Αναλυτική Δήλωση Απορρήτου της Skrill Ltd.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα ενημέρωση για να κατανοήσετε την πολιτική και τις πρακτικές μας όσον αφορά τα προσωπικά σας στοιχεία και τον τρόπο που θα τα χειριζόμαστε. Για μια σύντομη περίληψη, παρακαλούμε πατήστε εδώ. Οι κάτοικοι της Καλιφόρνια μπορούν να βρουν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες στον Νόμο περί απορρήτου των καταναλωτών της Καλιφόρνια (California Consumer Privacy Act - CCPA). Οι κάτοικοι του Κεμπέκ μπορούν να βρουν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες στο «Προσάρτημα δήλωσης απορρήτου του Κεμπέκ». Τα στοιχεία επικοινωνίας μας για σχόλια ή οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την ιδιωτικότητα παρέχονται στο τέλος της παρούσας δήλωσης.

Η παρούσα δήλωση ισχύει για τις εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο Paysafe, οι οποίες χρησιμοποιούν διαφορετικές εμπορικές ονομασίες σε διαφορετικά εδάφη και μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο των εταιρειών Paysafe που συλλέγουν ή επεξεργάζονται προσωπικά στοιχεία σύμφωνα με την παρούσα δήλωση στο τέλος του παρόντος εγγράφου. Η αναφορά στην Paysafe (συμπεριλαμβανομένου του «εμείς», «εμάς» ή «μας») περιλαμβάνει αυτές τις εταιρείες και όλες τις σχετικές θυγατρικές του ομίλου. Αυτή η δήλωση δεν θα παρακάμψει τυχόν δικαιώματα που σας παρέχονται βάσει των τοπικών νόμων περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων που ισχύουν στη δικαιοδοσία σας.

Οι αναφορές σε «εσάς» στην παρούσα δήλωση αφορούν το άτομο που ζητά, έχει πρόσβαση ή υποβάλλει αίτηση για χρήση των Υπηρεσιών (όπως ορίζεται παρακάτω) είτε για δικό σας λογαριασμό είτε για λογαριασμό μιας επιχείρησης, είτε σε σχέση με αντιπροσώπους ή τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό σας. Αυτό περιλαμβάνει, σε σχέση με έναν πελάτη ή υποψήφιο πελάτη της Paysafe, οποιονδήποτε ατομικό επιχειρηματία και οποιονδήποτε εντολέα, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνοντων συμβούλων και οικονομικών διευθυντών, οποιωνδήποτε άλλων διευθυντών και στελεχών, μετόχων, εταίρων και πραγματικών δικαιούχων ενός πελάτη, καθώς και οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού ή αντιπρόσωπο που αποκτά πρόσβαση ή χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες ή παρέχει ή ζητά πληροφορίες για λογαριασμό ενός πελάτη. Για τους υπαλλήλους και τους υποψηφίους της Paysafe ισχύει ξεχωριστή δήλωση απορρήτου.

Η Paysafe δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητά σας και θα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και ότι συλλέγονται, χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται και γνωστοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα δήλωση. Η παρούσα δήλωση (μαζί με τους όρους χρήσης που ισχύουν για οποιεσδήποτε συγκεκριμένες υπηρεσίες που μπορεί να αγοράσετε ή να χρησιμοποιήσετε) ισχύει:

 • για τις διαδικτυακές πύλες, τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες που σας παρέχονται όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο, τις πύλες ή τους πίνακες πληρωμών που μπορεί να χρησιμοποιούν οι πελάτες μας στους δικούς τους ιστότοπους,
 • στις περιπτώσεις στις οποίες ζητάτε, υποβάλλετε αίτημα χρήσης και/ή χρησιμοποιείτε προϊόντα και υπηρεσίες του ομίλου Paysafe [συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων επιβράβευσης πιστών πελατών ή των προγραμμάτων επιβράβευσης που λειτουργούν είτε βάσει πόντων είτε βάσει διαφορετικού συστήματος («Αφοσίωση»)], καθώς και όταν ζητάτε αλλαγές στις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε,
 • κατά τη χρήση λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων τερματικών και εφαρμογών για κινητές συσκευές και υπολογιστές που παρέχονται από τον όμιλο Paysafe και
 • για την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων SMS και την επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, συνομιλίας στο web, ιστοτόπου/πύλης, καθώς και για άλλα είδη επικοινωνίας (σε οποιοδήποτε μέσο) ανάμεσα σε εσάς και τον όμιλο Paysafe.

Αυτά αναφέρονται συλλογικά στην παρούσα δήλωση ως «Υπηρεσίες».

Προσωπικά και μη προσωπικά στοιχεία

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά και μη προσωπικά στοιχεία που σας αφορούν.

Τα προσωπικά στοιχεία είναι πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός ατόμου, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Η Paysafe συλλέγει, επίσης, μη προσωπικά στοιχεία ή μπορεί να ανωνυμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία για να τα καταστήσει μη προσωπικά. Τα μη προσωπικά στοιχεία είναι πληροφορίες που δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ατόμου, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Η Paysafe μπορεί να συλλέγει, να δημιουργεί, να αποθηκεύει, να χρησιμοποιεί και να γνωστοποιεί αυτά τα μη προσωπικά στοιχεία για οποιονδήποτε εύλογο επιχειρηματικό σκοπό. Για παράδειγμα, η Paysafe μπορεί να χρησιμοποιεί συγκεντρωτικές πληροφορίες συναλλαγών για εμπορικούς σκοπούς, όπως η ανάλυση τάσεων και η χρήση ανάλυσης δεδομένων για την απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με τα πρότυπα και τη χρήση των συναλλαγών πληρωμών.

Στον βαθμό που οι διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) (ή παρόμοια αναγνωριστικά) ορίζονται σαφώς ως προσωπικά στοιχεία βάσει οποιασδήποτε τοπικής νομοθεσίας και όπου η εν λόγω τοπική νομοθεσία εφαρμόζεται στις Υπηρεσίες, θα διαχειριζόμαστε τα εν λόγω αναγνωριστικά ως προσωπικά στοιχεία.

Λάβετε υπόψη ότι η Paysafe παρέχει υπηρεσίες τόσο σε ιδιώτες καταναλωτές όσο και σε επιχειρήσεις, και η παρούσα δήλωση απορρήτου ισχύει και για τις δύο περιπτώσεις και θα πρέπει να διαβάζεται και να ερμηνεύεται αναλόγως.

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς που είναι ευαίσθητης φύσης, όπως τα αποκαλούμενα δεδομένα ειδικής κατηγορίας ή ευαίσθητα δεδομένα. Αυτοί οι τύποι πληροφοριών μπορούν να σχετίζονται με τα εξής στοιχεία ενός ατόμου:

 • Φυλετική ή εθνική καταγωγή
 • Πολιτικές απόψεις
 • Θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις
 • Συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση
 • Γενετικά δεδομένα
 • Βιομετρικά δεδομένα
 • Δεδομένα υγείας
 • Δεδομένα που σχετίζονται με τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός ατόμου
 • Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα ή φερόμενα εγκλήματα
 • Δεδομένα σχετικά με την τοποθεσία ενός ατόμου σε πραγματικό χρόνο

Οι τοπικοί νόμοι ενδέχεται να απαγορεύουν ή να περιορίζουν τη χρήση τέτοιων δεδομένων και να απαιτούν την τήρηση συγκεκριμένων υποχρεώσεων. Εντός της Ευρώπης, ο ΓΚΠΔ απαιτεί γενικά τη στήριξη τέτοιου είδους επεξεργασίας σε μια δεύτερη νομική βάση, όπως (α) στη ρητή συγκατάθεσή σας, (β) σε σκοπούς θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεων, (γ) σε λόγους ουσιώδους δημόσιου συμφέροντος ή (δ) σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τα ζωτικά σας συμφέροντα ή τα ζωτικά συμφέροντα άλλου φυσικού προσώπου.

Συλλέγουμε τις ακόλουθες πληροφορίες με τα ακόλουθα μέσα:

Στοιχεία που μας δίνετε: λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών πληροφοριών) που μας παρέχετε, μεταξύ άλλων όταν εσείς (ή η επιχείρησή σας) ζητάτε ή κάνετε αίτηση για τις Υπηρεσίες, εγγράφεστε για να χρησιμοποιήσετε ή/και χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε Υπηρεσίες, μεταφορτώνετε ή/και αποθηκεύετε πληροφορίες σε εμάς χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες και όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, ιστότοπου ή πύλης, τηλεφώνου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, π.χ. στο πλαίσιο επικοινωνίας μαζί μας σχετικά με τον λογαριασμό σας ή τις συναλλαγές σας. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να αναφέρονται σε ή να αφορούν εσάς ή τους πελάτες σας και περιλαμβάνουν:

 • Όνομα, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και του επωνύμου, ημερομηνία γέννησης, ηλικία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση χρέωσης, όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης ή/και φωτογραφία, βιομετρικά στοιχεία, διεύθυνση, επάγγελμα, εθνικότητα και χώρα διαμονής, αντίγραφο του δελτίου ταυτοποίησής σας, όπως το δίπλωμα οδήγησης ή το διαβατήριό σας, τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης ή/και άλλα κρατικά στοιχεία ταυτοποίησης ή εγγραφής.
 • Αριθμό κάρτας κύριου λογαριασμού, ημερομηνία λήξης της κάρτας, στοιχεία CVC/CVV (κωδικός ασφαλείας κάρτας), αριθμούς λογαριασμών, υπόλοιπα λογαριασμών και το χρονικό διάστημα που διατηρείτε αυτούς τους λογαριασμούς, τραπεζικά στοιχεία ή/και στοιχεία εκδότη.
 • Πληροφορίες σχετικά με τα αντικείμενα που αγοράστηκαν, συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας της αγοράς, της αξίας, της ώρας και κάθε σχόλιο που παρέχεται σε σχέση με την εν λόγω αγορά, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών στοιχείων που σχετίζονται με ταξίδια, όταν εσείς ή ο πελάτης σας πραγματοποιείτε συναλλαγές για αεροπορικά εισιτήρια ή άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με ταξίδια.
 • Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, όπως πληροφορίες σχετικά με τη συχνότητα που πραγματοποιείτε συναλλαγές μαζί μας, τον μέσο όγκο των συναλλαγών σας, τα υπόλοιπα λογαριασμών, τα άτομα και τους εμπόρους στους οποίους στέλνετε χρήματα και από τους οποίους λαμβάνετε χρήματα και, εφόσον παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, πληροφορίες από τη λίστα επαφών σας.
 • Πόντους ή επιβραβεύσεις που κερδίζονται ή εξαργυρώνονται σε οποιοδήποτε Σύστημα επιβράβευσης.
 • Φωτογραφίες και βίντεο που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων της Paysafe στις οποίες έχετε εγγραφεί για διανομή στους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις και στο διαφημιστικό υλικό μας για μελλοντικές εκδηλώσεις, και
 • Κάθε άλλη πληροφορία που παρέχετε εσείς ή ο πελάτης σας ή που δημιουργείται στο πλαίσιο της χρήσης των Υπηρεσιών.

