Zasady i Warunki Programu Skrill VIP

Obowiązuje 24-10-23

Pobierz PDF   Historia

1. Zakres Warunków i Zasad Skrill VIP

1.1 Niniejsze Zasady i Warunki ("Zasady i Warunki VIP") mają zastosowanie do programu Skrill VIP ("Program VIP") łącznie z Warunkami Korzystania z Konta Skrill (“Warunki Korzystania z Konta Skrill”) Polityka Prywatności Skrill. Określają one, w jaki sposób użytkownik kwalifikuje się do statusu Skrill VIP, oraz jak go zachowuje i/lub traci (jak to zostało określone poniżej).

1.2 W razie niespójności między Warunkami Korzystania z Konta Skrill a niniejszymi Zasadami i Warunkami VIP, Zasady i warunki VIP mają rozstrzygające znaczenie w zakresie w jakim istnieje niespójność.

2. Uzyskanie statusu Skrill VIP

2.1 Jeśli użytkownik posiada ważne konto Skrill i dokona kwalifikujących się transakcji na łączną kwotę piętnastu tysięcy euro (15 000 EUR) lub więcej w kwartale ("Minimalne Wymagania") Konto Skrill użytkownika zostanie automatycznie zakwalifikowane do statusu Skrill VIP ("Status Skrill VIP") a użytkownik stanie się użytkownikiem Skrill VIP ("Skrill VIP").

2.2 Skrill przyzna status Skrill VIP użytkownikowi konta Skrill następnego dnia po spełnieniu przez niego minimalnych wymagań i zaoferuje mu korzyści opisane w sekcji Skrill VIP na stronie Skrill ("Korzyści Skrill VIP"). Korzyści Skrill VIP mogą się różnić w zależności od poziomu Skrill VIP użytkownika, tak jak to określono w sekcji 3 poniżej.

3. Poziom Skrill VIP

3.1 Pod koniec każdego Kwartału podliczymy łączną sumę kwalifikujących się transakcji na Koncie Skrill w danym kwartale i przyznamy jeden z niżej wymienionych poziomów Skrill VIP dla Konta Skrill na następny kwartał ("Poziom Skrill VIP":

 • 15 000 EUR (piętnaście tysięcy euro) lub więcej - "Poziom Silver";
 • 45 000 EUR (czterdzieści pięć tysięcy euro) lub więcej - "Poziom Gold";
 • 90 000 EUR (dziewięćdziesiąt tysięcy euro) lub więcej - "Poziom Diamond".

3.2 Jeśli użytkownik osiągnie minimalną kwotę transakcji dla wyższego poziomu Skrill VIP podczas danego Kwartału, podwyższymy jego poziom VIP na pozostałą część Kwartału. Wszelkie zmiany w poziomie Skrill VIP użytkownika zostaną wprowadzone w pierwszym dniu każdego Kwartału.

3.3 Zmienimy poziom statusu Skrill VIP, jeśli i kiedy będzie to wymagane zgodnie z częścią 3 niniejszych Zasad i warunków. Aktualny poziom VIP Skrill jest wyświetlany w sekcji "Przegląd mojego konta" na Koncie Skrill. 

4. Standardy bezpieczeństwa Skrill VIP

4.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że użytkownik :

 • będzie postępować zgodnie z obowiązkami w zakresie bezpieczeństwa określonymi w Warunkach Korzystania z Konta Skrill;
 • zachowa swój login i hasło do konta Skrill w tajemnicy i (chyba że powiemy, że można) nie udostępni tych danych nikomu ani ich nie zapisze.
 • będzie regularnie zmieniać hasło do konta Skrill i używać różnych haseł do różnych witryn.
 • w przypadku uzyskania informacji o Koncie Skrill za pośrednictwem wiadomości e-mail należy trwale usunąć wiadomości e-mail zawierające te informacje.
 • natychmiast skontaktuje się z firmą Skrill, jeśli użytkownik sądzi, że dostęp do konta Skrill uzyskała inna osoba.
 • będzie korzystać z dostępu do Konta Skrill wyłącznie z komputera osobistego lub urządzenia mobilnego przy zachowaniu należytej ostrożności podczas wprowadzania informacji dotyczących Konta Skrill online.
 • nie będzie odpowiadał na żadne wiadomości e-mail zawierające prośbę o udostępnienie uwierzytelniających danych zabezpieczeń do Konta Skrill.
 • będzie używał aktualnych programów antywirusowych i antyszpiegowskich wraz z zaporą sieciową na swoim komputerze i urządzeniu mobilnym.
 • będzie regularnie przeglądać wyciąg z konta Skrill i jak najszybciej zgłaszać Skrill wszelkie błędy lub nieautoryzowane transakcje zgodnie z sekcją 5.2 Warunków Korzystania z Konta Skrill.
 • będzie pomagać w prowadzeniu śledztwa dotyczącego rzeczywistego lub nieautoryzowanego dostępu do swojego Konta Skrill. Standardy określone w sekcji 4.1 (a) do (j) oraz wszelkie inne procedury bezpieczeństwa zgłoszone zgodnie z sekcją 5.1 Warunków korzystania z konta Skrill są łącznie określane jako "Standardy bezpieczeństwa Skrill VIP".

