Skrill Poleć znajomego

Wersja 3 – Sierpień 2019

Program Poleć znajomego Skrill (“Program Pz”) umożliwia użytkownikowi otrzymywanie prowizji od Skrill za polecanie potencjalnie nowych członków, którzy mogą się zarejestrować jako posiadacze konta Skrill.

Poniżej znajdują się zasady i warunki (“Zasady i warunki”) dotyczące programu Pz. Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi. Polecenie znajomego do udziału w programie Pz jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Zasad i warunków.

Warunki korzystania z konta Skrill, wraz ze zmianami wprowadzanymi od czasu do czasu, stanowią część niniejszych Zasad i warunków i użytkownik musi ich przestrzegać. W razie braku spójności między postanowieniami Warunków korzystania z konta Skrill a niniejszymi Zasadami i warunkami, w zakresie w jakim ta niespójność występuje, niniejsze Zasady i warunki mają wartość nadrzędną.

1. Warunki udziału

1.1. Aby wziąć udział w programie Pz, użytkownik musi:

a) posiadać konto Skrill;

b) nie może korzystać z rachunku w celach komercyjnych;

c) nie może być pracownikiem lub najbliższym członkiem rodziny pracownika firmy należącej do Paysafe Group;

d) nie może by operatorem lub najbliższym członkiem rodziny operatora usług dla żadnej firmy należącej do Paysafe Group;

e) musi mieć ukończone 18 lat;

f) nie może mieszkać na terenie USA.

2. Poleceni członkowie:

2.1. Na potrzeby Programu Pz "Polecony członek" oznacza niżej określone osoby:

a) członek, którego użytkownik poleci Skrill za pomocą linku polecającego wyświetlonego na jego koncie Skrill ("Link polecający"); oraz

b) członek, który dokona udanej transakcji spełniającej kryteria wyboru lub trasnakcji kryptowalutą spełniającej kryteria wyboru.

2.2. Użytkownik nie może polecać członków rodziny, w tym między innymi małżonka/małżonki, partnera/partnerki, dziecka, przybranego dziecka, rodziców, przybranych rodziców lub dziadków.

3. Zakazane działania

3.1. Użytkownik nie może i powinien zapewnić, że poleceni członkowie nie będą wykonywać żadnego z niżej wymienionych działań:

a) Tworzenie lub korzystanie z większej liczby kont członkowskich bez uprzedniej pisemnej zgody Skrill.

Dokonywanie, według rozsądnego uznania Skrill, fałszywych i/lub sztucznych wpłat na kontach partnerów handlowych Skrill lub innych członków wyłącznie na potrzeby zarabiania prowizji.

Rejestrowanie konta członkowskiego w imieniu innej osoby.

Zezwalanie stronom trzecim na publikowanie linku polecającego na swoich stronach internetowych, w mediach społecznościowych lub w innych materiałach marketingowych.

Oferowanie zachęt lub nagród przyszłym członkom celem zachęcenia ich do złożenia wniosku o założenie konta Skrill.

Tworzenie lub stosowanie mechanizmu zaprojektowanego z myślą o sztucznym lub automatycznym generowaniu rejestracji konta Skrill.

Rejestrowanie konta Skrill za pomocą fałszywych, podrobionych, skopiowanych, ukradzionych lub w innych sposób zmienionych dokumentów tożsamości.

Podejmowanie sztucznych prób wygenerowania poleconych członków poprzez oszustwo lub podszywanie się pod inne osoby.

Popełnianie lub zmawianie się z innymi do popełniania nieuczciwych działań.

Realizacja transakcji, które nie mają celów komercyjnych lub nie
przynoszą osobistych korzyści posiadaczowi konta Skrill.

4. Prowizja

4.1. W zamian za każdego poleconego członka, tak jak zostało to stwierdzone przez Skrill w zgodzie z niniejszymi Zasadami i warunkami, Skrill wypłaci użytkownikowi prowizję o wartości równej 10% przychodu osiągniętego przez Skrill z tytułu transakcji spełniających kryteria wyboru ("Prowizja").

4.2. Skrill wstrzyma wypłatę prowizji w odniesieniu do każdego poleconego członka w sytuacji, gdy: (a) prowizja za danego członka wyniesie 100 euro; lub (b) minie 1 rok od rejestracji konta Skrill przez poleconego członka.

