Warunki korzystania z konta Skrill

Obowiązuje 18 sierpnia 2022 r.

Pobierz

1. O Skrill

1.1. Skrill® jest spółką utworzoną na podstawie prawa Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 4260907. Spółka została upoważniona przez urząd Financial Conduct Authority (FCA) na mocy Ustawy o pieniądzach elektronicznych z 2011 roku do emisji pieniędzy elektronicznych. Nasz numer rejestracyjny w FCA to 900001.

2. Zakres niniejszych Warunków korzystania

2.1. Niniejsze Warunki korzystania regulują otwieranie, korzystanie z i zamykanie konta Skrill oraz innych powiązanych usług płatniczych, o których mowa w niniejszym dokumencie. Wraz z innymi zasadami i warunkami, o których mowa w niniejszych Warunkach korzystania, stanowią one umowę między nami a członkiem. Aby korzystać z dodatkowych usług, konieczne może być podpisanie dodatkowych zasad i warunków zgodnie z powiadomieniem, które członek otrzyma przy zamawianiu lub korzystaniu z takich usług. Zalecamy wydrukowanie lub pobranie i zachowanie kopii niniejszych Warunków korzystania do wglądu w przyszłości. Członek może zawsze sprawdzić aktualne Warunki korzystania na naszej stronie internetowej.

2.2. W zależności od rodzaju posiadanego konta, mogą obowiązywać dodatkowe zasady i warunki, o czym członek zostanie powiadomiony w odpowiednim czasie. W razie sporu między dodatkowymi zasadami i warunkami a niniejszymi Warunkami korzystania, te pierwsze mają moc nadrzędną.

3. Konto Skrill

3.1. Konto Skrill jest kontem internetowym, który umożliwia wysyłanie i otrzymywanie płatności elektronicznych.

3.2. Konto Skrill jest prowadzony w walucie wybranej przez członka spośród walut, które udostępnia okresowo Skrill. Wybrana waluta pozostanie walutą konta Skrill przez okres trwania umowy.

3.3. Z zastrzeżeniem punktu 7, pieniądze elektroniczne posiadane na koncie Skrill nie tracą ważności, ale nie jest od nich naliczany żaden procent.

3.4. Członkowi przysługuje prawo do wypłacenia środków z konta Skrill w dowolnym czasie. Jednakże, przedtem możemy się zwrócić do członka z prośbą o potwierdzenie tożsamości. Środki na koncie Skrill członka muszą być wystarczające, aby mogły pokryć minimalną kwotę wypłaty oraz obowiązującą opłatę za wypłatę. Członek może wybrać metodę wypłaty podczas składania wniosku o wypłatę.

3.5. Rachunki internetowe nie są rachunkami bankowymi. Akceptując niniejszy regulamin, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że do jego konta Skrill nie ma zastosowania brytyjski system rekompensat za usługi finansowe (Financial Services Compensation Scheme, FSCS). W mało prawdopodobnej sytuacji, gdy staniemy się niewypłacalni, członek może stracić pieniądze elektroniczne posiadane na swoim koncie Skrill. Jednakże w stosunku do nas zastosowanie ma Europejska Dyrektywa o Pieniądzu Elektronicznym 2009/110/WE oraz ustawodawstwo krajowe Wielkiej Brytanii, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i płynności środków zdeponowanych na rachunkach pieniądza elektronicznego.

3.6. Pieniądze elektroniczne na koncie Skrill należą do osoby lub podmiotu prawnego, który jest zarejestrowany jako posiadacz konta. Żadnej innej osobie poza posiadaczem konta Skrill nie przysługują prawa w powiązaniu ze środkami zgromadzonymi na koncie Skrill, z wyjątkiem przypadków sukcesji. Członek nie może dokonywać cesji ani przenosić konta Skrill na inne osoby lub w inny sposób udzielać innym osobom interesu prawnego lub udziału kapitałowego związanego z kontem.

3.7. Konto Skrill może podlegać limitom w zakresie zasilania, płatności i wypłat, w zależności od kraju zamieszkania członka, przy czym okresowo wykorzystujemy status weryfikacyjny konta Skrill członka oraz inne czynniki do określenia takich limitów według naszego uznania.

4. Otwarcie konta Skrill

4.1. Aby korzystać z naszych usług płatniczych, członek musi najpierw otworzyć konto Skrill, rejestrując się na naszej stronie internetowej. Podczas procedury rejestracji członek musi zaakceptować niniejsze Warunki korzystania oraz naszą Informację o polityce prywatności, jak również musi mieć zdolność prawną do jej zaakceptowania. Jeśli członek zamówi dodatkowe usługi, może zostać poproszony o zaakceptowanie dodatkowych zasad i warunków.

4.2. Jeśli członek jest osobą, musi mieć ukończone 18 lat, aby móc korzystać z naszych usług i otwierając konto Skrill oświadcza, że ma ukończone 18 lat. Nie dotyczy to produktów, dla których ustalono inny limit wiekowy. Od czasu do czasu możemy zażądać od członka przedstawienia dowodu potwierdzającego jego wiek.

4.3. Członek może otworzyć wyłącznie jeden konto Skrill, jeśli wyraźnie nie zatwierdzimy otwarcia dodatkowych kont.

4.4. Członek może otworzyć tylko jedno konto Skrill, jeśli jest to zgodne z prawem w jego kraju zamieszkania. Otwierając konto Skrill członek oświadcza i zapewnia, że otwarcie konta Skrill nie narusza żadnych praw lub przepisów, których musi przestrzegać. Członek musi zapłacić nam kwotę wszelkich strat, które poniesiemy w powiązaniu z naruszeniem tego punktu.

4.5. Wszystkie informacje udostępnione przez członka podczas rejestracji lub w innym czasie muszą być poprawne i prawdziwe. Jeśli członek nie udostępni takich informacji lub nie będzie współpracował zgodnie ze wskazówkami w ciągu trzech (3) miesięcy od otwarcia konta Skrill lub w innym terminie zgodnie z powiadomieniem otrzymanym od nas w dowolnym czasie po tym okresie, członek może zostać obciążony opłatą administracyjną zgodnie z informacją na karcie „Opłaty” na naszej stronie internetowej.

4.6. Członek może dodawać metody płatności do konta Skrill wyłącznie w sytuacji, gdy jest posiadaczem konta, z którym jest powiązana dana metoda płatności. Podchodzimy do wszystkich naruszeń tego wymogu bardzo poważnie i będziemy traktowali każdą próbę dodania metody płatności, w sytuacji, gdy członek nie jest jej posiadaczem jako działanie podstępne.

4.7. Podczas rejestracji członek zostanie zapytany o to, czy zamierza korzystać z konta Skrill na potrzeby prywatne czy komercyjne. Jeśli członek ma zamiar korzystać z konta Skrill na potrzeby komercyjne, musi nas o tym poinformować, nawet jeśli będzie używał konta również na potrzeby prywatne. Jeśli członek określił, że będzie korzystał z konta Skrill wyłącznie na potrzeby prywatne, zanim w przyszłości zacznie z niego korzystać na potrzeby komercyjne, musi nas o tym poinformować z wyprzedzeniem. Członek korzysta z konta Skrill na potrzeby komercyjne, jeśli otrzymuje płatności za lub w powiązaniu z jakąkolwiek działalnością biznesową. Zastrzegamy sobie prawo do określenia, czy naszym uzasadnionym zdaniem członek korzysta z konta Skrill na potrzeby komercyjne. Jeśli członek korzysta z konta Skrill na potrzeby komercyjne, oprócz tych Warunków korzystania, zobowiązuje się przestrzegać naszych Zasad i warunków dla partnerów handlowych. W razie wątpliwości odnośnie tego, czy dana działalność jest działalnością komercyjną należy się skontaktować z naszym działem obsługi klienta.

4.8. W ciągu 14 dni od daty otwarcia konta Skrill członek może zamknąć konto Skrill bez ponoszenia żadnych kosztów, kontaktując się z działem obsługi klienta. Jednakże, jeśli członek posiada na koncie Skrill środki, przed umożliwieniem mu wypłaty środków możemy się do niego zwrócić z prośbą o udostępnienie dokumentów potwierdzających tożsamość. Transakcje oraz opłaty za transakcje zrealizowane przed zamknięciem konta Skrill (w tym transakcje, które nie są odwracalne i zostały rozpoczęte, ale nie zostały zakończone przed zamknięciem konta Skrill) nie podlegają zwrotowi.

5. Prowadzenie konta Skrill

5.1. Członek musi zadbać o to, aby informacje zapisane na koncie Skrill były poprawne i aktualne, przy czym my nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty wynikające z jego zaniedbania. Możemy się zwrócić do członka w dowolnym czasie z prośbą o potwierdzenie poprawności jego danych lub o udostępnienie dokumentów lub innych dowodów.