5. Utrata statusu VIP i Anulowanie

5.1 W sytuacji, gdy użytkownik nie spełni minimalnych wymagań w danym Kwartale, straci on status użytkownika Skrill VIP oraz dostęp do Korzyści Skrill VIP.

5.2 Niezależnie od powyższego, Skrill zastrzega sobie prawo do usunięcia statusu VIP użytkownika, odmowy przyznania Korzyści VIP Skrill, zawieszenia lub zamknięcia konta Skrill użytkownika w dowolnym momencie i według własnego uznania, jeśli istnieją powody, by sądzić, że:

 • jakikolwiek nieautoryzowany dostęp do Konta Skrill użytkownika jest wynikiem postępowania niezgodnego ze Standardami bezpieczeństwa VIP lub wynikiem beztroskiego lub niewłaściwego używania, przechowywania lub ujawniania danych jego Konta Skrill; i/lub
 • użytkownik naruszył lub próbował naruszyć niniejsze Zasady i warunki VIP lub Warunki Korzystania z Konta Skrill; lub
 • żytkownik próbował obejść lub w inny sposób naruszyć procedury bezpieczeństwa Skrill lub procedury operacyjne lub próbował wykorzystać w niewłaściwy sposób oferty Skrill, w tym między innymi w następujących okolicznościach:
 • Wszelkie transakcje dotyczące wysyłania lub otrzymywania pieniędzy do/lub od partnerów handlowych Skrill nie powiązanych ze zgodnym z prawem działaniem uważanym za satysfakcjonujące według własnego uznania Skrill lub partnera handlowego.
 • Wszelkie działania i/lub próby zarejestrowania i/lub zweryfikowania więcej niż jednego Koncie Skrill pod własnym imieniem i nazwiskiem użytkownika lub imieniem i nazwiskiem osoby trzeciej ("Wiele Kont").
 • Korzystanie z Wielu Kont w celu skorzystania z kampanii promocyjnych i bonusów oferowanych przez Skrill lub Partnera Handlowego Skrill.

6. Zmiany w Zasadach i Warunkach Skrill VIP

6.1 Skrill zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad i warunków w dowolnym czasie, w tym do całkowitego zlikwidowania programu Skrill VIP.

6.2. Zgodnie z częścią 6.3 przedstawioną poniżej, o zmianach użytkownik zostanie powiadomiony drogą e-mailową na główny adres e-mail podany przy rejestracji Konta Skrill. Proponowana zmiana wejdzie w życie 2 miesiące po uznaniu powiadomienia za doręczone (patrz punkt 17.1 Warunków Korzystania z Konta Skrill), chyba że użytkownik przekaże nam pisemne powiadomienie o sprzeciwie wobec proponowanej zmiany. Powiadomienie o sprzeciwie będzie równoznaczne z zakończeniem udziału w programie Skrill VIP i Zasady i Warunki przestaną obowiązywać użytkownika.

6.3 Dwumiesięczny okres wypowiedzenia nie ma zastosowania w przypadku, gdy w naszej uzasadnionej opinii uznamy, że zmiana nie ogranicza praw ani nie zwiększa obowiązków użytkownika. W takich przypadkach zmiana wchodzi w życie niezwłocznie bez uprzedniego powiadamiania.

7. Różne

7.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Skrill może udostępniać dane osobowe użytkownika Partnerom Handlowym Skrill w celu zbadania podejrzanych transakcji.

7.2. Wszystkie decyzje podejmowane przez Skrill są ostateczne oraz wiążące i nie będzie prowadzona dalsza korespondencja w tym zakresie.

7.3 Niniejsze Zasady i Warunki VIP podlegają prawu Anglii i Walii i zgodnie z nim będą interpretowane. W przypadku sporu wynikającego z niniejszych Zasad i Warunków VIP lub z nimi związanego, strony niniejszym nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii bez względu na normy kolizyjne.

