Οι όροι και οι προϋποθέσεις μας διαφέρουν στη Βόρεια Αμερική. Εάν μένετε στις Ηνωμένες Πολιτείες, πατήστε εδώ για να δείτε τους όρους που ισχύουν για εσάς.

Όροι χρήσης λογαριασμού Skrill

Σε ισχύ από 02-11-22

Λήψη PDF   Ιστορικό

1. Σχετικά με τη Skrill

1.1. Η Skrill® είναι η εμπορική επωνυμία της Skrill Ε.Π.Ε., μιας εταιρείας που συστάθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας με αριθμό μητρώου 4260907. Είμαστε αδειοδοτημένοι από την Αρχή Δεοντολογίας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Financial Conduct Authority/ FCA) με βάση τους Κανονισμούς περί Ηλεκτρονικού Χρήματος του 2011 για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος. Ο αριθμός μητρώου μας στο μητρώο επιχειρήσεων έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος (e-money register) της FCA είναι 900001.

2.Πεδίο εφαρμογής των παρόντων όρων χρήσης

2.1. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπουν το άνοιγμα, τη χρήση και το κλείσιμο του Skrill λογαριασμού σας και άλλες σχετικές υπηρεσίες πληρωμών που αναφέρονται στο παρόν. Σε συνδυασμό με οποιουσδήποτε άλλους όρους και προϋποθέσεις αναφέρονται στους παρόντες όρους χρήσης, συνιστούν την μεταξύ μας συμφωνία. Για τη χρήση επιπλέον υπηρεσιών, ενδέχεται να πρέπει να αποδεχθείτε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις όπως σας κοινοποιούνται κατά την παραγγελία ή τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών. Συνιστούμε να εκτυπώσετε τους παρόντες Όρους Χρήσης ή να προβείτε στη λήψη τους και να διατηρήσετε ένα αντίγραφό τους για μελλοντική αναφορά. Οι τρέχοντες Όροι Χρήσης διατίθενται πάντα για προβολή στον ιστότοπό μας.

2.2. Ανάλογα με τον τύπο λογαριασμού Skrill που τηρείτε, ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που σας γνωστοποιούνται σε εύθετο χρόνο. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων και των παρόντων Όρων Χρήσης, θα υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντων όρων.

3.Ο Skrill λογαριασμός σας

3.1. Ο Skrill λογαριασμός σας είναι ένας λογαριασμός ηλεκτρονικού χρήματος που σας παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε ηλεκτρονικές πληρωμές

3.2. Ο Skrill λογαριασμός σας τηρείται σε νόμισμα της επιλογής σας, το οποίο επιλέγετε από τα νομίσματα που διατίθενται κατά καιρούς από τη Skrill. Αυτό θα είναι το νόμισμα του λογαριασμού σας Skrill καθ' όλη τη διάρκεια της μεταξύ μας συμφωνίας.

3.3. Με την επιφύλαξη της ενότητας 7, το ηλεκτρονικό χρήμα που τηρείται στον λογαριασμό σας Skrill δεν έχει ημερομηνία λήξης αλλά δεν θα είναι τοκοφόρο.

3.4. Έχετε το δικαίωμα να προβαίνετε σε ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό σας Skrill οποιαδήποτε στιγμή. Ωστόσο, ενδέχεται να σας ζητηθεί να προβείτε προηγουμένως σε επαλήθευση της ταυτότητάς σας. Τα χρήματα που τηρείτε στον λογαριασμό σας Skrill πρέπει να επαρκούν για την κάλυψη του ελάχιστου ποσού ανάληψης και της τρέχουσας χρέωσης ανάληψης. Κατά την υποβολή του αιτήματος ανάληψης, μπορείτε να επιλέξετε και τον τρόπο ανάληψης.

3.5. Οι λογαριασμοί ηλεκτρονικού χρήματος δεν είναι τραπεζικοί λογαριασμοί. Με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης αναγνωρίζετε ότι το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών [Financial Services Compensation Scheme (FSCS)] δεν καλύπτει τον λογαριασμό σας. Στην απίθανη περίπτωση πτώχευσής μας, ενδέχεται να υποστείτε απώλεια του ηλεκτρονικού χρήματος που τηρείται στο λογαριασμό σας Skrill. Ωστόσο, υποκείμεθα στην ευρωπαϊκής οδηγίας 2006/48/ΕΚ περί ηλεκτρονικού χρήματος και τη εθνική νομοθεσία εθνικής νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου σκοπός των οποίων είναι να διασφαλίσουν την προστασία και τη δυνατότητα ρευστοποίησης των κατατεθειμένων χρημάτων σε λογαριασμούς ηλεκτρονικού χρήματος.

3.6. Το ηλεκτρονικό χρήμα σε έναν λογαριασμό Skrill ανήκει στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι καταχωρισμένο ως κάτοχος του λογαριασμού Skrill. Κανένα άλλο πρόσωπο πλην του κατόχου του λογαριασμού Skrill δεν έχει δικαιώματα που συνδέονται με τα χρήματα τηρούνται σε έναν λογαριασμό Skrill, πλην περιπτώσεων κληρονομικών διαδοχών. Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε τον λογαριασμό σας Skrill σε τρίτα πρόσωπα ή να παραχωρήσετε με άλλο τρόπο σε τρίτα πρόσωπα οποιοδήποτε έννομο ή εύλογο συμφέρον επ' αυτού.

3.7. Ο Skrill λογαριασμός σας ενδέχεται να υπόκειται σε όρια φόρτωσης, πληρωμής και ανάληψης, ανάλογα με τη χώρα διαμονής σας, την κατάσταση επαλήθευσης του Skrill λογαριασμού σας και άλλους παράγοντες που χρησιμοποιούμε για τον καθορισμό αυτών των ορίων ανά διαστήματα κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια.

4.Άνοιγμα του Skrill λογαριασμού σας

4.1. Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες πληρωμών μας πρέπει πρώτα να ανοίξετε έναν λογαριασμό Skrill και να καταχωρίσετε τα στοιχεία σας στον ιστότοπό μας. Στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής, θα πρέπει να αποδεχθείτε τους παρόντες όρους χρήσης και την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου της εταιρείας μας, καθώς και να διαθέτετε τη δικαιοπρακτική ικανότητα που απαιτείτε για την αποδοχή. Αν ζητήσετε την παροχή επιπλέον υπηρεσιών, ενδέχεται να σας ζητηθεί να αποδεχθείτε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις.

4.2. Αν είστε φυσικό πρόσωπο, πρέπει να είστε 18 ετών και άνω για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας και ανοίγοντας έναν λογαριασμό Skrill δηλώνετε ότι είστε 18 ετών και άνω. Αυτό δεν ισχύει για προϊόντα για τα οποία ορίζουμε διαφορετικά όρια ηλικίας. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε ανά πάσα στιγμή να μας παράσχετε στοιχεία που αποδεικνύουν την ηλικία σας.

4.3. Πλην ρητής μας έγκρισης για το άνοιγμα πρόσθετων λογαριασμών, δεν μπορείτε να ανοίξετε περισσότερους από έναν λογαριασμό Skrill.

4.4. Μπορείτε να ανοίξετε λογαριασμό Skrill μόνο εφόσον αυτό θεωρείται νόμιμο στη χώρα διαμονής σας. Ανοίγοντας έναν λογαριασμό Skrill δηλώνετε και εγγυάστε ότι το άνοιγμα του εν λόγω λογαριασμού Skrill δεν παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό που ισχύει για εσάς. Θα κληθείτε να μας καταβάλλετε το ποσό οποιασδήποτε ζημίας υφίσταται η εταιρεία μας σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της παρούσας ενότητας εκ μέρους σας

4.5. Κάθε πληροφορία που παρέχετε κατά τη διαδικασία εγγραφής ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη χρονική στιγμή πρέπει να είναι ακριβής και αληθής. Αν δεν παράσχετε τις εν λόγω πληροφορίες ή αν δεν ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες μας εντός τριών (3) μηνών από το άνοιγμα του Skrill λογαριασμού σας ή εντός οποιασδήποτε μεταγενέστερης προθεσμίας που μπορεί να σας κοινοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή στη συνέχεια, ενδέχεται να σας χρεώσουμε τα έξοδα διαχείρισης που εμφανίζονται στην ενότητα «Χρεώσεις» στον ιστότοπό μας.

4.6. Δεν μπορείτε να προσθέτετε τρόπους πληρωμής στον Skrill λογαριασμό σας, αν δεν είστε ο κατονομαζόμενος κάτοχος του λογαριασμού για τον εν λόγω Τρόπο Πληρωμής. Λαμβάνουμε σοβαρά υπ' όψιν κάθε τυχόν παραβίαση της εν λόγω απαίτησης και κάθε τυχόν απόπειρα προσθήκης ενός Τρόπου Πληρωμής για τον οποίο δεν είστε ο κατονομαζόμενος κάτοχος θα αντιμετωπίζεται ως αθέμιτη πράξη.

4.7. Εάν έχετε την πρόθεση να χρησιμοποιήσετε τον Skrill λογαριασμό σας για εμπορικούς σκοπούς, πρέπει να μας το πείτε, ακόμα κι αν τον χρησιμοποιείτε επίσης για ιδιωτικούς σκοπούς. Αν έχετε δηλώσει ότι θα χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας Skrill μόνο για προσωπικούς σκοπούς, οφείλετε να μας ενημερώσετε αμέσως προτού τον χρησιμοποιήσετε, σε οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον, για εμπορικούς σκοπούς επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Εφόσον λαμβάνετε πληρωμές για ή σε σχέση με οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα, τότε χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας Skrill για εμπορικούς σκοπούς. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αποφασίζουμε αν, κατά την εύλογη γνώμη μας, χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας Skrill για εμπορικούς σκοπούς. Αν χρησιμοποιείτε τον Skrill λογαριασμό σας για εμπορικούς σκοπούς, εκτός από τους παρόντες όρους χρήσης, θα δεσμεύστε επιπλέον από τους όρους και προϋποθέσεις για εμπόρους της εταιρείας μας. Για τυχόν αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσο μια δραστηριότητα συνιστά εμπορική δραστηριότητα, πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

4.8. Εντός 14 ημερών από την ημερομηνία ανοίγματος του λογαριασμού σας Skrill, μπορείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας Skrill χωρίς καμία επιβάρυνση, επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Ωστόσο, αν έχετε προσθέσει χρήματα στον λογαριασμό σας Skrill, ενδέχεται να σας ζητηθεί να υποβάλετε κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάληψη των χρημάτων σας. Δεν θα γίνεται καμία επιστροφή για συναλλαγές και έξοδα συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν πριν από το κλείσιμο του λογαριασμού σας Skrill (συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών που δεν μπορούν να ανακληθούν και διενεργήθηκαν αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί πριν από το κλείσιμο του λογαριασμού σας Skrill).