5.2. Możemy się kontaktować z członkiem drogą mailową lub w inne sposoby opisane w punkcie 18 i przekazywać mu informacje oraz powiadomienia dotyczące jego konta Skrill. Członek ponosi odpowiedzialność za regularne sprawdzanie prawidłowego działania jego konta e-mail lub innych metod komunikacji, które członek zarejestrował na koncie Skrill, a także za niezwłoczne odbieranie i czytanie wiadomości związanych z jego kontem Skrill. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty wynikające z zaniedbania tej kwestii przez członka.

5.3. Kwota dodanych środków, otrzymane płatności, płatności wysłane oraz wypłata środków są wyświetlone w naszej historii transakcji online wraz z datą otrzymania lub przelewu (data waluty obciążenia), naliczonymi opłatami oraz, w stosownych przypadkach, zastosowanym kursem wymiany. Każda transakcja posiada unikalny identyfikator transakcji i jest wyświetlona w historii transakcji. Nie zmieniamy ani nie modyfikujemy informacji wyświetlonych w historii transakcji online. Członek jest zobowiązany używać identyfikatora transakcji podczas komunikacji z nami na temat danej transakcji. Członek powinien regularnie sprawdzać swój konto Skrill oraz historię transakcji. Członek powinien zgłaszać wszelkie nieprawidłowości lub wyjaśniać jakiekolwiek wątpliwości możliwie jak najszybciej po skontaktowaniu się z działem obsługi klienta.

5.4. Co miesiąc członek otrzyma od nas powiadomienie na adres e-mail podany przy rejestracji konta Skrill (aktualizowany okresowo przez członka) z przypomnieniem o zalogowaniu się do konta Skrill i pobraniu i/lub wydrukowaniu kopii historii transakcji.

5.5. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 8 poniżej oraz bez uszczerbku dla postanowień punktu 9.A.5, aby ubiegać się o zwrot za nieautoryzowaną lub nieprawidłowo zrealizowaną transakcję płatniczą na koncie Skrill, po ustaleniu, że doszło do nieautoryzowanej lub nieprawidłowej transakcji członek musi nas o tym powiadomić bez zbędnej zwłoki a w każdym razie nie później niż trzynaście (13) miesięcy po dacie obciążenia konta.

6. Dbanie o bezpieczeństwo konta Skrill

6.1. Członek musi podjąć wszelkie rozsądne kroki, aby przez cały czas przechowywać hasło do konta Skrill w bezpiecznym miejscu i nigdy go nikomu nie udostępniać. Nasz personel nigdy nie prosi o udostępnienie hasła nam ani osobom trzecim. Przypadki otrzymanych wiadomości lub strony internetowe, które członek odwiedzi i na których zostanie poproszony o podanie hasła, oprócz strony internetowej Skrill lub bramki płatniczej Skrill na stronie partnera handlowego powinny zostać zgłoszone do nas. W razie wątpliwości, czy dana strona internetowa jest autentyczna należy się skontaktować z Centrum obsługi klienta. Zalecamy regularne zmienianie hasła (przynajmniej co trzy (3) do sześciu (6) miesięcy w celu ograniczenia ryzyka naruszenia bezpieczeństwa w powiązaniu z kontem Skrill. Zalecamy również, aby członek nie wybierał hasła, które można łatwo zgadnąć na podstawie informacji, które inna osoba może posiadać lub zdobyć o członku lub hasła, które ma określone znaczenie. Z wyjątkiem postanowienia punktu 9.A użytkownik nie może nigdy zezwalać nikomu na dostęp do konta Skrill lub na obserwowanie przez inne osoby korzystania przez niego z konta Skrill. Członek musi postępować zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, o których regularnie go informujemy.

6.2. W sytuacji, gdy członek ma sygnały lub podejrzenia, że dane do logowania do jego konta Skrill, hasło lub inna funkcja bezpieczeństwa zostały zgubione, skradzione, przywłaszczone, wykorzystane bez autoryzacji lub w inny sposób sprzeniewierzone, radzimy członkowi, aby zmienił hasło. Członek musi się skontaktować z działem obsługi klienta bez zbędnej zwłoki, gdy uzyska informacje o stracie, kradzieży, przywłaszczeniu lub nieautoryzowanym wykorzystaniu jego konta Skrill, danych do logowania, hasła lub innych funkcji bezpieczeństwa. Jakakolwiek zbędna zwłoka w powiadomieniu nas o zaistniałej sytuacji może mieć nie tylko wpływ na bezpieczeństwo konta Skrill, ale może również poskutkować pociągnięciem członka do odpowiedzialności za wszelkie straty powstałe w sytuacji, gdy członek nie powiadomił na celowo lub wskutek celowego zaniedbania. Jeśli członek podejrzewa, że do jego konta Skrill uzyskała dostęp inna osoba, powinien zgłosić incydent na policję.

6.3. Możemy zawiesić konto Skrill członka lub w inny sposób ograniczyć jego funkcjonalność w sytuacji, gdy istnieją uzasadnione podstawy, aby obawiać się o bezpieczeństwo konta Skrill lub którejkolwiek z funkcji zabezpieczeń lub jeśli mamy uzasadnione podejrzenia, że doszło do nieautoryzowanego lub oszukańczego wykorzystania konta Skrill członka lub jakiekolwiek zabezpieczenia zostały naruszone. Powiadomimy członka o zawieszeniu lub ograniczeniu oraz o powodach takiego zawieszenia lub ograniczenia z wyprzedzeniem lub, w sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie tego zrobić, niezwłocznie po zastosowaniu zawieszenia lub ograniczenia, jeśli powiadmienie nie będzie niezgodne z prawem lub nie narazi naszych rozsądnych interesów w zakresie bezpieczeństwa. Zawieszenie i/lub ograniczenie zostanie cofnięte najszybciej jak to możliwe po zniknięciu powodów zawieszenia i/lub ograniczenia.

6.4. Jeśli jesteśmy przekonani, że konto Skrill członka jest narażony na oszustwo lub jego bezpieczeństwo jest zagrożone, użyjemy najszybszego i najbardziej bezpiecznego sposobu, aby skontaktować się z członkiem przy pomocy danych, które nam udostępnił i powiedzieć mu, co musi zrobić, aby pomóc rozwiązać problem.

6.5. Członek musi podjąć wszystkie rozsądne kroki, aby zapewnić, że jego adres e-mail jest bezpieczny oraz że wyłącznie on może z niego korzystać, gdyż adres e-mail może służyć do resetowania hasła lub do komunikacji z członkiem na temat bezpieczeństwa jego konta Skrill. W sytuacji, gdy którykolwiek z adresów e-mail zarejestrowanych na koncie Skrill członka zostanie narażony na niebezpieczeństwo, członek po uzyskaniu informacji na ten temat powinien bez zbędnej zwłoki skontaktować się z działem obsługi klienta oraz ze swoim operatorem usługi e-mail.

6.6. Niezależnie od tego, czy członek korzysta ze swojego konta Skrill za pomocą komputera publicznego, współdzielonego czy prywatnego, musi się zawsze upewnić, czy jego dane do logowania nie są przechowywane przez przeglądarkę, zapamiętywane lub w inny sposób zapisywane. Członek nie powinien nigdy wykorzystywać żadnej funkcjonalności, która umożliwia przechowywanie danych do logowania lub haseł przez komputer, z którego korzysta.

6.7. Dodatkowe produkty lub usługi, z których członek korzysta mogą mieć dodatkowe wymogi bezpieczeństwa i członek musi się z nimi zapoznać, gdy zostanie o nich powiadomiony.

7. Zamknięcie konta Skrill

7.1. Członek może zamknąć konto Skrill w dowolnym czasie, kontaktując się z działem obsługi klienta. Opłaty związane z bieżącą obsługą nieaktywnych rachunków będą nadal naliczane po zamknięciu rachunku. Niniejsze postanowienie obowiązuje po rozwiązaniu niniejszej umowy między nami a członkiem.

7.2. Jeśli saldo konta Skrill członka podczas zamykania konta jest dodatnie, zwrócimy się do niego z prośbą o wypłacenie środków w rozsądnym okresie czasu, w którym to czasie członek będzie miał dostęp do konta Skrill wyłącznie na potrzeby wypłaty pozostałych na nim środków. Po upływie tego okresu członek utraci dostęp do konta Skrill, ale będzie mógł wypłacać wszystkie pozostałe na nim środki, kontaktując się z działem obsługi klienta i wnioskując o to, aby środki zostały wysłane do niego w sposób, który jest dla nas rozsądnie akceptowalny. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do historii transakcji po zamknięciu konta Skrill, musisz skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i poprosić o te informacje. Możesz to zrobić przez okres sześciu lat od daty zamknięcia konta Skrill, ale zalecamy jak najszybsze wycofanie pozostałych środków, ponieważ nie będą one oprocentowane, gdy pozostaną na koncie Skrill.