Όπου απαιτείται από τους ισχύοντες κανονισμούς, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε επιπλέον τα προσωπικά στοιχεία των ευάλωτων πελατών. Το τι συνιστά ευάλωτο πελάτη ποικίλλει στις διάφορες δικαιοδοσίες. Εάν έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ενότητας Επικοινωνία παρακάτω.

Πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς αυτόματα: Η Paysafe λαμβάνει και αποθηκεύει ορισμένες πληροφορίες αυτόματα κάθε φορά που αλληλεπιδράτε με την Paysafe, είτε ανοίγετε έναν λογαριασμό είτε πραγματοποιείτε μια συναλλαγή μαζί μας, για παράδειγμα, μέσω «cookie» ή παρόμοιας τεχνολογίας. Λαμβάνουμε, επίσης, ορισμένες πληροφορίες όταν το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας αποκτά πρόσβαση σε Υπηρεσίες ή διαφημίσεις και άλλο περιεχόμενο που παρέχεται από ή για λογαριασμό της Paysafe σε άλλους ιστότοπους ή όταν κάνετε κλικ σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η συλλογή αυτών των πληροφοριών μας επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τους επισκέπτες και τους πελάτες που χρησιμοποιούν και αλληλεπιδρούν με την Paysafe, από πού προέρχονται και πώς χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για σκοπούς ανάλυσης και για να βελτιώσουμε την ποιότητα και τη συνάφεια των υπηρεσιών μας για τους επισκέπτες και τους πελάτες μας. Ενδέχεται, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για κανονιστικούς σκοπούς, για τους δικούς μας ελέγχους δέουσας επιμέλειας, απάτης και διαχείρισης κινδύνων. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν:

 • Τεχνικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του υπολογιστή ή της συσκευής σας στο Διαδίκτυο, των πληροφοριών σύνδεσής σας, του τύπου και της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης, του τύπου εξοπλισμού, της ρύθμισης ζώνης ώρας, των τύπων και εκδόσεων των πρόσθετων εφαρμογών προγραμμάτων περιήγησης, της πλατφόρμας λειτουργικού συστήματος, της συχνότητας και διάρκειας των επισκέψεων και των συνδέσμων στους οποίους κάνετε κλικ. Για λόγους απάτης και ασφάλειας, η χρήση διευθύνσεων IP μεσολάβησης γενικά απαγορεύεται κατά τη σύνδεση με συστήματα Paysafe.
 • Πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας ή αν ανοίξατε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής σας θέσης, της πλήρους ακολουθίας κλικ URL (Uniform Resource Locators) προς, μέσω και από τον ιστότοπό μας (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας), των προϊόντων ή υπηρεσιών που είδατε ή αναζητήσατε, των χρόνων απόκρισης της σελίδας, των σφαλμάτων λήψης, της διάρκειας επίσκεψης σε ορισμένες σελίδες, των πληροφοριών αλληλεπίδρασης της σελίδας (όπως κύλιση, κλικ και μετακινήσεις με το ποντίκι) και των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για να απομακρυνθείτε από τη σελίδα του ιστότοπου, και κάθε αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιήθηκε για να καλέσετε τον αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μας.

Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των εφαρμογών μας: εάν κατεβάζετε ή χρησιμοποιείτε εφαρμογές για κινητά ή υπολογιστές που παρέχονται από την Paysafe, ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία σας και τη συσκευή σας ή την υπηρεσία που χρησιμοποιείτε (συμπεριλαμβανομένου του τόπου πραγματοποίησης μιας συναλλαγής πληρωμής). Ορισμένες συσκευές επιτρέπουν στις εφαρμογές να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που βασίζονται στην τοποθεσία σε πραγματικό χρόνο (π.χ. GPS). Οι εφαρμογές μας για κινητά και υπολογιστές μπορεί να συλλέγουν τέτοιες πληροφορίες από την κινητή σας συσκευή ή τον υπολογιστή σας ανά πάσα στιγμή, ενώ κατεβάζετε ή χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας, εάν η συσκευή σας έχει ενεργοποιημένη την πρόσβαση σε δεδομένα τοποθεσίας σε πραγματικό χρόνο. Όπου απαιτείται, θα προσπαθούμε πάντα να σας ειδοποιούμε εάν σκοπεύουμε να συλλέξουμε πληροφορίες τοποθεσίας σε πραγματικό χρόνο και, επίσης, όπου απαιτείται από τη νομοθεσία, θα λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για κανονιστικούς σκοπούς, για τους δικούς μας ελέγχους δέουσας επιμέλειας, για απάτη και διαχείριση κινδύνων, για την καλύτερη κατανόηση των μοτίβων συναλλαγών και για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και άλλοι τρόποι επικοινωνίας: ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς και τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς όταν επικοινωνούμε μαζί σας, μεταξύ άλλων όταν ανοίγετε μηνύματα από εμάς και από τη χρήση ηλεκτρονικών αναγνωριστικών στοιχείων (ενίοτε γνωστών ως «αποτυπώματα συσκευών»), για παράδειγμα διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου ή αριθμούς τηλεφώνου.

Πληροφορίες από άλλες πηγές: ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από άλλες πηγές και να τις προσθέτουμε στις πληροφορίες του λογαριασμού μας, μεταξύ άλλων όταν κάνετε αίτηση για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Για παράδειγμα, συνεργαζόμαστε στενά και λαμβάνουμε πληροφορίες από τρίτους, όπως επιχειρηματικούς εταίρους, τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εμπόρους, υπεργολάβους σε τεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πληρωμών και παράδοσης, διαφημιστικά δίκτυα, παρόχους αναλύσεων, παρόχους πληροφοριών αναζήτησης, κυβερνητικούς καταλόγους και βάσεις δεδομένων, ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης (συμπεριλαμβανομένων των δημοσιεύσεων που γίνονται από εσάς ή για εσάς ή για εμάς), οργανισμούς αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας και πρόληψης απάτης. Η χρήση των οργανισμών αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας και πρόληψης απάτης εξηγείται περαιτέρω παρακάτω. Ενδέχεται, επίσης, να εξετάζουμε δημόσια σχόλια και γνώμες που διατυπώνονται σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook και Twitter) για να κατανοήσουμε καλύτερα τους πελάτες μας και την παροχή και ανάπτυξη των Υπηρεσιών μας.

Πληροφορίες για άλλα άτομα: εάν μας δίνετε πληροφορίες σχετικά με άλλα άτομα, θα πρέπει να τα έχετε ενημερώσει εκ των προτέρων (για παράδειγμα, παρέχοντάς τους την παρούσα δήλωση απορρήτου) και θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι έχετε το δικαίωμα να το κάνετε.