5. Διαχείριση του λογαριασμού σας Skrill

5.1. Οφείλετε να διασφαλίσετε ότι τα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στον λογαριασμό σας Skrill είναι πάντοτε ακριβή και ενημερωμένα και δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκύπτουν επειδή παραλείψατε να το πράξετε. Μπορεί να σας ζητήσουμε ανά πάσα στιγμή να επιβεβαιώσετε την ακρίβεια των στοιχείων σας ή να μας παράσχετε σχετικά έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

5.2. Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλους τρόπους που αναφέρονται στην ενότητα 18 για να σας αποστείλουμε πληροφορίες ή κοινοποιήσεις σχετικά με τον λογαριασμό σας Skrill. Οφείλετε να ελέγχετε τακτικά την ορθή λειτουργία του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή των λοιπών τρόπων επικοινωνίας που έχετε καταχωρήσει στον λογαριασμό σας Skrill, καθώς και να ανακτάτε και να διαβάζετε εγκαίρως τα μηνύματα που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας Skrill. Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από την αδυναμία σας να το πράξετε.

5.3. Οι προσθήκες κεφαλαίων, οι πληρωμές που λαμβάνονται, οι πληρωμές που αποστέλλονται και οι αναλήψεις κεφαλαίων εμφανίζονται στο ιστορικό των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών μαζί με την ημερομηνία λήψης ή διαβίβασης (ημερομηνία αξίας χρέωσης), τις προμήθειες που χρεώνονται και, κατά περίπτωση, κάθε συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιείται. Κάθε συναλλαγή έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό συναλλαγής, το οποίο εμφανίζεται στο ιστορικό συναλλαγών. Δεν θα προβαίνουμε σε καμία αλλαγή ή τροποποίηση των πληροφοριών που εμφανίζονται το ιστορικό ηλεκτρονικών συναλλαγών σας. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας σε σχέση με μια συγκεκριμένη συναλλαγή, θα πρέπει να μας αναφέρετε το αναγνωριστικό της εν λόγω συναλλαγής. Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά το υπόλοιπο του λογαριασμού σας, καθώς και το ιστορικό συναλλαγών σας. Οφείλετε να αναφέρετε κάθε παρατυπία ή να διευκρινίζετε κάθε ζήτημα το συντομότερο δυνατόν επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών..

5.4. Μπορείτε να ελέγχετε όλες τις πληρωμές που εκτελούνται στο ιστορικό συναλλαγών σας κάνοντας σύνδεση στον Skrill λογαριασμό σας. Δεν κάνουμε αλλαγές στο ιστορικό συναλλαγών. Αυτό παραμένει διαθέσιμο για προβολή, αποθήκευση, λήψη και εκτύπωση μέσω του Skrill λογαριασμού σας ανά πάσα στιγμή, εφόσον είστε εσείς ο κάτοχος λογαριασμού Skrill. Εάν κλείσετε τον λογαριασμό σας και επιθυμείτε να λάβετε τις πληροφορίες λογαριασμού, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

5.5. Σύμφωνα με τις διατάξεις της ενότητας 8 παρακάτω και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 9.Α.5., προκειμένου να ζητήσετε μια επιστροφή χρημάτων για κάποια μη εγκεκριμένη ή εσφαλμένα εκτελεσθείσα πληρωμή μέσω του λογαριασμού σας Skrill, οφείλετε να μας ενημερώσετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση αφότου αντιληφθείτε τη μη εγκεκριμένη ή εσφαλμένα εκτελεσθείσα συναλλαγή και εν πάση περιπτώσει το αργότερο εντός δεκατριών (13) μηνών μετά την ημερομηνία χρέωσης της συναλλαγής.

6.Προστασία της ασφάλειας του Skrill λογαριασμού σας

6.1. Οφείλετε να λαμβάνετε πάντοτε κάθε εύλογο μέτρο για την ασφαλή φύλαξη του κωδικού πρόσβασης στον λογαριασμό σας Skrill καθώς και οποιωνδήποτε άλλων χαρακτηριστικών ασφαλείας και να μην τα κοινοποιείτε ποτέ σε κανένα άλλο πρόσωπο. Το προσωπικό μας δεν θα σας ζητήσει ποτέ να γνωστοποιήσετε, σε εμάς ή σε τρίτους, τον κωδικό πρόσβασής σας. Θα πρέπει να μας αναφέρετε κάθε μήνυμα που λαμβάνετε ή ιστότοπο που επισκέπτεστε, πλην του ιστότοπου της Skrill ή κάποιας πύλης πληρωμών της Skrill στον ιστότοπο ενός εμπόρου, που σας ζητά τον κωδικό πρόσβασής σας. Αν δεν είστε σίγουροι εάν ένας ιστότοπος είναι αυθεντικός, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Συνιστάται να αλλάζετε τακτικά τον κωδικό πρόσβασής σας (τουλάχιστον κάθε τρεις (3) έως έξι (6) μήνες) προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος παραβίασης της ασφάλειας του λογαριασμού σας Skrill. Συνιστούμε επίσης να μην επιλέγετε κωδικούς πρόσβασης οι οποίοι είναι εύκολο να πιθανολογηθούν από πληροφορίες που κάποιο πρόσωπο ίσως γνωρίζει ή έχει συλλέξει σχετικά με εσάς ή κωδικούς πρόσβασης που σημαίνει κάτι. Με εξαίρεση τα αναφερόμενα στην ενότητα 9.Α, δεν πρέπει να επιτρέπετε ποτέ την πρόσβαση σε άλλα πρόσωπα στον λογαριασμό σας Skrill ή να σας παρακολουθούν όταν συνδέεστε στον λογαριασμό σας Skrill. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με τις διαδικασίες ασφάλειας που σας κοινοποιούμε κατά καιρούς.

6.2. Αν αντιληφθείτε ή υποπτεύεστε ότι ο Skrill λογαριασμός σας, τα στοιχεία σύνδεσης, ο κωδικός πρόσβασης ή άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας του λογαριασμού σας Skrill έχουν απολεσθεί, κλαπεί, ιδιοποιηθεί, χρησιμοποιηθεί χωρίς έγκριση ή παραβιαστεί με άλλο τρόπο, συνιστούμε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Οφείλετε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αμέσως μόλις αντιληφθείτε την απώλεια, κλοπή, υπεξαίρεση ή μη εγκεκριμένη χρήση του λογαριασμού σας Skrill, των στοιχείων σύνδεσής σας, του κωδικού πρόσβασης ή άλλων χαρακτηριστικών ασφαλείας. Κάθε καθυστέρηση ενημέρωσή μας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την ασφάλεια του λογαριασμού σας Skrill αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει στο να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες στο βαθμό που η εν λόγω καθυστέρηση οφείλεται σε σκόπιμη ή κατάφωρη αμέλεια. Αν υποπτευτείτε ότι κάποιο άλλο πρόσωπο έχει αποκτήσει πρόσβαση τον λογαριασμό σας Skrill, θα πρέπει επίσης να επικοινωνήσετε με την αστυνομία και να αναφέρετε το συμβάν.

6.3. Αν έχουμε βάσιμες υπόνοιες ότι η ασφάλεια του λογαριασμού σας Skrill ή κάποια από τα χαρακτηριστικά ασφάλειάς του έχουν παραβιαστεί ή ότι έχει γίνει μη εγκεκριμένη ή αθέμιτη χρήση του λογαριασμού σας, ενδέχεται να αναστείλουμε ή να περιορίσουμε με άλλο τρόπο τη λειτουργία του λογαριασμού σας Skrill. Θα σας κοινοποιήσουμε εκ των προτέρων κάθε αναστολή ή περιορισμό, καθώς και τους λόγους της εν λόγω αναστολής ή του περιορισμού ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, αμέσως μετά την αναστολή ή τον περιορισμό εκτός αν αυτό θα έθετε σε κίνδυνο τα εύλογα συμφέροντα ασφαλείας μας ή αν αυτή η κοινοποίηση κρίνεται παράνομη. Θα ακυρώσουμε την αναστολή ή/και τον περιορισμό το συντομότερο δυνατόν εφόσον παύσουν πλέον να υφίστανται οι λόγοι για την εν λόγω αναστολή ή/και τον περιορισμό.

6.4. Αν πιστεύουμε ότι ο λογαριασμός σας Skrill έχει εκτεθεί σε κίνδυνο απάτης ή συνιστά κίνδυνο για την ασφάλειά μας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με τον ταχύτερο και ασφαλέστερο τρόπο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε γνωστοποιήσει για να σας ενημερώσουμε σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε για να μας βοηθήσετε στην αντιμετώπιση του εν λόγω κινδύνου.

6.5. Οφείλετε να διασφαλίζετε, επιδεικνύοντας τη δέουσα επιμέλεια, ότι ο λογαριασμός ή οι λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας είναι ασφαλείς, καθώς και ότι μόνο εσείς έχετε πρόσβαση σε αυτούς, επειδή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση κωδικών πρόσβασης ή για επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την ασφάλεια του λογαριασμού σας Skrill. Σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε καταχωρισμένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους λογαριασμούς σας Skrill, οφείλετε να επικοινωνήσετε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αφότου αντιληφθείτε την εν λόγω παραβίαση με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών καθώς και με τον φορέα που σας παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6.6. Ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείτε κάποιον δημόσιο, κοινόχρηστο υπολογιστή ή τον δικό σας προσωπικό υπολογιστή για να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Skrill, οφείλετε να διασφαλίζετε πάντα ότι τα στοιχεία σύνδεσής σας δεν αποθηκεύονται, μόνιμα ή προσωρινά, ή καταγράφονται με άλλον τρόπο από το πρόγραμμα περιήγησης. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ποτέ λειτουργίες που επιτρέπουν την αποθήκευση στοιχείων σύνδεσης ή κωδικών πρόσβασης από τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε.

6.7. Τυχόν πρόσθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχουν επιπλέον απαιτήσεις ασφάλειας και οφείλετε να ενημερώνεστε σχετικά με αυτές, όπως σας γνωστοποιείται.

7.Κλείσιμο του λογαριασμού σας Skrill

7.1. Μπορείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας Skrill οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Κλείνοντας τον Skrill λογαριασμό σας προβαίνετε σε καταγγελία των παρόντων όρων χρήσης με άμεση ισχύ. Εξαιρούνται οι ενότητες εκείνες των όρων χρήσης που απαριθμούνται στην ενότητα 20.5 και θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μετά την καταγγελία της σχέσης σας με τη Skrill.

7.2. Εάν ο Skrill λογαριασμός σας έχει τυχόν χρήματα κατά τη στιγμή του κλεισίματος, μπορείτε να προβείτε σε ανάληψη των εν λόγω χρημάτων επικοινωνώντας με την το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για να ζητήσετε να σας αποσταλούν τα χρήματα με τρόπο που είναι ευλόγως αποδεκτός από εμάς. Σας προτείνουμε να προβείτε σε ανάληψη των χρημάτων που απομένουν το συντομότερο δυνατό μετά το κλείσιμο του λογαριασμού, καθώς δεν θα παράξουν τόκους. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να προβείτε σε ανάληψη χρημάτων, εάν περάσουν πάνω από 6 χρόνια από το κλείσιμο του Skrill λογαριασμού σας.

7.3. Αν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ιστορικό των συναλλαγών σας μετά το κλείσιμο του Skrill λογαριασμού σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών και να ζητήσετε τις εν λόγω πληροφορίες. Μπορείτε να προβείτε στην εν λόγω ενέργεια για όσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας, όπως καθορίζετε από την πολιτική διατήρησης των δεδομένων της εταιρείας μας. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτό στην Επισήμανση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων που διατίθεται στον δικτυακό μας τόπο.

