Όροι και Προϋποθέσεις του προγράμματος VIP της Skrill

Σε ισχύ από 24-10-23

Λήψη PDF   Ιστορικό

1. Πεδίο εφαρμογής όρων και προϋποθέσεων προγράμματος VIP της Skrill

1.1 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP») ισχύουν για το πρόγραμμα VIP της Skrill («Πρόγραμμα VIP») επιπρόσθετα προς τους Όρους χρήσης του λογαριασμού SkrillΌροι χρήσης λογαριασμού Skrill») και την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου της Skrill. Ρυθμίζουν τις προϋποθέσεις απόκτησης, διατήρησης ή/και απώλειας του καθεστώτος VIP της Skrill (σύμφωνα με τα περαιτέρω οριζόμενα στη συνέχεια).

1.2 Σε περίπτωση ανακολουθίας μεταξύ των όρων χρήσης του λογαριασμού Skrill και των παρόντων όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος VIP, θα υπερισχύουν, στο βαθμό που υφίσταται αυτή η ανακολουθία, οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος VIP.

2. Απόκτηση του καθεστώτος VIP της Skrill

2.1 Εάν είστε κάτοχος ενός έγκυρου Skrill λογαριασμού και πραγματοποιείτε επιλέξιμες συναλλαγές που ανέρχονται συνολικά σε δεκαπέντε χιλιάδες Ευρώ (15.000 EUR) και άνω εντός ενός τριμήνου (οι «Ελάχιστες Απαιτήσεις»), ο Skrill λογαριασμός σας θα μεταβεί αυτόματα στο καθεστώς VIP της Skrill («Καθεστώς VIP της Skrill») κι εσείς θα γίνετε χρήστης VIP της Skrill («χρήστης VIP της Skrill»).

2.2 Θα χορηγήσουμε το καθεστώς VIP της Skrill στον λογαριασμό σας μία ημέρα αφού ικανοποιηθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις και θα σας προσφέρουμε τα προνόμια που περιγράφονται στην ενότητα Skrill VIP του δικτυακού τόπου της Skrill (τα «προνόμια VIP της Skrill»). Τα προνόμια VIP Skrill διαφοροποιούνται ανάλογα με το επίπεδό VIP Skrill που έχετε, όπως ορίζεται περαιτέρω στην ενότητα 3 παρακάτω.

3. Επίπεδο Skrill VIP

3.1 Στο τέλος κάθε τριμήνου θα προβαίνουμε σε αξιολόγηση του συνολικού όγκου επιλέξιμων συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από τον Skrill λογαριασμό σας στη διάρκεια του εν λόγω τριμήνου και ο Skrill λογαριασμός σας θα κατατάσσεται σε ένα από τα παρακάτω επίπεδα Skrill VIP καθ' όλη τη διάρκεια του επόμενου τριμήνου («Επίπεδο Skrill VIP»):

 • α) 15.000 EUR (δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ) και άνω - «Επίπεδο Silver»,
 • α) 45.000 EUR (σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ) και άνω - «Επίπεδο Gold»,
 • α) 90.000 EUR (ενενήντα χιλιάδες ευρώ) και άνω - «Επίπεδο Diamond»,

3.2 Εφόσον καλύψετε τον ελάχιστο όγκο συναλλαγών που απαιτείται για την κάταταξή σας σε υψηλότερο επίπεδο Skrill VIP στη διάρκεια ενός τριμήνου, θα αναβαθμίσουμε το επίπεδο VIP που έχετε για το υπόλοιπο αυτού του τριμήνου. Κάθε άλλη αλλαγή στο επίπεδο Skrill VIP θα πραγματοποιείται την πρώτη ημέρα κάθε τριμήνου.

3.3 Η αλλαγή επιπέδου Skrill VIP θα πραγματοποιείται όπως και όταν απαιτείται σύμφωνα με την παρούσα ενότητα 3. Το τρέχον σας επίπεδο Skrill VIP εμφανίζεται στην ενότητα «Σύνοψη λογαριασμού» του Skrill λογαριασμού σας. 