4.3. Prowizja jest wypłacana z uwzględnieniem podatku VAT. Skrill nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podatki, cła, oceny, kary lub inne obciążenia lub kwoty wymagane od użytkownika przez organy państwowe lub regulacyjne z tytułu jego udziału w programie Pz. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za płacenie należnych podatków w powiązaniu z przychodami uzyskiwanymi za pomocą programu.

4.4. Skrill zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązującej stopy prowizji, oprocentowania lub całkowitego limitu poprzez dostarczenie użytkownikowi pisemnego powiadomienia wysłanego z 2-miesięcznym wyprzedzeniem na główny adres e-mail podany przy rejestracji konta Skrill.

4.5. W celu uniknięcia wątpliwości, transakcje na koncie Skrill użytkownika zostaną pominięte podczas kalkulacji prowizji.

4.6. Prowizja naliczona za transakcję spełniającą kryteria wyboru zostanie wypłacona w ciągu trzydziestu (3) dni roboczych od daty zakończenia transakcji.

4.7. Ponadto, Skrill ma prawo do wstrzymania się, według własnego uznania, od wypłaty całej lub części prowizji w sytuacji, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie lub przekonanie, że zostało wykonane jedno z zakazanych działań opisanych w części 3.

4.8. Na potrzeby kalkulacji prowizji Skrill zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszystkich transakcji spełniających kryteria wyboru, które według własnego uznania uznamy za naruszenie zasad programu Pz, w tym takie transakcje jak:

a) Transakcje, które są zakazane zgodnie z częścią 3 niniejszych Zasad i warunków; lub

b) Transakcje, które są zakazane zgodnie z częścią 11 Warunków korzystania z konta Skrill. 

5. Transakcje kryptowalutą 

5.1. Jeśli użytkownik korzystał z usługi kryptowaluty na potrzeby zakupu udziałów w obsługiwanych kryptowalutach na łączną sumę 100 EUR (lub równoważną kwotę w walucie konta Skrill) lub wyższą, Skrill wypłaci mu również nagrodę (“Nagroda za polecenie krypto”) za spełniające kyteria wyboru Transakcje kryptowalutą zrealizowane przez poleconych członków zgodnie z punktem 5.

5.2. Jeśli w ciągu trzech miesięcy kalendarzowych od polecenia przez użytkownika, polecony członek:

a) otworzy konto Skrill i zweryfikuje swoje konto Skrill;

b) pomyślnie doda środki na swoje konto Skrill za pomocą innej metody płatności niż NETELLER, pysafecard lub BitPay; oraz

c) będzie korzystał z usługi kryptowaluty Skrill na potrzeby zakupu udziałów w obsługiwanych kryptowalutach za łączną sumę 100 EUR (lub równoważną kwotę w walucie swojego konta Skrill) lub wyższą,

zarówno użytkownik, jak i polecony członek otrzyma jednorazową nagrodę za polecenie krypto w wysokości 5 EUR (lub równoważnej kwocie w walucie danego konta Skrill), która to suma zostanie zaksięgowana na odpowiednich kontach Skrill należących do niego.

Nagroda za polecenie krypto zostanie wypłacona w odniesieniu do maksymalnie 30 poleconych członków na miesiąc kalendarzowy.

5.3. każda nagroda za polecenie krypto wypłacona użytkownikowi zgodnie z punktem 5 jest wypłacona oprócz prowizji, które użytkownik może zdobyć za transakcje zrealizowane przez poleconego członka zgodnie z punktem 4.

5.4. Nagrody za polecenie krypto naliczone za spełniające kryteria wyboru transakcje zostaną wypłacone w ciągu trzydziestu (30) dni roboczych od daty zrealizowania transakcji krypto spełniającej kryteria wyboru.

5.5 Na potrzeby punktu 5, wartość:

a) transakcji kryptowalutą powinna zostać skalkulowana poprzez odniesienie do kwoty potrąconej z konta Skrill użytkownika podczas transakcji kryptowalutą (łącznie z obowiązującymi opłatami); oraz

b) Spełniające kryteria wyboru transakcje zrealizowane przez poleconego członka powinny być kalkulowane poprzez odniesienie do kwoty potrąconej z jego konta Skrill podczas spełniającej kryteria wyboru transakcji kryptowalutą (łącznie z obowiązującymi opłatami).

