Όροι και προϋποθέσεις Προγράμματος VIP της Skrill

Έκδοση – Νοέμβριος 2020

Λήψη

1. Πεδίο εφαρμογής όρων και προϋποθέσεων προγράμματος Skrill VIP

1.1 Οι παρόντες όροι και οι προϋποθέσεις («Όροι και προϋποθέσεις προγράμματος VIP») θα εφαρμόζονται στο πρόγραμμα Skrill VIP («Πρόγραμμα VIP») επιπλέον των όρων χρήσης λογαριασμού SkrillΌροι χρήσης λογαριασμού Skrill»), καθώς και τη Δήλωση περί προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου της Skrill. Καθορίζουν τις προϋποθέσεις απόκτησης, διατήρηση ή/και απώλειας της ιδιότητας Skrill VIP (σύμφωνα με τα περαιτέρω οριζόμενα στη συνέχεια).

1.2 Σε περίπτωση ανακολουθίας μεταξύ των όρων χρήσης λογαριασμού Skrill και των παρόντων όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος VIP, θα υπερισχύουν, στο βαθμό που υφίσταται ανακολουθία, οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος VIP.

2. Απόκτηση ιδιότητας Skrill VIP

2.1 Αν κατέχετε έγκυρο λογαριασμό Skrill και πραγματοποιήσετε επιλέξιμες συναλλαγές συνολικού ύψους 15.000€ (δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ) και άνω στη διάρκεια ενός τριμήνου (οι «Ελάχιστες απαιτήσεις»), ο λογαριασμός σας Skrill θα πληροί αυτομάτως τις προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας Skrill VIP («Ιδιότητα Skrill VIP») και θα καταστείτε χρήστης Skrill VIP («Skrill VIP»).

2.2 Θα χορηγήσουμε την ιδιότητα Skrill VIP στον λογαριασμό σας Skrill την επόμενη ημέρα που θα πληρείτε τις ελάχιστες απαιτήσεις και θα σας προσφέρουμε τα προνόμια που περιγράφονται στην ενότητα Skrill VIP στον ιστότοπο της Skrill (τα «Προνόμια Skrill VIP»). Τα προνόμια Skrill VIP ποικίλουν ανάλογα με το επίπεδο Skrill VIP στο οποίο κατατάσσεστε σύμφωνα με τα περαιτέρω οριζόμενα στην παράγραφο 3 κατωτέρω.

3. Πρόγραμμα Skrill VIP

3.1 Στο τέλος κάθε τριμήνου θα προβαίνουμε σε αξιολόγηση του συνολικού όγκου Επιλέξιμων συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από τον λογαριασμό σας Skrill στη διάρκεια του εν λόγω Τριμήνου και ο λογαριασμός σας Skrill θα κατατάσσεται σε ένα από τα παρακάτω επίπεδα Skrill VIP καθ' όλη τη διάρκεια του επόμενου τριμήνου («Επίπεδο Skrill VIP»):

 • 15.000€ (δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ) και άνω - «Επίπεδο Silver»;
 • 45.000€ (σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ) και άνω - «Επίπεδο Gold»;
 • 90.000€ (ενενήντα χιλιάδες ευρώ) και άνω - «Επίπεδο Diamond».

3.2 Εφόσον καλύψετε τον ελάχιστον όγκο συναλλαγών που απαιτείται για την κάταταξή σας σε υψηλότερο επίπεδο Skrill VIP στη διάρκεια ενός τριμήνου, θα αναβαθμίσουμε το επίπεδο VIP σας για το υπόλοιπο του τριμήνου. Κάθε άλλη αλλαγή επιπέδου Skrill VIP θα διενεργείται την πρώτη ημέρα κάθε Τριμήνου.

3.3 Κάθε αλλαγή επιπέδου Skrill VIP θα διενεργείται όπως και όταν απαιτείται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 3. Το τρέχον επίπεδό σας Skrill VIP εμφανίζεται στην ενότητα "Επισκόπηση του λογαριασμού μου" στον λογαριασμό σας Skrill. 

