Nasze zasady i warunki obowiązujące w Ameryce Północnej są inne. Jeśli użytkownik mieszka w Stanach Zjednoczonych,  powinien kliknąć tutaj, aby zobaczyć warunki, które mają do niego zastosowanie.

Warunki Korzystania z Konta Skrill

Obowiązuje 02-11-22

Pobierz PDF   Historia

1. O Skrill

1.1. Skrill® jest nazwą handlową Skrill Limited, spółki założonej zgodnie z prawem Anglii i Walii, o numerze rejestracyjnym4260907. Spółka została upoważniona przez urząd Financial Conduct Authority (FCA) na mocy Ustawy o pieniądzach elektronicznych z 2011 roku do emisji pieniędzy elektronicznych. Nasz numer rejestracyjny w FCA to 900001.

2.Zakres obowiązywania niniejszych Warunków Korzystania

2.1. Niniejsze Warunki korzystania regulują otwieranie, korzystanie z i zamykanie Konta Skrill oraz innych powiązanych usług płatniczych, o których mowa w niniejszym dokumencie. Wraz z innymi zasadami i warunkami, o których mowa w niniejszych Warunkach korzystania, stanowią one umowę między nami a Użytkownikiem. Aby korzystać z dodatkowych usług, konieczne może być podpisanie dodatkowych zasad i warunków zgodnie z powiadomieniem, które Użytkownik otrzyma przy zamawianiu lub korzystaniu z takich usług. Zalecamy wydrukowanie lub pobranie i zachowanie kopii niniejszych Warunków korzystania do wglądu w przyszłości. Użytkownik może zawsze sprawdzić aktualne Warunki korzystania na naszej stronie internetowej.

2.2. W zależności od rodzaju posiadanego Konta Skrill, mogą obowiązywać dodatkowe zasady i warunki, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony w odpowiednim czasie. W razie sporu między dodatkowymi zasadami i warunkami a niniejszymi Warunkami korzystania, te pierwsze mają moc nadrzędną.

3.Konto Skrill Użytkownika

3.1. Konto Skrill Użytkownika jest kontem internetowym, które umożliwia wysyłanie i otrzymywanie płatności elektronicznych.

3.2. Konto Skrill jest prowadzone w walucie wybranej przez Użytkownika spośród walut, które udostępnia okresowo Skrill. Wybrana waluta pozostanie walutą Konta Skrill przez okres trwania umowy.

3.3. Z zastrzeżeniem punktu 7, pieniądze elektroniczne posiadane na Koncie Skrill nie tracą ważności, ale nie jest od nich naliczany żaden procent.

3.4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypłacenia środków z Konta Skrill w dowolnym czasie. Jednakże, przedtem możemy się zwrócić do Użytkownika z prośbą o potwierdzenie tożsamości. Środki na Koncie Skrill Użytkownika muszą być wystarczające, aby mogły pokryć minimalną kwotę wypłaty oraz obowiązującą opłatę za wypłatę. Użytkownik może wybrać metodę wypłaty podczas składania wniosku o wypłatę.

3.5. Konta z pieniędzmi elektronicznymi nie są rachunkami bankowymi. Akceptując niniejszy regulamin, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że do jego konta Skrill nie ma zastosowania brytyjski system rekompensat za usługi finansowe (Financial Services Compensation Scheme, FSCS). W mało prawdopodobnej sytuacji, gdy staniemy się niewypłacalni, Użytkownik może stracić pieniądze elektroniczne posiadane na swoim Koncie Skrill. Jednakże w stosunku do nas zastosowanie ma Europejska Dyrektywa o Pieniądzu Elektronicznym 2009/110/WE oraz ustawodawstwo krajowe Wielkiej Brytanii, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i płynności środków zdeponowanych na rachunkach pieniądza elektronicznego.

3.6. Pieniądze elektroniczne na Koncie Skrill należą do osoby lub podmiotu prawnego, który jest zarejestrowany jako Posiadacz Konta. Żadnej innej osobie poza posiadaczem Konta Skrill nie przysługują prawa w powiązaniu ze środkami zgromadzonymi na Koncie Skrill, z wyjątkiem przypadków sukcesji. Użytkownik nie może dokonywać cesji ani przenosić Konta Skrill na inne osoby lub w inny sposób udzielać innym osobom interesu prawnego lub udziału kapitałowego związanego z kontem.

3.7. Konto Skrill Użytkownika może podlegać limitom w zakresie zasilania, płatności i wypłat, w zależności od kraju zamieszkania Użytkownika, przy czym okresowo wykorzystujemy status weryfikacyjny Konta Skrill Użytkownika oraz inne czynniki do określenia takich limitów według naszego uznania.

4.Otwieranie konta Skrill

4.1. Aby korzystać z naszych usług płatniczych, Użytkownik musi najpierw otworzyć Konto Skrill, rejestrując się na naszej stronie internetowej. W ramach procesu rejestracji Użytkownik musi zaakceptować niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu oraz naszą Informację o Prywatności, a także musi posiadać zdolność prawną do ich zaakceptowania. Jeśli Użytkownik zamówi dodatkowe usługi, może zostać dodatkowe usługi, może zostać poproszony o zaakceptowanie dodatkowych zasad i warunków.

4.2. Jeśli Użytkownik jest osobą, musi mieć ukończone 18 lat, aby móc korzystać z naszych usług i otwierając konto Skrill oświadcza, że ma ukończone 18 lat. Nie dotyczy to produktów, dla których ustalono inny limit wiekowy. Od czasu do czasu możemy zażądać od Użytkownika przedstawienia dowodu potwierdzającego jego wiek.

4.3. Użytkownik może otworzyć wyłącznie jedno Konto Skrill, chyba, że wyraźnie zatwierdzimy otwarcie dodatkowych kont.

4.4. Użytkownik może otworzyć Konto Skrill, jeśli jest to zgodne z prawem kraju zamieszkania Użytkownika. Otwierając konto Skrill, Użytkownik oświadcza i zapewnia, że otwarcie Konta Skrill nie narusza żadnych praw lub przepisów, których musi przestrzegać. Użytkownik musi zapłacić nam kwotę wszelkich strat, które poniesiemy w powiązaniu z naruszeniem tego punktu.

4.5. Wszystkie informacje udostępnione przez Użytkownika podczas rejestracji lub w innym czasie muszą być poprawne i prawdziwe. Jeśli Użytkownik nie udostępni takich informacji lub nie będzie współpracować zgodnie ze wskazówkami w ciągu trzech (3) miesięcy od otwarcia Konta Skrill lub w innym terminie zgodnie z powiadomieniem otrzymanym od nas, w dowolnym czasie po tym okresie, Użytkownik może zostać obciążony opłatą administracyjną zgodnie z informacją w sekcji „Opłaty” na naszej stronie internetowej.

4.6. Użytkownik może dodawać Metody Płatności do Konta Skrill wyłącznie w sytuacji, gdy jest posiadaczem konta, z którym jest powiązana dana Metoda Płatności. Podchodzimy do wszystkich naruszeń tego wymogu bardzo poważnie i będziemy traktowali każdą próbę dodania metody płatności, w sytuacji, gdy Użytkownik nie jest jej posiadaczem jako działanie podstępne.

4.7. Jeśli Użytkownik ma zamiar korzystać z Konta Skrill na potrzeby komercyjne, musi nas o tym poinformować, nawet jeśli będzie używać konta również na potrzeby prywatne. Jeśli Użytkownik określił, że będzie korzystał z Konta Skrill wyłącznie na potrzeby prywatne, zanim w przyszłości zacznie z niego korzystać na potrzeby komercyjne, musi nas o tym poinformować z wyprzedzeniem. Użytkownik korzysta z Konta Skrill na potrzeby komercyjne, jeśli otrzymuje płatności za lub w powiązaniu z jakąkolwiek działalnością biznesową. Zastrzegamy sobie prawo do określenia, czy naszym uzasadnionym zdaniem Użytkownik korzysta z Konta Skrill na potrzeby komercyjne. Jeśli Użytkownik korzysta z Konta Skrill na potrzeby komercyjne, oprócz tych Warunków Korzystania, zobowiązuje się przestrzegać naszych Zasad i Warunków dla Partnerów Handlowych. W razie wątpliwości odnośnie tego, czy dana działalność jest działalnością komercyjną należy się skontaktować z naszym działem obsługi klienta.

4.8. W ciągu 14 dni od daty otwarcia Konta Skrill, Użytkownik może zamknąć konto Skrill bez ponoszenia żadnych kosztów, kontaktując się z działem obsługi klienta. Jednakże, jeśli Użytkownik posiada na koncie Skrill środki, przed umożliwieniem mu wypłaty środków możemy się do niego zwrócić z prośbą o udostępnienie dokumentów potwierdzających tożsamość. Transakcje oraz opłaty za transakcje zrealizowane przed zamknięciem Konta Skrill (w tym transakcje, które nie są odwracalne i zostały rozpoczęte, ale nie zostały zakończone przed zamknięciem Konta Skrill) nie podlegają zwrotowi.

5. Prowadzenie Konta Skrill

5.1. Użytkownik musi zadbać o to, aby informacje zapisane na koncie Skrill były poprawne i aktualne, przy czym my nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty wynikające z zaniedbania Użytkownika. Możemy się zwrócić do Użytkownika w dowolnym czasie z prośbą o potwierdzenie poprawności jego danych lub o udostępnienie dokumentów lub innych dowodów.

