Skrill Ltd. Αναλυτική δήλωση περί προστασίας ιδιωτικού απορρήτου

Διαβάστε προσεκτικά την παρούσα δήλωση προκειμένου να κατανοήσετε τις πολιτικές και τις πρακτικές μας που αφορούν τις προσωπικές πληροφορίες σας και τον τρόπο με τον οποίο θα τις διαχειριζόμαστε. Για τη συνοπτική μορφή της δήλωσης, κάντε κλικ εδώ. Συγκεκριμένες πρόσθετες πληροφορίες για τους κατοίκους της Καλιφόρνιας σχετικά με τον νόμο για την προστασία των καταναλωτών της Καλιφόρνιας [California Consumer Privacy Act (CCPA)] και τα δικαιώματά τους διατίθενται στην ενότητα «CCPA» παρακάτω. Για τυχόν σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται στην ενότητα Επικοινωνήστε μαζί μας στο τέλος της δήλωσης.

Η παρούσα δήλωση ισχύει για τις εταιρείες που αποτελούν μέρος του Ομίλου Paysafe, οι οποίες δραστηριοποιούνται με διαφορετικές εμπορικές επωνυμίες σε διάφορες χώρες και ο κατάλογος των εταιρειών της Paysafe που συλλέγουν ή επεξεργάζονται προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα δήλωση παρατίθεται στο τέλος του παρόντος εγγράφου. Η αναφορά στην Paysafe (συμπεριλαμβανομένου του «εμείς», «εμάς» ή «μας») περιλαμβάνει αυτές τις εταιρείες και όλες τις σχετικές θυγατρικές του ομίλου. Αυτή η ειδοποίηση δεν θα αναιρέσει τυχόν δικαιώματα που σας παρέχονται βάσει των τοπικών νόμων περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων που ισχύουν στη δικαιοδοσία σας.

Ως «εσείς» στην παρούσα δήλωση νοείται κάθε πρόσωπο που αποκτά πρόσβαση ή υποβάλλει αίτηση για τη χρήση των Υπηρεσιών (όπως ορίζονται παρακάτω) για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό μιας επιχείρησης. Περιλαμβάνονται, σε σχέση με κάθε πελάτη ή υποψήφιο πελάτη της Paysafe, κάθε μεμονωμένος έμπορος και κάθε εντολέας, οι γενικοί και οικονομικοί διευθυντές, κάθε άλλος διευθυντής και στέλεχος, οι μέτοχοι, οι εταίροι και οι δικαιούχοι ενός πελάτη, καθώς και κάθε μέλος του προσωπικού τους που αποκτά πρόσβαση ή χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες για λογαριασμό ενός πελάτη.

Η Paysafe δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και θα λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο προκειμένου να διασφαλίσει ότι η διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών σας γίνεται με ασφαλή τρόπο, καθώς και ότι θα συλλέγονται, θα χρησιμοποιούνται, θα αποθηκεύονται και θα κοινοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα δήλωση. Η παρούσα δήλωση (καθώς και οι όροι χρήσης της εταιρείας μας που ισχύουν για συγκεκριμένες υπηρεσίες που μπορεί να αγοράσετε ή να χρησιμοποιείτε) ισχύει:

 • για τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες του ιστότοπου/της πύλης που σας παρέχονται όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπους, τις πύλες ή τα παράθυρα πληρωμής μας που ενδέχεται να χρησιμοποιούν οι πελάτες μας στους ιστότοπούς τους.
 • όταν υποβάλετε αίτηση για τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών της Paysafe ή/και χρησιμοποιείτε τα εν λόγω προϊόντα και τις υπηρεσίες [συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε προγραμμάτων πιστών πελατών και επιβράβευσης βάσει πόντων ή άλλως («Επιβράβευση πιστών πελατών»), καθώς και όταν υποβάλετε αίτημα τροποποίησης των υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε,
 • τη χρήση λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων των τερματικών και εφαρμογών για κινητές συσκευές και ηλεκτρονικούς υπολογιστές που παρέχει η Paysafe και
 • μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άλλα ηλεκτρονικά μηνύματα, όπως SMS, επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, συνομιλία μέσω διαδικτύου (web chat), επικοινωνία μέσω ιστότοπου/πύλης και κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας ανάμεσα σε εσάς και την Paysafe.

Συλλογικά, τα ανωτέρω αναφέρονται στην παρούσα δήλωση ως «Υπηρεσίες»

Προσωπικές και μη προσωπικές πληροφορίες

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικές και μη προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν.

Οι προσωπικές πληροφορίες είναι πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ακριβή ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου προσώπου, άμεσα ή έμμεσα.

Η Paysafe συλλέγει επίσης μη προσωπικές πληροφορίες ή μπορεί να προβαίνει σε ανωνυμοποίηση προσωπικών πληροφοριών προκειμένου να καθίστανται μη προσωπικές. Οι μη προσωπικές πληροφορίες είναι πληροφορίες οι οποίες δεν καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου προσώπου, άμεσα ή έμμεσα. Η Paysafe μπορεί να συλλέγει, να δημιουργεί, να αποθηκεύει, να χρησιμοποιεί και να κοινοποιεί τις εν λόγω μη προσωπικές πληροφορίες για κάθε εύλογο επιχειρηματικό σκοπό. Για παράδειγμα, η Paysafe μπορεί να χρησιμοποιεί συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τις συναλλαγές για εμπορικούς σκοπούς, όπως αναλύσεις τάσεων και τη χρήση αναλύσεων δεδομένων προκειμένου να κατανοήσει και να σχηματίσει πλήρη εικόνα για τις πρακτικές και τις συνήθειες που αφορούν πράξεις πληρωμής.

Στον βαθμό που οι διευθύνσεις IP (ή παρόμοια αναγνωριστικά) ορίζονται σαφώς ως προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με οποιαδήποτε τοπική νομοθεσία και εφόσον η εν λόγω τοπική νομοθεσία ισχύει για τις Υπηρεσίες, θα διαχειριζόμαστε τα εν λόγω αναγνωριστικά ως προσωπικές πληροφορίες.

Επισημαίνεται ότι η Paysafe παρέχει υπηρεσίες τόσο σε ιδιώτες καταναλωτές όσο και σε επιχειρήσεις, καθώς και ότι η παρούσα δήλωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ισχύει και στις δύο περιπτώσεις και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να διαβάζεται και να ερμηνεύεται αναλόγως.

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς που είναι ευαίσθητης φύσης, όπως τα αποκαλούμενα δεδομένα ειδικής κατηγορίας ή ευαίσθητα δεδομένα. Αυτοί οι τύποι πληροφοριών μπορούν να σχετίζονται με τα στοιχεία ενός ατόμου:

 • Φυλετική ή εθνική καταγωγή
 • Πολιτικές απόψεις
 • Θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις
 • Συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση
 • Γενετικά δεδομένα
 • Βιομετρικά δεδομένα
 • Δεδομένα υγείας
 • Δεδομένα που σχετίζονται με τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός ατόμου
 • Δεδομένα σχετικά με ποινικά αδικήματα ή φερόμενα εγκλήματα
 • Δεδομένα σχετικά με την τοποθεσία ενός ατόμου σε πραγματικό χρόνο

Οι τοπικοί νόμοι ενδέχεται να απαγορεύουν ή να περιορίζουν τη χρήση τέτοιων δεδομένων και να απαιτούν την τήρηση συγκεκριμένων υποχρεώσεων. Εντός της Ευρώπης, ο ΓΚΠΔ απαιτεί γενικά τη στήριξη τέτοιου είδους επεξεργασίας σε μια δεύτερη νομική βάση, όπως (α) στη ρητή συγκατάθεσή σας, (β) σε σκοπούς θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεων, (γ) σε λόγους ουσιώδους δημοσίου συμφέροντος ή (δ) σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τα ζωτικά σας συμφέροντα ή τα ζωτικά συμφέροντα άλλου φυσικού προσώπου.

