WARUNKI UŻYTKOWANIA KONTA SKRILL

Scroll down

WITAMY W SKRILL

[Wersja – Styczeń 2018]

1. O Skrill

1.1. Skrill® to nazwa handlowa Skrill Limited, spółki utworzonej na podstawie prawa Anglii i Walii o numerze rejestracyjnym 4260907. Spółka Skrill jest upoważniona przez urząd Financial Conduct Authority na mocy Ustawy o pieniądzach elektronicznych z 2011 roku do emisji pieniędzy elektronicznych. Nasz numer rejestracji w FCA to 900001

2. Zakres niniejszych Warunków korzystania

2.1. Niniejsze Warunki korzystania określają zasady otwarcia, korzystania i zamykania rachunku Skrill oraz innych powiązanych

usług płatniczych, o których mowa tutaj. Wraz z Informacją o polityce prywatności oraz innymi zasadami i warunkami, o których mowa w niniejszych Warunkach korzystania lub w Informacji o polityce prywatności, stanowią umowę między nami a członkiem. Aby korzystać z dodatkowych usług, konieczne może być podpisanie dodatkowych zasad i warunków zgodnie z powiadomieniem, które członek otrzyma przy zamawianiu lub korzystaniu z takich usług. Zalecamy wydrukowanie lub pobranie i zachowanie kopii niniejszych Warunków korzystania do wglądu w przyszłości. Członek może zawsze sprawdzić aktualne Warunki korzystania na naszej stronie internetowej.

2.2. W zależności od rodzaju posiadanego rachunku, mogą obowiązywać dodatkowe zasady i warunki, o czym członek zostanie powiadomiony w odpowiednim czasie. W razie sporu między dodatkowymi zasadami i warunkami a niniejszymi Warunkami korzystania, te pierwsze mają moc nadrzędną.

3. Rachunek Skrill

3.1. Rachunek Skrill jest rachunkiem internetowym, który umożliwia wysyłanie i otrzymywanie płatności elektronicznych.

3.2. Rachunek Skrill jest prowadzony w walucie wybranej przez członka spośród walut, które udostępnia okresowo Skrill. Wybrana waluta pozostanie walutą rachunku Skrill przez okres trwania umowy.

3.3. Z zastrzeżeniem punktu 7, pieniądze elektroniczne posiadane na rachunku Skrill nie tracą ważności, ale nie jest od nich naliczany żaden procent.

3.4. Członkowi przysługuje prawo do wypłacenia środków z rachunku Skrill w dowolnym czasie. Jednakże, przedtem możemy się zwrócić do członka z prośbą o potwierdzenie tożsamości. Nie została określona minimalna kwota wypłaty, ale środki na rachunku Skrill członka muszą być wystarczające, aby mogły pokryć obowiązującą opłatę za wypłatę. Członek może wybrać metodę wypłaty podczas składania wniosku o wypłatę.

3.5. Rachunki internetowe nie są rachunkami bankowymi. Akceptując niniejsze Warunki korzystania członek akceptuje, że Program gwarantowania usług finansowych (FSCS) w Wielkiej Brytanii nie obejmuje rachunku Skrill. W mało prawdopodobnej sytuacji, gdy staniemy się niewypłacalni, członek może stracić pieniądze elektroniczne posiadane na swoim rachunku Skrill. Jednakże, europejska Dyrektywa w sprawie pieniędzy elektronicznych 2009/110/WE oraz brytyjskie ustawodawstwo krajowe mają do nas zastosowanie i zostały one zaprojektowane, aby zapewnić bezpieczeństwo i płynność środków wpłaconych na rachunki internetowe. Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób chronić środki pieniężne klienta można znaleźć na naszej stronie internetowej.

3.6. Pieniądze elektroniczne na rachunku Skrill należą do osoby lub podmiotu prawnego, który jest zarejestrowany jako posiadacz rachunku. Żadnej innej osobie poza posiadaczem rachunku Skrill nie przysługują prawa w powiązaniu ze środkami zgromadzonymi na rachunku Skrill, z wyjątkiem przypadków sukcesji. Członek nie może dokonywać cesji ani przenosić rachunku Skrill na inne osoby lub w inny sposób udzielać innym osobom interesu prawnego lub udziału kapitałowego związanego z rachunkiem.

3.7. Rachunek Skrill może podlegać limitom w zakresie zasilania, płatności i wypłat, w zależności od kraju zamieszkania członka, przy czym okresowo wykorzystujemy status weryfikacyjny rachunku Skrill członka oraz inne czynniki do określenia takich limitów według naszego uznania.

4. Otwarcie rachunku Skrill

4.1. Aby korzystać z naszych usług płatniczych, członek musi najpierw otworzyć rachunek Skrill, rejestrując się na naszej stronie internetowej. Podczas procedury rejestracji członek musi zaakceptować niniejsze Warunki korzystania oraz naszą  Informację o polityce prywatności , jak również musi mieć zdolność prawną do jej zaakceptowania. Jeśli członek zamówi dodatkowe usługi, może zostać poproszony o zaakceptowanie dodatkowych zasad i warunków.

4.2. Jeśli członek jest osobą, musi mieć ukończone 18 lat, aby móc korzystać z naszych usług i otwierając rachunek Skrill oświadcza, że ma ukończone 18 lat. Nie dotyczy to produktów, dla których ustalono inny limit wiekowy. Od czasu do czasu możemy zażądać od członka przedstawienia dowodu potwierdzającego jego wiek.

4.3. Członek może otworzyć wyłącznie jeden rachunek Skrill, jeśli wyraźnie nie zatwierdzimy otwarcia dodatkowych rachunków.

4.4. Członek może otworzyć tylko jeden rachunek Skrill, jeśli jest to zgodne z prawem w jego kraju zamieszkania. Otwierając rachunek Skrill członek oświadcza i zapewnia, że otwarcie rachunku Skrill nie narusza żadnych praw lub przepisów, których musi przestrzegać. Członek musi zapłacić nam kwotę wszelkich strat, które poniesiemy w powiązaniu z naruszeniem tego punktu.

4.5. Wszystkie informacje udostępnione przez członka podczas rejestracji lub w innym czasie muszą być poprawne i prawdziwe.

4.6. Członek może dodawać metody płatności do rachunku Skrill wyłącznie w sytuacji, gdy jest posiadaczem rachunku, z którym jest powiązana dana metoda płatności. Podchodzimy do wszystkich naruszeń tego wymogu bardzo poważnie i będziemy traktowali każdą próbę dodania metody płatności, w sytuacji, gdy członek nie jest jej posiadaczem jako działanie podstępne.

4.7. Podczas rejestracji członek zostanie zapytany o to, czy zamierza korzystać z rachunku Skrill na potrzeby prywatne czy komercyjne. Jeśli członek ma zamiar korzystać z rachunku Skrill na potrzeby komercyjne, musi nas o tym poinformować, nawet jeśli będzie używał rachunku również na potrzeby prywatne. Jeśli członek określił, że będzie korzystał z rachunku Skrill wyłącznie na potrzeby prywatne, zanim w przyszłości zacznie z niego korzystać na potrzeby komercyjne, musi nas o tym poinformować z wyprzedzeniem. Członek korzysta z rachunku Skrill na potrzeby komercyjne, jeśli otrzymuje płatności za lub w powiązaniu z jakąkolwiek działalnością biznesową. Zastrzegamy sobie prawo do określenia, czy naszym uzasadnionym zdaniem członek korzysta z rachunku Skrill na potrzeby komercyjne. Jeśli członek korzysta z rachunku Skrill na potrzeby komercyjne, oprócz tych Warunków korzystania, zobowiązuje się przestrzegać naszych Zasad i warunków dla partnerów handlowych. W razie wątpliwości odnośnie tego, czy dana działalność jest działalnością komercyjną należy się skontaktować z naszym działem obsługi klienta.

4.8. W ciągu 14 dni od daty otwarcia rachunku Skrill członek może zamknąć rachunek Skrill bez ponoszenia żadnych kosztów, kontaktując się z działem obsługi klienta. Jednakże, jeśli członek posiada na rachunku Skrill środki, przed umożliwieniem mu wypłaty środków możemy się do niego zwrócić z prośbą o udostępnienie dokumentów potwierdzających tożsamość. Transakcje oraz opłaty za transakcje zrealizowane przed zamknięciem rachunku Skrill (w tym transakcje, które nie są odwracalne i zostały rozpoczęte, ale nie zostały zakończone przed zamknięciem rachunku Skrill) nie podlegają zwrotowi.

5. Prowadzenie rachunku Skrill

5.1. Członek musi zadbać o to, aby informacje zapisane na rachunku Skrill były poprawne i aktualne, przy czym my nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty wynikające z jego zaniedbania. Możemy się zwrócić do członka w dowolnym czasie z prośbą o potwierdzenie poprawności jego danych lub o udostępnienie dokumentów lub innych dowodów.

