Zasady i warunki programu Poleć znajomego Przelewy pieniężne Skrill

Wersja - Maj 2019

Dzięki programowi Poleć znajomego Przelewy pieniężne Skrill ("Program PZ PPS”) polecający może otrzymywać od Skrill kredyty za polecenie potencjalnych nowych członków zainteresowanych usługą przelewów pieniężnych Skrill. Aby wziąć udział w programie PZ PPS, członek musi zaakceptować niniejsze Zasady i warunki (“Zasady i warunki”). Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi. Polecając znajomego do udziału w programie PZ PPS, członek akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać niniejszych Zasad i warunków.

Niniejsze Zasady i warunki obowiązują spółkę Skrill Limited, o numerze rejestracyjnym 4260907, z siedzibą pod adresem 25 Canada Square, London, E14, 5LQ United Kingdom (“Skrill” lub “my”) oraz polecającego (dalej określanego jako  “Członek” lub “Polecający”), przy czym każda ze stron jest określana jako strona lub razem jako strony.

1. Definicje i interpretacja

1.1. O ile nie zostało to określone inaczej, terminy pisane wielką literą w niniejszej umowie mają takie samo znaczenie jak w Warunkach korzystania z konta Skrill oraz w Zasadach i warunkach przelewów pieniężnych Skrill. Następujące zdefiniowane terminy mają znaczenie określone poniżej.

1.2. Poniższe terminy w sytuacji, gdy zostaną użyte w niniejszych Zasadach i warunkach, mają następujące znaczenie: 

Obowiązujące przepisy i rozporządzenia oznaczają przepisy, statuty, zasady, rozporządzenia, zarządzenia, okólniki, dekrety, dyrektywy, orzeczenia, decyzje lub inne nakazy wydane przez organy centralne, krajowe, stanowe lub lokalne, sprawujące jurysdykcję nad stroną, poleconym członkiem lub przedmiotem umowy.

Kraj spełniający kryteria wyboru oznacza kraje wymienione w punkcie 3.2., jak również każdy kraj, który Skrill może zacząć obsługiwać, o czym polecający będzie informowany od czasu do czasu. 

Transakcja spełniająca kryteria kwalifikacji oznacza transakcję zdefiniowaną w punkcie 3.3.

Własność intelektualna oznacza patenty, znaki towarowe, prawa autorskie, prawa do wzoru (niezależnie od tego, czy podlegają rejestracji) spółki Skrill lub spółek powiązanych ze Skrill, a także logo, prawo autorskie, nazwy handlowe, nazwy firm i domen, prawa moralne, wiedzę, tajemnice handlowe, prawa dostępu do baz danych, prawa do oprogramowania komputerowego oraz inne prawa lub obowiązki niezależnie od tego, czy podlegają rejestracji (łącznie ze wszystkimi zastosowaniami i odnowieniami lub rozszerzeniami tych praw) w dowolnym kraju.

Konto członka oznacza elektroniczny rachunek pieniężny zarejestrowany w Skrill Limited w imieniu członka.

Nowy członek oznacza konsumenta, który podczas polecania przez polecającego Skrill zgodnie z punktem 2 nie posiada istniejącego konta członkowskiego.

Zakazane działania oznaczają działania określone w punkcie 4 lub inne działania, o których Skrill informuje polecającego do czasu do czasu.

Kod promocyjny oznacza kod, który członkowie mogą wprowadzić w specjalnym polu na stronie internetowej przelewów pieniężnych Skrill, aby otrzymać jednorazową zniżkę.

Kod polecający oznacza unikalny numer lub połączenie cyfr i liter przypisane do konta członka. Członek może użyć tego kodu, aby polecić znajomych lub członków rodziny jako osoby zainteresowane usługą przelewów pieniężnych Skrill. Członek może przekazać kod znajomym i członkom rodziny celem ręcznego wprowadzenia podczas tworzenia ich nowych kont członkowskich lub podczas realizacji pierwszej transakcji po zarejestrowaniu swojego konta w Skrill, lub może udostępnić kod w formie linku na zatwierdzonym nośniku.

Kredyt(y) za polecenie oznacza(ją) kredyt(y) za polecenie wypłacane przez Skrill polecającemu za polecenie usług przelewów pieniężnych Skrill nowym członkom zgodnie z punktem 3.2 (Kredyty za polecenie).