Προβαίνουμε στη συλλογή των ακόλουθων πληροφοριών με τους εξής τρόπους:

Δεδομένα που εσείς μας παρέχετε: λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε κάθε προσωπική πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων οικονομικών πληροφοριών) που μας παρέχετε, όπως όταν εσείς (ή η επιχείρησή σας) μας ζητάτε πληροφορίες ή υποβάλετε αίτηση για τις Υπηρεσίες, κάνετε εγγραφή για τη χρήση Υπηρεσιών ή/και χρησιμοποιείτε κάποιες Υπηρεσίες, όταν αποστέλλετε ή/και αποθηκεύετε πληροφορίες στις σελίδες μας κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, καθώς και όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, ιστότοπου ή πύλης ή τηλεφώνου ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα, π.χ. όταν επικοινωνείτε μαζί μας σε σχέση με τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές σας. Οι εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να αναφέρονται ή να σχετίζονται με εσάς ή τους πελάτες σας και περιλαμβάνουν:

 • το όνομα, συμπεριλαμβανομένου του μικρού ονόματος και του επωνύμου, την ημερομηνία γέννησης, την ηλικία, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση χρέωσης, το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης ή/και τη φωτογραφία, τις βιομετρικές πληροφορίες, τη διεύθυνση, το επάγγελμα, την εθνικότητα και τη χώρα διαμονής, αντίγραφο του εγγράφου ταυτοποίησής σας, όπως άδεια οδήγησης ή διαβατήριο, τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισής σας ή/και άλλα δεδομένα ταυτοποίησης ή εγγραφής σας σε μητρώα,
 • Αριθμός κάρτας κύριου λογαριασμού, ημερομηνία λήξης της κάρτας, στοιχεία CVC/CVV (κωδικός ασφαλείας κάρτας), αριθμοί λογαριασμών, υπόλοιπα λογαριασμών και το χρονικό διάστημα που διατηρείτε αυτούς τους λογαριασμούς, τραπεζικά στοιχεία ή/και στοιχεία εκδότη,
 • στοιχεία σχετικά με οποιεσδήποτε αγορές ειδών, όπως ο τόπος αγοράς, η αξία, η ώρα, ο χρόνος και τυχόν σχόλια που υποβάλλονται σε σχέση με τις εν λόγω αγορές, όπως προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με ταξίδια όταν εσείς ή ο πελάτης σας πραγματοποιείτε συναλλαγές για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων ή άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών,
 • Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, όπως πληροφορίες σχετικά με τη συχνότητα που πραγματοποιείτε συναλλαγές μαζί μας, τις συναλλαγές σας και τον μέσο όγκο συναλλαγών, τα υπόλοιπα λογαριασμών και τα άτομα και τους εμπόρους στους οποίους στέλνετε χρήματα και από τους οποίους λαμβάνετε χρήματα και, όπου παρέχετε συναίνεση, πληροφορίες από τη λίστα επαφών σας,
 • πόντους ή επιβραβεύσεις που αποκομίζονται ή εξαργυρώνονται σε οποιοδήποτε πρόγραμμα πιστών πελατών,
 • φωτογραφίες και βίντεο από εκδηλώσεις της Paysafe στις οποίες έχετε κάνει εγγραφή, για διανομή σε συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις, καθώς και δικό μας διαφημιστικό υλικό για μελλοντικές εκδηλώσεις και
 • κάθε άλλη πληροφορία που παρέχετε εσείς ή ο πελάτης σας ή η οποία παρέχεται στο πλαίσιο της χρήσης των Υπηρεσιών.

Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα σχετικά με εσάς: Η Paysafe λαμβάνει και αποθηκεύει ορισμένες πληροφορίες αυτόματα όποτε συναλλάσσεστε με την Paysafe, είτε ανοίξετε λογαριασμό είτε όχι, είτε πραγματοποιείτε μια συναλλαγή μέσω της εταιρείας μας, για παράδειγμα, μέσω «cookies» ή παρόμοιων τεχνολογιών. Λαμβάνουμε επίσης ορισμένες πληροφορίες όταν το πρόγραμμα περιήγησής σας αποκτά πρόσβαση σε Υπηρεσίες ή διαφημίσεις και άλλο περιεχόμενο που παρέχεται από την Paysafe ή για λογαριασμό της σε άλλους ιστότοπους ή όταν κάνετε κλικ σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η συλλογή αυτών των πληροφοριών μας παρέχει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε καλύτερα τους επισκέπτες και τους πελάτες που χρησιμοποιούν την Paysafe και συναλλάσσονται με αυτήν, από πού προέρχονται και πώς χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για αναλυτικούς σκοπούς και για να βελτιώνουμε την ποιότητα και τη συνάφεια των υπηρεσιών μας για τους επισκέπτες και τους πελάτες μας. Σε αυτές τις πληροφορίες περιλαμβάνονται:

 • Τεχνικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του υπολογιστή ή της συσκευής σας στο Διαδίκτυο, των πληροφοριών σύνδεσής σας, του τύπου και της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης, του τύπου εξοπλισμού, της ρύθμισης ζώνης ώρας, των τύπων και εκδόσεων των πρόσθετων εφαρμογών προγραμμάτων περιήγησης, της πλατφόρμας λειτουργικού συστήματος, της συχνότητας και διάρκειας των επισκέψεων και των συνδέσμων στους οποίους κάνετε κλικ. Για λόγους απάτης και ασφάλειας, η χρήση διευθύνσεων IP μεσολάβησης γενικά απαγορεύεται κατά τη σύνδεση με συστήματα Paysafe.
 • Πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας ή σχετικά με το αν ανοίξατε κάποιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τη γεωγραφική θέση σας, τους Ενιαίους Εντοπιστές Πόρων (URL) περιήγησής σας προς, μέσω και από τον ιστότοπό μας (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και ώρας), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που είδατε ή για τα οποία κάνατε αναζήτηση, τους χρόνους απόκρισης σελίδας, τα σφάλματα λήψης, τη διάρκεια των επισκέψεων σε συγκεκριμένες σελίδες, τις πληροφορίες αλληλεπίδρασης σελίδας [(όπως κύλιση, κλικ και περάσματα του ποντικιού (mouse-overs)] και τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την έξοδο από τη σελίδα της τοποθεσίας και κάθε αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση κλήσεων στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.

Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των εφαρμογών μας: Αν κάνετε λήψη ή χρησιμοποιείτε εφαρμογές για κινητές συσκευές ή επιτραπέζιο υπολογιστή που παρέχει η Paysafe, ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με τη θέση και τη συσκευή σας ή την υπηρεσία που χρησιμοποιείτε (όπως όταν πραγματοποιείται μια πράξη πληρωμής). Ορισμένες συσκευές επιτρέπουν την πρόσβαση των εφαρμογών σε πληροφορίες με βάση τη θέση σε πραγματικό χρόνο (για παράδειγμα εφαρμογές GPS) Οι εφαρμογές μας για κινητές συσκευές και ηλεκτρονικούς υπολογιστές ενδέχεται να συλλέγουν τις εν λόγω πληροφορίες από την κινητή συσκευή σας ή τον υπολογιστή σας ανά πάσα στιγμή όποτε κάνετε λήψη ή χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας, αν η πρόσβαση στα δεδομένα θέσης σε πραγματικό χρόνο είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας. Εφόσον απαιτείται, θα καταβάλλουμε πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας ενημερώνουμε αν σκοπεύουμε να συλλέξουμε πληροφορίες θέσης σε πραγματικό χρόνο καθώς και, όποτε απαιτείται από τη νομοθεσία, να εξασφαλίζουμε τη συγκατάθεσή σας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για κανονιστικούς σκοπούς, για τους δικούς μας ελέγχους δέουσας επιμέλειας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τις συναλλακτικές πρακτικές, καθώς και για να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία σας.

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λοιπές ανακοινώσεις: ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες που αφορούν εσάς και τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς όταν επικοινωνούμε μεταξύ μας, όπως όταν ανοίγετε μηνύματα που λαμβάνετε από εμάς καθώς και από τη χρήση ηλεκτρονικών αναγνωριστικών (ενίοτε γνωστά ως «αποτυπώματα συσκευής»), για παράδειγμα, διευθύνσεις ΙΡ ή αριθμούς τηλεφώνων.

Πληροφορίες από άλλες πηγές: ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες που σας αφορούν από άλλες πηγές και να τις προσθέτουμε στις πληροφορίες του λογαριασμού μας, καθώς και όταν υποβάλετε αίτηση για τη χρήση των Υπηρεσιών. Για παράδειγμα, συνεργαζόμαστε στενά και λαμβάνουμε πληροφορίες από τρίτα μέρη όπως εταιρικούς συνεργάτες, τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εμπόρους και υπεργολάβους κατά την παροχή τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληρωμής και παράδοσης, διαφημιστικά δίκτυα, παρόχους αναλύσεων, παρόχους αναζήτησης πληροφοριών, κρατικούς καταλόγους και βάσεις δεδομένων, τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης (συμπεριλαμβανομένων αναρτήσεων που κάνετε εσείς ή που αφορούν εσάς ή εμάς), οργανισμούς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας και υπηρεσίες πρόληψης της απάτης. Η χρήση οργανισμών παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας και υπηρεσιών πρόληψης της απάτης περιγράφεται περαιτέρω παρακάτω. Ενδέχεται επίσης να παρακολουθούμε δημόσια σχόλια και γνώμες που αναρτώνται σε τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook και Twitter) προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τους πελάτες μας καθώς και για την παροχή και την ανάπτυξη Υπηρεσιών.

Πληροφορίες σχετικά με άλλα πρόσωπα: Σε περίπτωση που μας παρέχετε πληροφορίες σχετικά με άλλα πρόσωπα, οφείλετε να τα έχετε ενημερώσει εκ των προτέρων (για παράδειγμα, κοινοποιώντας τους την παρούσα δήλωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων) και να βεβαιώνεστε ότι έχετε το δικαίωμα να το πράξετε.