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε και να μοιραζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας σε εσάς και την επιχείρησή σας, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Paysafe προς εσάς ή προς χρηματοπιστωτικά ή άλλα ιδρύματα σε σχέση με τις Υπηρεσίες που παρέχουμε σε εσάς (ή/και την επιχείρησή σας). Σε αυτό το πλαίσιο, καταγράφουμε και παρακολουθούμε τα στοιχεία των συναλλαγών που πραγματοποιείτε εσείς (ή/και οι πελάτες σας) σε σχέση με τις Υπηρεσίες· αναλύουμε και υποβάλλουμε εκθέσεις σχετικά με τη χρήση από εσάς (ή/και τους πελάτες σας) οποιασδήποτε υπηρεσίας επιβράβευσης· διευκολύνουμε τη συλλογή ή την εξαργύρωση οποιωνδήποτε πόντων ή άλλου νομίσματος επιβράβευσης σε σχέση με οποιοδήποτε πρόγραμμα επιβράβευσης· σας ενημερώνουμε για σημαντικές αλλαγές ή εξελίξεις στον ιστότοπό μας ή στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
 • Για να βελτιώνουμε και να αναπτύσσουμε την επιχείρησή μας, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της βελτιστοποίησης των ιστότοπων/πυλών, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση πληροφοριών που εισάγετε σε φόρμες, αλλά δεν υποβάλλετε σε εμάς, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες για τη βελτιστοποίηση των ιστοτόπων μας και την επικοινωνία μαζί σας για σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών ή μάρκετινγκ σε σχέση με αυτήν τη φόρμα. Μπορούμε, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να αναπτύξουμε και να δοκιμάσουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, μεταξύ άλλων στο ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον δοκιμών μας ή, περιστασιακά, σε εκείνα των προμηθευτών μας.
 • Για να διαχειριζόμαστε και να επιβάλλουμε τα δικαιώματά μας, τους όρους χρήσης ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με εσάς (ή/και την επιχείρησή σας), συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης οποιωνδήποτε περιστάσεων όπου αμφισβητούνται συναλλαγές, επιβραβεύσεις ή πόντοι· για να διαχειριζόμαστε, να διερευνούμε και να επιλύουμε παράπονα· ή να ανακτούμε χρέη ή σε σχέση με την πτώχευσή σας.
 • Για τη διαχείριση και τον μετριασμό των πιστωτικών κινδύνων και των όρων των επιχειρήσεών μας. Εάν υποβάλετε αίτηση για ένα από τα χρηματοοικονομικά μας προϊόντα, ενδέχεται να αξιολογήσουμε την οικονομική σας κατάσταση (ή/και της επιχείρησής σας), στον βαθμό που αυτό προβλέπεται από τους ισχύοντες όρους χρήσης. Αυτός ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας θα επηρεάσει, επίσης, όλα τα συνδεδεμένα μέρη, όπως οι διευθυντές, οι μέτοχοι και οι εντολείς. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό λαμβάνοντας και ανταλλάσσοντας πληροφορίες από και με οργανισμούς αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας και οργανισμούς πρόληψης της απάτης. Αυτός ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας θα επηρεάσει, επίσης, οποιονδήποτε με τον οποίο έχετε κοινό λογαριασμό ή παρόμοια οικονομική σχέση. Εάν πρόκειται για κοινή αίτηση και δεν υπάρχει ήδη τέτοιος σύνδεσμος, τότε μπορεί να δημιουργηθεί τέτοιος σύνδεσμος. Οι σύνδεσμοι αυτοί θα παραμένουν έως ότου καταθέσετε «ειδοποίηση διαχωρισμού» στους οργανισμούς αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας, στον βαθμό που ο διαχωρισμός αυτός είναι επιτρεπτός. Προς ενημέρωσή σας, οι οργανισμοί θα καταγράφουν τις έρευνές μας, οι οποίες μπορεί να γίνουν αντιληπτές από άλλες εταιρείες που κάνουν τις δικές τους πιστωτικές έρευνες και μπορεί να τοποθετηθεί ένα «αποτύπωμα» στον πιστωτικό σας φάκελο, ανεξάρτητα από το αν γίνετε δεκτός ως πελάτης μας. Εάν είστε διευθυντής, θα ζητήσουμε επιβεβαίωση από τους οργανισμούς πιστοληπτικής αναφοράς ότι η διεύθυνση κατοικίας που παρέχετε είναι η ίδια με εκείνη που τηρείται στο μητρώο των σχετικών εταιρειών (κατά περίπτωση). Επιπλέον, όταν λαμβάνετε υπηρεσίες από εμάς, θα παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των λογαριασμών σας στους οργανισμούς αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας. Εάν δεν εξοφλείτε τα χρήματα πλήρως και εγκαίρως, οι οργανισμοί αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας θα καταγράφουν την ανεξόφλητη οφειλή και ενδέχεται να μοιράζονται τις πληροφορίες αυτές με άλλους οργανισμούς που διενεργούν ελέγχους, όπως ο δικός μας. Τα αρχεία παραμένουν γενικά στο μητρώο αυτών των οργανισμών για 6 χρόνια μετά το κλείσιμο, είτε οι οφειλές τακτοποιήθηκαν από εσάς είτε αθετήθηκαν, αν και η περίοδος τήρησης μπορεί να διαφέρει από οργανισμό σε οργανισμό και περιοχή. Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των οργανισμών αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας από εμάς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
 • Για να επαληθεύουμε την ταυτότητά σας, να αποτρέπουμε ή/και να εντοπίζουμε δόλιες αιτήσεις, οικονομικά εγκλήματα, να διαχειριζόμαστε τους κινδύνους και να προστατεύουμε εμάς, τους πελάτες μας και την ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Για τους σκοπούς αυτούς, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε ή/και να αποκαλύπτουμε τα ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα (ενίοτε γνωστά ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικής κατηγορίας, συμπεριλαμβανομένων των βιομετρικών δεδομένων). Όταν επιβεβαιώνουμε την ταυτότητά σας, οι εγκεκριμένοι εξωτερικοί προμηθευτές μας χρησιμοποιούν τεχνολογία βιομετρικής αναγνώρισης προσώπου για να προσδιορίσουν αν η εικόνα της selfie σας ταιριάζει με τη φωτογραφία της ταυτότητάς σας και να διενεργήσουν ελέγχους κατά της απάτης.  Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας παράγονται τα βιομετρικά σας δεδομένα για να σχηματιστεί ένας ψηφιακός χάρτης του προσώπου σας, ώστε να πραγματοποιηθεί η αντιστοίχιση προσώπου.  Τα βιομετρικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται, επίσης, από την Paysafe για τη συνεχή βελτίωση των μοντέλων ανίχνευσης απάτης.  Θα ζητούμε τη συγκατάθεσή σας πριν από την επεξεργασία των βιομετρικών σας δεδομένων.  Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα όσον αφορά τις πολιτικές μας σχετικά με τα βιομετρικά σας δεδομένα ή τη χρήση οποιωνδήποτε άλλων ευαίσθητων δεδομένων ή προσωπικών δεδομένων ειδικής κατηγορίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία που παρέχονται στην ενότητα Επικοινωνία.
 • Για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη δίωξη της απάτης και άλλων εγκλημάτων και καταχρήσεων του χρηματοπιστωτικού συστήματος ή για να βοηθήσουμε άλλους να το πράξουν, συμπεριλαμβανομένης της μη συμμόρφωσης με οποιουσδήποτε επιχειρηματικούς όρους, και η οποία μπορεί να συνεπάγεται την κοινοποίηση οποιωνδήποτε σχετικών ή απαραίτητων πληροφοριών που έχουμε συλλέξει ή συναγάγει με τρίτους για τους σκοπούς αυτούς. Η Paysafe συμμετέχει σε πρωτοβουλίες καταπολέμησης της απάτης, οι οποίες περιλαμβάνουν την αξιολόγησή σας (ή/και των πελατών σας) και την παρακολούθηση των συναλλαγών σας ή/και των τοποθεσιών σας, για τον εντοπισμό μοτίβων που απαιτούν έρευνα ή με άλλο τρόπο τη δημιουργία προφίλ και την αξιολόγηση της πιθανότητας εμφάνισης απάτης ή μη συμμόρφωσης με τους δικούς μας ή άλλους επιχειρηματικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων σχετικά με πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα και άτομα στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό χρησιμοποιώντας προϊόντα και υπηρεσίες από τρίτους. Επιπλέον, εάν μας δώσετε ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με εσάς ή εάν εντοπίσουμε ή υποπτευθούμε απάτη ή έγκλημα, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τις πληροφορίες σας σε υπηρεσίες και οργανισμούς πρόληψης της απάτης και σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου και παρόμοιους φορείς, και ενδέχεται να αποφασίσουμε να λάβουμε νομικά μέτρα εναντίον σας. Για τους σκοπούς της πρόληψης, της ανίχνευσης και της δίωξης της απάτης, θα αποκαλύπτουμε τα βιομετρικά σας δεδομένα μόνο όταν επιτρέπεται από τη νομοθεσία ή όταν έχουμε νομική υποχρέωση να τα αποκαλύψουμε, όπως δικαστική απόφαση ή παρόμοιο αίτημα από τις αρχές επιβολής του νόμου ή άλλες αρχές.
 • Για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τον λογαριασμό σας, να σας προειδοποιούμε για πιθανά προβλήματα και να απαντάμε στις ερωτήσεις σας προς εμάς.
 • Για τη διαχείριση κινδύνων, όπως οι πιστωτικοί και συναλλαγματικοί κίνδυνοι, καθώς και για την πρόληψη ή τον μετριασμό του κινδύνου ασφάλειας πληροφοριών.
 • Όπου επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που σχετίζονται με την οικονομική ευημερία και άλλους παράγοντες πίστωσης ή κινδύνου για να λαμβάνουμε αποφάσεις σχετικά με την τιμολόγηση των Υπηρεσιών μας.
 • Για την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων, για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που ζητήσατε ή που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, για να λαμβάνουμε τις απόψεις σας σχετικά με τα αγαθά, τις υπηρεσίες και την/τις ιστοσελίδα/-ες μας, και για λόγους μάρκετινγκ, έρευνας αγοράς και παρόμοιες δραστηριότητες, για τους οποίους σκοπούς ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία ανεξάρτητα από το αν γίνετε δεκτός/ή ως πελάτης ή αν συνεχίζετε να λαμβάνετε υπηρεσίες. Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε πληροφορίες μάρκετινγκ ή προώθησης από την Paysafe, μπορείτε πάντα να τις διακόψετε. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στην ενότητα «Τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας».
 • Για τη συμμόρφωση με την τοπική και εθνική νομοθεσία.
 • Για τη συμμόρφωση με αιτήματα από αρχές επιβολής του νόμου και ρυθμιστικές αρχές για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή από εμπορικούς οργανισμούς με τους οποίους έχετε ή είχατε συναλλαγές, για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή εκείνων άλλων προσώπων, για παράδειγμα για να βοηθήσετε τις εν λόγω αρχές ή άλλους οργανισμούς στην καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας και
 • Για τη συμμόρφωση με τους κανόνες του συστήματος καρτών ή οποιουσδήποτε επιχειρηματικούς όρους.

Εάν παρέχετε πληροφορίες που πρόκειται να δημοσιευθούν ή να εμφανιστούν σε δημόσιες περιοχές της ιστοσελίδας/πύλης ή να μεταδοθούν σε άλλους χρήστες της ιστοσελίδας/πύλης ή σε τρίτους, αντιλαμβάνεστε ότι οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο έχει πρόσβαση στις πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό. Οι πληροφορίες αυτές αναρτώνται από εσάς με δική σας ευθύνη και πρέπει να συμμορφώνεστε με τους όρους χρήσης του εν λόγω ιστότοπου.

Δεν αποκαλύπτουμε πληροφορίες που θα μπορούσαν να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά σε κανέναν, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, όπως επιτρέπεται ή απαιτείται από τη νομοθεσία ή/και για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, όπως:

 • Εντός του ομίλου Paysafe για την παροχή των υπηρεσιών μας και για τους δικούς μας εσωτερικούς σκοπούς διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, ανάλυσης και υποβολής εκθέσεων.
 • Στους παραλήπτες/αποστολείς μιας πληρωμής στο πλαίσιο της συγκεκριμένης σχετικής συναλλαγής (γενικά οι πληροφορίες περιορίζονται στο ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
 • Σε οργανισμούς αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας (όπου επιτρέπεται από τυχόν όρους χρήσης ή άλλη σύμβαση), όπως περιγράφεται ανωτέρω. Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των οργανισμών αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας από εμάς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
 • Σε οργανισμούς πρόληψης της απάτης, όπως περιγράφεται παραπάνω, συμπεριλαμβανομένων των Action Fraud, Financial Fraud Action και Financial Fraud Bureau, καθώς και άλλους οργανισμούς που μας βοηθούν στη διαχείριση της απάτης και του επιχειρηματικού κινδύνου.
 • Σε πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τρίτων (όπου επιτρέπεται από οποιουσδήποτε όρους χρήσης ή άλλη σύμβαση), συμπεριλαμβανομένου του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο ο αποστολέας ή ο παραλήπτης (και οι επιχειρήσεις τους, αντίστοιχα) διατηρούν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και τα συστήματα καρτών που διέπουν την έκδοση και χρήση πιστωτικών, χρεωστικών, αγοραστικών καρτών και καρτών χρέωσης ή άλλων καρτών πληρωμών, εναλλακτικά συστήματα πληρωμών και οποιαδήποτε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ενδέχεται να επεξεργάζονται πληρωμές και τα οποία δεν λειτουργούν υπό τον έλεγχο της Paysafe ούτε για τις ενέργειες ή παραλείψεις των οποίων η Paysafe φέρει ευθύνη.
 • Στις περιπτώσεις που παρέχουμε υπηρεσίες μέσω τρίτων, όπως τράπεζες και άλλοι οργανισμοί, ενδέχεται να μας ζητηθεί να αποκαλύψουμε τα στοιχεία σας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών «γνωρίστε τον πελάτη σας» και «πηγή προέλευσης περιουσίας») σε αυτούς τους οργανισμούς για να υποστηρίξουμε τις δικές τους κανονιστικές υποχρεώσεις ή εκτιμήσεις κινδύνου.
 • Σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών που μας βοηθούν στην παροχή υπηρεσιών, μεταξύ άλλων στην επεξεργασία παραγγελιών, την εκτέλεση παραγγελιών, την επεξεργασία πληρωμών, τη διαχείριση πιστωτικών κινδύνων, κινδύνων ασφαλείας, κινδύνων τομέα και απάτης, την επαλήθευση ταυτότητας, καθώς και σε δραστηριότητες μάρκετινγκ, έρευνας αγοράς και ερευνών που διεξάγονται για λογαριασμό της Paysafe. Περιστασιακά, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τρίτων παρόχων για να βοηθούμε στην παροχή υπηρεσιών που μπορεί να απαιτούν τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μεταξύ άλλων για τους σκοπούς της δοκιμής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και για την οποία θα εφαρμόζονται κατάλληλες ρυθμίσεις ασφαλείας.
 • Σε τρίτους που δεν ενεργούν υπό τις οδηγίες μας ως πάροχοι υπηρεσιών (αλλά θα υπόκεινται στις δικές τους νομικές υποχρεώσεις να διατηρούν τα δεδομένα ασφαλή), για τη διευκόλυνση της παροχής των υπηρεσιών. Για παράδειγμα, τράπεζες και οργανισμοί που διευκολύνουν τη συναλλαγή των μετοχών σας, των κρυπτονομισμάτων και άλλων χρηματοοικονομικών μέσων.
 • Για την πρόληψη ή/και τον εντοπισμό της απάτης, του οικονομικού εγκλήματος, τη διαχείριση των κινδύνων και την καλύτερη προστασία μας και των πελατών μας, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η επεξεργασία και αποκάλυψη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (ενίοτε γνωστών ως δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ειδικής κατηγορίας) σε τρίτους που μας βοηθούν στη διαχείριση αυτών των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης της ταυτότητας,
 • Όπου απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η Paysafe μπορεί να υποχρεωθεί από τη νομοθεσία να διαβιβάσει πληροφορίες σχετικά με εσάς σε ρυθμιστικές αρχές και φορείς επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο, ή μπορεί να αποφασίσουμε με άλλον τρόπο ότι είναι σκόπιμο ή απαραίτητο να το πράξουμε. Τέτοιες κοινοποιήσεις μπορεί, επίσης, να περιλαμβάνουν αιτήματα από κυβερνητικές ή δημόσιες αρχές ή με εμπορικούς οργανισμούς με τους οποίους μπορεί να είχατε συναλλαγές και οι οποίοι επιδιώκουν να μετριάσουν τον κίνδυνο απάτης ή πιστωτικού κινδύνου, ή τη μη συμμόρφωση με τους όρους της επιχείρησης, ή για τους σκοπούς της δικαστικής ή νομικής διαδικασίας, της εθνικής ασφάλειας ή όταν κρίνουμε ότι είναι προς το εθνικό ή δημόσιο συμφέρον ή άλλως νόμιμο να το πράξουμε. Η Paysafe δεν αμφισβητεί συνήθως την επίδοση δικαστικών ή παρόμοιων εντολών που απαιτούν κοινοποίηση.
 • Μεταβιβάσεις επιχειρήσεων. Η Paysafe μπορεί να αγοράζει ή να πωλεί επιχειρηματικές μονάδες ή θυγατρικές εταιρείες. Σε τέτοιες περιπτώσεις ενδέχεται να μεταβιβάσουμε ή να λάβουμε πληροφορίες πελατών ως επιχειρηματικό περιουσιακό στοιχείο. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, εάν η επιχείρησή μας εισέλθει σε κοινοπραξία με άλλη επιχειρηματική οντότητα ή πωληθεί ή συγχωνευθεί με αυτήν, τα στοιχεία σας ενδέχεται να αποκαλυφθούν στους νέους επιχειρηματικούς εταίρους ή ιδιοκτήτες μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα ενημερώνουμε τον παραλήπτη ότι τα στοιχεία σας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα πρότυπα που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση και
 • Με την άδειά σας, τα στοιχεία σας μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς για τους οποίους δίνετε τη ρητή άδειά σας.

 

Εκτός από τις περιπτώσεις που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των υπηρεσιών της και όπως περιγράφεται παραπάνω/συνημμένα, η Paysafe δεν πωλεί, ενοικιάζει, μοιράζεται ή άλλως γνωστοποιεί προσωπικά στοιχεία σχετικά με τους πελάτες της σε τρίτους για δική τους χρήση μάρκετινγκ χωρίς να πληροί τις απαραίτητες νομικές υποχρεώσεις (π.χ. συγκατάθεση, άρνηση ή όπως άλλως επιτρέπεται από τη νομοθεσία). Στον νόμο περί απορρήτου των καταναλωτών της Καλιφόρνια χρησιμοποιείται ένας πολύ ευρύς ορισμός της «πώλησης» δεδομένων και οι κάτοικοι της Καλιφόρνια θα πρέπει να διαβάσουν την ενότητα «CCPA» παρακάτω σχετικά με την πώληση δεδομένων.

Όπου διατίθεται η επιλογή, ενδέχεται να μπορείτε να συνδέσετε τον Λογαριασμό σας με έναν λογαριασμό ή πλατφόρμα τρίτου μέρους. Για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου, μια «σύνδεση λογαριασμού» με ένα τέτοιο τρίτο μέρος είναι μια σύνδεση που εγκρίνετε ή ενεργοποιείτε μεταξύ του Λογαριασμού σας και ενός λογαριασμού, μέσου πληρωμής ή πλατφόρμας που δεν ανήκει στην Paysafe και που ελέγχετε ή κατέχετε νόμιμα. Όταν εγκρίνετε μια τέτοια σύνδεση, η Paysafe και το τρίτο μέρος θα ανταλλάσσουν απευθείας τα Προσωπικά Δεδομένα σας και άλλες πληροφορίες. Παραδείγματα συνδέσεων λογαριασμών περιλαμβάνουν:

 • τη σύνδεση του Λογαριασμού σας με μια εταιρεία εξαγωγής συγκεντρωτικών δεδομένων ή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών τρίτου μέρους, εάν παρέχετε στην εν λόγω εταιρεία τα διαπιστευτήρια σύνδεσης του Λογαριασμού σας ή
 • περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιείτε τον Λογαριασμό σας για να πραγματοποιήσετε πληρωμές σε έναν έμπορο ή επιτρέπετε σε έναν έμπορο να χρεώσει τον Λογαριασμό σας.

Εάν δημιουργήσετε μια σύνδεση λογαριασμών, ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες από το τρίτο μέρος σχετικά με εσάς και τη χρήση της υπηρεσίας του τρίτου μέρους. Εάν συνδέσετε τον Λογαριασμό σας με ένα τρίτο μέρος, ενδέχεται να έχουμε πρόσβαση στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας και τις πληροφορίες συναλλαγών, όπως αγορές και μεταφορές χρημάτων. Θα χρησιμοποιήσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τρίτο μέρος μέσω μιας σύνδεσης λογαριασμών κατά τρόπο που να συνάδει με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

Οι πληροφορίες που μοιραζόμαστε με ένα τρίτο μέρος βάσει μιας σύνδεσης λογαριασμών θα χρησιμοποιηθούν και θα αποκαλυφθούν σύμφωνα με τις πρακτικές απορρήτου του τρίτου μέρους. Πριν εγκρίνετε μια σύνδεση λογαριασμών, πρέπει να διαβάσετε τη δήλωση περί απορρήτου οποιουδήποτε τρίτου μέρους που εξουσιοδοτήσατε να έχει μια σύνδεση λογαριασμού που θα αποκτήσει πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας ως μέρος της σύνδεσης λογαριασμών. Για παράδειγμα, τα Προσωπικά Δεδομένα που μοιράζεται η Paysafe με έναν λογαριασμό ή πλατφόρμα τρίτου μέρους, όπως π.χ. έναν λογαριασμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί με τη σειρά τους να κοινοποιηθούν σε ορισμένα άλλα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του κοινού, ανάλογα με τις πρακτικές απορρήτου του λογαριασμού ή της πλατφόρμας.

Ενδέχεται να παρακολουθούμε ή να καταγράφουμε τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνομιλίες μέσω διαδικτύου ή άλλες περιστάσεις επικοινωνίας μαζί σας για λόγους κανονιστικούς, ασφάλειας, διασφάλισης ποιότητας ή εκπαίδευσης. Όταν επισκέπτεστε τα γραφεία μας, ενδέχεται να λειτουργούν συστήματα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV), συστήματα ελέγχου πρόσβασης ή/και άλλα συστήματα παρακολούθησης για λόγους ασφαλείας και για λόγους υγείας και προστασίας και διαχείρισης των γραφείων.

Εμείς, οι πάροχοι υπηρεσιών μας και άλλα μέρη με τα οποία ενδέχεται να μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία (όπως περιγράφεται παραπάνω) ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία σε περιοχές εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») ή άλλως εκτός της περιοχής στην οποία διαμένετε. Μπορεί, επίσης, να υποβληθούν σε επεξεργασία από προσωπικό (το δικό μας ή των προμηθευτών μας) που λειτουργεί εκτός του ΕΟΧ ή της περιοχής στην οποία συλλέχθηκαν τα προσωπικά στοιχεία. Το εν λόγω προσωπικό μπορεί να ασχολείται, μεταξύ άλλων, με την εκτέλεση των παραγγελιών, την επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής και τις υπηρεσίες υποστήριξης κατά την παροχή των Υπηρεσιών. Οι χώρες αυτές ενδέχεται να εφαρμόζουν πρότυπα προστασίας των δεδομένων που διαφέρουν από (και σε μερικές περιπτώσεις το επίπεδο προστασίας είναι χαμηλότερο από) τα πρότυπα στην περιοχή που διαμένετε.

Σε αυτές τις περιπτώσεις θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων σύμφωνα με την παρούσα δήλωση απορρήτου και τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων εγγυήσεων που απαιτούνται από τη νομοθεσία, για να διασφαλίζουμε ότι οι διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων διενεργούνται με νόμιμο τρόπο. Η Paysafe χρησιμοποιεί γενικά «Πρότυπες ρήτρες», όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν συνάπτει συμβάσεις με τρίτους αποδέκτες δεδομένων εκτός του ΕΟΧ, οι οποίοι λαμβάνουν δεδομένα από τον ΕΟΧ με σκοπό την επεξεργασία προσωπικών στοιχείων που διαβιβάζονται εκτός του ΕΟΧ.