Polecony członek oznacza nowego członka, który został polecony przez polecającego jako osoba zainteresowana usługami przelewów pieniężnych Skrill za pomocą kodu polecającego udostępnionego polecającemu, który zarejestrował konto członkowskie zgodnie z Warunkami korzystania z konta Skrill oraz który pomyślnie zrealizował transakcję spełniającą kryteria wyboru.

Konto członkowskie polecającego oznacza konto członka otwarte na imię i nazwisko polecającego w Skrill, do którego odsyłają konta poleconych członków.

Usługa przelewów pieniężnych Skrill oznacza usługi przelewów pieniężnych Skrill dostępne pod adresem https://www.skrill.com/pl/zarabiaj-pieniadze/miedzynarodowe-przelewy-pieniezne/.

Usługi Skrill oznaczają usługi oferowane przez Skrill, które obejmują (między innymi) emisję pieniędzy elektronicznych oraz powiązane usługi przetwarzania płatności na potrzeby konta członka.

Oznaczone konto oznacza konto członkowskie poleconego członka, które odsyła do konta członkowskiego polecającego na potrzeby generowania kredytów za polecenia.

1.3. Warunki korzystania z konta Skrill oraz Zasady i warunki korzystania z usługi przelewów pieniężnych Skrill, okresowo zmieniane, stanowią część niniejszych Zasad i warunków i odnoszą się do polecającego i do konta członkowskiego polecającego. Warunki korzystania z konta Skrill można znaleźć na stronie https://www.skrill.com/pl/stopka/warunki-i-zasady/skrillaccounttermsofuse/, a Zasady i warunki korzystania z usługi przelewów pieniężnych Skrill są dostępne na stronie https://www.skrill.com/pl/stopka/warunki-i-zasady/skrill-send-direct-terms-and-conditions/.

1.4. W razie konfliktu interesów lub niespójności między Warunkami korzystania z konta Skrill, Zasadami i warunkami korzystania z usług przelewów pieniężnych Skrill oraz niniejszymi Zasadami i warunkami, niniejsze Zasady i warunki mają, w zakresie danej niespójności, moc nadrzędną. Słowa pisane wielką literą mają to samo znaczenie co w przypadku Warunków korzystania z konta Skrill oraz Zasad i warunków korzystania z usług przelewów pieniężnych, jeśli nie zostało to określone inaczej w niniejszej umowie.

2. Polecenia

2.1.  Polecający zobowiązuje się współpracować w dobrej wierze ze Skrill, aby promować i polecać usługi przelewów pieniężnych Skrill zgodnie z niniejszymi Zasadami i warunkami. Polecający przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Skrill może według własnego uznania zdecydować o tym, czy zaakceptuje nowych członków jako poleconych członków.

2.2.  Stosunek prawny między Skrill a poleconym członkiem jest wyłączną kompetencją i odpowiedzialnością Skrill. Z pominięciem punktu 3.2 (Kredyty za polecenie) Skrill nie ma obowiązku udostępniać polecającemu żadnych informacji dotyczących takich stosunków.

2.3.  Polecający nie posiada żadnych uprawnień, aby akceptować poleconych członków lub kontaktować się z nimi w imieniu Skrill oraz nie może składać żadnych obietnic, oświadczeń, zapewnień ani gwarancji, wyrażonych lub dorozumianych, nowemu członkowi w imieniu spółki Skrill.

2.4. Aby wziąć udział w programie Poleć znajomego Przelewy pieniężne Skrill, członek musi posiadać spełniające kryteria wyboru konto oraz korzystać wyłącznie z zatwierdzonych nośników do rozpowszechniania kodu polecającego, tak jak zostało to określone poniżej.

2.5. Kryteria wyboru. Aby wziąć udział w programie PZ, członek musi: (i) posiadać aktywne konto Skrill; (ii) nie może korzystać z konta Skrill w celach komercyjnych; (iii) musi mieć ukończone 18 lat; (iv) mieszkać w kraju spełniającym kryteria wyboru.

3. Program PZ PPS – Zasady działania

3.1. Kody

3.1.1. Kody polecające

Po skorzystaniu z usługi przelewów pieniężnych Skrill i pomyślnym zakończeniu transakcji spełniającej kryteria wyboru członek automatycznie otrzyma kod polecający (dostępny również jako link i przygotowany do udostępnienia na zatwierdzonych nośnikach) na adres e-mail podany przy rejestracji konta Skrill. Link może zostać udostępniony maksymalnie pięćdziesięciu (50) znajomym lub członkom rodziny, dzięki czemu zarówno członek, jak i polecona osoba otrzymają kredyty za polecenie. Kod polecający można również znaleźć w module "Poleć znajomego" na koncie polecającego i zostanie on wysłany na adres e-mail podany przy rejestracji konta członkowskiego.