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε και να κοινοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να παρέχουμε σε εσάς και την επιχείρησή σας τις Υπηρεσίες, καθώς και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Paysafe προς εσάς ή προς χρηματοπιστωτικά ή άλλα ιδρύματα σε σχέση με τις Υπηρεσίες που παρέχουμε σε εσάς (ή/και την επιχείρησή σας). Σε αυτό το πλαίσιο καταγράφουμε και παρακολουθούμε τα λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών που πραγματοποιείτε εσείς (ή/και οι πελάτες σας) σε σχέση με τις Υπηρεσίες, για τη διενέργεια αναλύσεων και την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας επιβράβευσης πιστών πελατών από εσάς (ή/και τους πελάτες σας), για να διευκολύνουμε τη συλλογή ή την εξαργύρωση οποιωνδήποτε πόντων ή άλλων επιβραβεύσεων που σχετίζονται με οποιοδήποτε πρόγραμμα επιβράβευσης πιστών πελατών, καθώς και για την ενημέρωσή σας σχετικά με σημαντικές αλλαγές ή προσθήκες στον ιστότοπο ή στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,
 • Για να βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε την επιχείρησή μας, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της βελτιστοποίησης των ιστότοπων/πυλών, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση πληροφοριών που εισάγετε σε φόρμες αλλά δεν υποβάλλετε σε εμάς, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες για τη βελτιστοποίηση των ιστοτόπων μας και την επικοινωνία μαζί σας για σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών ή μάρκετινγκ σε σχέση με αυτήν τη φόρμα. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να αναπτύξουμε και να δοκιμάσουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, μεταξύ άλλων στο ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον δοκιμών μας ή περιστασιακά σε εκείνα των προμηθευτών μας,
 • Για τη διαχείριση και την προάσπιση των δικαιωμάτων μας, την εφαρμογή των όρων χρήσης ή άλλων συμβάσεων που έχουμε συνάψει με εσάς (ή/και την επιχείρησή σας), καθώς και τη διαχείριση περιστατικών αμφισβήτησης συναλλαγών, επιβραβεύσεων ή πόντων, τη διαχείριση, τη διερεύνηση και την επίλυση καταγγελιών ή την είσπραξη οφειλών ή σε περίπτωση οικονομικής σας δυσχέρειας,
 • Για τη διαχείριση και τον περιορισμό των πιστωτικών κινδύνων μας και των όρων συναλλαγών μας. Σε περίπτωση που υποβάλετε αίτηση για ένα από τα χρηματοοικονομικά προϊόντα μας, ενδέχεται να προβούμε σε αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής σας κατάστασης (ή/και αυτής της επιχείρησής σας), στον βαθμό που αυτό προβλέπεται στους ισχύοντες όρους χρήσης. Αυτός ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας θα επηρεάζει επίσης κάθε συνδεδεμένο μέρος, όπως τα μέλη του ΔΣ, τους μετόχους και τους εντολείς. Αυτός ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιείται λαμβάνοντας και ανταλλάσσοντας πληροφορίες από και με οργανισμούς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας και υπηρεσίες πρόληψης της απάτης Επίσης, ο εν λόγω έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας θα επηρεάζει κάθε πρόσωπο με το οποίο κατέχετε κοινό λογαριασμό ή έχετε παρόμοια οικονομική σχέση. Αν πρόκειται για αίτηση που υποβάλλεται από κοινού και δεν υφίσταται ήδη η εν λόγω σχέση, τότε αυτή θα δημιουργείται στη συνέχεια. Αυτές οι σχέσεις θα παραμένουν σε ισχύ μέχρι να υποβάλετε μια «γνωστοποίηση αποσύνδεσης» στους οργανισμούς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας. Πληροφοριακά, αυτοί οι οργανισμοί θα καταγράφουν τις αναζητήσεις πληροφοριών από εμάς, τις οποίες θα μπορούν να βλέπουν και άλλες εταιρείες που διεξάγουν τις δικές τους αναζητήσεις πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας, και στο αρχείο πιστοληπτικού ιστορικού σας θα τίθεται ένα «διακριτικό», είτε γίνετε δεκτός ως πελάτης είτε όχι. Αν είστε Μέλος του ΔΣ, θα ζητάμε από τους οργανισμούς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας να επιβεβαιώσουν ότι η διεύθυνση κατοικίας που μας δηλώσατε είναι ίδια με εκείνη που είναι καταχωρισμένη στο σχετικό μητρώο εταιρειών (κατά περίπτωση). Επιπλέον, όταν λαμβάνετε υπηρεσίες από εμάς, θα παρέχουμε στους εν λόγω οργανισμούς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίζεστε τους λογαριασμούς σας. Σε περίπτωση μη ολοσχερούς ή έγκαιρης εξόφλησης των οφειλών σας, οι οργανισμοί παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας θα καταχωρίζουν την ανεξόφλητη οφειλή σας και ενδέχεται να ανταλλάσσουν αυτές τις πληροφορίες με άλλους οργανισμούς που διενεργούν ελέγχους παρόμοιους με τους δικούς μας. Τα στοιχεία παραμένουν στα αρχεία των εν λόγω οργανισμών επί 6 έτη μετά το κλείσιμό τους, ανεξάρτητα από το αν έχουν διακανονιστεί ή όχι, αν και η περίοδος διατήρησης μπορεί να διαφέρει ανά οργανισμό και χώρα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των οργανισμών παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας από εμάς, επικοινωνήστε μαζί μας,
 • Για την πρόληψη ή/και την ανίχνευση περιστατικών απάτης, οικονομικών εγκλημάτων, τη διαχείριση κινδύνων και την καλύτερη προστασία της εταιρείας μας και των πελατών μας, καθώς και την ακεραιότητα των οικονομικών συστημάτων, μπορεί να χρειαστεί να προβούμε στην επεξεργασία και την κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών (ενίοτε γνωστές ως ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων) συμπεριλαμβανομένων βιομετρικών δεδομένων σε τρίτα μέρη που μας συνδράμουν στη διαχείριση κινδύνων αυτού του είδους, καθώς και στην επαλήθευση ταυτότητας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το λογισμικό και υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε για την επαλήθευση της ταυτότητας/ηλικίας σας εξετάζοντας αν μια σέλφι που τραβήξατε αντιστοιχεί στη φωτογραφία στην ταυτότητά σας.
 • Στη διάρκεια της διαδικασίας ταυτοποίησης μπορεί να χρησιμοποιήσουμε μια διαδικασία αναγνώρισης προσώπου για να συγκρίνουμε τη σέλφι σας με τη φωτογραφία στην ταυτότητα που μας αποστείλατε. Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, παράγονται βιομετρικά δεδομένα με τη δημιουργία ενός ψηφιακού χάρτη του προσώπου σας ώστε να συγκρίνουμε καλύτερα τη φωτογραφία στην ταυτότητά σας με τη σέλφι σας. Αυτή η σύγκριση συμβάλλει στη μείωση των περιστατικών απάτης και είναι, συνεπώς, εξυπηρετεί σημαντικά το δημόσιο συμφέρον. Όμως, κάθε βιομετρικό δεδομένο που παράγεται διαγράφεται αμέσως μετά την αντιστοίχιση. Γενικά, η Paysafe δεν αποθηκεύει ούτε διατηρεί η ίδια βιομετρικά δεδομένα, καθώς τα εν λόγω δεδομένα παράγονται γενικά χρησιμοποιώντας ασφαλή συστήματα καταπολέμησης της απάτης τρίτων μερών. Αν τα βιομετρικά δεδομένα σας αποθηκεύονται, διατηρούνται ή χρησιμοποιούνται απευθείας από την Paysafe με οποιονδήποτε τρόπο, θα ενημερώνεστε στο σημείο συλλογής τους. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα όσον αφορά τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας σχετικά με τα βιομετρικά σας δεδομένα ή τη χρήση οποιωνδήποτε άλλων ευαίσθητων δεδομένων, δεδομένων υψηλότερου κινδύνου ή προσωπικών δεδομένων ειδικής κατηγορίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία που παρέχονται στην ενότητα Επικοινωνία.
 • Για την πρόληψη, την ανίχνευση και τη δίωξη περιστατικών απάτης και άλλων οικονομικών εγκλημάτων και παραβιάσεων του χρηματοοικονομικού συστήματος ή προκειμένου να συνδράμουμε άλλους στη διενέργεια παρόμοιων ελέγχων, συμπεριλαμβανομένης της μη συμμόρφωσης με οποιουσδήποτε όρους συναλλαγών, οι οποίοι ενδέχεται να περιλαμβάνουν την ανταλλαγή με τρίτα μέρη τυχόν σχετικών ή απαραίτητων πληροφοριών που έχουμε συλλέξει ή που έχουμε συμπεράνει. Η Paysafe συμμετέχει σε πρωτοβουλίες καταπολέμησης της απάτης, οι οποίες περιλαμβάνουν την αξιολόγησή σας (ή/και των πελατών σας) καθώς και την παρακολούθηση των συναλλαγών ή/και των τοποθεσιών σας, για τον εντοπισμό επαναλαμβανόμενων πράξεων που απαιτούν διερεύνηση ή, εναλλακτικά, για την ανάλυση και την εκτίμηση της πιθανότητας να προκύψει περιστατικό απάτης ή μη συμμόρφωσης με τους όρους συναλλαγών της εταιρείας μας ή άλλων προσώπων. Αυτό μπορεί να επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων μερών. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που μας παρέχετε ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με εσάς ή αν εντοπίσουμε ή υποπτευτούμε περιστατικό απάτης ή αξιόποινη πράξη, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τις εν λόγω πληροφορίες σε φορείς και οργανισμούς πρόληψης της απάτης, και σε διωκτικές αρχές, καθώς και να αποφασίσουμε να κινήσουμε νομικές διαδικασίες εναντίον σας.
 • Όπου επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που σχετίζονται με την οικονομική ευημερία και άλλους παράγοντες πίστωσης ή κινδύνου για να λαμβάνουμε αποφάσεις σχετικά με την τιμολόγηση των Υπηρεσιών μας.
 • Για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τον λογαριασμό σας, για να προειδοποιήσουμε για ενδεχόμενα προβλήματα και για να απαντήσουμε σε ερωτήματα που μας αποστέλλετε.
 • Για τη διαχείριση κινδύνων, όπως ο πιστωτικός και ο συναλλαγματικός κίνδυνος, καθώς και για την πρόληψη ή τον περιορισμό του κινδύνου ασφάλειας των πληροφοριών.
 • Για την αποστολή μηνυμάτων εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ), την παροχή πληροφοριών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που έχετε ζητήσει ή που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, για να ζητήσουμε την άποψή σας σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τον/τους ιστότοπο(-ούς) μας και ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για σκοπούς εμπορικής προώθησης, έρευνας αγοράς και παρόμοιων δραστηριοτήτων, είτε έχετε γίνει δεκτός ως πελάτης είτε όχι, είτε εξακολουθείτε να λαμβάνετε Υπηρεσίες είτε όχι. Αν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε πληροφορίες μάρκετινγκ ή εμπορικής προώθησης από την Paysafe, μπορείτε πάντα να ζητήσετε τη διακοπή της αποστολής των εν λόγω μηνυμάτων. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες παρατίθενται στην ενότητα «Τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας»,
 • Για λόγους συμμόρφωσης με κάθε τοπική και εθνική νομοθεσία,
 • Για λόγους συμμόρφωσης με αιτήματα αρχών επιβολής του νόμου και ρυθμιστικών αρχών για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή από εμπορικούς οργανισμούς με τους οποίους έχετε ή είχατε συναλλαγές, για την εδραίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή εκείνων άλλων προσώπων, για παράδειγμα για τη συνδρομή των εν λόγω αρχών στην καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας και
 • Για λόγους συμμόρφωσης με τους κανόνες συστημάτων καρτών ή οποιωνδήποτε όρων συναλλαγών.