4. Προδιαγραφές ασφαλείας του προγράμματος Skrill VIP

4.1 Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι:

 • θα συμμορφώνεστε με τις ευθύνες περί ασφάλειας, όπως αυτές περιγράφονται στους Όρους χρήσης του λογαριασμού Skrill,
 • δεν θα γνωστοποιείτε τα στοιχεία σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασής σας στον λογαριασμό Skrill και (εκτός αν σας παράσχουμε την άδεια) δεν θα κοινοποιείτε τα εν λόγω στοιχεία σε κανένα πρόσωπο ούτε θα τα σημειώνετε κάπου,
 • θα αλλάζετε τακτικά τον κωδικό πρόσβασης στον Skrill λογαριασμό σας και θα χρησιμοποιείτε διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης στους διάφορους ιστότοπους,
 • αν ανακτήσετε τα στοιχεία του Skrill λογαριασμού σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα διαγράφετε οριστικά τα ηλεκτρονικά μηνύματα που περιέχουν τα εν λόγω στοιχεία,
 • θα επικοινωνείτε αμέσως με τη Skrill, αν πιστεύετε ότι κάποιο άλλο πρόσωπο έχει αποκτήσει πρόσβαση στον Skrill λογαριασμό σας,
 • θα συνδέεστε στον Skrill λογαριασμό σας μόνο από τον προσωπικό υπολογιστή σας ή την κινητή σας συσκευή και θα επιδεικνύετε την εύλογη επιμέλεια κάθε φορά που καταχωρείτε τα στοιχεία του Skrill λογαριασμού σας στο διαδίκτυο,
 • δεν θα απαντάτε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας ζητούν να γνωστοποιήσετε τα διαπιστευτήρια ασφαλείας του Skrill λογαριασμού σας,
 • θα χρησιμοποιείτε ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από ιούς και από προγράμματα υποκλοπής παράλληλα με τείχος προστασίας στον υπολογιστή και την κινητή σας συσκευή,
 • θα ελέγχετε τακτικά την ανάλυση κινήσεων του Skrill λογαριασμού σας και θα αναφέρετε τυχόν σφάλματα ή μη εγκεκριμένες συναλλαγές στη Skrill το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με την ενότητα 5.2 των Όρων χρήσης του λογαριασμού Skrill.
 • θα συνδράμετε στη διερεύνηση κάθε πραγματικής ή πιθανολογούμενης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον Skrill λογαριασμό σας. Οι προδιαγραφές που παρουσιάζονται υπό τα στοιχεία (α) έως (ι) της ενότητας 4.1 καθώς και τυχόν άλλες προδιαγραφές των διαδικασιών ασφαλείας που κοινοποιούνται στην ενότητα 5.1 των Όρων χρήσης του λογαριασμού Skrill αναφέρονται συλλογικά ως οι «Προδιαγραφές ασφαλείας του προγράμματος VIP της Skrill».

5. Απώλεια καθεστώτος VIP και οριστική διακοπή

5.1 Σε περίπτωση μη επίτευξης των ελάχιστων απαιτήσεων σε οποιοδήποτε τρίμηνο, θα απολέσετε το καθεστώς VIP της Skrill και δεν θα απολαμβάνετε πλέον τα προνόμια VIP της Skrill.

5.2 Κατά παρέκκλιση των προαναφερόμενων, η Skrill διατηρεί το δικαίωμα να σας αφαιρέσει το καθεστώς VIP, να αρνηθεί να σας χορηγήσει τα προνόμια VIP της Skrill ή να αναστείλει ή να διακόψει οριστικά τον Skrill λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή και κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, εφόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι:

 • οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Skrill λογαριασμό σας οφείλεται σε μη σύμμορφωσή σας με τις προδιαγραφές ασφαλείας του προγράμματος VIP ή σε αμελή ή μη ενδεδειγμένη διαχείριση, αποθήκευση ή κοινοποίηση των στοιχείων του Skrill λογαριασμού σας ή/και
 • έχετε παραβιάσει ή επιχειρήσατε να παραβιάσετε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος VIP ή τους όρους χρήσης λογαριασμού Skrill ή
 • επιχειρήσατε να παρακάμψετε ή να παραβιάσετε άλλως τις διαδικασίες ασφάλειας ή λειτουργίας της Skrill ή επιχειρήσατε να εκμεταλλευτείτε καταχρηστικά οποιαδήποτε προσφορά της Skrill, όπως, ενδεικτικά, σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:
 • Οποιεσδήποτε συναλλαγές αποστολής ή λήψης χρημάτων από και προς εμπόρους της Skrill που δεν συνδέονται με νόμιμη δραστηριότητα, η οποία κρίνεται ικανοποιητική κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Skrill ή του εμπόρου,
 • Κάθε ενέργεια ή/και προσπάθεια καταχώρισης ή/και επαλήθευσης περισσότερων του ενός λογαριασμών Skrill με το δικό σας όνομα ή στο όνομα τρίτου μέρους («Πολλαπλοί λογαριασμοί»),
 • Η χρήση πολλαπλών λογαριασμών για την εκμετάλλευση εκστρατειών προώθησης και δώρων που προσφέρει η Skrill ή κάποιος Έμπορος της Skrill.

6. Τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος VIP της Skrill

6.1 Η Skrill διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος VIP ανά πάσα στιγμή, καθώς και το δικαίωμα να προβεί σε πλήρη κατάργηση του προγράμματος VIP της Skrill.

6.2 Σύμφωνα με την ενότητα 6.3 παρακάτω, οι τροποποιήσεις θα γνωστοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος που θα αποστέλλεται στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι καταχωρισμένη στον Skrill λογαριασμό σας. Η προτεινόμενη αλλαγή θα τίθεται σε ισχύ 2 μήνες μετά από τη στιγμή, κατά την οποία η ειδοποίηση θα θεωρείται ότι έχει παραδοθεί (βλ. ενότητα 17.1 των Όρων χρήσης λογαριασμού Skrill), εκτός εάν μας γνωστοποιήσετε εγγράφως την εναντίωσή σας στην προτεινόμενη αλλαγή. Η γνωστοποίηση της εναντίωσής σας θα θεωρείται ότι συνιστά ειδοποίηση διακοπής της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα Skrill VIP και δεν θα ισχύουν πλέον για εσάς οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος VIP.

6.3 Η προθεσμία κοινοποίησης των 2 μηνών δεν θα ισχύει όταν, κατά την εύλογη κρίση μας, πιστεύουμε ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν περιορίζει τα δικαιώματά σας ούτε αυξάνει τις υποχρεώσεις σας. Στις περιπτώσεις αυτές, η τροποποίηση θα τίθεται άμεσα σε ισχύ χωρίς προειδοποίηση.

7. Διάφορες διατάξεις

7.1 Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Skrill μπορεί να γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε εμπόρους της Skrill για τη διερεύνηση ύποπτων συναλλαγών.

7.2 Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Skrill είναι οριστικές και δεν θα επακολουθήσει καμία περαιτέρω σχετική αλληλογραφία.

7.3 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος VIP θα διέπονται από το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό. Σε περίπτωση διαφοράς που προκύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος VIP, τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν διά του παρόντος αμετάκλητα την αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας χωρίς να λαμβάνονται υπ΄ όψιν κανόνες περί σύγκρουσης δικαίων.

7.4 Αν κάποιο δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας αποφανθεί ότι κάποιο τμήμα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος VIP είναι άκυρο, παράνομο ή μη εφαρμοστέο, τότε, το εν λόγω τμήμα θα διαχωρίζεται από τους υπόλοιπους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος VIP, οι οποίοι θα συνεχίσουν να είναι έγκυροι και εφαρμοστέοι στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

7.5 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος VIP έχουν συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα και σε περίπτωση μετάφρασής τους σε άλλες γλώσσες, οι εν λόγω μεταφράσεις παρέχονται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης και θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