7.4. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να διενεργήσουμε κάθε απαραίτητο έλεγχο αναφορικά με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, απάτη ή άλλη παράνομη δραστηριότητα, πριν εγκρίνουμε οποιαδήποτε ανάληψη χρημάτων, συμπεριλαμβανομένων των αναλήψεων που αφορούν την επιστροφή χρημάτων σε εσάς μετά το κλείσιμο του Skrill λογαριασμού σας.

8. Προσθήκη χρημάτων

8.1. Για να προσθέσετε χρήματα στον λογαριασμό σας, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Skrill και ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες φόρτωσης. Ενδεχομένως να εμφανιστεί μια σειρά διαφορετικών τρόπων προσθήκης χρημάτων, ανάλογα με τους τρόπους πληρωμής που έχετε προσθέσει στον λογαριασμό σας Skrill, καθώς και τους τρόπους πληρωμής που διατίθενται στη χώρα διαμονής σας. Οι τρόποι προσθήκης χρημάτων είναι υπηρεσίες πληρωμής που παρέχονται από τρίτα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (για παράδειγμα, ο εκδότης της κάρτας πληρωμής που χρησιμοποιείτε για την προσθήκη χρημάτων ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών άμεσης τραπεζικής εξυπηρέτησης) και δεν περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες που παρέχουμε. Δεν εγγυόμαστε τη χρήση οποιουδήποτε συγκεκριμένου τρόπου προσθήκης χρημάτων διατίθεται και ενδέχεται να τροποποιήσουμε ή και να διακόψουμε οποιαδήποτε στιγμή την αποδοχή οποιουδήποτε συγκεκριμένου τρόπου προσθήκης χρημάτων χωρίς την εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στην ενότητα 17. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 8.7 παρακάτω, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την των προσθήκη των χρημάτων μέχρι να παραλάβουμε τα εν λόγω χρήματα.

8.2. Προκειμένου να διασφαλιστεί η δέουσα έγκριση μιας συναλλαγής προσθήκης χρημάτων, ενδέχεται να σας ζητηθεί να απαντήσετε σε ορισμένες ερωτήσεις ασφαλείας ή να προβείτε σε άλλες ενέργειες που εύλογα απαιτούνται από εμάς ή τον πάροχο υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για την προσθήκη χρημάτων στον λογαριασμό σας Skrill.

8.3. Αν επιλέξετε την προσθήκη χρημάτων χρησιμοποιώντας έναν τρόπο πληρωμής που μπορεί να υπόκειται σε δικαίωμα διεκδίκησης επιστροφής χρημάτων («Αντιστροφή χρέωσης») όπως (ενδεικτικά) με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή άμεση χρέωση, δηλώνετε ότι δεν θα ασκήσετε το εν λόγω δικαίωμα αντιστροφής χρέωσης παρά μόνο σε περίπτωση μη εγκεκριμένης χρήσης του τρόπου πληρωμής ή παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης από εμάς, η οποία μπορεί να σας παρέχει δικαίωμα επιστροφής του ποσού που προσθέσατε. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να αντιστρέψετε την χρέωση οποιασδήποτε συναλλαγής προσθήκης χρημάτων ή να επιτρέψετε την αντιστροφή της χρέωσης οποιασδήποτε συναλλαγής προσθήκης χρημάτων για λόγους για τους οποίους δεν φέρουμε καμία ευθύνη όπως, ενδεικτικά, διαφορές με εμπόρους που αφορούν τη μη παράδοση αγαθών ή μη παροχή υπηρεσιών ή ανεπαρκούς υπολοίπου στον λογαριασμού του επιλεγμένου μέσου πληρωμής. Διατηρούμε το δικαίωμα χρέωσης τυχόν επιβαρύνσεων και εξόδων που προκύπτουν σε σχέση με την εν λόγω αντιστροφή χρέωσης και κάθε αναλαμβανόμενη ενέργεια για την αμφισβήτηση της εν λόγω χρέωσης. Ενδέχεται, επίσης, να σας χρεώσουμε τα έξοδα αντιστροφής πληρωμής που εμφανίζονται στην ενότητα «Χρεώσεις» στον ιστότοπό μας.

8.4. Μπορείτε επίσης να επιτρέψετε σε κάποιον έμπορο στον οποίο επιθυμείτε να πραγματοποιείτε πληρωμές σε τακτική βάση (π.χ. για μια συνδρομητική υπηρεσία) να χρεώνει τον λογαριασμό σας Skrill για κάθε επαναλαμβανόμενη πληρωμή. Στην περίπτωση αυτή, μας εξουσιοδοτείτε να προβαίνουμε σε χρέωση κάθε επόμενης πληρωμής με τον τρόπο πληρωμής (π.χ. την πιστωτική κάρτα ή τον τραπεζικό λογαριασμό σας) που χρησιμοποιήσατε για να κάνετε την αρχική πληρωμή, Για την ακύρωση επαναλαμβανόμενων πληρωμών στο μέλλον, πρέπει (α) να επικοινωνήσετε μαζί μας και (β) να ενημερώσετε τον έμπορο από τον οποίο αγοράσατε τα αγαθά ή τις υπηρεσίες ότι έχετε ακυρώσει την επαναλαμβανόμενη πληρωμή. Δεν πρέπει να προβαίνετε σε ακύρωση ή στην αντιστροφή επαναλαμβανόμενων συναλλαγών αυτού του είδους επικοινωνώντας απλώς με τον εκδότη/ τον πάροχο του τρόπου πληρωμής (π.χ. τον εκδότη της πιστωτική σας κάρτας ή την τράπεζά σας) χωρίς να ακολουθήσετε τη διαδικασία ακύρωσης που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο 8.4. Σύμφωνα με την παράγραφο 8.5, δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν επαναλαμβανόμενες πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν προτού μας κοινοποιήσετε την εν λόγω ακύρωση και, εάν το υπόλοιπο του λογαριασμού σας Skrill καταστεί αρνητικό εξαιτίας των εν λόγω πληρωμών, θα είστε υπεύθυνοι να μας αποδώσετε το εν λόγω ποσό.

8.5. Θα προβαίνουμε στην επιστροφή οποιωνδήποτε προηγούμενων επαναλαμβανόμενων πληρωμών κινούνται από τον έμπορο ή μέσω αυτού εφόσον (α) η αρχική εξουσιοδότηση που παρείχατε σε εμάς ή τον Έμπορο δεν προσδιόριζε το ακριβές ποσό της πληρωμής και (β) το ποσό της πληρωμής υπερβαίνει το ποσό που θα αναμένατε εύλογα λαμβάνοντας υπ' όψιν τις προηγούμενες πληρωμές σας και τις περιστάσεις της υπόθεσης. Θα πρέπει να ζητήσετε την εν λόγω επιστροφή εντός οκτώ (8) εβδομάδων από την ημερομηνία χρέωσης του ποσού στον λογαριασμό σας Skrill. Συμφωνείτε να μας παρέχετε κάθε εύλογα απαραίτητη πληροφορία προκειμένου να εξακριβώσουμε αν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής χρημάτων που παρατίθενται στην παρούσα παράγραφο 8.5. Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη ενός αιτήματος επιστροφής χρημάτων ή, κατά περίπτωση, λήψης κάθε περαιτέρω πληροφορίας που σας έχει ζητηθεί, θα προβαίνουμε στην επιστροφή ολόκληρου του ποσού της πληρωμής ή σε γνωστοποίηση των αντικειμενικών λόγων για τους οποίους αρνούμαστε την επιστροφή της πληρωμής επισημαίνοντας ότι έχετε το δικαίωμα παραπομπής του θέματος στην Υπηρεσία Διαμεσολαβητή για Θέματα Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (Financial Ombudsman Service) (για σχετικές πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 21) εφόσον δεν αποδέχεστε τους αντικειμενικούς λόγους που σας γνωστοποιήσαμε.

8.6. Εάν μια αντιστροφή ή αναίρεση μιας συναλλαγής προσθήκης χρημάτων έχει ως αποτέλεσμα να καταστεί αρνητικό το υπόλοιπο στον λογαριασμό σας Skrill, θα σας ζητηθεί να καλύψετε το εν λόγω αρνητικό υπόλοιπο με την προσθήκη επαρκούς χρηματικού ποσού στον λογαριασμό σας Skrill. Τυχόν παράλειψη να προβείτε στην προαναφερόμενη προσθήκη συνιστά παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης. Η εξόφληση του αρνητικού υπολοίπου καθίσταται άμεσα πληρωτέα χωρίς ειδοποίηση. Διατηρούμε πάντοτε το δικαίωμα να αποστέλλουμε υπενθυμίσεις ή να λαμβάνουμε άλλα μέτρα είσπραξης οφειλών όπως, ενδεικτικά, η ανάθεση σε εισπρακτικές εταιρείες ή δικηγόρους ή η διεκδίκηση της οφειλής με ένδικα μέσα. Διατηρούμε το δικαίωμα χρέωσης των δαπανών που εύλογα προέκυψαν σε σχέση με κάθε είσπραξη ή διεκδίκηση οφειλών.

8.7. Τα ποσά που φορτώνονται θα πιστώνονται στον λογαριασμό σας Skrill μετά την είσπραξη τους από εμάς. Κάποιες συναλλαγές προσθήκης χρημάτων, όπως αυτές που πραγματοποιούνται με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, άμεση χρέωση ή υπηρεσία άμεσης τραπεζικής εξυπηρέτησης, θα πιστώνονται άμεσα στον λογαριασμό σας Skrill, ωστόσο, υπόκεινται σε αναίρεση σε περίπτωση που το πραγματικό ποσό των χρημάτων δεν εισπραχθεί από εμάς εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, θα προβαίνουμε σε αφαίρεση της του ποσού της αναιρεθείσας συναλλαγής από το υπόλοιπο του λογαριασμού σας Skrill. Αν το υπόλοιπο του λογαριασμού σας Skrill δεν επαρκεί, διατηρούμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε την κάλυψή του από εσάς.

8.8. Για τους σκοπούς μιας συναλλαγής προσθήκης χρημάτων μέσω ενός τρόπου πληρωμής, είμαστε εκδότες ηλεκτρονικού χρήματος και θα εκδίδουμε ηλεκτρονικό χρήμα σε αντάλλαγμα του χρηματικού ποσού που φορτώνεται. Δεν θα ενεργούμε ως πάροχος υπηρεσιών πληρωμής.

8.9. Δεν πρέπει να προβαίνετε σε προσθήκη χρημάτων μέσω ενός τρόπου πληρωμής αν δεν είστε ο κατονομαζόμενος κάτοχος του εν λόγω τρόπου πληρωμής. Λαμβάνουμε σοβαρά υπ' όψιν κάθε τυχόν παραβίαση της εν λόγω απαίτησης και κάθε τυχόν απόπειρα προσθήκης ενός τρόπου πληρωμής του οποίου δεν είστε ο κατονομαζόμενος κάτοχος θα θεωρείται αθέμιτη πράξη.

8.10. Οι προσθήκες χρημάτων υπόκεινται σε όρια λόγω απαιτήσεων ασφαλείας και νομικών απαιτήσεων. Τα εν λόγω όρια ορίζονται δυναμικά ανάλογα με την κατάσταση επαλήθευσής σας και τον τρόπο προσθήκης χρημάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Πρέπει να γνωρίζετε ότι, ανάλογα με την κατάσταση επαλήθευσής σας, τα όρια προσθήκης σας μπορεί να είναι υψηλότερα από τα όρια αναλήψεων ή συναλλαγών σας. Μπορείτε να ελέγξετε αυτά τα όρια ανά πάσα στιγμή στη σχετική ενότητα του προφίλ του λογαριασμού σας Skrill.