3.1.2. Kody promocyjne

Kody promocyjne mogą być wykorzystywane przez członków podczas korzystania z usług przelewów Skrill zgodnie z zasadami i warunkami promocji dostępnymi zarówno online, jak i offline przez określony czas.  Każdy kod promocyjny może być wykorzystany tylko raz. 

3.2. Kredyty za polecenia

Polecający mogą zdobyć kredyty za polecenia, jeśli: (i) potencjalny polecony członek kliknie na link polecający lub użyje kodu polecającego do autoryzacji transakcji spełniającej kryteria wyboru i do stworzenia nowego konta członkowskiego spełniającego kryteria wyboru, które jest zgodne z Warunkami korzystania z konta Skrill i dzięki temu stanie się poleconym członkiem; oraz (ii) polecony członek zainicjuje i pomyślnie zakończy transakcję spełniającą kryteria wyboru na minimalną kwotę przelewu (tak jak to określono poniżej) za pomocą kodu polecającego lub linku polecającego. Zarówno członek, jak i nowy członek otrzymają kredyt za polecenie, który może zostać wykorzystany przy realizacji kolejnej transakcji.

Polecający otrzyma kredyt za polecenie określony w odniesieniu do każdej transakcji w linku polecającym lub w towarzyszących materiałach promocyjnych po zakończeniu przez poleconego członka spełniającej kryteria wyboru transakcji. Link polecający zawiera tylko jeden kredyt za polecenie, który może zostać wykorzystany wyłącznie przez jednego członka. Jeśli polecony członek dokona transakcji spełniającej kryteria wyboru, polecający otrzyma kredyt za polecenie, który może wykorzystać przy realizacji kolejnej zainicjowanej przez siebie transakcji spełniającej kryteria wyboru. Kredyty za polecenie są stosowane niezależnie od innych opłat i podatków, o ile takie obowiązują, które Skrill może zastosować według własnego uznania.

Kredyty za polecenie nie mogą być zdobywane poprzez tworzenie wielu lub korzystanie z połączonych kont członkowskich. Kredyty za polecenie zgromadzone na osobnych kontach członkowskich nie mogą być łączone w ramach jednego konta członkowskiego i nie mogą być przelewane na inne konto otwarte w spółce powiązanej ze Skrill (np. na konto NETELLER oferowane przez spółkę Paysafe Financial Services Limited).

Kredyty za polecenie obowiązujące w każdym kraju spełniającym kryteria wyboru zostały pokazane w tabeli poniżej. Tabela ta podlega okresowym zmianom według własnego uznania Skrill. Informacje o wszelkich zmianach są komunikowane w sposób określony w niniejszych Zasadach i warunkach.

Kraj rejestracji członka

Minimalna kwota przelewu

Kredyty za polecenie

Maksymalna kwota kredytów za polecenie na transakcję

Wielka Brytania

100 GBP lub równoważna kwota w wysłanej walucie

10 GBP

50 GBP

Australia

100 AUD lub równoważna kwota w walucie wysłanego przelewu

40 AUD

80 AUD

Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Monako, Portugalia, an Marino, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Holandia

150 EUR lub równoważna kwota w walucie wysłanego przelewu

15 EUR

75 EUR

Republika Południowej Afryki

1500 ZAR lub równoważna kwota w walucie wysłanego przelewu

250 ZAR

1250 ZAR

Kanada

200 CAD lub równoważna kwota w walucie wysłanego przelewu

25 CAD

125 CAD

Szwecja

2000 SEK lub równoważna kwota w walucie wysłanego przelewu

200 SEK 

1000 SEK

Singapur

300 SGD lub równoważna kwota w walucie wysłanego przelewu

25 SGD

125 SGD

Norwegia

2000 NOK lub równoważna kwota w walucie wysłanego przelewu

200 NOK

1000 NOK

Nowa Zelandia

300 NZD lub równoważna kwota w walucie wysłanego przelewu

35 NZD

175 NZD

Hongkong

1500 HKD lub równoważna kwota w walucie wysłanego przelewu

150 HKD

750 HKD

3.3. Transakcje spełniające kryteria wyboru

Transakcja wysyłki pieniędzy za pomocą usługi przelewów pieniężnych Skrill jest uważana za transakcję spełniającą kryteria wyboru na potrzeby niniejszych Zasad i warunków, jeśli:

(a) nadawca i odbiorca znajdują się w dwóch różnych krajach;

(b) kwota transakcji jest równa lub przekracza minimalną kwotę transakcji (z wyłączeniem opłat i podatków, w stosownych przypadkach);

(c) transakcja została pomyślnie zakończona. Minimalna kwota przelewu może ulec zmianie w zależności od wybranej waluty i obowiązującego kursu wymiany. Transakcja nie spełnia kryteriów wyboru i nie przysługują za nią kredyty za polecenie, jeśli: (i) polecający używa własnego kodu polecającego, aby zainicjować własne transakcje między powiązanymi kontami; (ii) jeśli transakcja poleconego członka zostanie anulowana w dowolnym czasie z jakiegokolwiek powodu (i nie jest wówczas traktowana jako transakcja spełniająca kryteria wyboru); oraz (iii) jeśli polecony członek podejmie próbę zakwalifikowania się do odbioru kredytów za polecenie poprzez wysłanie środków z powrotem do polecającego.

Aby uniknąć wątpliwości, podkreślamy, że następujące transakcje nie są transakcjami spełniającymi kryteria wyboru: (i) Transakcje zrealizowane za pomocą karty Skrill Prepaid Mastercard®; (ii) wpłaty i wypłaty z konta Skrill należącego do poleconego członka.

3.4. Odbieranie kredytów za polecenie

Kredyty za polecenie mogą zostać odebrane wyłącznie za pomocą konta członkowskiego. Po odebraniu kredytów za polecenie zostaną one wyświetlone w module "Poleć znajomego" w zakładce "Moje konto". Zgromadzone kredyty za polecenie mogą zostać odebrane podczas realizacji kolejnej transakcji spełniającej kryteria wyboru: Członek otrzyma jeden kredyt, który może zrealizować przy kolejnej transakcji, o wartości kredytu za polecenie. Kredyty za polecenie muszą zostać wykorzystane w okresie trzech miesięcy od daty ich otrzymania; po upływie tego czasu kredyty automatycznie wygasną i nie będą dostępne. Kredytów za polecenie nie można przenosić ani wymieniać na gotówkę. Jeśli transakcja zainicjowana przez poleconego członka nie dojdzie do skutku i nie zostanie pomyślnie zakończona, jego kredyty za polecenie staną się ponownie dostępne.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu członek jest przekonany, że istnieją rozbieżności dotyczące kredytów, prosimy o skontaktowanie się z nami. Skrill może wymagać od członka dodatkowych informacji w celu poczynienia ustaleń dotyczących kredytów za polecenie. Wszystkie decyzje dotyczące kredytów za polecenie są ostateczne i są podejmowane według własnego uznania Skrill.

3.5. Udostępnianie kodów polecających

Polecający może udostępnić kod polecający: (i) Poprzez skopiowanie i wysłanie kodu do potencjalnych poleconych członków; (2) drogą mailową w postaci linku lub (3) poprzez udostępnienie linku na zatwierdzonych nośnikach.

Kody polecające mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych. Kody polecające mogą być publikowane lub rozpowszechniane wyłącznie na zatwierdzonych nośnikach. Wszystkie kody polecające udostępnione na innych nośnikach lub za pomocą innych środków zostaną unieważnione. Członkowie nie mogą "spamować" innych osób zaproszeniami do udziału w programie. Dotyczy to wysyłania wiadomości masowych i wiadomości tekstowych do nieznanych osób, jak również za pomocą zautomatyzowanych systemów lub botów za pośrednictwem jakiegokolwiek kanału na potrzeby rozpowszechniania linku polecającego. Polecający nie mogą płacić za reklamę swoich linków polecających. Skrill zastrzega sobie prawo do nakładania kar za takie działania według własnego i rozsądnego uznania.

3.6. Poleceni członkowie

Poleceni członkowie, którzy zarejestrowali się za pomocą ważnego kodu polecającego lub linku, lub którzy wysłali kod polecający po pomyślnym zakończeniu transakcji spełniającej kryteria wyboru otrzymają również kredyty za polecenie o wartości określonej w powyższej tabeli, które mogą wykorzystać od razu przy realizacji pierwszej transakcji spełniającej kryteria wyboru w ramach usługi przelewów pieniężnych Skrill. Kody polecające nie mogą być przekazywane innym osobom, wymieniane na gotówkę lub łączone z innymi programami lub bonusami Skrill. Kody polecające tracą ważność po upływie trzech miesięcy od daty rejestracji konta członkowskiego.