Obowiązki członka w odniesieniu do korzystania z konta w bezpieczny sposób, zgodnie z tym jak zostały określone w punkcie 6 nadal będą obowiązywały.

7.3. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania niezbędnych kontroli z zakresu prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu, nadużyć finansowych lub wypłaty środków, w tym w powiązaniu ze zwrotem środków po zamknięciu konta Skrill członka.

7.4. UWAGA: Z powodu obowiązującego prawa możemy nie być w stanie odzyskać środków po upływie ponad sześciu lat od daty zamknięcia rachunku Skrill. Zalecamy odzyskanie środków pozostałych na rachunku Skrill możliwie jak najszybciej po jego zamknięciu.

8. Dodawanie środków

8.1. Członek może dodać środki, odwiedzając stronę internetową, logując się do konta Skrill i postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi dodawania środków. Członek może otrzymać do wyboru różne metody zasilenia konta, w zależności od metod płatności, które dodał do swojego konta Skrill oraz od tego, które metody są dostępne w jego kraju zamieszkania. Metody dodawania środków oraz usługi płatnicze oferowane przez zewnętrzne instytucje finansowe (na przykład, wydawca karty płatniczej, z której członek korzysta, aby dodać środki lub zewnętrzni usługodawcy bankowości bezpośredniej) nie są częścią naszej usługi. Nie gwarantujemy korzystania z żadnej określonej dostępnej metody zasilania oraz możemy dokonywać zmian lub wstrzymać akceptację określonych metod zasilania w dowolnym czasie bez wdrażania procedury określonej w punkcie 17. Bez uszczerbku dla punktu 8.7 poniżej, nie ponosimy odpowiedzialności za zasilenie, dopóki dodane środki nie zostaną przez nas otrzymane.

8.2. Członek może zostać poproszony o udzielenie odpowiedzi na pytania bezpieczeństwa lub o podjęcie innych działań, które my lub operator usług płatniczych, z którego usług korzysta członek, aby dodać środki do konta Skrill, uzna za rozsądne w celu zapewnienia odpowiedniej autoryzacji transakcji zasilania.

8.3. Jeśli członek zdecyduje się dodać środki za pomocą metody płatności, która może podlegać prawu do ubiegania się o zwrot środków ("Obciążenie zwrotne"), tj. (między innymi) karta kredytowa lub debetowa lub polecenia zapłaty, członek oświadcza, że nie będzie korzystał z opcji obciążenia zwrotnego z wyjątkiem sytuacji nieautoryzowanego użycia metody płatności lub naruszenia przez nas niniejszych Warunków korzystania, co skutkuje prawem członka do zwrotu dodanej kwoty. W innym przypadku, członek nie może dokonywać obciążenia zwrotnego w odniesieniu do żadnej transakcji ani umożliwiać obciążenia zwrotnego w odniesieniu do żadnej transakcji zasilenia z powodów, za które nie ponosimy odpowiedzialności takich jak (między innymi) spory z partnerami handlowymi dotyczące niedostarczonych produktów lub usług lub niewystarczające saldo na rachunku metody płatności. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia członka opłatami i wydatkami poniesionymi w powiązaniu z takim obciążeniem zwrotnym oraz jakimkolwiek działaniem podjętym w celu jego zakwestionowania. Możemy również naliczyć opłatę za Obciążenie zwrotne zgodnie z informacją zawartą w sekcji „Opłaty” na naszej stronie internetowej.

8.4. Członek może pozwolić partnerowi handlowemu, któremu pragnie regularnie płacić za naszym pośrednictwem (np. płatność za subskrypcję) na obciążenie swojego konta Skrill przy każdej okresowej płatności. W takim przypadku członek autoryzuje nas do obciążenia metody płatniczej (np. karty kredytowej lub rachunku bankowego), którą członek chce wykorzystać do realizacji oryginalnej płatności również dla każdej kolejnej płatności. Aby anulować płatności okresowe w przyszłości, członek powinien (a) skontaktować się z nami oraz (b) powiadomić partnera handlowego, od którego zakupił produkty lub usługi o anulowaniu płatności okresowej. Członek nie powinien anulować lub w inny sposób odwracać transakcji okresowej jedynie poprzez skontaktowanie się z wydawcą / operatorem rachunku metody płatności (np. wydawcą swojej karty kredytowej lub bankiem), pomijając kroki procedury anulowania wymienione w punkcie 8.4. Z zastrzeżeniem punktu 8.5, nie ponosimy odpowiedzialności za żadne płatności okresowe, które zostały zrealizowane przed powiadomieniem nas o anulowaniu. Ponadto, jeśli saldo konta Skrill członka stanie się ujemne w wyniku takiej płatności, członek będzie musiał spłacić zaległą kwotę.

8.5. Zwrócimy członkowi wszelkie minione płatności okresowe zainicjowane przez lub za pośrednictwem partnera handlowego pod warunkiem, że oryginalna autoryzacja, której członek nam udzielił nie uwzględnia lub partner handlowy nie określił dokładnej kwoty płatności oraz (b) kwota płatności przekroczyła kwotę, której członek mógł oczekiwać, mając na uwadze dotychczasowy wzorzec wydatków oraz okoliczności. Członek musi się do nas zwrócić z prośbą o zwroty w ciągu ośmiu (8) tygodni od daty potrącenia środków z jego konta Skrill. Członek akceptuje, że będzie nam udostępniał takie informacje zgodnie z potrzebą w celu ustalenia, czy warunki zwrotu opisane w punkcie 8.5 zostały spełnione. W ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od daty otrzymania wniosku o zwrot lub, w stosownych przypadkach, od daty otrzymania dalszych informacji, o które prosiliśmy członka, zwrócimy członkowi pełną kwotę płatności lub dostarczymy uzasadnienie odmowy zwrotu płatności z informacją, że członek ma prawo do zgłoszenia przypadku do Pełnomocnika do spraw finansowych i emerytur (szczegóły w punkcie 21), jeśli nie akceptuje dostarczonego uzasadnienia.

8.6. Jeśli obciążenie zwrotne lub wycofanie transakcji zasilenia prowadzi do powstania ujemnego salda na koncie Skrill, członek musi uregulować zaległą kwotę poprzez zasilenie konta Skrill wystarczającymi środkami. Niewywiązanie się z tego zobowiązania stanowi naruszenie postanowień niniejszych Warunków korzystania. Zwrot kwoty salda ujemnego jest wymagany natychmiast bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo w dowolnym czasie do przesyłania przypomnień lub podejmowania działań windykacyjnych, w tym, lecz nie wyłącznie, do upoważnienia firmy windykacyjnej lub prawników do dochodzenia roszczenia w sądzie. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia partnera handlowego wydatkami poniesionymi w uzasadnionym zakresie w związku z windykacją lub egzekucją długów.

8.7. Dodane środki zostaną zaksięgowane na koncie Skrill członka po ich otrzymaniu przez nas. Niektóre transakcje zasilenia, tj. zasilenie kartą kredytową lub debetową, polecenie zapłaty lub bankowość bezpośrednia zostaną zaksięgowane na rachunku Skrill od razu, ale podlegają cofnięciu, jeśli rzeczywiste środki nie dotrą do nas w rozsądnym okresie czasu, w którym to przypadku potrącimy taką cofniętą transakcję z rachunku Skrill członka. Jeśli saldo konta Skrill jest niewystarczające, zastrzegamy sobie prawo do wymagania zwrotu zaległej kwoty przez członka.

8.8. Na potrzeby transakcji zasilenia za pomocą metody płatności jesteśmy emitentem pieniędzy elektronicznych i wyemitujemy pieniądze elektroniczne w zamian za dodane środki. Nie będziemy działać jako operator usługi płatniczej przy odbieraniu takich środków.

8.9. Członek nie może dodawać środków za pomocą metody płatności, jeśli nie jest posiadaczem tej metody płatności. Podchodzimy do wszystkich naruszeń tego wymogu bardzo poważnie i będziemy traktowali każdą próbę użycia metody płatności, w sytuacji, gdy członek nie jest jej posiadaczem jako działanie podstępne.

8.10. Zasilenia konta mogą podlegać limitom ze względów bezpieczeństwa oraz zgodnie z wymogami prawnymi. Te limity są ustanawiane w dynamiczny sposób w zależności od statusu weryfikacji członka oraz metody zasilenia, z której członek pragnie skorzystać. Członek powinien być świadomy, że w zależności od statusu weryfikacji jego limity zasileń mogą być wyższe niż limity wypłat lub wydatków. Członek może sprawdzić te limity w dowolnym czasie w odpowiednim miejscu w swoim profilu Skrill.