Σε περίπτωση που παρέχετε πληροφορίες για δημοσίευση ή προβολή σε περιοχές του ιστότοπου/της πύλης προσβάσιμες στο κοινό ή που διαβιβάζονται σε άλλους χρήστες του ιστότοπου/της πύλης ή σε τρίτα μέρη, αντιλαμβάνεστε ότι οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κάθε τρίτο μέρος το οποίο έχει πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες για οποιουσδήποτε σκοπούς. Αυτές οι πληροφορίες δημοσιεύονται από εσάς με δική σας ευθύνη και οφείλετε να συμμορφώνεστε με τους όρους χρήσης του εν λόγω ιστότοπου.

Δεν κοινοποιούμε σε κανένα πρόσωπο πληροφορίες που θα μπορούσαν να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά πλην όσων αναφέρονται στην παρούσα δήλωση, όπως επιτρέπεται ή απαιτείται από τη νομοθεσία ή/και για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, όπως:

 • Εταιρείες του Ομίλου Paysafe προκειμένου να μας βοηθήσουν στην παροχή των υπηρεσιών μας και για τη διαχείριση των σχέσεων με τους εσωτερικούς μας πελάτες, καθώς και για αναλυτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς,
 • Σε παραλήπτες/αποστολείς μιας πληρωμής στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης σχετικής συναλλαγής (οι πληροφορίες περιορίζονται γενικά στο πλήρες ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),
 • Οργανισμούς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας (εφόσον επιτρέπεται από οποιουσδήποτε όρους χρήσης ή άλλη σύμβαση) σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τους οργανισμούς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας, επικοινωνήστε μαζί μας.
 • Σε υπηρεσίες πρόληψης της απάτης σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών ομάδων δράσης για την πρόληψη της απάτης και της οικονομικής απάτης «Action Fraud», «Financial Fraud Action» και «Financial Fraud Bureau» και σε άλλους οργανισμούς που μας συνδράμουν στη διαχείριση της απάτης και των επιχειρηματικών κινδύνων,
 • Σε τρίτα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (εφόσον επιτρέπεται σύμφωνα με οποιουσδήποτε όρους χρήσης ή άλλη σύμβαση), συμπεριλαμβανομένου του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο ο αποστολέας ή ο παραλήπτης (ή οι επιχειρήσεις τους, αντίστοιχα) τηρεί τον/τους τραπεζικό(-ούς) λογαριασμό(-ούς) του/τους) και τα συστήματα πληρωμών με κάρτα που διέπουν την έκδοση και τη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, καρτών χρέωσης, αγοράς ή άλλων καρτών πληρωμών, εναλλακτικά συστήματα πληρωμών, καθώς και κάθε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο μπορεί να διεκπεραιώνει πληρωμές και δεν υπόκειται στον έλεγχο της Paysafe και για τις πράξεις ή τις παραλείψεις του οποίου η Paysafe δεν φέρει ευθύνη.
 • Όποτε παρέχουμε υπηρεσίες μέσω τρίτων μερών όπως τράπεζες και άλλους οργανισμούς, ενδέχεται να απαιτηθεί να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας [συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών ελέγχου του πελάτη («know your customer») και πληροφοριών σχετικά με την πηγή του πλούτου] σε αυτούς τους οργανισμούς προκειμένου να τους συνδράμουμε στην εκπλήρωση των δικών τους κανονιστικών υποχρεώσεων ή αξιολογήσεων των κινδύνων,
 • Σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, όπως προμηθευτές που μας συνδράμουν στην παροχή των Υπηρεσιών, στην επεξεργασία παραγγελιών, την εκτέλεση παραγγελιών, τη διεκπεραίωση πληρωμών, τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου ασφάλειας, του κινδύνου τομέα και απάτης, καθώς και σε δραστηριότητες επαλήθευσης και εμπορικής προώθησης, έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεις που πραγματοποιούνται για λογαριασμό της Paysafe. Περιστασιακά, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τρίτων παρόχων που μας συνδράμουν στην παροχή υπηρεσιών οι οποίες μπορεί να απαιτούν τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας, όπως με σκοπό τον έλεγχο δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και στις οποίες θα εφαρμόζονται κατάλληλες ρυθμίσεις για την ασφάλεια,
 • Σε τρίτα μέρη τα οποία δεν ενεργούν με βάση τις οδηγίες μας ως πάροχοι υπηρεσιών (αλλά τα οποία θα υπόκεινται στις δικές τους νομικές υποχρεώσεις για την τήρηση της ασφάλειας των δεδομένων), προκειμένου να διευκολύνεται η παροχή των Υπηρεσιών. Για παράδειγμα, τράπεζες και οργανισμούς που προωθούν τη διαπραγμάτευση των μετοχών μας, κρυπτονομισμάτων και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων,
 • Για την πρόληψη ή/και την ανίχνευση περιστατικών απάτης, οικονομικών εγκλημάτων, τη διαχείριση κινδύνων και την καλύτερη προστασία της εταιρείας μας και των πελατών μας, μπορεί να χρειαστεί να προβούμε στην επεξεργασία και την κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών (ενίοτε γνωστές ως ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων) συμπεριλαμβανομένων βιομετρικών δεδομένων σε τρίτα μέρη που μας συνδράμουν στη διαχείριση κινδύνων αυτού του είδους, καθώς και στην επαλήθευση ταυτότητας.
 • Όποτε αυτή η κοινοποίηση απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία , η Paysafe ενδέχεται να υποχρεούται από τη νομοθεσία να διαβιβάζει πληροφορίες που σας αφορούν σε ρυθμιστικές αρχές και φορείς επιβολής του νόμου παγκοσμίως ή όταν αποφασίζουμε άλλως ότι ενδείκνυται ή κρίνεται απαραίτητη αυτή η κοινοποίηση. Οι εν λόγω κοινοποιήσεις μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν αιτήματα κρατικών ή δημόσιων αρχών ή από εμπορικούς οργανισμούς με τους οποίους μπορεί να είχατε συναλλαγές και οι οποίοι επιδιώκουν να περιορίσουν τον κίνδυνο απάτης ή τον πιστωτικό κίνδυνο ή για λόγους μη συμμόρφωσης με όρους συναλλαγών ή για σκοπούς επίλυσης διαφορών ή νομικών διαδικασιών, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή όποτε κρίνουμε ότι η εν λόγω κοινοποίηση είναι προς το εθνικό ή το δημόσιο συμφέρον. Συνήθως, η Paysafe δεν θα εγείρει ενστάσεις κατά της επίδοσης δικαστικών ή παρόμοιων εντολών που απαιτούν την κοινοποίηση,
 • Μεταβιβάσεις επιχειρήσεων. Η Paysafe μπορεί να προβαίνει στην αγορά ή την πώληση επιχειρηματικών μονάδων ή συνδεδεμένων εταιρειών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να διαβιβάζουμε ή να λαμβάνουμε πληροφορίες πελατών ως περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Χωρίς περιορισμό ως προς τα προαναφερόμενα, εάν η επιχείρησή μας συνάψει συμφωνία σύστασης κοινοπραξίας με άλλη επιχείρηση ή εάν πωληθεί ή συγχωνευτεί με άλλη επιχειρηματική οντότητα, οι πληροφορίες σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν στους νέους επιχειρηματικούς εταίρους μας ή τους νέους ιδιοκτήτες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα ενημερώνουμε τον παραλήπτη ότι οι πληροφορίες σας πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τα πρότυπα που παρατίθενται στην παρούσα δήλωση και
 • Με την άδειά σας, οι πληροφορίες σας ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς για τους οποίους παρέχετε τη ρητή σας συγκατάθεση.