5.2. Możemy się kontaktować z Użytkownikiem drogą mailową lub w inne sposoby opisane w punkcie 18 i przekazywać mu informacje oraz powiadomienia dotyczące jego Konta Skrill. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za regularne sprawdzanie prawidłowego działania jego konta e-mail lub innych metod komunikacji, które Użytkownik zarejestrował na koncie Skrill, a także za niezwłoczne odbieranie i czytanie wiadomości związanych z jego kontem Skrill. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty wynikające z zaniedbania tej kwestii przez Użytkownika.

5.3. Kwota dodanych środków, otrzymane płatności, płatności wysłane oraz wypłata środków są wyświetlone w naszej historii transakcji online wraz z datą otrzymania lub przelewu (data waluty obciążenia), naliczonymi opłatami oraz, w stosownych przypadkach, zastosowanym kursem wymiany. Każda transakcja posiada indywidualny identyfikator transakcji i jest wyświetlona w historii transakcji. Nie zmieniamy ani nie modyfikujemy informacji wyświetlonych w historii transakcji online. Użytkownik jest zobowiązany używać identyfikatora transakcji podczas komunikacji z nami na temat danej transakcji. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać swój konto Skrill oraz historię transakcji. Użytkownik powinien zgłaszać wszelkie nieprawidłowości lub wyjaśniać jakiekolwiek wątpliwości możliwie jak najszybciej po skontaktowaniu się z działem obsługi klienta.

5.4. Wszystkie dokonane płatności można sprawdzić w historii transakcji, logując się na swoje konto Skrill. Nie będziemy wprowadzać żadnych zmian w historii transakcji i będzie ona dostępna do wglądu, zapisywania, pobierania i drukowania za pośrednictwem Konta Skrill przez cały czas, gdy Użytkownik będzie posiadaczem Konta Skrill. Jeśli Użytkownik zamknie swoje konto, a będzie chciał uzyskać informacje o swoim koncie, może Skontaktować się z nami.

5.5. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 8 poniżej oraz bez uszczerbku dla postanowień punktu 9.A.5, aby ubiegać się o zwrot za nieautoryzowaną lub nieprawidłowo zrealizowaną transakcję płatniczą na Koncie Skrill, po ustaleniu, że doszło do nieautoryzowanej lub nieprawidłowej transakcji Użytkownik musi nas o tym powiadomić bez zbędnej zwłoki a w każdym razie nie później niż trzynaście (13) miesięcy po dacie obciążenia konta.

6.Dbałość o Bezpieczeństwo Konta Skrill

6.1. Użytkownik musi podjąć wszelkie rozsądne kroki, aby przez cały czas przechowywać hasło do Konta Skrill w bezpiecznym miejscu i nigdy go nikomu nie udostępniać. Nasz personel nigdy nie prosi o udostępnienie hasła nam ani osobom trzecim. Przypadki otrzymanych wiadomości lub strony internetowe, które Użytkownik odwiedzi i na których zostanie poproszony o podanie hasła, oprócz strony internetowej Skrill lub bramki płatniczej Skrill na stronie partnera handlowego powinny zostać zgłoszone do nas. W razie wątpliwości, czy dana strona internetowa jest autentyczna należy się skontaktować z Centrum obsługi klienta. Zalecamy regularne zmienianie hasła (przynajmniej co trzy (3) do sześciu (6) miesięcy w celu ograniczenia ryzyka naruszenia bezpieczeństwa w powiązaniu z kontem Skrill. Zalecamy również, aby Użytkownik nie wybierał hasła, które można łatwo zgadnąć na podstawie informacji, które inna osoba może posiadać lub zdobyć o Użytkowniku lub hasła, które ma określone znaczenie. Z wyjątkiem postanowienia punktu 9.A użytkownik nie może nigdy zezwalać nikomu na dostęp do Konta Skrill lub na obserwowanie przez inne osoby korzystania przez niego z Konta Skrill. Użytkownik musi postępować zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, o których regularnie go informujemy.

6.2. W sytuacji, gdy Użytkownik ma sygnały lub podejrzenia, że dane do logowania do jego Konta Skrill, hasło lub inna funkcja bezpieczeństwa zostały zgubione, skradzione, przywłaszczone, wykorzystane bez autoryzacji lub w inny sposób sprzeniewierzone, radzimy Użytkownikowi, aby zmienić hasło. Użytkownik musi się skontaktować z działem obsługi klienta bez zbędnej zwłoki, gdy uzyska informacje o stracie, kradzieży, przywłaszczeniu lub nieautoryzowanym wykorzystaniu jego Konta Skrill, danych do logowania, hasła lub innych funkcji bezpieczeństwa. Jakakolwiek zbędna zwłoka w powiadomieniu nas o zaistniałej sytuacji może mieć nie tylko wpływ na bezpieczeństwo Konta Skrill, ale może również poskutkować pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności za wszelkie straty powstałe w sytuacji, gdy Użytkownik nie powiadomił na celowo lub wskutek celowego zaniedbania. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że do jego Konta Skrill uzyskała dostęp inna osoba, powinien zgłosić incydent na policję.

6.3. Możemy zawiesić Konto Skrill Użytkownika lub w inny sposób ograniczyć jego funkcjonalność w sytuacji, gdy istnieją uzasadnione podstawy, aby obawiać się o bezpieczeństwo Konta Skrill lub którejkolwiek z funkcji zabezpieczeń lub jeśli mamy uzasadnione podejrzenia, że doszło do nieautoryzowanego lub oszukańczego wykorzystania Konta Skrill Użytkownika lub jakiekolwiek zabezpieczenia zostały naruszone. Powiadomimy Użytkownika o zawieszeniu lub ograniczeniu oraz o powodach takiego zawieszenia lub ograniczenia z wyprzedzeniem lub, w sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie tego zrobić, niezwłocznie po zastosowaniu zawieszenia lub ograniczenia, jeśli powiadomienie nie będzie niezgodne z prawem lub nie narazi naszych rozsądnych interesów w zakresie bezpieczeństwa. Zawieszenie i/lub ograniczenie zostanie cofnięte najszybciej jak to możliwe po zniknięciu powodów zawieszenia i/lub ograniczenia.

6.4. Jeśli jesteśmy przekonani, że Konto Skrill Użytkownika jest narażone na oszustwo lub jego bezpieczeństwo jest zagrożone, użyjemy najszybszego i najbardziej bezpiecznego sposobu, aby skontaktować się z Użytkownikiem przy pomocy danych, które nam udostępnił i powiedzieć mu, co musi zrobić, aby pomóc rozwiązać problem.

6.5. Użytkownik musi podjąć wszystkie rozsądne kroki, aby zapewnić, że jego adres e-mail jest bezpieczny, oraz że wyłącznie on może z niego korzystać, gdyż adres e-mail może służyć do resetowania hasła lub do komunikacji z Użytkownikiem na temat bezpieczeństwa jego Konta Skrill. W sytuacji, gdy którykolwiek z adresów e-mail zarejestrowanych na Koncie Skrill Użytkownika zostanie narażony na niebezpieczeństwo, Użytkownik po uzyskaniu informacji na ten temat powinien bez zbędnej zwłoki skontaktować się z działem obsługi klienta oraz ze swoim operatorem usługi e-mail.

6.6. Niezależnie od tego, czy Użytkownik korzysta ze swojego Konta Skrill za pomocą komputera publicznego, współdzielonego czy prywatnego, musi się zawsze upewnić, że jego dane do logowania nie są przechowywane przez przeglądarkę, zapamiętywane lub w inny sposób zapisywane. Użytkownik nie powinien nigdy wykorzystywać żadnej funkcjonalności, która umożliwia przechowywanie danych do logowania lub haseł przez komputer, z którego korzysta.

6.7. Dodatkowe produkty lub usługi, z których Użytkownik korzysta mogą mieć dodatkowe wymogi bezpieczeństwa i Użytkownik musi się z nimi zapoznać, gdy zostanie o nich powiadomiony.

7.Zamknięcie Konta Skrill

7.1. Użytkownik może zamknąć Konto Skrill w dowolnym czasie, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta. Zamknięcie Konta Skrill powoduje rozwiązanie niniejszych Warunków Korzystania ze Skrill ze skutkiem natychmiastowym, z wyjątkiem tych części niniejszych Warunków Korzystania ze Skrill, które zostały wymienione w punkcie 20.5 i które nadal obowiązują po zakończeniu przez Użytkownika korzystania ze Skrill.

7.2. Jeśli na Koncie Skrill Użytkownika znajdują się jakiekolwiek środki w momencie jego zamknięcia, Użytkownik może je wypłacić, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta i prosząc o przesłanie tych środków w sposób, który jest dla nas rozsądnie akceptowalny. Zalecamy wycofać pozostałe środki jak najszybciej po zamknięciu konta, ponieważ nie będą one oprocentowane. WAŻNA UWAGA: Nie będzie można wypłacić środków po upływie sześciu lat od zamknięcia konta Skrill.