6. Gwarancje

Użytkownik gwarantuje i zapewnia Skrill, że:

a) Nie będzie się w żaden sposób angażował w dystrybucję masowych wiadomości e-mail (spam), w których jest mowa o lub odniesienie do Skrill, innych firm Paysafe Group lub produktów i usług Skrill.

b) Użytkownik będzie postępował zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi prawami i przepisami.

c) Użytkownik nie naruszy lub nie będzie próbował obejść procedur bezpieczeństwa lub procedur weryfikacyjnych Skrill. 

d) Użytkownik udostępni link polecający stronom trzecim, aby mogły się one zarejestrować do konta Skrill

7. Prywatność i dane osobowe

7.1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Informacją o polityce prywatności, którą można znaleźć na stronie internetowej Skrill (https://www.skrill.com/pl/stopka/polityka-prywatnosci/). Skrill może wymagać dodatkowych informacji na potrzeby weryfikacji niniejszych Zasad i warunków promocji.

7.2. Na swoim koncie Skrill będziesz mógł/mogła zobaczyć nr identyfikacyjny klienta Skrill w odniesieniu do każdego z poleconych członków oraz, w niektórych przypadkach, informacje dotyczące wysokości prowizji uzyskanej za każdego z poleconych członków. Musisz otrzymać zgodę od każdego z poleconych członków na zobaczenie tych informacji przed ich poleceniem. Korzystając z linku polecającego potwierdzasz, że otrzymałeś/aś taką zgodę od poleconego członka.

8. Zmiany w Zasadach i warunkach

8.1. Skrill zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad i warunków w dowolnym czasie, łącznie z prawem do całkowitego wycofania programu Pz.

8.2. Z zastrzeżeniem części 8.3 poniżej informacja o zmianach zostanie wysłana drogą mailową na główny adres podany przy rejestracji rachunku Skrill. Proponowana zmiana wejdzie w życie 2 miesiące po dacie doręczenia powiadomienia (patrz część 17.1 Warunków korzystania z rachunku Skrill), o ile użytkownik nie doręczy nam pisemnego powiadomienia, w którym wyrazi sprzeciw wobec proponowanej zmiany. Sprzeciw użytkownika jest równoznaczny z zakończeniem jego udziału w programie Pz, a Zasady i warunki VIP przestaną się do niego odnosić.

8.3. Powiadomienie z dwumiesięcznym wyprzedzeniem nie jest wymagane w sytuacji, gdy według naszego rozsądnego zdania ta zmiana nie ogranicza praw ani nie zwiększa obowiązków użytkownika. W takich przypadkach zmiana wejdzie w życie niezwłocznie bez uprzedniego powiadomienia.

9. Rozwiązanie umowy

9.1. Skrill zastrzega sobie prawo do zakończenia programu Pz w dowolnym czasie oraz według własnego uznania poprzez dostarczenie użytkownikowi pisemnego powiadomienia z 2-miesięcznym wyprzedzeniem na adres e-mail podany przy rejestracji konta Skrill.

9.2. W sytuacji, gdy Skrill zakończy promocję zgodnie z częścią 9.1 niniejszych Zasad i warunków, Skrill będzie nadal wypłacał prowizję dotyczącą poleconych członków, dopóki nasze zobowiązania dotyczące wypłaty prowizji nie wygasną zgodnie z częścią 4.2 niniejszych Zasad i warunków.

9.3. Skrill może niezwłocznie zakończyć udział użytkownika w programie Pz w następujących okolicznościach:

a) W sytuacji, gdy użytkownik naruszy niniejsze Zasady i warunki lub Warunki korzystania z konta Skrill 
lub Warunki korzystania z usługi Skrill;

b) Skrill według własnego ale rozsądnego przekonania jest przekonany, że użytkownik lub jeden z poleconych przez niego członków wykonywał zakazane działania zgodnie z tym, jak zostało to określone w części 3 niniejszych Zasad i warunków.

c) Skrill wejdzie w posiadanie informacji o roszczeniach wobec partnera handlowego/operatora lub innego członka, do którego użytkownik przelewa lub od którego otrzymuje pieniądze bez działania w dobrej wierze na danej stronie internetowej.

9.4. Jeśli Skrill zakończy udział użytkownika w Programie Pz zgodnie z częścią 9.3 niniejszych Zasad i warunków, Skrill wstrzyma wypłatę prowizji użytkownikowi niezwłocznie po zakończeniu jego działania.