5.2. Możemy się kontaktować z członkiem drogą mailową lub w inne sposoby opisane w punkcie 18 i przekazywać mu informacje oraz powiadomienia dotyczące jego rachunku Skrill. Członek ponosi odpowiedzialność za regularne sprawdzanie prawidłowego działania jego rachunku e-mail lub innych metod komunikacji, które członek zarejestrował w rachunku Skrill, a także za niezwłoczne odbieranie i czytanie wiadomości związanych z jego rachunkiem Skrill. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty wynikające z zaniedbania tej kwestii przez członka.

5.3. Kwota dodanych środków, otrzymane płatności, płatności wysłane oraz wypłata środków są wyświetlone w naszej historii transakcji online wraz z datą otrzymania lub przelewu (data waluty obciążenia), naliczonymi opłatami oraz, w stosownych przypadkach, zastosowanym kursem wymiany. Każda transakcja posiada unikalny numer identyfikacyjny transakcji i jest wyświetlona w historii transakcji. Nie możemy zmieniać ani modyfikować żadnych informacji wyświetlonych w historii transakcji online. Członek powinien podać numer transakcji podczas komunikacji z nami na temat określonej transakcji. Członek powinien regularnie sprawdzać swój rachunek Skrill oraz historię transakcji. Członek powinien zgłosić wszelkie nieprawidłowości lub wyjaśnić z nami wątpliwości możliwie jak najszybciej, kontaktując się z działem obsługi klienta.

5.4. Co miesiąc członek otrzyma od nas powiadomienie na adres e-mail podany przy rejestracji rachunku Skrill (aktualizowany okresowo przez członka) z przypomnieniem o zalogowaniu się do rachunku Skrill i pobraniu i/lub wydrukowaniu kopii historii transakcji.

5.5. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 8 poniżej oraz bez uszczerbku dla postanowień punktu 9.5 (A), aby ubiegać się o zwrot za nieautoryzowaną lub nieprawidłowo zrealizowaną transakcję płatniczą na rachunku Skrill, po ustaleniu, że doszło do nieautoryzowanej lub nieprawidłowej transakcji członek musi nas o tym powiadomić bez zbędnej zwłoki a w każdym razie nie później niż trzynaście (13) miesięcy po dacie obciążenia rachunku. 

6. Dbanie o bezpieczeństwo rachunku Skrill

6.1. Członek musi podjąć wszelke rozsądne kroki, aby przez cały czas przechowywać hasło do rachunku Skrill w bezpiecznym miejscu i nigdy go nikomu nie udostępniać. Nasz personel nigdy nie prosi o udostępnienie hasła nam ani osobom trzecim. Przypadki otrzymanych wiadomości lub strony internetowe, które członek odwiedzi i na których zostanie poproszony o podanie hasła, oprócz strony internetowej Skrill lub bramki płatniczej Skrill na stronie partnera handlowego powinny zostać zgłoszone do nas. W razie wątpliwości, czy dana strona internetowa jest autentyczna należy się skontaktować z Centrum obsługi klienta. Zalecamy regularne zmienianie hasła (przynajmniej co trzy (3) do sześciu (6) miesięcy w celu ograniczenia ryzyka naruszenia bezpieczeństwa w powiązaniu z rachunkiem Skrill. Zalecamy również, aby członek nie wybierał hasła, które można łatwo zgadnąć na podstawie informacji, które inna osoba może posiadać lub zdobyć o członku lub hasła, które ma określone znaczenie. Członek nie może zezwalać innym osobom na dostęp do swojego rachunku Skrill ani dopuścić do tego, aby obserwowały go podczas logowania do rachunku Skrill. Członek musi postępować zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, o których informujemy go okresowo.

6.2. W sytuacji, gdy członek ma sygnały lub podejrzenia, że dane do logowania do jego rachunku Skrill, hasło lub inna funkcja bezpieczeństwa zostały zgubione, skradzione, przywłaszczone, wykorzystane bez autoryzacji lub w inny sposób sprzeniewierzone, radzimy członkowi, aby zmienił hasło. Członek musi się skontaktować z działem obsługi klienta bez zbędnej zwłoki, gdy uzyska informacje o stracie, kradzieży, przywłaszczeniu lub nieautoryzowanym wykorzystaniu jego rachunku Skrill, danych do logowania, hasła lub innych funkcji bezpieczeństwa. Jakakolwiek zbędna zwłoka w powiadomieniu nas o zaistniałej sytuacji może mieć nie tylko wpływ na bezpieczeństwo rachunku Skrill, ale może również poskutkować pociągnięciem członka do odpowiedzialności za wszelkie straty powstałe w sytuacji, gdy członek nie powiadomił na celowo lub wskutek celowego zaniedbania. Jeśli członek podejrzewa, że do jego rachunku Skrill uzyskała dostęp inna osoba, powinien zgłosić incydent na policję.

6.3. Możemy zawiesić rachunek Skrill członka lub w inny sposób ograniczyć jego funkcjonalność w sytuacji, gdy istnieją uzasadnione podstawy, aby obawiać się o bezpieczeństwo rachunku Skrill lub którejkolwiek z funkcji zabezpieczeń lub jeśli mamy uzasadnione podejrzenia, że doszło do nieautoryzowanego lub oszukańczego wykorzystania rachunku Skrill członka lub jakiekolwiek zabezpieczenia zostały naruszone. Powiadomimy członka o zawieszeniu lub ograniczeniu oraz o powodach takiego zawieszenia lub ograniczenia z wyprzedzeniem lub w sytuacji, gdy nie będziemy w stanie tego zrobić, niezwłocznie po wprowadzeniu zawieszenia lub ograniczenia, o ile powiadomienie członka nie jest niezgodne z prawem lub nie narusza naszych racjonalnych interesów w zakresie bezpieczeństwa. Zawieszenie i/lub ograniczenie zostanie cofnięte najszybciej jak to możliwe po zniknięciu powodów zawieszenia i/lub ograniczenia.

6.4. Jeśli jesteśmy przekonani, że rachunek Skrill członka jest narażony na oszustwo lub jego bezpieczeństwo jest zagrożone, użyjemy najszybszego i najbardziej bezpiecznego sposobu, aby skontaktować się z członkiem przy pomocy danych, które nam udostępnił i powiedzieć mu, co musi zrobić, aby pomóc rozwiązać problem.

6.5. Członek musi podjąć wszystkie rozsądne kroki, aby zapewnić, że jego adres e-mail jest bezpieczny oraz że wyłącznie on może z niego korzystać, gdyż adres e-mail może służyć do resetowania hasła lub do komunikacji z członkiem na temat bezpieczeństwa jego rachunku Skrill. W sytuacji, gdy którykolwiek z adresów e-mail zarejestrowanych w rachunku Skrill członka zostanie narażony na niebezpieczeństwo, członek po uzyskaniu informacji na ten temat powinien bez zbędnej zwłoki skontaktować się z działem obsługi klienta oraz ze swoim operatorem usługi e-mail.

6.6. Niezależnie od tego, czy członek korzysta ze swojego rachunku Skrill za pomocą komputera publicznego, współdzielonego czy prywatnego, musi się zawsze upewnić, czy jego dane do logowania nie są przechowywane przez przeglądarkę, zapamiętywane lub w inny sposób zapisywane. Członek nie powinien nigdy wykorzystywać żadnej funkcjonalności, która umożliwia przechowywanie danych do logowania lub haseł przez komputer, z którego korzysta.

6.7. Dodatkowe produkty lub usługi, z których członek korzysta mogą mieć dodatkowe wymogi bezpieczeństwa i członek musi się z nimi zapoznać, gdy zostanie o nich powiadomiony.

7. Zamknięcie rachunku Skrill

7.1. Członek może zamknąć rachunek Skrill w dowolnym czasie, kontaktując się z działem obsługi klienta.

7.2. Jeśli saldo rachunku Skrill członka podczas zamykania rachunku jest dodatnie, zwrócimy się do niego z prośbą o wypłacenie środków w rozsądnym okresie czasu, w którym to czasie członek będzie miał dostęp do rachunku Skrill wyłącznie na potrzeby wypłaty pozostałych na nim środków. Po upływie tego okresu członek utraci dostęp do rachunku Skrill, ale będzie mógł wypłacać wszystkie pozostałe na nim środki, kontaktując się z działem obsługi klienta i wnioskując o to, aby środki zostały wysłane do niego w sposób, który jest dla nas rozsądnie akceptowalny. Jeśli członek zechce uzyskać dostęp do historii transakcji po zamknięciu rachunku Skrill, będzie musiał się skontaktować z działem obsługi klienta i poprosić o te informacje. Członek może to zrobić przez okres sześciu lat od daty zamknięcia rachunku Skrill, ale sugerujemy możliwie jak najszybszą wypłatę środków, gdyż na rachunku Skrill nie jest od nich naliczany żaden procent. Obowiązki członka w odniesieniu do korzystania z rachunku w bezpieczny sposób, zgodnie z tym jak zostały określone w punkcie 6 nadal będą obowiązywały.

7.3. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania niezbędnych kontroli z zakresu prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu, nadużyć finansowych lub wypłaty środków, w tym w powiązaniu ze zwrotem środków po zamknięciu rachunku Skrill członka.

