Zasady i warunki programu Skrill VIP

Wersja - Listopad 2020

Pobierz

1. Zakres zasad i warunków programu Skrill VIP

1.1 Niniejsze Zasady i warunki ("Zasady i warunki VIP") obowiązują w odniesieniu do Programu Skrill VIP ("Program VIP") w połączeniu z Warunkami korzystania z rachunku Skrill ("Warunki korzystania z rachunku Skrille") oraz Informacją o polityce prywatności Skrill. Określają one sposób, w jaki użytkownik może się uzyskać, utrzymać lub stracić status Skrill VIP (tak jak to zostało określone dalej poniżej).

1.2 W razie braku spójności między Warunkami korzystania z rachunku Skrill a niniejszymi Zasadami i warunkami VIP pierwszeństwo mają Zasady i warunki VIP, w zakresie w jakim ta niespójność występuje.

2. Uzyskanie statusu Skrill VIP

2.1 Jeśli użytkownik posiada rachunek Skrill oraz zrealizuje transakcje spełniające kryteria wyboru na łączną sumę 15 000 € (piętnaście tysięcy euro) lub wyższą w ciągu kwartału ("Wymagania minimalne"), jego rachunek Skrill zostanie zakwalifikowany automatycznie jako rachunek o statusie Skrill VIP ("Status Skrill VIP") i użytkownik uzyska status członka Skrill VIP ("Skrill VIP").

2.2 Przyznamy status Skrill VIP rachunkowi Skrill Account użytkownika w dniu, kiedy spełnione zostaną Wymagania minimalne, oraz zaoferujemy użytkownikowi korzyści opisane w zakładce Skrill VIP na stronie Skrill ("Korzyści dla członków Skrill VIP"). Korzyści Skrill VIP mogą się różnić w zależności od poziomu Skrill VIP użytkownika, tak jak to zostało dalej określone w części 3 poniżej.

3. Poziom Skrill VIP

3.1 Pod koniec każdego kwartału podliczymy łączną kwotę transakcji spełniających kryteria wyboru na rachunku Skrill użytkownika w danym kwartale i przyznamy jego rachunkowi jeden z następujących poziomów Skrill VIP na kolejny kwartał ("Poziom Skrill VIP"):

 • 15 000 € (piętnaście tysięcy euro) lub więcej - "Poziom Silver";
 • 45 000 € (czterdzieści pięć tysięcy euro) lub więcej - "Poziom Gold";
 • 90 000 € (dziewięćdziesiąt tysięcy euro) lub więcej - "Poziom Diamond".

3.2 Jeśli użytkownik osiągnie minimalną kwotę transakcji wymaganą do uzyskania wyższego poziomu Skrill VIP w danym kwartale, podwyższymy status VIP jego rachunku na pozostałą część danego kwartału. Pozostałe zmiany dotyczące poziomu Skrill VIP będą wprowadzane pierwszego dnia każdego kwartału.

3.3 Poziom Skrill VIP zostanie zmieniony wtedy, kiedy jest to wymagane, oraz w sposób, w jaki jest to wymagane, zgodnie z postanowieniami części 3. Obecny poziom Skrill VIP jest wyświetlony w zakładce "Przegląd mojego rachunku" w rachunku Skrill użytkownika. 

