Przelew pieniężny Skrill Zasady i warunki

[Wersja – Październik 2020]

1. Usługa przelewu pieniężnego Skrill 
Usługa przelewu pieniężnego Skrill to dodatkowa usługa oferowana posiadaczom konta Skrill, dzięki której mogą oni wysłać pieniądze innej osobie, którą znają.Pieniądze są przelewane za pomocą metody płatności wybranej przez posiadacza konta Skrill (tak jak zostało to określone w części 10 poniżej) na rachunek bankowy lub do portfela mobilnego odbiorcy. Skrill może włączać inne opcje odbioru pieniędzy, jak to pokazano na stronie internetowej Skrill ("Usługa przelewu pieniężnego Skrill").

2. Zakres Zasad i warunków usługi przelewu pieniężnego Skrill
2.1
 Korzystając z usługi przelewu pieniężnego Skrill, użytkownik akceptuje niniejsze zasady i warunki ("Zasady i warunki usługi przelewu pieniężnego Skrill"). 

2.2 Zasady i warunki usługi przelewu pieniężnego Skrill dotyczą usługi przelewu pieniężnego Skrill wraz z Warunkami korzystania z konta Skrill. .

2.3 W razie niespójności między Warunkami korzystania z konta Skrill oraz niniejszymi Zasadami i warunkami usługi przelewu pieniężnego Skrill, Zasady i warunki usługi przelewu pieniężnego Skrill, w zakresie niespójności, mają moc nadrzędną.

2.4 Części 8.4, 8.5, 9.4, 9.5, 9.6, 13.3 oraz część 13.3 Warunków korzystania z konta Skrill nie obowiązują w odniesieniu do usługi przelewu pieniężnego Skrill. 

3. Dostęp do usługi
W zależności od wybranej metody płatności użytkownik może zostać poproszony o poddanie się dodatkowej weryfikacji i/lub zaakceptowanie zasad i warunków stron trzecich. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami i warunkami osób trzecich oraz do ich przestrzegania. W zależności od wybranej metody płatności, możesz zostać poproszona/y o poddanie się dodatkowej weryfikacji i/lub zaakceptowanie zasad i warunków stron trzecich. Ponosisz odpowiedzialność za zapoznanie się z zasadami i warunkami stron trzecich oraz za ich przestrzeganie.

4. Wysyłka pieniędzy
4.1
 Zdecydowanie zalecamy wysyłanie pieniędzy wyłącznie osobom, które są znane użytkownikowi. Po pobraniu środków z metody płatniczej użytkownika anulowanie lub cofnięcie transakcji nie będzie możliwe.

4.2 Aby wysłać pieniądze, wystarczy się zalogować do konta Skrill i wybrać opcję 'Przelew pieniężny Skrill'. Następnie należy podać następujące dane dotyczące zlecenia płatności: kwota pieniędzy, którą użytkownik chce wysłać, waluta oraz dane odbiorcy, łącznie z krajem zamieszkania odbiorcy. Z zastrzeżeniem wybranej metody płatności i wymogów prawnych obowiązujących w regionie użytkownika użytkownik może zostać poproszony o poddanie się dodatkowej weryfikacji.

4.3 Użytkownik może wysyłać pieniądze przy pomocy dowolnych metod płatniczych dostępnych w jego regionie. Aby sprawdzić, które metody płatnicze są dostępne, należy kliknąć tutaj. Użytkownik nie może korzystać z salda konta Skrill lub innych metod płatności, które umożliwiają zasilanie konta Skrill, do wysyłania pieniędzy przy pomocy usługi przelewu pieniężnego Skrill.

4.4 Na potrzeby realizacji zlecenia płatności środki zostaną pobrane przez Skrill za pomocą metody płatniczej użytkownika i zostaną niezwłocznie przekazane na jego konto Skrill, następnie do odbiorcy lub jednego z naszych partnerów zajmujących się obsługą płatności, stosownie do sytuacji (więcej szczegółów można znaleźć w części 4.5 poniżej). Oznacza to, że wszystkie transakcje zrealizowane za pomocą usługi przelewu pieniężnego Skrill zostaną wyświetlone w 'Historii transakcji' na koncie Skrill użytkownika. 