7.3. Jeśli Użytkownik chce uzyskać dostęp do historii transakcji po zamknięciu Konta Skrill, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i poprosić o te informacje. Można to zrobić tak długo, jak długo przechowujemy dane, zgodnie z naszą polityką przechowywania danych. Więcej na ten temat można przeczytać w naszej Informacji o Ochronie Prywatności, którą można znaleźć na naszej Stronie.

7.4. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania niezbędnych kontroli z zakresu prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu, nadużyć finansowych lub wypłaty środków, w tym w powiązaniu ze zwrotem środków po zamknięciu konta Skrill Użytkownika .

8. Dodawanie środków

8.1. Użytkownik może dodać środki, odwiedzając stronę internetową, logując się do Konta Skrill i postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi dodawania środków. Użytkownik może otrzymać do wyboru różne metody zasilenia konta, w zależności od metod płatności, które dodał do swojego Konta Skrill oraz od tego, które metody są dostępne w jego kraju zamieszkania. Metody dodawania środków oraz usługi płatnicze oferowane przez zewnętrzne instytucje finansowe (na przykład, wydawca karty płatniczej, z której Użytkownik korzysta, aby dodać środki lub zewnętrzni usługodawcy bankowości bezpośredniej) nie są częścią naszej usługi. Nie gwarantujemy korzystania z żadnej określonej dostępnej metody zasilania oraz możemy dokonywać zmian lub wstrzymać akceptację określonych metod zasilania w dowolnym czasie bez wdrażania procedury określonej w punkcie 17. Bez uszczerbku dla punktu 8.7 poniżej, nie ponosimy odpowiedzialności za zasilenie, dopóki dodane środki nie zostaną przez nas otrzymane.

8.2. Użytkownik może zostać poproszony o udzielenie odpowiedzi na pytania bezpieczeństwa lub o podjęcie innych działań, które my lub operator usług płatniczych, z którego usług korzysta Użytkownik, aby dodać środki do Konta Skrill, uzna za rozsądne w celu zapewnienia odpowiedniej autoryzacji transakcji zasilania.

8.3. Jeśli Użytkownik zdecyduje się dodać środki za pomocą metody płatności, która może podlegać prawu do ubiegania się o zwrot środków ("Obciążenie zwrotne"), tj. (między innymi) karta kredytowa lub debetowa lub polecenia zapłaty, Użytkownik oświadcza, że nie będzie korzystał z opcji obciążenia zwrotnego z wyjątkiem sytuacji nieautoryzowanego użycia metody płatności lub naruszenia przez nas niniejszych Warunków korzystania, co skutkuje prawem Użytkownik do zwrotu dodanej kwoty. W innym przypadku, Użytkownik nie może dokonywać obciążenia zwrotnego w odniesieniu do żadnej transakcji ani umożliwiać obciążenia zwrotnego w odniesieniu do żadnej transakcji zasilenia z powodów, za które nie ponosimy odpowiedzialności takich jak (między innymi) spory z partnerami handlowymi dotyczące niedostarczonych produktów lub usług lub niewystarczające saldo na rachunku Metody Płatności. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Użytkownika opłatami i wydatkami poniesionymi w powiązaniu z takim obciążeniem zwrotnym oraz jakimkolwiek działaniem podjętym w celu jego zakwestionowania. Możemy również naliczyć opłatę za Obciążenie Zwrotne zgodnie z informacją zawartą w sekcji „Opłaty”  na naszej Stronie Internetowej.

8.4. Użytkownik może pozwolić partnerowi handlowemu, któremu pragnie regularnie płacić za naszym pośrednictwem (np. płatność za subskrypcję) na obciążenie swojego Konta Skrill przy każdej płatności cyklicznej. W takim przypadku Użytkownik autoryzuje nas do obciążenia metody płatniczej (np. karty kredytowej lub rachunku bankowego), którą Użytkownik chce wykorzystać do realizacji oryginalnej płatności również dla każdej kolejnej płatności. Aby anulować płatności okresowe w przyszłości, Użytkownik powinien (a) skontaktować się z nami oraz (b) powiadomić partnera handlowego, od którego zakupił produkty lub usługi o anulowaniu płatności okresowej. Użytkownik nie powinien anulować lub w inny sposób odwracać transakcji okresowej jedynie poprzez skontaktowanie się z wydawcą / operatorem rachunku metody płatności (np. wydawcą swojej karty kredytowej lub bankiem), pomijając kroki procedury anulowania wymienione w punkcie 8.4. Z zastrzeżeniem punktu 8.5, nie ponosimy odpowiedzialności za żadne płatności okresowe, które zostały zrealizowane przed powiadomieniem nas o anulowaniu. Ponadto, jeśli saldo Konta Skrill Użytkownika stanie się ujemne w wyniku takiej płatności, Użytkownik będzie musiał spłacić zaległą kwotę.

8.5. Zwrócimy Użytkownikowi wszelkie minione płatności okresowe zainicjowane przez lub za pośrednictwem partnera handlowego pod warunkiem, że oryginalna autoryzacja, której Użytkownik nam udzielił nie uwzględnia lub partner handlowy nie określił dokładnej kwoty płatności oraz (b) kwota płatności przekroczyła kwotę, której Użytkownik mógł oczekiwać, mając na uwadze dotychczasowy wzorzec wydatków oraz okoliczności. Użytkownik musi się do nas zwrócić z prośbą o zwroty w ciągu ośmiu (8) tygodni od daty potrącenia środków z jego Konta Skrill. Użytkownik akceptuje, że będzie nam udostępniał takie informacje zgodnie z potrzebą w celu ustalenia, czy warunki zwrotu opisane w punkcie 8.5 zostały spełnione. W ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od daty otrzymania wniosku o zwrot lub, w stosownych przypadkach, od daty otrzymania dalszych informacji, o które prosiliśmy Użytkownika, zwrócimy Użytkownikowi pełną kwotę płatności lub dostarczymy uzasadnienie odmowy zwrotu płatności z informacją, że Użytkownik ma prawo do zgłoszenia przypadku do Rzecznika Usług Finansowych (szczegóły w punkcie 21), jeśli nie akceptuje dostarczonego uzasadnienia.

8.6. Jeśli obciążenie zwrotne lub wycofanie transakcji zasilenia prowadzi do powstania ujemnego salda na koncie Skrill, Użytkownik musi uregulować zaległą kwotę poprzez zasilenie Konta Skrill wystarczającymi środkami. Niewywiązanie się z tego zobowiązania stanowi naruszenie postanowień niniejszych Warunków korzystania. Zwrot kwoty salda ujemnego jest wymagany natychmiast bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo w dowolnym czasie do przesyłania przypomnień lub podejmowania działań windykacyjnych, w tym, lecz nie wyłącznie, do upoważnienia firmy windykacyjnej lub prawników do dochodzenia roszczenia w sądzie. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia partnera handlowego wydatkami poniesionymi w uzasadnionym zakresie w związku z windykacją lub egzekucją długów.

8.7. Dodane środki zostaną zaksięgowane na Koncie Skrill Użytkownika po ich otrzymaniu przez nas. Niektóre transakcje zasilenia, tj. zasilenie kartą kredytową lub debetową, polecenie zapłaty lub bankowość bezpośrednia zostaną zaksięgowane na Koncie Skrill od razu, ale podlegają cofnięciu, jeśli rzeczywiste środki nie dotrą do nas w rozsądnym okresie czasu, w którym to przypadku potrącimy taką cofniętą transakcję z Konta Skrill Użytkownika. Jeśli saldo konta Skrill jest niewystarczające, zastrzegamy sobie prawo do wymagania zwrotu zaległej kwoty przez Użytkownika.

8.8. Na potrzeby transakcji zasilenia za pomocą metody płatności jesteśmy emitentem pieniędzy elektronicznych i wyemitujemy pieniądze elektroniczne w zamian za dodane środki. Nie będziemy działać jako operator usługi płatniczej przy odbieraniu takich środków.

8.9. Użytkownik nie może dodawać środków za pomocą metody płatności, jeśli nie jest posiadaczem tej metody płatności. Podchodzimy do wszystkich naruszeń tego wymogu bardzo poważnie i będziemy traktowali każdą próbę użycia metody płatności, w sytuacji, gdy Użytkownik nie jest jej posiadaczem jako działanie podstępne.

8.10. Zasilenia konta mogą podlegać limitom ze względów bezpieczeństwa oraz zgodnie z wymogami prawnymi. Te limity są ustanawiane w dynamiczny sposób w zależności od statusu weryfikacji Użytkownika oraz metody zasilenia, z której Użytkownik pragnie skorzystać. Użytkownik powinien być świadomy, że w zależności od statusu weryfikacji jego limity zasileń mogą być wyższe niż limity wypłat lub wydatków. Użytkownik może sprawdzić te limity w dowolnym czasie w odpowiednim miejscu w swoim profilu Skrill.

8.11. Zasilenia podlegają opłatom, w tym opłatom za przeliczenie waluty (w stosownych przypadkach). Więcej szczegółów patrz punkt 13.

8.12. Użytkownik nie może dodać środków za pomocą gotówki. Bez uszczerbku dla dochodzenia dalszych odszkodowań, w sytuacji, gdy jesteśmy zmuszeni podjąć kroki w odniesieniu do konta Skrilll Użytkownika w wyniku zrealizowanego przez niego zasilenia, możemy naliczyć opłatę administracyjną wyszczególnioną w sekcji „Opłaty” na stronie internetowej.