8.11. Οι προσθήκες επιβαρύνονται με έξοδα, όπως έξοδα μετατροπής συναλλάγματος (κατά περίπτωση). Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 13.

8.12. Δεν πρέπει να πραγματοποιείτε προσθήκες χρησιμοποιώντας μετρητά. Με την επιφύλαξη αναφορικά με αξιώσεις περαιτέρω ζημιών, εάν απαιτείται να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια στον Skrill λογαριασμό σας επειδή πραγματοποιήσατε προσθήκη μετρητών, ενδέχεται να χρεώσουμε ένα διοικητικό τέλος, όπως αυτό παρουσιάζεται στην ενότητα «Χρεώσεις» του ιστοτόπου μας.

9. Αποστολή πληρωμών

9.1. Για να αποστείλετε μια πληρωμή πρέπει να εγκρίνετε την πληρωμή με τα στοιχεία σύνδεσής και τον κωδικό πρόσβασής σας. Μπορεί επίσης να σας κάνουμε πρόσθετες ερωτήσεις ασφαλείας που σχετίζονται με εσάς ή τον λογαριασμό σας Skrill. Αν ο λογαριασμός σας Skrill προστατεύεται με πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, όπως διακριτικά κωδικού πρόσβασης, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που σας παρέχονται σε σχέση με τα εν λόγω πρόσθετα μέτρα ασφαλείας. Αν η δυνατότητα πραγματοποίησης μαζικών πληρωμών είναι ενεργοποιημένη στον λογαριασμό σας Skrill, η διαδικασία για την πραγματοποίηση τέτοιων πληρωμών θα γνωστοποιείται στο σχετικό εγχειρίδιο ενσωμάτωσης.

9,2. Κάθε παραλήπτης μιας πληρωμής που επιθυμείτε να αποστείλετε μέσω της εταιρείας μας πρέπει να διαθέτει κάποιο έγκυρο μέσο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την ταυτοποίησή του. Για τις περισσότερες υπηρεσίες μας αυτό το μέσο ταυτοποίησης θα είναι μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο, ενδέχεται να σας ζητηθούν πρόσθετα μέσα ταυτοποίησης για τις υπόλοιπες υπηρεσίες μας.

9.3. Αν σας ζητηθεί να μας γνωστοποιήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποδέκτη ή κάποιο άλλο μέσο ταυτοποίησής του, κατά περίπτωση, πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να πληκτρολογήσετε σωστά τα ακριβή στοιχεία του προσώπου στο οποίο επιθυμείτε να αποστείλετε χρήματα. Τα εν λόγω στοιχεία χρησιμοποιούνται ως μοναδικό αναγνωριστικό για τον προσδιορισμό του αποδέκτη της πληρωμής που μας ζητάτε να διεκπεραιώσουμε κατ' εντολή σας. Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που παρέχετε μαζί με το μέσο ταυτοποίησης του αποδέκτη ενδέχεται να μην ληφθούν υπ' όψιν και δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα πληκτρολόγησης κατά την καταχώριση του μέσου ταυτοποίησης του αποδέκτη.

9.4. Αν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποδέκτη είναι καταχωρισμένη σε εμάς, τα χρήματα θα πιστωθούν αμέσως στον λογαριασμό Skrill που συνδέεται με την εν λόγω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μόλις τα χρήματα πιστωθούν στον λογαριασμό Skrill του αποδέκτη, η συναλλαγή καθίσταται μη αναστρέψιμη.

9.5. Αν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι καταχωρισμένη σε εμάς, θα αποστείλουμε ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εν λόγω διεύθυνση με οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διεκδίκησης και είσπραξης της πληρωμής. Αν ο αποδέκτης δεν διεκδικήσει την πληρωμή εντός 14 ημερών, η συναλλαγή θα ακυρωθεί και τα χρήματα θα σας επιστραφούν. Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε τη συναλλαγή οποιαδήποτε στιγμή πριν από την πίστωση των χρημάτων στον λογαριασμό Skrill του αποδέκτη. Για να ακυρώσετε μια συναλλαγή, πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Skrill, να εντοπίσετε τη σχετική συναλλαγή στο ιστορικό συναλλαγών σας και να επιλέξετε «Ακύρωση».

9.6. Όταν στέλνετε ή λαμβάνετε μια πληρωμή, θα κοινοποιούμε το καταχωρισμένο όνομα του λογαριασμού σας στον παραλήπτη ή/και στον αποστολέα, προκειμένου να διεκπεραιωθεί η αντίστοιχη συναλλαγή. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιούμε αυτές τις πληροφορίες σε ειδοποιήσεις που αποστέλλονται στον παραλήπτη ή/και στον αποστολέα.

9.7. Μπορείτε να πραγματοποιείτε επαναλαμβανόμενες πληρωμές ορίζοντας μια εντολή επαναλαμβανόμενης πληρωμής στον λογαριασμό σας Skrill. Η ακύρωση μιας εντολής επαναλαμβανόμενης πληρωμής για μελλοντικές πληρωμές είναι δυνατή οποιαδήποτε στιγμή αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Skrill και τη διαγράψετε. Δεν παρέχεται δυνατότητα ακύρωσης συναλλαγών που έχουν ήδη πιστωθεί σε έναν αποδέκτη.

9.8. Οι προσθήκες χρημάτων υπόκεινται σε όρια λόγω απαιτήσεων ασφαλείας και νομικών απαιτήσεων. Τα όρια αυτά ορίζονται δυναμικά ανάλογα με την κατάσταση επαλήθευσής σας. Μπορείτε να ελέγξετε αυτά τα όρια ανά πάσα στιγμή στο προφίλ του λογαριασμού σας Skrill. Οφείλετε να διασφαλίζετε ότι τα όριά σας επαρκούν για την κάλυψη της πληρωμής που σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε, καθώς και κάθε ισχύουσα επιβάρυνση, όπως έξοδα εξυπηρέτησης και έξοδα μετατροπής συναλλάγματος. Πρέπει να γνωρίζετε ότι ο αποδέκτης μιας πληρωμής μπορεί επίσης να υπόκειται σε όρια δαπανών και αναλήψεων και το γεγονός αυτό μπορεί να επηρεάσει την πρόσβαση του αποδέκτη στα χρήματα που σκοπεύετε να αποστείλετε.

9.9. Σε περίπτωση καθυστερημένης εκτέλεσης μιας πληρωμής που μας έχετε αναθέσει, μπορείτε να μας ζητήσετε να επικοινωνήσουμε με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμής του αποδέκτη και να του ζητήσουμε να προβεί στη σχετική πίστωση όπως αν είχε ληφθεί τη σωστή ημέρα.

9.10. Η αποστολή πληρωμών επιβαρύνεται με έξοδα, όπως έξοδα μετατροπής συναλλάγματος (κατά περίπτωση), ανάλογα με το είδος της πληρωμής που πραγματοποιείτε και τον τύπο λογαριασμού Skrill που κατέχετε. Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 13.

9.A Τρίτοι πάροχοι

9.A.1. Τρίτος πάροχος είναι κάθε πάροχος υπηρεσιών που επιτρέπεται από τον νόμο να πραγματοποιεί πληρωμές από τον λογαριασμό σας εξ ονόματός σας και να σας παρέχει υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού, εφόσον ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες σας και τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις. Μπορείτε να ελέγξετε εάν ο πάροχος είναι εξουσιοδοτημένος στις πληροφορίες που σας δίνει σχετικά με τις υπηρεσίες που θα σας παράσχει.

9.A.2. Θα διαχειριζόμαστε τυχόν οδηγίες από έναν τρίτο πάροχο σαν να προέρχονται από εσάς και θα εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της παρούσας συμφωνίας. Αν συγκατατεθείτε στην πρόσβαση ενός τρίτου παρόχου σε πληροφορίες που αφορούν τον λογαριασμό σας, θα θεωρήσουμε δεδομένο ότι συγκατατίθεστε στην πρόσβασή του όσο συχνά ο τρίτος πάροχος αιτείται την εν λόγω πρόσβαση.

9.A.3. Αν παράσχετε τα στοιχεία ασφαλείας σας σε κάποιον που δεν είναι τρίτος πάροχος, θα θεωρήσουμε δεδομένο ότι εσείς είστε αυτός(-ή) που μας εξουσιοδοτεί να παρέχουμε πρόσβαση στον λογαριασμό σας, θα εκτελούμε τις πληρωμές σύμφωνα με τις οδηγίες του εν λόγω τρίτου μέρους σαν να έχουν εγκριθεί από εσάς και δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που υφίσταστε λόγω καταχρηστικής χρήσης ή γνωστοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον λογαριασμό σας από το εν λόγω τρίτο μέρος.

9.A.4 Μπορούμε να αρνηθούμε την πρόσβαση στον λογαριασμό σας Skrill σε οποιονδήποτε τρίτο πάροχο αν έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι η πρόσβαση από τον εν λόγω τρίτο πάροχο είναι μη εγκεκριμένη ή παράνομη. Πριν από την εν λόγω άρνηση, θα σας κοινοποιούμε την απόφασή μας και θα εξηγούμε τους λόγους για τους οποίους τη λάβαμε, εκτός αν αυτό δεν είναι εύλογα εφικτό, οπότε θα σας ενημερώνουμε σχετικά αμέσως μετά. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώνουμε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που διατηρούμε για εσάς. Δεν θα σας κοινοποιούμε τους σχετικούς λόγους όταν η εν λόγω απόφαση θέτει σε κίνδυνο τα εύλογα μέτρα ασφαλείας μας ή αν άλλως κρίνεται παράνομο.

Αν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε παράσχει σε έναν τρίτο πάροχο για την πρόσβασή του στον λογαριασμό σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τον εν λόγω τρίτο πάροχο.

9.A.5 Αν πιστεύετε ότι μια πληρωμή πραγματοποιήθηκε εσφαλμένα ή είναι μη εγκεκριμένη, οφείλετε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν, ακόμη και όταν χρησιμοποιείτε κάποιον τρίτο πάροχο. Αν ζητήσετε από έναν τρίτο πάροχο να αιτηθεί μια πληρωμή και δεν το πράξει, εμείς δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τη μη πραγματοποίηση της πληρωμής σας. Μετά τη δρομολόγηση μιας πληρωμής από έναν τρίτο πάροχο, δεν μπορείτε κανονικά να την ακυρώσετε.

10.Λήψη χρημάτων

10.1. Αν λάβετε χρήματα στον λογαριασμό σας Skrill, θα σας αποστείλουμε ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα εμφανίζουμε την πληρωμή ως συναλλαγή «Λήψη χρημάτων» στο ιστορικό συναλλαγών σας, μαζί με την ημερομηνία είσπραξης (ημερομηνία αξίας για την πίστωση), τα έξοδα που χρεώθηκαν και, κατά περίπτωση, τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε. Κάθε συναλλαγή έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό συναλλαγής, το οποίο εμφανίζεται στο ιστορικό συναλλαγών. Δεν θα προβαίνουμε σε καμία αλλαγή ή τροποποίηση των πληροφοριών που εμφανίζονται το ιστορικό ηλεκτρονικών συναλλαγών σας. Οφείλετε να προβαίνετε σε συμφωνία των εισερχόμενων πληρωμών με τα δικά σας αρχεία.

