bezpieczeństwa, szkoleń i zapewnienia jakości. Podczas odwiedzin w naszych biurach, kamery przemysłowe, systemy kontroli dostępu i/lub systemy monitorowania mogą być włączone ze względów bezpieczeństwa, a także na potrzeby zarządzania higieną i bezpieczeństwem.

GDZIE PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

My, nasi dostawcy usług oraz inne strony, którym udostępniamy dane osobowe użytkownika (tak jak zostało to opisane powyżej) mogą przetwarzać dane osobowe użytkownika poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub poza krajem zamieszkania użytkownika. Mogą one również być przetwarzane przez personel działający poza obszarem EOG lub terytorium, na terenie którego zostały zgromadzone i który pracuje dla nas lub jednego z naszych dostawców. Tacy pracownicy mogą być zaangażowani, między innymi, w wypełnianie zamówień, przetwarzanie szczegółów płatności oraz obsługę klienta w ramach świadczenia usług Paysafe. Standardy dotyczące ochrony danych w tych krajach mogą się różnić (i w niektórych przypadkach są niższe) niż standardy w kraju zamieszkania użytkownika.

W takich okolicznościach podejmujemy niezbędne kroki, aby chronić dane osobowe użytkownika zgodnie z niniejszym powiadomieniem o polityce prywatności oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych; w tym poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń wymaganych prawem celem zapewnienia, że wszelkie przelewy międzynarodowe odbywają się zgodnie z prawem. Paysafe zazwyczaj wykorzystuje „Wzorcowe klauzule” w formie w jakiej zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską przy zawieraniu umów z zewnętrznymi odbiorcami danych spoza EOG, którzy otrzymują dane z terenu EOG na potrzeby przetwarzania danych osobowych przekazanych poza obszar EOG. Od czasu do czasu, gdy odbiorca mieszka na terenie USA, możemy wykorzystywać Tarczę prywatnościw odniesieniu do firm, które dołączyły do programu.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Wprowadziliśmy środki opracowane z myślą o zabezpieczeniu danych osobowych użytkownika na wypadek przypadkowej utraty lub nieautoryzowanego dostępu, wykorzystania, zmiany lub ujawnienia.

Bezpieczeństwo danych użytkownika zależy również od niego samego. W sytuacji, gdy użytkownik otrzymuje od nas (lub wybrał) hasło lub kod dostępu umożliwiający korzystanie z określonych części na naszej stronie/portalu internetowym lub w aplikacjach mobilnych i innych, użytkownik ponosi odpowiedzialność za przechowywanie hasła i/lub kodu dostępu w bezpiecznym miejscu. Użytkownik nie może udostępniać hasła i/lub kodu dostępu innym osobom. Użytkownik musi się upewnić, czy hasło lub kod dostępu nie zostały wykorzystane w nieautoryzowany sposób. Paysafe działa zgodnie ze wskazówkami oraz informacją otrzymaną od osób wprowadzających nazwę użytkownika i hasło należące do użytkownika i użytkownik rozumie, że ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce podczas korzystania przez niego z konta. Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić Paysafe o zmianach w udostępnionych nam przez niego informacjach. 

Przekazywanie informacji przez internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkownika, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych na naszą stronę internetową, jeśli użytkownik nie komunikuje się z nami za pomocą zabezpieczonego kanału, który udostępniliśmy. Po otrzymaniu danych użytkownika stosujemy rygorystyczne procedury i funkcje zabezpieczeń, aby zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE

Okres przechowywania danych osobowych został określony w oparciu o charakter i rodzaj informacji, Usługi Paysafe oraz kraj, w którym są one świadczone, jak również wszelkie obowiązujące wymogi prawne i regulacyjne. Ogółem rzecz biorąc, jeśli dane użytkownika nie będą niezbędne na potrzeby uzasadnionych celów biznesowych, zostaną usunięte lub mogą zostać zanimizowane lub zagregowane z innymi informacjami, dzięki czemu staną się danymi bezoosobowymi.

Jeśli użytkownik korzysta z Usług Paysafe, przechowujemy jego dane osobowe tak długo jak jest to niezbędne, aby świadczyć wybrane przez niego usługi. To zazwyczaj oznacza, że przechowujemy dane osobowe użytkownika tak długo jak jest on naszym klientem oraz przez określony okres czasu po wygaśnięciu stosunku umownego.