4.5 Aby wysłać pieniądze do odbiorcy za pomocą usługi przelewu pieniężnego Skrill, możemy skorzystać z pomocy jednego z naszych partnerów zajmujących się obsługą płatności. W związku z tym po przelaniu tych środków nie ponosimy odpowiedzialności za ich dalsze przekazanie przez partnera płatniczego. Partner płatniczy ponosi wówczas odpowiedzialność za zapewnienie przekazania płatności odbiorcy. Bez uszczerbku dla postanowień części 15.5 Warunków korzystania z konta Skrill nasze obowiązki wynikające z niniejszych Zasad i warunków usługi przelewu pieniężnego Skrill w zakresie dalszego przekazania środków wygasają po ich przelaniu do odpowiedniego partnera płatniczego.

4.6 Użytkownik może wysłać pieniądze z dowolnego kraju obsługiwanego przez usługę przelewu pieniężnego Skrill i może je wysłać do odbiorcy zamieszkałego w jednym z krajów aktualnie obsługiwanych przez usługę przelewu pieniężnego Skrill. Aby zobaczyć listę tych krajów, należy kliknąć tutaj. Lista krajów, z/do których można wysłać pieniądze, może ulegać zmianom bez obowiązku przestrzegania procedury opisanej w części 17 Warunków korzystania z konta Skrill.

5. Czasy i limity transakcji
5.1
 Jeśli użytkownik wysyła pieniądze do odbiorcy za pomocą karty kredytowej lub debetowej, środki zazwyczaj są pobierane z jego karty natychmiast i są księgowane na rachunku odbiorcy w tym samym dniu. Jeśli użytkownik wysyła pieniądze przelewem bankowym, zazwyczaj zaksięgowanie środków na rachunku bankowym odbiorcy zajmuje 2-5 dni. Transakcje mogą być opóźnione z jednego z powodów określonych w części 9.2 Zasad i warunków usługi przelewu pieniężnego Skrill, jeśli odbiorca musi zidentyfikować swoją tożsamość zgodnie z częścią 8.2 Zasad i warunków usługi przelewu pieniężnego Skrill lub jeśli konto odbiorcy zostało ograniczone przez jego operatora usługi. 

5.2 Usługa przelewu pieniężnego Skrill jest objęta limitami transakcji, które mogą się różnić w zależności od statusu konta Skrill użytkownika, wybranej metody płatniczej, kraju zamieszkania oraz kraju, do którego użytkownik wysyła środki. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany limitów transakcji, według własnego uznania. Jeśli kwota, którą użytkownik chce przelać przekracza limit transakcji, powiadomimy go o tym niezwłocznie i nie będzie mógł zrealizować transakcji, dopóki nie obniży kwoty zgodnie z obowiązującym limitem transakcji. 

6. Zakazane działania
Oprócz zakazanych transakcji, o których mowa w części 11 Warunków korzystania z konta Skrill, podczas korzystania z usługi przelewu pieniężnego Skrill zakazane są również niżej wymienione transakcje: (a) przelewanie środków w imieniu stron trzecich; oraz (b) korzystanie z usługi przelewu pieniężnego Skrill do wypłaty gotówki z karty kredytowej użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego uznania, do dodawania kategorii zakazanych transakcji w odniesieniu do przelewu pieniężnego Skrill poprzez dodawanie takich kategorii do niniejszych Zasad i warunków usługi przelewu pieniężnego Skrill lub polityki akceptowalnego korzystania opublikowanej na naszej stronie internetowej.

7. Opłaty
7.1
Z zastrzeżeniem części 2.4 powyżej opłaty za usługę przelewu pieniężnego Skrill będą naliczane zgodnie z częścią 14 Warunków korzystania z konta Skrill oraz z zakładką ‘Opłaty’ na naszej stronie internetowej. Obowiązują przeliczenia walutowe. 