Εφαρμόζουμε τεχνικά, φυσικά και οργανωτικά/διοικητικά μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν τα προσωπικά σας στοιχεία από τυχαία απώλεια και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αλλοίωση και κοινοποίηση. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:

 • Πρόγραμμα ασφάλειας γραπτών πληροφοριών,
 • Ορισμό επικεφαλής ασφάλειας πληροφοριών (Chief Information Security Officer - CISO) για την εποπτεία, την εφαρμογή και την επιβολή του προγράμματος ασφάλειας πληροφοριών,
 • Ορισμό επικεφαλής υπευθύνου για την προστασία της ιδιωτικής ζωής (Chief Privacy Officer - CPO) για την εποπτεία, την εφαρμογή και την επιβολή του προγράμματος προστασίας προσωπικών δεδομένων,
 • Συνεχή αξιολόγηση και παρακολούθηση των ευπαθειών,
 • Εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων για την ασφάλεια των πληροφοριών,
 • Ύπαρξη καθιερωμένου σχεδίου αντιμετώπισης περιστατικών,
 • Έλεγχοι πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα, σχεδιασμένοι για να πιστοποιούν την αυθεντικότητα των χρηστών και να επιτρέπουν την πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα,
 • Περιορισμό της πρόσβασης σε φυσικούς χώρους που περιέχουν προσωπικά στοιχεία μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα,
 • Διασφάλιση όλων των προσωπικών στοιχείων, τόσο κατά τη μεταφορά όσο και κατά τη διατήρηση,
 • Έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων για όλο το προσωπικό που έχει πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία,
 • Διατήρηση διαδρομών ελέγχου σχετικά με την εσωτερική και εξωτερική πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία και τις τροποποιήσεις τους,
 • Υιοθέτηση πρακτικών ασφαλούς ανάπτυξης για εφαρμογές που αναπτύσσονται εσωτερικά,
 • Εφαρμογή δέουσας επιμέλειας για την ασφάλεια των πληροφοριών σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών,
 • Εκπαίδευση για την ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας σε τακτική βάση.

Η ασφάλεια και η προστασία των στοιχείων σας εξαρτάται, επίσης, από εσάς. Εάν σας έχουμε δώσει (ή εάν έχετε επιλέξει) ένα συνθηματικό ή έναν κωδικό πρόσβασης για την είσοδο σε ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας/πύλης μας ή των εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα και συναφή, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση του εν λόγω συνθηματικού ή/και κωδικού πρόσβασης απόρρητου. Δεν πρέπει να μοιράζεστε τον κωδικό πρόσβασής σας ή/και το συνθηματικό με κανέναν. Πρέπει να διασφαλίζετε ότι δεν γίνεται μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης και του συνθηματικού. Η Paysafe θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τις πληροφορίες που λαμβάνει από οποιοδήποτε πρόσωπο εισέρχεται με το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, και αντιλαμβάνεστε ότι είστε πλήρως υπεύθυνοι για κάθε χρήση και ενέργεια που μπορεί να λάβει χώρα κατά τη χρήση του λογαριασμού σας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τη νομοθεσία. Πρέπει να ενημερώνετε αμέσως την Paysafe για οποιαδήποτε πληροφορία που μας έχετε παράσχει και έχει αλλάξει.

Η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Αν και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των στοιχείων σας που μεταβιβάζονται στον ιστότοπό μας, εκτός εάν επικοινωνείτε μαζί μας από τα ασφαλή κανάλια που παρέχουμε. Μόλις λάβουμε τα στοιχεία σας, θα εφαρμόσουμε αυστηρές διαδικασίες και λειτουργίες ασφαλείας, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας για όσο διάστημα απαιτείται ή επιτρέπεται ανάλογα με το πλαίσιο και τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, τον τύπο των πληροφοριών και σε συμφωνία με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους ή κανονισμούς. 

Αυτό σημαίνει ότι, κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας, θα διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία όπως είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών και για οποιονδήποτε σχετικό νόμιμο επιχειρηματικό σκοπό. Εν προκειμένω περιλαμβάνεται η χρήση και διατήρηση των προσωπικών στοιχείων σας όταν ξεκινάτε μια αίτηση για τις υπηρεσίες μας, ανεξάρτητα από το εάν ολοκληρώνετε αυτήν την αίτηση ή εάν γίνεστε αποδεκτός/-ή ως πελάτης. Για παράδειγμα, τα δεδομένα λογαριασμού διατηρούνται γενικά για έως και 7 χρόνια μετά το κλείσιμο του λογαριασμού, προκειμένου να ευθυγραμμίζονται με τις περιόδους παραγραφής σε περίπτωση καταγγελιών ή νομικών διαφορών. Ενδέχεται, επίσης, να δεσμευόμαστε από νομικές απαιτήσεις να διατηρούμε πληροφορίες, για παράδειγμα βάσει της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος ή της πτώχευσης, ή όπου απαιτείται από τις αρχές επιβολής του νόμου ή παρόμοιους κυβερνητικούς φορείς. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι οι σχετικοί όροι φύλαξης ενδέχεται να διαφέρουν ανά δικαιοδοσία.

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά στοιχεία ως απόδειξη των συναλλαγών μας μαζί σας, ανεξάρτητα από το εάν υπήρξαν οικονομικές συναλλαγές, για πρακτικές ελέγχου και συμμόρφωσης, για τη διαχείριση τυχόν ερωτημάτων ή διαφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της υπεράσπισης ή της άσκησης οποιωνδήποτε νομικών αξιώσεων. Μπορούμε, επίσης, να συνεχίσουμε το μάρκετινγκ και να σας στέλνουμε άμεσο προωθητικό υλικό, με την επιφύλαξη της τοπικής νομοθεσίας και εφόσον δεν έχετε αρνηθεί τη λήψη τέτοιου είδους προωθητικού υλικού.

Ενδέχεται, ακόμη, να χρησιμοποιούμε τεχνικές ελαχιστοποίησης δεδομένων για την καλύτερη προστασία των στοιχείων σας, γνωστές ως ψευδωνυμοποίηση. Όταν τα στοιχεία σας δεν είναι πλέον απαραίτητα, ενδέχεται να τα ανωνυμοποιούμε ή να τα ενοποιούμε με άλλα στοιχεία για να τα καθιστούμε μη αναγνωρίσιμα, ως εναλλακτική λύση στη διαγραφή.

Ανάλογα με τη δικαιοδοσία ή τη χώρα διαμονής σας, μπορεί να έχετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης: συμπεριλαμβανομένης της παρούσας δήλωσης.
 • Δικαίωμα πρόσβασης: ζητήστε αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς.
 • Δικαίωμα διαγραφής: ζητήστε τη διαγραφή των πληροφοριών σας.
 • Δικαίωμα περιορισμού: ζητήστε να περιορίσουμε την επεξεργασία των πληροφοριών σας.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: ζητήστε να διορθώσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς.
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων: ζητήστε να παρέχουμε σε εσάς ή σε άλλον οργανισμό ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο των πληροφοριών που μας παρείχατε.
 • Δικαίωμα αντίρρησης: ζητήστε να σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων.
 • Δικαίωμα εξαίρεσης από τις ενημερώσεις μάρκετινγκ: αφαιρέστε τις πληροφορίες σας από τη βάση δεδομένων μάρκετινγκ.
 • Δικαιώματα που σχετίζονται με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ: βλ. ενότητα «Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων» παρακάτω.
 • Δικαίωμα εξαίρεσης από την πώληση των δεδομένων σας.

 

Αυτά τα δικαιώματα ενδέχεται να ισχύουν βάσει πολλών διαφορετικών κανονισμών, για παράδειγμα, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, που ισχύει γενικά για τους κατοίκους του ΕΟΧ. Τα δικαιώματα που ισχύουν για τους κατοίκους της Καλιφόρνια βάσει του Νόμου για την Προστασία των Καταναλωτών της Καλιφόρνια, όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο για τα Δικαιώματα Ιδιωτικής Ζωής της Καλιφόρνια, περιγράφονται στο Προσάρτημα της Καλιφόρνια για την ιδιωτική ζωή των καταναλωτών παρακάτω.

Επιπλέον, αυτά τα δικαιώματα μπορεί να αναγνωρίζονται ή να τίθενται υπό περιορισμό. Για παράδειγμα, ενδέχεται να μην είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, καθώς μπορεί να μας ζητηθεί από τον νόμο να συνεχίσουμε την επεξεργασία τους ή να υποβάλουμε μια καταγγελία. Ομοίως, δεν μπορούμε να διαγράψουμε τις πληροφορίες σας αν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή όταν οι εν λόγω πληροφορίες απαιτούνται για την καταγραφή των μεταξύ μας συμβατικών σχέσεων, αν απαιτείται από τη νομοθεσία (για παράδειγμα, τις απαιτήσεις εντοπισμού και επαλήθευσης περιστατικών καταπολέμησης της απάτης ή «ελέγχου των πελατών»), ή για λόγους υπεράσπισης ή διεκδίκησης νομικών δικαιωμάτων και νομικών ενεργειών.

Όταν τερματίσετε τη σχέση σας μαζί μας και σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, επιτρέπεται από τον νόμο να διατηρήσουμε τα στοιχεία σας για μια περίοδο, προκειμένου να αποδείξουμε τις συναλλαγές που κάναμε μαζί σας, όπως εξηγήθηκε προηγουμένως. Αυτό θα γίνεται σύμφωνα με τις εσωτερικές μας πολιτικές και διαδικασίες διατήρησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων, ανατρέξτε στη σχετική ενότητα της παρούσας Ανακοίνωσης.

Στον βαθμό που εφαρμόζεται ο ΓΚΠΔ, όταν μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών στοιχείων σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την εν λόγω ανάκληση, ούτε θα επηρεάζει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που πραγματοποιείται για νόμιμους λόγους και όχι βάσει συγκατάθεσης. Για παράδειγμα, μπορείτε να μας ζητήσετε να διακόψουμε την αποστολή μηνυμάτων εμπορικής προώθησης κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Διαγραφή» ή «Κατάργηση» στα μηνύματα που λαμβάνετε ή σύμφωνα με τις οδηγίες που σας παρέχουμε κάθε φορά. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε να σας αποστέλλουμε επιχειρησιακά ή υπηρεσιακά μηνύματα σχετικά με τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε.