10.2. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η είσπραξη κεφαλαίων στον λογαριασμό σας Skrill δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αντιστροφή των εν λόγω συναλλαγές δεν είναι δυνατή. Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αντιστροφή μιας πληρωμής αν ο πληρωτής ή η τράπεζα ή ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμής του πληρωτή έχει προβεί σε αντιστροφή ή αναίρεση της με άλλο τρόπο (ή είναι εύλογα πιθανό να προβεί σε αντιστροφή ή αναίρεση με άλλο τρόπο) που χρησιμοποιήθηκε για μια προσθήκη χρημάτων ή για τη πραγματοποίηση της εν λόγω πληρωμής.

10.3. Αν κάποιο πρόσωπο έχει λάβει ειδοποίηση πληρωμής από εμάς που το ενημερώνει ότι κάποιος του έχει αποστείλει χρήματα σε μια μη καταχωρισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η πληρωμή δεν θα πιστωθεί στον λογαριασμό του έως ότου διεκδικηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μέχρι τότε, δεν θα υφίσταται καμία συμβατική σχέση ή σχέση θεματοφυλακής μεταξύ της εταιρείας μας και του αποδέκτη της πληρωμής. Τα χρήματα παραμένουν στην κατοχή του αποστολέα.

10.4. Η λήψη πληρωμών επιβαρύνεται με έξοδα, όπως έξοδα μετατροπής συναλλάγματος, ανάλογα με το είδος της πληρωμής που λαμβάνετε και τον τύπο λογαριασμού Skrill που κατέχετε. Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 13.

11.Απαγορευμένες συναλλαγές

11.1. Απαγορεύεται αυστηρά η αποστολή ή λήψη πληρωμών ως αντάλλαγμα για την πώληση ή τη διάθεση: προϊόντων καπνού, συνταγογραφούμενων φαρμάκων, ναρκωτικών ουσιών και σύνεργων χρήσης ναρκωτικών, όπλων (όπως, ενδεικτικά, μαχαίρια, περίστροφα, πυροβόλα όπλα ή πυρομαχικά), αποκωδικοποιητών καλωδιακών και δορυφορικών τηλεοπτικών καναλιών, υλικού που υποδαυλίζει τη βία, το μίσος και τον ρατσισμό ή που θεωρείται άσεμνο, ταυτοτήτων και αδειών που εκδίδονται από κρατικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων απομιμήσεων αυτών, ειδών νεωτερισμού καθώς και πλαστών προϊόντων (προϊόντα-μαϊμούδες), μη αδειοδοτημένων ή παράνομων λαχείων ή υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών (όπως, ενδεικτικά, η χρήση παράνομων οίκων τυχερών παιχνιδιών ή η συμμετοχή σε αυτούς), αδήλωτων φιλανθρωπικών υπηρεσιών, ειδών που ενθαρρύνουν ή διευκολύνουν τη διεξαγωγή παράνομων δραστηριοτήτων, προπληρωμένων χρεωστικών καρτών ή άλλων καρτών αποθηκευμένης αξίας που δεν συνδέονται με συγκεκριμένο έμπορο και δεν προορίζονται αποκλειστικά για την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών, προϊόντων ή υπηρεσιών επεξεργασίας ή είσπραξης πληρωμών τρίτων, πολυεπίπεδων συστημάτων εμπορικής προώθησης, συστημάτων πωλήσεων τύπου πυραμίδας, συστημάτων τύπου Ponzi, προγραμμάτων τύπου matrix ή άλλων συστημάτων γρήγορου πλουτισμού ή επενδυτικών προγραμμάτων υψηλής απόδοσης, αγαθών και υπηρεσιών που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, παιχνιδιών χωρίς κωδικό/ με εσφαλμένο κωδικό, καθώς και για την πραγματοποίηση πληρωμών για χρονομεριστικές μισθώσεις ή κρατήσεις ακινήτων (On and Off Plan). Διατηρούμε το δικαίωμα προσθήκης, κατά τη διακριτικής μας ευχέρεια, κατηγοριών απαγορευμένων συναλλαγών είτε στους παρόντες όρους χρήσης είτε σε οποιαδήποτε πολιτική αποδεκτής χρήσης που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας.

11.2. Απαγορεύεται αυστηρά η πραγματοποίηση πληρωμών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προσφέρουν παράνομες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών όπως (ενδεικτικά) παράνομα αθλητικά στοιχήματα, παιχνίδια καζίνο και παιχνίδια πόκερ, καθώς και η λήψη πληρωμών από τέτοια πρόσωπα. Αν πιστεύουμε ότι χρησιμοποιείτε ή έχετε χρησιμοποιήσει, άμεσα ή έμμεσα, τον λογαριασμό σας Skrill για ή σε σχέση με συναλλαγές παράνομων παιχνιδιών, μπορούμε να αναστείλουμε ή να κλείσουμε τον λογαριασμό σας Skrill οποιαδήποτε στιγμή ή να αρνηθούμε την εκτέλεση ή την αντιστροφή μιας συναλλαγής. Αυτός ο κατάλογος δεν είναι διεξοδικός και υποχρεούστε να διασφαλίσετε ότι δεν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας για συναλλαγές οι οποίες ενδεχομένως θεωρούνται παράνομες στη δική σας δικαιοδοσία.

11.3. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας αν διαμένετε σε ορισμένες χώρες. Κατάλογος των μη εξυπηρετούμενων χωρών διατίθεται στον ιστότοπό μας και ενημερώνεται κατά καιρούς. Αυτός ο κατάλογος δεν είναι διεξοδικός και ενδέχεται να αποφασίσουμε, κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, να διακόψουμε ή να περιορίσουμε οποιαδήποτε στιγμή την παροχή των υπηρεσιών μας σε άλλες χώρες χωρίς προειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να κλεισίματος του λογαριασμού σας Skrill οποιαδήποτε στιγμή εφόσον πιστεύουμε εύλογα ότι επιβάλλεται να το πράξουμε από τη νομοθεσία ή για τη συμμόρφωσή μας με τις συστάσεις που εκδίδει κάποια αρμόδια κρατική αρχή ή αναγνωρισμένος φορέας για την πρόληψη του οικονομικού εγκλήματος.

11.4. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του λογαριασμού σας Skrill για παράνομους σκοπούς όπως, ενδεικτικά, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Θα διερευνούμε και θα αναφέρουμε κάθε ύποπτη δραστηριότητα στην αρμόδια διωκτική αρχή. Διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώνουμε κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια τα έξοδα διαχείρισης που εμφανίζονται στην ενότητα «Χρεώσεις» στον ιστότοπο μας για κάθε έρευνα που διεξάγουμε σε σχέση με οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα τέτοιου είδους, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που ειδοποιούμαστε για την εν λόγω δραστηριότητα από τρίτους, με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Απαγορεύεται η χρήση του Skrill λογαριασμού σας με σκοπό την κατάχρηση, την εκμετάλλευση ή την παράκαμψη των περιορισμών χρήσης που επιβάλλει ένας έμπορος ή κάποιο τρίτο μέρος στις υπηρεσίες που παρέχει.

11.5. Μπορείτε να αποδέχεστε πληρωμές μόνο για ορισμένες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κατόπιν εγκρίσεώς μας και κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια. Στις εν λόγω επιχειρηματικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται, ενδεικτικά: δραστηριότητες ανταλλακτηρίου συναλλάγματος ή εμβασμάτων όπως, ενδεικτικά, η ανταλλαγή νομισμάτων και η αγορά τουριστικού συναλλάγματος, η είσπραξη δωρεών ή πληρωμών οποιασδήποτε μορφής προς φιλανθρωπικούς ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, οι αγοραπωλησίες φυσικών αγαθών όπως πολύτιμοι λίθοι και μέταλλα ή πετράδια, η παροχή υπηρεσιών ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης (live streaming), η πώληση ή διάθεση οινοπνευματωδών ποτών, συμπληρωμάτων διατροφής και εναλλακτικών προϊόντων υγείας, καθώς και κάθε άλλη κατηγορία επιχειρηματικής δραστηριότητας που δημοσιεύεται κατά καιρούς σε οποιαδήποτε πολιτική αποδεκτής χρήσης στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς το αν η επιχειρηματική σας δραστηριότητα εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες, πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Διατηρούμε το δικαίωμα προσθήκης, κατά τη αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που απαιτούν έγκριση, προσθέτοντας τις εν λόγω κατηγορίες είτε στους παρόντες Όρους Χρήσης είτε σε κάποια πολιτική αποδεκτής χρήσης που θα δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας.

11.6. Αν προβείτε ή επιχειρήσετε να προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή κατά παράβαση των απαγορεύσεων που περιέχονται στην παρούσα ενότητα 11 ή χωρίς την απαραίτητη έγκριση σύμφωνα με την παράγραφο 11.5, διατηρούμε το δικαίωμα να: προβούμε σε αντιστροφή της συναλλαγής ή/και σε κλείσιμο ή αναστολή του Skrill λογαριασμού σας ή/και σε καταγγελία της συναλλαγής στην αρμόδια αρχή επιβολής του νόμου. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε την καταβολή αποζημίωσης από εσάς, καθώς και να σας χρεώσουμε τα έξοδα διαχείρισης που εμφανίζονται στην ενότητα «Χρεώσεις» στον ιστότοπο μας, εφόσον προβούμε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες.

11.7. Είναι δική σας ευθύνη και όχι δική μας να διασφαλίζετε ότι αποστέλλετε πληρωμές προς ή λαμβάνετε πληρωμές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα αποκλειστικά για την πώληση ή την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που μπορεί να παρέχετε ή να λαμβάνετε σε συμμόρφωση με οποιουσδήποτε ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Το γεγονός και μόνο ότι κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δέχεται πληρωμές μέσω της υπηρεσίας μας δεν αποτελεί ένδειξη της νομιμότητας της προμήθειας των αγαθών ή της παροχής των υπηρεσιών τους. Σε περίπτωση αμφιβολίας όσον αφορά τη νομιμότητα μιας προμήθειας ή αγοράς, δεν θα πρέπει να προβαίνετε στην ολοκλήρωση της πληρωμής σας.

12.Ανάληψη χρημάτων

12.1. Μπορείτε να ζητήσετε την ανάληψη του συνόλου ή μέρους των χρημάτων που τηρούνται στον λογαριασμό σας Skrill οποιαδήποτε στιγμή. Για να το πράξετε, πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Skrill και να επιλέξετε έναν τρόπο ανάληψης και να εισαγάγετε το ποσό προς ανάληψη. Οι τρόποι ανάληψης είναι υπηρεσίες πληρωμής που παρέχονται, τουλάχιστον εν μέρει από τρίτα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (για παράδειγμα η τράπεζα στην οποία τηρείτε τραπεζικό λογαριασμό). Δεν εγγυόμαστε τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε συγκεκριμένου τρόπου ανάληψης και μπορεί να προβούμε σε τροποποίηση ή διακοπή ενός συγκεκριμένου τρόπου ανάληψης οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία που καθορίζεται στην ενότητα 17, εφόσον υπάρχει τουλάχιστον μία διαθέσιμη επιλογή για εσάς. Όταν η καταβολή του αναληφθέντος ποσού λαμβάνεται από εσάς μέσω κάποιου παρόχου υπηρεσιών πληρωμής (όπως η τράπεζα στην οποία τηρείτε τραπεζικό λογαριασμό), δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για την καταβολή του αναληφθέντος ποσού μετά την λήψη του αναληφθέντος ποσού από τον δικό σας πάροχο υπηρεσιών πληρωμής. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να ζητήσουμε εναλλακτικό τραπεζικό λογαριασμό ή άλλη μέθοδο ανάληψης σε περίπτωση που δεν είμαστε σε θέση να διεκπεραιώσουμε την ανάληψη στην προτιμώμενη μέθοδο ανάληψής σας.