3.7. Wielokrotne polecenia

Jeśli polecony członek otrzyma ten sam kod polecający lub link od wielu polecających, tylko polecający, który ma prawo do rozpowszechniania kodu polecającego lub linku (tak jak to zostało określone według własnego uznania Skrill) otrzyma kredyty za polecenie.

3.8. Informacje ogólne

3.8.1. Skrill, według własnego uznania, może wstrzymać wypłatę kredytów za polecenie w powiązaniu z poleconym członkiem w sytuacji, gdy spółka ma uzasadnione podstawy, aby wierzyć, że polecony członek:

(a) posiadał konto członkowskie (w ramach bezpośredniego stosunku ze Skrill lub za pośrednictwem strony trzeciej) podczas polecania przez polecającego; lub

(b) podejmuje lub próbuje podejmować zakazane działania.

Skrill poinformuje polecającego o zawieszeniu jego konta z wyprzedzeniem lub, jeśli to nie jest możliwe, niezwłocznie po zawieszeniu, podając powody takiego zawieszenia, o ile nie zagraża to bezpieczeństwu spółki lub nie jest niezgodne z prawem.

3.8.2. Kredyty za polecenie obejmują podatek VAT, w stososwnych przypadkach, lub inne obowiązujące podatki od sprzedaży lub usług. Termin "VAT" oznacza podatek od towarów i usług lub jakikolwiek inny równoważny podatek od sprzedaży w danej jurysdykcji.

3.8.3. Skrill udostępni raporty dotyczące kredytów za polecenie polecającemu w module "Poleć znajomego" w zakładce "Moje konto" w zakresie ustalanym przez Skrill od czasu do czasu.

3.8.4. Kredyty za polecenie są przypisywane do konta członkowskiego polecającego. Jeśli konto członkowskie polecającego zostanie z jakiegokolwiek powodu zamknięte (na stałe lub tymczasowo), Skrill nie będzie miał możliwości wypłacenia polecającemu kredytów za polecenie. Polecający ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że jego konto członkowskie pozostanie aktywne. Skrill nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec polecającego za straty lub szkody poniesione z powodu zawieszenia lub zamknięcia konta członkowskiego polecającego.

3.8.5. Kredyty za polecenie nie zostaną przyznane polecającemu i Skrill zastrzega sobie prawo do odebrania kredytów przyznanych polecającemu w odniesieniu do każdego polecającego, co do którego Skrill ma rozsądne podstawy, aby twierdzić, że zachowuje się w sposób noszący znamiona nadużycia, oszustwa lub podejmuje zakazane działania.

4. Zakazane działania

Polecający nie może i powinien zapewnić, że poleceni członkowie nie będą podejmować niżej wymienionych działań:

(a) Tworzenie lub obsługiwanie wielu kont członkowskich bez uprzedniej pisemnej zgody Skrill.

(b) Dokonywanie, według własnego ale rozsądnego uznania Skrill, fałszywych i/lub sztucznych transakcji wyłącznie w celu wygenerowania kredytów za polecenie.

(c) Otwieranie lub obsługiwanie konta dla partnerów handlowych, bez uprzedniej pisemnej zgody Skrill.

(d) Rejestracja konta członkowskiego w imieniu innej osoby.

(e) Zezwolenie stronom trzecim na publikowanie własnego linku polecającego na ich stronach internetowych, w mediach społecznościowych lub innych materiałach marketingowych;

(f) Oferowanie bonusów lub nagród nowym członkom celem zachęcenia ich do założenia konta członkowskiego.

(g) Tworzenie lub stosowanie mechanizmu mającego na celu sztuczne lub automatyczne generowanie zarejestrowanych kont na potrzeby korzystania z usług przelewów pieniężnych Skrill.

(h) Rejestracja konta Skrill za pomocą podrobionych, sfałszowanych, skopiowanych, ukradzionych lub w inny sposób zmienionych dokumentów tożsamości.