4. Standardy bezpieczeństwa Skrill VIP

4.1 Użytkownik potwierdza i akceptuje, że:

 • będzie postępował zgodnie ze swoimi obowiązkami w zakresie bezpieczeństwa określonymi w Warunkach korzystania z rachunku Skrill;
 • zachowa login oraz hasło do rachunku Skrill w tajemnicy oraz (o ile wyraźnie na to nie zezwolimy) nie udostępni tych danych innej osobie ani nie będzie ich zapisywał.
 • będzie regularnie zmieniał hasło do rachunku Skrill oraz korzystał z różnych haseł do różnych stron internetowych.
 • jeśli odzyska dane swojego rachunku Skrill drogą mailową, usunie wiadomości e-mail zawierające te informacje.
 • skontaktuje się ze Skrill w sytuacji, gdy będzie przekonany, że do jego rachunku Skrill uzyskała dostęp inna osoba.
 • będzie korzystał z dostępu do rachunku Skrill wyłącznie ze swojego osobistego komputera lub urządzenia mobilnego oraz podejmie wszelkie rozsądne środki ostrożności za każdym razem przy wpisywaniu informacji online.
 • nie będzie odpowiadał na żadne wiadomości e-mail, w których jest proszony o udostępnienie swoich uwierzytelniających danych bezpieczeństwa do rachunku Skrill.
 • będzie używał na swoim komputerze i urządzeniu mobilnym programu antywirusowego i antyszpiegowskiego wraz z zaporą sieciową.
 • użytkownik będzie regularnie sprawdzał wyciągi z rachunku Skrill oraz zgłaszał do Skrill wszelkie błędy i nieautoryzowane transakcje możliwie jak najszybciej w zgodzie z częścią 5.2 niniejszych Warunków korzystania z rachunku Skrill.
 • udzieli pomocy w każdym śledztwie mającym na celu sprawdzenie rzeczywistego lub podejrzanego nieautoryzowanego dostępu do jego rachunku Skrill. Standardy określone w części 4.1 (a) do (j) oraz wszelkie inne standardy określone w procedurach bezpieczeństwa zgodnie z częścią 5.1 Warunków korzystania z rachunku Skrill są razem określane jako "Standardy bezpieczeństwa Skrill VIP".

5. Utrata statusu VIP i rozwiązanie umowy

5.1 Jeśli użytkownik nie osiągnie minimalnych wymagań w danym kwartale, utraci status Skrill VIP oraz dostęp do korzyści Skrill VIP.

5.2 Niezależnie od powyższego Skrill zastrzega sobie prawo do cofnięcia statusu VIP, odmowy przyznania użytkownikowi dostępu do korzyści Skrill VIP lub zawieszenia bądź zamknięcia jego rachunku Skrill, w dowolnym czasie oraz według własnego uznania w sytuacji, gdy istnieje powód, aby wierzyć, że:

 • nieautoryzowany dostęp do rachunku Skrill użytkownika jest wynikiem postępowania niezgodnie ze Standardami bezpieczeństwa VIP lub wynikiem beztroskiego lub niewłaściwego korzystania, przechowywania lub ujawniania danych rachunku Skrill; i/lub
 • użytkownik naruszył lub próbował naruszyć niniejsze Zasady i warunki VIP lub Warunki korzystania z rachunku Skrill; lub
 • użytkownik próbował obejść lub w inny sposób naruszył procedury bezpieczeństwa Skrill lub procedury operacyjne bądź próbował wykorzystać w niewłaściwy sposób oferty Skrill, w tym między innymi w niżej wymienionych okolicznościach:
 • Transakcje związane w wysyłką lub otrzymywaniem pieniędzy do/od partnerów handlowych Skrill, które nie są powiązane ze zgodną z prawem działalnością, która jest uważana za satysfakcjonującą według własnego uznania Skrill lub partnerów handlowych.
 • Wszelkie działania i/lub próby rejestracji i/lub weryfikacji więcej niż jednego rachunku Skrill pod własnym imieniem i nazwiskiem lub imieniem i nazwiskiem osoby trzeciej ("Wiele rachunków").
 • Korzystanie z wielu rachunków w celu odniesienia korzyści z kampanii promocyjnych i bonusów oferowanych przez Skrill lub partnera handlowego Skrill.

6. Zmiany w Zasadach i warunkach Skrill VIP

6.1 Skrill zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad i warunków VIP w dowolnym czasie, łącznie z prawem do całkowitego wycofania Programu Skrill VIP.