8. Ορισμοί και ερμηνεία

8.1 Οι όροι που ακολουθούν, όταν χρησιμοποιούνται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος VIP, θα έχουν την εξής έννοια:

Ως «Επιλέξιμη Συναλλαγή» νοούνται (i) οι συναλλαγές αποστολής χρημάτων σε εμπόρους της Skrill και (ii) οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων (όπως αυτές ορίζονται στους Όρους χρήσης κρυπτονομισμάτων της Skrill). Οι παρακάτω συναλλαγές δεν πληρούν τα κριτήρια Επιλέξιμων συναλλαγών:

 • Συναλλαγές που πραγματοποιούνται με την προπληρωμένη κάρτα Skrill Mastercard, ηλεκτρονικά ή σε φυσικό σημείο πώλησης,
 • συναλλαγές από άτομο σε άτομο, συμπεριλαμβανομένων μεταφορών μεταξύ δικών σας λογαριασμών.

Ως «Τρίμηνο» νοείται καθεμία από τις ακόλουθες τριμηνιαίες περιόδους οποιουδήποτε ημερολογιακού έτους: 1 Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου, 1 Απριλίου – 30 Ιουνίου, 1 Ιουλίου – 30 Σεπτεμβρίου, 1 Οκτωβρίου – 31 Δεκεμβρίου.

Ως «Έμπορος της Skrill» νοείται κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες διεκπεραίωσης πληρωμών της Skrill για εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις για εμπόρους της Skrill.

Ως «Λογαριασμός Skrill» νοείται ο λογαριασμός ηλεκτρονικού χρήματος που σας παρέχεται σύμφωνα με τους όρους χρήσης του λογαριασμού Skrill.

Ως «εσείς» ή «σας» νοείστε εσείς, το φυσικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου ανοίγεται και τηρείται ένας λογαριασμός Skrill.

Ως «Skrill» νοείται η Skrill Limited, μια εταιρεία που συστάθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας με αριθμό εγγραφής 4260907, η οποία εγκρίθηκε από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA) σύμφωνα με τους Κανονισμούς περί ηλεκτρονικού χρήματος του 2011 για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος με τον αριθμό μητρώου 9000001.

1. Πεδίο εφαρμογής όρων και προϋποθέσεων προγράμματος VIP της Skrill

1.1 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP») ισχύουν για το πρόγραμμα VIP της Skrill («Πρόγραμμα VIP») επιπρόσθετα προς τους Όρους χρήσης του λογαριασμού SkrillΌροι χρήσης λογαριασμού Skrill») και την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου της Skrill. Ρυθμίζουν τις προϋποθέσεις απόκτησης, διατήρησης ή/και απώλειας του καθεστώτος VIP της Skrill (σύμφωνα με τα περαιτέρω οριζόμενα στη συνέχεια).

1.2 Σε περίπτωση ανακολουθίας μεταξύ των όρων χρήσης του λογαριασμού Skrill και των παρόντων όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος VIP, θα υπερισχύουν, στο βαθμό που υφίσταται αυτή η ανακολουθία, οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος VIP.

2. Απόκτηση του καθεστώτος VIP της Skrill

2.1 Εάν είστε κάτοχος ενός έγκυρου Skrill λογαριασμού και πραγματοποιείτε επιλέξιμες συναλλαγές που ανέρχονται συνολικά σε δεκαπέντε χιλιάδες Ευρώ (15.000 EUR) και άνω εντός ενός τριμήνου (οι «Ελάχιστες Απαιτήσεις»), ο Skrill λογαριασμός σας θα μεταβεί αυτόματα στο καθεστώς VIP της Skrill («Καθεστώς VIP της Skrill») κι εσείς θα γίνετε χρήστης VIP της Skrill («χρήστης VIP της Skrill»).

2.2 Θα χορηγήσουμε το καθεστώς VIP της Skrill στον λογαριασμό σας μία ημέρα αφού ικανοποιηθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις και θα σας προσφέρουμε τα προνόμια που περιγράφονται στην ενότητα Skrill VIP του δικτυακού τόπου της Skrill (τα «προνόμια VIP της Skrill»). Τα προνόμια VIP Skrill διαφοροποιούνται ανάλογα με το επίπεδό VIP Skrill που έχετε, όπως ορίζεται περαιτέρω στην ενότητα 3 παρακάτω.