8.11. Zasilenia podlegają opłatom, w tym opłatom za przeliczenie waluty (w stosownych przypadkach). Więcej szczegółów patrz punkt 13.

8.12. Członek nie może dodać środków za pomocą gotówki. Bez uszczerbku dla dochodzenia dalszych odszkodowań, w sytuacji, gdy jesteśmy zmuszeni podjąć kroki w odniesieniu do konta Skrilll członka w wyniku zrealizowanego przez niego zasilenia, możemy naliczyć opłatę administracyjną wyszczególnioną w sekcji „Opłaty” na stronie internetowej

9. Wysyłanie płatności

9.1. Aby wysłać płatność, członek musi autoryzować płatność za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła. Możemy mu również zadać dodatkowe pytania bezpieczeństwa dotyczące jego konta Skrill. Jeśli konto Skrill członka jest chroniony dodatkowymi zabezpieczeniami, tj. tokeny generujące hasła, członek musi postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi do takich dodatkowych zabezpieczeń. Jeśli na koncie Skrill członka zostanie włączona funkcja płatności masowych, poinformujemy członka o procedurze realizacji płatności w odpowiednim podręczniku integracyjnym.

9.2. Każdy odbiorca płatności, do którego członek zechce wysłać pieniądze za naszym pośrednictwem, musi zapewnić ważny środek, którym możemy się posłużyć na potrzeby identyfikacji jego tożsamości. W przypadku większości usług oznacza to, że środkiem do identyfikacji będzie aktualny adres e-mail, ale na potrzeby korzystania z naszych usług może być wymagany również inny środek do identyfikacji.

9.3. Jeśli członek zostanie poproszony o udostępnienie danych adresowych odbiorcy lub innego środka umożliwiającego identyfikację, jeśli dotyczy, musi z należytą starannością wpisać dokładne dane osoby, do któej chce wysłać pieniądze. Wykorzystamy te dane jako unikalny identyfikator umożliwiający identyfikację docelowego odbiorcy płatności, której przetworzenie zlecił nam członek. Inne informacje udostępnione wraz ze środkiem do identyfikacji mogą zostać pominięte i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy popełnione podczas podawania środków identyfikacji.

9.4 Jeśli adres e-mail docelowego odbiorcy jest zarejestrowany u nas, środki zostaną natychmiast zaksięgowane na koncie Skrill powiązanym z tym adresem e-mail. Po zaksięgowaniu środków na rachunku odbiorcy transakcja stanie się nieodwracalna.

9.5. Jeśli adres e-mail odbiorcy nie jest zarejestrowany u nas, wyślemy e-mail z powiadomieniem na ten adres mailowy wraz z instrukcjami na temat tego, w jaki sposób wnioskować i otrzymać płatność. Jeśli odbiorca nie złoży wniosku o płatność w ciągu 14 dni, transakcja zostanie anulowana, a środki zostaną zwrócone członkowi. Członek może również anulować transakcję w dowolnym czasie, zanim środki zostaną zaksięgowane na koncieSkrill członka. Aby anulować transakcję, członek powinien się zalogować do konta Skrill, zlokalizować odpowiednią transakcję w swojej historii transakcji oraz wybrać opcję "Anuluj".

9.6. Kiedy wysyłasz lub otrzymujesz płatność, ujawniamy nazwę Twojego zarejestrowanego konta odbiorcy i/lub nadawcy w celu przetworzenia odpowiedniej transakcji. Możemy również wyświetlać te informacje w powiadomieniach wysyłanych do odbiorcy i/lub nadawcy.

9.7. Płatności cyklicznych można dokonywać poprzez ustawienie zlecenia płatności cyklicznej na swoim koncie Skrill. Członek może anulować polecenie płatności okresowej dla przyszłych płatności w dowolnym czasie poprzez zalogowanie się do swojego konta Skrill i usunięcie jej. Członek nie może anulować transakcji, które zostały już zaksięgowane na rachunku odbiorcy.

9.8. Płatności podlegają limitom płatności ze względu na wymogi bezpieczeństwa i prawne. Te limity są ustanawiane w dynamiczny sposób w zależności od Twojego statusu weryfikacji. Członek może sprawdzić te limity w dowolnym czasie w swoim profilu Skrill. Członek powinien się upewnić, czy jego limity są wystarczające, aby pokryć płatność, którą zamierza zrealizować, jak również wszelkie opłaty, w tym opłaty za usługę i opłaty za przeliczenie waluty. Członek powinien być świadomy, że odbiorca płatności może również podlegać limitom wydatków i wypłat oraz że to może mieć wpływ na dostęp odbiorcy do środków, które członek pragnie mu wysłać.

9.9. Jeśli spóźnimy się z realizacją płatności, którą nam zlecisz, możesz poprosić nas o skontaktowanie się z dostawcą usług płatniczych odbiorcy i poproszenie go o uznanie płatności tak, jakby została otrzymana w odpowiednim dniu.

9.10. Wysyłanie płatności podlega opłatom, w tym opłacie za przeliczenie waluty (jeśli dotyczy) w zależności od rodzaju realizowanej płatności oraz od rodzaju posiadanego konta. Więcej szczegółów patrz punkt 13.

9.A Zewnętrzni dostawcy usług

9.A.1. Zewnętrzny dostawca usług to dostawca usług, który zgodnie z prawem może realizować płatności z konta członka w jego imieniu oraz świadczyć mu usługi dotyczące stanu konta zgodnie ze wskazówkami i obowiązującymi wymogami prawnymi. Członek może sprawdzić, czy dostawca usług posiada upoważnienie w zakresie informacji, którą dostawca usług udostępni w odniesieniu do świadczonych przez niego usług.

9.A.2. Wszelkie wskazówki ze strony zewnętrznego dostawcy usług będą traktowane jako wskazówki od członka, a warunki niniejszej umowy będą nadal obowiązywały. Jeśli członek wyraża zgodę na to, aby zewnętrzny dostawca usług miał dostęp do informacji dotyczących jego konta, zakładamy, że jest to równoznaczne ze zgodą na dostęp do konta tak często, jak zewnętrzny dostawca usług o to poprosi.

9.A.3. Jeśli członek udostępni swoje dane bezpieczeństwa osobie, która nie jest zewnętrznym dostawcą usług, zakładamy, że członek upoważnia tę osobę do dostępu do swojego konta, będziemy traktowali płatności zlecone przez tę osobę jako płatności autoryzowane przez członka i nie będziemy ponosili odpowiedzialności za żadne straty poniesione przez członka w wyniku niewłaściwego użycia lub ujawnienia informacji o jego koncie przez taką osobę.

9.A.4 Możemy nie zezwolić zewnętrznemu dostawcy usług na dostęp do konta członka, jeśli mamy podejrzenia co do nieautoryzowanego lub nieuczciwego dostępu z jego strony. Zanim to zrobimy, poinformujemy o tym członka i wyjaśnimy mu powody takiego działania, o ile nie jest to niemożliwe z powodów racjonalnych, w którym to przypadku poinformujemy go o tym niezwłocznie po podjęciu takiego działania. W każdym przypadku poinformujemy członka o tym, wykorzystując wszelkie dane kontaktowe członka, które przechowujemy. Nie poinformujemy członka o powodach takiej decyzji w sytuacji, gdy może narazić na ryzyko nasze procedury bezpieczeństwa lub gdy jest to niezgodne z prawem.

Jeśli członek zechce anulować zgodę na dostęp do swojego konta, której udzielił zewnętrznemu dostawcy usług, członek powinien się skontaktować bezpośrednio z nami.

9.A.5 Jeśli członek jest przekonany, że płatność została zrealizowana w nieprawidłowy sposób lub nie była autoryzowana, musi nas o tym poinformować możliwie jak najszybciej, nawet w sytuacji, gdy korzysta z usług zewnętrznego dostawcy usług. Jeśli członek poprosi zewnętrznego dostawcę usług o złożenie wniosku o płatność, a dostawca tego nie zrobi, nie ponosimy odpowiedzialności za niezrealizowanie danej płatności. Po zainicjowaniu płatności przez zewnętrznego dostawcę usług nie można jej zazwyczaj anulować.

10. Odbiór środków

10.1. Jeśli członek otrzyma środki na konto Skrill, wyślemy do niego e-mail z powiadomieniem oraz wyświetlimy płatność jako "Płatność otrzymaną" w historii transakcji, wraz z datą otrzymania (data waluty uznania), naliczonymi opłatami oraz, w stosownych przypadkach, zastosowanym kursem wymiany. Każda transakcja posiada unikalny identyfikator transakcji i jest wyświetlona w historii transakcji. Nie zmieniamy ani nie modyfikujemy informacji wyświetlonych w historii transakcji online. Członek powinien regularnie sprawdzać, czy przychodzące płatności zgadzają się z jego własnymi zapisami.