6.2 Z zastrzeżeniem części 6.3 poniżej informacja o zmianach zostanie wysłana drogą mailową na główny adres podany przy rejestracji rachunku Skrill. Proponowana zmiana wejdzie w życie 2 miesiące po dacie doręczenia powiadomienia (patrz część 17.1 Warunków korzystania z rachunku Skrill), o ile użytkownik nie doręczy nam pisemnego powiadomienia, w którym wyrazi sprzeciw wobec proponowanej zmiany. Powiadomienie o sprzeciwie użytkownika jest równoznaczne z zakończeniem jego udziału w Programie Skrill VIP, a Zasady i warunki VIP przestaną go obowiązywać.

6.3 Powiadomienie z dwumiesięcznym okresem wyprzedzenia nie jest wymagane w sytuacji, gdy w naszej opinii ta zmiana nie ogranicza praw ani nie zwiększa obowiązków użytkownika. W takich przypadkach zmiana wejdzie w życie niezwłocznie bez uprzedniego powiadomienia.

7. Różne

7.1 Użytkownik uznaje i akceptuje, że Skrill może udostępniać jego dane osobowe partnerom handlowym Skrill na potrzeby badania podejrzanych transakcji.

7.2 Wszystkie decyzje podejmowane przez Skrill są ostateczne oraz wiążące i Skrill nie prowadzi w tej sprawie żadnej korespondencji.

7.3 Niniejsze Zasady i warunki podlegają prawu Anglii i Walii i powinny być zgodnie z nim interpretowane. W razie sporu powstałego na skutek niniejszych Zasad i warunków lub w związku z nimi strony niniejszym nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii bez względu na wymogi norm kolizyjnych.

7.4 Jeśli właściwy sąd uzna jakąkolwiek część niniejszych Zasad i warunków za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną, dana część zostanie usunięta z Zasad i warunków VIP, które pozostaną ważne i egzekwowalne w największym możliwym zakresie dozwolonym przez prawo.

7.5 Niniejsze Zasady i warunki VIP zostały napisane w języku angielskim i, jeśli zostały przetłumaczone na inne języki, stało się tak wyłącznie dla wygody i wersja angielska ma wartość nadrzędną.

8. Definicje i interpretacja

8.1 Poniższe terminy zostały użyte w Zasadach i warunkach VIP w następującym znaczeniu:

"Transakcja spełniające kryteria wyboru" oznacza (i) transakcje związane z wysyłką pieniędzy do partnerów handlowych Skrill oraz (ii) transakcje związane z kryptowalutą (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach korzystania z kryptowaluty Skrill). Poniższe transakcje nie kwalifikują się jako Transakcje spełniające kryteria wyboru:

 • Transakcje zrealizowane za pomocą karty Skrill Prepaid Mastercard, zarówno online, jak i w fizycznym punkcie sprzedaży;
 • Transakcje typu person to person, w tym przelewy między własnymi rachunkami użytkownika.

"Kwartał" oznacza każdy z niżej wymienionych trzymiesięcznych okresów w roku kalendarzowym: 1 stycznia – 31 marca; 1 kwietnia – 30 czerwca; 1 lipca – 30 września; 1 października – 31 grudnia.

"Partner handlowy Skrill" oznacza osobę korzystającą z usług przetwarzania płatności Skrill na potrzeby komercyjne zgodnie z Zasadami i warunkami dla partnerów handlowych Skrill.

"Rachunek Skrill" oznacza elektroniczny rachunek pieniężny udostępniony użytkownikowi zgodnie z Warunkami korzystania z rachunku Skrill.

"Użytkownik" oznacza osobę fizyczną, w imieniu której otwarty został i jest prowadzony rachunek Skrill;

"Skrill" oznacza Skrill Limited, spółkę utworzoną zgodnie z prawem Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 4260907, upoważnioną przez urząd Financial Conduct Authority (FCA) na mocy Ustawy o pieniądzach elektronicznych z 2011 roku do emisji pieniędzy elektronicznych, numer rejestracji 9000001.