Warunki i zasady programu VIP

Wersja – Styczeń 2018

1. Zakres programu Skrill VIP Zasady i warunki

1.1 Niniejsze Zasady i warunki ("Zasady i warunki VIP") obowiązują w odniesieniu do Programu Skrill VIP ("Program VIP") w połączeniu z Warunkami korzystania z rachunku Skrill (“Warunki korzystania z rachunku Skrill”) oraz Informacją o polityce prywatności Skrill. Określają one, w jaki sposób użytkownik może się zakwalifikować do, utrzymać i/lub stracić status Skrill VIP (tak jak to zostało określone dalej poniżej).

1.2 W razie braku spójności między Warunkami korzystania z rachunku Skrill a niniejszymi Zasadami i warunkami VIP, Zasady i warunki VIP, w zakresie w jakim ta niespójność występuje, mają wartość nadrzędną.

2. Uzyskanie statusu VIP

2.1 Jeśli użytkownik posiada rachunek Skrill oraz zrealizuje transakcje spełniające kryteria wyboru na łączną sumę 6000 € (sześciu tysięcy euro) lub wyższą w ciągu kwartału ("Wymagania minimalne"), jego rachunek Skrill zostanie zakwalifikowany automatycznie jako rachunek o statusie Skrill VIP ("Status Skrill VIP") i użytkownik uzyska status członka Skrill VIP ("Skrill VIP").

2.2 Rachunek Skrill użytkownika otrzyma status Skrill VIP następnego dnia po spełnieniu Minimalnych

wymagań i użytkownik uzyska dostęp do korzyści opisanych w zakładce Skrill VIP na stronie internetowej Skrill ("Korzyści Skrill VIP"). Korzyści Skrill VIP mogą się różnić w zależności od poziomu Skrill VIP użytkownika, tak jak to zostało dalej określone w części 3 poniżej.

3. Poziom Skrill VIP

3.1 Pod koniec każdego kwartału podliczymy łączną kwotę transakcji spełniających kryteria wyboru na rachunku Skrill użytkownika w danym kwartale i przyznamy jego rachunkowi jeden z następujących poziomów Skrill VIP na kolejny kwartał ("Poziom Skrill VIP"):

 • 6000 € (sześć tysięcy euro) lub więcej - "Poziom Bronze";
 • 15 000 € (piętnaście tysięcy euro) lub więcej - "Poziom Silver";
 • 45 000 € (czterdzieści pięć tysięcy euro) lub więcej - "Poziom Gold";
 • 90 000 € (dziewięćdziesiąt tysięcy euro) lub więcej - "Poziom Silver".

3.2 Jeśli użytkownik osiągnie minimalną kwotę transakcji wymaganą do uzyskania wyższego poziomu Skrill VIP w danym kwartale, podwyższymy status VIP jego rachunku na pozostałą część danego kwartału. Pozostałe zmiany dotyczące poziomu Skrill VIP będą wprowadzane pierwszego dnia każdego kwartału.

3.3 Poziom Skrill VIP zostanie zmieniony w sytuacji, gdy oraz w sposób, w jaki jest to wymagane zgodnie z potanowieniami części 3. Obecny poziom Skrill VIP jest wyświetlony w zakładce 'Przegląd mojego rachunku' w rachunku Skrill.

4. Gwarancja zwrotu pieniędzy w wysokości 100 % Skrill VIP

4.1 Z zastrzeżeniem postanowień części 4, Skrill zwróci wszelkie środki, które zostały potrącone z rachunku Skrill użytkownika bez autoryzacji w wyniku oszustwa lub kradzieży ("Gwarancja zwrotu pieniędzy  100%").

4.2 Bez uszczerbku dla obowiązków w zakresie bezpieczeństwa wynikających z Warunków korzystania ze Skrill, muszą zostać spełnione następujące kryteria za każdym razem, gdy użytkownik realizuje transakcję, aby mógł się on kwalifikować do programu gwarancji zwrotu pieniędzy 100% Skrill:

 • Użytkownik musi być członkiem Skrill VIP;
 • Użytkownik musi korzystać z aktualnej metody weryfikacji dwu-czynnikowej oferowanej przez Skrill za każdym razem, gdy się loguje do rachunku Skrill oraz przed realizacją transakcji wysyłki pieniędzy, w tym również podczas korzystania z aplikacji mobilnej Skrill 1-Tap. Skrill zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany weryfikacji dwu-czynnikowej w dowolnym czasie oraz według własnego uznania; oraz
 • użytkownik musi postępować zgodnie ze Standardami bezpieczeństwa Skrill VIP.

