Zasady i warunki przelewów pieniężnych Skrill

[Wersja - grudzień 2021 r.]

1. Usługa przelewu pieniężnego Skrill

Usługa przelewu pieniężnego Skrill to dodatkowa usługa oferowana posiadaczom konta Skrill, dzięki której mogą oni wysłać pieniądze znanej sobie osobie lub firmie. Pieniądze zostaną przekazane przy użyciu wybranej Metody Płatności (zgodnie z definicją w punkcie 10 poniżej) na konto bankowe lub Portfel Mobilny Odbiorcy. Skrill może włączać inne opcje odbioru pieniędzy zgodnie z informacjami podawanymi na stronie internetowej Skrill ("Usługa przelewu pieniężnego Skrill"). Przekazy dla firm są płatne wyłącznie na rachunek bankowy Odbiorcy.

2. Zakres Zasad i warunków przelewów pieniężnych Skrill

2.1. Uzyskanie dostępu i korzystanie z Usługi przelewu pieniężnego Skrill, oznacza akceptację niniejszych zasad i warunków („Zasady i warunki przelewów pieniężnych Skrill”).

2.2. Korzystanie przez użytkownika z usługi przelewów pieniężnych Skrill podlega Zasadom i warunkom przelewów pieniężnych Skrill oraz Warunkom korzystania z konta Skrill.

2.3. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy Warunkami korzystania z konta Skrill a niniejszymi Zasadami i warunkami przelewów pieniężnych Skrill niniejsze Zasady i warunki przelewów pieniężnych Skrill będą miały pierwszeństwo w zakresie tych rozbieżności.

2.4. Punkty 8.4, 8.5, 9.4, 9.5, 9.6, oraz 13.3 Warunków korzystania z konta Skrill nie mają zastosowania do Usługi przelewu pieniężnego Skrill.

3. Dostęp do Usługi

Obecni posiadacze konta Skrill mogą korzystać z usługi po zalogowaniu się na swoim koncie Skrill i wybraniu opcji "Przelew pieniężny Skrill". Nowi klienci muszą otworzyć konto Skrill, jeśli zechcą skorzystać z Usługi przelewu pieniężnego Skrill. Posiadacze konta Skrill muszą wybrać Metodę Płatniczą, aby zrealizować transakcję za pomocą Usługi przelewu pieniężnego Skrill. W zależności od wybranej Metody Płatności konieczne może być poddanie się dodatkowej weryfikacji i/lub zaakceptowanie warunków korzystania z usług osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przeczytanie warunków i zasad takich osób trzecich i stosowanie się do nich.

4.Wysyłanie pieniędzy

4.1. Zdecydowanie radzimy, aby wysyłać pieniądze tylko do znanych sobie osób. Jeśli środki zostały pobrane z Metody Płatności, nie ma możliwości anulowania lub cofnięcia transakcji.

4.2. Aby wysłać pieniądze, wystarczy zalogować się na swoje konto Skrill i wybrać opcję "Przelew pieniężny Skrill". Następnie należy podać następujące dane dotyczące zlecenia płatności: kwota pieniędzy, która ma być wysłana; waluta; dane Odbiorcy (takie jak nazwa, adres e-mail, IBAN), w tym kraj zamieszkania Odbiorcy lub (w przypadku płatności na rzecz firmy) kraj rejestracji lub siedziby Odbiorcy; oraz IBAN (lub odpowiedni numer konta). W zależności od wybranej Metody Płatności i wymogów prawnych obowiązujących w danym regionie konieczne może być podanie dodatkowych informacji weryfikacyjnych.

4.3. Pieniądze można przesłać za pomocą dowolnej Metody Płatności dostępnej w danym regionie. Aby zobaczyć dostępne Metody Płatności, prosimy kliknąć tutaj. Nie można korzystać z salda Konta Skrill ani z żadnych innych dostępnych opcji płatności, które umożliwiają wpłatę środków na konto Skrill, do przesyłania pieniędzy za pomocą Usługi przelewu pieniężnego Skrill.

4.4. Aby umożliwić Skrill realizację zlecenia płatności, środki zostaną pobrane przy użyciu Metody Płatności i chwilowo przejdą przez konto Skrill użytkownika, a dopiero następnie zostaną przekazane odpowiednio Odbiorcy lub jednemu z naszych partnerów płatniczych (więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie 4.5 poniżej). Oznacza to, że wszystkie transakcje zrealizowane za pomocą Usługi przelewu pieniężnego Skrill zostaną wyświetlone w "Historii transakcji" na koncie Skrill użytkownika.