10.2. Członek powinien być świadomy, że fakt, iż otrzymał środki na swój konto Skrill niekoniecznie oznacza, że tych transakcji nie można cofnąć. Zastrzegamy sobie prawo do odwrócenia płatności, jeśli płatnik lub bank płatnika lub dostawca usług płatniczych dokonał obciążenia zwrotnego lub w inny sposób cofnął transakcję (lub istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że dokona obciążenia zwrotnego lub w inny sposób cofnie transakcję).

10.3. Jeśli dana osoba otrzymała od nas powiadomienie o płatności z informacją o tym, że ktoś wysłał do niej środki na adres e-mail, który nie jest zarejestrowany, płatność nie zostanie zaksięgowana na rachunku tej osoby, dopóki nie zostanie o nią złożony wniosek zgodnie z instrukcjami zawartymi w powiadomieniu. Do tego czasu między nami a docelowym odbiorcą nie będzie stosunku umownego lub powierniczego. Środki nadal będą należały do nadawcy.

10.4. Otrzymywanie płatności podlega opłatom oraz opłatom za wymianę waluty, w zależności od rodzaju otrzymanej płatności i rodzaju konta Skrill posiadanego przez członka. Więcej szczegółów patrz punkt 13.

11. Zakazane transakcje

11.1. Surowo zabrania się wysyłania lub odbierania płatności z tytułu sprzedaży lub dostawy niżej wymienionych produktów lub usług: wyrobów tytoniowych, leków na receptę, narkotyków i akcesoriów narkotykowych, broni (w tym bez ograniczeń, noży, pistoletów, broni palnej lub amunicji), dekoderów telewizji satelitarnej i kablowej, materiałów nawołujących do przemocy, nienawiści, rasizmu lub uznawanych za obsceniczne, państwowe dokumenty tożsamości i licencje, w tym repliki i nowatorskie przedmioty oraz wszelkie podróbki, nielicencjonowane lub nielegalne loterie lub nielicencjonowane lub nielegalne usługi hazardowe (w tym bez ograniczeń korzystanie z nielegalnych domów gry lub uczestnictwo w nich), niezarejestrowane usługi charytatywne, przedmioty, które zachęcają lub ułatwiają nielegalną działalność, przedpłacone karty debetowe lub inne karty z przechowywaną wartością, które nie są związane z konkretnym sprzedawcą i nie są ograniczone do zakupu konkretnych produktów lub usług, produkty lub usługi osób trzecich zajmujących się przetwarzaniem lub agregacją płatności, marketing wielopoziomowy, sprzedaż piramidalna lub programy typu ponzi, programy matrycowe lub inne programy typu "szybkie wzbogacenie się" lub wysokodochodowe programy inwestycyjne, towary lub usługi, które naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich, niekodowane/niedozwolone gry, timeshare lub płatności za rezerwację nieruchomości (typ off-plan i on-plan).

11.2. Surowo zabrania się realizacji płatności lub odbierania płatności od osób lub podmiotów oferujących nielegalne usługi hazardowe, w tym między innymi nielegalne zakłady sportowe, gry w kasynie lub grę w pokera. Możemy zawiesić lub zamknąć konto Skrill członka w dowolnym czasie lub odmówić realizacji transakcji bądź cofnąć transakcję, jeśli jesteśmy przekonani, że członek wykorzystuje lub wykorzystywał konto Skrill w pośredni lub bezpośredni sposób w powiązaniu z nielegalnymi transakcjami hazardowymi. Ta lista nie jest kompletna i członek ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że nie korzysta z naszych usług na potrzeby transakcji, które mogą być uważane za niezgodne z prawem zgodnie z jego jurysdykcją.

11.3. Członek nie może korzystać z naszych usług, jeśli mieszka w jednym z określonych krajów. Lista nieobsługiwanych krajów jest dostępna na stronie internetowej i jest ona regularnie aktualizowana. Lista nie jest kompletna i możemy według własnego uznania podejmować decyzje o wstrzymaniu lub ograniczeniu naszych usług w innych krajach w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia rachunku Skrill członka w dowolnym czasie w sytuacji, gdy istnieją rozsądne podstawy, aby to zrobić lub gdy wymaga tego od nas prawo lub zalecenia wydane przez odpowiedni organ rządowy lub inny uznany organ walczący z przestępstwami finansowymi.

11.4. Surowo zabrania się korzystania z rachunku Skrill w celach niezgodnych z prawem, tj. nadużycia finansowe czy pranie brudnych pieniędzy. Wszelkie podejrzane działania będą sprawdzane i zgłaszane odpowiednim organom ścigania. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia członka według naszego uznania opłatą administracyjną wyszczególnioną w sekcji „Opłaty” na naszej stronie internetowej za każde podjęte przez nas dochodzenie dotyczące podejrzanego działania, łącznie z sytuacją, gdy zostaniemy powiadomieni o takim działaniu przez stronę trzecią, z którą współpracujemy. Członek nie może korzystać z konta Skrill z zamiarem niewłaściwego wykorzystania lub obejścia ograniczeń dotyczących korzystania, nałożonych przez partnera handlowego lub przez stronę trzecią świadczącą usługi.

11.5. Członek może jedynie akceptować płatności w określonych kategoriach biznesu po ich zatwierdzeniu przez nas według naszego własnego uznania. Są to między innymi następujące kategorie: wypłata pieniędzy, przelewy pieniężne, w tym między innymi kantory wymiany walut, wymiana pieniędzy i zakup pieniędzy na podróż; zbiórka datków lub płatności na rzecz organizacji charytatywnych lub niezyskowych; działalność w obszarze zasobów naturalnych, tj. biżuteria, metale czy kamienie szlachetne; odtwarzanie strumieniowe; sprzedaż lub dostawa napojów alkoholowych; sprzedaż lub dostawa suplementów dietetycznych oraz alternatywnych produktów zdrowotnych; wszelkie inne kategorie zawarte w zasadach dozwolonego użytku publikowanych okresowo na stronie internetowej. W razie wątpliwości, czy działalność członka mieści się w jednej z wyżej wymienionych kategorii należy się skontaktować z działem obsługi klienta. Zastrzegamy sobie prawo do dodawania według własnego uznania nowych kategorii działań biznesowych wymagających zatwierdzenia poprzez zamieszczanie ich w niniejszych Warunkach korzystania lub zasadach dozwolonego użytku publikowanych w witrynie internetowej.

11.6. Jeśli członek realizuje lub próbuje realizować transakcje naruszające restrykcje zawarte w punkcie 14 lub bez niezbędnego zatwierdzenia zgodnie z punktem 14.5, zastrzegamy sobie prawo do: odwrócenia transakcji; i/lub zamknięcia lub zawieszenia jego rachunku Skrill; i/lub do zgłoszenia transakcji odpowiednim organom śledczym; i/lub do dochodzenia odszkodowania od członka; oraz do obciążenia członka opłatą administracyjną wyszczególnioną w sekcji „Opłaty” na stronie internetowej w przypadku zastosowania jednego z wyżej wymienionych działań.

11.7. Członek ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że będzie wysyłać płatności lub otrzymywać płatności wyłącznie od osób lub podmiotów z tytułu sprzedaży lub dostawy produktów i usług, które może oferować lub otrzymywać zgodnie z wszelkimi obowiązującymi prawami i przepisami. Sam fakt, że dana osoba lub podmiot akceptuje płatności za naszym pośrednictwem nie oznacza legalności dostawy produktów lub usług. W razie wątpliwości co do legalności dostawy lub zakupu członek nie powinien realizować płatności.

12. Wypłacanie środków

12.1. Członek może złożyć wniosek o wypłatę wszystkich lub części środków posiadanych przez niego na koncie Skrill w dowolnym czasie. Aby to zrobić członek musi się zalogować do konta Skrill i wybrać metodę wypłaty oraz podać kwotę wypłaty. Metody wypłaty to usługi płatnicze oferowane, przynajmniej w części, przez zewnętrzne instytucje finansowe (na przykład, bank, w którym członek posiada rachunek bankowy). Nie gwarantujemy dostępności żadnej określonej metody płatności i możemy wprowadzić zmiany lub wstrzymać określoną metodę płatności w dowolnym czasie bez konieczności postępowania zgodnie z procedurą określoną w punkcie 16, o ile członek ma dostęp przynajmniej do jednej płatności. W sytuacji, gdy wypłata zostanie otrzymana przez członka przy udziale dostawcy usług płatniczych (tj. bank, w którym członek posiada rachunek bankowy), nie ponosimy odpowiedzialności za wypłatę po otrzymaniu wypłaconych środków przez dostawcę usług płatniczych. Zastrzegamy sobie również prawo do zażądania podania alternatywnego konta bankowego lub innej metody wypłaty w przypadku, gdy nie będziemy w stanie przetworzyć wypłaty na preferowaną przez Ciebie metodę.