5. Standardy bezpieczeństwa Skrill VIP

5.1 Użytkownik potwierdza i akceptuje, że:

 • będzie postępował zgodnie ze swoimi obowiązkami w zakresie bezpieczeństwa określonymi w Warunkach korzystania z rachunku Skrill;
 • zachowa login do rachunku oraz hasło w tajemnicy oraz (o ile nie stwierdzimy, że może) nie udostępni tych danych innej osobie ani nie będzie ich zapisywał.
 • będzie zmieniał regularnie hasło do rachunku Skrill oraz korzystał z różnych haseł do różnych stron internetowych.
 • jeśli użytkownik odzyska dane swojego rachunku Skrill drogą mailową, użytkownik usunie wiadomości e-mail zawierające te informacje.
 • użytkownik skontaktuje się ze Skrill w sytuacji, gdy będzie przekonany, że do jego rachunku Skrill uzyskała dostęp inna osoba.
 • użytkownik będzie korzystał z dostępu do rachunku Skrill wyłącznie ze swojego osobistego komputera lub urządzenia mobilnego oraz podejmie wszelkie rozsądne środki ostrożności za każdym razem przy wpisywaniu informacji online.
 • użytkownik nie będzie odpowiadał na żadne wiadomości e-mail, w których jest proszony o udostępnienie swoich uwierzytelniających danych bezpieczeństwa do rachunku Skrill.
 • użytkownik będzie używał na swoim komputerze i urządzeniu mobilnym programu antywirusowego i antyszpiegowskiego wraz z zaporą sieciową.
 • użytkownik będzie regularnie sprawdzał wyciągi z rachunku Skrill oraz zgłaszał do Skrill wszelkie błędy i nieautoryzowane transakcje możliwie jak najszybciej w zgodzie z częścią 6.2 niniejszych Warunków korzystania z rachunku Skrill.
 • użytkownik udzieli pomocy w każdym śledztwie mającym na celu sprawdzenie rzeczywistego lub podejrzanego nieautoryzowanego dostępu do jego rachunku Skrill. Standardy określone w części 5.1 (a) do (j) oraz wszelkie inne standardy określone w procedurach bezpieczeństwa zgodnie z częścią 6.1 Warunków korzystania z rachunku Skrill są razem określane jako "Standardy bezpieczeństwa Skrill VIP".

6. Utrata statusu VIP i rozwiązanie umowy

6.1 Jeśli użytkownik nie osiągnie minimalnych wymagań w danym kwartale, utraci status Skrill VIP oraz dostęp do korzyści Skrill VIP.

6.2 Niezależnie od powyższego, Skrill zastrzega sobie prawo do cofnięcia statusu VIP, odmowy przyznania użytkownikowi dostępu do korzyści Skrill VIP, lub zawieszenia bądź zamknięcia jego rachunku Skrill, w dowolnym czasie oraz według własnego uznania w sytuacji, gdy istnieje powód, aby wierzyć, że:

 • nieautoryzowany dostęp do jego rachunku Skrill jest wynikiem postępowania niezgodnie ze Standardami bezpieczeństwa VIP lub wynikiem beztroskiego lub niewłaściwego korzystania, przechowywania lub ujawniania danych rachunku Skrill; i/lub
 • użytkownik naruszył lub próbował naruszyć niniejsze Zasady i warunki VIP lub Warunki korzystania z rachunku Skrill; lub
 • próbował obejść lub w inny sposób naruszył procedury bezpieczeństwa Skrill lub procedury operacyjne lub próbował wykorzystać w niewłaściwy sposób oferty Skrill, w tym między innymi w niżej wymienionych okolicznościach:
 • Transakcje związane w wysyłką lub otrzymywaniem pieniędzy do/od partnerów handlowych Skrill, które nie są powiązane ze zgodną z prawem działalnością, która jest uważana za satysfakcjonującą według własnego uznania Skrill lub partnerów handlowych.
 • Wszelkie działania i/lub próby rejestracji i/lub weryfikacji więcej niż jednego rachunku Skrill pod własnym imieniem i nazwiskiem lub imieniem i nazwiskiem innej osoby ("Wiele rachunków").
 • Korzystanie z wielu rachunków w celu odniesienia korzyści z kampanii promocyjnych i bonusów oferowanych przez Skrill lub partnera handlowego Skrill.