7.4Jeśli którakolwiek część niniejszych Zasad i warunków VIP zostanie uznana przez kompetentną jurysdykcję za nieprawidłową, niezgodną z prawem lub niewykonalną, taka część zostanie usunięta z Zasad i warunków, które nadal będą obowiązywać w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przez prawo.

7.5 Niniejsze Zasady i warunki zostały napisane w języku angielskim i jeśli zostaną przetłumaczone na inne języki, zostanie to zrobione wyłącznie ze względu na wygodę, a wersja angielska ma wartość nadrzędną.

8. Definicje i interpretacja

8.1 Poniższe terminy podczas ich używania w Zasadach i Warunkach VIP mają następujące znaczenie:

"Kwalifikująca się Transakcja" oznacza (i) wysyłanie transakcji pieniężnych do Partnerów Handlowych Skrill oraz (ii) Transakcje Kryptowalutowe (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Użytkowania Kryptowalut Skrill). Poniższe transakcje nie są uznawana jako Kwalifikujące się Transakcje:

 • Transakcje dokonane przy użyciu karty Skrill Prepaid Mastercard, zarówno online, jak i w fizycznym punkcie sprzedaży;
 • transakcje typu person to person, w tym przelewy między kontami własnymi użytkownika.

"Kwartał" oznacza każdy z trzymiesięcznych okresów w roku kalendarzowym: 1 stycznia - 31 marca; 1 kwietnia - 30 czerwca; 1 lipca - 30 września; 1 października - 31 grudnia.

"Partner Handlowy Skrill" oznacza każdą osobę korzystającą z usług przetwarzania płatności Skrill w celach komercyjnych zgodnie z "Warunkami handlowymi Skrill".

"Konta Skrill" oznacza elektroniczne konto pieniężne udostępniony użytkownikowi w zgodzie z Warunkami Korzystania z Konta Skrill.

"Użytkownik" oznacza osobę fizyczną, na której imię i nazwisko zostało otwarte i jest prowadzone Konto Skrill;

"Skrill" oznacza Skrill Limited, spółkę utworzoną zgodnie z prawem Anglii i Walii o numerze rejestracyjnym 4260907, autoryzowaną przez Financial Conduct Authority (FCA) zgodnie z przepisami dotyczącymi pieniądza elektronicznego z 2011 r. w zakresie emisji pieniądza elektronicznego pod numerem rejestru 9000001.

1. Zakres Warunków i Zasad Skrill VIP

1.1 Niniejsze Zasady i Warunki ("Zasady i Warunki VIP") mają zastosowanie do programu Skrill VIP ("Program VIP") łącznie z Warunkami Korzystania z Konta Skrill (“Warunki Korzystania z Konta Skrill”) Polityka Prywatności Skrill. Określają one, w jaki sposób użytkownik kwalifikuje się do statusu Skrill VIP, oraz jak go zachowuje i/lub traci (jak to zostało określone poniżej).

1.2 W razie niespójności między Warunkami Korzystania z Konta Skrill a niniejszymi Zasadami i Warunkami VIP, Zasady i warunki VIP mają rozstrzygające znaczenie w zakresie w jakim istnieje niespójność.

2. Uzyskanie statusu Skrill VIP

2.1 Jeśli użytkownik posiada ważne konto Skrill i dokona kwalifikujących się transakcji na łączną kwotę piętnastu tysięcy euro (15 000 EUR) lub więcej w kwartale ("Minimalne Wymagania") Konto Skrill użytkownika zostanie automatycznie zakwalifikowane do statusu Skrill VIP ("Status Skrill VIP") a użytkownik stanie się użytkownikiem Skrill VIP ("Skrill VIP").

2.2 Skrill przyzna status Skrill VIP użytkownikowi konta Skrill następnego dnia po spełnieniu przez niego minimalnych wymagań i zaoferuje mu korzyści opisane w sekcji Skrill VIP na stronie Skrill ("Korzyści Skrill VIP"). Korzyści Skrill VIP mogą się różnić w zależności od poziomu Skrill VIP użytkownika, tak jak to określono w sekcji 3 poniżej.

3. Poziom Skrill VIP

3.1 Pod koniec każdego Kwartału podliczymy łączną sumę kwalifikujących się transakcji na Koncie Skrill w danym kwartale i przyznamy jeden z niżej wymienionych poziomów Skrill VIP dla Konta Skrill na następny kwartał ("Poziom Skrill VIP":

 • 15 000 EUR (piętnaście tysięcy euro) lub więcej - "Poziom Silver";
 • 45 000 EUR (czterdzieści pięć tysięcy euro) lub więcej - "Poziom Gold";
 • 90 000 EUR (dziewięćdziesiąt tysięcy euro) lub więcej - "Poziom Diamond".

