Promocja Obniżenie opłat za korzystanie z karty kredytowej Skrill i usługi Rapid Transfer Zasady i warunki

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PROMOCJI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI ZASADAMI I WARUNKAMI.  UDZIAŁ W PROMOCJI JEST RÓWNOWAŻNY Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZYCH ZASAD I WARUNKÓW ORAZ ZE ZOBOWIĄZANIEM SIĘ DO ICH PRZESTRZEGANIA.  NINIEJSZE ZASADY I WARUNKI OBEJMUJĄ MIĘDZY INNYMI POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRAW UŻYTKOWNIKA I ŚRODKÓW ZARADCZYCH.

1. Promocja(“Promocja”) oraz Zasady i warunki promocji.

Skrill Limited (“Skrill” lub “my”) oferuje obniżenie opłat  manipulacyjnych za transakcje realizowane za pomocą karty debetowej/przedpłaconej/kredytowej (tylko VISA, Mastercard, Maestro ) z 1,2% do 0,9%, a także za transakcje realizowane za pomocą usługi Rapid Transfer z 1% do 0,5% w okresie promocji, z zastrzeżeniem poniższych zasad i warunków:

a) Promocja dotyczy wyłącznie nowych partnerów w zakresie e-handlu, którzy zarejestrują się i aktywują konta dla partnerów handlowych Skrill w okresie promocji oraz którzy posiadają zarejestrowane siedziby w jednym z niżej wymienionych krajów:  Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Liutwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania, Andora, Gibraltar, Monako, San Marino, Szwajcaria i Watykan. Wyłącznie na potrzeby niniejszej promocji, partner w zakresie e-handlu (“Partner”) jest rozumiany jako partner, który pomyślnie zarejestrował i aktywował konto partnera handlowego Skrill z wykluczeniem partnerów handlowych oferujących usługi w jednym z następujących sektorów: hazard (np. kasyna, loterie, poker, zakłady sportowe), forex (np. brokerzy oferujący kontrakty na różnicę kursową, FX, gry na spreadach i opcje binarne lub jakiekolwiek inne uregulowane usługi finansowe), usługi dla dorosłych (np. serwisy randkowe), wymiana i sprzedaż kryptowaluty oraz agregaty/sprzedawcy PSP.

b) Opłata minimalna za transakcję została zniesiona. Opłaty za wymianę waluty nadal obowiązują w odniesieniu do dodawanych środków. Wszystkie pozostałe opłaty wymienione w obowiązujących Warunkach korzystania z konta Skrill pozostają niezmienione.

2. Okres promocji 

2.1 Promocja obniżone opłaty trwa od 01.03.2020 00:01 GMT do 01.03.2021 23.59 GMT ("Okres promocji").

3. Warunki udziału

Aby wziąć udział w niniejszej promocji, partner handlowy musi spełniać wszystkie z niżej wymienionych kryteriów: 

3.1 Musi być partnerem e-handlowym Skrill, który posiada zarjestrowaną siedzibę w jednym z niżej wymienioinych krajów:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Liutwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania, Andora, Gibraltar, Monako, San Marino, Szwajcaria i Watykan.

3.2 Nie może posiadać już zarejestrowanego konta partnera e-handlowego Skrill w chwili rozpoczęcia okresu promocji.

3.3  Musi złożyć wniosek o nowe i aktywne konto partnera handlowego Skrill (“Konto”) w okresie promocji;

3.4 Nie może być operatorem usług świadczonych jakiejkolwiek firmie należącej do grupy Paysafe;

Kryteria w części 3 są razem określane jako “Warunki udziału”. Na potrzeby tej promocji uczestnikiem jest partner handlowy, który spełnia wszystkie warunki udziału („Uczestnik”). Skrill zastrzega sobie prawo do wymagania od uczestników przedstawienia dowodu spełnienia wszystkich wymogów udziału wymienionych powyżej oraz spełnienia wszystkich kryteriów wyboru, oraz może według własnego uznania zdyskwalifikować użytkownika, jeśli taki dowód nie zostanie przedstawiony w rozsądnym czasie określonym przez Skrill lub jeśli firma Skrill (działając w rozsądny sposób) nie jest przekonana co do spełnienia kryteriów klasyfikacji.

4. Transakcje spełniające kryteria wyboru

Pomyślne transakcje spełniające kryteria wyboru:

4.1 Za transakcje spełniające kryteria wyboru zostaną uznane wyłącznie pomyślne transakcje zrealizowane za pomocą kart debetowych/przedpłaconych/kredytowych (tylko Visa, Mastercard i Maestro) i usługi Rapid Transfer w okresie promocji.