Po wygaśnięciu stosunku nadal musimy przechowywać niektóre dane osobowe przez określony czas, który zależy od wymogów prawnych i regulacyjnych kraju zamieszkania użytkownika. Na przykład, przechowujemy dane użytkownika przez okres czasu dozwolony lokalnym prawem, aby złożyć skargę (tzw. „status przedawnienia”), lub tak długo jak jesteśmy do tego zobligowani zgodnie z nakazem sądowym lub nakazem instytucji zajmujących się egzekwowaniem prawa lub naszych organów regulacyjnych.

Ponadto, nadal wysyłamy użytkownikowi materiały w ramach marketingu bezpośredniego zgodnie z obowiązującym prawem oraz w sytuacji, gdy użytkownik nie wyraził sprzeciwu wobec otrzymywania takich materiałów.

PRAWA UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH

Użytkownik posiada wiele praw, które może egzekwować w powiązaniu ze swoimi danymi osobowymi. Jeśli użytkownik zechce, może uzyskać dostęp do, poprawić lub zaktualizować swoje dane osobowe. W określonych okolicznościach użytkownik może również zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie jego danych osobowych, wyrazić sprzeciw wobec ich przetwarzania lub tymczasowo ograniczyć ich przetwarzanie w ramach egzekwowania swoich praw. Ponadto, użytkownik może się zwrócić z prośbą o przekazanie części jego danych osobowych innemu usługodawcy (tzw. przenoszenie danych).

Użytkownik może w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę na na wykorzystywanie przez nas jego danych osobowych. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody ani nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych osobowych użytkownika prowadzone w oparciu o zgodne z prawem zasady przetwarzania inne niż zgoda. Na przykład, użytkownik może zrezygnować. z otrzymywania od nas jakichkolwiek materiałów marketingowych, klikając na link „zrezygnuj z subskrypcji” lub „zrezygnuj” w otrzymanej wiadomości lub postępując zgodnie ze wskazówkami, które udostępniamy za każdym razem, ale nadal będziemy wysyłać do użytkownika wiadomości dotyczące naszej działalności lub usług w powiązaniu z Usługami Paysafe, z których użytkownik korzysta.

Należy mieć na uwadze, że w zależności od kraju, w którym użytkownik korzysta z Usług Paysafe, nie wszystkie z powyższych praw mogą być dostępne dla użytkownika. Ponadto, mogą zaistnieć sytuacje, w których te prawa nie mogą być egzekwowane: na przykład, użytkownik nie może wyrażać sprzeciwu wobec wykorzystywania jego danych w sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo lub w celu zarządzania jego skargą; podobnie, nie może nas prosić o usunięcie swoich danych, jeśli chce nadal korzystać z usług Paysafe lub w sytuacji, gdy takie informacje są niezbędne na potrzeby zapisywania zobowiązań umownych, wymaganych przez prawo (na przykład, wymogów dotyczących zachowania danych umożliwiających identyfikację na potrzeby zapobiegania oszustwom lub zgodnie z polityką 'poznaj swojego klienta', a także weryfikację) lub na potrzeby obrony lub dochodzenia praw określonych przepisami i podejmowania działań prawnych.

Użytkownikowi przysługuje niezmienne prawo do złożenia skargi na ręce organu do spraw ochrony danych w odniesieniu do gromadzenia i wykorzystywania przez nas gromadzonych o nim danych. Aby uzyskać więcej informacji, należy się skontaktować z lokalnym organem do spraw ochrony danych. Ponadto, użytkownik może wszcząć działania sądowe, aby domagać się odszkodowania za szkody lub poczucie dyskomfortu wywołane nieprzestrzeganiem przez nas przepisów dotyczących ochrony danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praw przysługujących użytkownikowi lub sposobu ich egzekwowania, należy się z nami skontaktować za pomocą sekcji Kontakt.

AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI

W niektórych przypadkach wykorzystywanie przez nas danych osobowych użytkownika może poskutkować automatycznym podejmowaniem decyzji (łącznie z decyzjami dotyczącymi profilowania), które mogą mieć konsekwencje prawne dla użytkownika lub mogą mieć na niego istotny wpływ w inny sposób.

Zautomatyzowane decyzje oznaczają, że decyzje dotyczące użytkownika są podejmowane w automatyczny sposób na podstawie ustawień komputera (za pomocą algorytmów oprogramowań), bez udziału człowieka. Na przykład, wykorzystujemy zautomatyzowane decyzje do oceny zdolności kredytowej użytkownika w sytuacji, gdy ubiega się on o określone Usługi Paysafe lub podczas przeprowadzania kontroli mającej zapobiegać oszustwom, tak jak zostało to wyjaśnione w części „Do czego wykorzystujemy dane osobowe użytkownika”. Wprowadziliśmy środki mające na celu zabezpieczenie praw i interesów użytkowników, których dane osobowe podlegają procesowi automatycznego podejmowania decyzji. Ponadto, jeśli użytkownik korzysta z Usług Paysafe na terenie Unii Europejskiej, w sytuacji, gdy podejmujemy zautomatyzowane decyzje dotyczące użytkownika, użytkownikowi przysługuje prawo do zakwestionowania decyzji, do wyrażenia swojej opinii na ten temat oraz do zwrócenia się do nas z prośbą o zweryfikowanie decyzji przez człowieka. Użytkownik może egzekwować to prawo, kontaktując się z nami za pomocą niżej zamieszczonych danych kontaktowych.