8. Dodawanie środków

8.1. Członek może dodać środki, odwiedzając stronę internetową, logując się do rachunku Skrill i postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi dodawania środków. Członek może otrzymać do wyboru różne metody zasilenia rachunku, w zależności od metod płatności, które dodał do swojego rachunku Skrill oraz od tego, które metody są dostępne w jego kraju zamieszkania. Metody dodawania środków oraz usługi płatnicze oferowane przez zewnętrzne instytucje finansowe (na przykład, wydawca karty płatniczej, z której członek korzysta, aby dodać środki lub zewnętrzni usługodawcy bankowości bezpośredniej) nie są częścią naszej usługi. Nie gwarantujemy korzystania z żadnej określonej dostępnej metody zasilania oraz możemy dokonywać zmian lub wstrzymać akceptację określonych metod zasilania w dowolnym czasie bez wdrażania procedury określonej w punkcie 17. Bez uszczerbku dla punktu 8.7 poniżej, nie ponosimy odpowiedzialności za zasilenie, dopóki dodane środki nie zostaną przez nas otrzymane.

8.2. Członek może zostać poproszony o udzielenie odpowiedzi na pytania bezpieczeństwa lub o podjęcie innych działań, które my lub operator usług płatniczych, z którego usług korzysta członek, aby dodać środki do rachunku Skrill, uzna za rozsądne w celu zapewnienia odpowiedniej autoryzacji transakcji zasilania.

8.3. Jeśli członek zdecyduje się dodać środki za pomocą metody płatności, która może podlegać prawu do ubiegania się o zwrot środków ("Obciążenie zwrotne"), tj. (między innymi) karta kredytowa lub debetowa lub polecenia zapłaty, członek oświadcza, że nie będzie korzystał z opcji obciążenia zwrotnego z wyjątkiem sytuacji nieautoryzowanego użycia metody płatności lub naruszenia przez nas niniejszych Warunków korzystania, co skutkuje prawem członka do zwrotu dodanej kwoty. W innym przypadku, członek nie może dokonywać obciążenia zwrotnego w odniesieniu do żadnej transakcji ani umożliwiać obciążenia zwrotnego w odniesieniu do żadnej transakcji zasilenia z powodów, za które nie ponosimy odpowiedzialności takich jak (między innymi) spory z partnerami handlowymi dotyczące niedostarczonych produktów lub usług lub niewystarczające saldo na rachunku metody płatności. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia członka opłatami i wydatkami poniesionymi przez nas w powiązaniu z takim obciążeniem zwrotnym oraz wszelkimi działaniami podjętymi w celu rozwiązania sytuacji. Możemy również naliczyć opłatę za obciążenie zwrotne w wysokości 25 EUR.

8.4. Członek może pozwolić partnerowi handlowemu, któremu pragnie regularnie płacić za naszym pośrednictwem (np. płatność za subskrypcję) na obciążenie swojego rachunku Skrill przy każdej okresowej płatności. W takim przypadku członek autoryzuje nas do obciążenia metody płatniczej (np. karty kredytowej lub rachunku bankowego), którą członek chce wykorzystać do realizacji oryginalnej płatności również dla każdej kolejnej płatności. Aby anulować płatności okresowe w przyszłości, członek powinien (a) skontaktować się z nami oraz (b) powiadomić partnera handlowego, od którego zakupił produkty lub usługi o anulowaniu płatności okresowej. Członek nie powinien anulować lub w inny sposób odwracać transakcji okresowej jedynie poprzez skontaktowanie się z wydawcą / operatorem rachunku metody płatności (np. wydawcą swojej karty kredytowej lub bankiem), pomijając kroki procedury anulowania wymienione w punkcie 8.4. Z zastrzeżeniem punktu 8.5, nie ponosimy odpowiedzialności za żadne płatności okresowe, które zostały zrealizowane przed powiadomieniem nas o anulowaniu. Ponadto, jeśli saldo rachunku Skrill członka stanie się ujemne w wyniku takiej płatności, członek będzie musiał spłacić zaległą kwotę.

8.5. Zwrócimy członkowi wszelkie minione płatności okresowe zainicjowane przez lub za pośrednictwem partnera handlowego pod warunkiem, że oryginalna autoryzacja, której członek nam udzielił nie uwzględnia lub partner handlowy nie określił dokładnej kwoty płatności oraz (b) kwota płatności przekroczyła kwotę, której członek mógł oczekiwać, mając na uwadze dotychczasowy wzorzec wydatków oraz okoliczności. Członek musi złożyć wniosek o zwrot w ciągu ośmiu tygodni od daty pobrania środków z jego rachunku Skrill. Członek akceptuje, że będzie nam udostępniał takie informacje zgodnie z potrzebą w celu ustalenia, czy warunki zwrotu opisane w punkcie 8.5 zostały spełnione. W ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od daty otrzymania wniosku o zwrot lub, w stosownych przypadkach, od daty otrzymania dalszych informacji, o które prosiliśmy członka, zwrócimy członkowi pełną kwotę płatności lub dostarczymy uzasadnienie odmowy zwrotu płatności z informacją, że członek ma prawo do zgłoszenia przypadku do Pełnomocnika do spraw finansowych (szczegóły w punkcie 21), jeśli nie akceptuje dostarczonego uzasadnienia.

8.5(A). Automatyczne, regularne lub okresowe przelewy pieniężne nie są oferowane w ramach usługi przelewów Skrill iT, gdzie odbiorca nie musi posiadać rachunku Skrill, w związku z czym punkty 8.4 oraz 8.5 nie odnoszą się do tej usługi.

8.6. Jeśli obciążenie zwrotne lub wycofanie transakcji zasilenia prowadzi do powstania ujemnego salda na rachunku Skrill, członek musi uregulować zaległą kwotę poprzez zasilenie rachunku Skrill wystarczającymi środkami. Niewywiązanie się z tego zobowiązania stanowi naruszenie postanowień niniejszych Warunków korzystania. Zwrot kwoty salda ujemnego jest wymagany natychmiast bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo w dowolnym czasie do przesyłania przypomnień lub podejmowania działań windykacyjnych, w tym, lecz nie wyłącznie, do upoważnienia firmy windykacyjnej lub prawników do dochodzenia roszczenia w sądzie. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia partnera handlowego wydatkami poniesionymi w uzasadnionym zakresie w związku z windykacją lub egzekucją długów.

8.7. Dodane środki zostaną zaksięgowane na rachunku Skrill członka po ich otrzymaniu przez nas. Niektóre transakcje zasilenia, tj. zasilenie kartą kredytową lub debetową, polecenie zapłaty lub bankowość bezpośrednia zostaną zaksięgowane na rachunku Skrill od razu, ale podlegają cofnięciu, jeśli rzeczywiste środki nie dotrą do nas w rozsądnym okresie czasu, w którym to przypadku potrącimy taką cofniętą transakcję z rachunku Skrill członka. Jeśli saldo rachunku Skrill jest niewystarczające, zastrzegamy sobie prawo do wymagania zwrotu zaległej kwoty przez członka.

8.8. Na potrzeby transakcji zasilenia za pomocą metody płatności jesteśmy emitenetem pieniędzy elektronicznych i wyemitujemy pieniądze elektroniczne w zamian za dodane środki. Nie będziemy działać jako operator usługi płatniczej przy odbieraniu takich środków.

8.9. Członek nie może dodawać środków za pomocą metody płatności, jeśli nie jest posiadaczem tej metody płatności. Podchodzimy do wszystkich naruszeń tego wymogu bardzo poważnie i będziemy traktowali każdą próbę użycia metody płatności, w sytuacji, gdy członek nie jest jej posiadaczem jako działanie podstępne. Bez uszczerbku dla dochodzenia dalszego odszkodowania, w sytuacji, gdy musimy zwrócić środki dodane z metody płatności, która nie jest zarejestrowana na nazwisko członka, możemy naliczyć opłatę administracyjną w wysokości 10 EUR za zwrot dodanych środków.

8.10 Zasilenia rachunku mogą podlegać limitom ze względów bezpieczeństwa oraz zgodnie z wymogami prawnymi. Te limity są ustanawiane w dynamiczny sposób w zależności od statusu weryfikacji członka oraz metody zasilenia, z której członek pragnie skorzystać. Członek powinien być świadomy, że w zależności od statusu weryfikacji jego limity zasileń mogą być wyższe niż limity wypłat lub wydatków. Członek może sprawdzić te limity w dowolnym czasie w odpowiednim miejscu w swoim profilu Skrill.

8.11 Zasilenia podlegają opłatom, w tym opłatom za przeliczenie waluty (w stosownych przypadkach). Więcej szczegółów patrz punkt 13.

8.12. Członek nie może dodać środków za pomocą gotówki. Bez uszczerbku dla dochodzenia dalszych odszkodowań, w sytuacji, gdy jesteśmy zmuszeni podjąć kroki w odniesieniu do rachunku Skrill członka w wyniku zrealizowanego przez niego zasilenia, możemy naliczyć opłatę administracyjną w wysokości 10 EUR.