12.2. Ο λογαριασμός σας Skrill υπόκειται σε όρια ανάληψης. Τα εν λόγω όρια προσαρμόζονται δυναμικά ανάλογα με τον τύπο του εγγράφου ταυτοποίησής σας που τηρούμε. Μπορείτε να ελέγξετε αυτά τα όρια ανά πάσα στιγμή στο προφίλ του λογαριασμού σας Skrill. Πριν από οποιαδήποτε προσθήκη χρημάτων στον λογαριασμό σας Skrill, οφείλετε να διασφαλίσετε ότι τα τρέχοντα όρια ανάληψης και δαπανών σας πληρούν τις απαιτήσεις ανάληψης και δαπανών σας καθώς, νόμιμα, δεν μπορούμε να σας επιστρέψουμε να υπερβείτε τα εν λόγω όρια.

12.3. Αν το αίτημα σας για ανάληψη υπερβαίνει το τρέχον όριο, ενδέχεται να απορρίψουμε το αίτημά σας και να ζητήσουμε να μας αποστείλετε έγγραφα που επαληθεύουν την ταυτότητα και τη διεύθυνσή σας προτού σας επιτραπεί οποιαδήποτε ανάληψη χρημάτων ή να συνεργαστείτε μαζί μας με κάθε τρόπο για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας.

12.4. Οι αναλήψεις επιβαρύνονται με έξοδα, όπως έξοδα μετατροπής συναλλάγματος (κατά περίπτωση). Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 13.

12.5. Για τους σκοπούς μιας συναλλαγής ανάληψης, είμαστε πληρωτές και όχι πάροχος υπηρεσιών πληρωμής.

12.6. Δεν πρέπει να προβαίνετε σε αναλήψεις σε τραπεζικό λογαριασμό ή με άλλο τρόπο πληρωμής αν δεν είστε ο κατονομαζόμενος κάτοχος. Λαμβάνουμε σοβαρά υπ' όψιν κάθε τυχόν παραβίαση της εν λόγω απαίτησης και κάθε τυχόν απόπειρα προσθήκης ενός τρόπου πληρωμής του οποίου δεν είστε ο κατονομαζόμενος κάτοχος θα θεωρείται αθέμιτη πράξη.

12.7. Οφείλετε να διασφαλίζετε ότι τα στοιχεία πληρωμής που εισαγάγετε όταν πραγματοποιείτε μια ανάληψη είναι ακριβή και πλήρη. Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν αναλήψεις χρημάτων που αποστέλλονται σε λάθος λογαριασμό όταν αυτό οφείλεται στην παροχή εσφαλμένων στοιχείων από εσάς. Όταν πραγματοποιείτε μια ανάληψη σε τραπεζικό λογαριασμό, οφείλετε να διασφαλίζετε ότι ο αριθμός λογαριασμού, ο κωδικός υποκαταστήματος, ο αριθμός ΙΒΑΝ ή/και οι κωδικοί BIC/ SWIFT είναι σωστοί. Αν έχετε πραγματοποιήσει μια ανάληψη χρημάτων προς λάθος λογαριασμό, μπορείτε να ζητήσετε να σας βοηθήσουμε να ανακτήσετε τα εν λόγω χρήματα. Ωστόσο, για τις εν λόγω ενέργειες θα επιβαρύνεστε με τα έξοδα διαχείρισης που εμφανίζονται στην ενότητα «Χρεώσεις» στον ιστότοπό μας και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι προσπάθειες ανάκτησης θα ευοδωθούν.

13.Χρεώσεις

13.1. Οι χρεώσεις εξαρτώνται από το εάν χρησιμοποιείτε τον Skrill λογαριασμό σας για προσωπικούς ή εμπορικούς σκοπούς.

13.2. Ο Skrill λογαριασμός σας είναι δωρεάν για προσωπική χρήση, εφόσον συνδέεστε ή εκτελείτε κάποια συναλλαγή τουλάχιστον κάθε 6 μήνες. Εάν δεν συνδέεστε ούτε εκτελείτε κάποια συναλλαγή τουλάχιστον κάθε 6 μήνες, αφαιρείτε από τον Skrill λογαριασμό σας ένα μηνιαίο τέλος υπηρεσίας, όπως αυτό προσδιορίζεται στην ενότητα «Χρεώσεις» του δικτυακού μας τόπου. Εάν δεν κάνετε ανάληψη του υπολοίπου του Skrill λογαριασμού σας κατά το κλείσιμο του Skrill λογαριασμού σας, η μηνιαία προμήθεια υπηρεσιών θα συνεχίσει να αφαιρείται από τον Skrill λογαριασμό σας έως ότου το υπόλοιπο μηδενιστεί. Η παρούσα ενότητα 13.2 παραμένει σε πλήρη ισχύ μετά τη λήξη των παρόντων Όρων χρήσης.

13.3. Οι χρεώσεις που σχετίζονται με τις συναλλαγές μπορούν να προβληθούν ανά πάσα στιγμή στην ενότητα «Χρεώσεις» του ιστοτόπου μας. Για τους λογαριασμούς Skrill που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς ισχύουν πρόσθετες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4.7 παραπάνω. Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε ή να κάνετε λήψη και να διατηρήσετε αντίγραφο της ενότητα «Χρεώσεις» μαζί με αντίγραφο των παρόντων όρων χρήσης. Για λόγους σαφήνειας, η ενότητα «Χρεώσεις» αποτελεί μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης. Οι χρεώσεις υπόκεινται σε αλλαγές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 17. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να χρεώσουμε πρόσθετα έξοδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 8.3, 8.9, 8.12, 11.6, 12.6 και 12.7.

13.4. Οι συναλλαγές σας ενδέχεται να υπόκεινται σε μετατροπές νομισμάτων. Αν πραγματοποιήσετε μια πληρωμή από τον λογαριασμό σας Skrill που τηρείται σε ένα νόμισμα σε λογαριασμό Skrill που τηρείται σε άλλο νόμισμα, θα σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε την πληρωμή είτε στο νόμισμα του λογαριασμού σας Skrill είτε σε άλλο νόμισμα. Αν επιλέξετε το νόμισμα του λογαριασμού σας Skrill, τότε, τα έξοδα μετατροπής στο νόμισμα του λογαριασμού του Skrill θα επιβαρύνουν τον αποδέκτη. Αν επιλέξετε το νόμισμα του λογαριασμού Skrill του αποδέκτη, τα έξοδα μετατροπής στο νόμισμα της πληρωμής θα επιβαρύνουν εσάς. Αν επιλέξετε ένα νόμισμα το οποίο δεν είναι το νόμισμα του λογαριασμού σας Skrill ή το νόμισμα του λογαριασμού Skrill του αποδέκτη, τα έξοδα μετατροπής στο νόμισμα πληρωμής θα επιβαρύνουν εσάς και τα έξοδα μετατροπής του νομίσματος πληρωμής στο νόμισμα του λογαριασμού του Skrill θα επιβαρύνουν τον αποδέκτη.

13.5. Για κάθε μετατροπή νομισμάτων, θα εφαρμόζουμε τη συναλλαγματική ισοτιμία της Skrill που ισχύει τη στιγμή που πραγματοποιούμε τη μετατροπή μεταξύ των δύο νομισμάτων, στην οποία προστίθενται έξοδα μετατροπής συναλλάγματος. Όταν ορίζουμε και μεταβάλλουμε τη συναλλαγματική ισοτιμία της Skrill, λαμβάνουμε υπόψη τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αγοράς και πώλησης στην αγορά, καθώς και τις μεταβολές αυτών των ισοτιμιών, τις οποίες λαμβάνουμε από διάφορες ανεξάρτητες πηγές. Η προμήθεια συναλλάγματός μας εμφανίζεται στην ενότητα «Χρεώσεις» στον ιστότοπό μας. Τα έξοδα μετατροπής συναλλάγματος είναι καταβλητέα επιπλέον των εξόδων συναλλαγής. Όταν σας χρεώνουμε προμήθειες σε Ευρώ, δεν θα εφαρμόζουμε προμήθεια συναλλάγματος, αλλά θα μετατρέπουμε το ποσό από Ευρώ στο νόμισμα του Skrill λογαριασμού σας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία της Skrill.

13.6. Οι χρεώσεις μας εκφράζονται είτε ως ποσοστό επί της αξίας της συναλλαγής είτε ως προκαθορισμένο ποσό σε ευρώ. Όποτε τα εν λόγω προκαθορισμένα ποσά των χρεώσεων εμφανίζονται σε άλλο νόμισμα πλην του ευρώ, αυτό γίνεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Εάν οι χρεώσεις αφαιρούνται από ένα υπόλοιπο ή μια συναλλαγή που εκφράζεται σε διαφορετικό νόμισμα, το ποσό των χρεώσεων σε Ευρώ θα μετατρέπεται σε αντίστοιχη χρέωση σε αυτό το άλλο νόμισμα με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της Skrill που ισχύουν εκείνη τη στιγμή και στη συνέχεια θα αφαιρείται. Τα έξοδα μετατροπής συναλλάγματος δεν θα επιβαρύνονται με έξοδα μετατροπής νομίσματος.

13.7. Τα έξοδα που είναι πληρωτέα από εσάς θα αφαιρούνται από το υπόλοιπο του λογαριασμού σας Skrill και μας εξουσιοδοτείτε να προβαίνουμε στην εν λόγω αφαίρεση. Τα έξοδα συναλλαγής θα χρεώνονται κατά την εκτέλεση της συναλλαγής. Αν το υπόλοιπο του λογαριασμού σας Skrill δεν επαρκεί για την κάλυψη των εξόδων, ενδέχεται να αρνηθούμε να εκτελέσουμε την πληρωμή. Τυχόν έξοδα αντιστροφής ή αναίρεσης χρέωσης θα αφαιρούνται όταν προκύπτουν.

13.8. Αν η αφαίρεση εξόδων έχει ως αποτέλεσμα αρνητικό υπόλοιπο στον λογαριασμό σας Skrill, θα σας ζητηθεί να καλύψετε το εν λόγω αρνητικό υπόλοιπο προσθέτοντας ένα επαρκές ποσό χρημάτων στον λογαριασμό σας Skrill. Τυχόν παράλειψη να προβείτε στην προαναφερόμενη προσθήκη συνιστά παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης. Η εξόφληση του αρνητικού υπολοίπου καθίσταται άμεσα πληρωτέα χωρίς ειδοποίηση. Διατηρούμε πάντοτε το δικαίωμα να αποστέλλουμε υπενθυμίσεις ή να λαμβάνουμε άλλα μέτρα είσπραξης οφειλών όπως, ενδεικτικά, η ανάθεση σε εισπρακτικές εταιρείες ή δικηγόρους ή η διεκδίκηση της οφειλής με ένδικα μέσα. Διατηρούμε το δικαίωμα χρέωσης των δαπανών που εύλογα προέκυψαν σε σχέση με κάθε είσπραξη ή διεκδίκηση οφειλών.