PODSTAWA LEGALNA DO PRZETWARZANIA

Paysafe przetwarza dane osobowe użytkownika wyłącznie w sytuacji, gdy jesteśmy do tego uprawnieni. Przepisy dotyczące przetwarzania danych mogą się różnić w zależności od terytorium. Więcej informacji jest dostępnych do wglądu na życzenie użytkownika. Generalnie, Paysafe przetwarza dane:

 • Na podstawie zgody użytkownika, na przykład na potrzeby wysyłania do użytkownika materiałów marketingowych o produktach i usługach zgodnie z zainteresowaniami i preferencjami użytkownika;
 • W sytuacji, gdy jest to niezbędne na potrzeby egzekwowania lub wejścia w stosunek umowny z użytkownikiem, na przykład w celu świadczenia Usług Paysafe, z których użytkownik korzysta;
 • W sytuacji, gdy Paysafe ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych, pod warunkiem, że takie przetwarzanie nie ma nadrzędnego charakteru nad prawami i swobodami użytkownika w odniesieniu do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; Na przykład, aby informować użytkownika o usługach, z których korzysta, a także poprawiać i rozwijać nasze usługi i egzekwować roszczenia.
 • W sytuacji, gdy Paysafe ma prawny obowiązek gromadzenia danych osobowych użytkownika lub potrzebuje jego danych osobowych, aby chronić jego żywotne interesy lub interesy innej osoby. Na przykład, w sytuacji, gdy niezbędne jest postępowanie zgodnie z zasadami ustanowionymi przez organy regulacyjne; lub
 • Wyjątkowo, możemy udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim w sytuacji, gdy jest to niezbędne w interesie publicznym, na przykład gdy organy egzekwowania prawa wystąpią do nas z prośbą o udostępnienie informacji w celu przeprowadzenia dochodzenia.

W razie jakichkolwiek pytań lub aby uzyskać więcej informacji dotyczących podstawy prawnej, w oparciu o którą gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika na potrzeby określonego działania związanego z przetwarzaniem, należy się z nami kontaktować przy pomocy danych kontaktowych podanych w poniższej sekcji Kontakt.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w informacji o polityce prywatności. W sytuacji, gdy wprowadzimy zmiany do sposobu przetwarzania danych użytkownika, powiadomimy go o tym, zamieszczając powiadomienie na stronie/portalu internetowym. Data ostatniej modyfikacji niniejszej informacji o prywatności została podana u dołu strony. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że będzie regularnie odwiedzał naszą stronę/portal internetowy oraz sprawdzał, czy w niniejszej polityce prywatności nie zostały wprowadzone zmiany. Jednakże, w sytuacji, gdy zgodnie z prawem musimy wręczyć użytkownikowi powiadomienie o zmianach w niniejszym powiadomieniu o polityce prywatności i/lub otrzymać jego zgodę na wprowadzenie zmian w sposobie wykorzystywania jego danych osobowych, podejmiemy w tym celu niezbędne kroki.

LINKI DO STRON TRZECICH

Nasza strona może, od czasu do czasu, zawierać linki do lub ze stron internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców i partnerów. Po kliknięciu takiego linku należy pamiętać, że te strony internetowe mają swoją własną politykę prywatności oraz zasady dotyczące korzystania z ciasteczek i Paysafe nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te strony internetowe.

POWIADOMIENIE GLOBALNE

Niniejsza informacja ma charakter globalny, ale nie jest nadrzędna wobec praw i zakazów obowiązujących na jakimkolwiek terytorium, gdzie takie prawa lub zakazy mają moc nadrzędną. W takiej sytuacji obowiązują prawa i obowiązki określone w niniejszej informacji i podlegają one wyłącznie zmianom zgodnie z obowiązującym lokalnym prawem mającym moc nadrzędną.