9. Wysyłanie płatności

9.1. Aby wysłać płatność, członek musi autoryzować płatność za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła. Możemy mu również zadać dodatkowe pytania bezpieczeństwa dotyczące jego rachunku Skrill. Jeśli rachunek Skrill członka jest chroniony dodatkowymi zabezpieczeniami, tj. tokeny generujące hasła, członek musi postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi do takich dodatkowych zabezpieczeń. Jeśli na rachunku Skrill członka zostanie włączona funkcja płatności masowych, poinformujemy członka o procedurze realizacji płatności w odpowiednim podręczniku integracyjnym.

9.2. Każdy odbiorca płatności, do którego członek zechce wysłać pieniądze za naszym pośrednictwem, musi zapewnić ważny środek, którym możemy się posłużyć na potrzeby identyfikacji jego tożsamości. W przypadku większości usług ten sposób identyfikacji oznacza aktualny adres e-mail, ale na potrzeby korzystania z naszych usług możemy również wymagać innych sposobów identyfikacji (np. w przypadku usługi przelewów pieniężnych Skrill iT możemy wymagać od członka podania jego numeru telefonu komórkowego.

9.3. Jeśli członek zostanie poproszony o udostępnienie danych adresowych odbiorcy lub innego środka umożliwiającego identyfikację, jeśli dotyczy, musi z należytą starannością wpisać dokładne dane osoby, do któej chce wysłać pieniądze. Wykorzystamy te dane jako unikalny identyfikator umożliwiający identyfikację docelowego odbiorcy płatności, której przetworzenie zlecił nam członek. Inne informacje udostępnione wraz ze środkiem do identyfikacji mogą zostać pominięte i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy popełnione podczas podawania środków identyfikacji.

9.4 Jeśli adres e-mail docelowego odbiorcy jest zarejestrowany u nas, środki zostaną natychmiast zaksięgowane na rachunku Skrill powiązanym z tym adresem e-mail. Po zaksięgowaniu środków na rachunku odbiorcy transakcja stanie się nieodwracalna.

9.5. Jeśli adres e-mail odbiorcy nie jest zarejestrowany u nas, wyślemy e-mail z powiadomieniem na ten adres mailowy wraz z instrukcjami na temat tego, w jaki sposób wnioskować i otrzymać płatność. Jeśli odbiorca nie złoży wniosku o płatność w ciągu 14 dni, transakcja zostanie anulowana, a środki zostaną zwrócone członkowi. Członek może również anulować transakcję w dowolnym czasie, zanim środki zostaną zaksięgowane na rachunku Skrill członka. Aby anulować transakcję, członek powinien się zalogować do rachunku Skrill, zlokalizować odpowiednią transakcję w swojej historii transakcji oraz wybrać opcję "Anuluj".

9.5(A). Aby umożliwić przelew pieniężny za pomocą naszej usługi przelewów pieniężnych Skrill iT, możemy skorzystać z usług firm zewnętrznych realizujących przelewy pieniężne w sytuacji, gdy odbiorca nie posiada rachunku Skrill. Dlatego, podczas świadczenia tej usługi środki zostaną niezwłocznie zaksięgowane na rachunku Skrill odpowiedniego partnera płatniczego. Partner płatniczy ponosi wówczas odpowiedzialność za zapewnienie przekazania płatności odbiorcy. W konsekwencji, punkty 9.4 oraz 9.5 nie obowiązują w odniesieniu do ułsugi przelewów pieniężnych Skrill iT. Bez uszczerbku dla punktu 15.4, nasze obowiązki zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania w odniesieniu do transakcji wychodzącej wygasają w chwili, gdy środki te zostaną zaksięgowane przez nas na rachunku Skrill odpowiedniego pośrednika. W konsekwencji, po przekazaniu tych środków nie ponosimy odpowiedzialności za późniejszą transmisję tych środków przez pośrednika.

9.6. Członek może realizować płatności okresowe poprzez konfigurację polecenia płatności okresowej w swoim rachunku Skrill. Członek może anulować polecenie płatności okresowej dla przyszłych płatności w dowolnym czasie poprzez zalogowanie się do swojego rachunku Skrill i usunięcie jej. Członek nie może anulować transakcji, które zostały już zaksięgowane na rachunku odbiorcy. Automatyczne, regularne lub okresowe przelewy pieniężne nie są oferowane w ramach usługi przelewów Skrill iT, gdzie odbiorca nie musi posiadać rachunku Skrill, w związku z czym punkt 9.6 nie odnosi się do tej usługi.

9.7 Płatności podlegają limitom ze względów bezpieczeństwa oraz ze względu na wymogi prawne. Te limity są ustanawiane w dynamiczny sposób w zależności od statusu weryfikacji członka. Członek może sprawdzić te limity w dowolnym czasie w swoim profilu Skrill. Członek powinien się upewnić, czy jego limity są wystarczające, aby pokryć płatność, którą zamierza zrealizować, jak również wszelkie opłaty, w tym opłaty za usługę i opłaty za przeliczenie waluty. Członek powinien być świadomy, ż odbiorca płatności może również podlegać limitom wydatków i wypłat oraz że to może mieć wpływ na dostęp odbiorcy do środków, które członek pragnie mu wysłać.

9.8. Jeśli spóźnimy się z realizacją płatności zleconej przez członka, członek może się do nas zwrócić z prośbą o skontaktowanie się z operatorem usług płatniczych odbiorcy i poprosić go o zaksięgowanie płatności tak, jak by została otrzymana z prawidłową datą.

9.9. Wysyłanie płatności podlega opłatom, w tym opłacie za przeliczenie waluty (jeśli dotyczy) w zależności od rodzaju realizowanej płatności oraz od rodzaju posiadanego rachunku. Więcej szczegółów patrz punkt 13.

9.A Zewnętrzni dostawcy usług

9.A.1. Członek może upoważnić zewnętrznego dostawcę usług do dostępu do danych członka w jego rachunku Skrill lub do realizacji płatności z rachunku Skrill członka po warunkiem, że dostawca usług działa w otwarty i przejrzysty sposób, jeśli chodzi o jego tożsamość, a także działa zgodnie z odpowiednimi wymogami regulacyjnymi (jednak, o ile nie stwierdzimy inaczej, członek nie może udostępniać swoich danych innym osobom). Wszystkie wskazówki od zewnętrznych dostawców usług będą przez nas traktowane tak, jak by to były wskazówki od członka.

9.A.2. Możemy odmówić zewnętrznemu dostawcy usług dostępu do rachunku Skrill członka, jeśli podejrzewamy próbę nieautoryzowanego lub nieuczciwego dostępu ze strony zewnętrznego dostawcy usług. Zanim to zrobimy, poinformujemy o tym członka i wyjaśnimy mu powody takiej decyzji, o ile będzie to możliwe, w którym to przypadku poinformujemy członka o decyzji niezwłocznie po jej wprowadzeniu w życie. W każdym przypadku, poinformujemy członka w sposób, który uznamy za najbardziej odpowiedni w danych okolicznościach. Nie podamy członkowi powodów w sytuacji, gdy mogłoby to zagrozić naszemu bezpieczeństwu lub w inny sposób być niezgodne z prawem. Zobowiązujemy się udostępnić zewnętrznemu dostawcy usług określone środki dostępu do rachunku Skrill członka. Jeśli to zrobimy, a dostawca spróbuje uzyskać dostęp do rachunku Skrill członka w inny sposób, możemy odmówić mu takiego dostępu.

9.A.3. Jeśli członek jest przekonany, że płatność przebiegła nieprawidłowo lub nie została autoryzowana, musi nas o tym powiadomić możliwie jak najszybciej, nawet jeśli korzysta z usług zewnętrznego operatora.

10. Odbiór środków

10.1. Jeśli członek otrzyma środki na rachunek Skrill, wyślemy do niego e-mail z powiadomieniem oraz wyświetlimy płatność jako "Płatność otrzymaną" w historii transakcji, wraz z datą otrzymania (data waluty uznania), naliczonymi opłatami oraz, w stosownych przypadkach, zastosowanym kursem wymiany. Każda transakcja posiada unikalny numer identyfikacyjny transakcji i jest wyświetlona w historii transakcji. Nie możemy zmieniać ani modyfikować żadnych informacji wyświetlonych w historii transakcji online. Członek powinien regularnie sprawdzać, czy przychodzące płatności zgadzają się z jego własnymi zapisami.

10.2. Członek powinien być świadomy, że fakt, iż otrzymał środki na swój rachunek Skrill niekoniecznie oznacza, że tych transakcji nie można cofnąć. Zastrzegamy sobie prawo do odwrócenia płatności, jeśli płatnik lub bank płatnika lub dostawca usług płatniczych dokonał obciążenia zwrotnego lub w inny sposób cofnął transakcję (lub istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że dokona obciążenia zwrotnego lub w inny sposób cofnie transakcję). 

10.3. Jeśli dana osoba otrzymała od nas powiadomienie o płatności z informacją o tym, że ktoś wysłał do niej środki na adres e-mail, który nie jest zarejestrowany, płatność nie zostanie zaksięgowana na rachunku tej osoby, dopóki nie zostanie o nią złożony wniosek zgodnie z instrukcjami zawartymi w powiadomieniu. Do tego czasu między nami a docelowym odbiorcą nie będzie stosunku umownego lub powierniczego. Środki nadal będą należały do nadawcy.