9. Wysyłanie płatności

9.1. Aby wysłać płatność, Użytkownik musi autoryzować płatność za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła. Możemy mu również zadać dodatkowe pytania bezpieczeństwa dotyczące jego konta Skrill. Jeśli Konto Skrill Użytkownika jest chronione dodatkowymi zabezpieczeniami, tj. tokeny generujące hasła, Użytkownik musi postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi do takich dodatkowych zabezpieczeń. Jeśli na Koncie Skrill Użytkownika zostanie włączona funkcja płatności masowych, poinformujemy Użytkownika o procedurze realizacji płatności w odpowiednim podręczniku integracyjnym.

9.2. Każdy odbiorca płatności, do którego Użytkownik zechce wysłać pieniądze za naszym pośrednictwem, musi zapewnić ważny środek, którym możemy się posłużyć na potrzeby identyfikacji jego tożsamości. W przypadku większości usług oznacza to, że środkiem do identyfikacji będzie aktualny adres e-mail, ale na potrzeby korzystania z naszych usług może być wymagany również inny środek do identyfikacji.

9.3. Jeśli Użytkownik zostanie poproszony o udostępnienie danych adresowych odbiorcy lub innego środka umożliwiającego identyfikację, jeśli dotyczy, musi z należytą starannością wpisać dokładne dane osoby, do której chce wysłać pieniądze. Wykorzystamy te dane jako unikalny identyfikator umożliwiający identyfikację docelowego odbiorcy płatności, której przetworzenie zlecił nam Użytkownik. Inne informacje udostępnione wraz ze środkiem do identyfikacji mogą zostać pominięte i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy popełnione podczas podawania środków identyfikacji.

9.4 Jeśli adres e-mail docelowego odbiorcy jest zarejestrowany u nas, środki zostaną natychmiast zaksięgowane na Koncie Skrill powiązanym z tym adresem e-mail. Po zaksięgowaniu środków na rachunku odbiorcy transakcja stanie się nieodwracalna.

9.5. Jeśli adres e-mail odbiorcy nie jest zarejestrowany u nas, wyślemy e-mail z powiadomieniem na ten adres mailowy wraz z instrukcjami na temat tego, w jaki sposób wnioskować i otrzymać płatność. Jeśli odbiorca nie złoży wniosku o płatność w ciągu 14 dni, transakcja zostanie anulowana, a środki zostaną zwrócone Użytkownikowi. Użytkownik może również anulować transakcję w dowolnym czasie, zanim środki zostaną zaksięgowane na Koncie Skrill Użytkownika. Aby anulować transakcję, Użytkownik powinien się zalogować do Konta Skrill, zlokalizować odpowiednią transakcję w swojej historii transakcji oraz wybrać opcję "Anuluj".

9.6. Kiedy Użytkownik wysyła lub otrzymuje płatność, ujawniamy nazwę zarejestrowanego konta Użytkownika odbiorcy i/lub nadawcy w celu przetworzenia odpowiedniej transakcji. Możemy również wyświetlać te informacje w powiadomieniach wysyłanych do odbiorcy i/lub nadawcy.

9.7. Płatności cyklicznych można dokonywać poprzez ustawienie zlecenia płatności cyklicznej na swoim koncie Skrill. Użytkownik może anulować polecenie płatności okresowej dla przyszłych płatności w dowolnym czasie poprzez zalogowanie się do swojego Konta Skrill i usunięcie jej. Użytkownik nie może anulować transakcji, które zostały już zaksięgowane na rachunku odbiorcy.

9.8. Płatności podlegają limitom płatności ze względu na wymogi bezpieczeństwa i prawne. Te limity są ustanawiane w dynamiczny sposób w zależności od Twojego statusu weryfikacji. Użytkownik może sprawdzić te limity w dowolnym czasie w swoim profilu Skrill. Użytkownik powinien się upewnić, czy jego limity są wystarczające, aby pokryć płatność, którą zamierza zrealizować, jak również wszelkie opłaty, w tym opłaty za usługę i opłaty za przeliczenie waluty. Użytkownik powinien być świadomy, że odbiorca płatności może również podlegać limitom wydatków i wypłat oraz że to może mieć wpływ na dostęp odbiorcy do środków, które Użytkownik pragnie mu wysłać.

9.9. Jeśli spóźnimy się z realizacją płatności, którą nam zleci Użytkownik, można poprosić nas o skontaktowanie się z dostawcą usług płatniczych odbiorcy i poproszenie go o uznanie płatności tak, jakby została otrzymana w odpowiednim dniu.

9.10. Wysyłanie płatności podlega opłatom, w tym opłacie za przeliczenie waluty (jeśli dotyczy) w zależności od rodzaju realizowanej płatności oraz od rodzaju posiadanego konta. Więcej szczegółów patrz punkt 13.

9.A Zewnętrzni dostawcy usług

9.A.1. Zewnętrzny dostawca usług to dostawca usług, który zgodnie z prawem może realizować płatności z konta Użytkownika w jego imieniu oraz świadczyć mu usługi dotyczące stanu konta zgodnie ze wskazówkami i obowiązującymi wymogami prawnymi. Użytkownik może sprawdzić, czy dostawca usług posiada upoważnienie w zakresie informacji, którą dostawca usług udostępni w odniesieniu do świadczonych przez niego usług.

9.A.2. Wszelkie wskazówki ze strony zewnętrznego dostawcy usług będą traktowane jako wskazówki od Użytkownika , a warunki niniejszej umowy będą nadal obowiązywały. Jeśli Użytkownik wyraża zgodę na to, aby zewnętrzny dostawca usług miał dostęp do informacji dotyczących jego konta, zakładamy, że jest to równoznaczne ze zgodą na dostęp do konta tak często, jak zewnętrzny dostawca usług o to poprosi.

9.A.3. Jeśli Użytkownik udostępni swoje dane bezpieczeństwa osobie, która nie jest zewnętrznym dostawcą usług, zakładamy, że Użytkownik upoważnia tę osobę do dostępu do swojego konta, będziemy traktowali płatności zlecone przez tę osobę jako płatności autoryzowane przez Użytkownika i nie będziemy ponosili odpowiedzialności za żadne straty poniesione przez Użytkownika w wyniku niewłaściwego użycia lub ujawnienia informacji o jego koncie przez taką osobę.

9.A.4 Możemy nie zezwolić zewnętrznemu dostawcy usług na dostęp do konta Użytkownika, jeśli mamy podejrzenia co do nieautoryzowanego lub nieuczciwego dostępu z jego strony. Zanim to zrobimy, poinformujemy o tym Użytkownika i wyjaśnimy mu powody takiego działania, o ile nie jest to niemożliwe z powodów racjonalnych, w którym to przypadku poinformujemy go o tym niezwłocznie po podjęciu takiego działania. W każdym przypadku poinformujemy Użytkownika o tym, wykorzystując wszelkie dane kontaktowe Użytkownika, które przechowujemy. Nie poinformujemy Użytkownika o powodach takiej decyzji w sytuacji, gdy może narazić na ryzyko nasze procedury bezpieczeństwa lub gdy jest to niezgodne z prawem.

Jeśli Użytkownik zechce anulować zgodę na dostęp do swojego konta, której udzielił zewnętrznemu dostawcy usług, Użytkownik powinien się skontaktować bezpośrednio z nami.

9.A.5 Jeśli Użytkownik jest przekonany, że płatność została zrealizowana w nieprawidłowy sposób lub nie była autoryzowana, musi nas o tym poinformować możliwie jak najszybciej, nawet w sytuacji, gdy korzysta z usług zewnętrznego dostawcy usług. Jeśli Użytkownik poprosi zewnętrznego dostawcę usług o złożenie wniosku o płatność, a dostawca tego nie zrobi, nie ponosimy odpowiedzialności za niezrealizowanie danej płatności. Po zainicjowaniu płatności przez zewnętrznego dostawcę usług nie można jej zazwyczaj anulować.

10.Odbiór środków

10.1. Jeśli Użytkownik otrzyma środki na konto Skrill, wyślemy do niego e-mail z powiadomieniem oraz wyświetlimy płatność jako "Płatność otrzymaną" w historii transakcji, wraz z datą otrzymania (data waluty uznania), naliczonymi opłatami oraz, w stosownych przypadkach, zastosowanym kursem wymiany. Każda transakcja posiada indywidualny identyfikator transakcji i jest wyświetlona w historii transakcji. Nie zmieniamy ani nie modyfikujemy informacji wyświetlonych w historii transakcji online. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać, czy przychodzące płatności zgadzają się z jego własnymi zapisami.

10.2. Użytkownik powinien być świadomy, że fakt, iż otrzymał środki na swój konto Skrill niekoniecznie oznacza, że tych transakcji nie można cofnąć. Zastrzegamy sobie prawo do odwrócenia płatności, jeśli płatnik lub bank płatnika lub dostawca usług płatniczych dokonał obciążenia zwrotnego lub w inny sposób cofnął transakcję (lub istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że dokona obciążenia zwrotnego lub w inny sposób cofnie transakcję).