PRZEDSTAWICIEL W UE

Spółki należące do Paysafe Group, które mają siedzibę poza Unią Europejską, patrz lista poniżej, wybrały jako swojego przedstawiciela w UE następujący podmiot: Paysafe Bulgaria EOOD, 90, Tsarigradsko shose blvd, Sofia, 1784, Bulgaria. Z przedstawicielem w UE można się skontaktować za pomocą danych kontaktowych udostępnionych w poniższej sekcji Kontakt.

PRZEDSTAWICIEL W UK

W zakresie wymaganym przez Akt (o wyjściu z) Unii Europejskiej lub inne przepisy dotyczące „Brexitu” spółki należące do Paysafe Group, które mają swoją siedzibę poza Zjednoczonym Królestwem, patrz lista poniżej, wybrały na swojego przedstawiciela w UK następujący podmiot: Skrill Holdings Limited, 25 Canada Square, London, England, E14 5LQ, United Kingdom. Z przedstawicielem w UK można się skontaktować za pomocą danych kontaktowych udostępnionych w zakładce Skontaktuj sięz nami poniżej.

KONTAKT

Wszystkie komentarze, zapytania i prośby dotyczące przetwarzania danych użytkownika są mile widziane. Jeśli użytkownik zechce egzekwować swoje prawa lub otrzymać od nas więcej informacji na temat firm będących częścią grupy Paysafe, których dotyczy niniejsze powiadomienie, należy się z nami skontaktować pod poniższym adresem oznaczonym jako FAO Privacy Department lub Kontakt..

Imię i nazwisko specjalisty Paysafe Group ds. ochrony danych zostało podane poniżej i można się z nim kontaktować za pomocą linku Kontakt zamieszczonego wyżej lub pod poniższym adresem:

Mr Derek A Wynne

Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU

Ta Informacja została po raz ostatni zaktualizowana 01.10.2019

AUSTRIA

Payolution GmbH

Zarejestrowana siedziba / Sitz der Gesellschaft: Am Euro Platz 2, A-1120 Wien
Numer rejestracji spółki / Firmenbuch: FN 359641i
Sąd rejestracji / Registergericht: Handelsgericht Wien 

paysafecard.com Wertkarten GmbH

Zarejestrowana siedziba / Sitz der Gesellschaft: Am Euro Platz 2, A-1120 Wien
Numer rejestracji spółki / Firmenbuch: FN 194434h
Sąd rejestracji / Registergericht: Handelsgericht Wien

paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH

Zarejestrowana siedziba / Sitz der Gesellschaft: Am Euro Platz 2, A-1120 Wien
Numer rejestracji spółki / Firmenbuch: FN 200580x
Sąd rejestracji / Registergericht: Handelsgericht Wien

BUŁGARIA

Paysafe Bulgaria EOOD

Spółka zarejestrowana w Bułgarii pod numerem spółki 175274614 z siedzibą zarejestrowaną pod adresem 90 Tsarigradsko shose blvd, 1784 Sofia, Bulgaria.

KANADA

Paysafe Merchant Services Inc.

Spółka zarejestrowana w Kanadzie pod numerem korporacyjnym 771857 – 4 z siedzibą zarejestrowaną pod adresem 3500 de Maisonneuve Blvd. W., 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal, QC, H3Z 3C1, Canada.

NT Services Limited

Spółka zarejestrowana w Albercie (Kanada) pod numerem korporacyjnym 2010819585 z siedzibą zarejestrowaną pod adresem Crowsnest Pass – 12537-21 Avenue, Blairmore, AB, T0K 0E0, Canada.

Paysafe Technologies Inc.

Spółka zarejestrowana w Kanadzie pod numerem korporacyjnym 771862 – 4 z siedzibą zarejestrowaną pod adresem 3500 de Maisonneuve Blvd. W., 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal, QC, H3Z 3C1, Canada.

EcomAccess Inc.

Spółka zarejestrowana w Kanadzie pod numerem korporacyjnym 987838 – 6 z siedzibą zarejestrowaną pod adresem 3500 de Maisonneuve Blvd. W. 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal QC H3Z 3C1,Canada

NIEMCY

Skrill Services GmbH

Zarząd / Geschäftsführung: Daniel Chazonoff, Elliott Wiseman
Zarejestrowana siedziba / Sitz der Gesellschaft: Roßstraße 92, 40476 , Düsseldorf, Germany
Sąd rejestracji / Registergericht: AG Charlottenburg, HRB 145569 B

paysafecard.com Deutschland, Oddział Prepaid Services Company Limited / Zweigniederlassung der Prepaid Services Company Limited

Adres / Adresse: Roßstraße 92, 40476 Düsseldorf, Germany
Numer rejestracji spółki / Rejestracja: HRB 68659 Amtsgericht Düsseldorf

