Μη εξυπηρετούμενες χώρες

Προς το παρόν, η Skrill δεν παρέχει υπηρεσίες στις παρακάτω χώρες. Αυτός ο κατάλογος υπόκειται σε μεταβολή:

  • Afghanistan
  • Aland Islands
  • Angola
  • Anguilla
  • Antarctica
  • Barbados
  • Benin
  • Bhutan
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cape Verde
  • Comoros
  • Cook Islands
  • Crimea
  • Cuba
  • Djibouti
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Faroe Islands
  • Fiji
  • French Guyana
  • French Polynesia
  • Gabon
  • Gambia
  • Greenland
  • Grenada
  • Guadeloupe
  • Guinea
  • Guyana
  • Iran
  • Iraq
  • Japan
  • Kiribati
  • Kyrgyzstan
  • Lao People’s Democratic Republic
  • Liberia
  • Libya
  • Macao
  • Mali
  • Marshall Islands
  • Martinique
  • Mauritania
  • Montserrat
  • Namibia
  • New Caledonia
  • Niger
  • Niue
  • North Korea
  • Palau
  • Papua New Guinea
  • Reunion
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Samoa
  • Solomon Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
  • Sudan (North and South)
  • Suriname
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Syria
  • Tajikistan
  • Timor-Leste
  • Togo
  • Turkmenistan
  • Vanuatu