10.3. Jeśli dana osoba otrzymała od nas powiadomienie o płatności z informacją o tym, że ktoś wysłał do niej środki na adres e-mail, który nie jest zarejestrowany, płatność nie zostanie zaksięgowana na rachunku tej osoby, dopóki nie zostanie o nią złożony wniosek zgodnie z instrukcjami zawartymi w powiadomieniu. Do tego czasu między nami a docelowym odbiorcą nie będzie stosunku umownego lub powierniczego. Środki nadal będą należały do nadawcy.

10.4. Otrzymywanie płatności podlega opłatom oraz opłatom za wymianę waluty, w zależności od rodzaju otrzymanej płatności i rodzaju Konta Skrill posiadanego przez Użytkownika. Więcej szczegółów patrz punkt 13.

11.Zakazane transakcje

11.1. Surowo zabrania się wysyłania lub odbierania płatności z tytułu sprzedaży lub dostawy niżej wymienionych produktów lub usług: wyroby tytoniowe, leki na receptę, narkotyki, akcesoria związane z narkotykami, broń (w tym między innymi noże, pistolety, broń palna lub amunicja), dekodery telewizji satelitarnej i kablowej, materiały zachęcające do przemocy, nienawiści, rasizmu, materiały obsceniczne, dowody osobiste i licencje państwowe, repliki i nowinkarstwo oraz fałszywe produkty, nielicencjonowane lub nielegalne loterie lub usługi hazardowe (w tym między innymi korzystanie lub udział w nielegalnych usługach hazardowych), niezarejestrowane usługi charytatywne, przedmioty, które mogą zachęcać do lub ułatwiać wykonywanie nielegalnych działań, przedpłacone karty debetowe lub inne skradzione karty obciążeniowe, które nie są powiązane z określonym partnerem handlowym i nie są ograniczone do zakupów określonych produktów lub usług, przetwarzanie płatności przez strony zewnętrzne lub agregacja płatności, marketing wielopoziomowy, sprzedaż piramidalna lub schematy Ponziego, programy typu matrix, lub inne programy błyskawicznego bogacenia się lub schematy wysokiego zwrotu z inwestycji, produkty lub usługi, które naruszają prawa własności intelektualnej stron trzecich, niekodowane lub nieprawidłowo kodowane gry hazardowe, umowy timeshare lub płatności z tytułu rezerwacji nieruchomości (plany typu on and off). Zastrzegamy sobie prawo do dodawania według własnego uznania nowych kategorii transakcji niedozwolonych poprzez zamieszczanie ich w niniejszych Warunkach korzystania lub zasadach dozwolonego użytku publikowanych w witrynie internetowej.

11.2. Surowo zabrania się realizacji płatności lub odbierania płatności od osób lub podmiotów oferujących nielegalne usługi hazardowe, w tym między innymi nielegalne zakłady sportowe, gry w kasynie lub grę w pokera. Możemy zawiesić lub zamknąć Konto Skrill Użytkownika w dowolnym czasie lub odmówić realizacji transakcji bądź cofnąć transakcję, jeśli jesteśmy przekonani, że Użytkownik wykorzystuje lub wykorzystywał konto Skrill w pośredni lub bezpośredni sposób w powiązaniu z nielegalnymi transakcjami hazardowymi. Ta lista nie jest kompletna i Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że nie korzysta z naszych usług na potrzeby transakcji, które mogą być uważane za niezgodne z prawem zgodnie z jego jurysdykcją.

11.3. Użytkownik nie może korzystać z naszych usług, jeśli mieszka w jednym z określonych krajów. Lista nieobsługiwanych krajów jest dostępna na stronie internetowej i jest ona regularnie aktualizowana. Lista nie jest kompletna i możemy według własnego uznania podejmować decyzje o wstrzymaniu lub ograniczeniu naszych usług w innych krajach w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Konta Skrill Użytkownika w dowolnym czasie w sytuacji, gdy istnieją rozsądne podstawy, aby to zrobić lub gdy wymaga tego od nas prawo lub zalecenia wydane przez odpowiedni organ rządowy lub inny uznany organ walczący z przestępstwami finansowymi.

11.4. Surowo zabrania się korzystania z Konta Skrill w celach niezgodnych z prawem, tj. nadużycia finansowe czy pranie brudnych pieniędzy. Wszelkie podejrzane działania będą sprawdzane i zgłaszane odpowiednim organom ścigania. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Użytkownika według naszego uznania opłatą administracyjną wyszczególnioną w sekcji „Opłaty” na naszej stronie internetowej za każde podjęte przez nas dochodzenie dotyczące podejrzanego działania, łącznie z sytuacją, gdy zostaniemy powiadomieni o takim działaniu przez stronę trzecią, z którą współpracujemy. Użytkownik nie może korzystać z Konta Skrill z zamiarem niewłaściwego wykorzystania lub obejścia ograniczeń dotyczących korzystania, nałożonych przez partnera handlowego lub przez stronę trzecią świadczącą usługi.

11.5. Użytkownik może jedynie akceptować płatności w określonych kategoriach biznesu po ich zatwierdzeniu przez nas według naszego własnego uznania. Są to między innymi następujące kategorie: wypłata pieniędzy, przelewy pieniężne, w tym między innymi kantory wymiany walut, wymiana pieniędzy i zakup pieniędzy na podróż; zbiórka datków lub płatności na rzecz organizacji charytatywnych lub niezyskowych; działalność w obszarze zasobów naturalnych, tj. biżuteria, metale czy kamienie szlachetne; odtwarzanie strumieniowe; sprzedaż lub dostawa napojów alkoholowych; sprzedaż lub dostawa suplementów dietetycznych oraz alternatywnych produktów zdrowotnych; wszelkie inne kategorie zawarte w zasadach dozwolonego użytku publikowanych okresowo na stronie internetowej. W razie wątpliwości, czy działalność Użytkownik mieści się w jednej z wyżej wymienionych kategorii należy się skontaktować z działem obsługi klienta. Zastrzegamy sobie prawo do dodawania według własnego uznania nowych kategorii działań biznesowych wymagających zatwierdzenia poprzez zamieszczanie ich w niniejszych Warunkach korzystania lub zasadach dozwolonego użytku publikowanych w witrynie internetowej.

11.6. Jeśli Użytkownik realizuje lub próbuje realizować transakcje naruszające restrykcje zawarte w punkcie 11 lub bez niezbędnego zatwierdzenia zgodnie z punktem 11.5, zastrzegamy sobie prawo do: odwrócenia transakcji; i/lub zamknięcia lub zawieszenia jego Konta Skrill; i/lub do zgłoszenia transakcji odpowiednim organom śledczym; i/lub do dochodzenia odszkodowania od Użytkownika; oraz do obciążenia Użytkownika opłatą administracyjną wyszczególnioną w sekcji „Opłaty” na stronie internetowej w przypadku zastosowania jednego z wyżej wymienionych działań.

11.7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że będzie wysyłać płatności lub otrzymywać płatności wyłącznie od osób lub podmiotów z tytułu sprzedaży lub dostawy produktów i usług, które może oferować lub otrzymywać zgodnie z wszelkimi obowiązującymi prawami i przepisami. Sam fakt, że dana osoba lub podmiot akceptuje płatności za naszym pośrednictwem nie oznacza legalności dostawy produktów lub usług. W razie wątpliwości co do legalności dostawy lub zakupu Użytkownik nie powinien realizować płatności.

12.Wypłacanie środków

12.1. Użytkownik może złożyć wniosek o wypłatę wszystkich lub części środków posiadanych przez niego na koncie Skrill w dowolnym czasie. Aby to zrobić Użytkownik musi się zalogować do Konta Skrill i wybrać metodę wypłaty oraz podać kwotę wypłaty. Metody wypłaty to usługi płatnicze oferowane, przynajmniej w części, przez zewnętrzne instytucje finansowe (na przykład, bank, w którym Użytkownik posiada rachunek bankowy). Nie gwarantujemy dostępności żadnej określonej metody płatności i możemy wprowadzić zmiany lub wstrzymać określoną metodę płatności w dowolnym czasie bez konieczności postępowania zgodnie z procedurą określoną w punkcie 17, o ile Użytkownik ma dostęp przynajmniej do jednej płatności. W sytuacji, gdy wypłata zostanie otrzymana przez Użytkownika przy udziale dostawcy usług płatniczych (tj. bank, w którym Użytkownik posiada rachunek bankowy), nie ponosimy odpowiedzialności za wypłatę po otrzymaniu wypłaconych środków przez dostawcę usług płatniczych. Zastrzegamy sobie również prawo do zażądania podania alternatywnego konta bankowego lub innej metody wypłaty w przypadku, gdy nie będziemy w stanie przetworzyć wypłaty na preferowaną przez Ciebie metodę.

12.2. Konto Skrill Użytkownika podlega limitom wypłat. Te limity mogą ulegać zmianie w zależności rodzaju posiadanych przez nas dokumentów wykorzystanych do weryfikacji tożsamości Użytkownika. Użytkownik może sprawdzić limity wypłat w dowolnym czasie w profilu Konta Skrill. Przed dodaniem jakichkolwiek środków do Konta Skrill, Użytkownik musi się upewnić, czy jego aktualne limity wypłat i wydatków są zgodne z wymogami dotyczącymi wypłat i wydatków, gdyż zgodnie z prawem nie możemy pozwolić Użytkownikowi na przekroczenie tych limitów.