3.2 Jeśli użytkownik osiągnie minimalną kwotę transakcji dla wyższego poziomu Skrill VIP podczas danego Kwartału, podwyższymy jego poziom VIP na pozostałą część Kwartału. Wszelkie zmiany w poziomie Skrill VIP użytkownika zostaną wprowadzone w pierwszym dniu każdego Kwartału.

3.3 Zmienimy poziom statusu Skrill VIP, jeśli i kiedy będzie to wymagane zgodnie z częścią 3 niniejszych Zasad i warunków. Aktualny poziom VIP Skrill jest wyświetlany w sekcji "Przegląd mojego konta" na Koncie Skrill. 

4. Standardy bezpieczeństwa Skrill VIP

4.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że użytkownik :

 • będzie postępować zgodnie z obowiązkami w zakresie bezpieczeństwa określonymi w Warunkach Korzystania z Konta Skrill;
 • zachowa swój login i hasło do konta Skrill w tajemnicy i (chyba że powiemy, że można) nie udostępni tych danych nikomu ani ich nie zapisze.
 • będzie regularnie zmieniać hasło do konta Skrill i używać różnych haseł do różnych witryn.
 • w przypadku uzyskania informacji o Koncie Skrill za pośrednictwem wiadomości e-mail należy trwale usunąć wiadomości e-mail zawierające te informacje.
 • natychmiast skontaktuje się z firmą Skrill, jeśli użytkownik sądzi, że dostęp do konta Skrill uzyskała inna osoba.
 • będzie korzystać z dostępu do Konta Skrill wyłącznie z komputera osobistego lub urządzenia mobilnego przy zachowaniu należytej ostrożności podczas wprowadzania informacji dotyczących Konta Skrill online.
 • nie będzie odpowiadał na żadne wiadomości e-mail zawierające prośbę o udostępnienie uwierzytelniających danych zabezpieczeń do Konta Skrill.
 • będzie używał aktualnych programów antywirusowych i antyszpiegowskich wraz z zaporą sieciową na swoim komputerze i urządzeniu mobilnym.
 • będzie regularnie przeglądać wyciąg z konta Skrill i jak najszybciej zgłaszać Skrill wszelkie błędy lub nieautoryzowane transakcje zgodnie z sekcją 5.2 Warunków Korzystania z Konta Skrill.
 • będzie pomagać w prowadzeniu śledztwa dotyczącego rzeczywistego lub nieautoryzowanego dostępu do swojego Konta Skrill. Standardy określone w sekcji 4.1 (a) do (j) oraz wszelkie inne procedury bezpieczeństwa zgłoszone zgodnie z sekcją 5.1 Warunków korzystania z konta Skrill są łącznie określane jako "Standardy bezpieczeństwa Skrill VIP".

5. Utrata statusu VIP i Anulowanie

5.1 W sytuacji, gdy użytkownik nie spełni minimalnych wymagań w danym Kwartale, straci on status użytkownika Skrill VIP oraz dostęp do Korzyści Skrill VIP.

5.2 Niezależnie od powyższego, Skrill zastrzega sobie prawo do usunięcia statusu VIP użytkownika, odmowy przyznania Korzyści VIP Skrill, zawieszenia lub zamknięcia konta Skrill użytkownika w dowolnym momencie i według własnego uznania, jeśli istnieją powody, by sądzić, że:

 • jakikolwiek nieautoryzowany dostęp do Konta Skrill użytkownika jest wynikiem postępowania niezgodnego ze Standardami bezpieczeństwa VIP lub wynikiem beztroskiego lub niewłaściwego używania, przechowywania lub ujawniania danych jego Konta Skrill; i/lub
 • użytkownik naruszył lub próbował naruszyć niniejsze Zasady i warunki VIP lub Warunki Korzystania z Konta Skrill; lub
 • żytkownik próbował obejść lub w inny sposób naruszyć procedury bezpieczeństwa Skrill lub procedury operacyjne lub próbował wykorzystać w niewłaściwy sposób oferty Skrill, w tym między innymi w następujących okolicznościach:
 • Wszelkie transakcje dotyczące wysyłania lub otrzymywania pieniędzy do/lub od partnerów handlowych Skrill nie powiązanych ze zgodnym z prawem działaniem uważanym za satysfakcjonujące według własnego uznania Skrill lub partnera handlowego.
 • Wszelkie działania i/lub próby zarejestrowania i/lub zweryfikowania więcej niż jednego Koncie Skrill pod własnym imieniem i nazwiskiem użytkownika lub imieniem i nazwiskiem osoby trzeciej ("Wiele Kont").
 • Korzystanie z Wielu Kont w celu skorzystania z kampanii promocyjnych i bonusów oferowanych przez Skrill lub Partnera Handlowego Skrill.