10.4. Członek może złożyć wniosek o płatność od innej osoby, korzystając z usługi "Otrzymaj pieniądze" w ramach rachunku Skrill. Członek może korzystać z tej usługi wyłącznie w odniesieniu do niekwestionowanych kwot, które jest mu winna dana osoba i które są wymagalne w całości. Członek nie może korzystać z tej usługi częściej niż raz w odniesieniu do tej samej płatności. Z usługi nie wolno korzystać jako ze sposobu na windykację długów lub narzędzia do egzekwowania przepisów. Jeśli osoba, która winna jest członkowi płatność zwróci się do niego z prośbą o nie korzystanie z usługi Skrill "Otrzymaj pieniądze", członek musi zaakceptować tę prośbę niezależnie od podstaw roszczenia. Podczas korzystania z usługi członek musi się upewnić, czy ma prawo kontaktować się z osobą, od której domaga się płatności. Członek w żadnym wypadku nie może zgłaszać wniosku o pieniądze za pomocą usługi "Otrzymaj pieniądze" w rachunku Skrill od osoby, która nie jest mu winna wnioskowanej kwoty; a także od osoby, która nie spełnia kryteriów otwarcia rachunku Skrill (np. osoby niepełnoletnie); lub od osoby, która nie wydała lub wycofała swoją zgodę na otrzymywanie wniosków o płatność za pomocą usługi "Otrzymaj pieniądze", przy czym my nie mamy prawa domagać się żadnych odszkodowań lub strat poniesionych w wyniku naruszenia tego punktu.

10.5. Otrzymywanie płatności podlega opłatom oraz opłatom za wymianę waluty, w zależności od rodzaju otrzymanej płatności i rodzaju rachunku Skrill posiadanego przez członka. Więcej szczegółów patrz punkt 13.

11. Zakazane transakcje

11.1 Surowo zabrania się wysyłania lub otrzymywania płatności z tytułu sprzedaży lub dostawy niżej wymienionych produktów lub usług: wyroby tytoniowe, leki na receptę, narkotyki, akcesoria związane z narkotykami, broń (w tym między innymi noże, pistolety, broń palna lub amunicja), dekodery telewizji satelitarnej i kablowej, pornografia, materiały dla dorosłych, materiały zachęcające do przemocy, nienawiści, rasizmu, materiały obsceniczne, dowody osobiste i licencje rządowe, repliki i nowości oraz fałszywe produkty, nielicencjonowane lub nielegalne loterie lub usługi hazardowe (w tym między innymi korzystanie lub udział w nielegalnych usługach hazardowych), niezarejestrowane usługi charytatywne, przedmioty, które mogą zachęcać do lub ułatwiać wykonywanie nielegalnych działań, przedpłacone karty debetowe lub inne skradzione karty obciążeniowe, które nie są powiązane z określonym partnerem handlowym i nie są ograniczone do zakupów określonych produktów lub usług, przetwarzanie płatności przez strony zewnętrzne lub agregacja płatności, marketing wielopoziomowy, sprzedaż piramidalna lub schematy Ponziego, programy typu matrix, lub inne programy błyskawicznego bogacenia się lub schematy wysokiego zwrotu z inwestycji, produkty lub usługi, które naruszają prawa własności intelektualnej stron trzecich, niekodowane lub nieprawidłowo kodowane gry hazardowe, umowy timeshare lub płatności z tytułu rezerwacji nieruchomości. Zastrzegamy sobie prawo do dodawania według własnego uznania nowych kategorii transakcji niedozwolonych poprzez zamieszczanie ich w niniejszych Warunkach korzystania lub zasadach dozwolonego użytku publikowanych w witrynie internetowej.

11.2. Surowo zabrania się realizacji płatności lub odbierania płatności od osób lub podmiotów oferujących nielegalne usługi hazardowe, w tym między innymi nielegalne zakłady sportowe, gry w kasynie lub grę w pokera. Możemy zawiesić lub zamknąć rachunek Skrill członka w dowolnym czasie lub odmówić realizacji transakcji bądź cofnąć transkację, jeśli jesteśmy przekonani, że członek wykorzystuje lub wykorzystywał rachunek Skrill w pośredni lub bezpośredni sposób w powiązaniu z nielegalnymi transakcjami hazardowymi. Ta lista nie jest kompletna i członek ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że nie korzysta z naszych usług na potrzeby transakcji, które mogą być uważane za niezgodne z prawem zgodnie z jego jurysdykcją.

11.3. Członek nie może korzystać z naszych usług, jeśli mieszka w jednym z określonych krajów. Te kraje są wymienione na naszej stronie internetowej i lista jest okresowo aktualizowana. Lista nie jest kompletna i możemy według własnego uznania podejmować decyzje o wstrzymaniu lub ograniczeniu naszych usług w innych krajach w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia rachunku Skrill członka w dowolnym czasie w sytuacji, gdy istnieją rozsądne podstawy, aby to zrobić lub gdy wymaga tego od nas prawo lub zalecenia wydane przez odpowiedni organ rządowy lub inny uznany organ walczący z przestępstwami finansowymi.

11.4. Surowo zabrania się korzystania z rachunku Skrill w celach niezgodnych z prawem, tj. nadużycia finansowe czy pranie brudnych pieniędzy. Wszelkie pdoejrzane działania będą zgłaszane odpowiednim organom ścigania. Członek nie może korzystać z rachunku Skrill z zamiarem niewłaściwego wykorzystania lub obejścia ograniczeń dotyczących korzystania i nałożonych przez partnera handlowego świadczącego usługi.

11.5. Członek może jedynie akceptować płatności w określonych kategoriach biznesu po ich zatwierdzeniu przez nas według naszego własnego uznania. Są to między innymi następujące kategorie: wypłata pieniędzy, przelewy pieniężne, w tym między innymi kantory wymiany walut, wymiana pieniędzy i zakup pieniędzy na podróż; zbiórka datków lub płatności na rzecz organizacji charytatywnych lub niezyskowych; działalność w obszarze zasobów naturalnych, tj. biżuteria, metale czy kamienie szlachetne; odtwarzanie strumieniowe; sprzedaż lub dostawa napojów alkoholowych; sprzedaż lub dostawa suplementów dietetycznych oraz alternatywnych produktów zdrotownych; wszelkie inne kategorie zawarte w zasadach dozwolonego użytku publikowanych okresowo na stronie internetowej. W razie wątpliwości, czy działalność członka mieści się w jednej z wyżej wymienionych kategorii należy się skontaktować z działem obsługi klienta. Zastrzegamy sobie prawo do dodawania według własnego uznania kategorii biznesowych wymagających zatwierdzenia poprzez zamieszczanie ich w niniejszych Warunkach korzystania lub zasadach dozwolonego użytku publikowanych w witrynie internetowej.

11.6. Jeśli członek realizuje lub próbuje realizować transakcje naruszające restrykcje zawarte w punkcie 14 lub bez niezbędnego zatwierdzenia zgodnie z punktem 14.5, zastrzegamy sobie prawo do: odwrócenia transakcji; i/lub zamknięcia lub zawieszenia jego rachunku Skrill; i/lub do zgłoszenia transakcji odpowiednim organom śledczym; i/lub do dochodzenia odszkodowania od członka; oraz do obciążenia członka opłatą administracyjną w wysokosci do 150 EUR w przypadku zastosowania jednego z wyżej wymienionych działań.

11.7. Członek ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że będzie wysyłać płatności lub otrzymywać płatności wyłącznie od osób lub podmiotów z tytułu sprzedaży lub dostawy produktów i usług, które może oferować lub otrzymywać zgodnie z wszelkimi obowiązującymi prawami i przepisami. Sam fakt, że dana osoba lub podmiot akceptuje płatności za naszym pośrednictwem nie oznacza legalności dostawy produktów lub usług. W razie wątpliwości co do legalności dostawy lub zakupu członek nie powinien realizować płatności.

12. Wypłacanie środków

12.1. Członek może złożyć wniosek o wypłatę wszystkich lub części środków posiadanych przez niego na rachunku Skrill w dowolnym czasie. Aby to zrobić członek musi się zalogować do rachunku Skrill i wybrać metodę wypłaty oraz podać kwotę wypłaty. Metody wypłaty to usługi płatnicze oferowane, przynajmniej w części, przez zewnętrzne instytucje finansowe (na przykład, bank, w którym członek posiada rachunek bankowy). Nie gwarantujemy dostępności żadnej określonej metody płatności i możemy wprowadzić zmiany lub wstrzymać określoną metodę płatności w dowolnym czasie bez konieczności postępowania zgodnie z procedurą określoną w punkcie 16, o ile członek ma dostęp przynajmniej do jednej płatności. W sytuacji, gdy wypłata zostanie otrzymana przez członka przy udziale dostawcy usług płatniczych (tj. bank, w którym członek posiada rachunek bankowy), nie ponosimy odpowiedzialności za wypłatę po otrzymaniu wypłaconych środków przez dostawcę usług płatniczych.