3. Επίπεδο Skrill VIP

3.1 Στο τέλος κάθε τριμήνου θα προβαίνουμε σε αξιολόγηση του συνολικού όγκου επιλέξιμων συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από τον Skrill λογαριασμό σας στη διάρκεια του εν λόγω τριμήνου και ο Skrill λογαριασμός σας θα κατατάσσεται σε ένα από τα παρακάτω επίπεδα Skrill VIP καθ' όλη τη διάρκεια του επόμενου τριμήνου («Επίπεδο Skrill VIP»):

 • α) 15.000 EUR (δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ) και άνω - «Επίπεδο Silver»,
 • α) 45.000 EUR (σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ) και άνω - «Επίπεδο Gold»,
 • α) 90.000 EUR (ενενήντα χιλιάδες ευρώ) και άνω - «Επίπεδο Diamond»,

3.2 Εφόσον καλύψετε τον ελάχιστο όγκο συναλλαγών που απαιτείται για την κάταταξή σας σε υψηλότερο επίπεδο Skrill VIP στη διάρκεια ενός τριμήνου, θα αναβαθμίσουμε το επίπεδο VIP που έχετε για το υπόλοιπο αυτού του τριμήνου. Κάθε άλλη αλλαγή στο επίπεδο Skrill VIP θα πραγματοποιείται την πρώτη ημέρα κάθε τριμήνου.

3.3 Η αλλαγή επιπέδου Skrill VIP θα πραγματοποιείται όπως και όταν απαιτείται σύμφωνα με την παρούσα ενότητα 3. Το τρέχον σας επίπεδο Skrill VIP εμφανίζεται στην ενότητα «Σύνοψη λογαριασμού» του Skrill λογαριασμού σας. 

4. Προδιαγραφές ασφαλείας του προγράμματος Skrill VIP

4.1 Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι:

 • θα συμμορφώνεστε με τις ευθύνες περί ασφάλειας, όπως αυτές περιγράφονται στους Όρους χρήσης του λογαριασμού Skrill,
 • δεν θα γνωστοποιείτε τα στοιχεία σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασής σας στον λογαριασμό Skrill και (εκτός αν σας παράσχουμε την άδεια) δεν θα κοινοποιείτε τα εν λόγω στοιχεία σε κανένα πρόσωπο ούτε θα τα σημειώνετε κάπου,
 • θα αλλάζετε τακτικά τον κωδικό πρόσβασης στον Skrill λογαριασμό σας και θα χρησιμοποιείτε διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης στους διάφορους ιστότοπους,
 • αν ανακτήσετε τα στοιχεία του Skrill λογαριασμού σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα διαγράφετε οριστικά τα ηλεκτρονικά μηνύματα που περιέχουν τα εν λόγω στοιχεία,
 • θα επικοινωνείτε αμέσως με τη Skrill, αν πιστεύετε ότι κάποιο άλλο πρόσωπο έχει αποκτήσει πρόσβαση στον Skrill λογαριασμό σας,
 • θα συνδέεστε στον Skrill λογαριασμό σας μόνο από τον προσωπικό υπολογιστή σας ή την κινητή σας συσκευή και θα επιδεικνύετε την εύλογη επιμέλεια κάθε φορά που καταχωρείτε τα στοιχεία του Skrill λογαριασμού σας στο διαδίκτυο,
 • δεν θα απαντάτε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας ζητούν να γνωστοποιήσετε τα διαπιστευτήρια ασφαλείας του Skrill λογαριασμού σας,
 • θα χρησιμοποιείτε ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από ιούς και από προγράμματα υποκλοπής παράλληλα με τείχος προστασίας στον υπολογιστή και την κινητή σας συσκευή,
 • θα ελέγχετε τακτικά την ανάλυση κινήσεων του Skrill λογαριασμού σας και θα αναφέρετε τυχόν σφάλματα ή μη εγκεκριμένες συναλλαγές στη Skrill το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με την ενότητα 5.2 των Όρων χρήσης του λογαριασμού Skrill.
 • θα συνδράμετε στη διερεύνηση κάθε πραγματικής ή πιθανολογούμενης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον Skrill λογαριασμό σας. Οι προδιαγραφές που παρουσιάζονται υπό τα στοιχεία (α) έως (ι) της ενότητας 4.1 καθώς και τυχόν άλλες προδιαγραφές των διαδικασιών ασφαλείας που κοινοποιούνται στην ενότητα 5.1 των Όρων χρήσης του λογαριασμού Skrill αναφέρονται συλλογικά ως οι «Προδιαγραφές ασφαλείας του προγράμματος VIP της Skrill».

