Οροι και προϋποθεσεισ Skrill

[Έκδοση - Ιανουάριος 2020]

1. Σχετικά με τη Skrill

1.1. Skrill® είναι η εμπορική επωνυμία του Skrill Limited, μιας της Skrill Limited, μια εταιρεία που έχει συσταθεί βάσει της νομοθεσίας της Αγγλίας και της Ουαλίας με αριθμό μητρώου 4260907. Η Skrill είναι αδειοδοτημένη από την Αρχή Δεοντολογίας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Financial Conduct Authority/ FCA) με βάση τους Κανονισμούς περί Ηλεκτρονικού Χρήματος του 2011 για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος. Ο αριθμός μητρώου ηλεκτρονικού χρήματος της FCA για την εταιρεία μας είναι 900001.

2. Πεδίο εφαρμογής των παρόντων Όρων Χρήσης

2.1. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπουν το άνοιγμα, τη χρήση και το κλείσιμο του Skrill λογαριασμού σας και άλλες σχετικές υπηρεσίες πληρωμών που αναφέρονται στο παρόν. Σε συνδυασμό με οποιουσδήποτε άλλους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στους παρόντες όρους χρήσης συνιστούν την μεταξύ μας συμφωνία. Για τη χρήση επιπλέον υπηρεσιών ενδέχεται να πρέπει να αποδεχθείτε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που σας γνωστοποιούνται κατά την παραγγελία ή τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών. Συνιστούμε να εκτυπώσετε τους παρόντες όρους χρήσης ή να προβείτε στη λήψη τους και να φυλάξετε αντίγραφό τους για μελλοντική αναφορά. Οι τρέχοντες όροι χρήσης διατίθενται πάντα προς εξέταση στον ιστότοπό μας.

2.2. Ανάλογα με το είδος λογαριασμού Skrill που τηρείτε, ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις, όπως σας κοινοποιούνται σε εύθετο χρόνο. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων και των παρόντων Όρων Χρήσης, θα υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος.

3. Ο λογαριασμός σας Skrill

3.1. Ο λογαριασμός σας Skrill είναι ένας λογαριασμός ηλεκτρονικού χρήματος που σας παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε ηλεκτρονικές πληρωμές

3.2. Ο λογαριασμός σας Skrill τηρείται σε νόμισμα της επιλογής σας, το οποίο επιλέγετε από τα νομίσματα που διατίθενται κατά καιρούς από τη Skrill. Αυτό θα είναι το νόμισμα του λογαριασμού σας Skrill καθ' όλη τη διάρκεια της μεταξύ μας συμφωνίας.

3.3. Με την επιφύλαξη της ενότητας 7, το ηλεκτρονικό χρήμα που τηρείται στον λογαριασμό σας Skrill δεν έχει ημερομηνία λήξης αλλά δεν θα είναι τοκοφόρος.

3.4. Έχετε το δικαίωμα να προβαίνετε οποιαδήποτε στιγμή σε ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό σας Skrill. Ωστόσο, ενδέχεται να σας ζητηθεί να προβείτε προηγουμένως σε επαλήθευση της ταυτότητάς σας. Δεν προβλέπεται κανένα ελάχιστο ποσό ανάληψης, ωστόσο, τα χρήματα στον λογαριασμό σας Skrill πρέπει να επαρκούν για την κάλυψη κάθε ισχύουσας επιβάρυνσης ανάληψης. Κατά την υποβολή του αιτήματος ανάληψής σας, μπορείτε να επιλέξετε και τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η ανάληψη.

3.5. Οι λογαριασμοί ηλεκτρονικού χρήματος δεν είναι τραπεζικοί λογαριασμοί. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης αναγνωρίζετε ότι το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services Compensation Scheme/ FSCS) δεν ισχύει για τον λογαριασμό σας Skrill. Στην απίθανη περίπτωση πτώχευσής μας, ενδέχεται να υποστείτε απώλεια του ηλεκτρονικού χρήματος που τηρείται στο λογαριασμό σας Skrill. Ωστόσο, υποκείμεθα στην ευρωπαϊκής οδηγίας 2006/48/ΕΚ περί ηλεκτρονικού χρήματος και την εθνική νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου σκοπός των οποίων είναι να διασφαλίσουν την προστασία και τη δυνατότητα ρευστοποίησης των κατατεθειμένων χρημάτων σε λογαριασμούς ηλεκτρονικού χρήματος.

3.6. Το ηλεκτρονικό χρήμα που τηρείται σε έναν λογαριασμό Skrill ανήκει στο φυσικό ή το νομικό πρόσωπο που έχει καταχωριστεί ως δικαιούχος του λογαριασμού Skrill. Κανένα άλλο πρόσωπο πλην του δικαιούχου του λογαριασμού Skrill δεν έχει δικαιώματα επί των χρημάτων τηρούνται σε έναν λογαριασμό Skrill, εξαίρεση τις περιπτώσεις κληρονομικών δικαιωμάτων. Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε τον λογαριασμό σας Skrill σε τρίτους ή να παραχωρήσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε τρίτους οποιοδήποτε έννομο ή εύλογο συμφέρον επ' αυτού.

3.7. Ο λογαριασμός σας Skrill μπορεί να υπόκειται σε όρια προσθήκης, καταβολής και ανάληψης χρημάτων, ανάλογα με τη χώρα διαμονής σας, το καθεστώς επαλήθευσης του λογαριασμού σας Skrill και άλλους παράγοντες που εξετάζουμε κατά καιρούς, κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, για να καθορίσουμε τα εν λόγω όρια.

4. Άνοιγμα του λογαριασμού σας Skrill

4.1. Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες πληρωμής μας πρέπει πρώτα να ανοίξετε έναν λογαριασμό Skrill και να καταχωρίσετε τα στοιχεία σας στον ιστότοπό μας. Στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής, θα πρέπει να αποδεχθείτε τους παρόντες Όρους Χρήσης και τη Δήλωση για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου της εταιρείας μας, καθώς και να διαθέτετε τη δικαιοπρακτική ικανότητα να τους αποδεχθείτε. Αν ζητήσετε την παροχή επιπλέον υπηρεσιών, ενδέχεται να σας ζητηθεί να αποδεχθείτε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις.

4.2. Για τη χρήση των υπηρεσιών μας, αν είστε φυσικό πρόσωπο, πρέπει να είστε 18 ετών και άνω και, ανοίγοντας έναν λογαριασμό Skrill, επιβεβαιώνετε ότι είστε 18 ετών και άνω. Αυτό δεν ισχύει για προϊόντα για τα οποία καθορίζουμε διαφορετικά όρια ηλικίας. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε οποτεδήποτε να μας παράσχετε στοιχεία που αποδεικνύουν την ηλικία σας.

4.3. Εκτός αν έχετε λάβει ρητή έγκριση από εμάς για το άνοιγμα πρόσθετων λογαριασμών, δεν μπορείτε να ανοίξετε περισσότερους από έναν λογαριασμό Skrill.

4.4. Το άνοιγμα ενός λογαρισμού Skrill επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτό θεωρείται νόμιμο στη χώρα διαμονής σας. Ανοίγοντας έναν λογαριασμό Skrill δηλώνετε και εγγυάστε ότι το άνοιγμα του εν λόγω λογαριασμού Skrill δεν παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό που ισχύει για εσάς. Θα κληθείτε να μας καταβάλλετε το ποσό οποιασδήποτε ζημίας υφίσταται η εταιρεία μας σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της παρούσας ενότητας εκ μέρους σας

4.5. Κάθε πληροφορία που παρέχετε κατά τη διαδικασία εγγραφής ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη χρονική στιγμή πρέπει να είναι ακριβής και αληθής. Αν δεν παράσχετε τις εν λόγω πληροφορίες ή αν δεν ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες μας εντός έξι (6) μηνών από το άνοιγμα του Skrill λογαριασμού σας ή εντός οποιασδήποτε άλλης προθεσμίας που μπορεί να σας κοινοποιηθεί οποιαδήποτε μεταγενέστερη χρονική στιγμή, ενδέχεται να σας χρεώσουμε τα έξοδα διαχείρισης που εμφανίζονται στην ενότητα «Χρεώσεις» στον ιστότοπό της εταιρείας.

4.6. Δεν μπορείτε να προσθέτετε Τρόπους Πληρωμής στον λογαριασμό σας Skrill αν δεν είστε ο κατονομαζόμενος δικαιούχος του λογαριασμού για αυτόν τον Τρόπο Πληρωμής. Θεωρούμε κάθε τυχόν παραβίαση της εν λόγω απαίτησης σοβαρό παράπτωμα και κάθε τυχόν απόπειρα προσθήκης ενός Τρόπου Πληρωμής για τον οποίο δεν είστε ο κατονομαζόμενος δικαιούχος θα αντιμετωπίζεται ως αθέμιτη πράξη.

4.7. Κατά την εγγραφή σας, θα ερωτηθείτε αν σκοπεύετε να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας Skrill για προσωπικούς ή εμπορικούς σκοπούς. Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας Skrill για εμπορικούς σκοπούς, οφείλετε να μας ενημερώσετε ακόμα και αν τον χρησιμοποιείτε και για προσωπικούς σκοπούς. Αν έχετε δηλώσει ότι θα χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας Skrill μόνο για προσωπικούς σκοπούς, οφείλετε να μας ενημερώσετε αμέσως προτού τον χρησιμοποιήσετε, οποτεδήποτε στο μέλλον, για εμπορικούς σκοπούς επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Εφόσον λαμβάνετε πληρωμές για ή σε σχέση με οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα, τότε χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας Skrill για εμπορικούς σκοπούς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποφασίζουμε αν, κατά την εύλογη κρίση μας, χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας Skrill για εμπορικούς σκοπούς. Αν χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας Skrill για εμπορικούς σκοπούς, εκτός από τους παρόντες Όρους Χρήσης, θα δεσμεύστε επιπλέον από τους Όρους και Προϋποθέσεις για Εμπόρους της εταιρείας μας. Για τυχόν αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσο μια δραστηριότητα συνιστά εμπορική δραστηριότητα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

4.8. Εντός 14 ημερών από την ημερομηνία ανοίγματος του λογαριασμού σας Skrill, μπορείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας Skrill χωρίς καμία επιβάρυνση επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Ωστόσο, αν έχετε προσθέσει χρήματα στον λογαριασμό σας Skrill, ενδέχεται να σας ζητηθεί να υποβάλλετε κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης προκειμένου καταστεί δυνατή η ανάληψη των χρημάτων σας. Δεν θα γίνεται καμία επιστροφή για συναλλαγές και έξοδα συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν πριν από το κλείσιμο του λογαριασμού σας Skrill (συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών που δεν μπορούν να ανακληθούν και διενεργήθηκαν αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί πριν από το κλείσιμο του λογαριασμού σας Skrill).

5. Διαχείριση του λογαριασμού σας Skrill

5.1. Οφείλετε να διασφαλίσετε ότι τα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στον λογαριασμό σας Skrill είναι πάντοτε ακριβή και ενημερωμένα και δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από τη σχετική παράλειψή σας. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε ανά πάσα στιγμή να επιβεβαιώσετε την ακρίβεια των στοιχείων σας ή να μας παράσχετε σχετικά έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

5.2. Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να σας αποστείλουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιουσδήποτε άλλους τρόπους αναφέρονται στην ενότητα 18 πληροφορίες ή κοινοποιήσεις σχετικά με τον λογαριασμό σας Skrill. Οφείλετε να ελέγχετε τακτικά την εύρυθμη λειτουργία του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή άλλων τρόπων επικοινωνίας που έχετε καταχωρήσει στον λογαριασμό σας Skrill, καθώς και να ανακτάτε και να διαβάζετε εγκαίρως τα μηνύματα που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας Skrill. Δεν θα υπέχουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από την αδυναμία σας να το πράξετε.

5.3. Κάθε προσθήκη χρημάτων, ληφθείσα πληρωμή, αποστολή πληρωμής και ανάληψη χρημάτων εμφανίζεται στο ιστορικό ηλεκτρονικών συναλλαγών σας με την ημερομηνία λήψης ή αποστολής (η ημερομηνία αξίας για τη χρέωση ή πίστωση), τα έξοδα που χρεώθηκαν και, κατά περίπτωση, τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε. Κάθε συναλλαγή έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό συναλλαγής, το οποίο εμφανίζεται στο ιστορικό συναλλαγών. Δεν θα προβαίνουμε σε καμία μεταβολή ή τροποποίηση των πληροφοριών που εμφανίζονται το ιστορικό ηλεκτρονικών συναλλαγών σας. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας σε σχέση με μια συγκεκριμένη συναλλαγή, θα πρέπει να μας αναφέρετε το αναγνωριστικό της εν λόγω συναλλαγής. Πρέπει να ελέγχετε το υπόλοιπο του Λογαριασμού σας Skrill και το ιστορικό συναλλαγών ανά τακτικά χρονικά διαστήματα. Θα πρέπει να αναφέρετε κάθε παρατυπία ή να διευκρινίζετε κάθε ζήτημα το συντομότερο δυνατόν επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

5.4. Θα σας αποστέλλουμε ειδοποίηση μέσω ηλεκτρινικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που χρησιμοποιήσατε όταν κάνατε την εγγραφή του λογαριασμού σας Skrill (όπως ενημερώνεται κατά καιρούς από εσάς), κάθε μήνα για να σας υπενθυμίσουμε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Skrill και να κάνετε λήψη ή/και να εκτυπώνετε αντίγραφο του ιστορικού συναλλαγών σας.

5.5. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 παρακάτω και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 9.5(A), προκειμένου να εγείρετε αξίωση για την επιστροφή χρημάτων για μια μη εξουσιοδοτημένη ή εσφαλμένα εκτελεσμένη συναλλαγή πληρωμής στον λογαριασμό σας Skrill, πρέπει να μας ενημερώσετε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αφού υποπέσει στην αντίληψή σας η μη εξουσιοδοτημένη ή εσφαλμένη συναλλαγή και σε καμία περίπτωση μετά την έλευση δεκατριών (13) μηνών μετά την ημερομηνία χρέωσης της συναλλαγής.

6. Προστασία της ασφάλειας του λογαριασμού σας Skrill

6.1. Οφείλετε να λαμβάνετε πάντοτε κάθε εύλογο μέτρο για την προστασία του κωδικού πρόσβασης καθώς και κάθε άλλου χαρακτηριστικού ασφαλείας του λογαριασμού σας Skrill και να μην τον γνωστοποιείτε ποτέ σε κανένα άλλο πρόσωπο. Το προσωπικό μας δεν θα σας ζητήσει ποτέ να γνωστοποιήσετε, σε εμάς ή σε τρίτους, τον κωδικό πρόσβασής σας. Κάθε μήνυμα που λαμβάνετε ή ιστότοπο που επισκέπτεστε που σας ζητά τον κωδικό πρόσβασής σας ή άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας, πλην του ιστότοπου της Skrill ή κάποιας πύλης πληρωμών της Skrill στον ιστότοπο ενός εμπόρου, θα πρέπει να μας αναφέρεται. Αν δεν είστε σίγουροι αν ένας ιστότοπος είναι αυθεντικός, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Συνιστούμε να αλλάζετε τακτικά τον κωδικό πρόσβασής σας (τουλάχιστον κάθε τρεις (3) έως έξι (6) μήνες) προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος παραβίασης της ασφάλειας του λογαριασμού σας Skrill. Συνιστούμε επίσης να μην επιλέγετε κωδικούς πρόσβασης οι οποίοι είναι εύκολο να πιθανολογηθούν από πληροφορίες που κάποιο πρόσωπο ίσως γνωρίζει ή έχει συλλέξει σχετικά με εσάς ή κωδικούς πρόσβασης που σημαίνουν κάτι. Πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 9.Α, δεν πρέπει να επιτρέπετε ποτέ σε άλλα πρόσωπα να έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό σας Skrill ή να σας παρακολουθούν όταν συνδέεστε στον λογαριασμό σας Skrill. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με τις διαδικασίες ασφαλείας που σας κοινοποιούμε κατά καιρούς.

6.2. Αν αντιληφθείτε ή υποπτεύεστε ότι τα στοιχεία σύνδεσης, ο κωδικός πρόσβασης ή άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας του λογαριασμού σας Skrill έχουν απολεσθεί, κλαπεί, ιδιοποιηθεί, χρησιμοποιηθεί χωρίς έγκριση ή παραβιαστεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, συνιστούμε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Οφείλετε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αμέσως μόλις αντιληφθείτε την απώλεια, κλοπή, ιδιοποίηση ή μη εγκεκριμένη χρήση του λογαριασμού σας Skrill, των στοιχείων σύνδεσής σας, του κωδικού πρόσβασής σας ή άλλων χαρακτηριστικών ασφαλείας. Κάθε αδικαιολόγηση καθυστέρηση ενημέρωσή μας μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την ασφάλεια του λογαριασμού σας Skrill αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει στο να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες στο βαθμό που η εν λόγω καθυστέρηση οφείλεται σε σκόπιμη ή βαριά αμέλεια. Αν υποπτευτείτε ότι κάποιο άλλο πρόσωπο έχει αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό σας Skrill, θα πρέπει επίσης να επικοινωνήσετε με την αστυνομία και να αναφέρετε το γεγονός.

6.3. Αν έχουμε βάσιμες υποψίες ότι η ασφάλεια του λογαριασμού σας Skrill ή κάποια από τα χαρακτηριστικά ασφάλειάς του έχουν παραβιαστεί ή ότι έχει γίνει μη εγκεκριμένη ή αθέμιτη χρήση του λογαριασμού σας, ενδέχεται να αναστείλουμε ή να περιορίσουμε με άλλο τρόπο τη λειτουργία του λογαριασμού σας Skrill. Θα σας γνωστοποιούμε εκ των προτέρων κάθε αναστολή ή περιορισμό, καθώς και τους λόγους της εν λόγω αναστολής ή του περιορισμού ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, αμέσως μετά την αναστολή ή τον περιορισμό εκτός αν αυτό θα έθετε σε κίνδυνο τα εύλογα συμφέροντα ασφαλείας μας ή αν αυτή η γνωστοποίηση κρίνεται παράνομη.. Θα προβούμε σε άρση της αναστολή ή/και του περιορισμού το συντομότερο δυνατόν αφού παύσουν πλέον να υφίστανται οι λόγοι για την εν λόγω αναστολή ή/και τον περιορισμό.

6.4. Αν πιστεύουμε ότι ο λογαριασμό σας Skrill έχει εκτεθεί σε κίνδυνο απάτης ή συνιστά κίνδυνο για την ασφάλειά μας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με τον ταχύτερο και ασφαλέστερο τρόπο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε γνωστοποιήσει προκειμένου να σας ενημερώσουμε τι πρέπει να κάνετε για να μας βοηθήσετε στην αντιμετώπιση του εν λόγω κινδύνου.

6.5. Οφείλετε να λαμβάνεται κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίσετε ότι ο λογαριασμός ή οι λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας είναι ασφαλείς, καθώς και ότι μόνο εσείς έχετε πρόσβαση σε αυτούς, καθώς η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση κωδικών πρόσβασης ή για επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την ασφάλεια του λογαριασμού σας Skrill. Σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε καταχωρισμένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους λογαριασμούς σας Skrill, οφείλετε να επικοινωνήσετε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αφότου αντιληφθήκατε την εν λόγω παραβίαση με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών καθώς και με τον φορέα που σας παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6.6. Ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείτε κάποιον δημόσιο, κοινόχρηστο ή τον δικό προσωπικό υπολογιστή για να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Skrill, οφείλετε να διασφαλίζετε πάντοτε ότι τα στοιχεία σύνδεσής σας δεν αποθηκεύονται, μόνιμα ή προσωρινά, ή καταγράφονται με άλλο τρόπο από το πρόγραμμα περιήγησής. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ποτέ λειτουργίες που επιτρέπουν την αποθήκευση στοιχείων σύνδεσης ή κωδικών πρόσβασης από τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε.

6.7. Τυχόν πρόσθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχουν επιπλέον απαιτήσεις ασφαλείας και οφείλετε να ενημερώνεστε για τις εν λόγω απαιτήσεις, όπως σας κοινοποιούνται.

7. Κλείσιμο του λογαριασμού σας Skrill

7.1. Μπορείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας Skrill οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Τυχόν έξοδα που συνδέονται με την καθημερινή διαχείριση αδρανών λογαριασμών, θα συνεχίζουν να χρεώνονται και μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας. Η παρούσα διάταξη θα παραμείνει σε ισχύ και μετά την καταγγελία της μεταξύ μας σχέσης.

7.2. Αν ο λογαριασμός σας Skrill έχει υπόλοιπο κατά το κλείσιμό του, θα σας ζητήσουμε να προβείτε σε ανάληψη του υπολοίπου σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, κατά τη διάρκεια του οποίου θα έχετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας αποκλειστικά και μόνο για την ανάληψη του υπολοίπου σας. Μετά την παρέλευση του εν λόγω χρονικού διαστήματος δεν θα έχετε δυνατότητα πρόσβασης στον λογαριασμό σας αλλά θα μπορείτε να προβείτε σε ανάληψη του υπολοίπου σας επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για να ζητήσετε να λάβετε το υπόλοιπό σας με όποιον τρόπο είναι εύλογα αποδεκτός από εμάς. Για ένα χρονικό διάστημα έξι ετών από την ημερομηνία κλεισίματος του λογαριασμού σας Skrill, εφόσον επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ιστορικό των συναλλαγών σας μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών και να ζητήσετε τις εν λόγω πληροφορίες. Ωστόσο, συνιστούμε να προβείτε στην ανάληψη του υπολοίπου σας το συντομότερο δυνατόν καθώς δεν θα σας αποφέρει τόκους για όσο διάστημα παραμένει στον λογαριασμό σας Skrill. Οι υποχρεώσεις σας όσον αφορά την προστασία της ασφάλεια του λογαριασμού σας Skrill, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 6, θα παραμείνουν σε ισχύ.

7.3. Διατηρούμε το δικαίωμα διενέργειας οποιωνδήποτε απαραίτητων ελέγχων για δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, απάτης ή άλλες παράνομες δραστηριότητες, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τυχόν επιστροφές χρημάτων σε εσάς μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας Skrill.

8. Προσθήκη χρημάτων

8.1. Για να προσθέσετε χρήματα στον λογαριασμό σας, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Skrill και ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες. Ενδεχομένως να εμφανιστεί μια σειρά διαφορετικών τρόπων προσθήκης χρημάτων, ανάλογα με τους τρόπους πληρωμής που έχετε προσθέσει στον λογαριασμό σας Skrill, καθώς και τους τρόπους πληρωμής που διατίθενται στη χώρα διαμονής σας. Οι τρόποι προσθήκης χρημάτων είναι υπηρεσίες πληρωμής που παρέχονται από τρίτα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (για παράδειγμα, τον εκδότη της κάρτας πληρωμής που χρησιμοποιείτε για την προσθήκη χρημάτων ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών άμεσης τραπεζικής εξυπηρέτησης) και δεν περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες που παρέχουμε. Δεν εγγυόμαστε τη χρήση οποιουδήποτε συγκεκριμένου διαθέσιμου τρόπου προσθήκης χρημάτων και ενδέχεται να τροποποιήσουμε ή και να διακόψουμε οποιαδήποτε στιγμή την αποδοχή οποιουδήποτε συγκεκριμένου τρόπου προσθήκης χρημάτων χωρίς την εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στην ενότητα 17. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 8.7 παρακάτω, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν πληρωμές που πραγματοποιούνται για την προσθήκη των χρημάτων μέχρι να τη λήψη των χρημάτων.

8.2. Προκειμένου να διασφαλιστεί η δέουσα έγκριση μιας συναλλαγής προσθήκης χρημάτων, ενδέχεται να σας ζητηθεί να απαντήσετε σε ορισμένες ερωτήσεις ασφαλείας ή να προβείτε σε άλλες ενέργειες που εύλογα απαιτούνται από εμάς ή από τον πάροχο υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για την προσθήκη χρημάτων στον λογαριασμό σας Skrill .

8.3. Αν επιλέξετε την προσθήκη χρημάτων χρησιμοποιώντας έναν τρόπο πληρωμής που μπορεί να υπόκειται σε δικαίωμα διεκδίκησης επιστροφής χρημάτων («Αντιστροφή χρέωσης») όπως (ενδεικτικά) με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή άμεση χρέωση, δηλώνετε ότι δεν θα ασκήσετε το εν λόγω δικαίωμα αντιστροφής χρέωσης παρά μόνο σε περίπτωση μη εγκεκριμένης χρήσης του τρόπου πληρωμής ή παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης από εμάς, η οποία μπορεί να σας παρέχει δικαίωμα επιστροφής του ποσού που προσθέσατε. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να αντιστρέψετε την χρέωση οποιασδήποτε συναλλαγής προσθήκης χρημάτων ή να επιτρέψετε την αντιστροφή της χρέωσης οποιασδήποτε συναλλαγής προσθήκης χρημάτων για λόγους για τους οποίους δεν φέρουμε καμία ευθύνη όπως, ενδεικτικά, διαφορές με εμπόρους που αφορούν τη μη παράδοση αγαθών ή μη παροχή υπηρεσιών ή ανεπαρκούς υπολοίπου στον λογαριασμού του επιλεγμένου μέσου πληρωμής. Διατηρούμε το δικαίωμα χρέωσης τυχόν επιβαρύνσεων και εξόδων που προκύπτουν σε σχέση με την εν λόγω αντιστροφή χρέωσης, καθώς και κάθε ενέργεια στην οποία προβαίνουμε για την αμφισβήτηση της εν λόγω χρέωσης. Ενδέχεται, επίσης, να σας χρεώσουμε τα έξοδα αντιστροφής πληρωμής που εμφανίζονται στην ενότητα «Χρεώσεις» στον ιστότοπό μας.

8.4. Μπορείτε επίσης να επιτρέψετε σε κάποιον έμπορο στον οποίο επιθυμείτε να πραγματοποιείτε πληρωμές σε τακτική βάση (π.χ. για μια συνδρομητική υπηρεσία) να χρεώνει τον λογαριασμό σας Skrill για κάθε περιοδική πληρωμή. Στην περίπτωση αυτή, μας εξουσιοδοτείτε να προβαίνουμε σε χρέωση κάθε επόμενης πληρωμής με τον τρόπο πληρωμής (π.χ. την πιστωτική κάρτα ή τον τραπεζικό λογαριασμό σας) που χρησιμοποιήσατε για να κάνετε την αρχική πληρωμή, Για την ακύρωση περιοδικών πληρωμών στο μέλλον, πρέπει (α) να επικοινωνήσετε μαζί μας και (β) να ενημερώσετε τον έμπορο από τον οποίο αγοράσατε τα αγαθά ή τις υπηρεσίες ότι έχετε προβεί σε ακύρωσης της περιοδικής πληρωμής. Δεν πρέπει να προβαίνετε σε ακύρωση ή αντιστροφή περιοδικών συναλλαγών αυτού του είδους επικοινωνώντας απλώς με τον εκδότη/ τον πάροχο του τρόπου πληρωμής (π.χ. τον εκδότη της πιστωτική σας κάρτας ή την τράπεζά σας) χωρίς να ακολουθήσετε τη διαδικασία ακύρωσης που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο 8.4. Σύμφωνα με την παράγραφο 8.5, δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν περιοδικές πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν προτού μας κοινοποιήσετε την εν λόγω ακύρωση και, αν το υπόλοιπο του λογαριασμού σας Skrill καταστεί αρνητικό εξαιτίας των εν λόγω πληρωμών, θα είστε υπόχρεοι για την επιστροφή του εν λόγω ποσού.

8.5. Θα προβαίνουμε στην επιστροφή οποιωνδήποτε προηγούμενων περιοδικών πληρωμών εκτελούνται με πρωτοβουλία του εμπόρου ή μέσω αυτού εφόσον (α) η αρχική εξουσιοδότηση που παρείχατε, σε εμάς ή τον έμπορο, δεν προσδιόριζε το ακριβές ποσό της πληρωμής και (β) το ποσό της πληρωμής υπερβαίνει το ποσό που θα αναμένατε εύλογα λαμβάνοντας υπ' όψιν τις προηγούμενες πληρωμές σας και τις περιστάσεις της υπόθεσης. Θα πρέπει να ζητήσετε την εν λόγω επιστροφή εντός οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία της χρέωσης του ποσού στον λογαριασμό σας Skrill. Συμφωνείτε να μας παρέχετε κάθε εύλογα απαραίτητη πληροφορία προκειμένου να εξακριβώσουμε αν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής χρημάτων που παρατίθενται στην παρούσα παράγραφο 8.5. Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη ενός αιτήματος επιστροφής χρημάτων ή, κατά περίπτωση, τη λήψη κάθε περαιτέρω πληροφορίας που σας έχει ζητηθεί, θα προβαίνουμε στην επιστροφή ολόκληρου του ποσού της πληρωμής ή σε γνωστοποίηση των αντικειμενικών λόγων για τους οποίους αρνούμαστε την επιστροφή της πληρωμής επισημαίνοντας ότι έχετε το δικαίωμα παραπομπής του θέματος στην Υπηρεσία του Διαμεσολαβητή για Θέματα Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (Financial Ombudsman Service) (για σχετικές πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 21) αν δεν αποδέχεστε τους αντικειμενικούς λόγους που σας γνωστοποιήθηκαν.

8.6. Σε περίπτωση που μια αντιστροφή ή ακύρωση μιας συναλλαγής προσθήκης χρημάτων έχει ως αποτέλεσμα να καταστεί αρνητικό το υπόλοιπο στον λογαριασμό σας Skrill, θα σας ζητηθεί να καλύψετε το εν λόγω αρνητικό υπόλοιπο με την προσθήκη επαρκούς χρηματικού ποσού στον λογαριασμό σας Skrill. Τυχόν παράλειψη να προβείτε στην προαναφερόμενη προσθήκη συνιστά παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης. Η κάλυψη του αρνητικού υπολοίπου καθίσταται άμεσα πληρωτέα χωρίς ειδοποίηση. Διατηρούμε πάντοτε το δικαίωμα να αποστέλλουμε υπενθυμίσεις ή να λαμβάνουμε άλλα μέτρα είσπραξης οφειλών όπως, ενδεικτικά, η ανάθεση σε εισπρακτικές εταιρείες ή δικηγόρους ή η διεκδίκηση της οφειλής με ένδικα μέσα. Διατηρούμε το δικαίωμα χρέωσης των δαπανών που εύλογα προκύπτουν σε σχέση με οποιαδήποτε είσπραξη ή διεκδίκηση οφειλών.

8.7. Τα χρήματα που προστίθενται θα πιστώνονται στον λογαριασμό σας Skrill μετά τη λήψη τους από εμάς. Κάποιες συναλλαγές προσθήκης χρημάτων, όπως αυτές που πραγματοποιούνται με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, άμεση χρέωση ή υπηρεσία άμεσης τραπεζικής εξυπηρέτησης, θα πιστώνονται άμεσα στον λογαριασμό σας Skrill, ωστόσο, υπόκεινται σε ακύρωση σε περίπτωση που το πραγματικό ποσό των χρημάτων δεν έχει ληφθεί από εμάς εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, οπότε, θα προβαίνουμε σε αφαίρεση του ποσού της ακυρωθείσας συναλλαγής από το υπόλοιπο του λογαριασμού σας Skrill. Αν το υπόλοιπο του λογαριασμού σας Skrill δεν επαρκεί, διατηρούμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε την κάλυψή του από εσάς.

8.8. Για τους σκοπούς μιας συναλλαγής προσθήκης χρημάτων μέσω κάποιου τρόπου πληρωμής, είμαστε εκδότες ηλεκτρονικού χρήματος και θα εκδίδουμε ηλεκτρονικό χρήμα σε αντάλλαγμα του προστιθέμενου χρηματικού ποσού. Δεν θα ενεργούμε ως πάροχος υπηρεσιών πληρωμής όταν λαμβάνουμε χρηματικά ποσά αυτού του ειδους.

8.9. Δεν πρέπει να προβαίνετε σε προσθήκη χρημάτων μέσω κάποιου τρόπου πληρωμής αν δεν είστε ο κατονομαζόμενος δικαιούχος του εν λόγω τρόπου πληρωμής. Θεωρούμε κάθε τυχόν παραβίαση της εν λόγω απαίτησης σοβαρό παράπτωμα και κάθε τυχόν απόπειρα χρήσης ενός Τρόπου Πληρωμής για τον οποίο δεν είστε ο κατονομαζόμενος δικαιούχος θα αντιμετωπίζεται ως αθέμιτη πράξη.

8.10. Οι προσθήκες χρημάτων υπόκεινται σε όρια λόγω απαιτήσεων ασφαλείας και νομικών απαιτήσεων. Τα εν λόγω όρια καθορίζονται δυναμικά ανάλογα με το καθεστώς επαλήθευσής σας και τον τρόπο προσθήκης χρημάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Πρέπει να γνωρίζετε ότι, ανάλογα με το καθεστώς επαλήθευσής σας, τα όρια προσθήκης σας μπορεί να είναι υψηλότερα από τα όρια ανάληψης ή συναλλαγής σας. Αυτά τα όρια διατίθενται προς έλεγχο ανά πάσα στιγμή στη σχετική ενότητα στο προφίλ του λογαριασμού σας Skrill.

8.11. Οι προσθήκες χρημάτων επιβαρύνονται με έξοδα, όπως έξοδα μετατροπής νομισμάτων (κατά περίπτωση). Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 13.

8.12. Δεν πρέπει να προσθέτετε ποσά χρησιμοποιώντας μετρητά. Με την επιφύλαξη της διεκδίκησης περαιτέρω αποζημίωσης, εάν μας ζητηθεί να προβούμε σε οποιεσδήποτε ενέργειες σε σχέση με τον Skrill λογαριασμό σας λόγω μιας φόρτισης που πραγματοποιήσατε με μετρητά, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τα έξοδα διαχείρισης που εμφανίζονται στην ενότητα «Χρεώσεις» στον ιστότοπό μας.

9. Αποστολή πληρωμών

9.1. Για να αποστείλετε μια πληρωμή πρέπει να εγκρίνετε την πληρωμή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασής σας. Ενδέχεται επίσης να σας κάνουμε πρόσθετες ερωτήσεις ασφαλείας που σχετίζονται με εσάς ή τον λογαριασμό σας Skrill. Αν ο λογαριασμός σας Skrill προστατεύεται με πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, όπως διακριτικά κωδικού πρόσβασης, πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες που σας παρέχονται μαζί με τα εν λόγω πρόσθετα μέτρα ασφαλείας. Αν η δυνατότητα πραγματοποίησης μαζικών πληρωμών είναι ενεργοποιημένη στον λογαριασμό σας Skrill, η διαδικασία για την πραγματοποίηση τέτοιων πληρωμών θα γνωστοποιείται στο σχετικό εγχειρίδιο ενσωμάτωσης.

9.2. Κάθε αποδέκτης μιας πληρωμής που επιθυμείτε να αποστείλετε μέσω της εταιρείας μας πρέπει να διαθέτει κάποιο έγκυρο μέσο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την ταυτοποίησή του. Για τις περισσότερες υπηρεσίες μας αυτό το μέσο ταυτοποίησης θα είναι μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο, ενδέχεται να σας ζητηθούν πρόσθετα μέσα ταυτοποίησης για τις υπόλοιπες υπηρεσίες μας.

9.3. Αν σας ζητηθεί να παράσχετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποδέκτη ή κάποιο άλλο μέσο ταυτοποίησης, κατά περίπτωση, πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να πληκτρολογήσετε σωστά τα ακριβή στοιχεία του προσώπου στο οποίο επιθυμείτε να αποστείλετε χρήματα. Τα εν λόγω στοιχεία χρησιμοποιούνται ως μοναδικό αναγνωριστικό για τον προσδιορισμό του αποδέκτη της πληρωμής που μας δίνετε εντολή να διεκπεραιώσουμε. Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που παρέχετε μαζί με το μέσο ταυτοποίησης του αποδέκτη ενδέχεται να μην ληφθούν υπ' όψιν και δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα πληκτρολόγησης κατά την καταχώριση του μέσου ταυτοποίησης του αποδέκτη.

9.4. Αν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποδέκτη είναι καταχωρισμένη σε εμάς, τα χρήματα θα πιστωθούν αμέσως στον λογαριασμό Skrill που συνδέεται με την εν λόγω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μόλις τα χρήματα πιστωθούν στον λογαριασμό Skrill του αποδέκτη, η συναλλαγή καθίσταται μη αναστρέψιμη.

9.5. Αν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι καταχωρισμένη σε εμάς, θα αποστείλουμε ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εν λόγω διεύθυνση με οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διεκδίκησης και λήψης της πληρωμής. Αν ο αποδέκτης δεν διεκδικήσει την πληρωμή εντός 14 ημερών, η συναλλαγή θα ακυρωθεί και τα χρήματα θα σας επιστραφούν. Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε τη συναλλαγή οποτεδήποτε πριν από την πίστωση των χρημάτων στον λογαριασμό Skrill του αποδέκτη. Για να ακυρώσετε μια συναλλαγή, πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Skrill, να εντοπίσετε τη σχετική συναλλαγή στο ιστορικό συναλλαγών σας και να επιλέξετε «Ακύρωση».

9.6. Μπορείτε να πραγματοποιείτε περιοδικές πληρωμές ορίζοντας μια εντολή περιοδικής πληρωμής στον λογαριασμό σας Skrill. Μπορείτε να ακυρώσετε οποτεδήποτε την εντολής περιοδικής πληρωμής σας για μελλοντικές πληρωμές, αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Skrill και τη διαγράψετε. Δεν θα έχετε καμία δυνατότητα ακύρωσης συναλλαγών που έχουν ήδη πιστωθεί σε έναν αποδέκτη.

9.7. Οι προσθήκες χρημάτων υπόκεινται σε όρια λόγω απαιτήσεων ασφαλείας και νομικών απαιτήσεων. Τα όρια αυτά καθορίζονται δυναμικά ανάλογα με το καθεστώς επαλήθευσής σας. Αυτά τα όρια διατίθενται ανά πάσα στιγμή προς έλεγχο στο προφίλ του λογαριασμού σας Skrill. Οφείλετε να διασφαλίζετε ότι τα όριά σας επαρκούν για την κάλυψη της πληρωμής που σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε, καθώς και κάθε ισχύουσα επιβάρυνση, όπως έξοδα εξυπηρέτησης και έξοδα μετατροπής νομισμάτων. Πρέπει να γνωρίζετε ότι ο αποδέκτης μιας πληρωμής μπορεί επίσης να υπόκειται σε όρια δαπανών και ανάληψης και το γεγονός αυτό μπορεί να επηρεάσει την πρόσβαση του αποδέκτη στα χρήματα που σκοπεύετε να αποστείλετε.

9.8. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην εκτέλεση μιας πληρωμής που μας έχετε αναθέσει, μπορείτε να ζητήσετε να επικοινωνήσουμε με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμής του αποδέκτη και να ζητήσουμε να προβεί στη σχετική πίστωση όπως αν είχε ληφθεί την ημέρα που έπρεπε να ληφθεί..

9.9. Η αποστολή πληρωμών επιβαρύνεται με έξοδα, όπως έξοδα μετατροπής νομισμάτων (κατά περίπτωση), ανάλογα με το είδος της πληρωμής που πραγματοποιείτε και τον τύπο λογαριασμού Skrill που κατέχετε. Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 13.

9.A Τρίτοι πάροχοι

9.A.1. Τρίτος πάροχος λέγεται ο πάροχος υπηρεσιών που επιτρέπεται από τον νόμο να πραγματοποιεί πληρωμές από τον λογαριασμό σας εξ ονόματός σας και να σας παρέχει υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού, εφόσον ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες σας και τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις. Μπορείτε να ελέγξετε εάν ο πάροχος είναι εξουσιοδοτημένος στις πληροφορίες που σας δίνει σχετικά με τις υπηρεσίες που θα σας παράσχει.

9.A.2. Θα διαχειριζόμαστε τυχόν οδηγίες από έναν τρίτο πάροχο σαν να προέρχονται από εσάς και θα εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της παρούσας συμφωνίας. Αν συγκατατεθείτε στην πρόσβαση ενός τρίτου παρόχου σε πληροφορίες που αφορούν τον λογαριασμό σας, θα θεωρήσουμε δεδομένο ότι συγκατατίθεστε στην πρόσβασή του όσο συχνά ο τρίτος πάροχος αιτείται την εν λόγω πρόσβαση.

9.A.3. Αν παράσχετε τα στοιχεία ασφαλείας σας σε κάποιον που δεν είναι τρίτος πάροχος, θα θεωρήσουμε δεδομένο ότι εσείς είστε αυτός(-ή) που μας εξουσιοδοτεί να παρέχουμε πρόσβαση στον λογαριασμό σας, θα εκτελούμε τις πληρωμές σύμφωνα με τις οδηγίες του εν λόγω τρίτου μέρους σαν να έχουν εγκριθεί από εσάς και δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που υφίσταστε λόγω καταχρηστικής χρήσης ή γνωστοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον λογαριασμό σας από το εν λόγω τρίτο μέρος.

9.A.4. Μπορεί να αρνηθούμε την πρόσβαση στον Skrill λογαριασμό σας σε κάποιον τρίτο πάροχο, αν ανησυχούμε για τυχόν μη εγκεκριμένη ή δόλια πρόσβαση εκ μέρους του εν λόγω τρίτου παρόχου. Πριν το πράξουμε αυτό, θα σας κοινοποιήσουμε την απόφασή μας και θα εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους πάρθηκε, εκτός εάν αυτό δεν είναι εύλογα εφικτό, οπότε θα σας ενημερώσουμε σχετικά αμέσως μετά. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώνουμε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε παράσχει. Δεν θα σας κοινοποιούμε τους σχετικούς λόγους, όταν η εν λόγω απόφαση θέτει σε κίνδυνο τα εύλογα μέτρα ασφαλείας μας ή αν κρίνεται παράνομο καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο.

Αν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε παράσχει σε έναν τρίτο πάροχο για την πρόσβασή του στον λογαριασμό σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τον εν λόγω τρίτο πάροχο.

9.A.5.Αν πιστεύετε ότι μια πληρωμή πραγματοποιήθηκε εσφαλμένα ή είναι μη εγκεκριμένη, οφείλετε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό, ακόμη και όταν χρησιμοποιείτε κάποιον τρίτο πάροχο. Αν ζητήσετε από έναν τρίτο πάροχο να αιτηθεί μια πληρωμή και δεν το πράξει, εμείς δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τη μη πραγματοποίηση της πληρωμής σας. Μετά τη δρομολόγηση μιας πληρωμής από έναν τρίτο πάροχο, δεν μπορείτε κανονικά να την ακυρώσετε.

10. Λήψη χρημάτων

10.1. Αν λάβετε χρήματα στον λογαριασμό σας Skrill, θα σας αποστείλουμε ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα εμφανίζουμε τη συναλλαγή «Λήψη χρημάτων» στο ιστορικό συναλλαγών σας, μαζί με την ημερομηνία λήψης (ημερομηνία αξίας για την πίστωση), τα έξοδα που χρεώθηκαν και, κατά περίπτωση, τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε. Κάθε συναλλαγή έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό συναλλαγής, το οποίο εμφανίζεται στο ιστορικό συναλλαγών. Δεν θα προβαίνουμε σε καμία μεταβολή ή τροποποίηση των πληροφοριών που εμφανίζονται στο ιστορικό ηλεκτρονικών συναλλαγών σας. Οφείλετε να προβαίνετε σε συμφωνία των εισερχόμενων πληρωμών με τα δικά σας αρχεία.

10.2. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η λήψη χρημάτων στον λογαριασμό σας Skrill δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι οι εν λόγω συναλλαγές δεν μπορούν να αντιστραφούν. Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αντιστροφή μιας πληρωμής αν ο πληρωτής ή η τράπεζα ή ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμής του πληρωτή έχει προβεί σε αντιστροφή ή ακύρωση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (ή είναι εύλογα πιθανό να προβεί σε αντιστροφή ή ακύρωση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο) μιας προσθήκης χρημάτων ή άλλης πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση της εν λόγω πληρωμής προς εσάς.

10.3. Αν κάποιο πρόσωπο έχει λάβει μια ειδοποίηση πληρωμής από εμάς που το ενημερώνει ότι κάποιος του έχει αποστείλει χρήματα σε μια μη καταχωρισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η πληρωμή δεν θα πιστωθεί στον λογαριασμό του μέχρι τη διεκδίκησή της σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μέχρι τότε, δεν θα υφίσταται καμία συμβατική σχέση ή σχέση θεματοφυλακής μεταξύ της εταιρείας μας και του αποδέκτη της πληρωμής. Τα χρήματα παραμένουν στην κατοχή του αποστολέα.

10.4. Η λήψη πληρωμών επιβαρύνεται με έξοδα, όπως έξοδα μετατροπής νομισμάτων, ανάλογα με το είδος της πληρωμής που λαμβάνετε και τον τύπο λογαριασμού Skrill που κατέχετε. Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 13.

11. Απαγορευμένες συναλλαγές

11.1. Απαγορεύεται αυστηρά η αποστολή ή λήψη πληρωμών ως αμοιβή για την πώληση ή τη διάθεση: προϊόντων καπνού, συνταγογραφούμενων φαρμάκων, ναρκωτικών ουσιών και σύνεργων χρήσης ναρκωτικών, όπλων (όπως, ενδεικτικά, μαχαίρια, περίστροφα, πυροβόλα όπλα ή πυρομαχικά), αποκωδικοποιητών καλωδιακών και δορυφορικών τηλεοπτικών καναλιών, υλικού που υποδαυλίζει τη βία, το μίσος και τον ρατσισμό ή που θεωρείτε άσεμνο, ταυτοτήτων και αδειών που εκδίδονται από κρατικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων απομιμήσεων αυτών, ειδών νεωτερισμού, καθώς και παραποιημένων προϊόντων (μαϊμούδες), μη αδειοδοτημένων ή παράνομων λαχείων ή υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών (όπως, ενδεικτικά, η χρήση παράνομων γραφείων τυχερών παιχνιδιών ή η συμμετοχή σε αυτά), αδήλωτων φιλανθρωπικών υπηρεσιών, ειδών που ενθαρρύνουν ή διευκολύνουν τη διεξαγωγή παράνομων δραστηριοτήτων, προπληρωμένων χρεωστικών καρτών ή άλλων καρτών αποθηκευμένης αξίας που δεν συνδέονται με συγκεκριμένο έμπορο και δεν προορίζονται αποκλειστικά για την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών, προϊόντων ή υπηρεσιών επεξεργασίας ή είσπραξης πληρωμών τρίτων, πολυεπίπεδων συστημάτων εμπορικής προώθησης, συστημάτων πωλήσεων τύπου πυραμίδας, συστημάτων τύπου Ponzi, συστημάτων τύπου matrix ή άλλων συστημάτων γρήγορου πλουτισμού ή επενδυτικών προγραμμάτων υψηλής απόδοσης, αγαθών και υπηρεσιών που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, τυχερών παιχνιδιών χωρίς κωδικό/ με εσφαλμένο κωδικό, καθώς και για την πραγματοποίηση πληρωμών για χρονομεριστικές μισθώσεις ή κρατήσεις ακινήτων (On and Off Plan). Διατηρούμε το δικαίωμα να προσθέτουμε, κατά την αποκλειστική διακριτικής μας ευχέρεια, κατηγορίες απαγορευμένων συναλλαγών στους παρόντες όρους χρήσης ή σε οποιαδήποτε πολιτική αποδεκτής χρήσης δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας.

11.2. Απαγορεύεται αυστηρά η πραγματοποίηση πληρωμών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προσφέρουν παράνομες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών όπως (ενδεικτικά) παράνομα αθλητικά στοιχήματα, παιχνίδια καζίνο και παιχνίδια πόκερ, καθώς και η λήψη πληρωμών από τέτοια πρόσωπα. Αν πιστεύουμε ότι χρησιμοποιείτε ή έχετε χρησιμοποιήσει, άμεσα ή έμμεσα, τον λογαριασμό σας Skrill για ή σε σχέση με συναλλαγές παράνομων παιχνιδιών, μπορούμε να αναστείλουμε ή να κλείσουμε τον λογαριασμό σας Skrill οποιαδήποτε στιγμή ή να αρνηθούμε την εκτέλεση ή την αντιστροφή μιας συναλλαγής. Ο παρών κατάλογος δεν είναι διεξοδικός και είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι δεν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας για συναλλαγές οι οποίες ενδεχομένως θεωρούνται παράνομες στη δική σας δικαιοδοσία.

11.3. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας αν διαμένετε σε ορισμένες χώρες. Κατάλογος με τις χώρες που δεν εξυπηρετούνται διατίθεται στον ιστότοπο και ενημερώνεται κατά καιρούς. Αυτός ο κατάλογος δεν είναι διεξοδικός και ενδέχεται να αποφασίσουμε, κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, να διακόψουμε ή να περιορίσουμε οποιαδήποτε στιγμή την παροχή των υπηρεσιών μας σε άλλες χώρες χωρίς προειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να διακόψουμε τη λειτουργία του λογαριασμού σας οποιαδήποτε στιγμή αν πιστεύουμε εύλογα ότι επιβάλλεται να το πράξουμε από τη νομοθεσία για τη συμμόρφωσή μας με τις συστάσεις που εκδίδει κάποια αρμόδια κρατική αρχή ή αναγνωρισμένος φορέας για την πρόληψη του οικονομικού εγκλήματος.

11.4. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του Skrill λογαριασμού σας για παράνομους σκοπούς, όπως, ενδεικτικά, για σκοπούς εξαπάτησης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Θα διερευνούμε και θα αναφέρουμε κάθε ύποπτη δραστηριότητα στην αρμόδια αρχή επιβολής του νόμου. Διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώνουμε κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια τα έξοδα διαχείρισης που εμφανίζονται στην ενότητα «Χρεώσεις» στον ιστότοπο μας για κάθε έρευνα που διεξάγουμε σε σχέση με την εν λόγω ύποπτη δραστηριότητα, καθώς και όποτε τρίτα μέρη, με τα οποία συνεργαζόμαστε, μας ενημερώνουν για μια ύποπτη δραστηριότητα. Απαγορεύεται η χρήση του Skrill λογαριασμού σας με σκοπό την κατάχρηση, την εκμετάλλευση ή την παράκαμψη των περιορισμών χρήσης που επιβάλλει ένας έμπορος ή κάποιο τρίτο μέρος στις υπηρεσίες που παρέχει.

11.5. Μπορείτε να αποδέχεστε πληρωμές μόνο για ορισμένες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κατόπιν έγκρισής μας και κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια. Στις εν λόγω επιχειρηματικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται, ενδεικτικά: δραστηριότητες ανταλλακτηρίου συναλλάγματος ή εμβασμάτων όπως, ενδεικτικά, η ανταλλαγή συναλλάγματος και η αγορά τουριστικού συναλλάγματος, η είσπραξη δωρεών ή πληρωμών οποιασδήποτε μορφής προς φιλανθρωπικούς ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, οι αγοραπωλησίες φυσικών αγαθών όπως πολύτιμοι λίθοι και μέταλλα ή πετράδια, η παροχή υπηρεσιών ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης (live streaming), η πώληση ή διάθεση οινοπνευματωδών ποτών, συμπληρωμάτων διατροφής και εναλλακτικών προϊόντων υγείας, καθώς και κάθε άλλη κατηγορία επιχειρηματικής δραστηριότητας που δημοσιεύεται κατά καιρούς σε κάποια πολιτική αποδεκτής χρήσης στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς το αν η επιχειρηματική σας δραστηριότητα εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες, πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, να προσθέτουμε κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για τις οποίες απαιτείται έγκριση προσθέτοντας τις εν λόγω κατηγορίες στους παρόντες όρους χρήσης ή σε οποιαδήποτε πολιτική αποδεκτής χρήσης δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας.

11.6. Αν προβείτε ή επιχειρήσετε να προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή κατά παράβαση των απαγορεύσεων που περιέχονται στην παρούσα ενότητα 11 ή χωρίς την απαραίτητη έγκριση σύμφωνα με την παράγραφο 11.5, διατηρούμε το δικαίωμα να: προβούμε σε αντιστροφή της συναλλαγής ή/και σε κλείσιμο ή αναστολή του Skrill λογαριασμού σας ή/και σε αναφορά της συναλλαγής στην αρμόδια αρχή επιβολής του νόμου. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε την καταβολή αποζημίωσης από εσάς, καθώς και να σας χρεώσουμε τα έξοδα διαχείρισης που εμφανίζονται στην ενότητα «Χρεώσεις» στον ιστότοπό μας, εφόσον προβούμε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες.

11.7. Είναι δική σας ευθύνη και όχι δική μας να διασφαλίζετε ότι αποστέλλετε πληρωμές προς ή λαμβάνετε πληρωμές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα αποκλειστικά για την πώληση ή την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που μπορεί να παρέχετε ή να λαμβάνετε σε συμμόρφωση με οποιουσδήποτε ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Το γεγονός και μόνο ότι κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δέχεται πληρωμές μέσω της υπηρεσίας μας δεν αποτελεί ένδειξη της νομιμότητας της προμήθειας των αγαθών ή της παροχής των υπηρεσιών τους. Σε περίπτωση αμφιβολίας όσον αφορά τη νομιμότητα μιας προμήθειας ή αγοράς, δεν θα πρέπει να προβαίνετε στην ολοκλήρωση της πληρωμής σας.

12. Ανάληψη χρημάτων

12.1. Μπορείτε να ζητήσετε την ανάληψη του συνόλου ή μέρους των χρημάτων που τηρούνται στον λογαριασμό σας Skrill οποιαδήποτε στιγμή. Για να το πράξετε, πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Skrill, να επιλέξετε έναν τρόπο ανάληψης και να εισαγάγετε το ποσό προς ανάληψη. Οι τρόποι ανάληψης είναι υπηρεσίες πληρωμής που παρέχονται, τουλάχιστον εν μέρει από τρίτα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (για παράδειγμα η τράπεζα στην οποία τηρείτε τραπεζικό λογαριασμό). Δεν εγγυόμαστε τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε συγκεκριμένης μεθόδου ανάληψης και ενδέχεται να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την παροχή μιας συγκεκριμένης μεθόδου ανάληψης οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να ακολουθήσουμε τη διαδικασία που παρατίθεται στην παράγραφο 17 υπό την προϋπόθεση ότι διατίθεται τουλάχιστον ένας τρόπος ανάληψης. Όταν το ποσό της της ανάληψης λαμβάνεται από εσάς μέσω κάποιου παρόχου υπηρεσιών πληρωμής (όπως η τράπεζα στην οποία τηρείτε τραπεζικό λογαριασμό), δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για την καταβολή του ποσού της ανάληψης μετά τη λήψη του σχετικού ποσού από τον δικό σας πάροχο υπηρεσιών πληρωμής.

12.2. Ο λογαριασμός σας Skrill υπόκειται σε όρια ανάληψης. Τα εν λόγω όρια προσαρμόζονται δυναμικά ανάλογα με τον τύπο του εγγράφου ταυτοποίησής σας που διατηρούμε. Μπορείτε να ελέγξετε αυτά τα όρια ανά πάσα στιγμή στο προφίλ του λογαριασμού σας Skrill. Πριν από οποιαδήποτε προσθήκη χρημάτων στον λογαριασμό σας Skrill, οφείλετε να διασφαλίσετε ότι τα τρέχοντα όρια ανάληψης και δαπανών σας πληρούν τις απαιτήσεις ανάληψης και δαπανών σας καθώς, νόμιμα, δεν μπορούμε να σας επιστρέψουμε να υπερβείτε τα εν λόγω όρια.

12.3. Αν το αίτημα ανάληψής σας υπερβαίνει το τρέχον όριο, ενδέχεται να απορρίψουμε το αίτημά σας και να ζητήσουμε να μας αποστείλετε έγγραφα που επαληθεύουν την ταυτότητα και τη διεύθυνσή σας προτού σας επιτραπεί οποιαδήποτε ανάληψη χρημάτων ή να συνεργαστείτε μαζί μας με άλλο τρόπο για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας.

12.4. Οι αναλήψεις επιβαρύνονται με έξοδα, όπως έξοδα μετατροπής νομισμάτων (κατά περίπτωση). Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 13.

12.5. Για τους σκοπούς μιας συναλλαγής ανάληψης, είμαστε πληρωτές και όχι πάροχος υπηρεσιών πληρωμής.

12.6. Δεν πρέπει να προβαίνετε σε αναλήψεις σε τραπεζικό λογαριασμό ή άλλο τρόπο πληρωμής αν δεν είστε ο κατονομαζόμενος δικαιούχος. Θεωρούμε κάθε τυχόν παραβίαση της εν λόγω απαίτησης σοβαρό παράπτωμα και κάθε τυχόν απόπειρα χρήσης ενός Τρόπου Πληρωμής για τον οποίο δεν είστε ο κατονομαζόμενος δικαιούχος θα αντιμετωπίζεται ως αθέμιτη πράξη.

12.7. Πρέπει να διασφαλίζετε ότι τα στοιχεία πληρωμής που εισαγάγετε όταν πραγματοποιείτε μια ανάληψη είναι ακριβή και πλήρη. Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν αναλήψεις χρημάτων που αποστέλλονται σε λάθος λογαριασμό όταν αυτό οφείλονται στην παροχή εσφαλμένων στοιχείων από εσάς. Όταν πραγματοποιείτε ανάληψη σε τραπεζικό λογαριασμό, οφείλετε να διασφαλίζετε ότι ο αριθμός λογαριασμού, ο κωδικός υποκαταστήματος, ο αριθμός ΙΒΑΝ ή/και οι κωδικοί BIC/ SWIFT είναι σωστοί. Αν έχετε πραγματοποιήσει μια ανάληψη χρημάτων προς λάθος λογαριασμό, μπορείτε να ζητήσετε να σας βοηθήσουμε να ανακτήσετε το εν λόγω ποσό. Ωστόσο, για τις εν λόγω ενέργειες θα επιβαρύνεστε με τα έξοδα διαχείρισης που εμφανίζονται στην ενότητα «Χρεώσεις» στον ιστότοπό μας και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι προσπάθειες ανάκτησης θα ευοδωθούν.

13. Χρεώσεις

13.1. Οι χρεώσεις εξαρτώνται από το αν χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας Skrill για προσωπικούς ή εμπορικούς σκοπούς.

13.2. Μπορείτε να ελέγξετε τις χρεώσεις που σχετίζονται με συναλλαγές οποιαδήποτε στιγμή στην ενότητα «Χρεώσεις» στον ιστότοπό μας. Για τους λογαριασμούς Skrill που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4.7 παραπάνω. Θα πρέπει να εκτυπώσετε ή να κάνετε λήψη και να διατηρήσετε αντίγραφο της ενότητας «Χρεώσεις» μαζί με ένα αντίγραφο των παρόντων Όρων Χρήσης. Για λόγους σαφήνειας, η ενότητα «Χρεώσεις» συνιστά μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης. Οι χρεώσεις υπόκεινται σε μεταβολές σύμφωνα με την ενότητα 17. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να χρεώσουμε πρόσθετα έξοδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 8.3, 8.9, 8.12, 11.6, 12.6 και 12.7.

13.3. Οι συναλλαγές σας ενδέχεται να υπόκεινται σε μετατροπή νομισμάτων. Αν πραγματοποιήσετε μια πληρωμή από τον λογαριασμό σας Skrill που τηρείται σε ένα νόμισμα προς έναν λογαριασμό Skrill που τηρείται σε άλλο νόμισμα, θα σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε την πληρωμή στο νόμισμα του λογαριασμού σας Skrill ή σε άλλο νόμισμα. Αν επιλέξετε το νόμισμα του λογαριασμού σας Skrill, τότε, ο αποδέκτης θα βαρύνεται με τα έξοδα μετατροπής στο νόμισμα του λογαριασμού του Skrill. Αν επιλέξετε το νόμισμα του λογαριασμού Skrill του αποδέκτη, τα έξοδα μετατροπής στο νόμισμα της πληρωμής θα βαρύνουν εσάς. Αν επιλέξετε ένα νόμισμα το οποίο δεν είναι το νόμισμα του λογαριασμού σας Skrill ή το νόμισμα του λογαριασμού Skrill του αποδέκτη, τα έξοδα μετατροπής στο νόμισμα πληρωμής θα βαρύνουν εσάς και τα έξοδα μετατροπής του νομίσματος πληρωμής στο νόμισμα του λογαριασμού του Skrill θα βαρύνουν τον αποδέκτη.

13.4. Για κάθε μετατροπή νομίσματος θα χρησιμοποιούμε τη μέση ημερήσια τιμή της διατραπεζικής αγοράς που δημοσιεύεται από τρίτους παρόχους τιμών συναλλάγματος (Reuters) στην οποία θα προστίθενται τα έξοδα μετατροπής συναλλάγματος που εμφανίζονται στην ενότητα «Χρεώσεις» στον ιστότοπό μας. Τα έξοδα μετατροπής συναλλάγματος είναι καταβλητέα επιπλέον των εξόδων συναλλαγής. Όποτε σας χρεώνουμε έξοδα σε Ευρώ, δεν θα χρεώνουμε έξοδα μετατροπής συναλλάγματος αλλά θα μετατρέπουμε το ποσό σε Ευρώ στο νόμισμα του λογαριασμού σας Skrill χρησιμοποιώντας την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία χονδρικής.

13.5. Οι χρεώσεις μας εκφράζονται ως ποσοστό επί της αξίας της συναλλαγής ή ως προκαθορισμένο ποσό σε Ευρώ. Όποτε τα εν λόγω προκαθορισμένα ποσά των χρεώσεων εμφανίζονται σε άλλο νόμισμα πλην του Ευρώ, αυτό γίνεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε περίπτωση αφαίρεσης εξόδων από κάποιο υπόλοιπο ή μια συναλλαγή που εκφράζεται σε άλλο νόμισμα, το ποσό των εν λόγω χρεώσεων σε Ευρώ θα μετατρέπεται στο ισόποσο αυτών στο εν λόγω άλλο νόμισμα με βάση τις ισχύουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες χονδρικής της Skrill εκείνη τη στιγμή (όπως εμφανίζονται στην ενότητα «Χρεώσεις» στον ιστότοπό μας «Έξοδα μετατροπής νομισμάτων») και στη συνέχεια θα αφαιρούνται. Τα έξοδα μετατροπής συναλλάγματος δεν θα επιβαρύνονται με έξοδα μετατροπής νομισμάτων.

13.6. Τυχόν έξοδα που είναι πληρωτέα από εσάς θα αφαιρούνται από το υπόλοιπο του λογαριασμού σας Skrill και μας εξουσιοδοτείτε να προβαίνουμε στην εν λόγω αφαίρεση. Τα έξοδα συναλλαγής θα χρεώνονται κατά την εκτέλεση της συναλλαγής. Αν το υπόλοιπο του λογαριασμού σας Skrill δεν επαρκεί για την κάλυψη των εξόδων, ενδέχεται να αρνηθούμε να εκτελέσουμε την πληρωμή. Τυχόν έξοδα αντιστροφής ή ακύρωσης χρέωσης θα αφαιρούνται όταν προκύπτουν.

13.7. Αν η αφαίρεση εξόδων έχει επιφέρει αρνητικό υπόλοιπο στον λογαριασμό σας Skrill, θα σας ζητηθεί να καλύψετε το εν λόγω αρνητικό υπόλοιπο προσθέτοντας ένα επαρκές ποσό χρημάτων στον λογαριασμό σας Skrill. Τυχόν παράλειψη να προβείτε στην προαναφερόμενη προσθήκη χρημάτων συνιστά παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης. Η κάλυψη του αρνητικού υπολοίπου καθίσταται άμεσα πληρωτέα χωρίς ειδοποίηση. Ωστόσο, διατηρούμε πάντοτε το δικαίωμα να σας αποστέλλουμε υπενθυμίσεις ή να λαμβάνουμε άλλα μέτρα είσπραξης οφειλών όπως, ενδεικτικά, η ανάθεση σε εισπρακτικές εταιρείες ή δικηγόρους ή η διεκδίκηση της οφειλής με ένδικα μέσα. Διατηρούμε το δικαίωμα χρέωσης των δαπανών που εύλογα προέκυψαν σε σχέση με κάθε είσπραξη ή διεκδίκηση οφειλών.

14. Τα δεδομένα σας

14.1. Συναινείτε ρητά αναφορικά με την πρόσβασή μας σε κάθε πληροφορία που μας δίνετε, καθώς και για την επεξεργασία και τη διατήρηση αυτών των πληροφοριών με σκοπό να σας παρέχουμε υπηρεσίες πληρωμών. Αυτή η συγκατάθεση δεν επηρεάζει τα αντίστοιχα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Μπορείτε να ανακαλέσετε την εν λόγω συγκατάθεση κλείνοντας τον Skrill λογαριασμό σας. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας κατ' αυτόν τον τρόπο, θα διακόψουμε κάθε χρήση των δεδομένων σας για τον σκοπό αυτό, ωστόσο, ενδέχεται να συνεχίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για άλλους σκοπούς, όταν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι, όπως η νομική υποχρέωση να τηρούμε αρχεία συναλλαγών.

14.2. Η επεξεργασία των δεδομένων σας διέπεται από τη Δήλωση για την Προστασία του Ιδιωτικού Απορρήτου της εταιρείας μας, η οποία διατίθεται στον ιστότοπο μας.

15. Υποχρεώσεις

15.1. Σε περίπτωση μη εγκεκριμένης ή εσφαλμένης πληρωμής που οφείλεται σε δικό μας σφάλμα, θα προβαίνουμε σε επιστροφή της πληρωμής, καθώς και των σχετικών επιβαρύνσεων που έχουν αφαιρεθεί το συντομότερο δυνατόν. Αυτό δεν θα ισχύει:

15.1.1. αν η μη εγκεκριμένη πληρωμή οφείλεται σε δική σας αδυναμία προστασίας των προσαρμοσμένων ρυθμίσεων ασφαλείας του λογαριασμού σας Skrill σύμφωνα με την ενότητα 6 των παρόντων Όρων Χρήσης και, στην περίπτωση αυτή, θα είστε υπόχρεοι για την καταβολή των πρώτων 35 λιρών Αγγλίας (ή το ισόποσο αυτών στο νόμισμα του λογαριασμού σας Skrill, εκτός αν ισχύουν τα οριζόμενα στο εδάφιο 15.1.3,

15.1.2 αν παραλείψετε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό για την απώλεια του κωδικού πρόσβασής σας ή άλλων χαρακτηριστικών ασφαλείας ή κάποιο άλλο συμβάν το οποίο θα μπορούσε εύλογα να υποτεθεί ότι θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του λογαριασμού σας Skrill αφότου αντιληφθήκατε το εν λόγω συμβάν και, στην περίπτωση αυτή, θα παραμένετε υπόχρεοι για κάθε ζημία που προκύπτει μέχρι να μας ενημερώσετε.

15.1.3 αν η συναλλαγή ήταν μη εγκεκριμένη αλλά έχετε ενεργήσει με δόλο ή θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του λογαριασμού σας Skrill από πρόθεση ή κατάφωρη αμέλεια, στην οποία περίπτωση θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το σύνολο της ζημίας ή

15.1.4. αν παραλείψετε να αμφισβητήσετε την μη εγκεκριμένη ή εσφαλμένα εκτελεσθείσα συναλλαγή και να μας ενημερώσετε σχετικά εντός 13 μηνών από την ημερομηνία της συναλλαγής.

15.2. Αν δεν έχετε ενεργήσει με δόλο, το εδάφιο 15.1.1 δεν θα ισχύει για συναλλαγές που πραγματοποιούνται μετά την ενημέρωσή μας σύμφωνα με την παράγραφο 6.2 και παραλείψαμε να σας παράσχουμε τα κατάλληλα μέσα κοινοποίησης ή είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε δραστικά μέτρα ελέγχου της ταυτότητας του πελάτη αλλά δεν το πράξαμε, οπότε θα είμαστε παραμένουμε υπόχρεοι και θα προβαίνουμε στην επιστροφή κάθε μη εγκεκριμένης συναλλαγής το ταχύτερο δυνατόν.

15.3. Με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων, οφείλετε να ελέγχετε το ιστορικό συναλλαγών του λογαριασμού σας σε τακτική και συχνή βάση και να επικοινωνείτε αμέσως με το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών σε περίπτωση τυχόν αποριών ή ανησυχιών.

15.4. Σε περίπτωση τυχόν εσφαλμένων πληρωμών ή πληρωμών που έχουν αποσταλεί σε εσφαλμένη διεύθυνση, θα καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να σας συνδράμουμε στον εντοπισμό και την ανάκτηση των εν λόγω πληρωμών.

15.5. Με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων, δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν διακοπή ή ανεπάρκεια των υπηρεσιών μας ή τη διακοπή ή ανεπάρκεια των υπηρεσιών διαμεσολαβητών στις οποίες βασιζόμαστε για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από το παρόν, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω διακοπή ή ανεπάρκεια οφείλεται σε ασυνήθεις και απρόβλεπτες συνθήκες που δεν δεν υπόκεινται εύλογα στον έλεγχό μας ή στον έλεγχο του επηρεαζόμενου διαμεσολαβητή.

15.6. Δεν θα υπέχουμε καμία ευθύνη για τυχόν έμμεσες ή παρεπόμενες ζημίες όπως, ενδεικτικά, διαφυγή κερδών, απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών και απώλεια φήμης. Δεν θα υπέχουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκύπτουν λόγω της συμμόρφωσής μας με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

15.7. Καμία διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό ευθύνης σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης λόγω αμέλειας ή απάτης ή δόλου ή κατά νόμο ευθύνη η οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί με συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων.

15.8. Η υποχρέωσή μας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης περιορίζεται στην παροχή λογαριασμών ηλεκτρονικού χρήματος, της κάρτας και σχετικών υπηρεσιών πληρωμής και δεν προβαίνουμε σε καμία δήλωση ή επιβεβαίωση ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια ή τη νομιμότητα οποιωνδήποτε αγαθών ή υπηρεσιών παρέχει κάποιος πελάτης ή διαμεσολαβητής της Skrill.

15.9. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τον υπολογισμό ή την καταβολή τυχόν φόρων, δασμών ή άλλων επιβαρύνσεων που προκύπτουν από τη χρήση του λογαριασμού Skrill ή των υπηρεσιών που προβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

15.10. Αποζημίωση Συμφωνείτε να μας διασφαλίζετε, να μας επιστρέφετε ή να αποζημιώνετε, καθώς και να απαλλάσσετε την εταιρεία μας και τις υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου μας από κάθε ευθύνη έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, απαιτήσεων, εξόδων ή δαπανών (συμπεριλαμβανομένων δικαστικών δαπανών, προστίμων ή χρηματικών ποινών) που συνεπάγονται ή προκύπτουν από τυχόν παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης, από εσάς ή τους αντιπροσώπους σας, οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου ή κανονισμού ή/και τη χρήση των υπηρεσιών. Η παρούσα διάταξη θα παραμείνει σε ισχύ και μετά την καταγγελία της μεταξύ μας σχέσης.

16. Καταγγελία και αναστολή

16.1. Μπορούμε να προβούμε στο κλείσιμο του λογαριασμού σας Skrill ή τη διακοπή οποιασδήποτε υπηρεσίας πληρωμής συνδέεται με αυτόν με προηγούμενη κοινοποίηση δύο μηνών. Μπορείτε να προβείτε στο κλείσιμο του λογαριασμού σας Skrill ανά πάσα στιγμή. Αν χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας Skrill για εμπορικούς σκοπούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.7 παραπάνω, ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικές διατάξεις σχετικά με το εν λόγω κλείσιμο.

16.2. Ταυτόχρονα με την κοινοποίηση κλεισίματος ή σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη χρονική στιγμή ενδέχεται να σας αποστείλουμε εύλογες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να προβείτε σε ανάληψη του υπολοίπου των χρημάτων σας.

16.3. Αν ο λογαριασμός σας Skrill υπόκειται σε υποχρέωση τήρησης ελάχιστου αποθεματικού, το κλείσιμο του λογαριασμού σας Skrill δεν θα επηρεάζει το δικαίωμα τήρησης του εν λόγω ελάχιστου αποθεματικού και να προβαίνετε σε μείωσή του εντός του συμφωνηθέντος χρονικού διαστήματος.

16.4. Ενδέχεται να προβούμε σε αναστολή ή κλείσιμο του λογαριασμού σας Skrill οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση αν:

16.4.1. παραβιάσετε οποιαδήποτε προϋπόθεση των παρόντων Όρων Χρήσης ή οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα προϋπόθεση για συγκεκριμένες υπηρεσίες που καλύπτονται από ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις,

16.4.2. παραβιάσετε ή έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι έχετε παραβιάσει οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας,

16.4.3. έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι ενέχεστε με οποιονδήποτε τρόπο σε αθέμιτες δραστηριότητες, δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή άλλη εγκληματική δραστηριότητα ή

16.4.4 έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι είστε κάτοχος άλλου λογαριασμού Skrill ή λογαριασμού NETELLER που έχει παρασχεθεί από εμάς ή μια από τις εταιρείες του ομίλου μας, ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε αθέμιτη δραστηριότητα, δραστηριότητα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή άλλη εγκληματική δραστηριότητα.

16.5. Ενδέχεται να προβούμε σε αναστολή του λογαριασμού σας Skrill οποιαδήποτε στιγμή αν:

16.5.1. πιστεύουμε εύλογα ότι ο λογαριασμός σας Skrill έχει παραβιαστεί ή για άλλους λόγους ασφάλειας ή

16.5.2. έχουμε εύλογες υποψίες ότι ο λογαριασμός σας Skrill έχει χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται χωρίς την έγκρισή σας ή παράνομα, οπότε και θα σας ενημερώσουμε πριν από την αναστολή ή, αν η εν λόγω προηγούμενη κοινοποίηση δεν είναι εκ των πραγμάτων εφικτή, αμέσως μετά την αναστολή εκτός αν η εν λόγω κοινοποίηση απαγορεύεται από τη νομοθεσία.

17. Τροποποίηση των παρόντων Όρων Χρήσης

17.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιοιδήποτε πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που μπορεί να ισχύουν, υπόκεινται σε τροποποίηση. Οι τροποποιήσεις θα πραγματοποιούνται με προηγούμενη κοινοποίηση από εμάς σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στην παρούσα ενότητα.

17.2. Κάθε προτεινόμενη τροποποίηση θα σας κοινοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε καταχωρήσει στον λογαριασμό σας Skrill.

17.3. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία που θεωρείται ότι παραλήφθηκε η σχετική κοινοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 18.1, εκτός αν μας έχετε γνωστοποιήσει ότι αντιτίθεστε στις προτεινόμενες τροποποιήσεις πριν από την έναρξη ισχύος τους. Τυχόν τροποποιήσεις που καθιστούν τους παρόντες Όρους Χρήσης ευνοϊκούς για εσάς, θα τίθενται σε ισχύ αμέσως αν έτσι ορίζεται στη σχετική κοινοποίηση. Τυχόν μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών θα τίθενται σε ισχύ αμέσως χωρίς προειδοποίηση και δεν θα έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στις εν λόγω μεταβολές.

17.4. Αν αντιταχθείτε στις τροποποιήσεις, αυτές δεν θα ισχύουν για εσάς. Ωστόσο, κάθε ένσταση αυτού του είδους θα συνιστά γνωστοποίηση από εσάς για την καταγγελία και το κλείσιμο του λογαριασμού σας Skrill. Ο λογαριασμός σας Skrill θα κλείσει σύμφωνα με προβλεπόμενα στην ενότητα 7 παραπάνω.

18. Τρόποι με τους οποίους επικοινωνούμε

18.1. Συνήθως επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να έχετε πάντα καταχωρισμένη τουλάχιστον μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο προφίλ του λογαριασμού σας Skrill. Οφείλετε να ελέγχετε τα εισερχόμενα μηνύματά σας σε τακτική και συχνή βάση. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς περαιτέρω ανακοινώσεις στον ιστότοπό μας. Κάθε ανακοίνωση ή κοινοποίηση που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί από εσάς την ίδια μέρα εφόσον έχει παραληφθεί στα εισερχόμενά σας πριν από τις 4.30 μμ μιας εργάσιμης ημέρας. Εφόσον παραληφθεί στα εισερχόμενά σας μετά τις 4.30 μμ μιας εργάσιμης ημέρας ή οποιαδήποτε άλλη ώρα, θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

18.2. Όταν η νομοθεσία απαιτεί να σας παρέχουμε πληροφορίες με σταθερό μέσο, θα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικό μήνυμα (με ή χωρίς συνημμένο) ή θα σας αποστέλλουμε κοινοποίηση που θα υποδεικνύει το σημείο που θα βρείτε τις σχετικές πληροφορίες στον ιστότοπό μας έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε τις εν λόγω πληροφορίες σε έντυπη ή άλλη μορφή που μπορείτε να διατηρήσετε μόνιμα για μελλοντική αναφορά. Συνιστάται να διατηρείτε αντίγραφα όλων των ανακοινώσεων που σας αποστέλλουμε ή σας κοινοποιούμε.

18.3. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των τρεχόντων Όρων Χρήσης ή οποιουδήποτε άλλου συμβατικού εγγράφου που σας αφορά επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

18.4. Για την προβολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρειάζεστε έναν υπολογιστή με λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο να μπορεί να εμφανίζει ηλεκτρονικά μηνύματα σε μορφή HTML. Ενδέχεται επίσης να σας αποστέλλουμε συνημμένα σε μορφή PDF της Adobe Systems Inc., για τα οποία απαιτείτε το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader, το οποίο μπορείτε να λάβετε δωρεάν από τον ιστότοπο της Adobe.

18.5. Δεν θα σας αποστέλλουμε πότε ηλεκτρονικά μηνύματα στα οποία επισυνάπτονται εκτελέσιμα αρχεία ή τα οποία περιέχουν συνδέσμους προς εκτελέσιμα αρχεία. Αν λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα με συνημμένα αυτού του είδους, θα πρέπει να διαγράψετε το μήνυμα χωρίς να κάνετε κλικ στο συνημμένο. Αν δεν είστε σίγουροι ότι θέλετε να καταργήσετε για το κατά πόσο ένα μήνυμα προέρχεται από εμάς, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

18.6. Κάθε επικοινωνία μας μαζί σας θα πραγματοποιείται στα αγγλικά και θα αποδεχόμαστε πάντα οποιαδήποτε επικοινωνία σας μαζί μας πραγματοποιείται στα αγγλικά. Μπορείτε να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα σας από τη λίστα υποστηριζόμενων γλωσσών στο προφίλ του λογαριασμού σας Skrill και θα σας αποστέλλουμε αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές ανακοινώσεις και κοινοποιήσεις σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις των παρόντων Όρων Χρήσης στην επιλεγμένη γλώσσα σας. Για μη τυποποιημένες ανακοινώσεις, διατηρούμε το δικαίωμα να επικοινωνούμε μαζί σας στα αγγλικά. Έγγραφα ή ανακοινώσεις σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα αποστέλλονται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας και δεν συνεπάγεται ότι κάθε περαιτέρω επικοινωνία από εμάς θα πραγματοποιείται στην εν λόγω γλώσσα.

18.7. Εκτός της επικοινωνίας μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενδέχεται να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω επιστολών ή τηλεφώνου, κατά περίπτωση. Αν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, θα επικοινωνούμε μαζί σας με μηνύματα SMS. Κάθε ανακοίνωση ή κοινοποίηση που αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί τρεις ημέρες μετά την ημερομηνία αποστολής όταν πρόκειται για αλληλογραφία εντός του Ηνωμένου Βασιλείου ή εντός πέντε ημερών από την ημέρα αποστολής όταν πρόκειται για αλληλογραφία εξωτερικού. Κάθε ανακοίνωση ή κοινοποίηση που αποστέλλεται με μήνυμα SMS θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί αυθημερόν.

18.8. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας μήνυμα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω της ιστοσελίδας «Υποστήριξη» https://www.skrill.com/gr/support.

19. Καταγγελίες

19.1. Κάθε καταγγελία σχετικά με εμάς ή τις υπηρεσίες που παρέχουμε πρέπει να απευθύνεται σε πρώτη φάση στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Θα πρέπει να μας δηλώσετε με σαφήνεια ότι επιθυμείτε να υποβάλετε μια καταγγελία. Αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ μιας καταγγελίας και ενός απλού ερωτήματος. Εντός 48 ωρών από τη λήψη της καταγγελίας σας θα σας αποστέλλουμε ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μια επιβεβαίωση λήψης της καταγγελίας σύμφωνα με τη διαδικασία διαχείρισης καταγγελιών μας. Αντίγραφο σχετικά με τη διαδικασία καταγγελιών της εταιρείας μας διατίθεται εδώ.

19.2. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας δώσουμε μια απάντηση ή λύση σε σχέση με την καταγγελία σας εντός των προθεσμιών που καθορίζονται από την Υπηρεσία του Διαμεσολαβητή για Θέματα Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό λόγω απρόβλεπτων συνθηκών ή έλλειψης πληροφοριών, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

19.3. Αν η καταγγελία σας δεν διευθετηθεί κατά τρόπο που να σας ικανοποιεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία του Διαμεσολαβητή για Θέματα Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών στη διεύθυνση Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London, E14 9SR, United Kingdom. Για πρόσθετα στοιχεία επικοινωνίας μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση www.skrill.com.

20. Διάφορες διατάξεις

20.1. Κανένα άλλο πρόσωπο εκτός από εσάς δεν θα έχει οποιαδήποτε δικαιώματα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και εξαιρούνται ρητά οι διατάξεις του Νόμου για τις Συμβάσεις (Δικαιώματα Τρίτων Μερών) του 1999.

20.2. Ο λογαριασμός σας Skrill είναι προσωπικός και δεν μπορείτε να παραχωρείτε οποιαδήποτε δικαιώματα που απορρέουν από τους Όρους Χρήσης σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

20.3. Η διαχείριση του λογαριασμού σας Skrill γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι παρόντες Όροι Χρήσης θα διέπονται από τη νομοθεσία της Αγγλίας και της Ουαλίας και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτήν. Κάθε διαφορά που προκύπτει στο πλαίσιο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή άλλως σε σχέση με τον λογαριασμό σας Skrill θα επιλύεται αποκλειστικά στα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας, εκτός αν αυτό απαγορεύεται από την κοινοτική νομοθεσία.

20.4. Αν κάποιο δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας αποφανθεί ότι κάποιο τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης είναι άκυρο, παράνομο ή μη εκτελεστό, τότε το εν λόγω τμήμα θα διαχωρίζεται από τους υπόλοιπους Όρους Χρήσης, οποίοι θα συνεχίσουν να είναι έγκυροι και εκτελεστοί στο μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

21. Ορισμοί

Διάφοροι όροι στους παρόντες Όρους Χρήσης έχουν καθορισμένη έννοια, η οποία παρατίθεται στη συνέχεια:

Ως «Εργάσιμη Ημέρα» νοείται κάθε ημέρα πλην Σαββάτου ή Κυριακής ή δημόσιας ή επίσημης αργίας στην Αγγλία.

Ως «Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών» νοείται η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε αποστέλλοντας μήνυμα μέσω της ιστοσελίδας «Υποστήριξη» στον ιστότοπό μας.

Ως «Χρεώσεις» νοούνται τα πληρωτέα από εσάς έξοδα για τη χρήση των υπηρεσιών μας.

Ως «Υπηρεσία Διαμεσολαβητή για Θέματα Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών» (Financial Ombudsman Service) νοούνται οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Υπηρεσία Διαμεσολαβητή για Θέματα Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου, τα στοιχεία της οποίας παρατίθενται στην ιστοσελίδα www.financial-ombudsman.org.uk, με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση The Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London, E14 9SR, United Kingdom

Ως «FCA» νοείται η Αρχή Δεοντολογίας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Financial Conduct Authority) που βρίσκεται στη διεύθυνση 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, United Kingdom. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την FCA διατίθενται στον ιστότοπο της FCA στη διεύθυνση www.fca.org.uk

Ως «Τρόπος Πληρωμής» νοείται κάθε τραπεζική μεταφορά και μέσο πληρωμής όπως, ενδεικτικά, οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες.

Ως «Δήλωση για την Προστασία του Ιδιωτικού Απορρήτου» νοείται η πολιτική της Skrill που διέπει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η οποία διατίθεται στον ιστότοπό μας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

Ως «Skrill» νοείται η Skrill Ltd. (αριθμός μητρώου: 4260907), με έδρα στη διεύθυνση Floor 27, 25 Canada Square, London E14 5LQ United Kingdom.

Ως «Λογαριασμός Skrill» νοείται ο λογαριασμός ηλεκτρονικού χρήματος που ανοίγετε και τηρείτε μέσω του ιστότοπου της Skrill.

Ως «Ιστότοπος της Skrill» ή «Ιστότοπος» νοείται ο ιστότοπος στη διεύθυνση www.skrill.com

Ως «Όροι Χρήσης» νοούνται οι παρόντες Όροι Χρήσης Λογαριασμού Skrill που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας, όπως εκάστοτε τροποποιούνται.

Ως «Τρίτος Πάροχος» νοείται κάθε πάροχος υπηρεσιών που έχει εγκριθεί από την Αρχή Δεοντολογίας του Χρηματοοικονομικού τομέα (Financial Conduct Authority) (ή από άλλον Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό φορέα) και έχετε αποδεχθεί να αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες ή να πραγματοποιεί πληρωμές για εσάς από τον Skrill λογαριασμό σας.

Ως «εμείς», «εμάς», «μας» νοείται η Skrill.

Ως «εσείς». «εσάς» ή «σας» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου ανοίγεται και τηρείται ο λογαριασμός Skrill.