Έχετε πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε οποιαδήποτε αρχή προστασίας δεδομένων αν είστε δυσαρεστημένοι με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών στοιχείων σας από εμάς. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή προστασίας δεδομένων. Επίσης, ενδέχεται να μπορείτε να ξεκινήσετε δικαστική αγωγή για να ζητήσετε αποζημίωση για ζημία ή ψυχική οδύνη που προκλήθηκε από τη μη συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δικαιώματά σας ή θέλετε να τα ασκήσετε, επισκεφτείτε την ειδική σελίδα μας σχετικά με τα δικαιώματα στον ιστότοπο της Paysafe. Από εδώ μπορείτε να υποβάλετε ένα αίτημα σχετικά με τα δικαιώματα απευθείας στην αρμόδια ομάδα. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία που παρέχονται στην ενότητα Επικοινωνία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας από εμάς μπορεί να οδηγήσει στη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ) που σας επηρεάζουν νομικά ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Ως «αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων» νοείται κάθε απόφαση που σας αφορά η οποία λαμβάνεται αυτόματα με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αλγορίθμων λογισμικού ή μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που βασίζονται στη μηχανική μάθηση), χωρίς επανεξέταση με ανθρώπινη παρέμβαση. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε αποφάσεις που λαμβάνονται αυτόματα για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας ή του κινδύνου όταν υποβάλετε αίτημα για ορισμένες υπηρεσίες ή για τη διενέργεια ελέγχων για την καταπολέμηση της απάτης, όπως αναφέρεται στην ενότητα «Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας» . Η εν λόγω αξιολόγηση πιθανότατα θα περιλαμβάνει πολλά σημεία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της χώρας της διεύθυνσής σας, της ασφάλειας των διαπιστευτηρίων σας και της χρήσης των προϊόντων μας, επιπλέον των σημείων δεδομένων που ορίζονται στην ενότητα «Συλλογή των πληροφοριών σας ». Οι συνέπειες για εσάς μπορεί να είναι η άρνησή μας να παρέχουμε υπηρεσίες ή να παρέχουμε υπηρεσίες μόνο με συγκεκριμένους όρους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πρόσθετης επαλήθευσης ταυτότητας, απόδειξης πλούτου ή/και προέλευσης κεφαλαίων.   

Εφαρμόζουμε μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων προσώπων των οποίων οι προσωπικές πληροφορίες υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, όταν λαμβάνουμε μια αυτοματοποιημένη απόφαση που σας αφορά, έχετε το δικαίωμα να αμφισβητήσετε την απόφαση, να εκφράσετε την άποψή σας και να ζητήσετε την επανεξέτασή της με ανθρώπινη παρέμβαση. Στο βαθμό που τα εν λόγω δικαιώματα ισχύουν σύμφωνα με το δίκαιο σε άλλες περιοχές και έχουν εφαρμογή στις υπηρεσίες, θα συμμορφωνόμαστε με το εν λόγω δίκαιο. Για την άσκηση αυτού του δικαιώματος, συμπληρώστε την ειδική φόρμα για την άσκηση δικαιωμάτων  ή επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας» .

 

Η Paysafe επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο σύμφωνα με τη νομοθεσία. Οι εν λόγω νόμοι διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και περαιτέρω ειδικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Σε γενικές γραμμές, η Paysafe επεξεργάζεται:

 • Βάσει της συγκατάθεσής σας, για παράδειγμα για να σας στέλνουμε μηνύματα μάρκετινγκ σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας, όπου η συγκατάθεση αυτή απαιτείται από τη νομοθεσία.
 • Όπου είναι απαραίτητο για την εκτέλεση ή τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης που έχουμε συνάψει μαζί σας, για παράδειγμα, για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες στις οποίες έχετε εγγραφεί - σε αυτό το πλαίσιο, χρειαζόμαστε τις εν λόγω πληροφορίες, επειδή διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες. Για παράδειγμα, εάν μας ζητηθεί να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και δεν μας παράσχετε τις σχετικές πληροφορίες, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να σας ανοίξουμε λογαριασμό.
 • Όταν η Paysafe έχει έννομο συμφέρον να επεξεργάζεται δεδομένα, με την επιφύλαξη ότι η εν λόγω επεξεργασία δεν υπερισχύει των δικών σας δικαιωμάτων και ελευθεριών για την εναντίωση στην εν λόγω επεξεργασία. Για παράδειγμα, για να σας ενημερώνουμε σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, να βελτιώνουμε και να αναπτύσσουμε τις Υπηρεσίες, να υλοποιούμε διαδικτυακές διαφημίσεις ή άλλες δραστηριότητες προώθησης, καθώς και να διαχειριζόμαστε και να επιβάλλουμε τυχόν αξιώσεις.
 • Όταν η Paysafe είναι νομικά υποχρεωμένη να συλλέγει, να χρησιμοποιεί ή/και να γνωστοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία ή όταν άλλως χρειάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία για να προστατέψει τα ζωτικά σας συμφέροντα ή τα ζωτικά συμφέροντα ενός άλλου ατόμου. Για παράδειγμα, όταν είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τους κανόνες που επιβάλλονται από τις δικές μας ή άλλες εφαρμοστέες ρυθμιστικές αρχές, ή
 • Κατ' εξαίρεση, ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τρίτους όταν είναι απαραίτητο, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, για παράδειγμα, όταν οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου ή άλλα τρίτα μέρη με τα οποία μπορεί να είχατε συναλλαγές ζητούν πληροφορίες για τη διερεύνηση ενός εγκλήματος ή άλλης παραβίασης των επιχειρηματικών όρων τρίτων μερών.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση σύμφωνα με την οποία συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για οποιαδήποτε συγκεκριμένη δραστηριότητα επεξεργασίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ενότητας Επικοινωνία παρακάτω.

Ορισμένα προγράμματα περιήγησης και επεκτάσεις προγραμμάτων περιήγησης υποστηρίζουν τα στοιχεία ελέγχου των προγραμμάτων περιήγησης Do Not Track («DNT») ή Global Privacy Control («GPC»), τα οποία μπορούν να στείλουν ένα σήμα στους ιστότοπους που επισκέπτεστε υποδεικνύοντας την επιλογή σας να εξαιρεθείτε από ορισμένους τύπους επεξεργασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων δεδομένων. Κατά τον εντοπισμό των σημάτων GPC/του αιτήματος DNT του προγράμματος περιήγησης θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να σεβαστούμε τις επιλογές σας, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ανατρέξτε, επίσης, στη Δήλωση για τα cookie για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή κοινοποιούμε πληροφορίες σχετικά με τα cookie. Διαφορετικά, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της παρακάτω ενότητας Επικοινωνία.

Ενδέχεται κατά διαστήματα να αλλάζουμε τη δήλωση απορρήτου μας. Εάν προβούμε σε ουσιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα στοιχεία σας, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω ανακοίνωσης σε αυτόν τον ιστότοπο/την πύλη. Η ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης της δήλωσης απορρήτου αναφέρεται στην παρούσα δήλωση. Φροντίστε να επισκέπτεστε κατά καιρούς τον ιστότοπο/την πύλη μας και την παρούσα δήλωση απορρήτου για να ελέγχετε τυχόν αλλαγές. Ωστόσο, εάν απαιτείται από τον νόμο να σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων για τυχόν αλλαγές στην παρούσα ειδοποίηση απορρήτου ή/και να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για αλλαγές στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, τότε θα το πράξουμε.

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται, κατά καιρούς, να περιέχει συνδέσμους προς και από τους ιστότοπους των συνεργαζόμενων δικτύων, των διαφημιστών και των συνεργατών μας. Εάν ακολουθήσετε έναν τέτοιο σύνδεσμο, παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι οι εν λόγω ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και cookie και η Paysafe δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ή υποχρέωση για αυτούς τους ιστότοπους τρίτων.

Η παρούσα ειδοποίηση είναι παγκόσμιας εμβέλειας, αλλά δεν έχει σκοπό να παρακάμψει τυχόν νομικά δικαιώματα ή απαγορεύσεις σε οποιαδήποτε περιοχή όπου ισχύουν τέτοια δικαιώματα ή απαγορεύσεις. Σε μια τέτοια περίπτωση θα ισχύουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα δήλωση, με την επιφύλαξη μόνο της τροποποίησης σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία που υπερισχύει.

Οι εταιρείες του ομίλου Paysafe που εδρεύουν εκτός του ΕΟΧ έχουν επιλέξει ως εκπρόσωπό τους στην ΕΕ την ακόλουθη οντότητα: Paysafe Bulgaria EOOD, 90, Tsarigradsko shose blvd, Sofia, 1784, Βουλγαρία. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εκπρόσωπο στην ΕΕ χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα Επικοινωνία παρακάτω.

Στον βαθμό που απαιτείται σύμφωνα με την Πράξη του 2018 για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Αποχώρηση) ή άλλη νομοθεσία σε σχέση με το «Brexit», οι εταιρείες του ομίλου Paysafe που εδρεύουν εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν επιλέξει ως εκπρόσωπό τους στο Ηνωμένο Βασίλειο την ακόλουθη οντότητα: Skrill Holdings Limited, 25 Canada Square, London, England, E14 5LQ, United Kingdom. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εκπρόσωπο στο ΗΒ χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα Επικοινωνία παρακάτω.

Τα προσωπικά στοιχεία που έχουμε συλλέξει από εσάς θα κοινοποιηθούν σε οργανισμούς πρόληψης της απάτης, οι οποίοι θα τα χρησιμοποιήσουν για την πρόληψη της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας. Εάν διαπιστωθεί απάτη, ενδέχεται να σας αρνηθούν ορισμένες υπηρεσίες ή χρηματοδότηση. Οι οργανισμοί πρόληψης της απάτης μπορούν να διατηρούν τα προσωπικά σας δεδομένα για διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Εάν εμείς ή ένας οργανισμός πρόληψης της απάτης διαπιστώσει ότι αποτελείτε κίνδυνο απάτης ή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενδέχεται να αρνηθούμε να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες ή τη χρηματοδότηση που ζητήσατε ή να σταματήσουμε να σας παρέχουμε τις υπάρχουσες υπηρεσίες. Οι οργανισμοί πρόληψης της απάτης θα διατηρούν αρχείο για κάθε κίνδυνο απάτης ή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και μπορεί, κατά συνέπεια, να προκύψει άρνηση άλλων να σας παρέχουν υπηρεσίες ή χρηματοδότηση.

Εάν είστε κάτοικος του Ηνωμένου Βασιλείου, τα προσωπικά σας στοιχεία θα κοινοποιηθούν στην Cifas. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία σας από εμάς και την Cifas, καθώς και τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων, μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναμένουμε ευχαρίστως όλα τα σχόλια, ερωτήματα και αιτήματα σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, θα πρέπει να συμπληρώσετε το ειδικό έντυπο για τα δικαιώματά σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες του ομίλου Paysafe στις οποίες εφαρμόζεται η παρούσα δήλωση συνιστάται να επικοινωνείτε μαζί μας εγγράφως στην παρακάτω διεύθυνση με την ένδειξη Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων FAO ή μέσω της ενότητας Επικοινωνία.