7. Zmiany w Zasadach i warunkach Skrill VIP

7.1 Skrill zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad i warunków VIP w dowolnym czasie, łącznie z prawem do całkowitego wycofania Programu Skrill VIP.

7.2 Z zastrzeżeniem części 7.3 poniżej informacja o zmianach zostanie wysłana drogą mailową na główny adres podany przy rejestracji rachunku Skrill. Proponowana zmiana wejdzie w życie 2 miesiące po dacie doręczenia powiadomienia (patrz część 17.1 Warunków korzystania z rachunku Skrill), o ile użytkownik nie doręczy nam pisemnego powiadomienia, w którym wyrazi sprzeciw wobec proponowanej zmiany. Powiadomienie o sprzeciwie użytkownika jest równoznaczne z zakończeniem jego udziału w Programie Skrill VIP, a Zasady i warunki VIP przestaną go obowiązywać.

7.3 Powiadomienie z dwumiesięcznym wyprzedzeniem nie jest wymagane w sytuacji, gdy według naszego rozsądnego zdania ta zmiana nie ogranicza praw ani nie zwiększa obowiązków użytkownika. W takich przypadkach zmiana wejdzie w życie niezwłocznie bez uprzedniego powiadomienia.

8. Różne

8.1 Użytkownik uznaje i akceptuje, że Skrill może udostępniać jego dane osobowe partnerom handlowym Skrill na potrzeby prowadzenia śledztwa w przypadku podejrzanych transakcji.

8.2 Wszystkie decyzje podejmowane przez Skrill są ostateczne oraz wiążące i Skrill nie prowadzi w tej sprawie żadnej korespondencji.

8.3 Niniejsze Zasady i warunki podlegają i powinny być interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii.  W razie sporu powstałego na skutek lub w powiązaniu z niniejszymi Zasadami i warunkami, strony niniejszym nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii bez zważania na normy kolizyjne.

8.4 Jeśli kompetentna jurysdykcja uzna jakąkolwiek część niniejszych Zasad i warunków za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną, dana część zostanie usunięta z Zasad i warunków VIP, które pozostaną ważne i egzekwowalne w największym możliwym zakresie dozwolonym przez prawo.

8.5 Niniejsze Zasady i warunki VIP zostały napisane w języku angielskim i jeśli zostały przetłumaczone na inne języki, stało się tak wyłącznie dla wygody i wersja angielska ma wartość nadrzędną.

9. Definicje i interpretacja

9.1 Poniższe terminy zostały użyte w Zasadach i warunkach w następującym znaczeniu:

"Transakcja spełniająca kryteria wyboru" oznacza transakcję związane z (i) wysyłką pieniędzy do partnerów handlowych Skrill i (ii) transakcje związane z kryptowalutą (zgodnie z definicją zawartą wWarunkach korzystania z kryptowaluty Skrill ). Poniższe transakcje nie kwalifikują się do miana transakcji spełniających kryteria wyboru:

 • Transakcje zrealizowane za pomocą karty Skrill Prepaid Mastercard, zarówno online, jak i w fizycznym punkcie sprzedaży;
 • Transakcje typu person to person, w tym przelewy między własnymi rachunkami użytkownika.

"Kwartał" oznacza każdy z niżej wymienionych trzymiesięcznych okresów w roku kalendarzowym: 1 stycznia – 31 marca; 1 kwietnia – 3 czerwca; 1 lipca – 30 września; 1 października – 31 grudnia.

"Partner handlowy Skrill" oznacza osobę korzystającą z usług przetwarzania płatności Skrill na potrzeby komercyjne z zastrzeżeniem Zasad i warunków dla partnerów handlowych Skrill.

"Rachunek Skrill" oznacza elektroniczny rachunek pieniężny udostępniony użytkownikowi zgodnie z Warunkami korzystania z rachunku Skrill.

"Użytkownik" oznacza osobę fizyczną, w której imieniu został otwarty i jest prowadzony rachunek Skrill;

"Skrill" oznacza Skrill Limited, spółkę utworzoną zgodnie z prawem Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 4260907, upoważnioną przez urząd Financial Conduct Authority (FCA) na mocy Ustawy o pieniądzach elektronicznych z 2011 roku do emisji pieniędzy elektronicznych, numer rejestracji 9000001.