Εκτός από τις περιπτώσεις που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των υπηρεσιών της και όπως περιγράφεται παραπάνω, η Paysafe δεν πωλεί, μισθώνει, ανταλλάσσει ή άλλως κοινοποιεί προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες της σε τρίτα μέρη προς χρήση για τους δικούς τους σκοπούς μάρκετινγκ αν δεν πληρούν κάθε απαραίτητη νομική υποχρέωση (π.χ. συγκατάθεση, άρνηση ή όπως άλλως επιτρέπεται από τη νομοθεσία). Ο νόμος για την προστασία των καταναλωτών της Καλιφόρνιας χρησιμοποιεί έναν ευρύ ορισμό για την «πώληση» δεδομένων και οι κάτοικοι της Καλιφόρνιας οφείλουν να διαβάσουν την ενότητα «CCPA» παρακάτω αναφορικά με την πώληση δεδομένων.

Όπου διατίθεται η επιλογή, ενδέχεται να μπορείτε να συνδέσετε τον Λογαριασμό σας με έναν λογαριασμό ή πλατφόρμα τρίτου μέρους. Για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης περί απορρήτου, μια «σύνδεση λογαριασμού» με ένα τέτοιο τρίτο μέρος είναι μια σύνδεση που εγκρίνετε ή ενεργοποιείτε μεταξύ του Λογαριασμού σας και ενός λογαριασμού, μέσου πληρωμής ή πλατφόρμας που δεν ανήκει στην Paysafe και που ελέγχετε ή κατέχετε νόμιμα. Όταν εγκρίνετε μια τέτοια σύνδεση, η Paysafe και το τρίτο μέρος θα ανταλλάσσουν απευθείας τα Προσωπικά Δεδομένα σας και άλλες πληροφορίες. Παραδείγματα συνδέσεων λογαριασμών περιλαμβάνουν:

 • τη σύνδεση του Λογαριασμού σας με μια εταιρεία εξαγωγής συγκεντρωτικών δεδομένων ή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών τρίτου μέρους, εάν παρέχετε στην εν λόγω εταιρεία τα διαπιστευτήρια σύνδεσης του Λογαριασμού σας, ή
 • περιπτώσεις, στις οποίες χρησιμοποιείτε τον Λογαριασμό σας για να πραγματοποιήσετε πληρωμές σε έναν έμπορο ή επιτρέπετε σε έναν έμπορο να χρεώσει τον Λογαριασμό σας.

Εάν δημιουργήσετε μια σύνδεση λογαριασμών, ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες από το τρίτο μέρος σχετικά με εσάς και τη χρήση της υπηρεσίας του τρίτου μέρους. Εάν συνδέσετε τον Λογαριασμό σας με ένα τρίτο μέρος, ενδέχεται να έχουμε πρόσβαση στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας και στις πληροφορίες συναλλαγών, όπως αγορές και μεταφορές χρημάτων. Θα χρησιμοποιήσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τρίτο μέρος μέσω μιας σύνδεσης λογαριασμών κατά τρόπο που να συνάδει με την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου.

Οι πληροφορίες που μοιραζόμαστε με ένα τρίτο μέρος βάσει μιας σύνδεσης λογαριασμών θα χρησιμοποιηθούν και θα αποκαλυφθούν σύμφωνα με τις πρακτικές απορρήτου του τρίτου μέρους. Πριν εγκρίνετε μια σύνδεση λογαριασμών, πρέπει να διαβάσετε τη δήλωση περί απορρήτου οποιουδήποτε τρίτου μέρους που εξουσιοδοτήσατε να έχει μια σύνδεση λογαριασμού που θα αποκτήσει πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας ως μέρος της σύνδεσης λογαριασμών. Για παράδειγμα, τα Προσωπικά Δεδομένα που μοιράζεται η Paysafe με έναν λογαριασμό ή πλατφόρμα τρίτου μέρους, όπως π.χ. έναν λογαριασμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί με τη σειρά τους να κοινοποιηθούν σε ορισμένα άλλα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του κοινού, ανάλογα με τις πρακτικές απορρήτου του λογαριασμού ή της πλατφόρμας.

Ενδέχεται να παρακολουθούμε ή να καταγράφουμε τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συζητήσεις μέσω διαδικτύου ή άλλες μορφές επικοινωνίας μαζί σας για κανονιστικούς σκοπούς, σκοπούς ασφάλειας, εξυπηρέτησης πελατών ή εκπαιδευτικούς σκοπούς. Κατά τις επισκέψεις σας στα γραφεία μας, ενδέχεται να λειτουργούν συστήματα τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος (CCTV), ελέγχου πρόσβασης ή/και άλλα συστήματα παρακολούθησης για λόγους ασφάλειας καθώς και για σκοπούς διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας και των γραφείων.

Εμείς, οι πάροχοι υπηρεσιών μας και άλλα μέρη με τα οποία ενδέχεται να ανταλλάσσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας (όπως περιγράφεται παραπάνω) ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε περιοχές εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») ή άλλως εκτός της περιοχής στην οποία κατοικείτε. Ενδέχεται επίσης να υποβάλλονται σε επεξεργασία από προσωπικό (της εταιρείας μας ή των προμηθευτών μας) που εργάζεται εκτός του ΕΟΧ ή της περιοχής στην οποία συλλέχθηκαν οι προσωπικές πληροφορίες. Το εν λόγω προσωπικό μπορεί να απασχολείται, μεταξύ άλλων, στην εκτέλεση παραγγελιών, στην επεξεργασία στοιχείων πληρωμής και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κατά την παροχή των Υπηρεσιών. Τα πρότυπα προστασίας δεδομένων των χωρών αυτών μπορεί να διαφέρουν (και σε κάποιες περιπτώσεις να είναι χαλαρότερα) από εκείνα της χώρας στην οποία κατοικείτε.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα λαμβάνουμε κάθε κατάλληλο μέτρο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας σύμφωνα με την παρούσα δήλωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κάθε ενδεδειγμένου μέτρου διασφάλισης που απαιτείται από τη νομοθεσία προκειμένου να διασφαλίζεται ότι κάθε διεθνής διαβίβαση δεδομένων είναι νόμιμη. Γενικά, η Paysafe χρησιμοποιεί «Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες» εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όποτε συνάπτει συμφωνίες με τρίτους παραλήπτες δεδομένων εκτός του ΕΟΧ που λαμβάνουν δεδομένα από τον ΕΟΧ με σκοπό την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών που διαβιβάζονται εκτός του ΕΟΧ.

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή τεχνικά, φυσικά και οργανωτικά/διοικητικά μέτρα, σκοπός των οποίων είναι η προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας από τυχαία απώλεια και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, μεταβολή και κοινοποίηση. Σε αυτά τα μέτρα περιλαμβάνονται:

•           Προγράμματα ασφαλείας γραπτών πληροφοριών,

•           Ο διορισμός Υπεύθυνου Ασφάλειας των Πληροφοριών («CISO») για την επίβλεψη, την εφαρμογή και την επιβολή του προγράμματος ασφάλειας των πληροφοριών,

•           Ο διορισμός Υπεύθυνου Απορρήτου των Πληροφοριών («CPO») για την επίβλεψη, την εφαρμογή και την επιβολή του προγράμματος απορρήτου των πληροφοριών,

•           Η συνεχής αξιολόγηση και παρακολούθηση κενών ασφαλείας,

•           Η θέσπιση πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών,

•           Η καθιέρωση σχεδίου αντιμετώπισης συμβάντων,

•           Οι έλεγχοι πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα, με σκοπό τον έλεγχο ταυτότητας των χρηστών και την παροχή πρόσβασης μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα,

•           Ο περιορισμός της πρόσβασης σε φυσικές τοποθεσίες που περιέχουν προσωπικές πληροφορίες μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα,

•           Η προστασία όλων των προσωπικών πληροφοριών, τόσο κατά τη διαβίβαση όσο και στον τόπο αποθήκευσης,

•           Ο έλεγχος ταυτότητας όλου του προσωπικού που αποκτά πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες,

•           Η διατήρηση διαδρομών ελέγχου που σχετίζονται με την εσωτερική και εξωτερική πρόσβαση και την τροποποίηση προσωπικών πληροφοριών,

•           Η υιοθέτηση ασφαλών πρακτικών ανάπτυξης σε σχέση με εφαρμογές που αναπτύσσονται ενδοεπιχειρησιακά,

•           Η διενέργεια ελέγχων δέουσας επιμέλειας της ασφάλειας των πληροφοριών σε σχέση με τρίτους παρόχους υπηρεσιών,

•           Η παροχή εκπαίδευσης ευαισθητοποίησης σε θέματα ασφάλειας.

