Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι τροποποιούμε τους «Όρους Χρήσης του Λογαριασμού Skrill». Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ στις 24 Οκτωβρίου 2023 και κάνοντας αποδοχή των παρόντων όρων που παρατίθενται παρακάτω, αποδέχεστε επίσης τους νέους όρους που θα διέπουν τη σχέση μας μαζί σας καθώς και τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών Skrill προς εσάς. Μπορείτε να βρείτε τους νέους Όρους Χρήσης του Λογαριασμού Skrill εδώ.