Παρακάτω αναφέρεται ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου Paysafe, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του παραπάνω συνδέσμου επικοινωνίας ή στην ακόλουθη διεύθυνση:

Mr Derek A Wynne

Paysafe, 1st floor, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, United Kingdom

 

Προσάρτημα απορρήτου καταναλωτών της Καλιφόρνια

Εάν είστε κάτοικος της Καλιφόρνια και χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας για καταναλωτές, ενδέχεται να έχετε ορισμένα δικαιώματα βάσει του Νόμου περί Προστασίας του Απορρήτου των Καταναλωτών της Καλιφόρνια (CCPA), τα οποία περιγράφονται παρακάτω.

ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, συλλέξαμε τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία:

 • Στοιχεία αναγνώρισης, όπως το όνομα, η ηλικία, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας, αντίγραφο της ταυτότητάς σας (όπως η άδεια οδήγησης ή το διαβατήριό σας), καθώς και ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισής σας ή/και άλλα κρατικά στοιχεία αναγνώρισης ή εγγραφής.
 • Επαγγελματικές ή εργασιακές πληροφορίες, όπως το επάγγελμά σας.
 • Δραστηριότητα στο Διαδίκτυο, όπως ορίζεται στη Δήλωση για τα cookie, αλλά συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού των επισκέψεων και της αλληλεπίδρασης με τις Υπηρεσίες μας, της διεύθυνσης IP, του τύπου του προγράμματος περιήγησης, της γλώσσας του προγράμματος περιήγησης και άλλων πληροφοριών που συλλέγονται αυτόματα.
 • Δεδομένα γεωγραφικού εντοπισμού στον βαθμό που χρειάζεται να επαληθεύσουμε την τοποθεσία σας για ρυθμιστικούς σκοπούς ή για σκοπούς καταπολέμησης της απάτης, ανάλογα με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες και τη χρήση τους από εσάς (για παράδειγμα, ορισμένοι νόμοι ενδέχεται να απαιτούν από εμάς να προσδιορίσουμε την τοποθεσία σας εάν η χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας περιλαμβάνει τυχερά παιχνίδια).
 • Εμπορικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετικά με τις τραπεζικές σας σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών λογαριασμών, των αριθμών χρεωστικών και πιστωτικών καρτών, των υπολοίπων των λογαριασμών και του χρονικού διαστήματος που διατηρείτε αυτούς τους λογαριασμούς.

Συλλέγουμε αυτά τα προσωπικά στοιχεία για να ασφαλίσουμε και να δημιουργήσουμε τον λογαριασμό σας, και για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας.

Μην κοινοποιείτε ή πωλείτε τα προσωπικά μου στοιχεία

Κατά τους τελευταίους 12 μήνες κοινοποιήσαμε σε τρίτους οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που περιγράφονται παραπάνω για τους επιχειρηματικούς μας σκοπούς, π.χ. στις θυγατρικές μας ή σε σχέση με τη χρήση ενός παρόχου υπηρεσιών για να μας βοηθήσει στην παροχή Υπηρεσιών προς εσάς. Οι κατηγορίες αυτών των παρόχων υπηρεσιών περιγράφονται στην ενότητα Κοινοποίηση των πληροφοριών σας.

Δεν «πωλούμε» προσωπικά στοιχεία με την παραδοσιακή έννοια του όρου, αλλά πωλούμε προσωπικά στοιχεία, όπως ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στον Νόμο περί απορρήτου των καταναλωτών της Καλιφόρνια (CCPA). Τους τελευταίους 12 μήνες έχουμε πωλήσει ατομικά αναγνωριστικά μέσω της χρήσης των cookie και παρόμοιων τεχνολογιών για χρήστες που δεν αποκλείουν τη χρήση τέτοιων δεδομένων. Πωλούμε αυτά τα αναγνωριστικά σε παρόχους adtech και διαφημιστές που παρέχουν στοχευμένο διαδικτυακό μάρκετινγκ.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookie στον ηλεκτρονικό πίνακα συγκατάθεσης που είναι διαθέσιμος μέσω του συνδέσμου «Ρυθμίσεις cookie» σε όλους τους ιστότοπους και τις πύλες μας. Για να εξαιρεθείτε από την κοινοποίηση ή την πώληση των προσωπικών σας στοιχείων στις εφαρμογές μας για κινητά, μεταβείτε στην καρτέλα «Ρυθμίσεις απορρήτου» που είναι διαθέσιμη στο προφίλ σας.

Δικαίωμα περιορισμού της χρήσης και κοινοποίησης ευαίσθητων προσωπικών στοιχείων

Εάν είστε κάτοικος της Καλιφόρνια, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023, έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε τη χρήση ευαίσθητων προσωπικών στοιχείων από εμάς για σκοπούς άλλους από την παροχή των υπηρεσιών ή των αγαθών που ζητάτε ή όπως άλλως επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Για να εξαιρεθείτε από αυτούς τους πρόσθετους σκοπούς, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω αυτής της φόρμας ή καλώντας μας στον αριθμό χωρίς χρέωση, +1 855 719 2087 (αριθμός χωρίς χρέωση, διαθέσιμος 9 π.μ. - 7 μ.μ. EST).

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ CCPA

Έχετε δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε σε σχέση με τα προσωπικά σας στοιχεία. Συγκεκριμένα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που έχουμε συλλέξει για εσάς, τις κατηγορίες των πηγών από τις οποίες έχουν συλλεχθεί τα προσωπικά σας δεδομένα, τον επιχειρηματικό ή εμπορικό σκοπό για τη συλλογή ή την πώληση των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και τις κατηγορίες των τρίτων μερών στα οποία ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ή να πωλήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που έχουν παρασχεθεί στα εν λόγω τρίτα μέρη. Μπορείτε, επίσης, να μας ζητήσετε αντίγραφο των συγκεκριμένων προσωπικών στοιχείων που έχουμε συλλέξει για εσάς σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή.
 • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων.
 • Στον βαθμό που πωλούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σταματήσουμε την πώληση των προσωπικών σας στοιχείων σε τρίτους ή μπορείτε να «απενεργοποιήσετε» τις ρυθμίσεις των cookie σας εδώ (κάτι που θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την αποχώρηση από την πώληση των προσωπικών σας στοιχείων).
 • Δικαίωμα στη μη διάκριση: έχετε το δικαίωμα να μην υποστείτε διακρίσεις, επειδή ασκήσατε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα του καταναλωτή που αναφέρονται ανωτέρω. Με άλλα λόγια, δεν θα σας παρέχουμε διαφορετική ποιότητα υπηρεσιών, επειδή έχετε επιλέξει να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας.

Μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε ένα πρόσωπο να ενεργεί για λογαριασμό σας σε σχέση με την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί να λάβουμε ορισμένα μέτρα για να επαληθεύσουμε ότι το αίτημα που υποβάλλεται είναι νόμιμο, δηλαδή ότι προέρχεται πράγματι από εσάς και ότι υποβάλλεται για λογαριασμό σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να απαιτήσουμε την υπογεγραμμένη άδειά σας που να αποδεικνύει ότι έχετε εξουσιοδοτήσει τον εκπρόσωπο να υποβάλει το αίτημα εκ μέρους σας.

Σημειώστε πως, όταν χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε προσωπικά στοιχεία για σκοπούς που σχετίζονται με την ασφάλεια, την ανίχνευση απάτης και άλλους παρόμοιους σκοπούς, ορισμένα από τα δικαιώματά σας ενδέχεται να είναι περιορισμένα. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες το αίτημά σας δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Για παράδειγμα, όπως επιτρέπεται από τον CCPA, είναι πιθανό να μην συμμορφωθούμε με ένα αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας στοιχείων, εάν χρειαζόμαστε τα στοιχεία αυτά για τον εντοπισμό περιστατικών ασφαλείας ή για την προστασία από κακόβουλες, παραπλανητικές, δόλιες ή παράνομες δραστηριότητες, όταν τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την καταγραφή των συμβατικών μας συναλλαγών ή των συναλλαγών σας, ή όταν απαιτείται ή επιτρέπεται με άλλο τρόπο από τη νομοθεσία.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα δικαιώματά σας ή αν θέλετε να τα ασκήσετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία που παρέχονται στην ενότητα Επικοινωνία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναμένουμε ευχαρίστως όλα τα σχόλια, ερωτήματα και αιτήματα σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, θα πρέπει να συμπληρώσετε το ειδικό έντυπο για τα δικαιώματά σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες του ομίλου Paysafe στις οποίες εφαρμόζεται η παρούσα δήλωση συνιστάται να επικοινωνείτε μαζί μας εγγράφως στην παρακάτω διεύθυνση με την ένδειξη Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων FAO ή μέσω της ενότητας Επικοινωνία.

Παρακάτω αναφέρεται ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου Paysafe, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του παραπάνω συνδέσμου επικοινωνίας ή στην ακόλουθη διεύθυνση:

Mr Derek A Wynne

Paysafe, 1st floor, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, United Kingdom

 

Προσάρτημα απορρήτου καταναλωτών της Καλιφόρνια

Εάν είστε κάτοικος της Καλιφόρνια και χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας για καταναλωτές, ενδέχεται να έχετε ορισμένα δικαιώματα βάσει του Νόμου περί Προστασίας του Απορρήτου των Καταναλωτών της Καλιφόρνια (CCPA), τα οποία περιγράφονται παρακάτω.

ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, συλλέξαμε τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία:

 • Στοιχεία αναγνώρισης, όπως το όνομα, η ηλικία, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας, αντίγραφο της ταυτότητάς σας (όπως η άδεια οδήγησης ή το διαβατήριό σας), καθώς και ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισής σας ή/και άλλα κρατικά στοιχεία αναγνώρισης ή εγγραφής.
 • Επαγγελματικές ή εργασιακές πληροφορίες, όπως το επάγγελμά σας.
 • Δραστηριότητα στο Διαδίκτυο, όπως ορίζεται στη Δήλωση για τα cookie, αλλά συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού των επισκέψεων και της αλληλεπίδρασης με τις Υπηρεσίες μας, της διεύθυνσης IP, του τύπου του προγράμματος περιήγησης, της γλώσσας του προγράμματος περιήγησης και άλλων πληροφοριών που συλλέγονται αυτόματα.
 • Δεδομένα γεωγραφικού εντοπισμού στον βαθμό που χρειάζεται να επαληθεύσουμε την τοποθεσία σας για ρυθμιστικούς σκοπούς ή για σκοπούς καταπολέμησης της απάτης, ανάλογα με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες και τη χρήση τους από εσάς (για παράδειγμα, ορισμένοι νόμοι ενδέχεται να απαιτούν από εμάς να προσδιορίσουμε την τοποθεσία σας εάν η χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας περιλαμβάνει τυχερά παιχνίδια).
 • Εμπορικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετικά με τις τραπεζικές σας σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών λογαριασμών, των αριθμών χρεωστικών και πιστωτικών καρτών, των υπολοίπων των λογαριασμών και του χρονικού διαστήματος που διατηρείτε αυτούς τους λογαριασμούς.