Η ασφάλεια και η προστασία των δεδομένων σας εξαρτάται επίσης από εσάς. Εάν σας έχουμε δώσει (ή αν έχετε επιλέξει) κάποιον κωδικό πρόσβασης σε ορισμένα σημεία του ιστότοπου/ της πύλης μας ή σε εφαρμογές για κινητές και παρόμοιες συσκευές, οφείλετε να τηρείτε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης απόρρητο. Δεν πρέπει να γνωστοποιείτε τον κωδικό πρόσβασής σας σε άλλα πρόσωπα. Οφείλετε να διασφαλίσετε ότι δεν γίνεται μη εξουσιοδοτημένη χρήση του συνθηματικού κωδικού και του κωδικού πρόσβασής σας. Η Paysafe θα ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές και τις πληροφορίες που λαμβάνει από οποιοδήποτε πρόσωπο εισάγει το αναγνωριστικό χρήστη και τον συνθηματικό κωδικό σας και κατανοείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε χρήση και κάθε ενέργεια που μπορεί να γίνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης του λογαριασμού σας, εκτός αν ορίζεται άλλως από τη νομοθεσία. Συμφωνείτε επίσης να γνωστοποιείτε αμέσως στην Paysafe κάθε μεταβολή των πληροφοριών που μας έχετε παράσχει και οι οποίες έχουν αλλάξει.

Η διαβίβαση δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών σας που διαβιβάζονται στον ιστότοπό μας παρά μόνο αν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ασφαλούς καναλιού που εμείς παρέχουμε. Μετά τη λήψη των πληροφοριών σας, θα χρησιμοποιούμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας για την αποτροπή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Θα διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για όσο διάστημα απαιτείται ή επιτρέπεται ανάλογα με το πλαίσιο και τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, τον τύπο των πληροφοριών και σε συμφωνία με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους ή κανονισμούς.  

Αυτό σημαίνει ότι κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας, θα διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες όπως είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών και για οποιονδήποτε σχετικό νόμιμο επιχειρηματικό σκοπό. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση και τη διατήρηση των προσωπικών σας πληροφοριών όταν ξεκινάτε μια αίτηση για τις υπηρεσίες μας, ανεξάρτητα από το εάν ολοκληρώνετε αυτήν την αίτηση ή εάν γίνεστε αποδεκτοί ως πελάτης. Για παράδειγμα, τα δεδομένα λογαριασμού διατηρούνται γενικά για έως και 7 χρόνια μετά το κλείσιμο του λογαριασμού, προκειμένου να ευθυγραμμίζονται με τις περιόδους παραγραφής σε περίπτωση καταγγελιών ή νομικών διαφορών. Ενδέχεται επίσης να δεσμευόμαστε από νομικές απαιτήσεις να διατηρούμε πληροφορίες, για παράδειγμα βάσει της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος ή της πτώχευσης ή όπου απαιτείται από τις αρχές επιβολής του νόμου ή παρόμοιους κυβερνητικούς φορείς. Ωστόσο, τυχόν βιομετρικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς επαλήθευσης ταυτότητας διαγράφονται αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επαλήθευσης, η οποία συνήθως διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα. 

Θα διατηρήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες ως απόδειξη των συναλλαγών μας μαζί σας, ανεξάρτητα από το εάν υπήρξαν οικονομικές συναλλαγές, για πρακτικές ελέγχου και συμμόρφωσης, για τη διαχείριση τυχόν ερωτημάτων ή διαφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της υπεράσπισης ή της άσκησης οποιωνδήποτε νομικών αξιώσεων. Μπορούμε επίσης να συνεχίσουμε το μάρκετινγκ και να σας στέλνουμε άμεσο προωθητικό υλικό, με την επιφύλαξη της τοπικής νομοθεσίας και εφόσον δεν έχετε αρνηθεί τη λήψη τέτοιου είδους προωθητικού υλικού. 

Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούμε τεχνικές ελαχιστοποίησης δεδομένων για την καλύτερη προστασία των πληροφοριών σας, γνωστές ως ψευδωνυμοποίηση. Όταν οι πληροφορίες σας δεν είναι πλέον απαραίτητες, ενδέχεται να τις ανωνυμοποιούμε ή να τις ενώνουμε με άλλες πληροφορίες για να τις καθιστούμε μη αναγνωρίσιμες, ως εναλλακτική λύση στη διαγραφή.

Ανάλογα με τη δικαιοδοσία ή τη χώρα διαμονής σας, μπορεί να έχετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης:  συμπεριλαμβανομένης της παρούσας ειδοποίησης
 • Δικαίωμα πρόσβασης: ζητήστε αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς
 • Δικαίωμα διαγραφής: ζητήστε τη διαγραφή των πληροφοριών σας
 • Δικαίωμα περιορισμού:  ζητήστε να περιορίσουμε την επεξεργασία των πληροφοριών σας
 • Δικαίωμα διόρθωσης:  ζητήστε να διορθώσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων:  ζητήστε να παρέχουμε σε εσάς ή σε άλλον οργανισμό ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο των πληροφοριών που μας παρείχατε 
 • Δικαίωμα αντίρρησης: ζητήστε να σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών
 • Δικαίωμα εξαίρεσης από τις ενημερώσεις μάρκετινγκ:  αφαιρέστε τις πληροφορίες σας από τη βάση δεδομένων μάρκετινγκ 
 • Δικαιώματα που σχετίζονται με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ:  δείτε την ενότητα «Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων» παρακάτω
 • Δικαίωμα εξαίρεσης από την πώληση των δεδομένων σας  

Αυτά τα δικαιώματα ενδέχεται να ισχύουν βάσει πολλών διαφορετικών κανονισμών, για παράδειγμα, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, που ισχύει γενικά για τους κατοίκους του ΕΟΧ. Τα δικαιώματα που ισχύουν για τους κατοίκους της Καλιφόρνια βάσει του Νόμου για την Προστασία των Καταναλωτών της Καλιφόρνια, όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο για τα Δικαιώματα Ιδιωτικής Ζωής της Καλιφόρνια, περιγράφονται στο Προσάρτημα της Καλιφόρνια για την ιδιωτική ζωή των καταναλωτών παρακάτω.

Επιπλέον, αυτά τα δικαιώματα μπορεί να αναγνωρίζονται ή να τίθενται υπό περιορισμό. Για παράδειγμα, ενδέχεται να μην είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, καθώς μπορεί να μας ζητηθεί από τον νόμο να συνεχίσουμε την επεξεργασία τους ή να διαχειριστούμε μια καταγγελία. Ομοίως, δεν μπορούμε να διαγράψουμε τις πληροφορίες σας αν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή όταν οι εν λόγω πληροφορίες απαιτούνται για την καταγραφή των μεταξύ μας συμβατικών σχέσεων, αν απαιτείται από τη νομοθεσία (για παράδειγμα, τις απαιτήσεις εντοπισμού και επαλήθευσης περιστατικών καταπολέμησης της απάτης ή «ελέγχου των πελατών») ή για λόγους υπεράσπισης ή διεκδίκησης νομικών δικαιωμάτων και νομικών ενεργειών. 

Όταν τερματίσετε τη σχέση σας μαζί μας και σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, επιτρέπεται από τον νόμο να διατηρήσουμε τα στοιχεία σας για μια περίοδο προκειμένου να αποδείξουμε τις συναλλαγές που κάναμε μαζί σας, όπως εξηγήθηκε προηγουμένως. Αυτό θα γίνεται σύμφωνα με τις εσωτερικές μας πολιτικές και διαδικασίες διατήρησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων, ανατρέξτε στη σχετική ενότητα της παρούσας ανακοίνωσης. 

Στον βαθμό που εφαρμόζεται ο ΓΚΠΔ, όταν μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την εν λόγω ανάκληση, ούτε θα επηρεάζει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που πραγματοποιείται για νόμιμους λόγους και όχι βάσει συγκατάθεσης. Για παράδειγμα, μπορείτε να μας ζητήσετε να διακόψουμε την αποστολή μηνυμάτων εμπορικής προώθησης κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Διαγραφή» ή «Κατάργηση» στα μηνύματα που λαμβάνετε ή σύμφωνα με τις οδηγίες που σας παρέχουμε κάθε φορά. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε να σας αποστέλλουμε επιχειρησιακά ή υπηρεσιακά μηνύματα σχετικά με τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε.

