Η υπηρεσία κρυπτονομισμάτων της Skrill δεν είναι διαθέσιμη στην περιοχή σας. Κάντε κλικ εδώ για να επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας στις ΗΠΑ.

Όροι Χρήσης Υπηρεσίας Κρυπτονομισμάτων της Skrill

Σε ισχύ από 29-10-23

Λήψη PDF   Ιστορικό

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ             

1. Υπηρεσίες Κρυπτονομισμάτων

1.1 Οι «Υπηρεσίες Κρυπτονομισμάτων» αφορούν πρόσθετες υπηρεσίες που επιτρέπουν στους επιλέξιμους κατόχους Λογαριασμών Skrill:

1.1.1 να αγοράζουν και να πωλούν μερίδια σε ορισμένα Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα χρησιμοποιώντας κεφάλαια που βρίσκονται στους Λογαριασμούς Skrill τους («Άμεση Αγορά/Πώληση»),

1.1.2 να πραγματοποιούν αναλήψεις χρημάτων από τους Λογαριασμούς Skrill τους για να αγοράζουν Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα και να στέλνουν αυτά τα Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα στα επιλεγμένα Πορτοφόλια Κρυπτονομισμάτων τους («Ανάληψη σε Κρυπτονόμισμα»)

1.2 Επισημαίνεται ότι, σε αντίθεση με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος και πληρωμών που παρέχουμε σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης Λογαριασμού Skrill, τα κρυπτονομίσματα δεν υπόκεινται επί του παρόντος σε ρύθμιση από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA) του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Υπηρεσίες Κρυπτονομισμάτων που σας παρέχονται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης Υπηρεσιών επίσης δεν ρυθμίζονται από την FCA.

1.3 Δεν παρέχονται οικονομικές συμβουλές. Στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Κρυπτονομισμάτων, ενδέχεται να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με την τιμή, το εύρος ή τη μεταβλητότητα των Υποστηριζόμενων Κρυπτονομισμάτων και τα γεγονότα που έχουν επηρεάσει την τιμή των κρυπτονομισμάτων γενικά. Κάθε σχετική πληροφορία παρέχεται αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση και δεν μπορείτε να την κοινοποιείτε σε τρίτα μέρη. Ωστόσο, δεν θα σας παρέχουμε καμία συμβουλή σχετικά με τις Υπηρεσίες Κρυπτονομισμάτων, επομένως οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες (είτε παρέχονται απευθείας από εμάς είτε μέσω ενός Ανταλλακτηρίου Κρυπτονομισμάτων) δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση – οποιαδήποτε απόφαση για την αγορά ή την πώληση ενός μεριδίου σε ένα Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα εναπόκειται σε εσάς. Εάν δεν είστε βέβαιοι για το αν μια συναλλαγή που περιλαμβάνει κρυπτονομίσματα είναι κατάλληλη για εσάς και τις περιστάσεις σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

2. Σχετικά με τη Skrill και τους παρόντες Όρους Υπηρεσιών Κρυπτονομισμάτων

2.1 Η Skrill® είναι η εμπορική επωνυμία της Skrill Ε.Π.Ε., μιας εταιρείας που συστάθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας με αριθμό μητρώου 4260907. Έχουμε λάβει έγκριση από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA) με βάση τους Κανονισμούς του 2011 περί Ηλεκτρονικού Χρήματος για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος. Η εγγραφή μας έγινε σύμφωνα με τους Κανονισμούς περί Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, Χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και Μεταφοράς Κεφαλαίων (Πληροφορίες για τον Πληρωτή) του 2017 (MLRs) προκειμένου να εκτελέσουμε συγκεκριμένες δραστηριότητες κρυπτοστοιχείων στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις 12 Νοεμβρίου 2021. Ο αριθμός μητρώου μας στο μητρώο επιχειρήσεων έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος (e-money register) της FCA είναι 900001.

2.2 Το παρόν έγγραφο («Όροι Χρήσης των Υπηρεσιών Κρυπτονομισμάτων») καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση των Υπηρεσιών Κρυπτονομισμάτων από εσάς και, μαζί με οποιουσδήποτε άλλους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο, αποτελούν το συνολικό συμφωνητικό ανάμεσα σε εσάς και τη Skrill («εμάς», «εμείς», «μας») σχετικά με τις υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων.

2.3 Οι Όροι Χρήσης των Υπηρεσιών Κρυπτονομισμάτων χωρίζονται σε τέσσερα ξεχωριστά μέρη:

2.3.1 στο παρόν Μέρος Α παρατίθενται ορισμένες γενικές πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες Κρυπτονομισμάτων και τους παρόντες Όρους Χρήσης των Υπηρεσιών Κρυπτονομισμάτων,

2.3.2 το Μέρος Β καθορίζει τους ειδικούς όρους που διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας Άμεσης Αγοράς/Πώλησης,

2.3.3 το Μέρος Γ καθορίζει τους ειδικούς όρους που διέπουν την υπηρεσία Ανάληψη σε Κρυπτονόμισμα και την υπηρεσία Ανάληψη σε Κρυπτονόμισμα από Υποστηριζόμενους Εμπόρους (αναφέρεται επίσης ως Skrill Crypto Withdraw) και

2.3.4 το Μέρος Δ καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη σχέση μας μαζί σας στο πλαίσιο του παρόντος Συμφωνητικού.

2.4 Σας συμβουλεύουμε να εκτυπώσετε ή να κατεβάσετε και να φυλάξετε ένα αντίγραφο των παρόντων Όρων Χρήσης των Υπηρεσιών Κρυπτονομισμάτων για μελλοντική αναφορά. Μπορείτε πάντα να δείτε τους ισχύοντες Όρους Χρήσης των Υπηρεσιών Κρυπτονομισμάτων στον ιστότοπό μας.

2.5 Με την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών Κρυπτονομισμάτων, συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης των Υπηρεσιών Κρυπτονομισμάτων.

2.6 Συνεπώς, οι παρόντες όροι χρήσης των υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων θα πρέπει να διαβάζονται μαζί με τους Όρους χρήσης του Skrill λογαριασμού σας, οι οποίοι διέπουν τον Skrill λογαριασμό σας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης ή ασυμφωνίας μεταξύ των όρων χρήσης του λογαριασμού Skrill και των παρόντων όρων χρήσης των υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων, οι παρόντες όροι χρήσης των υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων υπερισχύουν, στον βαθμό που υπάρχει αυτή η σύγκρουση ή ασυμφωνία.

3. Επιλεξιμότητα

3.1 Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες Κρυπτονομισμάτων μόνο εάν:

3.1.1 είστε κάτοχος Λογαριασμού Skrill,

3.1.2 δεν έχετε παραβιάσει τους Όρους Χρήσης του Λογαριασμού Skrill,

3.1.3 ο Λογαριασμός Skrill σας δεν έχει κλειδωθεί ή υποστεί περιορισμούς από τη Skrill και

3.1.4 είστε κάτοικος Υποστηριζόμενης Χώρας.

3.2 Εάν δεν έχετε Λογαριασμό Skrill, μπορείτε να εγγραφείτε ακολουθώντας τις οδηγίες στον ιστότοπό μας, όπως ορίζεται στην ενότητα 4 των Όρων Χρήσης του Λογαριασμού Skrill.

3.3 Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να θέσουμε ερωτήσεις ή να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες από εσάς προκειμένου να ελέγξουμε/επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας, ώστε να συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις.

3.3.1 Ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσουμε ελέγχους ταυτότητας πριν ή μετά τη διάθεση των υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων σε εσάς.

3.3.2. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παρέχετε πληροφορίες, εφόσον ευλόγως τις χρειαζόμαστε για να ολοκληρώσουμε τους ελέγχους ταυτότητας.

3.4 Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες Κρυπτονομισμάτων, επιβεβαιώνετε ότι:

3.4.1 έχετε διαβάσει και κατανοείτε τη Δήλωση κινδύνου των υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων και

3.4.2 δεν θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Κρυπτονομισμάτων με τρόπο που αντίκειται στις γενικές απαγορεύσεις σχετικά με τον Λογαριασμό Skrill σας σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης του Λογαριασμού Skrill.

4. Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών Κρυπτονομισμάτων

4.1 Δεν εγγυόμαστε ότι θα είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Κρυπτονομισμάτων ανά πάσα στιγμή. Μια Συναλλαγή Κρυπτονομισμάτων στον Λογαριασμό Skrill σας θα εμφανίζεται μόνο εάν ήμασταν σε θέση να εκτελέσουμε την Εντολή με το Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων.

4.2 Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την αξία οποιωνδήποτε Υποστηριζόμενων Κρυπτονομισμάτων τη στιγμή που υποβάλλετε την Οδηγία της Εντολής σας. Θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να εκτελούμε την Οδηγία της Εντολής σας στην προσφερόμενη τιμή, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις το σχετικό Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων ενδέχεται να μην μας επιτρέπει να το πράττουμε (και μπορεί να μην μας αναφέρει τον λόγο). Εάν συμβεί αυτό, θα σας ειδοποιήσουμε και θα σας ζητήσουμε να εγκρίνετε εκ νέου την Οδηγία για Εντολή Αγοράς/Πώλησης Κρυπτονομισμάτων υποβάλλοντας νέα Οδηγία για Εντολή (η οποία μπορεί να είναι σε διαφορετική Τιμή Αγοράς/Τιμή Πώλησης).

4.3 Τα υποκείμενα πρωτόκολλα των Υποστηριζόμενων Κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε ξαφνικές αλλαγές στους κανόνες λειτουργίας («forks»). Εάν προκύψει αλλαγή στους κανόνες λειτουργίας στο υποκείμενο σύστημα, θα συνεργαστούμε με το σχετικό Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων προκειμένου να προσδιορίσουμε τη βέλτιστη προσέγγιση για τους πελάτες της Skrill σε σχέση το εν λόγω συμβάν. Κάθε απόφαση που λαμβάνεται για λογαριασμό πελατών της Skrill, θα λαμβάνεται κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Skrill.

4.4 Οι Υπηρεσίες Κρυπτονομισμάτων παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Δεν εγγυόμαστε ότι οι Υπηρεσίες Κρυπτονομισμάτων θα είναι πάντα διαθέσιμες για την κάλυψη των αναγκών σας. Θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες Κρυπτονομισμάτων το συντομότερο δυνατό, αλλά δεν εγγυόμαστε ότι η πρόσβαση δεν θα διακοπεί ή ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις, αποτυχίες, σφάλματα, παραλείψεις ή απώλεια μεταδιδόμενων πληροφοριών.

4.5 Ωστόσο, θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι έχετε κανονική πρόσβαση στις Υπηρεσίες Κρυπτονομισμάτων σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης των Υπηρεσιών Κρυπτονομισμάτων.

4.6 Ενδέχεται να αναστείλουμε τη χρήση των Υπηρεσιών Κρυπτονομισμάτων για λόγους συντήρησης και θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσουμε για τυχόν τέτοιου είδους αναστολές. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σας αποστέλλουμε ειδοποίηση το συντομότερο δυνατόν μετά την αναστολή.

ΜΕΡΟΣ Β - ΑΜΕΣΗ ΑΓΟΡΑ/ΠΩΛΗΣΗ

5. Η υπηρεσία Άμεσης Αγοράς/Πώλησης

5.1 Η υπηρεσία μας Άμεσης Αγοράς/Πώλησης σας επιτρέπει:

5.1.1 να αγοράζετε μερίδια σε ένα ή περισσότερα Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό χρήμα στον Λογαριασμό Skrill σας ή, σε περίπτωση Συναλλαγής από Κρυπτονόμισμα σε Κρυπτονόμισμα, χρησιμοποιώντας τον Λογαριασμό Κρυπτονομισμάτων σας,

5.1.2 να πωλείτε τα μερίδιά σας σε ένα ή περισσότερα Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα με αντάλλαγμα ηλεκτρονικό χρήμα ή, σε περίπτωση Συναλλαγής από Κρυπτονόμισμα σε Κρυπτονόμισμα, με αντάλλαγμα μερίδιο σε διαφορετικό Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα,

5.1.3 να ορίζετε Ειδοποιήσεις για ένα ή περισσότερα Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα,

5.1.4 να μεταφέρετε το μερίδιο ή τα μερίδιά σας σε ένα ή περισσότερα Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα σε έναν ή περισσότερους Υφιστάμενους Πελάτες και

5.1.5 να λαμβάνετε μεταφορές μεριδίου(ων) σε ένα ή περισσότερα Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα από έναν ή περισσότερους Υφιστάμενους Πελάτες.

5.2 Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Άμεσης Αγοράς/Πώλησης:

5.2.1 δεν θα έχετε σχέση, συμβατική ή άλλου είδους, με Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων,

5.2.2 δεν θα διαθέτετε προσωπικό πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων σε κάποιο Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων και

5.2.3 θα ενημερώνουμε το υπόλοιπο στον Λογαριασμό Κρυπτονομισμάτων σας ώστε να αντικατοπτρίζει το μερίδιό σας στο/στα Υποστηριζόμενο/α Κρυπτονόμισμα/κρυπτονομίσματα μόνο μετά τη λήψη επιβεβαίωσης της ολοκληρωμένης αγοράς ή πώλησης από ένα Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων.

6. Αλλαγή των Υποστηριζόμενων Κρυπτονομισμάτων

6.1 Ενίοτε μπορούμε να επιλέγουμε να προσθέτουμε ή να αφαιρούμε κρυπτονομίσματα ως Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα για την υπηρεσία Άμεσης Αγοράς/Πώλησης. Εάν αφαιρέσουμε κάποιο κρυπτονόμισμα από τα Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα («Αφαιρεθέν Κρυπτονόμισμα»), θα σας ειδοποιήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδχρομείου. 

6.1.1 Αφού σας ειδοποιήσουμε, ενδέχεται να ακυρώσουμε άμεσα οποιαδήποτε Ειδοποίηση, Οδηγία για Οριακή Εντολή ή Επαναλαμβανόμενη Εντολή Αγοράς αναφορικά με το Αφαιρεθέν Κρυπτονόμισμα.

6.1.2 Υποχρεούστε να πωλήσετε κάθε μερίδιο που έχετε στο Αφαιρεθέν Κρυπτονόμισμα εντός 14 ημερών από την ειδοποίηση που αναφέρεται στην υποπαράγραφο 6.1 ή σε συντομότερο χρονικό διάστημα όπως απαιτείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

6.1.2.1 κάποιο Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων αναστέλλει τις συναλλαγές με κάποιο Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα,

6.1.2.2 εάν το ορίσει ένας ρυθμιστικός φορέας, ή

6.1.2.3 όπως άλλως απαιτείται για τη διασφάλιση της τήρησης των ισχυόντων νόμων από τη Skrill,

(η «Περίοδος Προειδοποίησης»).

6.1.3 Εάν δεν έχετε πωλήσει όλα τα μερίδιά σας στο Αφαιρεθέν Κρυπτονόμισμα πριν από τη λήξη της Περιόδου Προειδοποίησης, μας εξουσιοδοτείτε να αγοράσουμε από εσάς το μερίδιο στο Αφαιρεθέν Κρυπτονόμισμα στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή (όπως υπολογίζεται αναφορικά με τις τιμές που αναγράφονται στο σχετικό Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων). Τα έσοδα από την εν λόγω εξαγορά θα πιστωθούν στο υπόλοιπο ηλεκτρονικού χρήματος στον Λογαριασμό Skrill σας.

7. Εντολές Άμεσης Αγοράς/Πώλησης

7.1 Μπορείτε να καταθέσετε μια Οδηγία για Εντολή εισάγοντας τα στοιχεία της συναλλαγής και υποβάλλοντας αίτημα για την αγορά ή πώληση ενός μεριδίου στο επιλεγμένο Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα σε μια καθορισμένη τιμή που υπόκειται σε Προμήθειες, όπως ορίζεται στην ενότητα 17 (Προμήθειες) του παρόντος Συμφωνητικού.

7.2 Δεν θα μπορείτε να ακυρώσετε την Οδηγία της Εντολής σας από τη στιγμή που την έχετε επιβεβαιώσει. Με την επιβεβαίωση της Οδηγίας για Εντολή σας, μας εξουσιοδοτείτε να υποβάλουμε μια Εντολή σε ένα Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων.

7.3 Όταν υποβάλετε μια Οδηγία για Εντολή για την αγορά ενός συγκεκριμένου ποσού μεριδίων σε ένα ή περισσότερα Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα, μας εξουσιοδοτείτε:

7.3.1 να χρεώνουμε την Τιμή Αγοράς από τον Λογαριασμό Skrill σας,

7.3.2 να αγοράζουμε το Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα μέσω ενός Ανταλλακτηρίου Κρυπτονομισμάτων και

7.3.3 να σας εκχωρήσουμε το προνομιούχο μερίδιό μας (συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων, τίτλων και προνομίων που απορρέουν από αυτό) στο Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα, το οποίο διαφορετικά θα τηρείται σε ομαδοποιημένο λογαριασμό στο Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων.

Σημείωση. Μετά την εκτέλεση μιας Εντολής Αγοράς, ένα Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων διατηρεί το Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα σε ομαδοποιημένο λογαριασμό σε μια «συλλογική» βάση. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κανείς να το κατέχει μαζί με κρυπτονομίσματα που ανήκουν σε άλλους πελάτες του Ανταλλακτηρίου Κρυπτονομισμάτων (καθώς και κρυπτονομίσματα που ανήκουν στο ίδιο το Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τη Δήλωση Κινδύνου.

7.4 Για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε τη Συναλλαγή σας με Κρυπτονομίσματα, πρέπει να έχετε επαρκές υπόλοιπο στον Λογαριασμό Skrill σας ή στον Λογαριασμό Κρυπτονομισμάτων σας. Εάν δεν διαθέτετε επαρκές υπόλοιπο, δεν μπορείτε να υποβάλετε Οδηγία για Εντολή (εκτός εάν προσθέσετε επιπλέον κεφάλαιο ή Κρυπτονομίσματα).

7.5 Θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να εκπληρώνουμε όλες τις Οδηγίες για Εντολές αγοράς, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να το πράττουμε- για παράδειγμα, λόγω προβλήματος στο Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων.

7.6 Η αξία των μεριδίων που τηρούνται στον Λογαριασμό Κρυπτονομισμάτων σας θα εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου του Λογαριασμού Skrill σας μαζί με το υπόλοιπο ηλεκτρονικού χρήματος που είναι εκφρασμένο σε παραστατικό νόμισμα (Fiat).

7.7 Όταν υποβάλετε μια Οδηγία για Εντολή για την πώληση ενός συγκεκριμένου ποσού μεριδίων σε ένα ή περισσότερα Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα, μας εκχωρείτε το μερίδιό σας στο Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα και μας εξουσιοδοτείτε:

7.7.1 να πουλήσουμε εκ νέου το προνομιούχο μερίδιό σας στο Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα σε ένα Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων και

7.7.2 να πιστώσουμε την Τιμή Πώλησης στον Λογαριασμό Skrill σας.

8. Οριακές εντολές, Επαναλαμβανόμενες εντολές αγοράς

8.1 Η υπηρεσία μας για Οριακές Εντολές σας επιτρέπει να αγοράζετε ή να πωλείτε μια συγκεκριμένη ποσότητα μεριδίων σε Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα όταν επιτυγχάνεται μια Τιμή Ενεργοποίησης.

8.2 Μπορείτε να υποβάλετε Οδηγία για Οριακή Εντολή:

8.2.1 με την πρόσβαση στις Υπηρεσίες Κρυπτονομισμάτων,

8.2.2 επιλέγοντας το Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα που επιθυμείτε,

8.2.3 αναφέροντας εάν επιθυμείτε να αγοράσετε ή να πωλήσετε το επιλεγμένο Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα,

8.2.4 εισάγοντας την επιλεγμένη Τιμή Ενεργοποίησης,

8.2.5 επιλέγοντας το ποσό της Οριακής Εντολής,

8.2.6 εξετάζοντας τις ισχύουσες Προμήθειες και

8.2.7 υποβάλλοντας την Οδηγία.

8.3 Όταν έχετε υποβάλει μια Οδηγία για Οριακή Εντολή, μπορείτε να την ακυρώσετε μόνο μέχρι τη στιγμή που θα επιτευχθεί η Τιμή Ενεργοποίησης. Όταν επιτυγχάνεται μια Τιμή Ενεργοποίησης, θα επεξεργαζόμαστε μια Οδηγία για Εντολή (σύμφωνα με την ενότητα 7 (Υπηρεσία Άμεσης Αγοράς/Πώλησης)) για εσάς, όπως ορίζεται στην Οδηγία για Οριακή Εντολή σας.

8.4 Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δείτε την κατάσταση των Αυτοματοποιημένων Οδηγιών για Εντολές που έχετε δημιουργήσει. Με την επιφύλαξη της ενότητας 8.3, μπορείτε να τροποποιείτε, να αναστέλλετε ή να ακυρώνετε μια Αυτοματοποιημένη Οδηγία για Εντολή ανά πάσα στιγμή.

8.5 Η υπηρεσία μας «Επαναλαμβανόμενη Εντολή Αγοράς» σας επιτρέπει να υποβάλετε μια Οδηγία για Εντολή ίση με ένα καθορισμένο ποσό Παραστατικού Νομίσματος (Fiat) σε μια καθορισμένη επαναλαμβανόμενη ημερομηνία.

8.6 Μπορείτε να δημιουργείτε μια Οδηγία για Επαναλαμβανόμενη Εντολή Αγοράς:

8.6.1 αποκτώντας πρόσβαση στις Υπηρεσίες Κρυπτονομισμάτων και επιλέγοντας τη λειτουργία «Επαναλαμβανόμενη Εντολή Αγοράς»,

8.6.2 επιλέγοντας το Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα που επιθυμείτε,

8.6.3 επιλέγοντας το ποσό του Παραστατικού Νομίσματος ή, στην περίπτωση μιας Συναλλαγής από Κρυπτονόμισμα σε Κρυπτονόμισμα, το ποσό από τον Λογαριασμό Κρυπτονομισμάτων σας που επιθυμείτε να δαπανήσετε με κάθε Οδηγία για Επαναλαμβανόμενη Εντολή Αγοράς,

8.6.4 επιλέγοντας τη συχνότητα με την οποία επιθυμείτε να πραγματοποιείτε μια Οδηγία για Επαναλαμβανόμενη Εντολή Αγοράς και

8.6.5 επιβεβαιώνοντας την Οδηγία για Επαναλαμβανόμενη Εντολή Αγοράς.

8.7 Όταν υποβάλλετε μια Οδηγία για Επαναλαμβανόμενη Εντολή Αγοράς, μπορείτε να την ακυρώσετε μόνο μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία θα καταθέταμε τη σχετική Εντολή Αγοράς. Όταν φτάνει αυτή η ημερομηνία, θα επεξεργαζόμαστε μια Οδηγία για Εντολή (σύμφωνα με την ενότητα 7 (Υπηρεσία Άμεσης Αγοράς/Πώλησης)) για εσάς, όπως ορίζεται στην Οδηγία για Επαναλαμβανόμενη Εντολή Αγοράς σας.

8.8 Μπορείτε να δείτε την κατάσταση των Οδηγιών για Επαναλαμβανόμενες Εντολές Αγοράς που έχετε δημιουργήσει στον πίνακα ελέγχου του Skrill Λογαριασμού σας. Με την επιφύλαξη της υποενότητας 8.7, μπορείτε να τροποποιείτε, να αναστέλλετε ή να ακυρώνετε μια Επαναλαμβανόμενη Εντολή Αγοράς ανά πάσα στιγμή.

8.9 Σημείωση. Εκτελούμε κάθε Εντολή σύμφωνα με τους όρους της Οδηγίας για Εντολή που λαμβάνουμε. Αυτό σημαίνει ότι:

8.9.1 δεν μπορείτε να ακυρώσετε, να αλλάξετε ή να αντιστρέψετε μια Συναλλαγή Κρυπτονομίσματος από τη στιγμή που μια Οδηγία για Εντολή έχει γίνει αποδεκτή από εμάς, και

8.9.2 δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τροποποιήσουμε, να αναστείλουμε ή να απορρίψουμε οποιεσδήποτε Οδηγίες για Εντολές που έχουμε λάβει.

8.10 Εάν δεν έχετε επαρκές υπόλοιπο στον Skrill Λογαριασμό σας ή στον Λογαριασμό Κρυπτονομισμάτων σας τη στιγμή που έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί μια Οριακή Εντολή ή/και μια Επαναλαμβανόμενη Εντολή Αγοράς, η Εντολή Άμεσης Αγοράς/Πώλησης θα ακυρωθεί. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε τη Συναλλαγή Κρυπτονομισμάτων στην Τιμή Αγοράς/Τιμή Πώλησης όπως ορίζεται στην αρχική Οδηγία για Οριακή Εντολή ή/και στην ημερομηνία που ορίζεται στην αρχική Οδηγία για Επαναλαμβανόμενη Εντολή Αγοράς.

9. Μεταφορές ομότιμων δικτύων (P2P)

9.1 Η υπηρεσία μας για Μεταφορές P2P σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε ένα συγκεκριμένο μερίδιο σε ένα ή περισσότερα Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα σε έναν άλλον Υφιστάμενο Πελάτη.

9.2 Μπορείτε να υποβάλετε Οδηγία Μεταφοράς P2P επιλέγοντας το Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα, καθορίζοντας το ποσό που επιθυμείτε να μεταφέρετε, επιλέγοντας τον Υφιστάμενο Πελάτη στον οποίο επιθυμείτε να στείλετε το μερίδιό σας και επιβεβαιώνοντας τη Μεταφορά P2P.

9.3 Όταν επιβεβαιώσετε τη Μεταφορά P2P, θα πραγματοποιήσουμε αμέσως τη Μεταφορά P2P. Δεν θα μπορείτε να ακυρώσετε την Οδηγία Μεταφοράς P2P από τη στιγμή που την έχουμε λάβει.

9.4 Όταν υποβάλετε μια Οδηγία Μεταφοράς P2P, μας εξουσιοδοτείτε να αφαιρέσουμε από τον Λογαριασμό Κρυπτονομισμάτων σας:

9.4.1 το ποσό των μεριδίων σε Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα, όπως προσδιορίζεται από εσάς, το οποίο θα αποστείλουμε στον Υφιστάμενο Πελάτη που έχετε ορίσει και

9.4.2 το τέλος ανά συναλλαγή, πληρωτέο σε εμάς.

9.5 Εφόσον έχετε επαρκή μερίδια στα σχετικά Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα (δηλαδή η Μεταφορά P2P δεν θα σας οδηγήσει σε αρνητικό υπόλοιπο στον Λογαριασμό Κρυπτονομισμάτων σας), θα πραγματοποιήσουμε τη Μεταφορά P2P για λογαριασμό σας.

9.6 Όταν έχετε οριστεί ως παραλήπτης σε μια Οδηγία Μεταφοράς P2P, μας εξουσιοδοτείτε να αποδεχτούμε την εκχώρηση του προνομιούχου μεριδίου σε Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα για λογαριασμό σας.

10. Συναλλαγές από Κρυπτονόμισμα σε Κρυπτονόμισμα

10.1 Η υπηρεσία μας Συναλλαγές από Κρυπτονόμισμα σε Κρυπτονόμισμα σας δίνει τη δυνατότητα να αγοράσετε ένα μερίδιο σε ένα Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα χρησιμοποιώντας ένα μερίδιο σε ένα άλλο Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα για τη χρηματοδότηση της Τιμής Αγοράς.

10.2 Μπορείτε να:

10.2.1 θέσετε μια Οδηγία για Συναλλαγή από Κρυπτονόμισμα σε Κρυπτονόμισμα, ή

10.2.2 να δημιουργήσετε μια Ειδοποίηση ή μια Οδηγία για Οριακή Εντολή για μια Συναλλαγή από Κρυπτονόμισμα σε Κρυπτονόμισμα,

σε κάθε περίπτωση στον βαθμό που τα μερίδια σε Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα που επιθυμείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε στη Συναλλαγή από Κρυπτονόμισμα σε Κρυπτονόμισμα αποτελούν Υποστηριζόμενο Ζεύγος Κρυπτονομισμάτων.

10.3 Οι Προμήθειες για τις Συναλλαγές από Κρυπτονόμισμα σε Κρυπτονόμισμα αφαιρούνται από τον Λογαριασμό Κρυπτονομισμάτων σας.

10.4 Όταν θέτουμε εντολή για μια Συναλλαγή από Κρυπτονόμισμα σε Κρυπτονόμισμα για λογαριασμό σας, μας εκχωρείτε το μερίδιό σας στο Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα που επιθυμείτε να πουλήσετε, ώστε να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για τη χρηματοδότηση της Τιμής Αγοράς.

11. Ειδοποιήσεις

11.1 Η υπηρεσία Ειδοποιήσεων σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε να σας ειδοποιούμε όταν το επιλεγμένο Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα σας έχει επιτύχει μια συγκεκριμένη Τιμή Ενεργοποίησης.

11.2 Μπορείτε να δημιουργήσετε μια Ειδοποίηση εισάγοντας την επιλεγμένη Τιμή Ενεργοποίησης και επιβεβαιώνοντας το αίτημά σας. Μόλις οριστεί η Ειδοποίηση:

11.2.1 θα λάβετε ενημέρωση όταν επιτευχθεί η Τιμή Ενεργοποίησης,

11.2.2 θα μπορείτε να δείτε την κατάσταση των Ειδοποιήσεων που έχετε ορίσει και,

11.2.3 θα μπορείτε να τροποποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε μια Ειδοποίηση ανά πάσα στιγμή.

11.3 Προς αποφυγή αμφιβολιών, όταν επιτυγχάνεται η Τιμή Ενεργοποίησης σε σχέση με μια Ειδοποίηση, αυτό δεν συνιστά Οδηγία για Εντολή. Μπορείτε να υποβάλετε οδηγία εντολής μόνο σύμφωνα με την ως άνω Ενότητα 7.

12. Περιορισμοί/όρια στη χρήση της υπηρεσίας Άμεσης Αγοράς/Πώλησης

12.1 Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υπόλοιπο του ηλεκτρονικού σας χρήματος μόνο στον Λογαριασμό Skrill σας ή, σε περίπτωση Συναλλαγής από Κρυπτονόμισμα σε Κρυπτονόμισμα, τα μερίδια στον Λογαριασμό Κρυπτονομισμάτων σας για να αγοράζετε και να πουλάτε μερίδια σε Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον Λογαριασμό Skrill ή τον Λογαριασμό Κρυπτονομισμάτων σας για να αγοράζετε μερίδια μέσω οποιουδήποτε Ανταλλακτηρίου Κρυπτονομισμάτων με το οποίο δεν συνεργαζόμαστε.

12.2 Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Άμεσης Αγοράς/Πώλησης για:

12.2.1 χρήση μεριδίων σε Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα για συναλλαγές με εμπόρους,

12.2.2 δαπάνη των μεριδίων σας σε Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα απευθείας σε οποιαδήποτε Προπληρωμένη Κάρτα Skrill Mastercard που ενδεχομένως διαθέτετε,

12.2.3 μεταφορά οποιουδήποτε μεριδίου σε Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα που κατέχετε σε τρίτο μέρος (π.χ. σε πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων που ενδεχομένως διαθέτετε σε άλλον πάροχο) στον Λογαριασμό Κρυπτονομισμάτων σας, ή

12.2.4 μεταφορά οποιουδήποτε μεριδίου σε Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα από τον Λογαριασμό Κρυπτονομισμάτων σας σε οποιονδήποτε άλλον λογαριασμό (π.χ. πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων που ενδεχομένως διαθέτετε σε άλλον πάροχο).

12.3 Ενδέχεται να εφαρμόσουμε όρια στον αριθμό ή την αξία των Συναλλαγών Κρυπτονομισμάτων ή των Μεταφορών P2P που μπορείτε να πραγματοποιήσετε (π.χ. περιορίζοντας το ποσό του μεριδίου σε Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα που μπορείτε να αγοράσετε ή να μεταφέρετε σε μία συναλλαγή), εάν θεωρούμε εύλογα ότι αυτό θα βοηθήσει στη διαχείριση οποιουδήποτε κινδύνου με αναλογικό τρόπο.

12.4 Τυχόν όρια, όπως περιγράφονται στην υποενότητα 12.3 ανωτέρω, θα σας γνωστοποιούνται εντός του Λογαριασμού Skrill σας κατά τη χρήση της υπηρεσίας Άμεσης Αγοράς/Πώλησης πριν από την επιβεβαίωση οποιασδήποτε προτεινόμενης συναλλαγής από εσάς.

ΜΕΡΟΣ Γ – ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑ – ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑ ΑΠΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ (Skrill Crypto Withdraw)

13. Η υπηρεσία Ανάληψης σε Κρυπτονόμισμα

13.1 Εκτός από τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την ενότητα 12 των Όρων Χρήσης Λογαριασμού Skrill, οι υπηρεσίες μας Ανάληψη σε Κρυπτονόμισμα και Ανάληψη σε Κρυπτονόμισμα από Υποστηριζόμενους Εμπόρους σας επιτρέπουν:

13.1.1 να πραγματοποιήσετε ανάληψη του συνόλου ή μέρους των χρημάτων που βρίσκονται στον Λογαριασμό Skrill σας,

13.1.2 να χρησιμοποιήσετε τα αναληφθέντα κεφάλαια για να αγοράσετε Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα από εμάς,

13.1.3 να μας δώσετε εντολή να ζητήσουμε την ανάληψη του συνόλου ή μέρους των χρημάτων που βρίσκονται στον λογαριασμό σας σε έναν Υποστηριζόμενο Έμπορο και να τα ανταλλάξουμε με ένα Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα και

13.1. να μας δώσετε εντολή να στείλουμε το Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα που αγοράσατε ή ανταλλάξατε σε ένα καθορισμένο Πορτοφόλι Κρυπτονομισμάτων.

13.2 Με τη χρήση των υπηρεσιών Ανάληψη σε Κρυπτονόμισμα και Ανάληψη σε Κρυπτονόμισμα από Υποστηριζόμενους Εμπόρους:

13.2.1 δεν θα αποκτήσετε σχέση, συμβατική ή άλλου είδους, με κάποιο Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων

13.2.2 δεν θα διαθέτετε προσωπικό Πορτοφόλι Κρυπτονομισμάτων σε κάποιο Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων (αν και μπορείτε να κάνετε εγγραφή για ένα Πορτοφόλι Κρυπτονομισμάτων ξεχωριστά), και

13.2.3 θα επιβεβαιώσουμε ότι το Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα έχει μεταφερθεί επιτυχώς στο Πορτοφόλι Κρυπτονομισμάτων σας μόνο όταν λάβουμε επιβεβαίωση της ολοκληρωμένης αγοράς και μεταφοράς από το σχετικό Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων και

13.2.4 θα στείλουμε μόνο την εξουσιοδοτημένη οδηγία σας για ανάληψη του συνόλου ή μέρους των χρημάτων που βρίσκονται στον λογαριασμό σας σε έναν Υποστηριζόμενο Έμπορο, θα τα ανταλλάξουμε με Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα και θα επιβεβαιώσουμε ότι το ανταλλαγμένο Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα έχει μεταφερθεί επιτυχώς στο καθορισμένο Πορτοφόλι Κρυπτονομισμάτων σας.

13.3. Ο κατάλογος των υποστηριζόμενων εμπόρων, όπως εμφανίζεται εδώ, είναι δυναμικός και διατηρούμε το δικαίωμα να τον αλλάξουμε κατά την κρίση μας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

14. Εντολές Αναλήψεως σε Κρυπτονόμισμα

14.1 Η υπηρεσία Ανάληψη σε Κρυπτονόμισμα σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε ανάληψη χρημάτων από τον Λογαριασμό Skrill σας για να αγοράσετε επιλεγμένα Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα και να στείλετε αυτά τα Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα σε ένα καθορισμένο Πορτοφόλι Κρυπτονομισμάτων.

14.2 Μπορείτε να θέσετε μια Οδηγία για Εντολή Ανάληψης σε Κρυπτονόμισμα επιλέγοντας τη μέθοδο αποστολής χρημάτων σε Πορτοφόλι Κρυπτονομισμάτων, επιλέγοντας το Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα που επιθυμείτε, επανεξετάζοντας τις ισχύουσες Προμήθειες και επιβεβαιώνοντας τη διεύθυνση του Πορτοφολιού Κρυπτονομισμάτων που έχετε ορίσει.

14.3 Δεν θα μπορείτε να ακυρώσετε την Οδηγία για Εντολή σας από τη στιγμή που την έχετε επιβεβαιώσει. Με την επιβεβαίωση της Οδηγίας για Εντολή σας, μας εξουσιοδοτείτε να υποβάλουμε μια Εντολή στο Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων.

14.4 Όταν υποβάλετε μια Οδηγία για Εντολή Ανάληψης σε Κρυπτονόμισμα:

14.4.1 θα αγοράσουμε το Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα μέσω ενός Ανταλλακτηρίου Κρυπτονομισμάτων εξαργυρώνοντας ένα ποσό ηλεκτρονικού χρήματος που ισοδυναμεί με την Τιμή Αγοράς από τον Λογαριασμό Skrill σας και θα δώσουμε εντολή στο εν λόγω Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων να μεταφέρει το αγορασμένο Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα στο Πορτοφόλι Κρυπτονομισμάτων που έχετε ορίσει και

14.4.2 τα εξαργυρωμένα κεφάλαια θα θεωρείται ότι έχουν καταβληθεί από εσάς σε εμάς, ως αντάλλαγμα για τη διενέργεια της συναλλαγής Ανάληψης σε Κρυπτονόμισμα μέσω ενός Ανταλλακτηρίου Κρυπτονομισμάτων.

14A. Ανάληψη σε Κρυπτονόμισμα από Υποστηριζόμενους Εμπόρους (Skrill Crypto Withdraw)

14Α.1 Η υπηρεσία Ανάληψη σε Κρυπτονόμισμα από Υποστηριζόμενους Εμπόρους σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό που διαθέτετε σε έναν Υποστηριζόμενο Έμπορο, να ανταλλάξετε αυτά τα κεφάλαια με Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα και να στείλετε αυτά τα Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα σε ένα καθορισμένο Πορτοφόλι Κρυπτονομισμάτων. Ορισμένα Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα για ανάληψη από λογαριασμό που τηρείτε σε Υποστηριζόμενο Έμπορο.

14Α.2 Μπορείτε να θέσετε μια Οδηγία για Εντολή Ανάληψης σε Κρυπτονόμισμα (για κεφάλαια που τηρούνται στον λογαριασμό σας σε έναν Υποστηριζόμενο Έμπορο) επιλέγοντας τη μέθοδο αποστολής χρημάτων σε Πορτοφόλι Κρυπτονομισμάτων στη σελίδα πληρωμής του Υποστηριζόμενου Εμπόρου, επιλέγοντας το διαθέσιμο Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα που επιθυμείτε, επανεξετάζοντας τις ισχύουσες Προμήθειες και επιβεβαιώνοντας τη διεύθυνση του Πορτοφολιού Κρυπτονομισμάτων που έχετε ορίσει.

14A.3 Θα εκτελέσουμε την Οδηγία για Εντολή Ανάληψης σε Κρυπτονόμισμα:

14A.3.1 δίνοντας εντολή για τη μεταφορά όλων ή εν μέρει διαθέσιμων κεφαλαίων από τον λογαριασμό σας που τηρείτε στον Υποστηριζόμενο Έμπορο στο Πορτοφόλι Κρυπτονομισμάτων που έχετε ορίσει,

14A.3.2 ζητώντας την ανταλλαγή του ποσού των κεφαλαίων σε ισοδύναμο ποσό Υποστηριζόμενου Κρυπτονομίσματος από ένα Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων και

14A.3.3 δίνοντας εντολή στο εν λόγω Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων να μεταφέρει το αγορασμένο Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα στο Πορτοφόλι Κρυπτονομισμάτων που έχετε ορίσει.

14Α.4 Δεν θα μπορείτε να ακυρώσετε την Οδηγία για Εντολή σας από τη στιγμή που την έχετε επιβεβαιώσει. Με την επιβεβαίωση της Οδηγίας για Εντολή σας, μας εξουσιοδοτείτε να υποβάλουμε μια Εντολή στο Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων.

15. Περιορισμοί/όρια στις υπηρεσίες Ανάληψη σε Κρυπτονόμισμα και Ανάληψη σε Κρυπτονόμισμα από Υποστηριζόμενο Έμπορο

15.1 Παρόλο που θα δώσουμε εντολή σε ένα Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων να σας παραδώσει το Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα το συντομότερο δυνατό, ενδέχεται να χρεωθούν χρήματα από τον Λογαριασμό Skrill σας ή από τον λογαριασμό που τηρείτε σε έναν Υποστηριζόμενο Έμπορο πριν η κατάσταση της συναλλαγής ανάληψής σας εμφανιστεί ως ολοκληρωμένη και παραδοθεί στο Πορτοφόλι Κρυπτονομισμάτων σας.

15.2 Δεν μπορείτε να ακυρώσετε, να αντιστρέψετε ή να αλλάξετε οποιαδήποτε συναλλαγή που έχει χαρακτηριστεί ως ολοκληρωμένη ή εκκρεμής. Εάν δεν διαθέτετε επαρκή κεφάλαια, μας εξουσιοδοτείτε - κατά τη διακριτική μας ευχέρεια - είτε να ακυρώσουμε τη συναλλαγή είτε να χρεώσουμε περαιτέρω το υπόλοιπο του Λογαριασμού Skrill σας ή του λογαριασμού που τηρείτε σε έναν Υποστηριζόμενο Έμπορο με οποιοδήποτε ποσό απαιτείται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

15.3 Θα επεξεργαζόμαστε όλες τις Οδηγίες για Εντολές με βάση τις πληροφορίες που μας παρέχετε. Θα πρέπει να επαληθεύσετε όλες τις πληροφορίες συναλλαγής πριν μας υποβάλετε τις οδηγίες σας.

15.4 Οι συναλλαγές Υποστηριζόμενων Κρυπτονομισμάτων δεν μπορούν να αντιστραφούν από τη στιγμή που έχουν μεταδοθεί στο σχετικό δίκτυο κρυπτονομισμάτων. Αυτό σημαίνει ότι εάν μας δώσετε λανθασμένη διεύθυνση για το Πορτοφόλι Κρυπτονομισμάτων σας, δεν θα είμαστε σε θέση να ακυρώσουμε ή να αντιστρέψουμε τη συναλλαγή ούτε να επαναφέρουμε τον Λογαριασμό Skrill σας ή τον λογαριασμό που τηρείτε σε Υποστηριζόμενο Έμπορο στην κατάστασή του πριν τη μεταφορά.

ΜΕΡΟΣ Δ - Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ

16. Αρχεία συναλλαγών

16.1 Κάθε φορά που θα πραγματοποιείτε μια Συναλλαγή Κρυπτονομισμάτων ή θα εκτελείτε ή θα λαμβάνετε μια Μεταφορά P2P ή Ανάληψη σε Κρυπτονόμισμα (συμπεριλαμβανομένων των Υποστηριζόμενων Εμπόρων), εμείς:

16.1.1 θα σας στέλνουμε μια απόδειξη στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι καταχωρισμένη στον Λογαριασμό Skrill σας με λεπτομέρειες για τη συναλλαγή και

16.1.2 θα εμφανίζουμε τα στοιχεία της συναλλαγής στο ιστορικό συναλλαγών σας, τα οποία θα περιλαμβάνουν την ημερομηνία της συναλλαγής, τις Προμήθειες που χρεώθηκαν και, όπου ισχύει, τη συναλλαγματική ισοτιμία που εφαρμόστηκε.

16.2 Κάθε Συναλλαγή Κρυπτονομίσματος ή Ανάληψη σε Κρυπτονόμισμα (συμπεριλαμβανομένων των Υποστηριζόμενων Εμπόρων) και Μεταφορά P2P λαμβάνει ένα μοναδικό αναγνωριστικό συναλλαγής και εμφανίζεται στο ιστορικό συναλλαγών. Δεν θα προβαίνουμε σε καμία αλλαγή ή τροποποίηση των πληροφοριών που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό ιστορικό συναλλαγών σας.

16.3 Οφείλετε να ελέγχετε τακτικά το ιστορικό των συναλλαγών σας και να αναφέρετε οποιαδήποτε παρατυπία ή να διευκρινίζετε τυχόν ερωτήσεις το συντομότερο δυνατό επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

17. Προμήθειες

17.1 Οι προμήθειες που χρεώνουμε για τις υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων (οι «Προμήθειες») ορίζονται στην ενότητα «Προμήθειες» του ιστοτόπου μας. Για λόγους σαφήνειας, η ενότητα «Προμήθειες» αποτελεί μέρος των παρόντων όρων χρήσης των υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων. Οι προμήθειες υπόκεινται σε αλλαγές σύμφωνα με την ενότητα 21 (Αλλαγές στους παρόντες όρους χρήσης των υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων).

17.2 Κάθε Συναλλαγή Κρυπτονομισμάτων και Μεταφορά P2P θα υπόκειται σε Προμήθεια, την οποία θα εμφανίζουμε επίσης πριν από την εν λόγω συναλλαγή (κατά περίπτωση).

17.3 Εάν ο Λογαριασμός Skrill σας ή ο λογαριασμός σας σε Υποστηριζόμενο Έμπορο είναι εκφρασμένος σε νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ, οι Συναλλαγές Κρυπτονομισμάτων σας θα υπόκεινται σε μετατροπή νομίσματος. Σε αυτή την περίπτωση θα εφαρμόζουμε προμήθεια συναλλάγματος.

17.4 Οι Προμήθειες που οφείλετε να καταβάλλετε σε σχέση με τις Συναλλαγές Κρυπτονομισμάτων θα αφαιρούνται από το υπόλοιπο του Λογαριασμού Skrill σας ή, σε περίπτωση Συναλλαγής από Κρυπτονόμισμα σε Κρυπτονόμισμα, από τον Λογαριασμό Κρυπτονομισμάτων σας και με το παρόν μας εξουσιοδοτείτε να πράξουμε το ίδιο.

17.5 Οι προμήθειες που πρέπει να καταβάλλετε σε σχέση με τις μεταφορές P2P θα σας γνωστοποιούνται πριν από τη μεταφορά P2P. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ενότητα «Προμήθειες» της ιστοσελίδας μας.

17.6 Οι Προμήθειες θα χρεώνονται κατά την εκτέλεση της Συναλλαγής Κρυπτονομισμάτων ή της Μεταφοράς P2P. Εάν το υπόλοιπο του Λογαριασμού Skrill σας ή - στην περίπτωση των Μεταφορών P2P και των Συναλλαγών από Κρυπτονόμισμα Κρυπτονομισμάτων - το υπόλοιπο του Λογαριασμού Κρυπτονομισμάτων σας δεν επαρκεί για την κάλυψη των Προμηθειών, ενδέχεται να αρνηθούμε να εκτελέσουμε τη Συναλλαγή σε Κρυπτονόμισμα ή τη Μεταφορά P2P. Τυχόν Προμήθειες ακύρωσης ή επιστροφής χρημάτων θα αφαιρούνται όταν προκύπτουν.

17.7 Για την Ανάληψη σε Κρυπτονόμισμα (συμπεριλαμβανομένης της Ανάληψης από Υποστηριζόμενους Εμπόρους), εκτός από τις προμήθειες που πρέπει να καταβληθούν στη Skrill, ενδέχεται επίσης να χρεώσουμε μια προμήθεια δικτύου (γνωστή και ως «προμήθεια εξόρυξης»), η οποία θα αφαιρείται από το συνολικό ποσό της ανάληψής σας. Η προμήθεια δικτύου δεν αποτελεί προμήθεια της Skrill και καταβάλλεται στους εξορύκτες προκειμένου να διευκολυνθεί η συναλλαγή σας στην αλυσίδα συστοιχιών. Θα υπολογίσουμε την προμήθεια δικτύου με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και θα σας ενημερώσουμε για το ποσό πριν επιβεβαιώσετε τη συναλλαγή.

18. Λήξη, αναστολή, άρνηση

18.1 Μπορείτε να τερματίσετε την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες Κρυπτονομισμάτων μαζί μας ανά πάσα στιγμή στέλνοντάς μας γραπτή ειδοποίηση.

18.2 Μπορούμε να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες Κρυπτονομισμάτων ανά πάσα στιγμή στέλνοντάς σας ειδοποίηση, η οποία μπορεί να τεθεί σε ισχύ αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που μπορεί να καθορίζεται στην ειδοποίηση.

18.3 Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τη χρήση των Υπηρεσιών Κρυπτονομισμάτων χωρίς ειδοποίηση εάν:

18.3.1 απαιτείται από κάποιο Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων να προβούμε σε τέτοια ενέργεια,

18.3.2 παραβιάζετε οποιονδήποτε όρο των παρόντων Όρων Χρήσης των Υπηρεσιών Κρυπτονομισμάτων,

18.3.3 παραβιάζετε ή έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι παραβιάζετε οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό που ισχύει για τη χρήση των Υπηρεσιών Κρυπτονομισμάτων από εσάς,

18.3.4 έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι εμπλέκεστε με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε αθέμιτη δραστηριότητα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή άλλη εγκληματική δραστηριότητα, ή

18.3.5 είναι εύλογα απαραίτητο για εμάς να το πράξουμε για να αποτρέψουμε εσάς ή εμάς από την παραβίαση οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου ή κανονιστικής απαίτησης.

18.4 Μπορούμε να αναστείλουμε τη χρήση των Υπηρεσιών Κρυπτονομισμάτων από εσάς ανά πάσα στιγμή:

18.4.1 για λόγους ασφαλείας ή

18.4.2 εάν έχουμε εύλογες υποψίες ότι οι Υπηρεσίες Κρυπτονομισμάτων έχουν χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιούνται χωρίς την άδειά σας ή αθέμιτα και θα σας ειδοποιήσουμε είτε πριν από την αναστολή είτε, εάν η προηγούμενη ειδοποίηση δεν είναι δυνατή λόγω των περιστάσεων, αμέσως μετά την αναστολή, εκτός εάν μας απαγορεύεται από τον νόμο να σας ειδοποιήσουμε.

18.5 Μπορούμε να αρνηθούμε την υποβολή Οδηγίας για Εντολή όταν:

18.5.1 απαιτείται από κάποιο Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων να το πράξουμε,

18.5.2 είμαστε, κατά την εύλογη γνώμη μας, υποχρεωμένοι να το πράξουμε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς ή οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη αρχή στην οποία υπαγόμαστε σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, και

18.5.3 έχουμε ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια του Λογαριασμού Skrill σας ή υποψιαζόμαστε ότι οι Υπηρεσίες Κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιούνται με αθέμιτο ή μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

18.6 Θα προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων για οποιαδήποτε αναστολή ή άρνηση. Όταν η εκ των προτέρων ειδοποίηση δεν είναι εφικτή, θα σας αποστέλλουμε ειδοποίηση το συντομότερο δυνατό μετά την εν λόγω αναστολή. Εκτός εάν μας εμποδίζει ο νόμος (ή εκτός εάν το σχετικό Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων δεν μας παρέχει λεπτομέρειες), θα προσπαθήσουμε να σας παρέχουμε λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της αναστολής ή της άρνησης, την προβλεπόμενη διάρκεια και οτιδήποτε πρέπει να κάνετε για να διορθώσετε τυχόν σφάλματα ή περιστάσεις που οδήγησαν στην αναστολή ή την άρνηση.

18.7 Όσο βρίσκεται σε αναστολή η χρήση των Υπηρεσιών Κρυπτονομισμάτων από εσάς, μπορούμε (κατά την εύλογη διακριτική μας ευχέρεια) να πωλήσουμε όλα ή ορισμένα από τα μερίδιά σας παρέχοντάς σας ειδοποίηση σε ορισμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα:

18.7.1 εάν παραλείψετε να παράσχετε οποιαδήποτε πληροφορία που ζητήσαμε ή οποιαδήποτε εγγύηση/δήλωση που μας δώσατε είναι ή γίνεται, κατά τη γνώμη μας, ουσιωδώς ανακριβής, εσφαλμένη ή παραπλανητική,

18.7.2 εάν προβείτε σε κάποια ενέργεια (ή αποφύγετε να κάνετε κάτι) η οποία μας οδηγεί σε παραβίαση των νομικών ή κανονιστικών υποχρεώσεών μας,

18.7.3 εάν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους Χρήσης των Υπηρεσιών Κρυπτονομισμάτων ή τους Όρους Χρήσης του Λογαριασμού Skrill σας, ή

18.7.4 για οποιονδήποτε άλλο λόγο που θα προσδιορίσουμε στην ειδοποίησή μας προς εσάς.

18.8 Εάν πωλήσουμε τα μερίδιά σας σε Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα, θα εξαγοράσουμε τα μερίδια σε τρέχουσες τιμές της αγοράς. Εάν η αξία του Υποστηριζόμενου Κρυπτονομίσματος έχει υποχωρήσει, αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να υποστείτε ζημία σε σχέση με το ποσό που καταβάλατε αρχικά. Θα πιστώσουμε τα έσοδα της πώλησης (στο νόμισμα της προτίμησής σας) στοv Λογαριασμό Skrill σας.

18.9 Κατά την καταγγελία, εκτός εάν απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη εντολή στην οποία υπαγόμαστε σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, για περίοδο 14 ημερών μετά την ημερομηνία καταγγελίας:

18.9.1 θα εξακολουθείτε να μπορείτε να βλέπετε το υπόλοιπο των μεριδίων σας σε Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα στον πίνακα ελέγχου του Λογαριασμού Skrill σας,

18.9.2 δεν θα επιτρέπεται να αγοράζετε περαιτέρω μερίδια σε Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα ή να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε Μεταφορές P2P και

18.9.3 μπορείτε - κατά τη διακριτική μας ευχέρεια - να πωλήσετε τα μερίδιά σας σε Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα πίσω σε εμάς.

18.10 Εάν στο τέλος της περιόδου των 14 ημερών δεν έχετε πωλήσει όλα τα μερίδιά σας σε Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα, μας εξουσιοδοτείτε να επαναγοράσουμε τα μερίδιά σας στην καλύτερη δυνατή τιμή μέσω του Ανταλλακτηρίου Κρυπτονομισμάτων. Τα έσοδα από την εν λόγω εξαγορά θα πιστωθούν στο υπόλοιπο ηλεκτρονικού χρήματος στον Λογαριασμό Skrill σας.

18.11 Προς αποφυγή αμφιβολιών, εάν ο Λογαριασμός Skrill σας τερματιστεί ή ανασταλεί, η πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες Κρυπτονομισμάτων θα τερματιστεί ή θα ανασταλεί επίσης (ανάλογα με την περίπτωση).

19. Περιορισμός της ευθύνης

19.1 Καμία διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης των Υπηρεσιών Κρυπτονομισμάτων δεν θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό ευθύνης σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης λόγω αμέλειας ή απάτης ή δόλου ή ευθύνης βάσει νόμου η οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

19.2 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 19.1, δεν φέρουμε ευθύνη:

19.2.1 για τη διακοπή ή ανεπάρκεια των υπηρεσιών μας ή τη διακοπή ή ανεπάρκεια των υπηρεσιών διαμεσολαβητών στις οποίες βασιζόμαστε για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από το παρόν, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω διακοπή ή ανεπάρκεια οφείλεται σε ασυνήθεις και απρόβλεπτες συνθήκες πέραν του εύλογου ελέγχου μας ή του ελέγχου του επηρεαζόμενου διαμεσολαβητή,

19.2.2 για τυχόν έμμεσες ή παρεπόμενες ζημίες όπως, ενδεικτικά, διαφυγή κερδών, απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών και απώλεια φήμης,

19.2.3 για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από τη συμμόρφωσή μας με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις,

19.2.4 τη βεβαίωση ή πληρωμή οποιωνδήποτε φόρων, δασμών ή άλλων επιβαρύνσεων που προκύπτουν από τη χρήση των Υπηρεσιών Κρυπτονομισμάτων,

19.2.5 τυχόν απώλειες που προκύπτουν από την ανακρίβεια ή την έλλειψη πληρότητας οποιωνδήποτε δεδομένων αγοράς που σας παρέχονται κατά τη διάρκεια της παροχής των Υπηρεσιών Κρυπτονομισμάτων (είτε τα δεδομένα αυτά μας παρέχονται από Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων είτε με άλλο τρόπο),

19.2.6 οποιεσδήποτε απώλειες προκύπτουν από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη ενέργειας ενός Ανταλλακτηρίου Κρυπτονομισμάτων ή του παρόχου οποιουδήποτε Πορτοφολιού Κρυπτονομισμάτων και

19.2.7 τυχόν απώλειες που προκύπτουν από εσφαλμένες οδηγίες που λάβαμε από εσάς.

20. Καταγγελίες

20.1 Εάν έχετε κάποια καταγγελία σε σχέση με τις Υπηρεσίες Κρυπτονομισμάτων θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών. Θα πρέπει να μας δηλώσετε με σαφήνεια ότι επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία. Αυτό μας βοηθάει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ μιας καταγγελίας και ενός απλού ερωτήματος. Εντός 48 ωρών από τη λήψη της καταγγελίας σας θα σας αποστέλλουμε ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βεβαίωση παραλαβής της καταγγελίας σύμφωνα με τη διαδικασία διαχείρισης καταγγελιών μας. Ένα αντίγραφο της διαδικασίας υποβολής καταγγελιών είναι αναρτημένο στον ιστότοπό μας.

20.2 Προσπαθούμε να σας δώσουμε απάντηση ή λύση στην καταγγελία σας εντός 15 εργάσιμων ημερών. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων ή έλλειψης πληροφοριών, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

20.3 Σημειώστε ότι, καθώς οι Υπηρεσίες Κρυπτονομισμάτων δεν ρυθμίζονται από την FCA, δεν θα έχετε καμία δυνατότητα προσφυγής στην Υπηρεσία Χρηματοοικονομικού Διαμεσολαβητή σε περίπτωση καταγγελίας.

21. Αλλαγές στους παρόντες Όρους Χρήσης των Υπηρεσιών Κρυπτονομισμάτων

21.1 Μπορούμε να αλλάξουμε τους παρόντες Όρους Χρήσης των Υπηρεσιών Κρυπτονομισμάτων κατόπιν ειδοποίησης προς εσάς, αποστέλλοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι καταχωρημένη στον Λογαριασμό Skrill σας. Η αλλαγή ενδέχεται να τεθεί σε ισχύ άμεσα ή σε όποια μεταγενέστερη ημερομηνία καθορίζεται στην ειδοποίηση.

21.2 Μπορούμε να αλλάξουμε τους παρόντες Όρους Χρήσης των Υπηρεσιών Κρυπτονομισμάτων για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους (χωρίς περιορισμό):

21.2.1 λόγω κάποιας αλλαγής στις νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις,

21.2.2 εάν η αλλαγή σας ωφελεί, για παράδειγμα κατά την εισαγωγή νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή τη βελτίωση των υφιστάμενων,

21.2.3 για να αντικατοπτρίζει μια αλλαγή στο κόστος λειτουργίας των Υπηρεσιών Κρυπτονομισμάτων,

21.2.4 όταν αυτό είναι απαραίτητο λόγω αλλαγών στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ενεργειών από ένα Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων που ενδέχεται να περιορίσουν τη δυνατότητα της Skrill να εκτελέσει μια εντολή, ή

21.2.5 για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε άλλη αλλαγή που μας επηρεάζει, εάν είναι δίκαιο να μεταβιβάσουμε τις επιπτώσεις της αλλαγής σε εσάς, για παράδειγμα για να αντικατοπτρίσουμε τις εξελίξεις στην αγορά κρυπτονομισμάτων.

21.3 Ενδέχεται επίσης να προβούμε σε αλλαγές για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν μπορούμε να προβλέψουμε, για παράδειγμα για να ανταποκριθούμε σε αλλαγές στη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούμε να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες Κρυπτονομισμάτων.

21.4 Η προτεινόμενη αλλαγή μπορεί να τεθεί σε ισχύ αμέσως (εάν απαιτείται από τον νόμο/κανονισμό ή λόγω απαιτήσεων που μας επιβάλλονται) ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που μπορεί να αναφέρεται στην ειδοποίηση, εκτός εάν μας έχετε ενημερώσει ότι αντιτίθεστε στην προτεινόμενη αλλαγή πριν αυτή τεθεί σε ισχύ. Αλλαγές που απαιτούνται από τη νομοθεσία ή καθιστούν τους παρόντες Όρους Χρήσης των Υπηρεσιών Κρυπτονομισμάτων πιο ευνοϊκούς για εσάς τίθενται σε ισχύ αμέσως, εφόσον αυτό αναφέρεται στην ειδοποίηση αλλαγής. Τυχόν αλλαγές στις προμήθειες μετατροπής νομισμάτων θα τίθενται σε ισχύ άμεσα χωρίς ειδοποίηση και δεν θα έχετε δικαίωμα ένστασης σε τέτοιου είδους αλλαγές.

21.5 Εάν αντιταχθείτε στις αλλαγές, αυτές δεν θα ισχύουν για εσάς. Ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια ένσταση θα αποτελεί ειδοποίηση εκ μέρους σας για τον τερματισμό της πρόσβασής σας στην Υπηρεσία Κρυπτονομισμάτων και δεν θα μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Κρυπτονομισμάτων.

22. Ορισμοί

Λέξεις με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα που δεν ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης των Υπηρεσιών Κρυπτονομισμάτων θα έχουν την ίδια έννοια που τους αποδίδεται στους Όρους Χρήσης του Λογαριασμού Skrill.

«Ειδοποίηση» σημαίνει μια ενημέρωση (μέσω email ή push notification) από εμάς προς εσάς ότι ένα Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα έχει φτάσει στην Τιμή Ενεργοποίησης.

«Εντολή Αγοράς» σημαίνει μια οδηγία που υποβάλλουμε σε ένα Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων για την αγορά Υποστηριζόμενων Κρυπτονομισμάτων σύμφωνα με μια Οδηγία για Εντολή.

«Τιμή Αγοράς» σημαίνει το ποσό που πρέπει να μας πληρώσετε (συν τις ισχύοουσες Προμήθειες) για: (α) σε σχέση με την υπηρεσία Άμεσης Αγοράς/Πώλησης, την αγορά μεριδίων σε Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα ή/και (β) σε σχέση με την υπηρεσία Ανάληψης σε Κρυπτονόμισμα, την αγορά Υποστηριζόμενων Κρυπτονομισμάτων.

Ως «Οριακή Εντολή» νοείται μια Εντολή Αγοράς ή μια Εντολή Πώλησης που υποβάλλεται από εμάς σε ένα Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων σύμφωνα με μια Οδηγία για Οριακή Εντολή.

Ως «Οδηγία για Οριακή Εντολή» νοείται μια Οδηγία για Εντολή για την αγορά ή την πώληση συγκεκριμένης ποσότητας μεριδίων σε Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα, η οποία υποβάλλεται αυτόματα όταν επιτευχθεί μια Τιμή Ενεργοποίησης.

«Λογαριασμός Κρυπτονομισμάτων» σημαίνει τα μερίδια σε Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα που κατέχει ένας πελάτης της Υπηρεσίας Κρυπτονομισμάτων.

«Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων» σημαίνει ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων με το οποίο συνεργαζόμαστε.

«Υπηρεσίες Κρυπτονομισμάτων» σημαίνει τη λειτουργικότητα εντός του Λογαριασμού Skrill σας, όπως περιγράφεται στην υποενότητα 1.1.

«Συναλλαγή Κρυπτονομισμάτων» σημαίνει: (α) σε σχέση με την υπηρεσία Άμεσης Αγοράς/Πώλησης, μια αγορά ή πώληση μεριδίου σε Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα από εμάς για λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένης μιας Συναλλαγής από Κρυπτονόμισμα σε Κρυπτονόμισμα, (β) σε σχέση με την υπηρεσία Ανάληψης σε Κρυπτονόμισμα, μια αγορά ενός Υποστηριζόμενου Κρυπτονομίσματος από εμάς για λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας κεφάλαια που ελήφθησαν από τον Λογαριασμό Skrill σας ή/και (γ) σε σχέση με την υπηρεσία Ανάληψης σε Κρυπτονόμισμα από Υποστηριζόμενους Εμπόρους, μια ανάληψη κεφαλαίων από τον λογαριασμό σας που τηρείτε σε έναν Υποστηριζόμενο Έμπορο, ανταλλαγή των εν λόγω κεφαλαίων με Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα και αποστολή των ανταλλαγμένων Υποστηριζόμενων Κρυπτονομισμάτων στο Πορτοφόλι Κρυπτονομισμάτων που έχετε ορίσει.

Ως «Πορτοφόλι Κρυπτονομισμάτων» νοείται κάθε πορτοφόλι θεματοφύλακα τρίτου μέρους που επιτρέπει την παραλαβή και αποθήκευση τουλάχιστον των Υποστηριζόμενων Κρυπτονομισμάτων.

Η «Συναλλαγή από Κρυπτονόμισμα σε Κρυπτονόμισμα» είναι μια Συναλλαγή Κρυπτονομισμάτων όπου η Τιμή Αγοράς είναι πληρωτέα σε μερίδια ενός Υποστηριζόμενου Κρυπτονομίσματος.

Ως «Υφιστάμενος Πελάτης» νοείται το πρόσωπο που είναι χρήστης της Υπηρεσίας Κρυπτονομισμάτων Skrill τη στιγμή που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μια Μεταφορά P2P και το οποίο πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας της ενότητας 3.

Ο όρος «Προμήθεια» έχει την έννοια που δίδεται στο άρθρο 17.

«Παραστατικό Νόμισμα» σημαίνει ένα νόμισμα που εκδίδεται από το κράτος και υποστηρίζεται από τον Λογαριασμό Skrill.

«Εντολή» σημαίνει μια οδηγία που υποβάλλουμε σε ένα Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων για την αγορά ή πώληση Υποστηριζόμενων Κρυπτονομισμάτων σύμφωνα με μια Οδηγία για Εντολή.

«Οδηγία για Εντολή» σημαίνει μια οδηγία - που υποβάλλεται από εσάς σε εμάς - για αγορά ή πώληση: (α) σε σχέση με την υπηρεσία Άμεσης Αγοράς/Πώλησης, μια καθορισμένη ποσότητα μεριδίων σε Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα σε μια καθορισμένη τιμή, (β) σε σχέση με την υπηρεσία Ανάληψης σε Κρυπτονόμισμα, μια συγκεκριμένη ποσότητα Υποστηριζόμενων Κρυπτονομισμάτων από εμάς για καθορισμένη τιμή ή/και (γ) σε σχέση με την υπηρεσία Ανάληψης σε Κρυπτονόμισμα από Υποστηριζόμενους Εμπόρους, μια οδηγία που υποβάλλεται από εσάς σε εμάς για ανάληψη κεφαλαίων από έναν λογαριασμό σας που τηρείτε σε έναν Υποστηριζόμενο Έμπορο, ανταλλαγή των εν λόγω κεφαλαίων με Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα και αποστολή των ανταλλαγμένων Υποστηριζόμενων Κρυπτονομισμάτων στο Πορτοφόλι Κρυπτονομισμάτων που έχετε ορίσει.

«Μεταφορά P2P» σημαίνει την εκχώρηση από εμάς μιας συγκεκριμένης ποσότητας των μεριδίων σας σε ένα ή περισσότερα Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα σε έναν συγκεκριμένο Υφιστάμενο Πελάτη.

«Οδηγία για Μεταφορά P2P» σημαίνει μια οδηγία – που υποβάλλεται ηλεκτρονικά από εσάς σε εμάς – για τη διενέργεια Μεταφοράς P2P και προσδιορίζει ένα ποσό μεριδίου σε Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα και έναν Υφιστάμενο Πελάτη ως παραλήπτη.

Ως «Επαναλαμβανόμενη Εντολή Αγοράς» νοείται μια Εντολή Αγοράς που υποβάλλεται από εμάς σε ένα Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων σύμφωνα με μια Οδηγία για Επαναλαμβανόμενη Εντολή Αγοράς.

Ως «Οδηγία για Επαναλαμβανόμενη Εντολή Αγοράς» νοείται μια εντολή – που υποβάλλεται ηλεκτρονικά από εσάς σε εμάς – για την αγορά ενός μεριδίου σε ένα Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα ίσου με ένα συγκεκριμένο ποσό Παραστατικού Νομίσματος σε μια συγκεκριμένη επαναλαμβανόμενη ημερομηνία.

«Εντολή Πώλησης» σημαίνει μια οδηγία που υποβάλλουμε σε ένα Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων για την πώληση Υποστηριζόμενων Κρυπτονομισμάτων σύμφωνα με μια Οδηγία για Εντολή.

«Τιμή Πώλησης» σημαίνει την τιμή (χωρίς τις ισχύουσες Προμήθειες) που σας καταβάλλουμε για (α) σε σχέση με την υπηρεσία Άμεσης Αγοράς/Πώλησης, την πώληση μεριδίων σε Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα ή/και (β) σε σχέση με την υπηρεσία Ανάληψης σε Κρυπτονόμισμα, την πώληση Υποστηριζόμενων Κρυπτονομισμάτων.

«Υποστηριζόμενη Χώρα» σημαίνει μια χώρα στην οποία προσφέρουμε επί του παρόντος την Υπηρεσία Κρυπτονομισμάτων.

Ως «Υποστηριζόμενα κρυπτονομίσματα» νοούνται τα κρυπτονομίσματα που απαριθμούνται εδώ (όπως μπορεί να τροποποιούνται από εμάς κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια ανά διαστήματα).

Ως «Υποστηριζόμενο ζεύγος κρυπτονομισμάτων» νοείται κάθε ένα από τα ζεύγη κρυπτονομισμάτων που απαριθμούνται εδώ (όπως μπορεί να τροποποιούνται από εμάς κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια ανά διαστήματα).

Ως «Υποστηριζόμενος έμπορος» νοείται ένας από τους ενεργούς ηλεκτρονικούς εμπόρους που απαριθμούνται εδώ, για τους οποίους έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ανάληψης σε κρυπτονόμισμα.

«Τιμή Ενεργοποίησης» σημαίνει μια καθορισμένη τιμή στην οποία μπορείτε να ανταλλάξετε μερίδια σε Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα με Παραστατικό Νόμισμα (ή αντίστροφα).

«Οδηγία για Εντολή Ανάληψης σε Κρυπτονόμισμα» σημαίνει μια οδηγία - που υποβάλλεται από εσάς σε εμάς - για τη μεταφορά ενός μεριδίου σε ένα Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα σε ένα Πορτοφόλι Κρυπτονομισμάτων.

History