4.2 Skrill zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich transakcji spełniających kryteria wyboru do tej promocji, które Skrill uzna, według własnego rozsądnego uznania, za nadużycie warunków promocji lub Polityki dopuszczalnego użytkowania Skrill.

5. Poufność

Informacje poufne oznaczają wszelkie informacje, oznaczone jako „poufne” lub „zastrzeżone” i informacje, co do których należałoby w uzasadniony sposób oczekiwać, że będą poufne, biorąc pod uwagę kontekst ich ujawnienia lub charakter informacji; w tym, bez uszczerbku dla ogólności powyższego stwierdzenia, warunki niniejszej Umowy, a także plany biznesowe, dane, strategie, metody, wykazy klientów, specyfikacje techniczne, dane transakcyjne oraz dane klientów, które zostaną uznane za poufne.

5.2 W okresie promocji oraz po jej zakończeniu firma Skrill będzie wykorzystywała i powielała informacje poufne na temat uczestników wyłącznie na potrzeby niniejszej promocji i tylko w zakresie niezbędnym na takie potrzeby i ograniczy ujawnianie poufnych informacji do swoich pracowników, konsultantów, doradców lub niezależnych wykonawców, którzy muszą mieć do nich dostęp.

5.3 Niezależnie od powyższego, ujawnianie informacji poufnych przez Skrill w sytuacji, gdy wymaga tego prawo lub postępowanie sądowe lub działania władz, nie stanowi naruszenia niniejszych warunków promocji.

5.4 Obowiązki w zakresie poufności wymienione w części 5 nie odnoszą się do informacji, które (i) zostaną podane do wiadomości publicznej na skutek braku działania lub winy ze strony Skrill; (ii) były znane Skrill bez ograniczeń przed otrzymaniem ich od uczestnika w powiązaniu z niniejszą promocją i zostały otrzymane z własnych niezależnych źródeł zgodnie z pisemnymi zapisami udostępnionymi przez Skrill oraz które nie zostały nabyte, bezpośrednio lub pośrednio, od uczestnika; (iii) informacje, które Skrill otrzyma od stron trzecich, o których Skrill wie, że mają one legalne prawo do przekazywania takich informacji oraz nie mają obowiązku zachowania tych informacji w tajemnicy; lub (iv) informacje stworzone w w niezależny sposób przez pracowników lub agentów Skrill pod warunkiem, że Skrill może wykazać, że ci sami pracownicy lub agenci nie mieli dostępu do Informacji poufnych otrzymanych zgodnie z niniejszymi Zasadami i warunkami.

6. Środki prawne 

6.1 Promocja jest organizowana przez Skrill Limited, spółkę zarejestrowaną zgodnie z prawem Anglii i Walii pod numerem 4260907, z siedzibą pod adresem 25 Canada Square, London E14 5LQ. Spółka Skrill jest upoważniona przez urząd Financial Conduct Authority na mocy Ustawy o pieniądzach elektronicznych z 2011 roku do emisji pieniędzy elektronicznych.  

Skrill Limited należy do Paysafe Group.

6.2 Biorąc udział w promocji użytkownik akceptuje niniejsze Zasady i warunki promocji. 

6.3 Niniejsza promocja nie dotyczy partnerów handlowych, którzy posiadają zarejestrowaną siedzibę w krajach, w których promocja mogłaby zostać uznana za nielegalną i/lub zakazaną. 

6.4 Skrill zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w dowolnym czasie według własnego uznania lub do wprowadzenia zmian w niniejszej promocji w dowolnym czasie według własnego uznania poprzez wysłanie pisemnego powiadomienia na adres e-mail podany przy rejestracji rachunku lub poprzez wprowadzenie zmian w Zasadach i warunkach na stronie www.skrill.com. Skrill zastrzega sobie prawo do modyfikowania, anulowania, rozwiązania lub zawieszenia promocji w całości lub w części, według własnego uznania, w sytuacji, gdy wierzy, że promocja nie może zostać przeprowadzona zgodnie z niniejszymi Zasadami i warunkami promocji lub w sytuacji, gdy wirus, błąd komputera lub nieupoważnione działanie człowieka lub jakikolwiek inny powód znajdujący się poza kontrolą Skrill będzie miał negatywny wpływ na administrację, bezpieczeństwo, bezstronność lub normalny przebieg promocji.  