Έχετε πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε οποιαδήποτε αρχή προστασίας δεδομένων, αν είστε δυσαρεστημένοι με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας από εμάς. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή προστασίας δεδομένων. Επίσης, ενδέχεται να μπορείτε να ξεκινήσετε δικαστική αγωγή για να ζητήσετε αποζημίωση για ζημία ή ψυχική οδύνη που προκλήθηκε από τη μη συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δικαιώματά σας ή θέλετε να τα ασκήσετε, επισκεφτείτε την ειδική σελίδα μας σχετικά με τα δικαιώματα στον ιστότοπο της Paysafe. Εδώ μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα δικαιωμάτων απευθείας στην αρμόδια ομάδα. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία που παρέχονται στην ενότητα Επικοινωνία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας από εμάς μπορεί να οδηγήσει στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ), οι οποίες έχουν νομικές επιπτώσεις ή παρόμοιες σημαντικές επιπτώσεις για εσάς.

«Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων» σημαίνει ότι μια απόφαση που σας αφορά λαμβάνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (χρησιμοποιώντας αλγόριθμους λογισμικού), χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε αποφάσεις που λαμβάνονται αυτόματα για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας όταν υποβάλετε αίτηση για ορισμένες Υπηρεσίες ή για τη διενέργεια ελέγχων για την καταπολέμηση της απάτης, όπως αναφέρεται στην ενότητα «Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας». Εφαρμόζουμε μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων προσώπων των οποίων οι προσωπικές πληροφορίες υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, όταν λαμβάνουμε μια αυτοματοποιημένη απόφαση που σας αφορά, έχετε το δικαίωμα να αμφισβητήσετε την απόφαση, να εκφράσετε την άποψή σας και να ζητήσετε την επανεξέτασή της με ανθρώπινη παρέμβαση. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται παρακάτω. Η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων εξακολουθεί να αναπτύσσεται και εάν πιστεύετε ή δεν είστε βέβαιοι κατά πόσο το εν λόγω δικαίωμα μπορεί να ισχύει για εσάς, επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να προβούμε σε αξιολόγηση και να σας παράσχουμε σχετικές συμβουλές.

Η Paysafe θα επεξεργάζεται τις προσωπικές πληροφορίες σας σύμφωνα με τη νομοθεσία. Η σχετική νομοθεσία διαφέρει μεταξύ διάφορων περιοχών και περαιτέρω συγκεκριμένες πληροφορίες διατίθενται κατόπιν αιτήματος. Γενικά, η Paysafe θα προβαίνει στην επεξεργασία:

 • Με βάση τη συγκατάθεσή σας, για παράδειγμα, για την αποστολή μηνυμάτων εμπορικής προώθησης σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας, όταν η εν λόγω συγκατάθεση απαιτείται από τη νομοθεσία,
 • Όταν απαιτείται για την εκτέλεση ή τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης μεταξύ μας, για παράδειγμα, προκειμένου να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες για τις οποίες έχετε κάνει εγγραφή. Σε αυτό το πλαίσιο, χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες επειδή, διαφορετικά, δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες. Για παράδειγμα, εάν απαιτείται να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και δεν μας παρέχετε τις σχετικές πληροφορίες, μπορεί να μην είμαστε σε θέση να ανοίξουμε έναν λογαριασμό για εσάς.
 • Όταν η Paysafe έχει έννομο συμφέρον να επεξεργάζεται δεδομένα, με την επιφύλαξη ότι η εν λόγω επεξεργασία δεν υπερισχύει των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας όσον αφορά την άσκηση του δικαιώματος ένστασης κατά της εν λόγω επεξεργασίας. Για παράδειγμα, προκειμένου να σας ενημερώνουμε σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, για τη βελτίωση και την ανάπτυξη των Υπηρεσιών μας, τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών διαφημιστικών ή άλλων δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, καθώς και για τη διαχείριση και την ικανοποίηση κάθε απαίτησης.
 • Όταν η Paysafe έχει νομική υποχρέωση να συλλέγει, να χρησιμοποιεί ή/και να κοινοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες σας ή χρειάζεται άλλως τις προσωπικές πληροφορίες σας για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή εκείνων κάποιου άλλου προσώπου. Για παράδειγμα, όταν απαιτείται για τη συμμόρφωση με τους κανόνες που επιβάλλει η δική μας ή άλλη αρμόδια ρυθμιστική αρχή ή
 • Κατ' εξαίρεση, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτα μέρη όταν απαιτείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος, για παράδειγμα, όταν οι διωκτικές αρχές ή άλλα τρίτα μέρη με τα οποία μπορεί να συναλλάσσεστε ζητούν πληροφορίες για τη διερεύνηση ή άλλη παραβίαση των όρων συναλλαγών τρίτων μερών.

Για τυχόν ερωτήσεις ή αν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά τη νομική βάση στην οποία συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για οποιαδήποτε συγκεκριμένη δραστηριότητα επεξεργασίας, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας» παρακάτω.

Ορισμένα προγράμματα περιήγησης ενδέχεται να αποστέλλουν σήματα «Χωρίς παρακολούθηση». Ωστόσο, δεν υπάρχει προς το παρόν καθορισμένο πρότυπο του κλάδου ως το προς τι πρέπει να κάνουν οι ιστότοποι και άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες όταν λαμβάνουν τα εν λόγω σήματα. Σε περίπτωση ανάπτυξης ενός τέτοιου προτύπου, η εταιρεία μας θα προβεί σε επανεξέταση της πολιτικής μας. Ωστόσο, προς το παρόν, δεν προβαίνουμε σε καμία ενέργεια κατά τη λήψη των εν λόγω σημάτων.

Επίσης, για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή κοινοποιούμε πληροφορίες ως προς τα cookie, ανατρέξτε στην Πολιτική σχετικά με τα cookie της εταιρείας μας. Διαφορετικά, επικοινωνήστε μαζί μας.

Κατά καιρούς, ενδέχεται να προβαίνουμε σε αλλαγές στη δήλωσή μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αν προβούμε σε ουσιώδεις αλλαγές σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας, θα σας ενημερώσουμε δημοσιεύοντας σχετική ανακοίνωση στον παρόντα ιστότοπο/στην παρούσα πύλη. Η ημερομηνία κατά την οποία τροποποιήθηκε τελευταία φορά η δήλωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αναγράφεται στην παρούσα δήλωση. Οφείλετε να ανατρέχετε περιοδικά στον ιστότοπο/ την πύλη μας, καθώς και στην παρούσα δήλωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων για να ελέγχετε αν υπάρχουν αλλαγές. Ωστόσο, εάν απαιτείται από τη νομοθεσία να σας αποστέλλουμε εκ των προτέρων κοινοποίηση σχετικά με τυχόν αλλαγές στην παρούσα δήλωση ή/και να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για τυχόν αλλαγές στον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, τότε θα προβαίνουμε στην εν λόγω κοινοποίηση.

Ο ιστότοπός μας μπορεί, κατά καιρούς, να περιλαμβάνει συνδέσμους από και προς τους ιστότοπους των δικτύων των τρίτων συνεργατών, των διαφημιστών και των συνδεδεμένων εταιρειών μας. Αν ακολουθήσετε κάποιον από τους εν λόγω συνδέσμους, έχετε υπ’ όψιν ότι οι εν λόγω ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και cookies και η Paysafe δεν αναλαμβάνει ούτε φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τους εν λόγω ιστότοπους τρίτων μερών.

Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας δήλωσης είναι παγκόσμιο, αλλά δεν έχει αποσκοπεί στην κατάργηση τυχόν νομικών δικαιωμάτων ή απαγορεύσεων σε κάθε επικράτεια στην οποία υπερισχύουν τα εν λόγω δικαιώματα ή οι απαγορεύσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα ισχύουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που καθορίζονται στην παρούσα δήλωση, με την επιφύλαξη μόνο τυχόν τροποποιήσεων σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία που έχει προβάδισμα.

Οι εταιρείες του Ομίλου Paysafe που εδρεύουν εκτός του ΕΟΧ έχουν επιλέξει ως αντιπρόσωπό τους στην ΕΕ την εξής οντότητα: Paysafe Bulgaria EOOD, 90, Tsarigradsko shose blvd, Sofia, 1784, Βουλγαρία. Με τον αντιπρόσωπο στην ΕΕ μπορείτε να επικοινωνήσετε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται στην ενότητα Επικοινωνήστε μαζί μας παρακάτω.

Στον βαθμό που επιτρέπεται από την πράξη (περί αποχώρησης) από την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2018 ή άλλη νομοθεσία σχετικά με το «Brexit», οι εταιρείες του Ομίλου Paysafe που εδρεύουν εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν επιλέξει ως αντιπρόσωπό τους στο Ηνωμένο Βασίλειο την εξής οντότητα: Skrill Holdings Limited, 1st floor, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, UK, Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιπρόσωπο στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορείτε να επικοινωνήσετε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται στην ενότητα Επικοινωνήστε μαζί μας παρακάτω.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Κάθε σχόλιο, ερώτηση και αίτημα σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας είναι ευπρόσδεκτο. Αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας ή να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με εταιρείες του ομίλου Paysafe για τις οποίες ισχύει η παρούσα δήλωση, θα πρέπει να μας αποστείλετε επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση με την επισήμανση «Υπ’ όψιν του Τμήματος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» ή μέσω του συνδέσμου Επικοινωνήστε μαζί μας.