12.2. Rachunek Skrill członka podlega limitom wypłat. Te limity mogą ulegać zmianie w zależności rodzaju posiadanych przez nas dokumentów wykorzystanych do weryfikacji tożsamości członka Członek może sprawdzić limity wypłat w dowolnym czasie w profilu rachunku Skrill. Przed dodaniem jakichkolwiek środków do rachunku Skrill członek mu się upewnić, czy jego aktualne limity wypłat i wydatków są zgodne z wymogami dotyczącymi wypłat i wydatków, gdyż zgodnie z prawem nie możemy pozwolić członkowi na przekroczenie tych limitów.

12.3. Jeśli wniosek o wypłatę przekroczy aktualny limit, możemy odrzucić wniosek członka i zamiast tego wymagać od członka wysłania nam dokumentów umożliwiających weryfikację jego tożsamości i adresu lub współpracy w inny sposób w celu weryfikacji jego tożsamości.

12.4. Wypłaty podlegają opłatom, w tym opłatom za przeliczenie waluty (w stosownych przypadkach). Więcej szczegółów patrz punkt 13.

12.5. Na potrzeby transakcji wypłaty jesteśmy płatnikiem a nie dostawcą usługi płatniczej.

12.6. Członek nie może dokonywać wypłaty na rachunek bankowy lub do innej metody płatności, jeśli nie jest zarejestrowanym posiadaczem rachunku. Podchodzimy do wszystkich naruszeń tego wymogu bardzo poważnie i będziemy traktowali każdą próbę użycia metody płatności, w sytuacji, gdy członek nie jest jej posiadaczem jako działanie podstępne. Bez uszczerbku dla dochodzenia dalszego odszkodowania, jeśli musimy skontrolować wypłatę do metody płatniczej, której posiadaczem nie jest członek, możemy naliczyć opłatę administracyjną w wysokości do 10 EUR.

12.7. Członek musi się upewnić, czy szczegóły płatności wprowadzone podczas wypłaty środków są prawidłowe i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za sytuację, w której wypłacone środki zostały wysłane na niewłaściwy rachunek ze względu na podanie przez członka nieprawidłowych szczegółów płatności. Podczas wypłaty na rachunek bankowy członek musi się upewnić, czy numer rachunku, numer rozliczeniowy, IBAN i/lub BIC/SWIFT są prawidłowe. Jeśli członek wypłacił środki na niewłaściwy rachunek, może się do nas zwrócić z prośbą o pomoc w odzyskaniu środków. Jednakże, za udzielenie pomocy naliczamy opłatę w wysokości 25 EUR i nie gwarantujemy, że próba odzyskania środków zakończy się sukcesem.

13. Opłaty

13.1. Wysokość opłat zależy od tego, czy członek korzysta z rachunku Skrill w celach prywatnych lub komercyjnych.

13.2. Opłaty za transakcje można sprawdzić w dowolnym czasie w zakładce "Opłaty" na naszej stronie internetowej. Dodatkowe opłaty obowiązują w odniesieniu do rachunków Skrill wykorzystywanych do celów komercyjnych w zgodzie z obowiązującymi zasadami i warunkami określonymi w punkcie 4.7 powyżej. Członek powinien wydrukować lub pobrać i zachować kopię "Opłat" wraz z kopią niniejszych Warunków korzystania. Dla jasności, część poświęcona opłatom tworzy część niniejszych Warunków korzystania. Opłaty podlegają zmianom zgodnie z punktem 17. W określonych okolicznościach możemy naliczyć dodatkowe opłaty, tak jak zostało to określone w punktach 8.3, 8.9, 8.12, 11.6, 12.6 oraz 12.7.

13.3. Transakcje członka mogą podlegać opłatom za wymianę waluty. Jeśli członek realizuje płatność z rachunku Skrill prowadzonego w jednej walucie na rachunek Skrill prowadzony w innej walucie, zostanie wówczas poproszony o dokonanie płatności w walucie rachunku Skrill lub winnej walucie. Jeśli członek wybierze walutę rachunku Skrill, odbiorca zapłaci opłatę za wymianę waluty na walutę jego rachunku Skrill. Jeśli członek wybierze walutę rachunku Skrill odbiorcy, członek zapłaci opłatę za wymianę waluty na walutę płatności. Jeśli członek wybierze walutę, która nie jest ani walutą jego rachunku Skrill ani walutą rachunku Skrill odbiorcy, członek zapłaci opłatę za wymianę waluty na walutę płatności, a członek zapłaci opłatę za wymianę waluty na walutę swojego rachunku Skrill.

13.4. Przy każdej wymianie waluty stosujemy średni międzybankowy kurs rynkowy publikowany przez zewnętrznego dostawcę danych na temat waluty obcej (Reuters), do którego doliczamy opłatę za wymianę waluty obcej, która jest wyświetlona w zakładce "Opłaty" na naszej stronie internetowej. Opłata za wymianę waluty jest wymagalna oprócz opłaty za transakcję. W sytuacji, gdy naliczamy opłaty w EUR, nie stosujemy opłaty za wymianę waluty obcej, ale przeliczamy kwotę w EUR na walutę rachunku Skrill członka po obowiązującym hurtowym kursie wymiany:

13.5. Nasze opłaty są wyrażone jako część procentowa transakcji lub jako stała kwota w EUR. W sytuacji, gdy stałe kwoty opłat są wyświetlone w innej walucie niż EUR, ta informacja ma wyłącznie charakter informacyjny. Jeśli opłaty są potrącane z salda rachunku lub transakcji przeprowadzonej w innej walucie, kwota opłaty w EUR zostanie przeliczona na równoważną kwotę w innej walucie w oparciu o hurtowe kursy wymiany Skrill obowiązujące w danym czasie (tak jak to wyświetlono w zakładce "Opłaty" na naszej stronie internetowej pod nagłówkiem "Opłaty za wymianę waluty"), a następnie potrącona. Nie naliczamy opłaty za wymianę waluty w stosunku do przeliczenia waluty opłat.

13.6. Należne opłaty zostaną potrącone z rachunku Skrill członka i członek niniejszym upoważnia nas do ich potrącenia. Opłaty za transakcję zostaną naliczone podczas realizacji transakcji. Jeśli saldo rachunku Skrill członka jest niewystarczające, aby pokryć opłaty, możemy odmówić realizacji płatności. Opłaty za odwrócenie lub obciążenie zwrotne zostaną potrącone po ich nałożeniu.

13.7. Jeśli potrącenie opłat prowadzi do powstania ujemnego salda na rachunku Skrill, członek musi uregulować zaległą kwotę poprzez zasilenie rachunku Skrill wystarczającymi środkami. Niewywiązanie się z tego zobowiązania stanowi naruszenie postanowień niniejszych Warunków korzystania. Zwrot kwoty salda ujemnego jest wymagany natychmiast bez powiadomienia. Jednakże, zastrzegamy sobie prawo do wysyłania członkowi w dowolnym czasie upomnień o konieczności dodania środków pod groźbą podjęcia innych środków windykacji należności, co obejmuje między innymi możliwość skorzystania z usług firmy windykacyjnej, kancelarii prawnej lub wszczęcia procedury sądowej. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia członka wydatkami poniesionymi w uzasadnionym zakresie w związku z windykacją lub egzekucją długów.

14. Dane członka

14.1. Członek wyraża wyraźną zgodę na korzystanie przez nas z dostępu do udostępnionych nam danych, a także do ich przetwarzania i przechowywania na potrzeby świadczenia usług płatniczych. Nie dotyczy to właściwych praw i obowiązków wynikających z prawodawstwa w zakresie ochrony danych. Członek może wycofać zgodę zamykając swój rachunek Skrill. Jeśli członek wycofa zgodę w ten sposób, przestaniemy wykorzystywać jego dane w tym celu, ale będziemy nadal przetwarzać jego dane na inne cele w sytuacji, gdy mamy zgodne z prawem podstawy, aby tak robić, np. w sytuacji, gdy zgodnie z prawem musimy prowadzić ewidencję transakcji.

14.2 Przetwarzanie danych członka odbywa się zgodnie z naszą Informacją o polityce prywatności, którą można znaleźć na naszej stronie internetowej. Akceptując niniejsze Warunki korzystania, członek zobowiązuje się również przestrzegać naszej Informacji o polityce prywatności. Członek powinien wydrukować i zachować kopię Informacji o polityce prywatności wraz z kopią niniejszych Warunków korzystania.

14.3. Członek będzie od nas automatycznie otrzymywał newslettery drogą mailową informujące go o nowych produktach, wydarzeniach, ofertach, specjalnych promocjach itd. Akceptując niniejsze warunki korzystania, członek wyraża zgodę na regularne otrzymywanie takich newsletterów. Jeśli członek nie życzy sobie otrzymywać od nas żadnych newsletterów, może z nich zrezygnować w dowolnym czasie, logując się do rachunku Skrill i zmieniając odpowiednie ustawienia w profilu swojego rachunku Skrill. Członek może również zrezygnować z otrzymywania newsletterów, kontaktując się z działem obsługi klienta. Ponadto, w każdym otrzymanym newsletterze członek znajdzie dostęp do opcji zrezygnowania z otrzymywania newsletterów w przyszłości.