5. Απώλεια καθεστώτος VIP και οριστική διακοπή

5.1 Σε περίπτωση μη επίτευξης των ελάχιστων απαιτήσεων σε οποιοδήποτε τρίμηνο, θα απολέσετε το καθεστώς VIP της Skrill και δεν θα απολαμβάνετε πλέον τα προνόμια VIP της Skrill.

5.2 Κατά παρέκκλιση των προαναφερόμενων, η Skrill διατηρεί το δικαίωμα να σας αφαιρέσει το καθεστώς VIP, να αρνηθεί να σας χορηγήσει τα προνόμια VIP της Skrill ή να αναστείλει ή να διακόψει οριστικά τον Skrill λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή και κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, εφόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι:

 • οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Skrill λογαριασμό σας οφείλεται σε μη σύμμορφωσή σας με τις προδιαγραφές ασφαλείας του προγράμματος VIP ή σε αμελή ή μη ενδεδειγμένη διαχείριση, αποθήκευση ή κοινοποίηση των στοιχείων του Skrill λογαριασμού σας ή/και
 • έχετε παραβιάσει ή επιχειρήσατε να παραβιάσετε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος VIP ή τους όρους χρήσης λογαριασμού Skrill ή
 • επιχειρήσατε να παρακάμψετε ή να παραβιάσετε άλλως τις διαδικασίες ασφάλειας ή λειτουργίας της Skrill ή επιχειρήσατε να εκμεταλλευτείτε καταχρηστικά οποιαδήποτε προσφορά της Skrill, όπως, ενδεικτικά, σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:
 • Οποιεσδήποτε συναλλαγές αποστολής ή λήψης χρημάτων από και προς εμπόρους της Skrill που δεν συνδέονται με νόμιμη δραστηριότητα, η οποία κρίνεται ικανοποιητική κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Skrill ή του εμπόρου,
 • Κάθε ενέργεια ή/και προσπάθεια καταχώρισης ή/και επαλήθευσης περισσότερων του ενός λογαριασμών Skrill με το δικό σας όνομα ή στο όνομα τρίτου μέρους («Πολλαπλοί λογαριασμοί»),
 • Η χρήση πολλαπλών λογαριασμών για την εκμετάλλευση εκστρατειών προώθησης και δώρων που προσφέρει η Skrill ή κάποιος Έμπορος της Skrill.

6. Τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος VIP της Skrill

6.1 Η Skrill διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος VIP ανά πάσα στιγμή, καθώς και το δικαίωμα να προβεί σε πλήρη κατάργηση του προγράμματος VIP της Skrill.

6.2 Σύμφωνα με την ενότητα 6.3 παρακάτω, οι τροποποιήσεις θα γνωστοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος που θα αποστέλλεται στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι καταχωρισμένη στον Skrill λογαριασμό σας. Η προτεινόμενη αλλαγή θα τίθεται σε ισχύ 2 μήνες μετά από τη στιγμή, κατά την οποία η ειδοποίηση θα θεωρείται ότι έχει παραδοθεί (βλ. ενότητα 17.1 των Όρων χρήσης λογαριασμού Skrill), εκτός εάν μας γνωστοποιήσετε εγγράφως την εναντίωσή σας στην προτεινόμενη αλλαγή. Η γνωστοποίηση της εναντίωσής σας θα θεωρείται ότι συνιστά ειδοποίηση διακοπής της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα Skrill VIP και δεν θα ισχύουν πλέον για εσάς οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος VIP.