14.Τα δεδομένα σας

14.1. Συναινείτε ρητά στην πρόσβασή μας σε κάθε πληροφορία που μας παρέχετε, καθώς και για την επεξεργασία και τη διατήρηση για να σας παρέχουμε υπηρεσίες πληρωμής. Αυτή η συναίνεση δεν επηρεάζει τα αντίστοιχα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Μπορείτε να ανακαλέσετε την εν λόγω συναίνεσή προβαίνοντας στο κλείσιμο του λογαριασμού σας Skrill. Σε περίπτωση ανάκλησης της συναίνεσής σας κατ' αυτόν τον τρόπο, θα διακόψουμε κάθε χρήση των δεδομένων σας για τον σκοπό αυτό, ωστόσο, ενδέχεται να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για άλλους σκοπούς όταν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι, όπως η νομική υποχρέωση να τηρούμε αρχεία συναλλαγών.

14.2. Η επεξεργασία των δεδομένων σας διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας, η οποία διατίθεται στον ιστότοπο μας.

15.Υποχρεώσεις

15.1. Σε περίπτωση μη εγκεκριμένης ή εσφαλμένα εκτελεσθείσας πληρωμής λόγω δικού μας σφάλματος, θα σας επιστρέψουμε το συντομότερο δυνατόν το ποσό της πληρωμής, καθώς και τα σχετικά έξοδα που έχουν αφαιρεθεί. Αυτό δεν θα ισχύει:

15.1.1. όταν η μη εγκεκριμένη πληρωμή οφείλεται σε δική σας αδυναμία προστασίας των εξατομικευμένων δυνατοτήτων ασφαλείας του λογαριασμού σας Skrill σύμφωνα με την ενότητα 6 των παρόντων όρων χρήσης και, στην περίπτωση αυτή, θα είστε υπόχρεοι για την καταβολή των πρώτων 35 £ (ή το ισόποσο αυτών στο νόμισμα του λογαριασμού σας Skrill) εκτός αν ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 15.1.3.

15.1.2. αν παραλείψετε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό για την απώλεια του κωδικού πρόσβασής σας ή κάποιο άλλο συμβάν το οποίο θα μπορούσε εύλογα να υποτεθεί ότι θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του λογαριασμού σας Skrill αφότου αντιληφθήκατε το εν λόγω συμβάν και, στην περίπτωση αυτή, θα παραμένετε υπόχρεοι για κάθε ζημία που προκύπτει μέχρι να μας ενημερώσετε.

15.1.3. αν η συναλλαγή ήταν μη εγκεκριμένη αλλά έχετε ενεργήσει με δόλο ή θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του λογαριασμού σας Skrill από πρόθεση ή κατάφωρη αμέλεια και, στην περίπτωση αυτή, θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το σύνολο της ζημίας ή

15.1.4. αν παραλείψετε να αμφισβητήσετε και να μας ενημερώσετε σχετικά με την εν λόγω μη εγκεκριμένη ή εσφαλμένα εκτελεσθείσα συναλλαγή εντός δεκατριών (13) μηνών από την ημερομηνία της συναλλαγής.

15.2. Πλην της περίπτωσης δόλου, το εδάφιο 15.1.1 δεν θα ισχύει για συναλλαγές που πραγματοποιούνται μετά την ενημέρωσή μας σύμφωνα με την παράγραφο 6.2 και παραλείψαμε να σας παράσχουμε τα κατάλληλα μέσα κοινοποίησης ή είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε αυστηρά μέτρα ελέγχου της ταυτότητας πελάτη αλλά δεν το πράξαμε, οπότε θα παραμένουμε υπόχρεοι και θα προβαίνουμε στην επιστροφή κάθε μη εγκεκριμένης συναλλαγής το συντομότερο δυνατό.

15.3. Με την επιφύλαξη των προαναφερόμενων, σας ζητάμε να ελέγχετε το ιστορικό συναλλαγών στον λογαριασμό σας Skrill σε τακτική και συχνή βάση και, σε περίπτωση τυχόν αποριών ή ανησυχιών, να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

15.4. Σε περίπτωση τυχόν εσφαλμένων πληρωμών ή πληρωμών που έχουν αποσταλεί σε εσφαλμένη διεύθυνση, θα καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να σας συνδράμουμε στον εντοπισμό και την ανάκτηση των εν λόγω πληρωμών.

15.5. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, δεν θα υπέχουμε καμία ευθύνη για την διακοπή ή ανεπάρκεια των υπηρεσιών μας ή τη διακοπή ή ανεπάρκεια των υπηρεσιών διαμεσολαβητών στις οποίες βασιζόμαστε για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από το παρόν, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω διακοπή ή ανεπάρκεια οφείλεται σε ασυνήθεις και απρόβλεπτες συνθήκες πέραν του εύλογου ελέγχου μας ή του ελέγχου του επηρεαζόμενου διαμεσολαβητή.

15.6. Δεν θα υπέχουμε καμία ευθύνη για τυχόν έμμεσες ή παρεπόμενες ζημίες όπως, ενδεικτικά, διαφυγή κερδών, απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών και απώλεια φήμης. Δεν θα υπέχουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από τη συμμόρφωσή μας με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

15.7. Καμία διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό ευθύνης σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης λόγω αμέλειας ή απάτης ή δόλου ή ευθύνη βάσει νόμου η οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί με συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων.

15.8. Η υποχρέωσή μας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης περιορίζεται στην παροχή λογαριασμών ηλεκτρονικού χρήματος, της κάρτας και σχετικών υπηρεσιών πληρωμής και δεν προβαίνουμε σε καμία δήλωση ή επιβεβαίωση σε σχέση την ποιότητα, την ασφάλεια ή τη νομιμότητα οποιωνδήποτε αγαθών ή υπηρεσιών παρέχει κάποιος πελάτης ή διαμεσολαβητής της Skrill.

15.9. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τον υπολογισμό ή την καταβολή τυχόν φόρων, δασμών ή άλλων επιβαρύνσεων που προκύπτουν από τη χρήση του λογαριασμού Skrill ή των υπηρεσιών που προβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

15.10. Αποζημίωση Συμφωνείτε να μας διασφαλίζετε, να μας επιστρέφετε ή να αποζημιώνετε, καθώς και να απαλλάσσετε την εταιρεία μας και τις υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου μας από κάθε ευθύνη έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, απαιτήσεων, εξόδων ή δαπανών (συμπεριλαμβανομένων δικαστικών δαπανών, προστίμων ή χρηματικών ποινών) που συνεπάγονται ή προκύπτουν από τυχόν παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης, από εσάς ή τους αντιπροσώπους σας, οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου ή κανονισμού ή/και τη χρήση των υπηρεσιών. Η παρούσα διάταξη θα παραμείνει σε ισχύ και μετά την καταγγελία της μεταξύ μας σχέσης.

16.Διακοπή και αναστολή

16.1. Μπορούμε να κλείσουμε τον Skrill λογαριασμό σας και να σταματήσουμε να παρέχουμε οποιεσδήποτε υπηρεσίες πληρωμών που σχετίζονται με αυτόν, στέλνοντάς σας ειδοποίηση δύο μήνες πριν. Μπορείτε να κλείσετε τον Skrill λογαριασμό σας σε εμάς ανά πάσα στιγμή. Όταν ο Skrill λογαριασμός σας κλείσει, οι παρόντες Όροι Χρήσης παύουν να ισχύουν άμεσα, εκτός από τις ενότητες των παρόντων Όρων Χρήσης που παρατίθενται στην ενότητα 20.5, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την καταγγελία. Αν χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας Skrill για εμπορικούς σκοπούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.7 παραπάνω, ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικές διατάξεις σχετικά με το εν λόγω κλείσιμο.

16.2. Ταυτόχρονα με την κοινοποίηση κλεισίματος ή σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη χρονική στιγμή μπορεί να σας αποστείλουμε εύλογες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να προβείτε σε ανάληψη του υπολοίπου των χρημάτων σας.

16.3. Εάν ο Skrill λογαριασμός σας υπόκειται σε αποθεματικό, το κλείσιμο του Skrill λογαριασμού σας δεν θα επηρεάσει το δικαίωμά μας να διατηρούμε το αποθεματικό και να κάνουμε κρατήσεις από αυτό για το συμφωνημένο χρονικό διάστημα.

16.4. Ενδέχεται να προβούμε σε αναστολή ή κλείσιμο του λογαριασμού σας Skrill χωρίς προειδοποίηση αν:

16.4.1. παραβιάσετε οποιαδήποτε προϋπόθεση των παρόντων όρων χρήσης ή οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα προϋπόθεση για συγκεκριμένες υπηρεσίες που καλύπτονται από ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις,

16.4.2. παραβιάσετε ή έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι έχετε παραβιάσει οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας,

16.4.3. έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι ενέχεστε με οποιονδήποτε τρόπο σε αθέμιτες δραστηριότητες, δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή άλλη εγκληματική δραστηριότητα,

16.4.4. έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι είστε κάτοχος άλλου λογαριασμού Skrill ή λογαριασμού NETELLER που έχει παρασχεθεί από εμάς ή μία από τις εταιρείες του ομίλου μας, ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε αθέμιτη δραστηριότητα, δραστηριότητα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή άλλη εγκληματική δραστηριότητα ή

16.4.5. παρενοχλήσετε ή επιδείξετε επαίσχυντη, αγενή ή προσβλητική συμπεριφορά προς εμάς ή οποιονδήποτε αντιπρόσωπό μας.

16.5. Ενδέχεται να προβούμε σε αναστολή του λογαριασμού σας Skrill οποιαδήποτε στιγμή αν:

16.5.1. πιστεύουμε εύλογα ότι ο λογαριασμός σας Skrill έχει παραβιαστεί ή για άλλους λόγους ασφάλειας ή

16.5.2. έχουμε εύλογες υποψίες ότι ο λογαριασμός σας Skrill έχει χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται χωρίς την έγκρισή σας ή παράνομα, οπότε και θα σας ενημερώσουμε είτε πριν από την αναστολή του ή, αν η εν λόγω προηγούμενη ενημέρωση δεν είναι εκ των πραγμάτων εφικτή, αμέσως μετά την αναστολή εκτός εάν η εν λόγω ενημέρωση απαγορεύεται από τη νομοθεσία.

17.Τροποποιήσεις των παρόντων όρων χρήσης

17.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιοιδήποτε πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που μπορεί να ισχύουν, υπόκεινται σε τροποποίηση. Οι τροποποιήσεις θα εφαρμόζονται με προηγούμενη κοινοποίηση από εμάς σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα ενότητα.

17.2. Κάθε προτεινόμενη τροποποίηση θα σας κοινοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε καταχωρήσει στον λογαριασμό σας Skrill.

17.3. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία που θεωρείται ότι παραλήφθηκε η σχετική κοινοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 18.1, εκτός αν μας έχετε γνωστοποιήσει ότι αντιτίθεστε στις προτεινόμενες τροποποιήσεις πριν από την έναρξη ισχύος τους. Τυχόν τροποποιήσεις που καθιστούν τους παρόντες Όρους Χρήσης ευνοϊκούς για εσάς, θα τίθενται σε ισχύ αμέσως εάν έτσι ορίζεται στη σχετική κοινοποίηση. Τυχόν μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών θα τίθενται σε ισχύ αμέσως χωρίς προειδοποίηση και δεν θα έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στις εν λόγω μεταβολές.