12.2. Konto Skrill członka podlega limitom wypłat. Te limity mogą ulegać zmianie w zależności rodzaju posiadanych przez nas dokumentów wykorzystanych do weryfikacji tożsamości członka Członek może sprawdzić limity wypłat w dowolnym czasie w profilu konta Skrill. Przed dodaniem jakichkolwiek środków do rachunku Skrill członek mu się upewnić, czy jego aktualne limity wypłat i wydatków są zgodne z wymogami dotyczącymi wypłat i wydatków, gdyż zgodnie z prawem nie możemy pozwolić członkowi na przekroczenie tych limitów.

12.3. Jeśli wniosek o wypłatę przekroczy aktualny limit, możemy odrzucić wniosek członka i zamiast tego wymagać od członka wysłania nam dokumentów umożliwiających weryfikację jego tożsamości i adresu lub współpracy w inny sposób w celu weryfikacji jego tożsamości.

12.4. Wypłaty podlegają opłatom, w tym opłatom za przeliczenie waluty (w stosownych przypadkach). Więcej szczegółów patrz punkt 13.

12.5. Na potrzeby transakcji wypłaty jesteśmy płatnikiem a nie dostawcą usługi płatniczej.

12.6. Członek nie może dokonywać wypłaty na rachunek bankowy lub do innej metody płatności, jeśli nie jest zarejestrowanym posiadaczem rachunku. Podchodzimy do wszystkich naruszeń tego wymogu bardzo poważnie i będziemy traktowali każdą próbę użycia metody płatności, w sytuacji, gdy członek nie jest jej posiadaczem jako działanie podstępne.

12.7. Członek musi się upewnić, czy szczegóły płatności wprowadzone podczas wypłaty środków są prawidłowe i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za wysłanie wypłaconych środków na niewłaściwy rachunek w sytuacji, gdy wynika to z dostarczenia przez członka nieprawidłowych danych rachunku. Podczas wypłacania środków na rachunek bankowy członek musi zadbać o to, aby numer rachunku, kod banku, IBAN i/lub BIC/SWIFT były prawidłowe. Jeśli członek wypłacił środki na niewłaściwy rachunek, może się do nas zwrócić z prośbą o pomoc w odzyskaniu środków. Naliczymy jednak opłatę administracyjną wyszczególnioną w sekcji „Opłaty” na stronie internetowej za takie działanie i nie gwarantujemy, że próby odzyskania środków zakończą się pomyślnie.

13. Opłaty

13.1. Wysokość opłat zależy od tego, czy członek korzysta z konta Skrill w celach prywatnych lub komercyjnych.

13.2. Opłaty za transakcje można sprawdzić w dowolnym czasie na karcie „Opłaty” na naszej stronie internetowej. Dodatkowe opłaty obowiązują w odniesieniu do kont Skrill wykorzystywanych do celów komercyjnych w zgodzie z obowiązującymi zasadami i warunkami określonymi w punkcie 4.7 powyżej. Członek powinien wydrukować lub pobrać i zachować kopię „Opłat” wraz z kopią niniejszych Warunków korzystania. Dla jasności sekcja „Opłaty” tworzy część niniejszych Warunków korzystania. Opłaty podlegają zmianom zgodnie z punktem 17. W określonych okolicznościach możemy naliczyć dodatkowe opłaty, tak jak zostało to określone w punktach 8.3, 8.9, 8.12, 11.6, 12.6 oraz 12.7.

13.3. Transakcje członka mogą podlegać opłatom za wymianę waluty. Jeśli członek realizuje płatność z konta Skrill prowadzonego w jednej walucie na konto Skrill prowadzony w innej walucie, zostanie wówczas poproszony o dokonanie płatności w walucie konta Skrill lub winnej walucie. Jeśli członek wybierze walutę konta Skrill, odbiorca zapłaci opłatę za wymianę waluty na walutę jego konta Skrill. Jeśli członek wybierze walutę konta Skrill odbiorcy, członek zapłaci opłatę za wymianę waluty na walutę płatności. Jeśli członek wybierze walutę, która nie jest ani walutą jego rachunku Skrill ani walutą rachunku Skrill odbiorcy, członek zapłaci opłatę za wymianę waluty na walutę płatności, a członek zapłaci opłatę za wymianę waluty na walutę swojego rachunku Skrill.

13.4. Przy każdym przewalutowaniu zastosujemy kurs wymiany Skrill obowiązujący w momencie dokonywania transakcji pomiędzy dwiema walutami, do którego doliczymy opłatę za wymianę walut. Kurs wymiany Skrill jest referencyjnym kursem wymiany walut ustalanym przez nas i zmienia się w sposób ciągły w trakcie każdego dnia. Szczegóły dotyczące naszych aktualnych referencyjnych kursów wymiany walut można znaleźć tutaj. Kiedy ustalamy i zmieniamy kurs wymiany Skrill, bierzemy pod uwagę kursy kupna i sprzedaży walut na rynku oraz zmiany tych kursów, które otrzymujemy z różnych niezależnych źródeł. Nasza opłata za przewalutowanie jest wyświetlana na stronie internetowej w zakładce „Opłaty”. Opłata za wymianę walut jest doliczana dodatkowo, niezależnie od opłaty transakcyjnej. W sytuacji, gdy naliczamy opłaty w EUR, nie stosujemy opłaty za wymianę waluty obcej, ale przeliczamy kwotę w EUR na walutę Konta Skrill Użytkownika po obowiązującym kursie wymiany walut Skrill.

13.5. Nasze opłaty są wyrażone jako część procentowa transakcji lub jako stała kwota w EUR. W sytuacji, gdy stałe kwoty opłat są wyświetlone w innej walucie niż EUR, ta informacja ma wyłącznie charakter informacyjny. Jeśli opłaty są potrącane z salda lub transakcji denominowanej w innej walucie, kwota opłaty w EUR zostanie przeliczona na równowartość opłaty w tej innej walucie na podstawie kursów wymiany Skrill obowiązujących w danym momencie, a następnie potrącona. Nie naliczamy opłaty za wymianę waluty w stosunku do przeliczenia waluty opłat.

13.6. Należne opłaty zostaną potrącone z konta Skrill członka i członek niniejszym upoważnia nas do ich potrącenia. Opłaty za transakcję zostaną naliczone podczas realizacji transakcji. Jeśli saldo konta Skrill członka jest niewystarczające, aby pokryć opłaty, możemy odmówić realizacji płatności. Opłaty za odwrócenie lub obciążenie zwrotne zostaną potrącone po ich nałożeniu.

13.7. Jeśli potrącenie opłat prowadzi do powstania ujemnego salda na koncie Skrill, członek musi uregulować zaległą kwotę poprzez zasilenie konta Skrill wystarczającymi środkami. Niewywiązanie się z tego zobowiązania stanowi naruszenie postanowień niniejszych Warunków korzystania. Zwrot kwoty salda ujemnego jest wymagany natychmiast bez powiadomienia. Jednakże, zastrzegamy sobie prawo do wysyłania członkowi w dowolnym czasie upomnień o konieczności dodania środków pod groźbą podjęcia innych środków windykacji należności, co obejmuje między innymi możliwość skorzystania z usług firmy windykacyjnej, kancelarii prawnej lub wszczęcia procedury sądowej. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia członka wydatkami poniesionymi w uzasadnionym zakresie w związku z windykacją lub egzekucją długów.

14. Dane członka

14.1. Członek wyraża wyraźną zgodę na korzystanie przez nas z dostępu do udostępnionych nam danych, a także do ich przetwarzania i przechowywania na potrzeby świadczenia usług płatniczych. Nie dotyczy to właściwych praw i obowiązków wynikających z prawodawstwa w zakresie ochrony danych. Członek może wycofać zgodę, zamykając swój rachunek Skrill. Jeśli członek wycofa zgodę w ten sposób, przestaniemy wykorzystywać jego dane w tym celu, ale będziemy nadal przetwarzać jego dane na inne cele w sytuacji, gdy mamy zgodne z prawem podstawy, aby tak robić, np. w sytuacji, gdy zgodnie z prawem musimy prowadzić ewidencję transakcji.

14.2. Przetwarzanie danych członka odbywa się zgodnie z naszą Informacją o polityce prywatności, którą można znaleźć na naszej stronie internetowej.