7.2 Nadawca, a nie odbiorca, ponosi wszelkie obowiązujące opłaty w zgodzie z częścią 13.6 Warunków korzystania z konta Skrill. Odbiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty naliczane przez operatora usług płatniczych za otrzymanie środków. 

8. Dane osobowe odbiorcy
8.1
 Użytkownik akceptuje, że mamy obowiązek prawny przetwarzać dane osobowe nadawcy i odbiorcy na potrzeby świadczenia usługi przelewu pieniężnego Skrill, jak również na potrzeby zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dane osobowe obejmują, między innymi, imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu oraz inne informacje wymagane przez nas od czasu do czasu na potrzeby usługi przelewu pieniężnego Skrill lub w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami lub wymogami regulacyjnymi. Wysyłając polecenie zapłaty, użytkownik potwierdza, że przeczytał Politykę prywatności dostępną na naszej stronie pod adresem: https://www.paysafe.com/en/paysafegroup/privacy-policy/.

8.2 Jeśli wymagają tego przepisy lub takie są wymogi prawne, odbiorca może zostać zmuszony do weryfikacji swojej tożsamości przed odebraniem przelanych środków. Jeśli odbiorca nie zweryfikuje swojej tożsamości w ciągu trzydziestu jeden (31) dni przelew zostanie odrzucony i środki zostaną zwrócone za pomocą metody płatniczej użytkownika w zgodzie z częścią 9.3 poniżej.

9. Zawieszenie lub anulowanie zlecenia płatności
9.1 Użytkownik nie może anulować zlecenia płatności po złożeniu wniosku.

9.2 Oprócz wszelkich praw wymienionych w Zasadach i warunkach konta Skrill, Skrill przysługuje prawo zawieszenia lub anulowan ia polecenia zapłaty, jeśli: wymaga tego od nas obowiązujące prawo lub przepisy; Skrill lub partner płatniczy nie jest w stanie zweryfikować tożsamości odbiorcy; dostarczone zlecenia płatności są niekompletne lub nieprecyzyjne; transakcja została odrzucona przez operatora usług płatniczych odbiorcy lub naszego partnera płatniczego; mamy rozsądne powody, aby wierzyć, że przelew stanowi zakazaną transakcję w zgodzie z częścią 11 Warunków korzystania z konta Skrill lub częścią 6 niniejszych Zasad i warunków usługi przelewu pieniężnego Skrill, lub jest w inny sposób zakazany na mocy obowiązujących przepisów.

9.3 W sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie zrealizować zlecenia płatności, podejmiemy trzy (3) osobne próby zwrócenia kwoty płatności za pomocą metody płatniczej użytkownika. Jeśli nasza trzecia próba zwrócenia środków za pomocą metody płatniczej użytkownika zakończy się niepowodzeniem, zaksięgujemy równoważną kwotę na jego koncie Skrill. Jeśli środki zostaną zaksięgowane na koncie Skrill użytkownika, nie będzie ich mógł użyć podczas korzystania z usługi przelewu pieniężnego Skrill. Będzie je mógł jednak wydać u internetowych partnerów handlowych Skrill lub będzie je mógł wypłacić w zgodzie z częścią 12 Warunków korzystania z konta Skrill. 

10. Definicje
10.1
O ile nie zostanie określone inaczej, wszystkie terminy zdefiniowane określone w Warunkach korzystania z konta Skrill mają to samo znaczenie w niniejszych Zasadach i warunkach usługi przelewu pieniężnego Skrill.

10.2 "Portfel mobilny" oznacza usługę działającą w oparciu o telefon, która umożliwia klientom wpłacanie i otrzymywanie pieniędzy na rachunek przechowywany w ich telefonie komórkowym.  

10.3"Metoda płatności" oznacza przelew bankowy oraz instrumenty płatnicze, tj. między innymi, karty kredytowe, karty debetowe oraz alternatywne metody płatności osób trzecich, które udostępniamy zgodnie z postanowieniami na stronie internetowej Skrill.

10.4 "Odbiorca" oznacza osobę, do której użytkownik wysyła pieniądze za pomocą usługi przelewu pieniężnego Skrill.