17.4. Αν αντιταχθείτε στις τροποποιήσεις, δεν θα ισχύουν για εσάς. Ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια ένσταση θα αποτελεί ειδοποίηση εκ μέρους σας για την καταγγελία των παρόντων Όρων Χρήσης και το κλείσιμο του Skrill λογαριασμού σας. Ο λογαριασμός σας Skrill θα κλείσει σύμφωνα με τις διατάξεις της ενότητας 7 παραπάνω.

18.Τρόποι για να επικοινωνήσετε μαζί μας

18.1. Συνήθως, επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να έχετε καταχωρισμένο πάντοτε τουλάχιστον μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο προφίλ του λογαριασμού σας Skrill. Υποχρεούστε να ελέγχετε τα εισερχόμενα μηνύματά σας σε τακτά και συχνά χρονικά διαστήματα. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους προς περαιτέρω ανακοινώσεις στον ιστότοπό μας. Κάθε ανακοίνωση ή κοινοποίηση που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα θεωρείται ότι λαμβάνεται από εσάς την ίδια ημέρα εφόσον λαμβάνεται στα εισερχόμενά σας πριν από τις 4:30 μμ σε μια Εργάσιμη Ημέρα. Εάν ληφθεί μετά τις 4:30 μμ σε μια Εργάσιμη Ημέρα ή οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, θα θεωρείται ότι λαμβάνεται την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα.

18.2. Όταν η νομοθεσία απαιτεί να σας παρέχουμε πληροφορίες με σταθερό μέσο, θα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικό μήνυμα (με ή χωρίς συνημμένο) η θα σας αποστέλλουμε κοινοποίηση που θα υποδεικνύει το σημείο που θα βρείτε τις σχετικές πληροφορίες στον ιστότοπό μας έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε τις εν λόγω πληροφορίες σε έντυπη ή άλλη μορφή που μπορείτε να διατηρήσετε μόνιμα για μελλοντική αναφορά. Συνιστούμε να διατηρείτε αντίγραφα όλων των ανακοινώσεων που σας αποστέλλουμε ή σας διαθέτουμε.

18.3. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των τρεχόντων Όρων Χρήσης ή οποιουδήποτε άλλου συμβατικού εγγράφου σας αφορά επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

18.4. Για την προβολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρειάζεστε έναν υπολογιστή με λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο να μπορεί να εμφανίζει ηλεκτρονικά μηνύματα σε μορφή HTML. Ενδέχεται επίσης να σας αποστέλλουμε συνημμένα σε μορφή PDF της Adobe Systems Inc., για τα οποία απαιτείται το Adobe Acrobat Reader, το οποίο μπορείτε να λάβετε δωρεάν από τον ιστότοπο της Adobe.

18.5. Δεν θα σας αποστέλλουμε πότε ηλεκτρονικά μηνύματα με συνημμένα εκτελέσιμα αρχεία ή συνδέσεις προς εκτελέσιμα αρχεία. Αν λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα συνημμένα αυτού του είδους, θα πρέπει να διαγράψετε το μήνυμα χωρίς να κάνετε κλικ στο συνημμένο. Αν δεν είστε σίγουροι για το κατά πόσο ένα μήνυμα προέρχεται από εμάς, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

18.6. Κάθε επικοινωνία μας μαζί σας θα πραγματοποιείται στα αγγλικά και θα αποδεχόμαστε πάντα κάθε επικοινωνία σας μαζί μας που πραγματοποιείται στα αγγλικά. Μπορείτε να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα από τη λίστα υποστηριζόμενων γλωσσών στο προφίλ του λογαριασμού σας Skrill και θα σας αποστέλλουμε αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές ανακοινώσεις και κοινοποιήσεις σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις των παρόντων Όρων Χρήσης στην επιλεγμένη γλώσσα σας. Για μη τυποποιημένες ανακοινώσεις, διατηρούμε το δικαίωμα επικοινωνίας μαζί σας στα αγγλικά. Έγγραφα ή ανακοινώσεις σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα αποστέλλονται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας και δεν συνεπάγεται ότι κάθε περαιτέρω επικοινωνία από εμάς θα πραγματοποιείται στην εν λόγω γλώσσα.

18.7. Ανεξάρτητα από την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενδέχεται να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω επιστολών ή τηλέφωνο, εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, θα επικοινωνούμε μαζί σας με μηνύματα SMS. Κάθε ανακοίνωση ή κοινοποίηση που αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί τρεις ημέρες από την ημερομηνία ταχυδρόμησης όταν πρόκειται για αλληλογραφία εντός του Ηνωμένου Βασιλείου ή εντός πέντε ημερών από την ημέρα ταχυδρόμησης όταν πρόκειται για αλληλογραφία εξωτερικού. Κάθε ανακοίνωση ή κοινοποίηση που αποστέλλεται με μήνυμα SMS θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί την ίδια μέρα.

18.8. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας μήνυμα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω της ιστοσελίδας «Υποστήριξη» www.skrill.com/en/support.

19. Καταγγελίες

19.1. Κάθε καταγγελία σχετικά με εμάς ή τις υπηρεσίες που παρέχουμε πρέπει να απευθύνεται σε πρώτη φάση στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Θα πρέπει να μας δηλώσετε με σαφήνεια ότι επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία. Αυτό θα μας βοηθήσει να διακρίνουμε μια καταγγελία από ένα απλό ερώτημα. Εντός 48 ωρών από τη λήψη της καταγγελίας σας θα σας αποστέλλουμε ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βεβαίωση παραλαβής της καταγγελίας σύμφωνα με τη διαδικασία διαχείρισης καταγγελιών μας. Αντίγραφο της διαδικασίας διαχείρισης καταγγελιών διατίθεται εδώ.

19.2. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας δώσουμε μια απάντηση ή λύση σε σχέση με την καταγγελία σας εντός των προθεσμιών που καθορίζονται από τον Διαμεσολαβητή για Θέματα Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών. Αν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων ή έλλειψης πληροφοριών, θα επικοινωνήσουμε μαζί μας.

19.3. Αν η καταγγελία σας δεν επιλυθεί κατά τρόπο που να σας ικανοποιεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία του Διαμεσολαβητή για Θέματα Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών στη διεύθυνση Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London, E14 9SR, United Kingdom. Για πρόσθετα στοιχεία επικοινωνίας μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση www.skrill.com.

20.Διάφορες διατάξεις

20.1. Κανένα άλλο πρόσωπο εκτός από εσάς δεν θα έχει δικαιώματα που απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης.

20.2. Ο λογαριασμός σας Skrill είναι προσωπικός και δεν μπορείτε να παραχωρείτε οποιαδήποτε δικαιώματα που απορρέουν από τους Όρους Χρήσης σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

20.3. Η λειτουργία του λογαριασμού σας Skrill πραγματοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι παρόντες όροι χρήσης θα διέπονται από το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό. Κάθε διαφορά στο πλαίσιο των παρόντων όρων χρήσης ή άλλως σε σχέση με τον λογαριασμό σας Skrill θα επιλύεται αποκλειστικά στα δικαστήρια της Αγγλίας.

20.4. Αν κάποιο δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας αποφανθεί ότι κάποιο τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης είναι άκυρο, παράνομο ή μη εκτελεστό, τότε το εν λόγω τμήμα θα διαχωρίζεται από τους υπόλοιπους Όρους Χρήσης, οποίοι θα συνεχίσουν να είναι έγκυροι και εκτελεστοί στο μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

20.5 Οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης, η οποία ρητά ή εμμέσως προορίζεται να τεθεί σε ισχύ ή να συνεχίσει να ισχύει κατά ή μετά την καταγγελία των παρόντων Όρων Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας 6 (Προστασία της ασφάλειας του λογαριασμού σας Skrill), της ενότητας 13.2 (Χρεώσεις) και της ενότητας 15.10 (Αποζημίωση), παραμένει σε πλήρη ισχύ και μετά την καταγγελία.

21.Ορισμοί

Διάφοροι όροι στους παρόντες Όρους Χρήσης έχουν τη συγκεκριμένη έννοια που παρατίθεται στη συνέχεια:

Ως «Εργάσιμη Ημέρα» νοείται κάθε ημέρα πλην Σαββάτου ή Κυριακής ή δημόσιας ή επίσημης αργίας στην Αγγλία.

Ως «Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών» νοείται η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μας με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε αποστέλλοντας μήνυμα μέσω της ιστοσελίδας «Υποστήριξη» στον ιστότοπό μας.

Ως «Χρεώσεις» νοούνται οι πληρωτέες από εσάς επιβαρύνσεις για τη χρήση των υπηρεσιών μας.

«Υπηρεσία του Διαμεσολαβητή για Θέματα Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών» σημαίνει τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Υπηρεσία του Διαμεσολαβητή για Θέματα Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου, λεπτομέρειες της οποίας μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.financial-ombudsman.org.uk και με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση The Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London, E14 9SR, Ηνωμένο Βασίλειο.

«FCA» σημαίνει την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου, η διεύθυνση της οποίας είναι 12 Endeavour Square, London E20 1JN, Ηνωμένο Βασίλειο. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την FCA μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο της FCA στη διεύθυνση www.fca.org.uk.

Ως «Τρόπος πληρωμής» νοείται κάθε τραπεζική μεταφορά και μέσο πληρωμής όπως, ενδεικτικά, οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες.

Ως «Δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου» νοείται η πολιτική της Skrill που διέπει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η οποία διατίθεται στον ιστότοπό μας, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

«Skrill» σημαίνει Skrill Ε.Π.Ε. (εγγεγραμμένος αριθμός: 4260907) της οποίας η έδρα βρίσκεται στον 1ο όροφο, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, ΗΒ

Ως «Λογαριασμός Skrill» νοείται ο λογαριασμός ηλεκτρονικού χρήματος που ανοίγετε και τηρείτε μέσω του ιστότοπου της Skrill.

«Συναλλαγματική ισοτιμία της Skrill» σημαίνει τη συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς που καθορίζεται από εμάς και μεταβάλλεται συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια μιας ημέρας. Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω λεπτομέρειες για τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς μας εδώ.

Ως «Ιστότοπος της Skrill» ή «Ιστότοπος» νοείται ο ιστότοπος στη διεύθυνση www.skrill.com

Ως «Όροι Χρήσης» νοούνται οι παρόντες Όροι Χρήσης Λογαριασμού Skrill που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας, όπως εκάστοτε τροποποιούνται.

Ως «Τρίτος πάροχος» νοείται κάθε πάροχος υπηρεσιών που έχει εγκριθεί από την Αρχή Δεοντολογίας του Χρηματοοικονομικού Τομέα (Financial Conduct Authority) (ή από άλλον ευρωπαϊκό ρυθμιστικό φορέα) και για στον οποίο έχετε αποδεχθεί να αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες ή να πραγματοποιεί πληρωμές για εσάς από τον λογαριασμό σας.

Ως «εμείς», «εμάς», «μας» νοείται η Skrill.

Ως «εσείς» ή «σας» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου ανοίγεται και τηρείται ο λογαριασμός Skrill.