(i) Używanie lub tworzenie materiałów o charakterze wyraźnie seksualnym, obraźliwym, bluźnierczym, pełnych nienawiści, zawierających groźby, szkodliwych, graficznie agresywnych, oszczerczych, oczerniających, napastliwych lub dyskryminujących (w oparciu o rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, religię, płeć, orientację seksualną czy niepełnosprawność fizyczną).

(j) Lekceważenie lub portretowanie Skrill lub osób polecających spółkę w sposób, który ma negatywny wpływ na jej reputację.

(k) Próba sztucznego generowania poleconych członków poprzez podanie fałszywych informacji lub przeinaczenie informacji;

(l) Podejmowanie lub próba podjęcia nieuczciwych działań;

(m) Realizacja transakcji, które nie mają celu komercyjnego lub nie przynoszą korzyści osobistej posiadaczowi konta Skrill.

5. Zapewnienia polecającego

5.1.  Polecający zapewnia, oświadcza i gwarantuje Skrill, że:

(a) O ile nie zostanie upoważniony przez Skrill na piśmie, polecający udostępni kody polecające i linki wyłącznie na stronach internetowych, platformach mobilnych lub w aplikacjach (oraz na stronach mediów społecznościowych (tj. Facebook, LinkedIn, Twitter czy Instagram) lub w innym otoczeniu cyfrowym, w którym polecający ma prawo i upoważnienie do publikowania treści (“Zatwierdzone nośniki”), do udostępniania kodów polecających lub linków i do promowania usług przelewów pieniężnych Skrill lub programu PZ PPS;

(b) Polecający nie może licytować żadnych słów kluczy lub wyszukiwarek działających na zasadzie "płać za kliknięcie" w sytuacji, gdy słowo kluczowe zawiera materiały stanowiące własność intelektualną Skrill (lub licencjodawców spółki) ani żadnych ich wersji lub błędnych wersji wyrazów.

(c) Wszystkie informacje udostępnione przez polecającego spółce Skrill oraz na temat spółki Skrill są prawdziwe, dokładne i kompletne.

(d) Polecający nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Skrill oraz, w stosownych przypadkach, bez uprzedniej pisemnej zgody docelowego odbiorcy, angażować się w rozpowszechnianie wiadomości masowych (spam), wspominając przy tym lub odsyłając w jakikolwiek sposób do spółki Skrill, do usługi przelewów pieniężnych Skrill lub wykorzystując materiały stanowiące własność intelektualną spółki. Ponadto, polecający ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że jego praktyki w zakresie komunikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami.

(e) Polecający nie może oferować, promować i reklamować programu Poleć znajomego Przelewy pieniężne Skrill lub usług przelewów pieniężnych Skrill w krajach, w których: (a) Skrill nie może oferować lub ma ograniczone możliwości w zakresie oferowania usług przetwarzania płatności (b) poinformuje polecającego, że nie może on promować programu PZ PPS i/lub usług przelewów pieniężnych Skrill.

(f) Skrill musi postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami, licencjami i kodeksami postępowania dotyczącymi promocji i marketingu usług przelewów pieniężnych Skrill i programu PZ PPS;

(g) O ile członek nie został upoważniony przez Skrill na piśmie, nie może oferować lub wręczać rekompensaty finansowej (w tym wypłaty cashback) lub innej nagrody, która została przygotowana z myślą o zachęceniu poleconych członków do korzystania z usług przelewów pieniężnych Skrill.

(h) Skrill nie może realizować i musi zapewnić, że poleceni członkowie nie będą realizowali zakazanych transakcji.

(i) O ile członek nie został upoważniony przez Skrill na piśmie, nie może podejmować działań mających na celu namawianie, zachęcanie lub nakłanianie członków Skrill do zmodyfikowania lub rozwiązania dotychczasowej umowy ze Skrill, aby mogli stać się poleconymi członkami.

(j) Skrill nie może naruszać i musi zapewnić, że poleceni członkowie nie naruszą warunków korzystania z usług Skrill lub nie będą próbowali obejść procedur bezpieczeństwa lub weryfikacji Skrill.

(k) Skrill nie sfinalizuje transakcji, które według własnego, rozsądnego uznania Skrill są podejrzane, nieautoryzowane, nieuczciwe lub podstępne, w tym między innymi transakcji, które są związane z praniem brudnych pieniędzy, finansowaniem aktów terroryzmu, oszustwami lub innymi działaniami niezgodnymi z prawem.

(l) Członek zobowiązuje się współpracować ze Skrill w ramach dochodzenia dotyczącego podejrznia o nielegalne, niewłaściwe lub nieuczciwe działanie.

5.2. Niczego w niniejszych Zasadach i warunkach nie należy rozumieć jako przyznanie polecającemu prawa własności do własności intelektualnej należącej do Skrill. Polecający nie może zgłaszać żadnych roszczeń wobec prawa do własności w odniesieniu do własności intelektualnej, która została udostępniona w bezpośredni lub pośredni sposób polecającemu przez Skrill w powiązaniu z niniejszymi Zasadami i warunkami.

5.3. Skrill zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w dowolnym czasie, bez informowania o tym polecającego i według własnego uznania, zatwierdzonego nośnika oraz innych form komunikacji, mediów i stron internetowych celem upewnienia się, czy polecający działa zgodnie z niniejszymi Zasadami warunkami oraz z Warunkami korzystania z konta Skrill.

6. Procedura sporu/Ograniczenie odpowiedzialności/Odszkodowanie

Członek ma trzydzieści (30) dni od daty otrzymania każdego kredytu za polecenie ("Okres odbioru") na zakwestionowanie kwoty lub kalkulacji przyznanego kredytu za polecenie ("Roszczenia"). W sytuacji, gdy powiadomienie zostanie doręczone w okresie odbioru, Skrill zobowiązuje się podjąć wysiłki uzasadnione z handlowego punktu widzenia w celu przeprowadzenia dochodzenia i rozwiązania jakichkolwiek błędów lub rozbieżności i wypłacenia członkowi ewentualnego zaległego kredytu za polecenie. Jeśli członek nie dostarczy Skrill skargi w okresie odbioru, zostanie to uznane za akceptację kredytu za polecenie. Po upływie okresu odbioru Skrill nie ma obowiązku rozpatrywać skarg i, w zakresie dozwolonym przez prawo, niniejszym spółka jest zwolniona z jakiegokolwiek obowiązku wypłacenia zaległego kredytu za polecenie, który mógł być wymagalny.

7. Czas trwania i rozwiązanie umowy

7.1. Skrill zastrzega sobie prawo do zakończenia programu PZ PPS w dowolnym czasie według własnego uznania, wysyłając do członka powiadomienie z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem na główny adres e-mail podany przy rejestracji konta Skrill.

7.2. W odniesieniu do członka niniejsze Zasady i warunki automatycznie przestaną obowiązywać w razie rozwiązania i/lub zawieszenia konta członkowskiego polecającego.

7.3. Skrill może wstrzymać udział polecającego w programie PZ PPS niezwłocznie oraz wstrzymać wszystkie niewykorzystane kredyty za polecenie, jeśli: (i) polecający naruszy niniejsze Zasady i warunki oraz Warunki korzystania z konta Skrill; lub (ii) Skrill według własnego uznania jest przekonany, że polecający lub jeden z poleconych przez niego członków wykonał zakazane działanie zgodnie z niniejszymi Zasadami i warunkami.

8. Konsekwencje rozwiązania umowy

8.1. Po rozwiązaniu niniejszej umowy z jakiegokolwiek powodu udział polecającego w programie PZ PPS zostanie wstrzymany i wszystkie niewykorzystane kredyty za polecenie zostaną automatycznie cofnięte.

8.2. Rozwiązanie niniejszych Zasad i warunków, niezależnie od tego, z czego wynika, nie ma wpływu na żadne rzeczywiste lub warunkowe zobowiązania lub roszczenia jednej ze stron, które powstały przez rozwiązaniem niniejszych Zasad i warunków.

8.3. Po rozwiązaniu niniejszych Zasad i warunków polecający jest zobowiązany zwrócić niezwłocznie Skrill wszelkie udostępnione mu materiały.

8.4. Wszelkie postanowienia niniejszych Zasad i warunków, które nakładają obowiązek po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszych Zasad i warunków zachowują ważność także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszych Zasad i warunków.

9. Prywatność i dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Informacją o prywatności Paysafe, którą można znaleźć na stronie internetowej Skrill. Skrill może wymagać od polecającego dodatkowych informacji, aby sprawdzić zgodność z niniejszymi Zasadami i warunkami.

10. Podatek

Skrill nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie podatki, cła, opłaty, kary, trybuty i inne kwoty wymagalne przez polecającego od organów rządowych i regulacyjnych i wynikające z niniejszych Zasad i warunków. Polecający ponosi odpowiedzialność za składanie raportów i regulowanie podatków, ceł, opłat, kar, trybutów orz innych kwot wymagalnych lub podlegających zgłaszaniu w powiązaniu z kredytami za polecenie zdobytymi w ramach programu PZ PPS.