10. Procedura sporu/Ograniczenie odpowiedzialności/Odszkodowanie

Użytkownik ma trzydzieści (30) dni od daty wypłaty każdej prowizji ("Okres roszczenia”) na zakwestionowanie kwoty lub sposobu kalkulacji wypłaconej prowizji (“Roszczenia"). W sytuacji, gdy powiadomienie zostało dostarczone w Okresie roszczenia, Skrill dołoży rozsądnych starań, aby przeprowadzić dochodzenie i rozwiązać wszelkie błędy i rozbieżności oraz wypłacić użytkownikowi zaległą prowizję. Jeśli użytkownik nie dostarczy Skrill powiadomienia w Okresie roszczenia, oznacza to, że użytkownik akceptuje prowizję. Po zakończeniu Okresu roszczenia Skrill nie ma żadnego obowiązku sprawdzać prowizji i użytkownik, w zakresie dozwolonym przez prawo, niniejszym zwalnia Skrill ze wszystkich roszczeń dotyczących wypłaty niewypłaconej prowizji, która w przeciwnym razie mogła zostać wypłacona użytkownikowi (“Zwolnienie z roszczeń”).

11. Ogólne

11.1. Niniejsze Zasady i warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii. Wszelkie spory na mocy niniejszych Zasad i warunków lub inne spory powiązane z rachunkiem Skrill użytkownika będą rozwiązywane wyłącznie przed sądami Anglii i Walii, z wyjątkiem sytuacji, gdy zabrania tego prawo UE.

11.2. W razie rozbieżności między wersją przetłumaczoną i (oryginalną) wersją angielską niniejszych Zasad i warunków wersja angielska ma wartość nadrzędną.

11.3. Program Pz nie może być interpretowany jako zawarcie stosunku pracy,

umowy pośrednictwa lub umowy o partnerstwie między użytkownikiem a Skrill lub jakąkolwiek firmą należącą do grupy Paysafe. Użytkownik nie jest upoważniony do prawnego zobowiązania Skrill lub do zawarcia jakiejkolwiek umowy w imieniu Skrill, ani nie jest uważany za agenta Skrill lub jakiejkolwiek firmy należącej do grupy Skrill.

11.4. Jeśli sąd właściwej jurysdykcji uzna część niniejszych Zasad i warunków za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną, to ta część zostanie oddzielona od pozostałej części Zasad i warunków, które zachowają ważność i wykonalność w pełnym prawnie dozwolonym zakresie.

12. Definicje

O ile nie zostało to określone inaczej, słowa napisane wielką literą w niniejszej umowie mają to samo znaczenie co w Warunkach korzystania z konta Skrill. Następujące terminy mają znaczenie określone poniżej:

a) “Prowizja” ma znaczenie określone w punkcie 4.1 oraz w stosownych przypadkach, obejmuje Nagrody za polecenie krypto zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie 5; 

b) “Usługa kryptowaluty” ma znaczenie określone w Warunkach korzystania z usługi kryptowaluty Skrill

c) “Transakcja kryptowalutą” ma znaczenie określone w Warunkach korzystania z usługi kryptowaluty Skrill

d) Termin "Transakcje kryptowalutą spełniające kryteria wyboru" oznacza zakup udziałów w obsługiwanej kryptowalucie za pomocą usługi kryptowaluty Skrill; 

e) "Transakcje spełniające kryteria klasyfikacji" to udane transakcje związane z wysyłką pieniędzy z kont poleconych członków Skrill ("Transakcje spełniające kryteria klasyfikacji"). Następujące transakcje nie są Transakcjami spełniającymi kryteria klasyfikacji:

(i) Transakcje zrealizowane za pomocą karty Skrill Prepaid Mastercard®.

(ii) Doładowania i wypłaty z konta Skrill poleconych członków;

(iii) Transakcje realizowane między kontami Skrill i NETELLER, których posiadacz jest tą samą osobą;

f) "Członek" oznacza zarejestrowanego posiadacza konta Skrill; 

e) "Polecony członek" ma znaczenie opisane w części 2; 

f) “Obsługiwana kryptowaluta” ma znaczenie określone w Warunkach korzystania z usługi kryptowaluty Skrill