6.3 Η προθεσμία κοινοποίησης των 2 μηνών δεν θα ισχύει όταν, κατά την εύλογη κρίση μας, πιστεύουμε ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν περιορίζει τα δικαιώματά σας ούτε αυξάνει τις υποχρεώσεις σας. Στις περιπτώσεις αυτές, η τροποποίηση θα τίθεται άμεσα σε ισχύ χωρίς προειδοποίηση.

7. Διάφορες διατάξεις

7.1 Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Skrill μπορεί να γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε εμπόρους της Skrill για τη διερεύνηση ύποπτων συναλλαγών.

7.2 Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Skrill είναι οριστικές και δεν θα επακολουθήσει καμία περαιτέρω σχετική αλληλογραφία.

7.3 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος VIP θα διέπονται από το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό. Σε περίπτωση διαφοράς που προκύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος VIP, τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν διά του παρόντος αμετάκλητα την αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας χωρίς να λαμβάνονται υπ΄ όψιν κανόνες περί σύγκρουσης δικαίων.

7.4 Αν κάποιο δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας αποφανθεί ότι κάποιο τμήμα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος VIP είναι άκυρο, παράνομο ή μη εφαρμοστέο, τότε, το εν λόγω τμήμα θα διαχωρίζεται από τους υπόλοιπους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος VIP, οι οποίοι θα συνεχίσουν να είναι έγκυροι και εφαρμοστέοι στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

7.5 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος VIP έχουν συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα και σε περίπτωση μετάφρασής τους σε άλλες γλώσσες, οι εν λόγω μεταφράσεις παρέχονται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης και θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

8. Ορισμοί και ερμηνεία

8.1 Οι όροι που ακολουθούν, όταν χρησιμοποιούνται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος VIP, θα έχουν την εξής έννοια:

Ως «Επιλέξιμη Συναλλαγή» νοούνται (i) οι συναλλαγές αποστολής χρημάτων σε εμπόρους της Skrill και (ii) οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων (όπως αυτές ορίζονται στους Όρους χρήσης κρυπτονομισμάτων της Skrill). Οι παρακάτω συναλλαγές δεν πληρούν τα κριτήρια Επιλέξιμων συναλλαγών:

 • Συναλλαγές που πραγματοποιούνται με την προπληρωμένη κάρτα Skrill Mastercard, ηλεκτρονικά ή σε φυσικό σημείο πώλησης,
 • συναλλαγές από άτομο σε άτομο, συμπεριλαμβανομένων μεταφορών μεταξύ δικών σας λογαριασμών.

Ως «Τρίμηνο» νοείται καθεμία από τις ακόλουθες τριμηνιαίες περιόδους οποιουδήποτε ημερολογιακού έτους: 1 Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου, 1 Απριλίου – 30 Ιουνίου, 1 Ιουλίου – 30 Σεπτεμβρίου, 1 Οκτωβρίου – 31 Δεκεμβρίου.

Ως «Έμπορος της Skrill» νοείται κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες διεκπεραίωσης πληρωμών της Skrill για εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις για εμπόρους της Skrill.

Ως «Λογαριασμός Skrill» νοείται ο λογαριασμός ηλεκτρονικού χρήματος που σας παρέχεται σύμφωνα με τους όρους χρήσης του λογαριασμού Skrill.

Ως «εσείς» ή «σας» νοείστε εσείς, το φυσικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου ανοίγεται και τηρείται ένας λογαριασμός Skrill.

Ως «Skrill» νοείται η Skrill Limited, μια εταιρεία που συστάθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας με αριθμό εγγραφής 4260907, η οποία εγκρίθηκε από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA) σύμφωνα με τους Κανονισμούς περί ηλεκτρονικού χρήματος του 2011 για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος με τον αριθμό μητρώου 9000001.