15.Odpowiedzialność

15.1. W przypadku nieautoryzowanej płatności lub płatności, która została przez nas zrealizowana nieprawidłowo z powodu błędu zobowiązujemy się do zwrócenia członkowi możliwie jak najszybciej kwoty płatności, łącznie ze wszystkimi potrąconymi w związku z nią opłatami. Nie dotyczy to niżej wymienionych sytuacji:

15.1.1 w sytuacji, gdy nieautoryzowana płatność powstanie w wyniku nieprzechowywania danych dostępu do konta w bezpiecznym miejscu zgodnie z punktem 6 niniejszych Warunków korzystania, w którym to przypadku członek nadal ponosi odpowiedzialność za pierwszych 35 GBP (lub równoważną kwotę w walucie konta członka), jeśli nie obowiązuje punkt 15.1.3;

15.1.2 jeśli członek nie powiadomi nas bez zbędnej zwłoki o utracie hasła lub innym zdarzeniu, które mogłoby zagrozić bezpieczeństwu jego konta Skrill po uzyskaniu informacji o takim zdarzeniu, członek ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez niego do czasu powiadomienia nas o zdarzeniu;

15.1.3 jeśli transakcja została autoryzowana, ale członek działał w nieuczciwy sposób lub naraził na zagrożenie bezpieczeństwo swojego konta Skrill w celowy sposób lub w wyniku rażącego niedbalstwa; lub

15.1.4. jeśli członek nie zakwestionuje lub nie poinformuje nas o nieautoryzowanej lub niewłaściwie zrealizowanej transakcji w ciągu trzynastu (13) miesięcy od daty transakcji.

15.2. Jeśli członek nie działał w nieuczciwy sposób, część 15.1.1 nie dotyczy transakcji zrealizowanych po powiadomieniu nas o zajściu zgodnie z postanowieniami części 6.2, w sytuacji, gdy nie zapewniliśmy właściwych środków na potrzeby powiadomienia lub zgodnie z wymogami powinniśmy zastosować silny system uwierzytelniania klienta, ale nie spełnimy tego wymogu, w którym to przypadku jesteśmy odpowiedzialni wobec członka za wszelkie nieautoryzowane transakcje w możliwie najszybszym trybie.

15.3. Bez uszczerbku dla powyższego, członek jest proszony o regularne i częste sprawdzanie historii transakcji w swoim koncie Skrill oraz o niezwłoczny kontakt z Centrum obsługi klienta w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

15.4. W razie nieprawidłowej lub błędnie skierowanej płatności, podejmiemy rozsądne kroki, aby pomóc członkowi w śledzeniu i odzyskaniu takiej płatności.

15.5. Z zastrzeżeniem powyższego, nie ponosimy odpowiedzialności wobec członka za żadne zakłócenia lub uszkodzenie usługi lub za zakłócenia lub uszkodzenia usług pośrednich, od których jesteśmy zależni, spełniając nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków korzystania, pod warunkiem, że takie zakłócenie lub uszkodzenie jest spowodowane nienaturalnymi lub nieprzewidywalnymi okolicznościami znajdującymi się poza naszą kontrolą lub kontrolą wspomnianego pośrednika.

15.6. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty pośrednie lub wynikowe, w tym między innymi za utratę zysku, utratę firmy lub reputacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty wynikające z działań zgodnych z wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

15.7. Nic w niniejszych warunkach korzystania nie powinno działać tak, aby wyłączyć odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała z powodu zaniedbania lub za oszustwo, bądź oszukańcze podanie fałszywych informacji lub za jakiekolwiek zobowiązania ustawowe, których nie można wykluczyć lub zmodyfikować poprzez umowę między dwiema stronami.

15.8. Nasz obowiązek wynikający z niniejszych Warunków korzystania ogranicza się do udostępnienia rachunku internetowego i powiązanych z nim usług płatniczych i nie wydajemy żadnych oświadczeń w powiązaniu z zatwierdzeniem jakości, bezpieczeństwa lub legalności produktów lub usług dostarczonych przez partnera handlowego lub pośrednika.

15.9. Nie ponosimy odpowiedzialności za oszacowanie lub uiszczenie żadnych podatków, ceł lub innych opłat wynikających z korzystania przez członka z konta lub z usług opisanych w niniejszych Warunkach korzystania.

15.10. Zwrot kosztów. Członek akceptuje, że będzie nas bronił, zwróci nam lub zrekompensuje koszty oraz że zwolni nas oraz inne firmy należące do naszej grupy od wszelkich roszczeń, żądań lub kosztów (w tym od opłat prawnych, grzywien lub kar), które poniesiemy w powiązaniu lub w wyniku naruszenia przez członka lun jego agentów niniejszych warunków korzystania, a także naruszenia obowiązującego prawa lub przepisów i/lub korzystania z usług. Niniejsze postanowienie obowiązuje po rozwiązaniu niniejszej umowy między nami a członkiem.

16. Rozwiązanie i zawieszenie umowy

16.1. Możemy zamknąć konto Skrill członka lub jakąkolwiek usługę powiązaną z nim, doręczając członkowi wypowiedzenie z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Członek może zamknąć swój konto Skrill w dowolnym czasie. W sytuacji, gdy członek korzysta z konta Skrill na potrzeby komercyjne mogą obowiązywać różne postanowienia dotyczące zamknięcia konta , tak jak zostało to określone w punkcie 4.7 powyżej.

16.2. Wraz z wypowiedzeniem umowy lub w dowolnym czasie po jej rozwiązaniu możemy dostarczyć członkowi instrukcje dotyczące tego, w jaki sposób wypłacić środki pozostałe na koncie.

16.3. Jeśli konto członka podlega obowiązkowi utrzymania rezerwy obowiązkowej, zamknięcie konta Skrill członka nie będzie miało wpływu na jego prawo do zachowania rezerwy oraz do wypłacania z niej środków przez określony czas.

16.4. Możemy w dowolnym czasie zawiesić lub zamknąć konto Skrill członka bez powiadomienia, jeśli:

16.4.1. członek naruszy postanowienia niniejszych Warunków korzystania lub jakiekolwiek inne postanowienia obowiązujące w odniesieniu do określonych usług objętych osobnymi zasadami i warunkami;

16.4.2. członek naruszy lub mamy podstawy, aby sądzić, że naruszył prawo lub przepisy, które obowiązują w odniesieniu do korzystania z naszych usług;

16.4.3. mamy podstawy, aby wierzyć, że użytkownik w jakikolwiek sposób jest zamieszany w nieuczciwe działania, pranie brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu lub inną działalność kryminalną; lub

16.4.4. mamy podstawy, aby wierzyć, że inne konto Skrill lub konto NETELLER udostępnione przez nas lub przez jedną z firm z naszej grupy, należy do członka i zostało wykorzystane na potrzeby nielegalnego działania, prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu lub innej działalności przestępczej.

16.4.5 molestowanie lub obsceniczne, niegrzeczne lub obraźliwe zachowanie w stosunku do nas lub naszych przedstawicieli; oraz

16.5. Możemy w dowolnym czasie zawiesić konto Skrill członka, jeśli:

16.5.1. mamy podstawy, aby sądzić, że konto Skrill członka został sprzeniewierzony lub z innych względów bezpieczeństwa; lub

16.5.2. mamy uzasadnione podejrzenia, że konto Skrill członka został lub jest wykorzystywany bez jego autoryzacji lub w nieuczciwy sposób; oraz powiadomimy o tym członka przed zawieszeniem lub w sytuacji, gdy powiadomienie przed zawieszeniem nie jest możliwe ze względu na okoliczności, tuż po zawieszeniu, o ile prawo nie zabrania nam wystosowania takiego powiadomienia.

17. Zmiany w Warunkach korzystania

17.1. Niniejsze Warunki korzystania oraz wszelkie dodatkowe zasady i warunki mogą ulegać zmianie. Zmiany zostaną wprowadzone po uprzednim powiadomieniu członka zgodnie z procedurą określoną w tej części.

17.2. Powiadomimy członka o proponowanych zmianach, wysyłając do niego e-mail na główny adres e-mail podany przy rejestracji konta Skrill.

17.3. Proponowana zmiana wejdzie w życie dwa (2) miesiące od dnia, w którym powiadomienie o zmianach było uważane za doręczone zgodnie z punktem 18.1, o ile członek nie powiadomił nas o swoim sprzeciwie wobec proponowanych zmian przed ich wejściem w życie. Zmiany, które czynią niniejsze Warunki korzystania bardziej przyjaznymi dla członka wchodzą w życie niezwłocznie, jeśli tak zostało określone w powiadomieniu o zmianach. Zmiany w kursach walut wchodzą w życie niezwłocznie bez powiadomienia i członkowi nie przysługuje prawo do sprzeciwu wobec takich zmian.