6. Zmiany w Zasadach i Warunkach Skrill VIP

6.1 Skrill zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad i warunków w dowolnym czasie, w tym do całkowitego zlikwidowania programu Skrill VIP.

6.2. Zgodnie z częścią 6.3 przedstawioną poniżej, o zmianach użytkownik zostanie powiadomiony drogą e-mailową na główny adres e-mail podany przy rejestracji Konta Skrill. Proponowana zmiana wejdzie w życie 2 miesiące po uznaniu powiadomienia za doręczone (patrz punkt 17.1 Warunków Korzystania z Konta Skrill), chyba że użytkownik przekaże nam pisemne powiadomienie o sprzeciwie wobec proponowanej zmiany. Powiadomienie o sprzeciwie będzie równoznaczne z zakończeniem udziału w programie Skrill VIP i Zasady i Warunki przestaną obowiązywać użytkownika.

6.3 Dwumiesięczny okres wypowiedzenia nie ma zastosowania w przypadku, gdy w naszej uzasadnionej opinii uznamy, że zmiana nie ogranicza praw ani nie zwiększa obowiązków użytkownika. W takich przypadkach zmiana wchodzi w życie niezwłocznie bez uprzedniego powiadamiania.

7. Różne

7.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Skrill może udostępniać dane osobowe użytkownika Partnerom Handlowym Skrill w celu zbadania podejrzanych transakcji.

7.2. Wszystkie decyzje podejmowane przez Skrill są ostateczne oraz wiążące i nie będzie prowadzona dalsza korespondencja w tym zakresie.

7.3 Niniejsze Zasady i Warunki VIP podlegają prawu Anglii i Walii i zgodnie z nim będą interpretowane. W przypadku sporu wynikającego z niniejszych Zasad i Warunków VIP lub z nimi związanego, strony niniejszym nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii bez względu na normy kolizyjne.

7.4Jeśli którakolwiek część niniejszych Zasad i warunków VIP zostanie uznana przez kompetentną jurysdykcję za nieprawidłową, niezgodną z prawem lub niewykonalną, taka część zostanie usunięta z Zasad i warunków, które nadal będą obowiązywać w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przez prawo.

7.5 Niniejsze Zasady i warunki zostały napisane w języku angielskim i jeśli zostaną przetłumaczone na inne języki, zostanie to zrobione wyłącznie ze względu na wygodę, a wersja angielska ma wartość nadrzędną.

8. Definicje i interpretacja

8.1 Poniższe terminy podczas ich używania w Zasadach i Warunkach VIP mają następujące znaczenie:

"Kwalifikująca się Transakcja" oznacza (i) wysyłanie transakcji pieniężnych do Partnerów Handlowych Skrill oraz (ii) Transakcje Kryptowalutowe (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Użytkowania Kryptowalut Skrill). Poniższe transakcje nie są uznawana jako Kwalifikujące się Transakcje:

 • Transakcje dokonane przy użyciu karty Skrill Prepaid Mastercard, zarówno online, jak i w fizycznym punkcie sprzedaży;
 • transakcje typu person to person, w tym przelewy między kontami własnymi użytkownika.

"Kwartał" oznacza każdy z trzymiesięcznych okresów w roku kalendarzowym: 1 stycznia - 31 marca; 1 kwietnia - 30 czerwca; 1 lipca - 30 września; 1 października - 31 grudnia.

"Partner Handlowy Skrill" oznacza każdą osobę korzystającą z usług przetwarzania płatności Skrill w celach komercyjnych zgodnie z "Warunkami handlowymi Skrill".

"Konta Skrill" oznacza elektroniczne konto pieniężne udostępniony użytkownikowi w zgodzie z Warunkami Korzystania z Konta Skrill.

"Użytkownik" oznacza osobę fizyczną, na której imię i nazwisko zostało otwarte i jest prowadzone Konto Skrill;

"Skrill" oznacza Skrill Limited, spółkę utworzoną zgodnie z prawem Anglii i Walii o numerze rejestracyjnym 4260907, autoryzowaną przez Financial Conduct Authority (FCA) zgodnie z przepisami dotyczącymi pieniądza elektronicznego z 2011 r. w zakresie emisji pieniądza elektronicznego pod numerem rejestru 9000001.