CPT Dienstleistungen GmbH

Siedziba zarejestrowana pod adresem Roßstraße 92, 40476, Dusseldorf, Germany

IRLANDIA

Paysafe Prepaid Services Limited

Siedziba zarejestrowana pod adresem 626671 Grand Canal House, Grand Canal Street, Upper Dublin 4, Ireland

Paysafe Payment Solutions Limited

Siedziba zarejestrowana pod adresem 626665 Grand Canal House, Grand Canal Street, Upper Dublin 4, Ireland

WYSPA MAN

Paysafe Group ltd

Spółka zarejestrowana na Wyspie Man pod numerem rejestracji 109535C z siedzibą zarejestrowaną pod adresem 3rd Floor, Queen Victoria House, 41-43 Victoria Street, Douglas IM1 2LF.

SZWAJCARIA

paysafecard.com Schweiz GmbH

Spółka zarejestrowana w Szwajcarii pod numerem rejestracji CHE-113.779.646 z siedzibą zarejestrowaną pod adresem Business Village Luzern, Platz 6, Root 4, 6039 Switzerland. Upoważniona przez urząd Swiss Financial Market Authority do działania jako pośrednik finansowy.

Wielka Brytania

Paysafe Processing Limited

Spółka zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem rejestracji 3202516 z siedzibą zarejestrowaną pod adresem Compass House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ.

 Paysafe Financial Services Limited

Spółka zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 04478861 z siedzibą zarejestrowaną pod adresem Compass House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ. Spółka jest upoważniona przez urząd Financial Conduct Authority na mocy Ustawy o pieniądzach elektronicznych z 2011 roku (FRN: 900015) do emisji pieniędzy elektronicznych.

Prepaid Services Company Limited

Spółka zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 05761861 z siedzibą zarejestrowaną pod adresem 25 KANADA Square, London E14 5LQ. Spółka jest upoważniona przez urząd Financial Conduct Authority na mocy Ustawy o pieniądzach elektronicznych z 2011 roku (FRN: 900021) do emisji pieniędzy elektronicznych.

Skrill Limited

Spółka zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 04260907 z siedzibą zarejestrowaną pod adresem 25 Canada Square, London E14 5LQ. Spółka jest upoważniona przez urząd Financial Conduct Authority na mocy Ustawy o pieniądzach elektronicznych z 2011 roku (FRN: 900001) do emisji pieniędzy elektronicznych.

Skrill International Payments Limited

Spółka zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 04260907 z siedzibą zarejestrowaną pod adresem 25 Canada Square, London E14 5LQ. Spółka jest upoważniona przez urząd Financial Conduct Authority jako instytucja płatnicza (numer referencyjny 536371).

USA

Paysafe Merchant Services Corp

Spółka zarejestrowana w Delaware (USA) pod numerem korporacyjnym 4904974 z siedzibą zarejestrowaną pod adresem 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE, 19801, USA.

Paysafe Payment Services LLC

Spółka zarejestrowana w Delaware (USA) pod numerem korporacyjnym 5388030 z siedzibą zarejestrowaną pod adresem 1679 S. Dupont Highway, Suite 100, Dover, DE, 19901, USA.

Optimal Payments Services Inc.

Spółka zarejestrowana w Delaware (USA) pod numerem korporacyjnym 5382574 z siedzibą zarejestrowaną pod adresem 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, DE, 19808, USA. Spółka zarejestrowana przez urząd Financial Crimes Enforcement Network (US) jako MSB Registrant pod numerem rejestracyjnym MSB 31000058914216.

Paysafe Partners LP

Spółka zarejestrowana w Kaliforni (USA) pod numerem korporacyjnym 00809510033 z siedzibą zarejestrowaną pod adresem 1901 E Alton Avenue, Suite 220, Santa Ana, CA, 92705, USA.

Global Merchant Advisors LLC

Spółka zarejestrowana w Delaware (USA) pod numerem korporacyjnym 5551112 z siedzibą zarejestrowaną pod adresem 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE, 19801, USA.

Paysafe Payment Processing Solutions LLC

Spółka zarejestrowana w Delaware (USA) pod numerem korporacyjnym 6390925 z siedzibą zarejestrowaną pod adresem 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, USA.

Paysafe Services (US) Corp 

Spółka zarejestrowana w Delaware (USA) pod numerem korporacyjnym 5551111 z siedzibą zarejestrowaną pod adresem 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, USA.

Skrill USA, Inc.

One Biscayne Tower, 2 S. Biscayne Blvd Suite 2630. Miami, Florida 33131, USA.