12.3. Jeśli wniosek o wypłatę przekroczy aktualny limit, możemy odrzucić wniosek Użytkownika i zamiast tego wymagać od Użytkownika wysłania nam dokumentów umożliwiających weryfikację jego tożsamości i adresu lub współpracy w inny sposób w celu weryfikacji jego tożsamości.

12.4. Wypłaty podlegają opłatom, w tym opłatom za przeliczenie waluty (w stosownych przypadkach). Więcej szczegółów patrz punkt 13.

12.5. Na potrzeby transakcji wypłaty jesteśmy płatnikiem a nie dostawcą usługi płatniczej.

12.6. Użytkownik nie może dokonywać wypłaty na rachunek bankowy lub do innej metody płatności, jeśli nie jest zarejestrowanym posiadaczem rachunku. Podchodzimy do wszystkich naruszeń tego wymogu bardzo poważnie i będziemy traktowali każdą próbę użycia metody płatności, w sytuacji, gdy Użytkownik nie jest jej posiadaczem jako działanie podstępne.

12.7. Użytkownik musi się upewnić, czy szczegóły płatności wprowadzone podczas wypłaty środków są prawidłowe i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za wysłanie wypłaconych środków na niewłaściwy rachunek w sytuacji, gdy wynika to z dostarczenia przez Użytkownika nieprawidłowych danych rachunku. Podczas wypłacania środków na rachunek bankowy Użytkownik musi zadbać o to, aby numer rachunku, kod banku, IBAN i/lub BIC/SWIFT były prawidłowe. Jeśli Użytkownik wypłacił środki na niewłaściwy rachunek, może się do nas zwrócić z prośbą o pomoc w odzyskaniu środków. Naliczymy jednak opłatę administracyjną wyszczególnioną w sekcji „Opłaty” na stronie internetowej za takie działanie i nie gwarantujemy, że próby odzyskania środków zakończą się pomyślnie.

13.Opłaty

13.1. Wysokość opłat zależy od tego, czy Użytkownik korzysta z Konta Skrill w celach prywatnych czy komercyjnych.

13.2. Konto Skrill jest bezpłatne do użytku osobistego pod warunkiem, że Użytkownik zaloguje się lub dokona transakcji co najmniej raz na 6 miesięcy. Jeśli Użytkownik nie zaloguje się lub nie dokona transakcji przynajmniej raz na 6 miesięcy, z jego Konta Skrill zostanie potrącona miesięczna opłata za usługę, zgodnie z informacjami zawartymi w sekcji "Opłaty" na naszej Stronie Internetowej. Jeśli w momencie zamknięcia Konta Skrill, Użytkownik nie wypłaci pozostałego salda z Konta Skrill, miesięczna opłata za usługę będzie nadal potrącana z Konta Skrill, aż do momentu, gdy saldo wyniesie zero. Niniejszy punkt 13.2 pozostaje w pełnej mocy po zakończeniu obowiązywania niniejszych Warunków użytkowania.

13.3. Opłaty za transakcje można sprawdzić w dowolnym czasie w sekcji „Opłaty” na naszej stronie internetowej. Dodatkowe opłaty obowiązują w odniesieniu do kont Skrill wykorzystywanych do celów komercyjnych w zgodzie z obowiązującymi zasadami i warunkami określonymi w punkcie 4.7 powyżej. Użytkownik powinien wydrukować lub pobrać i zachować kopię sekcji „Opłaty” wraz z kopią niniejszych Warunków Korzystania. Dla jasności, sekcji „Opłaty” stanowi część niniejszych Warunków Korzystania. Opłaty podlegają zmianom zgodnie z punktem 17. W określonych okolicznościach możemy naliczyć dodatkowe opłaty, tak jak zostało to określone w punktach 8.3, 8.9, 8.12, 11.6, 12.6 oraz 12.7.

13.4. Transakcje Użytkownika mogą podlegać opłatom za wymianę waluty. Jeśli Użytkownik realizuje płatność z Konta Skrill prowadzonego w jednej walucie na Konto Skrill prowadzony w innej walucie, zostanie wówczas poproszony o dokonanie płatności w walucie Konta Skrill lub w innej walucie. Jeśli Użytkownik wybierze walutę konta Skrill, odbiorca zapłaci opłatę za wymianę waluty na walutę jego konta Skrill. Jeśli Użytkownik wybierze walutę konta Skrill odbiorcy, Użytkownik zapłaci opłatę za wymianę waluty na walutę płatności. Jeśli Użytkownik wybierze walutę, która nie jest ani walutą jego Konta Skrill ani walutą Konta Skrill odbiorcy, Użytkownik zapłaci opłatę za wymianę waluty na walutę płatności, a Użytkownik zapłaci opłatę za wymianę waluty na walutę swojego Konta Skrill.

13.5. Przy każdym przewalutowaniu stosujemy Kurs Wymiany Skrill obowiązujący w momencie przeprowadzania transakcji między dwiema walutami, do którego doliczamy opłatę za wymianę walut.. Ustalając i zmieniając Kurs Wymiany Skrill, bierzemy pod uwagę kursy kupna i sprzedaży walut na rynku oraz zmiany tych kursów, które otrzymujemy z różnych niezależnych źródeł. Nasza opłata za wymianę walut jest wyświetlana w sekcji „Opłaty” na Stronie. Opłata za wymianę waluty jest wymagalna oprócz opłaty za transakcję. Jeżeli pobieramy od Ciebie opłaty w EUR, nie stosujemy opłaty za wymianę walut, ale przeliczamy kwotę w EUR na walutę Twojego Konta Skrill po odpowiednim kursie wymiany Skrill.

13.6. Nasze opłaty są wyrażone jako część procentowa transakcji lub jako stała kwota w EUR. W sytuacji, gdy stałe kwoty opłat są wyświetlone w innej walucie niż EUR, ta informacja ma wyłącznie charakter informacyjny. Jeśli opłaty są potrącane z salda lub transakcji przeprowadzonej w innej walucie, kwota opłaty w EUR zostanie przeliczona na równowartość opłaty w tej innej walucie na podstawie kursów wymiany Skrill obowiązujących w danym momencie, a następnie potrącona. Nie naliczamy opłaty za wymianę waluty w stosunku do przeliczenia waluty opłat.

13.7. Należne opłaty zostaną potrącone z Konta Skrill Użytkownika i Użytkownik niniejszym upoważnia nas do ich potrącenia. Opłaty za transakcję zostaną naliczone podczas realizacji transakcji. Jeśli saldo Konta Skrill Użytkownika jest niewystarczające, aby pokryć opłaty, możemy odmówić realizacji płatności. Opłaty za odwrócenie lub obciążenie zwrotne zostaną potrącone po ich nałożeniu.

13.8. Jeśli potrącenie opłat prowadzi do powstania ujemnego salda na Koncie Skrill, Użytkownik musi uregulować zaległą kwotę poprzez zasilenie Konta Skrill wystarczającymi środkami. Niewywiązanie się z tego zobowiązania stanowi naruszenie postanowień niniejszych Warunków korzystania. Zwrot kwoty salda ujemnego jest wymagany natychmiast bez powiadomienia. Jednakże, zastrzegamy sobie prawo do wysyłania Użytkownikowi w dowolnym czasie upomnień o konieczności dodania środków pod groźbą podjęcia innych środków windykacji należności, co obejmuje między innymi możliwość skorzystania z usług firmy windykacyjnej, kancelarii prawnej lub wszczęcia procedury sądowej. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Użytkownika wydatkami poniesionymi w uzasadnionym zakresie w związku z windykacją lub egzekucją długów.

14.Dane Użytkownika

14.1. Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na korzystanie przez nas z dostępu do udostępnionych nam danych, a także do ich przetwarzania i przechowywania na potrzeby świadczenia usług płatniczych. Nie dotyczy to właściwych praw i obowiązków wynikających z prawodawstwa w zakresie ochrony danych. Użytkownik może wycofać zgodę, zamykając swoje Konto Skrill. Jeśli Użytkownik wycofa zgodę w ten sposób, przestaniemy wykorzystywać jego dane w tym celu, ale będziemy nadal przetwarzać jego dane do innych celów w sytuacji, gdy mamy zgodne z prawem podstawy, aby tak robić, np. w sytuacji, gdy zgodnie z prawem musimy prowadzić ewidencję transakcji.

14.2. Przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się zgodnie z naszą Informacją o polityce prywatności, którą można znaleźć na naszej stronie internetowej.