Συλλέγουμε αυτά τα προσωπικά στοιχεία για να ασφαλίσουμε και να δημιουργήσουμε τον λογαριασμό σας, και για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας.

Μην κοινοποιείτε ή πωλείτε τα προσωπικά μου στοιχεία

Κατά τους τελευταίους 12 μήνες κοινοποιήσαμε σε τρίτους οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που περιγράφονται παραπάνω για τους επιχειρηματικούς μας σκοπούς, π.χ. στις θυγατρικές μας ή σε σχέση με τη χρήση ενός παρόχου υπηρεσιών για να μας βοηθήσει στην παροχή Υπηρεσιών προς εσάς. Οι κατηγορίες αυτών των παρόχων υπηρεσιών περιγράφονται στην ενότητα Κοινοποίηση των πληροφοριών σας.

Δεν «πωλούμε» προσωπικά στοιχεία με την παραδοσιακή έννοια του όρου, αλλά πωλούμε προσωπικά στοιχεία, όπως ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στον Νόμο περί απορρήτου των καταναλωτών της Καλιφόρνια (CCPA). Τους τελευταίους 12 μήνες έχουμε πωλήσει ατομικά αναγνωριστικά μέσω της χρήσης των cookie και παρόμοιων τεχνολογιών για χρήστες που δεν αποκλείουν τη χρήση τέτοιων δεδομένων. Πωλούμε αυτά τα αναγνωριστικά σε παρόχους adtech και διαφημιστές που παρέχουν στοχευμένο διαδικτυακό μάρκετινγκ.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookie στον ηλεκτρονικό πίνακα συγκατάθεσης που είναι διαθέσιμος μέσω του συνδέσμου «Ρυθμίσεις cookie» σε όλους τους ιστότοπους και τις πύλες μας. Για να εξαιρεθείτε από την κοινοποίηση ή την πώληση των προσωπικών σας στοιχείων στις εφαρμογές μας για κινητά, μεταβείτε στην καρτέλα «Ρυθμίσεις απορρήτου» που είναι διαθέσιμη στο προφίλ σας.

Δικαίωμα περιορισμού της χρήσης και κοινοποίησης ευαίσθητων προσωπικών στοιχείων

Εάν είστε κάτοικος της Καλιφόρνια, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023, έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε τη χρήση ευαίσθητων προσωπικών στοιχείων από εμάς για σκοπούς άλλους από την παροχή των υπηρεσιών ή των αγαθών που ζητάτε ή όπως άλλως επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Για να εξαιρεθείτε από αυτούς τους πρόσθετους σκοπούς, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω αυτής της φόρμας ή καλώντας μας στον αριθμό χωρίς χρέωση, +1 855 719 2087 (αριθμός χωρίς χρέωση, διαθέσιμος 9 π.μ. - 7 μ.μ. EST).

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ CCPA

Έχετε δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε σε σχέση με τα προσωπικά σας στοιχεία. Συγκεκριμένα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που έχουμε συλλέξει για εσάς, τις κατηγορίες των πηγών από τις οποίες έχουν συλλεχθεί τα προσωπικά σας δεδομένα, τον επιχειρηματικό ή εμπορικό σκοπό για τη συλλογή ή την πώληση των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και τις κατηγορίες των τρίτων μερών στα οποία ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ή να πωλήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που έχουν παρασχεθεί στα εν λόγω τρίτα μέρη. Μπορείτε, επίσης, να μας ζητήσετε αντίγραφο των συγκεκριμένων προσωπικών στοιχείων που έχουμε συλλέξει για εσάς σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή.
 • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων.
 • Στον βαθμό που πωλούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σταματήσουμε την πώληση των προσωπικών σας στοιχείων σε τρίτους ή μπορείτε να «απενεργοποιήσετε» τις ρυθμίσεις των cookie σας εδώ (κάτι που θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την αποχώρηση από την πώληση των προσωπικών σας στοιχείων).
 • Δικαίωμα στη μη διάκριση: έχετε το δικαίωμα να μην υποστείτε διακρίσεις, επειδή ασκήσατε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα του καταναλωτή που αναφέρονται ανωτέρω. Με άλλα λόγια, δεν θα σας παρέχουμε διαφορετική ποιότητα υπηρεσιών, επειδή έχετε επιλέξει να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας.

Μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε ένα πρόσωπο να ενεργεί για λογαριασμό σας σε σχέση με την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί να λάβουμε ορισμένα μέτρα για να επαληθεύσουμε ότι το αίτημα που υποβάλλεται είναι νόμιμο, δηλαδή ότι προέρχεται πράγματι από εσάς και ότι υποβάλλεται για λογαριασμό σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να απαιτήσουμε την υπογεγραμμένη άδειά σας που να αποδεικνύει ότι έχετε εξουσιοδοτήσει τον εκπρόσωπο να υποβάλει το αίτημα εκ μέρους σας.

Σημειώστε πως, όταν χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε προσωπικά στοιχεία για σκοπούς που σχετίζονται με την ασφάλεια, την ανίχνευση απάτης και άλλους παρόμοιους σκοπούς, ορισμένα από τα δικαιώματά σας ενδέχεται να είναι περιορισμένα. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες το αίτημά σας δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Για παράδειγμα, όπως επιτρέπεται από τον CCPA, είναι πιθανό να μην συμμορφωθούμε με ένα αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας στοιχείων, εάν χρειαζόμαστε τα στοιχεία αυτά για τον εντοπισμό περιστατικών ασφαλείας ή για την προστασία από κακόβουλες, παραπλανητικές, δόλιες ή παράνομες δραστηριότητες, όταν τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την καταγραφή των συμβατικών μας συναλλαγών ή των συναλλαγών σας, ή όταν απαιτείται ή επιτρέπεται με άλλο τρόπο από τη νομοθεσία.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα δικαιώματά σας ή αν θέλετε να τα ασκήσετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία που παρέχονται στην ενότητα Επικοινωνία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι κάτοικοι της Καλιφόρνια μπορούν, επίσης, να μας καλέσουν στο +1 855 719 2087 (αριθμός χωρίς χρέωση, διαθέσιμος 9 π.μ. - 7 μ.μ. EST) ή μέσω των στοιχείων της ενότητας Επικοινωνία παραπάνω.

Η παρούσα Δήλωση αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 15 Δεκεμβρίου 2023.
Κατάλογος οντοτήτων που επεξεργάζονται προσωπικά στοιχεία

Ο Όμιλος Paysafe περιλαμβάνει την Paysafe Group Holdings Limited και τις θυγατρικές της. Παρακάτω παρατίθεται ένας κατάλογος των οντοτήτων του Ομίλου Paysafe που επεξεργάζονται προσωπικές πληροφορίες εντός του πεδίου εφαρμογής της Παγκόσμιας δήλωσης απορρήτου του Ομίλου Paysafe:

 • cpt Dienstleistungen GmbH (Γερμανία)
 • EcomAccess Inc (Καναδάς)
 • IA Digital Marketing Inc. (Καναδάς)
 • NT Services Limited (Καναδάς)
 • Openbucks, Corp (ΗΠΑ)
 • Orbis Ventures S.A.C (Περού)
 • PAYS Services UK Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Paysafe Bulgaria EOOD (Βουλγαρία)
 • Paysafe Bulgaria EOOD, Υποκατάστημα Ιρλανδίας (Ιρλανδία)
 • Paysafe Financial Services Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Paysafe Financial Services Limited, Υποκατάστημα Ιρλανδίας (Ιρλανδία)
 • Paysafe Finance Canada Inc. (Καναδάς)
 • Paysafe Limited (Νήσος Μαν)
 • Paysafe Holdings (US) Corp. (ΗΠΑ, Ντέλαγουερ)
 • Paysafe Holdings UK Limited (UK)
 • Paysafe Merchant Services Corp. (ΗΠΑ, Ντέλαγουερ)
 • Paysafe Merchant Services Inc. / Services aux commerçants Paysafe Inc. (Καναδάς)
 • Paysafe Direct LLC (ΗΠΑ, Ντέλαγουερ)
 • Paysafe Payment Processing Solutions LLC (ΗΠΑ, Ντέλαγουερ)
 • Paysafe Payment Asia PTE. Ltd (Σιγκαπούρη)
 • Paysafe Payment Solutions Limited (Ιρλανδία)
 • Paysafe Prepaid Services Limited - Υποκατάστημα Γιβραλτάρ (Γιβραλτάρ)
 • Paysafe Prepaid Services Limited (Ιρλανδία)
 • Paysafe Technologies Inc. / Technologies Paysafe Inc. (Καναδάς)
 • paysafecard Ön Ödeme Servisleri Ltd. Şti. (Τουρκία)
 • paysafecard.com Argentina S.R.L. (Αργεντινή)
 • paysafecard.com MENA DMCC (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα)
 • paysafecard.com Mexico S.A. de C.V.(Μεξικό)
 • paysafecard.com Schweiz GmbH (Ελβετία)
 • Paysafecard.com USA Inc (ΗΠΑ)
 • paysafecard.com Wertkarten GmbH (Αυστρία)
 • paysafecard.com Wertkarten UK (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • paysafecard.com Wertkarten (Υποκατάστημα Ιρλανδίας, Ιρλανδία)
 • paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH (Αυστρία)
 • Prepaid Services Company Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • SaftPay Inc. (ΗΠΑ)
 • SaftyPay del Peru S.A.C (Περού)
 • SaftyPay Mexico S. de R.L. de C.V (Μεξικό)
 • SafetyPay Europe, S.A. Unipersonal (Ισπανία)
 • SafetyPay Chile S.P.A (Χιλή)
 • SaftyPay de Centro America S.A. (Κόστα Ρίκα)
 • SafetyPay Colombia S.A.S (Κολομβία)
 • SaftyPay Soluciones, S.A. (Γουατεμάλα)
 • Saftypay S.A. (Ισημερινός)
 • SafetyPay Brasil Servicios de Pagamentos LTDA (Βραζιλία)
 • Skrill Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Skrill Limited, Υποκατάστημα Ιρλανδίας (Ιρλανδία)
 • Skrill USA Inc. (Ντέλαγουερ, ΗΠΑ)
 • Viafintech GmbH (Γερμανία)
 • Viafintech Zweigniederlassung (Υποκατάστημα, Ελβετία)