17.4. Jeśli użytkownik zgłosi sprzeciw wobec zmian, zmiany nie będą go obowiązywać. Jednakże, taki sprzeciw jest równoznaczny z wypowiedzeniem niniejszych Warunków korzystania oraz zamknięciem konta Skrill członka. konto Skrill członka zostanie zamknięty zgodnie z postanowieniami punktu 7 powyżej.

18. Sposób komunikacji

18.1. Zazwyczaj kontaktujemy się z Tobą drogą mailową. Na te potrzeby musisz mieć zawsze przynajmniej jeden ważny adres e-mail na swoim koncie Skrill. Musisz regularnie i często sprawdzać wiadomości przychodzące. Wiadomości e-mail mogą zawierać linki do kolejnych komunikatów zamieszczanych na naszej stronie internetowej. Wszelkie wiadomości lub powiadomienia wysłane drogą mailową będą traktowane jako otrzymane tego samego dnia, jeśli znajdą się w skrzynce pocztowej polecającego przed 16:30 w dniu roboczym. Jeśli wiadomość znajdzie się w skrzynce polecającego po16:30 w dniu roboczym lub w jakimkolwiek innym czasie, będzie traktowana za doręczoną w kolejnym dniu roboczym.

18.2. W sytuacji, gdy prawo wymaga od nas doręczenia informacji członkowi na trwałym nośniku, wyślemy do niego e-mail (z załącznikiem lub bez) lub wyślemy powiadomienie z linkiem do informacji na naszej stronie internetowej w taki sposób, aby umożliwić członkowi zachowanie tej informacji w formie drukowanej lub w innej formie, w której może ona być przechowywana w trwały sposób do wglądu w przyszłości. Zalecamy zachować kopie wszystkich komunikatów, które wysyłamy i udostępniamy członkowi.

18.3. Członek może się do nas zwrócić z prośbą o kopię aktualnych Warunków korzystania lub innego dokumentu stanowiącego część umowy, kontaktując się z Centrum obsługi klienta.

18.4. Aby przeglądać wiadomości e-mail, członek potrzebuje komputera z programem do zarządzania skrzynką e-mail, który może wyświetlać wiadomości e-mail w formacie HTML. Możemy również wysyłać do członka załączniki w formacie PDF, do odczytania których niezbędne jest posiadanie programu Adobe’s Acrobat Reader który można pobrać bezpłatnie na stronie internetowej Adobe.

18.5. Nigdy nie wysyłamy do członka wiadomości zawierających pliki wykonywalne lub linki do plików wykonywalnych. Jeśli członek otrzyma e-mail z takimi załącznikami, powinien niezwłocznie usunąć wiadomość, nie klikając na załącznik. Jeśli członek nie ma pewności, czy wiadomość została wysłana przez nas, powinien się skontaktować z Centrum obsługi klienta.

18.6. Komunikacja z członkiem przebiega w języku angielskim. Członek może wybrać preferowany przez siebie język z listy obsługiwanych języków na koncie Skrill, a my będziemy wysyłać do niego automatyczne powiadomienia e-mail i komunikaty dotyczące zmian w niniejszych Warunkach korzystania w preferowanym przez niego języku. W przypadku niestandardowej komunikacji zastrzegamy sobie prawo do prowadzenia komunikacji z członkiem w języku angielskim. Dokumenty lub komunikaty w innych językach służą wyłącznie dla wygody i nie jest naszym obowiązkiem komunikowanie się z członkiem w tym języku.

18.7. Poza komunikowaniem się drogą mailową możemy się kontaktować z członkiem drogą listowną lub telefoniczną w zależności od sytuacji. Jeśli członek korzysta z usług mobilnych, możemy się z nim kontaktować za pomocą wiadomości tekstowych. Wszelkie komunikaty lub powiadomienia wysłane drogą pocztową będą uważane za doręczone w ciągu trzech dni od daty wysłania w przypadku poczty brytyjskiej oraz w ciągu pięciu dni od daty wysłania w przypadku poczty międzynarodowej. Wszelkie komunikaty lub powiadomienia wysłane za pomocą wiadomości tekstowych będą traktowane jako doręczone tego samego dnia.

18.8. Członek może się z nami skontaktować, wysyłając wiadomość do Centrum obsługi klienta za pomocą opcji "Wsparcie" https://www.skrill.com/en/support.

19. Skargi

19.1. Wszelkie skargi, które dotyczą nas lub oferowanych przez nas usług powinny być kierowane w pierwszym rzędzie do nas za pośrednictwem Centrum obsługi klienta. Użytkownik powinien w jasny sposób określić, że pragnie złożyć skargę na nasze ręce. To pomaga odróżnić skargę od zwykłego zapytania. Potwierdzenie otrzymania skargi wysyłamy do użytkownika drogą pocztową lub mailową w ciągu 48 godzin od otrzymania skargi zgodnie z naszą procedurą rozpatrywania skarg. Kopię procedury skarg można znaleźć tutaj.

19.2. Staramy się udzielić odpowiedzi na pytanie członka lub rozpatrzyć jego skargę w ramach czasowych określonych przez Pełnomocnika do spraw finansowych. W sytuacji, gdy nie jest to możliwe z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub braku informacji, skontaktujemy się z użytkownikiem.

19.3. Jeżeli Twoje zażalenie nie zostanie rozpatrzone w sposób satysfakcjonujący, możesz skontaktować się z Financial Ombudsman Service pod adresem Exchange Tower, Londyn, E14 9SR, Wielka Brytania.

Więcej informacji na temat sposobu kontaktu z nami można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.skrill.com.

20. Różne

20.1. Żadnej innej osobie poza członkiem nie przysługują żadne prawa na mocy niniejszych Warunków korzystania.

20.2. Konto Skrill członka jest jego osobistym rachunkiem i członek nie może przepisywać żadnych praw osobom trzecim zgodnie z Warunkami korzystania.

20.3. konto Skrill członka jest obsługiwany na terenie Irlandii, a niniejsze Warunki korzystania podlegają i powinny być interpretowane zgodnie z prawem Irlandii i Walii. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Zasad i warunków lub w inny sposób powiązane z Twoim kontem Skrill będą rozpatrywane wyłącznie przez sądy angielskie.

20.4. Jeśli sąd właściwej jurysdykcji uzna część niniejszych Warunków korzystania za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną, to ta część zostanie oddzielona od pozostałej części Warunków korzystania, które zachowają ważność i wykonalność w pełnym prawnie dozwolonym zakresie.

21. Definicje

Różne terminy użyte w niniejszych Warunkach korzystania mają następujące znaczenie:

„Dzień roboczy” oznacza każdy dzień z wyjątkiem soboty i niedzieli oraz święta lub dnia oficjalnie wolnego od pracy w Anglii.

"Obsługa klienta" oznacza naszą obsługę klienta, z którą członek może się kontaktować, wysyłając wiadomość za pomocą opcji "Wsparcie" na naszej stronie internetowej

"Opłaty" oznaczają obciążenia naliczane przez nas użytkownikowi za korzystanie z naszych usług.

„Służba Rzecznika Finansowego” oznacza usługi świadczone przez brytyjską Służbę Rzecznika Finansowego, której szczegółowe dane można znaleźć na stronie internetowej www.financial-ombudsman.org.uk oraz z którą można się skontaktować pod adresem The Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London, E14 9SR, Wielka Brytania

„FCA” oznacza Financial Conduct Authority of the United Kingdom, którego adres to 12 Endeavour Square, London E20 1JN, United Kingdom; dalsze informacje na temat FCA można uzyskać na stronie internetowej FCA pod adresem www.fca.org.uk

"Metoda płatności" oznacza przelew bankowy oraz instrumenty płatnicze, tj. karty kredytowe oraz karty debetowe.

"Informacje o polityce prywatności" oznacza politykę Skrill w zakresie przetwarzania danych osobowych, która jest dostępna na stronie internetowej i może być okresowo zmieniana

„Skrill” oznacza spółkę Skrill Ltd. (numer rejestracyjny: 4260907) z siedzibą pod adresem 1st floor, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, UK.

"Konto Skrill" oznacza elektroniczny rachunek pieniężny, który członek otwiera i prowadzi na naszej stronie internetowej Skrill

"Strona internetowa Skrill" lub "Strona internetowa" oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.skrill.com

"Warunki korzystania" oznaczają niniejsze Warunki korzystania z konta Skrill, publikowane na stronie internetowej i zmieniane od czasu do czasu

„Zewnętrzny dostawca usług” oznacza dostawcę usług autoryzowanego przez urząd Financial Conduct Authority (lub inny Europejski organ regulacyjny), któremu członek udzielił zgody na dostęp do danych konta lub na realizację płatności z jego konta Skrill.

"My", "nam", "nasze" oznacza Skrill

"Członek" oznacza osobę fizyczną lub podmiot prawny, w którego imieniu został otwarty i jest prowadzony konto Skrill