15.Odpowiedzialność

15.1. W przypadku nieautoryzowanej płatności lub płatności, która została przez nas zrealizowana nieprawidłowo z powodu błędu zobowiązujemy się do zwrócenia Użytkownikowi możliwie jak najszybciej kwoty płatności, łącznie ze wszystkimi potrąconymi w związku z nią opłatami. Nie dotyczy to niżej wymienionych sytuacji:

15.1.1 w sytuacji, gdy nieautoryzowana płatność powstanie w wyniku nieprzechowywania danych dostępu do konta w bezpiecznym miejscu zgodnie z punktem 6 niniejszych Warunków korzystania, w którym to przypadku Użytkownik nadal ponosi odpowiedzialność za pierwszych 35 GBP (lub równoważną kwotę w walucie konta Użytkownika), jeśli nie obowiązuje punkt 15.1.3;

15.1.2 jeśli Użytkownik nie powiadomi nas bez zbędnej zwłoki o utracie hasła lub innym zdarzeniu, które mogłoby zagrozić bezpieczeństwu jego Konta Skrill po uzyskaniu informacji o takim zdarzeniu, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez niego do czasu powiadomienia nas o zdarzeniu;

15.1.3 jeśli transakcja została autoryzowana, ale Użytkownik działał w nieuczciwy sposób lub naraził na zagrożenie bezpieczeństwo swojego Konta Skrill w celowy sposób lub w wyniku rażącego niedbalstwa; lub

15.1.4. jeśli Użytkownik nie zakwestionuje lub nie poinformuje nas o nieautoryzowanej lub niewłaściwie zrealizowanej transakcji w ciągu trzynastu (13) miesięcy od daty transakcji.

15.2. Jeśli Użytkownik nie działał w nieuczciwy sposób, część 15.1.1 nie dotyczy transakcji zrealizowanych po powiadomieniu nas o zajściu zgodnie z postanowieniami części 6.2, w sytuacji, gdy nie zapewniliśmy właściwych środków na potrzeby powiadomienia lub zgodnie z wymogami powinniśmy zastosować silny system uwierzytelniania klienta, ale nie spełnimy tego wymogu, w którym to przypadku jesteśmy odpowiedzialni wobec Użytkownika za wszelkie nieautoryzowane transakcje w możliwie najszybszym trybie.

15.3. Bez uszczerbku dla powyższego, Użytkownik jest proszony o regularne i częste sprawdzanie historii transakcji w swoim Koncie Skrill oraz o niezwłoczny kontakt z Centrum obsługi klienta w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

15.4. W razie nieprawidłowej lub błędnie skierowanej płatności, podejmiemy rozsądne kroki, aby pomóc Użytkownikowi w śledzeniu i odzyskaniu takiej płatności.

15.5. Z zastrzeżeniem powyższego, nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika za żadne zakłócenia lub uszkodzenie usługi lub za zakłócenia lub uszkodzenia usług pośrednich, od których jesteśmy zależni, spełniając nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków korzystania, pod warunkiem, że takie zakłócenie lub uszkodzenie jest spowodowane nienaturalnymi lub nieprzewidywalnymi okolicznościami znajdującymi się poza naszą kontrolą lub kontrolą wspomnianego pośrednika.

15.6. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty pośrednie lub wynikowe, w tym między innymi za utratę zysku, utratę firmy lub reputacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty wynikające z działań zgodnych z wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

15.7. Nic w niniejszych warunkach korzystania nie powinno działać tak, aby wyłączyć odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała z powodu zaniedbania lub za oszustwo, bądź oszukańcze podanie fałszywych informacji lub za jakiekolwiek zobowiązania ustawowe, których nie można wykluczyć lub zmodyfikować poprzez umowę między dwiema stronami.

15.8. Nasz obowiązek wynikający z niniejszych Warunków Korzystania ogranicza się do udostępnienia rachunku internetowego i powiązanych z nim usług płatniczych i nie wydajemy żadnych oświadczeń w powiązaniu z zatwierdzeniem jakości, bezpieczeństwa lub legalności produktów lub usług dostarczonych przez partnera handlowego lub pośrednika.

15.9. Nie ponosimy odpowiedzialności za oszacowanie lub uiszczenie żadnych podatków, ceł lub innych opłat wynikających z korzystania przez Użytkownika z konta lub z usług opisanych w niniejszych Warunkach korzystania.

15.10. Zwrot kosztów. Użytkownik akceptuje, że będzie nas bronił, zwróci nam lub zrekompensuje koszty oraz że zwolni nas oraz inne firmy należące do naszej grupy od wszelkich roszczeń, żądań lub kosztów (w tym od opłat prawnych, grzywien lub kar), które poniesiemy w powiązaniu lub w wyniku naruszenia przez Użytkownika lub jego przedstawicieli niniejszych warunków korzystania, a także naruszenia obowiązującego prawa lub przepisów i/lub korzystania z usług. Niniejsze postanowienie obowiązuje po rozwiązaniu niniejszej umowy między nami a Użytkownikiem.

16.Rozwiązanie i zawieszenie umowy

16.1. Możemy zamknąć Konto Skrill Użytkownika i zaprzestać świadczenia wszelkich usług płatniczych z nim związanych, informując o tym Użytkownika z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Użytkownik może zamknąć swoje Konto Skrill w dowolnym czasie. W momencie zamknięcia Konta Skrill, niniejsze Warunki Korzystania przestają obowiązywać ze skutkiem natychmiastowym, z wyjątkiem części niniejszych Warunków Korzystania wymienionych w punkcie 20.5, które nadal obowiązują po zamknięciu Konta Skrill. W sytuacji, gdy Użytkownik korzysta z Konta Skrill na potrzeby komercyjne mogą obowiązywać różne postanowienia dotyczące zamknięcia konta, tak jak zostało to określone w punkcie 4.7 powyżej.

16.2. Wraz z wypowiedzeniem umowy lub w dowolnym czasie po jej rozwiązaniu możemy dostarczyć Użytkownikowi instrukcje dotyczące tego, w jaki sposób wypłacić środki pozostałe na koncie.

16.3. Jeśli Konto Skrill Użytkownika podlega obowiązkowi utrzymania rezerwy, zamknięcie Konta Skrill Użytkownika nie będzie miało wpływu na jego prawo do zachowania rezerwy oraz do wypłacania z niej środków przez określony czas.

16.4. Możemy w dowolnym czasie zawiesić lub zamknąć Konto Skrill Użytkownika bez powiadomienia, jeśli:

16.4.1. Użytkownik naruszy postanowienia niniejszych Warunków korzystania lub jakiekolwiek inne postanowienia obowiązujące w odniesieniu do określonych usług objętych osobnymi zasadami i warunkami;

16.4.2. Użytkownik naruszy lub mamy podstawy, aby sądzić, że naruszył prawo lub przepisy, które obowiązują w odniesieniu do korzystania z naszych usług;

16.4.3. mamy podstawy, aby wierzyć, że Użytkownik w jakikolwiek sposób jest zaangażowany w nieuczciwe działania, pranie brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu lub inną działalność przestępczą;

16.4.4. mamy podstawy, aby wierzyć, że inne konto Skrill lub konto NETELLER udostępnione przez nas lub przez jedną z firm z naszej grupy, należy do Użytkownika i zostało wykorzystane na potrzeby nielegalnego działania, prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu lub innej działalności przestępczej; lub

16.4.5 Użytkownik napastuje lub angażuje się w obsceniczne, obraźliwe zachowania wobec nas lub któregokolwiek z naszych przedstawicieli.

16.5. Możemy w dowolnym czasie zawiesić Konto Skrill Użytkownika, jeśli:

16.5.1. mamy podstawy, aby sądzić, że Konto Skrill Użytkownika zostało sprzeniewierzone lub z innych względów bezpieczeństwa; lub

16.5.2. mamy uzasadnione podejrzenia, że Konto Skrill Użytkownika zostało lub jest wykorzystywane bez jego autoryzacji lub w nieuczciwy sposób; oraz powiadomimy o tym Użytkownika przed zawieszeniem lub w sytuacji, gdy powiadomienie przed zawieszeniem nie jest możliwe ze względu na okoliczności, tuż po zawieszeniu, o ile prawo nie zabrania nam wystosowania takiego powiadomienia.

17. Zmiany w niniejszych Warunkach Korzystania

17.1. Niniejsze Warunki Korzystania oraz wszelkie dodatkowe zasady i warunki mogą ulegać zmianie. Zmiany zostaną wprowadzone po uprzednim powiadomieniu Użytkownika zgodnie z procedurą określoną w tej części.

17.2. Powiadomimy Użytkownika o proponowanych zmianach, wysyłając do niego e-mail na główny adres e-mail podany przy rejestracji Konta Skrill.

17.3. Proponowana zmiana wejdzie w życie dwa (2) miesiące od dnia, w którym powiadomienie o zmianach było uważane za doręczone zgodnie z punktem 18.1, o ile Użytkownik nie powiadomił nas o swoim sprzeciwie wobec proponowanych zmian przed ich wejściem w życie. Zmiany, które czynią niniejsze Warunki korzystania bardziej przyjaznymi dla Użytkownika wchodzą w życie niezwłocznie, jeśli tak zostało określone w powiadomieniu o zmianach. Zmiany w kursach walut wchodzą w życie niezwłocznie bez powiadomienia i Użytkownikowi nie przysługuje prawo do sprzeciwu wobec takich zmian.

17.4. Jeśli użytkownik zgłosi sprzeciw wobec zmian, zmiany nie będą go obowiązywać. Każde takie zastrzeżenie stanowi jednak wypowiedzenie przez Użytkownika niniejszych Warunków Korzystania i zamknięcie Konta Skrill Użytkownika. Konto Skrill Użytkownika zostanie zamknięte zgodnie z postanowieniami punktu 7 powyżej.