4. Πρότυπα ασφάλειας Skrill VIP

4.1 Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι:

 • θα συμμορφώνεστε με τις υποχρεώσεις σχετικά με την ασφάλεια που παρατίθενται στους όρους χρήσης λογαριασμού Skrill;
 • να μην γνωστοποιείτε τα στοιχεία σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασής σας στον λογαριασμό Skrill και (εκτός αν σας παράσχουμε την άδεια) δεν θα κοινοποιείτε τα εν λόγω στοιχεία σε κανένα πρόσωπο ούτε θα τα σημειώνετε κάπου,
 • θα αλλάζετε τακτικά τον κωδικό πρόσβασής σας στον λογαριασμό Skrill και θα χρησιμοποιείτε διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης στους διάφορους ιστότοπους,
 • αν ανακτήσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας Skrill μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα διαγράφετε οριστικά τα ηλεκτρονικά μηνύματα που περιέχουν τα εν λόγω στοιχεία,
 • θα επικοινωνείτε αμέσως με τη Skrill αν πιστεύετε ότι κάποιο άλλο πρόσωπο έχει αποκτήσει πρόσβασης στον λογαριασμό σας Skrill,
 • θα συνδέεστε στον λογαριασμό σας Skrill μόνο από τον προσωπικό σας υπολογιστή ή την κινητή σας συσκευή και θα λαμβάνετε κάθε εύλογο μέτρο κάθε φορά που εισαγάγετε τα στοιχεία για να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Skrill,·
 • δεν θα απαντάτε σε ηλεκτρονικά μηνύματα που σας ζητούν να γνωστοποιήσετε τα διαπιστευτήρια ασφαλείας του λογαριασμού σας Skrill,
 • θα χρησιμοποιείτε ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από ιούς (anti-virus) και προγράμματα υποκλοπής (anti-spyware), καθώς και κάποιο τείχος προστασίας στον υπολογιστή και την κινητή συσκευή σας,
 • θα ελέγχετε τακτικά την κατάσταση κινήσεων του λογαριασμού σας Skrill και θα αναφέρετε το συντομότερο δυνατόν τυχόν σφάλματα ή μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές στη Skrill σύμφωνα με την υποπαράγραφο 5.2 των όρων χρήσης λογαριασμού Skrill.
 • θα συνδράμετε στη διερεύνηση κάθε πραγματικής ή εικαζόμενη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβασης στον λογαριασμό σας Skrill. Τα πρότυπα που παρατίθενται στην υποπαράγραφο 4.1 (α) έως (ι) και κάθε άλλο πρότυπο σχετικά με τις διαδικασίες ασφάλειας που κοινοποιείται στην υποπαράγραφο 5.1 των όρων χρήσης λογαριασμού Skrill αναφέρονται συλλογικά ως «Πρότυπα ασφάλειας Skrill VIP».

5. Απώλεια ιδιότητας VIP και οριστική διακοπή

5.1 Σε περίπτωση μη επίτευξης των Ελάχιστων απαιτήσεων σε οποιοδήποτε τρίμηνο, θα απολέσετε την ιδιότητα Skrill VIP και δεν θα δικαιούστε πλέον τα προνόμια Skrill VIP.

5.2 Κατά παρέκκλιση των προαναφερόμενων, η Skrill διατηρεί το δικαίωμα να σας αφαιρέσει την ιδιότητα VIP, να αρνηθεί να σας παράσχει τα προνόμια Skrill VIP ή να αναστείλει ή να διακόψει οριστικά τον λογαριασμό σας Skrill ανά πάσα στιγμή και κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια ταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι:

 • οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον λογαριασμό σας Skrill οφείλεται σε μη σύμμορφωσή σας με τα πρότυπα ασφάλειας VIP ή σε αμελή ή μη ενδεδειγμένη διαχείριση, αποθήκευση ή κοινοποίηση των στοιχείων του λογαριασμού σας Skrill ή/και
 • έχετε παραβιάσει ή επιχειρήσατε να παραβιάσετε τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις ή τους Όρους χρήσης λογαριασμού Skrill ή
 • έχετε επιχειρήσει να παρακάμψετε ή να παραβιάσετε άλλως τις διαδικασίες ασφάλειας ή λειτουργίας της Skrill ή έχετε επιχειρήσει να εκμεταλλευτείτε καταχρηστικά οποιαδήποτε προσφορά της Skrill όπως, ενδεικτικά, σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:
 • οποιεσδήποτε συναλλαγές αποστολής ή λήψης χρημάτων από και προς Εμπόρους της Skrill που δεν συνδέονται με κάποια νόμιμη δραστηριότητα η οποία κρίνεται ικανοποιητική κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Skrill ή του Εμπόρου,
 • κάθε ενέργεια ή/και προσπάθεια καταχώρισης ή/και επαλήθευσης περισσότερων από έναν λογαριασμό Skrill με το δικό σας όνομα ή το όνομα κάποιου τρίτου μέρους ("Πολλαπλοί λογαριασμοί"),
 • η χρήση πολλαπλών λογαριασμών για την εκμετάλλευση εκστρατειών προώθησης και δώρων που προσφέρει η Skrill ή κάποιος Έμπορος της Skrill.

6. Τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων προγράμματος Skrill VIP

6.1 Η Skrill διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων VIP ανά πάσα στιγμή, καθώς και να προβεί σε οριστική διακοπή του προγράμματος Skrill VIP.

6.2 Σύμφωνα με την υποπαράγραφο 6.3 παρακάτω, οι τροποποιήσεις θα γνωστοποιούνται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποστέλλεται στην κύρια καταχωρισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον λογαριασμό σας Skrill. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ 2 μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται ότι επιδόθηκε η ειδοποίηση (ανατρέξτε στην υποπαράγραφο 17.1 των όρων χρήσης λογαριασμού Skrill), εκτός αν μας κοινοποιήσετε εγγράφως την αντίρρησή σας σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση. Η κοινοποίηση της αντίρρησής σας θα θεωρείται ότι ισοδυναμεί με κοινοποίηση διακοπής της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα Skrill VIP και δεν θα ισχύουν πλέον για εσάς οι όροι και προϋποθέσεις VIP.

6.3 Η περίοδος προειδοποίησης των 2 μηνών δεν θα ισχύει σε περιπτώσεις στις οποίες, κατά την εύλογη κρίση μας, η εν λόγω τροποποίηση δεν περιορίζει τα δικαιώματά σας ούτε αυξάνει τις υποχρεώσεις σας. Στις περιπτώσεις αυτές, η εν λόγω τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ άμεσα χωρίς προειδοποίηση.

7. Διάφορες διατάξεις

7.1 Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Skrill μπορεί να γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε εμπόρους της Skrill για τη διερεύνηση ύποπτων συναλλαγών.

7.2 Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνει η Skrill είναι οριστικές και δεν θα επακολουθήσει καμία περαιτέρω σχετική αλληλογραφία.

7.3 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από τη νομοθεσία της Αγγλίας και της Ουαλίας και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτήν. Σε περίπτωση διαφοράς που προκύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος VIP, τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν αμετάκλητα την αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας χωρίς να λαμβάνονται υπόψη κανόνες περί σύγκρουσης δικαίων.

7.4 Αν κάποιο δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας αποφανθεί ότι κάποιο τμήμα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος VIP είναι άκυρο, παράνομο ή μη εφαρμόσιμο, τότε, το εν λόγω τμήμα θα διαχωρίζεται από τους υπόλοιπους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος VIP που θα συνεχίσουν να είναι έγκυροι και εφαρμοστέοι στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

7.5 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος VIP έχουν συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα και σε περίπτωση μετάφρασής τους σε άλλες γλώσσες, οι εν λόγω μεταφράσεις παρέχονται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης και θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

8. Ορισμοί και ερμηνεία

8.1 Οι παρακάτω όροι, όταν χρησιμοποιούνται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος VIP, θα έχουν την εξής έννοια:

«Επιλέξιμη συναλλαγή» σημαίνει (i) κάθε συναλλαγή αποστολής χρημάτων σε εμπόρους της και (ii) κάθε συναλλαγή σε κρυπτονομίσματα (όπως ορίζεται στους Όρους χρήσης υπηρεσίας κρυπτονομισμάτων Skrill). Οι παρακάτω συναλλαγές δεν θεωρούνται Επιλέξιμες συναλλαγές:

 • συναλλαγές που πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας την κάρτα σας Skrill Prepaid Mastercard, είτε για ηλεκτρονικές αγορές είτε για αγορές σε συμβατικά σημεία πώλησης,
 • συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ δικών σας λογαριασμών.

«Τρίμηνο» σημαίνει καθεμία από τις ακόλουθες τριμηνιαίες περιόδους οποιουδήποτε ημερολογιακού έτους: 1 Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου, 1 Απριλίου – 30 Ιουνίου, 1 Ιουλίου – 30 Σεπτεμβρίου, 1 Οκτωβρίου – 31 Δεκεμβρίου.

«Έμπορος της Skrill» σημαίνει κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες διεκπεραίωσης πληρωμών της Skrill για εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις για Εμπόρους της Skrill..

«Λογαριασμός Skrill» σημαίνει τον λογαριασμό ηλεκτρονικού χρήματος που σας διατίθεται σύμφωνα με τους όρους χρήσης λογαριασμού Skrill.

«Εσείς» ή «εσάς» σημαίνει εσάς, το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου ανοίγεται και τηρείται ο Λογαριασμός Skrill.

«Skrill» σημαίνει τη Skrill Limited, μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας με αριθμό μητρώου 4260907, η οποία είναι αδειοδοτημένη από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Δεοντολογίας (Financial Conduct Authority ή FCA) με βάση τους κανονισμούς περί ηλεκτρονικού χρήματος του 2011 για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος και αριθμό μητρώου 9000001.