Skrill zastrzega sobie prawo do odsunięcia uczestnika od udziału w niniejszej promocji w sytuacji, gdy Skrill ma powody, aby wierzyć, że uczestnik naruszył lub próbował naruszyć niniejsze zasady i warunki promocji lub Warunki korzystania z konta Skrill (w zależności od przypadku) lub próbował obejść jakiekolwiek procedury bezpieczeństwa lub procedury operacyjne.

6.6 Wszystkie decyzje podejmowane przez Skrill są ostateczne oraz wiążące i Skrill nie prowadzi w tej sprawie żadnej korespondencji.  

6.7 Skrill nie ponosi odpowiedzialności za: (1) nieprawidłowe lub niedokładne informacje, niezależnie od tego, czy zostało to spowodowane przez uczestników, błędy w druku, usterki sprzętu lub oprogramowania powiązanego z lub wykorzystanego w promocji; (2) usterki techniczne każdego rodzaju, w tym między innymi nieprawidłowe działanie, zakłócenia, przerwy w łączności na liniach telefonicznych lub usterki sprzętu bądź oprogramowania; (3) nieupoważnioną interwencję ludzką na jakimkolwiek etapie promocji; (4) błędy techniczne lub ludzkie, które mogą wystąpić podczas administracji promocją lub przetwarzania szans; lub (5) obrażenia lub szkody na osobach lub mieniu, które mogą być spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, udziałem w promocji lub otrzymaniem bądź niewłaściwym wykorzystaniem nagrody.  

6.8 Wszystkie problemy i pytania dotyczące budowy, ważności, interpretacji i egzekwowalności niniejszych Zasad i warunków lub praw i obowiązków uczestników oraz Skrill w powiązaniu z promocją podlegają i powinny być interpretowane zgodnie z prawem angielskim i walijskim, bez wpływu na obowiązujące przepisy kolizyjne (niezależnie od tego, czy chodzi o Anglię i Walię czy o inną jurysdykcję), co spowodowałoby zastosowanie praw jakiejkolwiek jurysdykcji innej niż angielska lub walijska. 

6.9 W razie rozbieżności między wersją przetłumaczoną i (oryginalną) wersją angielską niniejszych Zasad i warunków promocji wersja angielska ma wartość nadrzędną. 

6.10 W zakresie dozwolonym przez prawo, firma Skrill, agenci spółki lub dystrybutorzy w żadnym przypadku nie ponoszą odpowiedzialności za wypłacenie rekompensaty uczestnikowi lub potencjalnemu uczestnikowi, ani nie akceptują odpowiedzialności (za żadne bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe, wzorowe, karne lub wynikowe szkody) za lub w powiązaniu z udziałem (lub próbą udziału) w promocji, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność wynika z roszczenia opierającego się na umowie, gwarancji, delikcie (łącznie z zaniedbaniem), odpowiedzialności absolutnej lub innej. Prawa przysługujące użytkownikowi pozostają nienaruszone. Jednakże, nic w tych warunkach promocji nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia spowodowane przez zaniedbanie ze strony Skrill, za oszustwo lub jakiekolwiek inne okoliczności, w których odpowiedzialność na mocy prawa nie może zostać wyłączona lub ograniczona.

6.11 Skrill nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wypełnieniu, niezdolność do wypełnienia obowiązków wynikających Warunków i zasad niniejszej promocji, jeśli takie opóźnienie lub niezdolność wynika z wydarzeń, okoliczności lub powodów znajdujących się poza kontrolą spółki, tj. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, niekorzystne warunki pogodowe, strajk, wojna (deklarowana lub niedeklarowana), embargo, blokada, prawny zakaz, działania rządowe, bunt, powstanie, uszkodzenie, zniszczenie, opóźnienie bądź odwołanie samolotu lub innego środka transportu.

7. Konflikt interesów

Niniejsze zasady i warunki powinny być czytane w połączeniu z postanowieniami Umowy z partnerem handlowym Skrill ("Umowa") zawartej między partnerem handlowym a Skrill. W razie jakichkolwiek rozbieżności między postanowieniami niniejszych zasad i warunków a umową, rozbieżność należy rozwiązać zgodnie z następującym porządkiem pierwszeństwa:

7.1. strony tytułowe Umowy;

7.2 zasady i warunki dla partnera handlowego Skrill;

7.3. niniejsze zasady i warunki;

7.4 załączniki do Umowy;

7.5. Warunki korzystania z konta Skrill; oraz

7.6 wszelkie inne dokumenty, o których mowa w niniejszej Umowie lub wszelkie inne dokumenty dołączone do niniejszej Umowy.

8. Kontakt 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej promocji lub ogólnie naszych usług, prosimy o kontakt drogą mailową z Zespołem ds. nowych firm.