15. Odpowiedzialność

15.1. W przypadku nieautoryzowanej płatności lub płatności, która została przez nas zrealizowana nieprawidłowo z powodu błędu zobowiązujemy się do zwrócenia członkowi możliwie jak najszybciej kwoty płatności, łącznie ze wszystkimi potrąconymi w związku z nią opłatami. Nie dotyczy to niżej wymienionych sytuacji:

15.1.1 w sytuacji, gdy nieautoryzowana płatność powstanie w wyniku nieprzechowywania danych dostępu do rachunku w bezpiecznym miejscu zgodnie z punktem 6 niniejszych Warunków korzystania, w którym to przypadku członek nadal ponosi odpowiedzialność za pierwszych 35 GBP (lub równoważną kwotę w walucie rachunku członka), jeśli nie obowiązuje punkt 15.1.3;

15.1.2 jeśli członek nie powiadomi nas bez zbędnej zwłoki o utracie hasła lub innym zdarzeniu, które mogłoby zagrozić bezpieczeństwu jego rachunku Skrill po uzyskaniu informacji o takim zdarzeniu, członek ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez niego do czasu powiadomienia nas o zdarzeniu;

15.1.3. jeśli transakcja nie została autoryzowana, ale członek działał w nieuczciwy sposób lub naraził na zagrożenie bezpieczeństwo naszego rachunku w celowy sposób lub w wyniku rażącego niedbalstwa; lub

15.1.4. jeśli członek nie zakwestionuje lub nie poinformuje nas o nieautoryzowanej lub niewłaściwie zrealizowanej transakcji w ciągu 13 miesięcy od daty transakcji.

15.2. Jeśli członek nie działał w nieuczciwy sposób, część 15.1.1 nie dotyczy transakcji zrealizowanych po powiadomieniu nas o zajściu zgodnie z postanowieniami punktu 6.2, w sytuacji, gdy nie zapewniliśmy właściwych środków na potrzeby powiadomienia lub zgodnie z wymogami powinniśmy zastosować silny system uwierzytelniania klienta, ale nie spełnimy tego wymogu, w którym to przypadku jesteśmy odpowiedzialni wobec członka za wszelkie nieautoryzowane transakcje w możliwie najszybszym trybie.

15.3. Bez uszczerbku dla powyższego, członek jest proszony o regularne i częste sprawdzanie historii transakcji w swoim rachunku Skrill oraz o niezwłoczny kontakt z Centrum obsługi klienta w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

15.4. W razie nieprawidłowej lub błędnie skierowanej płatności, podejmiemy rozsądne kroki, aby pomóc członkowi w śledzeniu i odzyskaniu takiej płatności.

15.5. Z zastrzeżeniem powyższego, nie ponosimy odpowiedzialności wobec członka za żadne zakłócenia lub uszkodzenie usługi lub za zakłócenia lub uszkodzenia usług pośrednich, od których jesteśmy zależni, spełniając nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków korzystania, pod warunkiem, że takie zakłócenie lub uszkodzenie jest spowodowane nienaturalnymi lub nieprzewidywalnymi okolicznościami znajdującymi się poza naszą kontrolą lub kontrolą wspomnianego pośrednika.

15.6. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty pośrednie lub wynikowe, w tym między innymi za utratę zysku, utratę firmy lub reputacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty wynikające z działań zgodnych z wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

15.7. Nic w niniejszych warunkach korzystania nie powinno działać tak, aby wyłączyć odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała z powodu zaniedbania lub za oszustwo, bądź oszukańcze podanie fałszywych informacji lub za jakiekolwiek zobowiązania ustawowe, których nie można wykluczyć lub zmodyfikować poprzez umowę między dwiema stronami.

15.8. Nasz obowiązek wynikający z niniejszych Warunków korzystania ogranicza się do udostępnienia rachunku internetowego i powiązanych z nim usług płatniczych i nie wydajemy żadnych oświadczeń w powiązaniu z zatwierdzeniem jakości, bezpieczeństwa lub legalności produktów lub usług dostarczonych przez partnera handlowego lub pośrednika.

15.9. Nie ponosimy odpowiedzialności za oszacowanie lub uiszczenie żadnych podatków, ceł lub innych opłat wynikających z korzystania przez członka z rachunku lub z usług opisanych w niniejszych Warunkach korzystania.

15.10. Zwrot kosztów. Członek akceptuje, że będzie nas bronił, zwróci nam lub zrekompensuje koszty oraz że zwolni nas oraz inne firmy należące do naszej grupy od wszelkich roszczeń, żądań lub kosztów (w tym od opłat prawnych, grzywien lub kar), które poniesiemy w powiązaniu lub w wyniku naruszenia przez członka lun jego agentów niniejszych Warunków korzystania, a także naruszenia obowiązującego prawa lub przepisów i/lub korzystania z usług. Niniejsze postanowienie obowiązuje po rozwiązaniu niniejszej umowy między nami a członkiem.

16. Rozwiązanie/zawieszenie umowy:

16.1. Możemy zamknąć rachunek Skrill członka lub jakąkolwiek usługę powiązaną z nim, doręczając członkowi wypowiedzenie z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Członek może zamknąć swój rachunek Skrill w dowolnym czasie. W sytuacji, gdy członek korzysta z rachunku Skrill na potrzeby komercyjne mogą obowiązywać różne postanowienia dotyczące zamknięcia rachunku, tak jak zostało to określone w punkcie 4.7 powyżej.

16.2. Wraz z wypowiedzeniem umowy lub w dowolnym czasie po jej rozwiązaniu możemy dostarczyć członkowi instrukcje dotyczące tego, w jaki sposób wypłacić środki pozostałe na rachunku.

16.3. Jeśli rachunek członka podlega obowiązkowi utrzymania rezerwy obowiązkowej, zamknięcie rachunku Skrill członka nie będzie miało wpływu na jego prawo do zachowania rezerwy oraz do wypłacania z niej środków przez określony czas.

16.4. Możemy w dowolnym czasie zawiesić lub zamknąć rachunek Skrill członka bez powiadomienia, jeśli:

16.4.1. członek naruszy postanowienia niniejszych Warunków korzystania lub jakiekolwiek inne postanowienia obowiązujące w odniesieniu do określonych usług objętych osobnymi zasadami i warunkami;

16.4.2. członek naruszy lub mamy podstawy, aby sądzić, że naruszył prawo lub przepisy, które obowiązują w odniesieniu do korzystania z naszych usług; lub

16.4.3. mamy podstawy, aby sądzić, że członek w jakikolwiek inny sposób zaangażował się w nieuczciwą działalność, pranie brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu lub inną działalność kryminalną.

16.5. Możemy w dowolnym czasie zawiesić rachunek Skrill członka, jeśli:

16.5.1. mamy podstawy, aby sądzić, że rachunek Skrill członka został sprzeniewierzony lub z innych względów bezpieczeństwa; lub

16.5.2. mamy uzasadnione podejrzenia, że rachunek Skrill członka został lub jest wykorzystywany bez jego autoryzacji lub w nieuczciwy sposób; oraz powiadomimy o tym członka przed zawieszeniem lub w sytuacji, gdy powiadomienie przed zawieszeniem nie jest możliwe ze względu na okoliczności, tuż po zawieszeniu, o ile prawo nie zabrania nam wystosowania takiego powiadomienia.

17. Zmiany w Warunkach korzystania

17.1. Niniejsze Warunki korzystania oraz wszelkie dodatkowe zasady i warunki mogą ulegać zmianie. Zmiany zostaną wprowadzone po uprzednim powiadomieniu członka zgodnie z procedurą określoną w tej części.

17.2. Powiadomimy członka o proponowanych zmianach, wysyłając do niego e-mail na główny adres e-mail podany przy rejestracji rachunku Skrill.

17.3. Proponowana zmiana wejdzie w życie dwa (2) miesiące od dnia, w którym powiadomienie o zmianach było uważane za doręczone zgodnie z punktem 18.1, o ile członek nie powiadomił nas o swoim sprzeciwie wobec proponowanych zmian przed ich wejściem w życie. Zmiany, które czynią niniejsze Warunki korzystania bardziej przyjaznymi dla członka wchodzą w życie niezwłocznie, jeśli tak zostało określone w powiadomieniu o zmianach. Zmiany w kursach walut wchodzą w życie niezwłocznie bez powiadomienia i członkowi nie przysługuje prawo do sprzeciwu wobec takich zmian.

17.4. Jeśli członek wyrazi sprzeciw wobec zmian, nie będą go one obowiązywały. Jednakże, taki sprzeciw jest równoznaczny z wypowiedzeniem niniejszych Warunków korzystania oraz zamknięciem rachunku Skrill członka. Rachunek Skrill członka zostanie zamknięty zgodnie z postanowieniami punktu 7 powyżej.