18.Sposób komunikacji

18.1. Zazwyczaj kontaktujemy się z Użytkownikiem drogą mailową. Na te potrzeby Użytkownik musi mieć zawsze przynajmniej jeden ważny adres e-mail na swoim koncie Skrill. Musisz regularnie i często sprawdzać wiadomości przychodzące. Wiadomości e-mail mogą zawierać linki do kolejnych komunikatów zamieszczanych na naszej stronie internetowej. Wszelkie wiadomości lub powiadomienia wysłane drogą mailową będą traktowane jako otrzymane tego samego dnia, jeśli znajdą się w skrzynce pocztowej polecającego przed 16:30 w dniu roboczym. Jeśli wiadomość znajdzie się w skrzynce polecającego po 16:30 w dniu roboczym lub w jakimkolwiek innym czasie, będzie traktowana za doręczoną w kolejnym dniu roboczym.

18.2. W sytuacji, gdy prawo wymaga od nas doręczenia informacji Użytkownikowi na trwałym nośniku, wyślemy do niego e-mail (z załącznikiem lub bez) lub wyślemy powiadomienie z linkiem do informacji na naszej stronie internetowej w taki sposób, aby umożliwić Użytkownikowi zachowanie tej informacji w formie drukowanej lub w innej formie, w której może ona być przechowywana w trwały sposób do wglądu w przyszłości. Zalecamy zachować kopie wszystkich komunikatów, które wysyłamy i udostępniamy Użytkownikowi.

18.3. Użytkownik może się do nas zwrócić z prośbą o kopię aktualnych Warunków korzystania lub innego dokumentu stanowiącego część umowy, kontaktując się z Centrum obsługi klienta.

18.4. Aby przeglądać wiadomości e-mail, Użytkownik potrzebuje komputera z programem do zarządzania skrzynką e-mail, który może wyświetlać wiadomości e-mail w formacie HTML. Możemy również wysyłać do Użytkownika załączniki w formacie PDF, do odczytania których niezbędne jest posiadanie programu Adobe’s Acrobat Reader który można pobrać bezpłatnie na stronie internetowej Adobe.

18.5. Nigdy nie wysyłamy do Użytkownika wiadomości zawierających pliki wykonywalne lub linki do plików wykonywalnych. Jeśli Użytkownik otrzyma e-mail z takimi załącznikami, powinien niezwłocznie usunąć wiadomość, nie klikając na załącznik. Jeśli Użytkownik nie ma pewności, czy wiadomość została wysłana przez nas, powinien się skontaktować z Centrum obsługi klienta.

18.6. Komunikacja z Użytkownikiem przebiega w języku angielskim. Użytkownik może wybrać preferowany przez siebie język z listy obsługiwanych języków na koncie Skrill, a my będziemy wysyłać do niego automatyczne powiadomienia e-mail i komunikaty dotyczące zmian w niniejszych Warunkach Korzystania w preferowanym przez niego języku. W przypadku niestandardowej komunikacji zastrzegamy sobie prawo do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem w języku angielskim. Dokumenty lub komunikaty w innych językach służą wyłącznie dla wygody i nie jest naszym obowiązkiem komunikowanie się z Użytkownikiem w tym języku.

18.7. Poza komunikowaniem się drogą mailową możemy się kontaktować z Użytkownikiem drogą listowną lub telefoniczną w zależności od sytuacji. Jeśli Użytkownik korzysta z usług mobilnych, możemy się z nim kontaktować za pomocą wiadomości tekstowych. Wszelkie komunikaty lub powiadomienia wysłane drogą pocztową będą uważane za doręczone w ciągu trzech dni od daty wysłania w przypadku poczty brytyjskiej oraz w ciągu pięciu dni od daty wysłania w przypadku poczty międzynarodowej. Wszelkie komunikaty lub powiadomienia wysłane za pomocą wiadomości tekstowych będą traktowane jako doręczone tego samego dnia.

18.8. Użytkownik może się z nami skontaktować, wysyłając wiadomość do Centrum obsługi klienta za pomocą opcji "Wsparcie" www.skrill.com/en/support.

19. Skargi

19.1. Wszelkie skargi, które dotyczą nas lub oferowanych przez nas usług powinny być kierowane w pierwszym rzędzie do nas za pośrednictwem Centrum obsługi klienta. Użytkownik powinien w jasny sposób określić, że pragnie złożyć skargę na nasze ręce. To pomaga odróżnić skargę od zwykłego zapytania. Potwierdzenie otrzymania skargi wysyłamy do użytkownika drogą pocztową lub mailową w ciągu 48 godzin od otrzymania skargi zgodnie z naszą procedurą rozpatrywania skarg. Kopię procedury skarg można znaleźć tutaj.

19.2. Staramy się udzielić odpowiedzi na pytanie Użytkownika lub rozpatrzyć jego skargę w ramach czasowych określonych przez Rzecznika do spraw Usług Finansowych. W sytuacji, gdy nie jest to możliwe z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub braku informacji, skontaktujemy się z użytkownikiem.

19.3. Jeżeli zażalenie Użytkownika nie zostanie rozpatrzone w sposób satysfakcjonujący, można skontaktować się z Financial Ombudsman Service pod adresem Exchange Tower, Londyn, E14 9SR, Wielka Brytania. Więcej informacji na temat sposobu kontaktu z nami można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.skrill.com.

20.Różne

20.1. Żadnej innej osobie poza Użytkownikiem nie przysługują żadne prawa na mocy niniejszych Warunków Korzystania.

20.2. Konto Skrill Użytkownika jest jego osobistym rachunkiem i Użytkownik nie może przepisywać żadnych praw osobom trzecim zgodnie z Warunkami korzystania.

20.3. Konto Skrill Użytkownika jest obsługiwane na terenie Wielkiej Brytanii, a niniejsze Warunki korzystania podlegają i powinny być interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Zasad i warunków lub w inny sposób powiązane z Twoim kontem Skrill będą rozpatrywane wyłącznie przez sądy angielskie.

20.4. Jeśli sąd właściwej jurysdykcji uzna część niniejszych Warunków korzystania za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną, to ta część zostanie oddzielona od pozostałej części Warunków korzystania, które zachowają ważność i wykonalność w pełnym prawnie dozwolonym zakresie.

20.5 Wszelkie postanowienia niniejszych Warunków Korzystania, które w sposób wyraźny lub dorozumiany mają wejść w życie lub pozostać w mocy po rozwiązaniu niniejszych Warunków Korzystania, w tym punkt 6 (Dbałość o Bezpieczeństwo Konta Skrill), punkt 13.2 (Opłaty) i punkt 15.10 (Zwrot kosztów), pozostają w pełnej mocy po rozwiązaniu umowy.

21.Definicje

Różne terminy użyte w niniejszych Warunkach korzystania mają następujące znaczenie:

„Dzień roboczy” oznacza każdy dzień z wyjątkiem soboty i niedzieli oraz święta lub dnia oficjalnie wolnego od pracy w Anglii.

„Obsługa klienta” oznacza naszą obsługę klienta, z którą Użytkownik może się kontaktować, wysyłając wiadomość za pomocą opcji „Wsparcie” na naszej stronie internetowej

"Opłaty" oznaczają obciążenia naliczane przez nas użytkownikowi za korzystanie z naszych usług.

„Rzecznik Usług Finansowych” oznacza usługi świadczone przez Financial Ombudsman Service w Wielkiej Brytanii, której szczegółowe dane można znaleźć na stronie internetowej www.financial-ombudsman.org.uk oraz z którą można się skontaktować pod adresem The Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London, E14 9SR, Wielka Brytania

„FCA” oznacza brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority), którego adres to 12 Endeavour Square, Londyn E20 1JN, Wielka Brytania; dalsze informacje na temat FCA można uzyskać na stronie internetowej FCA pod adresem www.fca.org.uk

"Metoda płatności" oznacza przelew bankowy oraz instrumenty płatnicze, tj. karty kredytowe oraz karty debetowe.

"Informacje o polityce prywatności" oznacza politykę Skrill w zakresie przetwarzania danych osobowych, która jest dostępna na stronie internetowej i może być okresowo zmieniana

„Skrill” oznacza Skrill Ltd (numer rejestracji spółki 4260907) z siedzibą pod adresem 1st floor, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, Wielka Brytania

„Konto Skrill” oznacza elektroniczny rachunek pieniężny, który Użytkownik otwiera i prowadzi na naszej stronie internetowej Skrill

„Kurs Wymiany Skrill” oznacza ustalony przez nas referencyjny kurs wymiany, który zmienia się w sposób ciągły każdego dnia. Szczegóły dotyczące naszych aktualnych referencyjnych kursów wymiany można znaleźć tutaj

„Strona Internetowa Skrill” lub „Strona Internetowa” oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.skrill.com

"Warunki korzystania" oznaczają niniejsze Warunki korzystania z Konta Skrill, publikowane na stronie internetowej i zmieniane od czasu do czasu

„Zewnętrzny dostawca usług” oznacza dostawcę usług autoryzowanego przez urząd Financial Conduct Authority (lub inny Europejski organ regulacyjny), któremu Użytkownik udzielił zgody na dostęp do danych konta lub na realizację płatności z jego konta Skrill.

"My", "nam", "nasze" oznacza Skrill

"Użytkownik" oznacza osobę fizyczną lub podmiot prawny, w którego imieniu został otwarty i jest prowadzony konto Skrill