4.5. Aby przesłać pieniądze za pomocą Usługi przelewu pieniężnego Skrill, do realizacji przekazu do Odbiorcy możemy wykorzystać jednego z naszych partnerów płatniczych. W takim przypadku środki zostaną zapisane na konto odpowiedniego partnera płatniczego. Partner płatniczy ponosi wówczas odpowiedzialność za zapewnienie przekazania płatności Odbiorcy. Bez uszczerbku dla postanowień punktu 15.5 Warunków korzystania z konta Skrill nasze obowiązki wynikające z niniejszych Zasad i warunków przelewów pieniężnych Skrill w zakresie dalszego przekazania środków wygasają po uznaniu tych środków na koncie odpowiedniego partnera płatniczego. W związku z tym po takim uznaniu środków nie ponosimy odpowiedzialności za dalsze ich przekazanie przez danego partnera płatniczego. Wszelkie skargi, które dotyczą nas lub oferowanych przez nas usług powinny być kierowane w pierwszym rzędzie do nas za pośrednictwem Centrum obsługi klienta.

4.6. Pieniądze można wysyłać z dowolnego kraju aktualnie obsługiwanego przez Usługę przelewu pieniężnego Skrill i można je wysyłać do Odbiorców w dowolnym kraju aktualnie obsługiwanym przez Usługę przelewu pieniężnego Skrill. Aby zobaczyć listę tych krajów, proszę kliknąć tutaj. Możemy modyfikować listę krajów, z/do których można wysłać pieniądze, bez obowiązku przestrzegania procedury opisanej w punkcie 17 Warunków korzystania z konta Skrill.

4.7. Decyzja o przekazaniu pieniędzy firmie tytułem zapłaty za towary lub usługi oznacza przyjęcie do wiadomości, że nie mamy kontroli nad jakością, bezpieczeństwem lub dostawą takich towarów lub usług dostarczanych przez daną firmę i nie będziemy za nie odpowiedzialni.

5. Czasy i limity transakcji

5.1. W razie wysyłania pieniędzy do Odbiorcy przy użyciu karty debetowej lub kredytowej jako Metody Płatności środki zazwyczaj zostaną natychmiastowo pobrane z karty użytkownika i zazwyczaj zostaną uznane na koncie Odbiorcy jeszcze tego samego dnia. W razie wysyłania pieniędzy przy użyciu przelewu bankowego jako Metody Płatności zazwyczaj mija od 2 do 5 dni, zanim środki zostaną uznane na koncie bankowym Odbiorcy. Transakcje mogą być opóźnione z jakiegokolwiek powodu określonego w punkcie 9.2 niniejszych Zasad i warunków przelewów pieniężnych Skrill, jeżeli Odbiorca jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości zgodnie z punktem 8.2 niniejszych Zasad i warunków przelewów pieniężnych Skrill lub jeżeli rachunek Odbiorcy został zastrzeżony przez dostawcę usług płatniczych.

5.2. Limity transakcji dotyczą Usługi przelewu pieniężnego Skrill i różnią się w zależności od statusu konta Skrill użytkownika, wybranej Metody Płatności, kraju zamieszkania użytkownika oraz kraju Odbiorcy. Odrębne limity transakcyjne mogą mieć zastosowanie do przelewów na rzecz firm. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany limitów transakcji według naszego wyłącznego uznania. Jeśli kwota, którą użytkownik chce przelać, przekracza limit transakcji, niezwłocznie go o tym powiadomimy i nie będzie on mógł zrealizować transakcji, dopóki nie obniży kwoty zgodnie z obowiązującym limitem transakcji.

6. Działania zabronione

Oprócz zakazanych transakcji wymienionych w punkcie 11 Warunków korzystania z konta Skrill podczas korzystania z Usługi przekazu pieniężnego Skrill zakazane są również następujące transakcje: (a) przelewanie środków w imieniu osób trzecich; oraz (b) korzystanie z Usługi przelewu pieniężnego Skrill w celu wypłaty gotówki z karty kredytowej użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do dodawania według naszego wyłącznego uznania kategorii zakazanych transakcji w odniesieniu do Usługi przelewu pieniężnego Skrill poprzez dodawanie takich kategorii do niniejszych Zasad i warunków przelewów pieniężnych Skrill lub do polityki akceptowalnego korzystania udostępnionej na naszej stronie internetowej.