18. Sposób komunikacji

18.1. Zazwyczaj kontaktujemy się z członkiem drogą mailową. W tym celu członek musi zawsze posiadać przynajmniej jeden ważny adres e-mail w swoim rachunku Skrill. Członek musi sprawdzać przychodzące wiadomości regularnie i często. Wiadomości e-mail mogą zawierać linki do kolejnych komunikatów zamieszczonych na naszej stronie internetowej. Wszelkie komunikaty lub powiadomienia wysłane drogą mailową będą traktowane jako doręczone tego samego dnia, jeśli zostały wysłane do członka przed 16:30 w dniu roboczym. Jeśli komunikaty lub powiadomienia trafiły do skrzynki mailowej członka po 16:30 w dniu roboczym lub w innym czasie, będą uznawane za doręczone w następnym dniu roboczym.

18.2. W sytuacji, gdy prawo wymaga od nas doręczenia informacji członkowi na trwałym nośniku, wyślemy do niego e-mail (z załącznikiem lub bez) lub wyślemy powiadomienie z linkiem do informacji na naszej stronie internetowej w taki sposób, aby umożliwić członkowi zachowanie tej informacji w formie drukowanej lub w innej formie, w której może ona być przechowywana w trwały sposób do wglądu w przyszłości. Zalecamy zachować kopie wszystkich komunikatów, które wysyłamy i udostępniamy członkowi.

18.3. Członek może się do nas zwrócić z prośbą o kopię aktualnych Warunków korzystania lub innego dokumentu stanowiącego część umowy, kontaktując się z Centrum obsługi klienta.

18.4. Aby przeglądać wiadomości e-mail, członek potrzebuje komputera z programem do zarządzania skrzynką e-mail, który może wyświetlać wiadomości e-mail w formacie HTML. Możemy również wysyłać do członka załączniki w formacie PDF, do odczytania których niezbędne jest posiadanie programu Adobe’s Acrobat Reader który można pobrać bezpłatnie na stronie internetowej Adobe.

18.5. Nigdy nie wysyłamy do członka wiadomości zawierających pliki wykonywalne lub linki do plików wykonywalnych. Jeśli członek otrzyma e-mail z takimi załącznikami, powinien niezwłocznie usunąć wiadomość, nie klikając na załącznik. Jeśli członek nie ma pewności, czy wiadomość została wysłana przez nas, powinien się skontaktować z Centrum obsługi klienta.

18.6. Komunikacja z członkiem przebiega w języku angielskim. Członek może wybrać preferowany przez siebie język z listy obsługiwanych języków w rachunku Skrill, a my będziemy wysyłać do niego automatyczne powiadomienia e-mail i komunikaty dotyczące zmian w niniejszych Warunkach korzystania w preferowanym przez niego języku. W przypadku niestandardowej komunikacji zastrzegamy sobie prawo do prowadzenia komunikacji z członkiem w języku angielskim. Dokumenty lub komunikaty w innych językach służą wyłącznie dla wygody i nie jest naszym obowiązkiem komunikowanie się z członkiem w tym języku.

18.7. Poza komunikowaniem się drogą mailową możemy się kontaktować z członkiem drogą listowną lub telefoniczną w zależności od sytuacji. Jeśli członek korzysta z usług mobilnych, możemy się z nim kontaktować za pomocą wiadomości tekstowych. Wszelkie komunikaty lub powiadomienia wysłane drogą pocztową będą uważane za doręczone w ciągu trzech dni od daty wysłania w przypadku poczty brytyjskiej oraz w ciągu pięciu dni od daty wysłania w przypadku poczty międzynarodowej. Wszelkie komunikaty lub powiadomienia wysłane za pomocą wiadomości tekstowych będą trakotwane jako doręczone tego samego dnia.

18.8. Członek może się z nami skontaktować, wysyłając wiadomość do Centrum obsługi klienta za pomocą opcji "Wsparcie" https://www.skrill.com/en/support.

19. Skargi

19.1. Wszelkie skargi, które dotyczą nas lub oferowanych przez nas usług powinny być kierowane w pierwszym rzędzie do nas za pośrednictwem Centrum obsługi klienta. Członek powinien w jasny sposób określić, że chce złożyć skargę na nasze ręce. To pomaga odróżnić skargę od zwykłego zapytania. Zgodnie z naszą procedurą skarg, w ciągu 48 godzin od daty otrzymania skargi członka wysyłamy do niego potwierdzenie otrzymania skargi drogą pocztową lub mailową. Członek może się do nas zwrócić z prośbą o kopię procedury dotyczącej skarg w dowolnym czasie, kontaktując się z Centrum obsługi klienta.

19.2. Staramy się udzielić odpowiedzi na pytanie członka lub rozpatrzyć jego skargę w ramach czasowych określonych przez Pełnomocnika do spraw finansowych. Jeśli to nie będzie możliwe z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub braku informacji, skontaktujemy się z członkiem.

19.3. Jeśli skarga członka nie zostanie rozwiązana w zadowalający dla niego sposób, członek może się skontaktować z Pełnomocnikiem do spraw finansowych pod adresem Exchange Tower, London, E14 9SR w Wielkiej Brytanii. Więcej informacji na temat sposobu kontaktu z nami można znaleźć na stronie internetowej pod adresemwww.skrill.com.

20. Różne

20.1. Żadna inna osoba poza członkiem nie posiada żadnych praw zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania, a postanowienia Ustawy o umowach (Prawa osób trzecich) z 1999 roku są wyraźnie wyłączone.

20.2. Rachunek Skrill członka jest jego osobistym rachunkiem i członek nie może przepisywać żadnych praw osobom trzecim zgodnie z Warunkami korzystania.

20.3. Rachunek Skrill członka jest obsługiwany na terenie Wielkiej Brytanii, a niniejsze Warunki korzystania podlegają i powinny być interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii. Wszelkie spory na mocy niniejszych Warunków korzystania lub inne spory powiązane z rachunkiem Skrill użytkownika będą rozwiązywane wyłącznie przed sądami Anglii i Walii, z wyjątkiem sytuacji, gdy zabrania tego prawo UE.

20.4. Jeśli sąd właściwej jurysdykcji uzna część niniejszych Warunków korzystania za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną, to ta część zostanie oddzielona od pozostałej części Warunków korzystania, które zachowają ważność i wykonalność w pełnym prawnie dozwolonym zakresie.

21. Definicje

Różne terminy użyte w niniejszych Warunkach korzystania mają następujące znaczenie:

"Dzień roboczy" oznacza dzień inny niż sobota, niedziela, święto państwowe lub dzień ustawowo wolny od pracy w Anglii.

"Obsługa klienta" oznacza naszą obsługę klienta, z którą członek może się kontaktować, wysyłając wiadomość za pomocą opcji "Wsparcie" na naszej stronie internetowej

"Usługa Escrow" oznacza nasz bezpieczny system płatności, który może służyć do przechowywania środków w bezpieczny sposób na rachunku powierniczym pośrednika do czasu zakończenia transakcji. Szczegóły są dostępne na naszej stronie internetowej

"Opłaty" oznaczają obciążenia naliczane przez nas użytkownikowi za korzystanie z naszych usług.

"Pełnomocnik do Spraw finansowych" oznacza usługi świadczone przez Pełnomocnika do spraw finansowych w Wielkiej Brytanii, przy czym więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.financial-ombudsman.org.uk. Z pełnomocnikiem można się kontaktować pod adresem The Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London, E14 9SR, United Kingdom

"FCA" oznacza urnąd Financial Conduct Authority of the United Kingdom znajdujący isę pod adresem 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, United Kingdom; więcej informacji na temat FCA można znaleźć na stronie internetowej FCA pod adresem www.fca.org.uk

"Metoda płatności" oznacza przelew bankowy oraz instrumenty płatnicze, tj. karty kredytowe oraz karty debetowe.

"Informacje o polityce prywatności" oznacza politykę Skrill w zakresie przetwarzania danych osobowych, która jest dostępna na stronie internetowej i może być okresowo zmieniana

"Skrill" oznacza spółkę Skrill Ltd. (numer rejestracyjny: 4260907) z siedzibą pod adresem Floor 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ United Kingdom;

"Rachunek Skrill" oznacza elektroniczny rachunek pieniężny, który członek otwiera i prowadzi na naszej stronie internetowej Skrill

"Usługa przelewów pieniężnych Skrill iT" oznacza usługę przelewów pieniężnych, na temat której można znaleźć więcej informacji na stronie internetowej Skrill

"Strong internetowa Skrill" lub "Strona internetowa" oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.skrill.com

"Warunki korzystania" oznaczają niniejsze Warunki korzystania z rachunku Skrill, publikowane na stronie internetowej i zmieniane od czasu do czasu

"Dostawca zewnętrzny" oznacza dostawcę usług upoważnionego na mocy prawa lub przez członka do dostępu do informacji lub realizacji płatności w imieniu członka w jego rachunku Skrill

"My", "nam", "nasze" oznacza Skrill

"Członek" oznacza osobę fizyczną lub podmiot prawny, w którego imieniu został otwarty i jest prowadzony rachunek Skrill