11. Zmiany w niniejszych Zasadach i warunkach

Skrill zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad i warunków w dowolnym czasie, łącznie ze zmianą obowiązującej stawki kredytów za polecenie i wprowadzeniem nowych zasad dotyczących udziału polecającego w programie Poleć znajomego Przelewy pieniężne Skrill poprzez dostarczenie polecającemu powiadomienia z dwumiesięcznym wyprzedzeniem wysłanego na adres e-mail podany przy rejestracji konta. Nieprzerwany udział polecającego w programie Poleć znajomego Przelewy pieniężne Skrill po wprowadzeniu tych zmian oznacza ich akceptację. 7.3 Powiadomienie z dwumiesięcznym wyprzedzeniem nie obowiązuje w sytuacji, gdy jesteśmy przekonani, że zmiana w żaden sposób nie ogranicza praw polecającego ani nie zwiększa zakresu jego obowiązków. W takich przypadkach zmiana wchodzi w życie niezwłocznie bez uprzedniego powiadamiania.

12. Powiadomienia
Powiadomienia do polecającego są wysyłane na główny adres e-mail podany przy rejestracji konta. Powiadomienia do Skrill należy wysyłać na adres help@skrill.com. Wszelkie wiadomości lub powiadomienia wysłane drogą mailową będą traktowane jako otrzymane tego samego dnia, jeśli znajdą się w skrzynce pocztowej polecającego przed 16:30 w dniu roboczym. Jeśli wiadomość znajdzie się w skrzynce polecającego po16:30 w dniu roboczym lub w jakimkolwiek innym czasie, będzie traktowana za doręczoną w kolejnym dniu roboczym.

13. Siły wyższe

Skrill nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, w których nie może pełnić swoich obowiązków bezpośrednio lub pośrednio z powodu zdarzenia lub okoliczności znajdujących się poza rozsądną kontrolą spółki, takich jak: zaniechanie lub pominięoe działania przez rząd; działania operatorów telekomunikacyjnych lub innych kompetentnych władz; wojna, działania wojskowe lub zamieszki; trudności, opóźnienia lub awarie związane z działaniem maszyn lub systemu przetwarzania danych, zakładu, produkcji; dostawa usług przelewów pieniężnych Skrill przez strony trzecie lub w odniesieniu do polecającego, dostawa usług zgodnie z niniejszymi Zasadami i warunkami; nieprzewidziane okoliczności, niesprzyjająca pogoda, awaria lub przerwa w dostawie prądu, powódź, susza, uderzenie pioruna lub pożar; strajk, blokada, spór handlowy lub zakłócenia w pracy.

14. Przypisanie

Polecający nie może przypisywać, przenosić, podzlecać lub w jakikolwiek inny sposób przekazywać praw i obowiązków wynikających z niniejszych Zasad i warunków bez uprzedniej pisemnej zgody Skrill.

15. Ogólne 

15.1. Niniejsze zasady i warunki podlegają i powinny być interpretowane zgodnie z przepisami Anglii i Walii. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Zasad i warunków lub w inny sposób powiązane z kontem Skrill polecającego powinny się toczyć na terenie Anglii i Walii.

15.2. W razie jakichkolwiek rozbieżności między wersją przetłumaczoną a oryginalną wersją angielską niniejszych Zasad i warunków, wersja angielska ma moc nadrzędną.

15.3. Program PZ PPS nie powinien być interpretowany jako tworzenie stosunku pracy, stosunku przedstawicielstwa lub partnerstwa między polecającym a Skrill lub spółką należącą do grupy Paysafe. Polecający nie posiada umocowania do zaciągania zobowiązań w imieniu Skrill lub do zawierania jakichkolwiek umów w imieniu spółki i nie jest traktowany jako agent spółki Skrill lub jakiejkolwiek firmy należącej do grupy Skrill.

15.4. Jeśli którakolwiek część niniejszych Zasad i warunków zostanie uznana przez sąd właściwej jurysdykcji za nieaktualną, niezgodną z prawem lub nieegzekwowalną, wówczas dana część zostanie oddzielona od reszty Zasad i warunków, które zachowają ważność i będą egzekwowalne z najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przez prawo.