7. Opłaty

7.1. Z zastrzeżeniem punktu 2.4 powyżej opłaty za Usługę przelewu pieniężnego Skrill będą pobierane zgodnie z punktem 13 Warunków korzystania z konta Skrill oraz zakładką "Opłaty" na naszej stronie internetowej. Obowiązują przeliczenia walutowe.

7.2. Wszelkie obowiązujące opłaty zgodnie z punktem 13.6 Warunków korzystania z konta Skrill ponosi użytkownik, a nie Odbiorca. Odbiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty naliczane przez operatora usług płatniczych za otrzymanie środków.

8. Dane osobowe Odbiorców

8.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania danych osobowych użytkownika i Odbiorcy w celu świadczenia Usługi przelewu pieniężnego Skrill, jak również w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dane osobowe obejmują między innymi: imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu oraz inne informacje, które mogą być przez nas wymagane na potrzeby Usługi przelewu pieniężnego Skrill lub w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub wymogami regulacyjnymi. Wysyłając instrukcję płatności, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z naszą Polityką Prywatności dostępną na naszej stronie internetowej pod adresem: https://www.paysafe.com/en/paysafegroup/privacy-policy/.

8.2. Jeżeli wymaga tego obowiązujące prawo lub wymogi regulacyjne, Odbiorca może zostać poproszony przez Dostawcę Zewnętrznego o zweryfikowanie swojej tożsamości przed otrzymaniem przekazywanych środków. Jeśli Odbiorca nie zweryfikuje swojej tożsamości w ciągu trzydziestu jeden (31) dni, przelew zostanie odrzucony i środki zostaną zwrócone za pomocą Metody Płatności zgodnie z punktem 9.3 poniżej.

9. Zawieszenie lub anulowanie zlecenia płatniczego

9.1. Skrill traktuje wszystkie zlecenia płatnicze jako dyspozycje. Nie ma możliwości anulowania zlecenia płatniczego po złożeniu dyspozycji.

9.2. Oprócz praw określonych w Zasadach i warunkach konta Skrill firmie Skrill przysługuje również prawo do zawieszenia lub anulowania zlecenia płatniczego, jeżeli: wymaga tego od nas obowiązujące prawo lub przepisy; Skrill lub partner płatności nie jest w stanie zweryfikować tożsamości Odbiorcy; zlecenia płatności podane przez użytkownika są niekompletne lub nieprawidłowe; transakcja została odrzucona przez dostawcę usług płatniczych Odbiorcy lub naszego partnera płatności; lub mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że przelew stanowi transakcję zabronioną zgodnie z punktem 11 Warunków korzystania z konta Skrill lub punktem 6 niniejszych Zasad i warunków przelewów pieniężnych Skrill lub jest w inny sposób zabroniony zgodnie z obowiązującym prawem.

9.3. W przypadku, gdy nie będziemy w stanie wykonać zlecenia płatniczego, podejmiemy trzy (3) oddzielne próby zwrotu kwoty na Metodę Płatności użytkownika. Jeśli nasza trzecia próba zwrócenia środków za pomocą Metody Płatniczej użytkownika zakończy się niepowodzeniem, uznamy równoważną kwotę na Koncie Skrill użytkownika. Jeśli środki zostaną uznane na koncie Skrill użytkownika, nie będzie on mógł już z nich skorzystać dla potrzeb Usługi przelewu pieniężnego Skrill. Będzie je mógł jednak wydać u internetowych partnerów handlowych Skrill lub będzie je mógł wypłacić w zgodzie z punktem 12 Warunków korzystania z konta Skrill.

10. Definicje

10.1. O ile nie stwierdzono inaczej, wszystkie terminy zdefiniowane w Warunkach korzystania z konta Skrill mają takie samo znaczenie w niniejszych Zasadach i warunkach przelewów pieniężnych Skrill.

10.2. „Portfel mobilny” oznacza usługę telefoniczną, która umożliwia klientom wpłacanie i otrzymywanie pieniędzy na koncie przechowywanym w telefonie komórkowym.

10.3. „Metoda płatności” oznacza przelew bankowy i instrumenty płatnicze, w tym między innymi karty kredytowe, karty debetowe oraz alternatywne metody płatności, które udostępniamy zgodnie z informacjami na stronie internetowej Skrill.

10.4. „Odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub firmę, do której użytkownik wysyła środki za pośrednictwem Usługi przelewu pieniężnego Skrill.

10.5. „IBAN” oznacza Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego.