Usługa kryptowalutowa Skrill nie jest dostępna w miejscu, gdzie przebywasz. Kliknij tutaj, aby odwiedzić naszą stronę internetową w USA.

Kryptowaluta Skrill Warunki korzystania

Obowiązuje 29-10-23

Pobierz PDF   Historia

CZĘŚĆ A: INFORMACJE OGÓLNE             

1. Usługi Kryptowalutowe

1.1 Termin „Usługi Kryptowalutowe” oznacza dodatkowe usługi, które pozwalają uprawnionym posiadaczom Konta Skrill na:

1.1.1 kupowanie i sprzedawanie udziałów w pewnych Obsługiwanych Kryptowalutach z użyciem środków zgromadzonych na ich Kontach Skrill („Natychmiast Kup/Sprzedaj”),

1.1.2 wypłacanie środków z ich Kont Skrill w celu zakupienia Obsługiwanych Kryptowalut i przesyłanie takich Obsługiwanych Kryptowalut do ich wskazanych Portfeli Kryptowalutowych („Wypłata na Krypto”)

1.2 Informujemy, że – w odróżnieniu do usług e-pieniądza i usług płatniczych, które oferujemy na podstawie Warunków Korzystania z Konta Skrill – kryptowaluty nie są w chwili obecnej regulowane przez brytyjski urząd nadzoru finansowego (ang. Financial Conduct Authority, FCA). W związku z powyższym Usługi Kryptowalutowe oferowane na podstawie niniejszych Warunków Korzystania nie są regulowane przez FCA.

1.3 Brak doradztwa finansowego. W ramach Usług Kryptowalutowych możemy udostępniać informacje dotyczące ceny, zakresu lub zmienności Obsługiwanych Kryptowalut, a także zdarzeń, które ogólnie wpłynęły na cenę kryptowalut. Wszelkie takie informacje są udostępniane wyłącznie na użytek osobisty Użytkownika i Użytkownik nie może ich udostępniać żadnym osobom trzecim. Nie oferujemy jednak Użytkownikowi żadnych porad w powiązaniu z Usługami Kryptowalutowymi, w związku z czym Użytkownik nie powinien polegać na tak udostępnionych informacjach (zarówno udostępnionych bezpośrednio przez nas, jak i za pośrednictwem Giełdy Kryptowalut) – wszelkie decyzje o zakupie lub sprzedaży udziałów w Obsługiwanej Kryptowalucie są podejmowane przez Użytkownika. W razie braku pewności co do tego, czy dana transakcja związana z kryptowalutami jest odpowiednia dla Użytkownika i jego sytuacji, Użytkownik powinien zasięgnąć rady u niezależnego doradcy finansowego.

2. Informacje o Skrill oraz o niniejszych Warunkach Usług Kryptowalutowych

2.1. Skril® to nazwa handlowa Skrill Limited, spółki utworzonej zgodnie z prawem Anglii i Walii i zarejestrowanej pod numerem 4260907. Spółka posiada zezwolenie na emisję pieniądza elektronicznego wydane przez brytyjski urząd nadzoru finansowego Financial Conduct Authority (FCA) zgodnie z rozporządzeniami w sprawie pieniądza elektronicznego z 2011 r. Jesteśmy zarejestrowani zgodnie z przepisami dotyczącymi prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i transferu funduszy (informacje o płatniku) z 2017 roku (MLR) w celu prowadzenia określonych działań związanych z kryptowalutami w Wielkiej Brytanii od 12 listopada 2021 r. Nasz numer w rejestrze podmiotów pieniądza elektronicznego prowadzonym przez FCA to 900001.

2.2 Niniejszy dokument („Warunki Korzystania z Usług Kryptowalutowych”) określa zasady i warunki dotyczące korzystania z Usług Kryptowalutowych, a wraz ze wszelkimi innymi zasadami i warunkami, przywołanymi w niniejszym dokumencie, stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Skrill („my”, „nas”, „nasz”) w odniesieniu do Usług Kryptowalutowych.

2.3 Warunki Korzystania z Usług Kryptowalutowych dzielą się na cztery oddzielne części:

2.3.1 W niniejszej Części A zawarto pewne ogólne informacje na temat Usług Kryptowalutowych oraz niniejszych Warunków Korzystania z Usług Kryptowalutowych;

2.3.2 W Części B przedstawiono szczegółowe warunki dotyczące korzystania przez Użytkownika z usługi Natychmiast Kup/Sprzedaj;

2.3.3 W Części C przedstawiono szczegółowe warunki dotyczące usługi Wypłaty na Krypto oraz Wypłaty na Krypto u Obsługiwanych Akceptantów (zwanymi również Wypłatą Skrill na Krypto); oraz

2.3.4 W Części D przedstawiono zasady i warunki dotyczące naszych relacji z Użytkownikiem w ramach niniejszej Umowy.

2.4 Zalecamy Użytkownikowi wydrukowanie lub pobranie kopii niniejszych Warunków Korzystania z Usług Kryptowalutowych i zachowanie jej na przyszłość. Aktualną wersję Warunków Korzystania z Usług Kryptowalutowych można zawsze znaleźć na naszej Stronie Internetowej.

2.5. Uzyskanie dostępu Usług Kryptowalutowych i korzystanie z nich oznacza akceptację przez Użytkownika niniejszych Warunków Korzystania z Usług Kryptowalutowych.

2.6 Niniejsze Warunki Korzystania z Usług Kryptowalutowych należy zatem czytać łącznie z Warunkami Korzystania z Konta Skrill, które reguluj zasady korzystania z Konta Skrill. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub niespójności pomiędzy Warunkami Korzystania z Konta Skrill a niniejszymi Warunkami Korzystania z Usług Kryptowalutowych, niniejsze Warunki Korzystania z Usług Kryptowalutowych będą, w zakresie tego konfliktu lub niespójności, nadrzędne.

3. Kwalifikowalność

3.1 Użytkownik może uzyskać dostęp do Usług Kryptowalutow tylko wtedy, jeśli:

3.1.1 jest posiadaczem Konta Skrill;

3.1.2 nie naruszył Warunków Korzystania z Konta Skrill;

3.1.3 Konto Skrill Użytkownika nie zostało zablokowane lub zawieszone przez Skrill; oraz

3.1.4 Użytkownik posiada miejsce zamieszkania w Obsługiwanym Kraju.

3.2 Jeśli Użytkownik nie posiada Konta Skrill, może się zarejestrować zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na naszej Stronie Internetowej tak, jak to określono w punkcie 4 Warunków Korzystania z Konta Skrill.

3.3 W pewnych okolicznościach możemy zadać użytkownikowi pytania lub żądać od niego dodatkowych informacji w celu sprawdzenia/weryfikacji jego tożsamości, abyśmy mogli nadal wypełniać nasze zobowiązania prawne.

3.3.1 Możemy być zmuszeni do przeprowadzenia kontroli tożsamości przed lub po udostępnieniu użytkownikowi Usług kryptowalutowych.

3.3.2 Możemy zażądać od użytkownika podania nam informacji, jeśli będziemy ich zasadnie potrzebować w celu przeprowadzenia kontroli tożsamości.

3.4 Korzystając z Usług Kryptowalutowych Użytkownik potwierdza, że:

3.4.1 przeczytał i zrozumiał Oświadczenie o Ryzyku Związanym z Usługami Kryptowalutowymi; oraz

3.4.2 nie będzie korzystać z Usług Kryptowalutowych w sposób sprzeczny z ogólnymi zakazami dotyczącymi Konta Skrill Użytkownika określonymi w Warunkach Korzystania z Konta Skrill.

4. Dostępność Usług Kryptowalutowych

4.1 Nie udzielamy żadnej gwarancji, że Użytkownik będzie mógł korzystać przez cały czas z Usług Kryptowalutowych. Transakcję Kryptowalutową na Koncie Skrill Użytkownika wykażemy tylko wtedy, kiedy będziemy w stanie zrealizować dane Zlecenie na Giełdzie Kryptowalut.

4.2 Nie możemy zagwarantować wartości żadnych Obsługiwanych Kryptowalut w chwili złożenia Dyspozycji przez Użytkownika. Dołożymy wszelkich starań w uzasadnionym zakresie, aby zrealizować Dyspozycję Użytkownika po oferowanej cenie, ale w niektórych przypadkach Giełda Kryptowalut może nam to uniemożliwić (i może nie poinformować nas o przyczynach). W takiej sytuacji zawiadomimy Użytkownika i poprosimy o ponowną autoryzację Zlecenia Kupna/Sprzedaży Kryptowaluty poprzez złożenie nowej Dyspozycji (która może być po innej Cenie Kupna/Cenie Sprzedaży).

4.3. Bazowe protokoły dotyczące Obsługiwanych Kryptowalut mogą ulegać nagłym zmianom zasad działania („forki”). Jeśli w systemie bazowym pojawią się forki, będziemy współpracować z daną Giełdą Kryptowalut celem ustalenia najlepszego podejścia dla klientów Skrill w odniesieniu do takiego zdarzenia. Wszelkie decyzje podejmowane w imieniu klientów Skrill są podejmowane według wyłącznego uznania Skrill.

4.4 Usługi Kryptowalutowe są oferowane bez żadnych gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych. Nie oświadczamy, że Usługi Kryptowalutowe będą dostępne przez cały czas, aby spełnić oczekiwania Użytkownika. Dołożymy wszelkich starań w uzasadnionym zakresie, aby udostępnić Użytkownikowi Usługi Kryptowalutowe w możliwie jak najszybszym terminie, ale nie gwarantujemy, że dostęp do niej będzie niezakłócony lub że nie dojdzie do żadnych opóźnień, usterek, błędów, pominięć lub utraty przekazywanych informacji.

4.5 Dołożymy jednak wszelkich starań w uzasadnionym zakresie, aby zapewnić, że Użytkownik będzie miał normalny dostęp do Usług Kryptowalutowych w zgodzie z niniejszymi Warunkami Korzystania z Usług Kryptowalutowych.

4.6 Możemy zawiesić możliwość korzystania z Usług Kryptowalutowych na czas prac serwisowych i dołożymy wszelkich starań w uzasadnionym zakresie, aby powiadomić Użytkownika o takich zawieszeniach. W sytuacji, gdy nie będzie to możliwe, dostarczymy Użytkownikowi powiadomienie po fakcie w możliwie jak najszybszym terminie.

CZĘŚĆ B – NATYCHMIAST KUP/SPRZEDAJ

5. Usługa Natychmiast Kup/Sprzedaj

5.1 Nasza usługa Natychmiast Kup/Sprzedaj umożliwia Użytkownikowi:

5.1.1 kupno udziałów w jednej lub więcej Obsługiwanych Kryptowalut z użyciem pieniądza elektronicznego na Koncie Skrill Użytkownika lub, w przypadku Transakcji Krypto na Krypto, za pomocą Konta Kryptowalutowego Użytkownika;

5.1.2 sprzedaż udziałów Użytkownika w jednej lub więcej Obsługiwanych Kryptowalut w zamian za pieniądz elektroniczny lub, w przypadku Transakcji Krypto na Krypto, w zamian za udział w innej Obsługiwanej Kryptowalucie;

5.1.3 ustawianie Alertów dla jednej lub więcej Obsługiwanych Kryptowalut;

5.1.4 przenoszenie udziału(-ów) w jednej lub większej liczbie Obsługiwanych Kryptowalut do Istniejącego(-ych) Klienta(-ów); oraz

5.1.5 przyjmowanie przeniesienia udziału(ów) w jednej lub większej liczbie Obsługiwanych Kryptowalut od Istniejącego(-ych) Klienta(-ów).

5.2. Korzystanie z usługi Natychmiast Kup/Sprzedaj oznacza, że:

5.2.1 Użytkownik nie posiada żadnej relacji, umownej lub innej, z Giełdą Kryptowalut;

5.2.2 Użytkownik nie posiada osobistego portfela kryptowalutowego na Giełdzie Kryptowalut; oraz

5.2.3 zaktualizujemy saldo na Koncie Kryptowalutowym Użytkownika wyłącznie w celu odzwierciedlenia jego udziału w Obsługiwanej(-ych) Kryptowalucie(-tach) dopiero po otrzymaniu potwierdzenia o zakończeniu zakupu lub sprzedaży z Giełdy Kryptowalut.

6. Wymiana Obsługiwanych Kryptowalut

6.1 Do usługi Natychmiast Kup/Sprzedaj możemy okresowo dodawać kryptowaluty jako Obsługiwane Kryptowaluty lub usuwać je z niej. W razie usunięcia przez nas danej kryptowaluty z Obsługiwanych Kryptowalut („Usunięta Kryptowaluta”), zawiadomimy Użytkownika o tym fakcie e-mailem. 

6.1.1 Po przesłaniu Użytkownikowi powiadomienia natychmiast anulujemy wszelkie Alerty, Zlecenia Limitowane lub Dyspozycje Zlecenia Zakupu Cyklicznego dotyczące Usuniętej Kryptowaluty.

6.1.2 Użytkownik będzie zobowiązany sprzedać wszelkie udziały w Usuniętej Kryptowalucie w ciągu 14 dnia od powiadomienia, o którym mowa w podpunkcie. 6.1 lub szybciej, jeśli będzie to wymagane, w następujących okolicznościach:

6.1.2.1 Giełda Kryptowalut wycofa Obsługiwaną Kryptowalutę z obrotu;

6.1.2.2 zażąda tego regulator; lub

6.1.2.3 będzie to z innych powodów wymagane w celu zapewnienia zgodności Skrill z obowiązującym prawem,

(„Okres Wypowiedzenia”).

6.1.3 Jeśli Użytkownik nie sprzeda wszystkich swoich udziałów w Usuniętej Kryptowalucie przed upływem Okresu Wypowiedzenia, Użytkownik upoważnia nas do odkupienia jego udziału w Usuniętej Kryptowalucie po najlepszej dostępnej cenie (obliczonej na podstawie cen notowanych na odpowiedniej Giełdzie Kryptowalut). Wpływy z tego odkupu zostaną uznane na saldzie pieniądza elektronicznego na Koncie Skrill Użytkownika.

7. Zlecenia Natychmiast Kup/Sprzedaj

7.1 Użytkownik może złożyć Dyspozycję poprzez wprowadzenie danych transakcji i wydanie instrukcji kupna lub sprzedaży udziały w wybranej przez niego Obsługiwanej Kryptowalucie po określonych cenach z zastrzeżeniem Opłat określonych w punkcie 17 (Opłaty) niniejszej Umowy.

7.2 Po zatwierdzeniu Użytkownik nie będzie już mógł anulować swojej Dyspozycji. Zatwierdzenie Dyspozycji oznacza zgodę Użytkownika na przekazanie Zlecenia do Giełdy Kryptowalut.

7.3 Kiedy Użytkownik składa Dyspozycję kupna określonej ilości udziałów w jednej lub większej liczbie Obsługiwanych Kryptowalut, upoważnia nas do:

7.3.1 obciążenia swojego Konta Skrill Ceną Zakupu;

7.3.2 zakupu Obsługiwanej Kryptowaluty na Giełdzie Kryptowalut; oraz

7.3.3 przeniesienie na Użytkownika naszych udziałów w korzyściach (w tym wszelkich praw, tytułów własności oraz korzyści) wynikających z Obsługiwanej Kryptowaluty, które w przeciwnym razie będą przechowywane na rachunku wspólnym na Giełdzie Kryptowalut.

Uwaga. Po realizacji Zlecenia Kupna, Giełda Kryptowalut będzie przechowywała Obsługiwaną Kryptowalutę na rachunku wspólnym jako „omnibus”. Oznacza to, że może ona być przechowywana wraz z kryptowalutą należącą do innych klientów Giełdy Kryptowalut (jak również kryptowalutą należącą do samej Giełdy Kryptowalut). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym Oświadczeniu o Ryzyku.

7.4 Abyśmy mogli wykonać Transakcję Kryptowalutową Użytkownika, Użytkownik musi posiadać wystarczające środki na swoim Koncie Skrill lub na swoim Koncie Kryptowaluty. Jeśli Użytkownik nie posiada wystarczających środków, nie może wydać Dyspozycji (chyba że prześle dodatkowe środki lub Kryptowalutę).

7.5 Dołożymy wszelkich starań w uzasadnionym zakresie, aby zrealizować wszystkie Dyspozycje kupna, lecz w pewnych okolicznościach możemy nie być w stanie tego zrobić np. z powodu problemu na Giełdzie Kryptowalut.

7.6 Wartość udziału posiadanego na Koncie Kryptowalut Użytkownika będzie wyświetlana na panelu Konta Skrill Użytkownika obok jego sald pieniądza elektronicznego, które są wyrażone w Walucie Fiducjarnej.

7.7 Kiedy Użytkownik złoży Dyspozycję sprzedaży określonej ilości udziałów w jednej lub większej liczbie Obsługiwanych Kryptowalut, dokonuje przekazania nam swojego udziału w Obsługiwanej Walucie i upoważnia nas do:

7.7.1 sprzedaży swojego udziału w Obsługiwanej Kryptowalucie Giełdzie Kryptowalut; oraz

7.7.2 uznania Ceny Sprzedaży na swoim Koncie Skrill.

8. Zlecenia Limitowane; Zlecenia zakupu cyklicznego

8.1 Nasza usługa Zlecenia Limitowanego pozwala Użytkownikowi na zakup lub sprzedaż określonej ilości udziałów w Obsługiwanych Kryptowalutach w momencie osiągnięcia Ceny Progowej.

8.2 Użytkownik może utworzyć Dyspozycję Zlecenia Limitowanego w następujący sposób:

8.2.1 uzyskanie dostępu do Usług Kryptowalutowych;

8.2.2 wybranie żądanej Obsługiwanej Kryptowaluty;

8.2.3 wskazanie, czy chce kupić lub sprzedaż wybraną Obsługiwaną Kryptowalutę;

8.2.4 wprowadzenie wybranej Ceny Progowej;

8.2.5 wybranie kwoty Zlecenia Limitowanego;

8.2.6. sprawdzenie obowiązujących Opłat; oraz

8.2.7 wydanie dyspozycji.

8.3 Kiedy Użytkownik złożył Dyspozycję Zlecenia Limitowanego, może ją anulować jedynie dopóki nie zostanie osiągnięta Cena Progowa. Kiedy Cena Progowa zostanie osiągnięta, zrealizujemy Dyspozycję (zgodnie z punktem 7 (Usługa Natychmiast Kup/Sprzedaj)) na rzecz Użytkownika zgodnie z parametrami jego Dyspozycji Zlecenia Limitowanego.

8.4 Użytkownik może w dowolnym momencie sprawdzić status ustawionej przez siebie Dyspozycji Zlecenia Automatycznego. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 8.3 Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zmienić, zawiesić lub anulować Dyspozycję Automatyczną.

8.5 Nasza usługa Zlecenia Zakupu Cyklicznego pozwala Użytkownikowi na składanie Dyspozycji na określoną kwotę Waluty Fiducjarnej w określonym cyklicznym terminie.

8.6 Użytkownik może złożyć Zlecenie Zakupu Cyklicznego w następujący sposób:

8.6.1 uzyskanie dostępu do Usług Kryptowalutowych i wybranie funkcji „Zlecenie Zakupu Cyklicznego”;

8.6.2 wybranie żądanej Obsługiwanej Kryptowaluty;

8.6.3 wybranie kwoty w Walucie Fiducjarnej lub, w przypadku Transakcji Krypto na Krypto, kwoty z Konta Kryptowalutowego, którą Użytkownik pragnie wydać w ramach każdej Dyspozycji Zlecenia Zakupu Cyklicznego;

8.6.4 wybranie częstotliwości, z którą Dyspozycja Zlecenia Zakupu Cyklicznego ma być realizowane; oraz

8.6.5 potwierdzenie Dyspozycji Zlecenia Zakupu Cyklicznego.

8.7 Kiedy Użytkownik składa Dyspozycję Zlecenia Zakupu Cyklicznego, może ją anulować jedynie do daty, kiedy zostanie złożone przez nas odpowiednie Zlecenie Kupna. Po nastaniu tej daty zrealizujemy Dyspozycję (zgodnie z punktem 7 (Usługa Natychmiast Kup/Sprzedaj)) na rzecz Użytkownika zgodnie z parametrami jego Dyspozycji Zlecenia Zakupu Cyklicznego.

8.8 Użytkownik może sprawdzić status każdej ustawionej przez siebie Dyspozycji Zlecenia Zakupu Cyklicznego na panelu swojego Konta Skrill. Z zastrzeżeniem postanowień podpunktu 8.7 Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zmienić, zawiesić lub anulować Zlecenie Zakupu Cyklicznego.

8.9 Uwaga. Zrealizujemy każde Zlecenie zgodnie z warunkami określonymi w Dyspozycji Zlecenia otrzymanej przez nas. Oznacza to, że:

8.9.1. Użytkownik nie może anulować, zmienić ani cofnąć Transakcji Kryptowalutowej po zaakceptowaniu przez nas Dyspozycji; oraz

8.9.2. nie mamy obowiązku modyfikować, zawieszać lub odrzucać jakichkolwiek otrzymanych przez nas Dyspozycji.

8.10 Jeśli Użytkownik nie posiada wystarczających środków na swoim Koncie Skrill lub swoim Koncie Kryptowalutowym w momencie zaplanowanej realizacji Zlecenia Limitowanego oraz/lub Zlecenia Zakupu Cyklicznego, Zlecenie Natychmiast Kup/Sprzedaj zostanie anulowane. Oznacza to, że nie będziemy w stanie zrealizować Transakcji Kryptowalutowej po Cenie Kupna/Cenie Sprzedaży zgodnie z parametrami pierwotnej Dyspozycji Zlecenia Limitowanego oraz/lub w terminie określonym w parametrach pierwotnej Dyspozycji Zlecenia Zakupu Cyklicznego.

9. Przelewy P2P

9.1 Nasza usługa Przelewów P2P pozwala Użytkownikowi na wysyłanie do innego Istniejącego Klienta i otrzymywanie od niego określonego udziału w jednej lub większej liczbie Obsługiwanych Kryptowalut.

9.2 Użytkownik może wydać Dyspozycję Przelewu P2P poprzez wybranie Obsługiwanej Kryptowaluty, określenie kwoty przelewu, wybranie Istniejącego Klienta, do którego Użytkownik chce wysłać swój udział oraz potwierdzenie Przelewu P2P.

9.3 Kiedy Użytkownik potwierdzi Przelew P2P, zostanie on przez nas bezzwłocznie zrealizowany. Użytkownik nie będzie mógł anulować Dyspozycji Przelewu P2P, gdy my już taką Dyspozycję otrzymamy.

9.4 Kiedy Użytkownik wyda nam Dyspozycję Przelewu P2P, upoważnia nas do obciążenia swojego Konta Kryptowalutowego:

9.4.1 kwotą udziałów w Obsługiwanych Kryptowalutach zgodnie z wytycznymi Użytkownika, którą to kwotę prześlemy do wskazanego przez Użytkownika Istniejącego Klienta; oraz

9.4.2 Opłatą za transakcję, płatną na naszą rzecz.

9.5 Pod warunkiem, że Użytkownik będzie posiadać wystarczające udziały w danych Obsługiwanych Kryptowalutach (tj. Przelew P2P nie będzie skutkować powstaniem ujemnego salda na Koncie Kryptowalutowym Użytkownika), Przelew P2P w imieniu Użytkownika zostanie zrealizowany.

9.6 Gdy Użytkownik został wskazany w Dyspozycji Przelewu P2P jako odbiorca, upoważnia nas do przyjęcia cesji udziałów w Obsługiwanej Kryptowalucie w swoim imieniu.

10. Transakcje Krypto na Krypto

10.1 Nasza usługa Transakcji Krypto na Krypto umożliwia Użytkownikowi zakup udziału w Obsługiwanej Kryptowalucie, przy czym Cena Zakupu zostanie pokryta udziałem w innej Obsługiwanej Walucie.

10.2 Użytkownik może:

10.2.1 wydać dyspozycję Transakcji Krypto na Krypto; lub

10.2.2 utworzyć Alert lub Dyspozycję Zlecenia Limitowanego dotyczącą Transakcji Krypto na Krypto,

w każdym przypadku w takim zakresie, w jakim udziały w Obsługiwanych Kryptowalutach, które Użytkownik chce zakupić oraz sprzedaż w ramach Transakcji Krypto na Krypto są Obsługiwaną Parą Krypto.

10.3 Opłaty za Transakcje Krypto na Krypto zostaną pobrane z Konta Kryptowalutowego Użytkownika.

10.4 Kiedy wydajemy zlecenie Transakcji Krypto na Krypto w imieniu Użytkownika, Użytkownik dokonuje cesji na naszą rzecz swojego udziału w Obsługiwanej Kryptowalucie, którą pragnie sprzedać, abyśmy mogli z niej skorzystać w celu pokrycia Ceny Kupna.

11. Alerty

11.1 Nasza usługa Alertów pozwala Użytkownikowi żądać, abyśmy go informowali, kiedy wybrana przez niego Obsługiwana Kryptowaluta osiągnęła określoną Cenę Progową.

11.2 Użytkownik może utworzyć Alert poprzez wpisane wybranej Ceny Progowej oraz potwierdzenie swojego żądania. Po utworzeniu Alertu:

11.2.1 Użytkownik otrzyma powiadomienie, kiedy osiągnięta zostanie Cena Progowa;

11.2.2 Użytkownik może sprawdzać status dowolnego utworzonego przez siebie Alertu; oraz,

11.2.3 Użytkownik może w dowolnym czasie zmienić, wyłączyć lub usunąć Alert.

11.3 Aby nie było wątpliwości: kiedy Cena Progowa powiązana z Alertem zostanie osiągnięta, nie będzie to stanowiło Dyspozycji. Użytkownik może złożyć Dyspozycję Zlecenia wyłącznie zgodnie z punktem 7 powyżej.

12. Restrykcje/ograniczenia dotyczące korzystania przez Użytkownika z usługi Natychmiast Kup/Sprzedaj

12.1 Użytkownik może jedynie użyć salda pieniądza elektronicznego na swoim Koncie Skrill lub, w przypadku Transakcji Krypto na Krypto, udziałów w swoim Koncie Kryptowalutowym, aby kupować i sprzedawać udziały w Obsługiwanych Kryptowalutach. Użytkownik nie może korzystać ze swojego Konta Skrill lub Konta Kryptowalutowego do kupowania udziałów na którejkolwiek giełdzie kryptowalut, która nie jest naszym partnerem.

12.2 Użytkownik nie może korzystać z usługi Natychmiast Kup/Sprzedaj w celu:

12.2.1 użycia udziałów w Obsługiwanych Kryptowalutach na potrzeby transakcji z akceptantami;

12.2.2 wydawania udziałów w Obsługiwanych Kryptowalutach bezpośrednio na dowolną posiadaną kartę Skrill Prepaid Mastercard;

12.2.3 przesyłania jakiegokolwiek udziału w Obsługiwanej Kryptowalucie posiadanej u osób trzecich (np. w portfelu kryptowalut posiadanym u innego operatora) na swoje Konto Kryptowalutowe; lub

12.2.4 przesyłania jakiegokolwiek udziału w Obsługiwanej Kryptowalucie ze swojego Konta Skrill na jakiekolwiek inne konto (np. do portfela kryptowalut posiadanego przez Użytkownika u innego operatora).

12.3 Możemy nałożyć limity na liczbę lub wartość Transakcji Kryptowalutowych lub Przelewów P2P, które Użytkownik może zrealizować (np. ograniczenie kwoty udziału w Obsługiwanej Kryptowalucie, które Użytkownik może kupić lub przelać w ramach jednej transakcji), jeśli mamy podstawy, aby wierzyć, że pomoże nam to w zarządzaniu ryzykiem w proporcjonalny sposób.

12.4 Użytkownik zostanie poinformowany o wszelkich limitach opisanych w podpunkcie 12.3 za pośrednictwem swojego Konta Skrill w trakcie korzystania z usługi Natychmiast Kup/Sprzedaj przed potwierdzeniem przez Użytkownika każdej proponowanej transakcji.

CZĘŚĆ C – WYPŁATA NA KRYPTO; WYPŁATA NA KRYPTO U OBSŁUGIWANYCH AKCEPTANTÓW (Wypłata Krypto Skrill)

13. Usługa Wypłaty na Krypto

13.1 Oprócz praw przysługujących zgodnie z punktem 12 Warunków Korzystania z Konta Skrill nasze usługi Wypłata na Krypto oraz Wypłata na Krypto u Obsługiwanych Akceptantów umożliwiają Użytkownikowi również:

13.1.1 prawo wypłaty całości lub części środków na Koncie Skrill Użytkownika;

13.1.2 prawo wykorzystywania wypłaconych środków do kupna od nas Obsługiwanej Kryptowaluty;

13.1.3 prawo wydania nam dyspozycji wypłaty całości lub części środków na rachunku u Obsługiwanego Akceptanta i wymiany ich na Obsługiwaną Kryptowalutę; oraz

13.1. prawo wydania nam dyspozycji przesłania zakupionej lub wymienionej Obsługiwanej Kryptowaluty do wskazanego Portfela Kryptowalut.

13.2 Korzystanie przez Użytkownika z usług Wypłaty na Krypto oraz Wypłaty na Krypto u Obsługiwanego Akceptanta:

13.2.1 nie oznacza, że Użytkownik wszedł w jakąkolwiek relację, umowną lub inną, z Giełdą Kryptowalut;

13.2.2 nie oznacza, że Użytkownik posiada osobisty Portfel Kryptowalutowy na Giełdzie Kryptowalut (choć Użytkownik może zarejestrować się oddzielnie na Portfel Kryptowalutowy); oraz

13.2.3 oznacza, że my potwierdzimy, że Obsługiwana Kryptowaluta została pomyślnie przekazana do Portfela Kryptowalutowego jedynie, kiedy otrzymamy potwierdzenie o zrealizowaniu zakupu i przelewie z odpowiedniej Giełdy Kryptowalut; oraz

13.2.4 oznacza, że wyślemy jedynie autoryzowaną dyspozycję Użytkownika dotyczącą wypłaty całości lub części środków na koncie Użytkownika u Obsługiwanego Akceptanta, wymienimy je na Obsługiwaną Kryptowalutę i potwierdzimy, że wymieniona Obsługiwana Kryptowaluta została pomyślnie przesłana do wskazanego Portfela Kryptowalutowego Użytkownika.

13.3. Lista Obsługiwanych Akceptantów przedstawiona tutaj jest dynamiczna i zastrzegamy sobie prawo zmieniania jej według naszego własnego uznania i bez uprzedzenia.

14. Zlecenia Wypłaty na Krypto

14.1 Usługa Wypłaty na Krypto pozwala Użytkownikowi na wypłatę środków z jego Konta Skrill w celu zakupienia wybranych Obsługiwanych Kryptowalut, a następnie przesłanie takich Obsługiwanych Kryptowalut do wskazanego Portfela Kryptowalutowego.

14.2 Użytkownik może wydać Dyspozycję Wypłaty na Krypto poprzez wybranie opcji wysłania pieniędzy do Portfela Krypto, wybranie żądanej Obsługiwanej Kryptowaluty, sprawdzenie obowiązujących Opłat oraz potwierdzenie adresu swojego wskazanego Portfela Krypto.

14.3 Po potwierdzeniu Użytkownik nie będzie już mógł anulować swojej Dyspozycji. Potwierdzenie Dyspozycji oznacza zgodę Użytkownika na przekazanie przez nas Zlecenia na Giełdę Kryptowalut.

14.4 Kiedy Użytkownik składa Dyspozycję Wypłaty na Krypto:

14.4.1 kupujemy Obsługiwaną Kryptowalutę za pośrednictwem Giełdy Kryptowalut poprzez pobranie kwoty pieniądza elektronicznego o wartości równej Cenie Zakupu z Konta Skrill i zlecenie Giełdzie Kryptowalutowej przesłania zakupionej Obsługiwanej Kryptowaluty na wskazany Portfel Kryptowalutowy Użytkownika; oraz

14.4.2 pobrane środki będą traktowane jako zapłacone nam przez Użytkownika w zamian za realizację transakcji Wypłata na Krypto za pośrednictwem Giełdy Kryptowalutowej.

14A. Wypłata na Krypto u Obsługiwanych Akceptantów (Wypłata Krypto Skrill)

14A.1 Usługa Wypłaty na Krypto u Obsługiwanych Akceptantów pozwala Użytkownikowi na wypłatę środków z jego konta prowadzonego przez Obsługiwanego Akceptanta, wymianę takich środków na Obsługiwane Kryptowaluty i przesłanie takich Obsługiwanych Kryptowalut do Wskazanego Portfela Kryptowalutowego. Niektóre Obsługiwane Kryptowaluty mogą nie posiadać opcji wypłaty z konta prowadzonego u danego Obsługiwanego Akceptanta.

14A.2 Użytkownik może wydać Dyspozycję Wypłaty na Krypto (w odniesieniu do środków na jego koncie u Obsługiwanego Akceptanta) poprzez wybranie opcji wysłania pieniędzy do Portfela Krypto na stronie wypłat Obsługiwanego Akceptanta, wybranie żądanej dostępnej Obsługiwanej Kryptowaluty, sprawdzenie obowiązujących Opłat oraz potwierdzenie adresu swojego wyznaczonego Portfela Krypto.

14A.3 Zrealizujemy Dyspozycję Wypłaty na Krypto Użytkownika poprzez:

14A.3.1 wydanie dyspozycji przelewu wszystkich lub części dostępnych środków z konta Użytkownika u Obsługiwanego Akceptanta do wskazanego Portfela Kryptowalutowego;

14A.3.2 zlecenie Giełdzie Kryptowalut wymiany kwoty środków w wysokości równej kwocie Obsługiwanej Kryptowaluty; oraz

14A.3.3 wydanie dyspozycji, aby Giełda Kryptowalut przekazała zakupioną Obsługiwaną Kryptowalutę do wskazanego Portfela Kryptowalutowego Użytkownika.

14A.4 Po potwierdzeniu Użytkownik nie będzie już mógł anulować swojej Dyspozycji. Potwierdzenie Dyspozycji oznacza zgodę Użytkownika na przekazanie przez nas Zlecenia na Giełdę Kryptowalut.

15. Restrykcje/ograniczenia dotyczące usług Wypłaty na Krypto oraz Wypłaty na Krypto u Obsługiwanego Akceptanta

15.1 Chociaż wydamy Giełdzie Kryptowalut dyspozycję przekazania Użytkownikowi Obsługiwanej Kryptowaluty tak szybko, jak tylko to będzie możliwe, Konto Skrill Użytkownika lub konto Użytkownika u Obsługiwanego Akceptanta mogą zostać obciążone wcześniej niż status transakcji zostanie zmieniony na zrealizowany i zanim Obsługiwana Kryptowaluta zostanie uznana w Portfelu Kryptowalutowym.

15.2 Użytkownik nie może anulować, cofnąć ani zmienić żadnej transakcji oznaczonej jako zakończona lub w toku. Jeśli Użytkownik nie posiada wystarczających środków, upoważnia nas do anulowania transakcji lub dalszego obciążenia salda na jego Koncie Skrill lub koncie u Obsługiwanego Akceptanta kwotą konieczną do realizacji transakcji, według naszego wyłącznego uznania.

15.3 Wszystkie Dyspozycje zostaną przetworzone zgodnie z przekazanymi nam przez Użytkownika informacjami. Użytkownik powinien sprawdzić wszelkie informacje dotyczące transakcji przed przekazaniem nam swoich dyspozycji.

15.4 Transakcji Obsługiwanych Kryptowalut nie można cofnąć, gdy zostaną już przekazane do odpowiedniej sieci kryptowalutowej. Oznacza to, że jeśli Użytkownik przekaże nam nieprawidłowy adres swojego Portfela Kryptowalutowego, nie będziemy w stanie anulować ani cofnąć transakcji, ani także przywrócić salda Konta Skrill Użytkownika lub jego konta u Obsługiwanego Akceptanta do stanu sprzed przelewu.

CZĘŚĆ D – RELACJA POMIĘDZY NAMI A UŻYTKOWNIKIEM

16. Dokumentacja Transakcji

16.1 Zawsze kiedy przeprowadzimy Transakcję Kryptowalutową lub wyślemy bądź otrzymamy Przelew P2P lub dokonamy Wypłaty na Krypto (w tym u Obsługiwanego Akceptanta), to:

16.1.1 wyślemy Użytkownikowi pokwitowanie ze wszelkimi danymi transakcji na jego główny adres e-mail podany podczas rejestracji Konta Skrill; oraz

16.1.2 wyświetlimy dane transakcji w historii transakcji Użytkownika, wraz z datą transakcji, naliczonymi Opłatami oraz, w stosownych przypadkach, zastosowanym kursem wymiany.

16.2 Wszystkie Transakcje Kryptowalutowe, Wypłaty na Krypto (w tym u Obsługiwanych Akceptantów) i Przelewy P2P posiadają indywidualny identyfikator transakcji, który jest podany w historii transakcji. Nie będziemy zmieniać ani modyfikować informacji wyświetlonych w historii transakcji online.

16.3. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać historię swoich transakcji oraz możliwie jak najszybciej zgłaszać wszelkie nieprawidłowości lub wyjaśniać wątpliwości. W tym celu należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

17. Opłaty

17.1 Opłaty pobierane przez nas za Usługi kryptowalutowe ("Opłaty") są określone w sekcji "Opłaty" na naszej Stronie internetowej. Dla jasności zakładka „Opłaty” stanowi część niniejszych Warunków Korzystania z Usług Kryptowalutowych. Opłaty podlegają zmianom zgodnie z punktem 21 (Zmiany niniejszych Warunków Korzystania z Usług Kryptowalutowych).

17.2 Każda Transakcja Kryptowalutowa oraz Przelew P2P podlega Opłacie, która zostanie również wyświetlona przed (odpowiednio) każdą taką transakcją.

17.3 Jeśli Konto Skrill Użytkownika lub jego konto u Obsługiwanego Akceptanta jest prowadzone w walucie innej niż euro, Transakcje Kryptowalutowe Użytkownika zostaną przewalutowane. W takim przypadku obowiązują opłaty za przewalutowanie.

17.4 Opłaty płatne przez Użytkownika w związku z Transakcjami Kryptowalutowymi będą pobierane z salda jego Konta Skrill lub, w przypadku Transakcji Krypto na Krypto, z jego Konta Kryptowalutowego i Użytkownik niniejszym nas do tego upoważnia.

17.5 Informacja o opłatach obciążających Użytkownika w związku z Przelewami P2P będzie podana do wiadomości Użytkownika przez realizacją Przelewu P2P. Więcej informacji w zakładce „Opłaty” na naszej Stronie Internetowej.

17.6 Opłaty zostaną pobrane wtedy, kiedy Transakcja Kryptowalutowa lub Przelew P2P zostaną wykonane. Jeśli saldo na Koncie Skrill Użytkownika lub – w przypadku Przelewów P2P oraz Transakcji Krypto na Krypto – Konta Kryptowalutowego Użytkownika jest niewystarczające, aby pokryć Opłaty, możemy odmówić wykonania Transakcji Kryptowalutowej lub Przelewu P2P. Opłaty za cofnięcie lub obciążenie zwrotne zostaną potrącone w momencie ich poniesienia.

17.7  W przypadku Wypłaty na Krypto (w tym u Obsługiwanych Akceptantów) oprócz opłat płatnych na rzecz Skrill możemy również pobierać opłatę sieciową (zwaną również „opłatą za wydobycie”), która zostanie potrącona z całej kwoty wypłaty Użytkownika. Opłata sieciowa nie jest opłatą Skrill i jest płatna na rzecz górników w celu ułatwienia transakcji Użytkownika w sieci blockchainowej. Opłatę sieciową obliczamy w oparciu o aktualne warunki rynkowe i będziemy o niej zawiadamiać Użytkownika przed potwierdzeniem transakcji.

18. Zakończenie; zawieszenie; odmowa

18.1 Użytkownik może zakończyć korzystanie z Usług Kryptowalutowych w dowolnym momencie poprzez wysłanie do nas wypowiedzenia na piśmie.

18.2 Możemy zakończyć oferowanie Użytkownikowi dostępu do Usług Kryptowalutowych w dowolnym momencie poprzez przekazanie mu wypowiedzenia, które może obowiązywać ze skutkiem natychmiastowym lub od późniejszego terminu zgodnie z informacjami zawartymi w wypowiedzeniu.

18.3 Możemy w dowolnym momencie zawiesić lub zakończyć korzystanie przez Użytkownika z Usług Kryptowalutowych bez wypowiedzenia, jeśli:

18.3.1 podjęcia takiego działania zażąda od nas Giełda Kryptowalut;

18.3.2 Użytkownik naruszy jakiekolwiek warunki niniejszych Warunków Korzystania z Usług Kryptowalutowych;

18.3.3 Użytkownik naruszy lub mamy podstawy, aby wierzyć, że Użytkownik naruszył jakiekolwiek prawo lub przepis, który ma zastosowanie do korzystania przez Użytkownika z Usług Kryptowalut;

18.3.4 mamy podstawy, aby wierzyć, że Użytkownik w jakikolwiek sposób jest zaangażowany w nieuczciwe działania, pranie brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu lub inną działalność przestępczą; lub

18.3.5 jesteśmy z uzasadniony sposób zobowiązani do tego, aby zapobiec naruszeniu przez Użytkownika lub przez nas obowiązującego prawa lub wymogu regulacyjnego.

18.4 Możemy w dowolnym momencie zawiesić korzystanie przez Użytkownika z Usług Kryptowalutowych:

18.4.1 ze względów bezpieczeństwa; lub

18.4.2 jeśli mamy podstawy, aby podejrzewać, że Usługi Kryptowalutowe były lub są wykorzystywane bez zgody Użytkownika lub w nieuczciwy sposób; w takiej sytuacji powiadomimy Użytkownika przed zawieszeniem lub, jeśli uprzednie powiadomienie nie jest możliwe ze względu na okoliczności, niezwłocznie po zawieszeniu, pod warunkiem. że takie poinformowanie nie jest zakazane przez prawo.

18.5 Możemy odmówić złożenia Dyspozycji, gdy:

18.5.1 żąda od nas tego Giełda Kryptowalut;

18.5.2 według naszej uzasadnionej opinii jesteśmy do tego zobowiązani zgodnie z obowiązującym prawem, regulacjami lub jakimkolwiek nakazem sądu bądź innego właściwego organu; oraz

18.5.3 mamy wątpliwości co do bezpieczeństwa Konta Skrill Użytkownika lub podejrzewamy, że Usługi Kryptowalutowe są wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem lub nieuprawniony.

18.6 Dołożymy starań, aby zawsze z wyprzedzeniem przekazać Użytkownikowi powiadomienie o każdym zawieszeniu lub odmowie. W sytuacji, gdy przekazanie powiadomienia z wyprzedzeniem nie będzie możliwe, powiadomimy Użytkownika po fakcie możliwie tak szybko, jak tylko to będzie możliwe. O ile nie zabrania nam tego prawo (lub o ile odpowiednia Giełda Kryptowalut nie udostępni nam szczegółów), spróbujemy przekazać Użytkownikowi dane dotyczące charakteru zawieszenia lub odmowy, przewidywanego okresu trwania oraz kroków, które Użytkownik powinien podjąć, aby rozwiązać problem lub okoliczności, które doprowadziły do zawieszenia lub odmowy.

18.7 Podczas gdy korzystanie z Usług Kryptowalutowe przez Użytkownika jest zawieszone, mamy prawo (według naszego uznania) po uprzednim zawiadomieniu, sprzedać wszystkie lub część udziałów Użytkownika w pewnych okolicznościach na przykład:

18.7.1 jeśli Użytkownik nie przedstawi żadnych informacji, o jakie prosiliśmy, lub jeśli jakiekolwiek oświadczenie/deklaracja złożone nam przez Użytkownika jest lub stanie się w naszej opinii istotnie niedokładne, nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd;

18.7.2 jeśli Użytkownik podejmie pewne działania (lub nie wykona pewnych działań), co skutkować będzie naruszeniem przez nas naszych obowiązków prawnych lub regulacyjnych;

18.7.3 jeśli Użytkownik naruszy niniejsze Warunki Korzystania z Usług Kryptowalutowych lub Warunków Korzystania z Konta Skrill; lub

18.7.4 z innych przyczyn, które określimy w powiadomieniu wysłanym przez nas Użytkownikowi.

18.8 Jeśli sprzedamy udziały Użytkownika w Obsługiwanych Kryptowalutach, odkupimy taki(e) udział(y) po aktualnych stawkach rynkowych. Jeśli wartość Obsługiwanej Kryptowaluty osłabła, oznacza to, że Użytkownik może ponieść stratę w stosunku do początkowo zapłaconej przez niego kwoty. Przychody ze sprzedaży (w preferowanej walucie Użytkownika) zostaną uznane na Koncie Skrill Użytkownika.

18.9 W razie wypowiedzenia, jeśli nie zabrania tego obowiązujące prawo lub jakikolwiek nakaz sądu bądź innego organu, które nas obowiązują w danej jurysdykcji, przez okres 14 dni od daty wypowiedzenia:

18.9.1 Użytkownik będzie nadal widział swoje saldo udziałów w Obsługiwanych Kryptowalutach w panelu na swoim Koncie Skrill;

18.9.2 Użytkownik nie będzie już mógł kupować żadnych dalszych udziałów w Obsługiwanych Kryptowalutach ani dokonywać bądź odbierać Przelewów P2P; oraz

18.9.3 Użytkownik będzie mógł – według naszego uznania – odsprzedać nam swoje udziały w Obsługiwanych Kryptowalutach.

18.10 Jeśli pod koniec takiego okresu 14 dni Użytkownik nie sprzeda wszystkich swoich udziałów w Obsługiwanych Kryptowalutach, Użytkownik upoważnia nas do odkupienia jego udziałów po najlepszej dostępnej cenie za pośrednictwem Giełdy Kryptowalut. Wpływy z tego odkupu zostaną uznane na saldzie pieniądza elektronicznego na Koncie Skrill Użytkownika.

18.11. W celu uniknięcia wątpliwości, jeśli Konto Skrill Użytkownika zostanie wypowiedziane lub zawieszone, jego dostęp do Usług Kryptowalutowych również zostanie zakończony lub zawieszony (stosownie do przypadku).

19. Ograniczenie odpowiedzialności

19.1 Żadne postanowienie niniejszych Warunkach Korzystania z Usług Kryptowalutowych nie będzie stanowić wyłączenia odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia cielesne wynikające z zaniedbania, oszustwa lub fałszywego oświadczenia ani jakiejkolwiek innej odpowiedzialności ustawowej, której nie można wyłączyć ani zmienić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

19.2 Z zastrzeżeniem postanowień podpunktu 19.1 nie ponosimy odpowiedzialności za:

19.2.1 jakiekolwiek zakłócenia lub pogorszenie naszej usługi lub za zakłócenia lub pogorszenie usług pośredników, z których korzystamy w celu wypełnienia naszych obowiązków wynikających z niniejszej umowy pod warunkiem, że do takiego zakłócenia lub pogorszenia doszło z powodu wyjątkowych lub nieprzewidzianych okoliczności, na które nie mieliśmy w rozsądnym zakresie wpływu lub na które nie miał w rozsądnym zakresie wpływu dany pośrednik;

19.2.2 jakiekolwiek straty pośrednie lub wynikowe, w tym m.in. utrata zysku, utrata działalności i utrata reputacji;

19.2.3 jakiekolwiek straty wynikające z przestrzegania przez nas wymagań prawnych i regulacyjnych;

19.2.4 oszacowanie lub zapłatę jakichkolwiek podatków, ceł lub innych obciążeń, które wynikają z korzystania przez Użytkownika z Usług Kryptowalutowych;

19.2.5. jakiekolwiek straty wynikające z niedokładności lub niekompletności danych rynkowych udostępnionych Użytkownikowi w ramach świadczenia przez nas Usług Kryptowalutowych (niezależnie od tego, czy dane te zostały nam przekazane przez Giełdę Kryptowalut, czy zostały uzyskane w inny sposób);

19.2.6 jakiekolwiek straty wynikające z działania lub braku działania ze strony Giełdy Kryptowalut lub operatora jakiegokolwiek Portfela Kryptowalutowego; oraz

19.2.7 jakiekolwiek straty wynikające z nieprawidłowych dyspozycji otrzymanych przez nas od Użytkownika.

20. Reklamacje

20.1 Jeśli Użytkownik ma jakąkolwiek reklamację dotyczącą Usług Kryptowalutowych, powinien skontaktować się z Obsługą Klienta. Użytkownik powinien w jasny sposób określić, że pragnie złożyć reklamację. Pomoże nam to odróżnić reklamację od zwykłego zapytania. Potwierdzenie otrzymania reklamacji wyślemy pocztą lub e-mailem w ciągu 48 godzin od otrzymania reklamacji Użytkownika zgodnie z naszą procedurą rozpatrywania reklamacji. Kopia naszej procedury rozpatrywania reklamacji jest dostępna na naszej Stronie Internetowej.

20.2 Dokładamy wszelkich starań, aby udzielić Użytkownikowi odpowiedzi lub rozpatrzyć jego reklamację w ciągu 15 dni roboczych. W sytuacji, gdy nie jest to możliwe z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub braku informacji, skontaktujemy się z Użytkownikiem.

20.3 Przypominamy, że w związku z faktem, że Usługi Kryptowalutowe nie podlegają regulacjom brytyjskiego urzędu nadzoru finansowego FCA, Użytkownik nie może się odwołać do Urzędu Rzecznika Finansowego w razie reklamacji.

21. Zmiany do niniejszych Warunków Korzystania z Usług Kryptowalutowych

21.1 Możemy zmienić niniejsze Warunki Korzystania z Usług Kryptowalutowych poprzez przesłanie Użytkownikowi odpowiedniego powiadomienia e-mailem na jego główny adres e-mail zarejestrowany w jego Koncie Skrill. Zmiana może wejść w życie niezwłocznie lub w późniejszym terminie zgodnie z informacjami określonymi w powiadomieniu.

21.2 Możemy zmienić niniejsze Warunki Korzystania z Usług Kryptowalutowych z dowolnego z następujących powodów (między innymi):

21.2.1 z powodu zmiany w wymogach prawnych lub regulacyjnych;

21.2.2 jeśli zmiana jest korzystna dla Użytkownika, na przykład wprowadza nowe produkty lub usługi bądź usprawnia istniejące;

21.2.3 w celu odzwierciedlenia zmiany naszych kosztów świadczenia Usług Kryptowalutowych;

21.2.4 gdy jest to konieczne w związku ze zmianami rynkowymi, w tym działaniami podejmowanymi przez Giełdę Kryptowalutową, które mogą ograniczać możliwość realizacji jakiegokolwiek Zlecenia przez Skrill; lub

21.2.5 w reakcji na jakiekolwiek inne zmiany, które mają na nas wpływ, jeśli przeniesienie skutków zmiany na Użytkownika jest godziwe, na przykład celem odzwierciedlenia sytuacji na rynku kryptowalut.

21.3 Możemy również wprowadzać zmiany z jakiegokolwiek innego powodu, którego nie możemy przewidzieć, na przykład celem zareagowania na zmiany w branży kryptowalut, które mają wpływ na to, w jaki sposób pragniemy świadczyć na rzecz Użytkownika Usługi Kryptowalutowych.

21.4 Proponowana zmiana może wejść w życie bezzwłocznie (jeśli jest to wymagane przez prawo/regulacje lub w związku z nałożonymi na nas wymaganiami) lub w terminie późniejszym zgodnie z informacją zawartą w powiadomieniu, o ile Użytkownik nie przekazał nam zawiadomienia, w którym wyraża swój sprzeciw wobec proponowanej zmiany przed wejściem takiej zmiany w życie. Zmiany, które są wymagane przez prawo lub dzięki którym niniejsze Warunki Korzystania z Usług Kryptowalutowych są korzystniejsze dla Użytkownika, wejdą w życie bezzwłocznie, jeśli zostało to tak określone w powiadomieniu o zmianie. Zmiany w opłatach za przewalutowanie wejdą w życie bezzwłocznie i bez powiadomienia, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wyrażania sprzeciwu wobec takich zmian.

21.5 Jeśli Użytkownik zgłosi sprzeciw wobec zmian, zmiany nie będą go obowiązywać. Jednakże, każdy taki sprzeciw będzie stanowić zawiadomienie Użytkownika o wypowiedzeniu jego dostępu do Usług Kryptowalutowych i Użytkownik nie będzie już mógł korzystać z tych Usług Kryptowalutowych.

22. Definicje

Wszystkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszych Warunkach Korzystania z Usług Kryptowalutowych, będą mieć znaczenie określone w Warunkach Korzystania z Konta Skrill.

Alert” oznacza powiadomienie (e-mailem lub typu push) wysłane przez nas Użytkownikowi, że dana Obsługiwana Kryptowaluta osiągnęła Cenę Progową.

Zlecenie Kupna” oznacza dyspozycję przekazaną przez nas Giełdzie Kryptowalutowej na kupno Obsługiwanych Kryptowalut zgodnie z Dyspozycją.

Cena Kupna” oznacza cenę płatną nam przez Użytkownika (powiększoną o obowiązujące Opłaty) za: (a) w przypadku usługi Natychmiast Kup/Sprzedaj zakup udziałów w Obsługiwanych Kryptowalutach; oraz/lub (b) w przypadku usługi Wypłata na Krypto zakup Obsługiwanych Kryptowalut.

„Zlecenie Limitowane” oznacza Zlecenie Kupna lub Zlecenie Sprzedaży przekazane przez nas Giełdzie Kryptowalutowej zgodnie z Dyspozycją Zlecenia Limitowanego.

Dyspozycja Zlecenia Limitowanego” oznacza Dyspozycję kupna lub sprzedaży określonej ilości udziałów w Obsługiwanych Kryptowalutach, która zostanie złożona automatycznie w momencie osiągnięcia Ceny Progowej.

Konto Kryptowalutowe” oznacza udziały w Obsługiwanych Kryptowalutach posiadane przez klienta Usługi związanej z Kryptowalutami.

Giełda Kryptowalut” oznacza giełdę kryptowalut, która jest naszym partnerem.

Usługi Kryptowalutowe” oznaczają funkcjonalności w ramach Konta Skrill Użytkownika opisane w podpunkcie 1.1.

Transakcja Kryptowalutowa” oznacza: (a) w przypadku usługi Natychmiast Kup/Sprzedaj zakup lub sprzedaż przez nas w imieniu Użytkownika udziału w Obsługiwanej Kryptowalucie, przy czym obejmuje to również Transakcję Krypto na Krypto; (b) w przypadku usługi Wypłata na Krypto zakup przez nas w imieniu Użytkownika Obsługiwanej Kryptowaluty z użyciem środków wypłaconych z Konta Skrill Użytkownika; oraz/lub (c) w przypadku usługi Wypłata na Krypto u Obsługiwanych Akceptantów wypłatę środków z konta posiadanego przez Użytkownika u Obsługiwanych Akceptantów, wymianę takich środków na Obsługiwane Kryptowaluty oraz przesłanie tak wymienionych Obsługiwanych Kryptowalut do wskazanego Portfela Kryptowalutowego Użytkownika.

Portfel Kryptowalutowy” oznacza dowolny portfel, którego operatorem jest zewnętrzny powiernik, w którym Użytkownik może odbierać i przechowywać co najmniej Obsługiwane Kryptowaluty.

Transakcja Krypto na Krypto” oznacza Transakcję Kryptowalutową, w ramach której Cena Zakupu jest płatna w udziałach w Obsługiwanej Kryptowalucie.

Istniejący Klient” oznacza osobę, która jest użytkownikiem Usługi Skrill związanej z Kryptowalutami w momencie, w którym Użytkownik pragnie dokonać Przelewu P2P i który spełnia kryteria kwalifikowalności określone w punkcie 3.

Opłata" ma znaczenie określone w punkcie 17.

Waluta Fiducjarna" oznacza walutę emitowaną przez organ państwowy i obsługiwaną przez Konto Skrill.

Zlecenie” oznacza dyspozycję przekazaną przez nas Giełdzie Kryptowalutowej na kupno lub sprzedaż Obsługiwanych Kryptowalut zgodnie z Dyspozycją.

Dyspozycja” oznacza dyspozycję – wydaną nam przez Użytkownika – na kupno lub sprzedaż: (a) w przypadku usługi Natychmiast Kup/Sprzedaj określonej ilości Obsługiwanych Kryptowalut po określonej cenie; (b) w przypadku usługi Wypłaty na Krypto określonej ilości Obsługiwanych Kryptowalut od nas za określoną cenę oraz/lub (c) w przypadku Wypłaty na Krypto u Obsługiwanych Akceptantów dyspozycję wydaną nam przez Użytkownika na wypłatę przez nas środków z konta Użytkownika posiadanego u Obsługiwanego Akceptanta, wymianę takich środków na Obsługiwane Kryptowaluty oraz przesłanie tak wymienionych Obsługiwanych Kryptowalut do wskazanego Portfela Kryptowalutowego.

Przelew P2P" oznacza przekazanie przez nas określonej ilości udziałów Użytkownika w jednej lub większej liczbie Obsługiwanych Kryptowalut określonemu Istniejącemu Klientowi.

Dyspozycja Przelewu P2P” oznacza dyspozycję – wydaną nam przez Użytkownika – na realizację Przelewu P2P oraz określającą ilość udziałów w Obsługiwanej Kryptowalucie oraz Istniejącego Klienta jako odbiorcę.

Zlecenie Zakupu Cyklicznego” oznacza Zlecenie Kupna przekazane przez nas Giełdzie Kryptowalutowej zgodnie z Dyspozycją Zlecenia Zakupu Cyklicznego.

Dyspozycja Zlecenia Zakupu Cyklicznego” oznacza dyspozycję – przekazaną nam online przez Użytkownika – na kupno udziału w Obsługiwanej Kryptowalucie o wartości równej określonej kwocie w Walucie Fiducjarnej w określonym cyklicznym terminie.

Zlecenie Sprzedaży” oznacza dyspozycję przekazaną przez nas Giełdzie Kryptowalutowej na sprzedaż Obsługiwanych Kryptowalut zgodnie z Dyspozycją.

Cena Sprzedaży” oznacza cenę (bez obowiązujących Opłat) płatną przez nas na rzecz Użytkownika z tytułu (a) w przypadku usługi Natychmiast Kup/Sprzedaj, sprzedaży wskazanych udziałów Użytkownika w Obsługiwanych Kryptowalutach; oraz/lub (b) w przypadku usługi Wypłata na Krypto sprzedaży Obsługiwanych Kryptowalut.

Obsługiwany Kraj" oznacza kraj, w którym obecnie oferujemy Usługę związaną z Kryptowalutami.

Obsługiwane Kryptowaluty” oznaczają kryptowaluty wymienione tutaj (z zastrzeżeniem ewentualnych zmian według naszego wyłącznego uznania).

Obsługiwana Para Kryptowalut” oznacza pary kryptowalut wymienione tutaj (z zastrzeżeniem ewentualnych zmian według naszego wyłącznego uznania).

„Obsługiwany Akceptant” oznacza aktywnych akceptantów online wymienionych tutaj, u których aktywowano funkcję wypłaty na krypto.

Cena Progowa" oznacza określoną stawkę, przy której można wymienić udziały w Obsługiwanej Kryptowalucie na Walutę Fiducjarną (lub na odwrót).

Dyspozycja Zlecenia Wypłaty na Krypto” oznacza dyspozycję – przekazaną nam przez Użytkownika – na przekazanie udziału w Obsługiwanej Kryptowalucie do Portfela Krypto.

History