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου Paysafe είναι το πρόσωπο που καθορίζεται παρακάτω και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του μέσω του συνδέσμου «Επικοινωνήστε μαζί μας» ή στην παρακάτω διεύθυνση:

κ. Derek A Wynne

Paysafe, 1st floor, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, United Kingdom

 

 

Νόμος για την προστασία των καταναλωτών της Καλιφόρνιας (CCPA)

Αν είστε κάτοικος Καλιφόρνιας και χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες καταναλωτών μας, μπορεί να έχετε ορισμένα δικαιώματα βάσει του νόμου για την προστασία των καταναλωτών της Καλιφόρνιας (CCPA), τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, συλλέξαμε τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες:

 • Αναγνωριστικά, όπως το όνομα, την ηλικία, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας, ένα αντίγραφο του εγγράφου ταυτοποίησής σας (όπως η άδεια οδήγησης ή το διαβατήριό σας), καθώς και τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης ή/και άλλα κρατικά στοιχεία ταυτοποίησης ή καταχωρήσεις σε μητρώα,
 • Επαγγελματικές ή σχετικές με την απασχόληση πληροφορίες, όπως η επαγγελματική σας δραστηριότητα σας,
 • Τις δραστηριότητες σας στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πολιτική σχετικά με τα cookie, καθώς και το ιστορικό επισκέψεων και αλληλεπίδρασης με τις Υπηρεσίες μας, τη διεύθυνση IP, τον τύπο και τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης και άλλες πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα,
 • Δεδομένα προσδιορισμού γεωγραφικής θέσης, στον βαθμό που απαιτείται για την επαλήθευση της θέσης σας για κανονιστικούς σκοπούς και σκοπούς καταπολέμησης της απάτης, ανάλογα με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες και τη χρήση τους από εσάς (για παράδειγμα, ορισμένοι νόμοι μπορεί να απαιτούν την επαλήθευση της θέσης σας εάν η χρήση των Υπηρεσιών περιλαμβάνει τυχερά παιχνίδια),
 • Εμπορικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις σας με τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών τραπεζικών λογαριασμών, χρεωστικών και πιστωτικών καρτών, υπολοίπων λογαριασμών και του χρονικού διαστήματος που τηρείτε αυτούς τους λογαριασμούς.

Συλλέγουμε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες για την έγκριση και τη δημιουργία του λογαριασμού σας, καθώς και για την παροχή των Υπηρεσιών σε εσάς.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, προβήκαμε στην ανταλλαγή με τρίτα μέρη των πληροφοριών που περιγράφονται παραπάνω για επιχειρηματικούς σκοπούς μας, π.χ. με τις συνδεδεμένες εταιρείες μας ή σε σχέση με τη χρήση ενός παρόχου υπηρεσιών προκειμένου να μας συνδράμει στην παροχή των Υπηρεσιών σε εσάς. Οι κατηγορίες των εν λόγω παρόχων υπηρεσιών περιγράφονται στην ενότητα «Κοινοποίηση των πληροφοριών σας».

Δεν «πωλούμε» προσωπικές πληροφορίες με την παραδοσιακή έννοια, αλλά πωλούμε προσωπικές πληροφορίες όπως αυτός ο όρος χρησιμοποιείται στον CCPA. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, πωλήσαμε ατομικά αναγνωριστικά με τη χρήση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών για χρήστες που δεν έχουν αρνηθεί τη χρήση των εν λόγω δεδομένων. Πωλούμε τα αναγνωριστικά αυτά σε παρόχους διαφημιστικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο (adtech) και διαφημιστές που παρέχουν στοχευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μάρκετινγκ. 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookie στον πίνακα εργα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Οι κάτοικοι Καλιφόρνιας μπορούν επίσης να μας καλέσουν στο +1 855 719 2087 [αριθμός χωρίς χρέωση, ώρες λειτουργίας 9 πμ-7μμ ώρα Βόρειας Αμερικής (EST)] χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται στην ενότητα Επικοινωνήστε μαζί μας παραπάνω.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης της παρούσας δήλωσης: 30/12/2022


Κατάλογος οντοτήτων που επεξεργάζονται προσωπικές πληροφορίες

Ο Όμιλος Paysafe Group αποτελείται από την Paysafe Group Holdings Limited και τις θυγατρικές της. Ακολουθεί κατάλογος των οντοτήτων του Ομίλου Paysafe Group που επεξεργάζονται προσωπικές πληροφορίες εντός του πεδίου εφαρμογής της παγκόσμιας δήλωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Ομίλου Paysafe:

 • cpt Dienstleistungen GmbH (Γερμανία)
 • EcomAccess Inc (Καναδάς)
 • Flagship Merchant Service LLC (ΗΠΑ, Ντέλαγουερ)
 • Global Merchant Advisors LLC (ΗΠΑ, Ντέλαγουερ)
 • IA Digital Marketing Inc. (Καναδάς)
 • Leaders Merchant Services LLC (ΗΠΑ, Ντέλαγουερ)
 • NBS Acquisition LLC (ΗΠΑ, Ντέλαγουερ)
 • NT Services Limited (Καναδάς)
 • Openbucks, Corp (ΗΠΑ)
 • Optimal Payments Services Inc (ΗΠΑ, Ντέλαγουερ)
 • Orbis Ventures S.A.C (Περού)
 • Orbisventures EC S.A. (Εκουαδόρ)
 • Pays Services Italy S.r.l (Ιταλία)
 • PAYS Services UK Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Paysafe Bulgaria EOOD (Βουλγαρία)
 • Paysafe Bulgaria EOOD Irish Branch (Ireland)
 • Paysafe Capital LLC (ΗΠΑ, Ντέλαγουερ)
 • Paysafe Financial Services Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Paysafe Financial Services Limited Irish Branch (Ιρλανδία)
 • Paysafe Finance Canada Inc.
 • Paysafe Group Limited (Νήσος Μαν)
 • Paysafe Holdings (US) Corp. (ΗΠΑ, Ντέλαγουερ)
 • Paysafe Holdings UK Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Paysafe Merchant Services Corp. (ΗΠΑ, Ντέλαγουερ)
 • Paysafe Merchant Services Inc. / Services aux commerçants Paysafe Inc. (Καναδάς)
 • Paysafe Direct LLC (ΗΠΑ, Ντέλαγουερ)
 • Paysafe Payment Processing Solutions LLC (ΗΠΑ, Ντέλαγουερ)
 • Paysafe Payment Asia PTE. Ltd (Σιγκαπούρη)
 • Paysafe Payment Solutions Limited (Ιρλανδία)
 • Paysafe Prepaid Services Limited - Gibraltar Branch (Γιβραλτάρ)
 • Paysafe Prepaid Services Limited (Ιρλανδία)
 • Paysafe Processing Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Paysafe Services (US) Corp. (ΗΠΑ, Ντέλαγουερ)
 • Paysafe Services Lending LLC (ΗΠΑ, Ντέλαγουερ)
 • Paysafe Technologies Inc. / Technologies Paysafe Inc. (Καναδάς)
 • Paysafe Technology Services Austria GmbH (Αυστρία)
 • Paysafe Technology Services Germany GmbH (Γερμανία)
 • Paysafe Trading Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • paysafecard Ön Ödeme Servisleri Ltd. Şti. (Τουρκία)
 • paysafecard.com Argentina S.R.L. (Αργεντίνη)
 • paysafecard.com Deutschland (Zweigniederlassung der Prepaid Services Company Ltd) (Γερμανία)
 • paysafecard.com India Private Limited (Ινδία)
 • paysafecard.com MENA DMCC (ΗΑΕ)
 • paysafecard.com Mexico S.A. de C.V.(Μεξικό)
 • paysafecard.com Schweiz GmbH (Ελβετία)
 • Paysafecard.com USA Inc (ΗΠΑ)
 • paysafecard.com Wertkarten GmbH (Αυστρία)
 • paysafecard.com Wertkarten UK (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • paysafecard.com Wertkarten (Ιρλανδικό παράρτημα Ιρλανδία )
 • paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH (Αυστρία)
 • Prepaid Services Company Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Rapid Transfer Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Sentinel Bidco Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • SaftPay Inc. (ΗΠΑ)
 • SaftyPay del Peru S.A.C (Περού)
 • SaftyPay Mexico S. de R.L. de C.V (Μεξικό)
 • SafetyPay of Europe Entidad de Pago S.A. (Ισπανία)
 • SafetyPay Chile S.P.A (χιλή)
 • SaftyPay de Centro America S.A. (Κόστα Ρίκα)
 • SafetyPay Colombia S.A.S (Κολομβία)
 • SaftyPay Soluciones, S.A. (Γουατεμάλα)
 • Safe-Pay, Sociedad Anonima en Liquidacion (Νικαράγουα)
 • Safety Pay Ecuador S.A. (Εκουαδόρ)
 • SaftyPay Do Brasil Servicios de Intermediacao de Negocios LTDA (Βραζιλία)
 • Skrill Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Skrill Limited Irish Branch (Ιρλανδία)
 • Skrill Services GmbH (Γερμανία)
 • Skrill USA Inc (ΗΠΑ, Ντέλαγουερ)
 • Viafintech GmbH (Γερμανία)
 • Viafintech Zweigniederlassung (Κλαδί; Ελβετία)
 • Viafintech GmbH (Κλαδί; Ιταλία)