Zasady programu lojalnościowego Knect Skrill

[Wersja - marzec 2020 r]

ZANIM WEŹMIESZ UDZIAŁ W PROGRAMIE, ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI PROGRAMU UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST RÓWNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZYCH ZASAD PROGRAMU NINIEJSZE ZASADY PROGRAMU OBEJMUJĄ MIĘDZY INNYMI OGRANICZENIA TWOICH PRAW I ŚRODKI ZARADCZE.

Wprowadzenie

Niniejsze Zasady i warunki dotyczą Programu lojalnościowego Knect Skrill ("Program" lub "Program lojalnościowy") obsługiwanego przez Skrill Limited, spółkę zarejestrowaną zgodnie z prawem Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 4260907, z siedzibą pod adresem Floor 27, 25 Canada Square, London, E14 5 LQ, UK (“Skrill”). Spółka Skrill została upoważniona przez urząd Financial Conduct Authority (FCA) na mocy Ustawy o pieniądzach elektronicznych z 2011 roku do emisji pieniędzy elektronicznych. Udział w programie podlega niniejszym zasadom i warunkom ("Zasady programu")

2. Jeśli jesteś uczestnikiem spełniającym kryteria wyboru (jak określono poniżej), ponosisz odpowiedzialność za zapoznanie się z niniejszymi Zasadami programu, aby zrozumieć swoje prawa, obowiązki i status udziału w programie. Jeśli jesteś uczestnikiem spełniającym kryteria wyboru, zostaniesz poproszony o zaakceptowanie Zasad programu po rejestracji w programie. Po zaakceptowaniu Zasad programu będziesz mógł gromadzić punkty lojalnościowe Skrill (jak określono w punkcie 6 poniżej), a następnie wymieniać je na Nagrody (jak określono w punkcie 12 poniżej) za pośrednictwem strony programu, do której możesz uzyskać dostęp w module 'Moje konto' w Skrill. Oprócz zasad programu, udział w programie i korzystanie z punktów lojalnościowych podlega wszystkim wymogom i procedurom ogłaszanym przez Skrill od czasu do czasu.

Udział w programie

3. Aby zostać "Uczestnikiem spełniającym kryteria wyboru" i wziąć udział w programie oraz zdobywać punkty lojalnościowe zgodnie z opcjami dostępnymi w punkcie 6. a-e: a) musisz mieć ukończone 18 lat; b) musisz być posiadaczem aktywnego konta Skrill; c) musisz być zarejestrowany na stronie programu; d) nie możesz korzystać z konta na potrzeby komercyjne; oraz е) nie możesz mieszkać w kraju, w którym produkty i/lub działania Skrill, stosownie do przypadku, nie mogą być oferowane. Aby zdobywać punkty lojalnościowe zgodnie z opcjami dostępnami w punkcie 6 f. niniejszych zasad, musisz również spełniać jeden z poniższych wymogów: (i) jesteś posiadaczem konta Skrill na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wielkiej Brytanii i dodałeś środki na swoje konto Skrill za pomocą innej metody płatności niż NETELLER, paysafecard lub bitpay; lub (ii) jesteś posiadaczem konta Skrill mieszkającym poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wielkiej Brytanii i dodałeś środki na konto Skrill za pomocą innej metody płatności niż NETELLER, paysafecard lub bitpay lub posiadasz całkowicie zweryfikowane konto Skrill.

4. Każdy uczestnik spełniający kryteria wyboru posiada unikalny numer identyfikacyjny uprawniający go do udziału w programie.

5. Skrill zastrzega sobie prawo do wymagania od uczestników dostarczenia dowodów na to, że są uczestnikami spełniającymi kryteria wyboru oraz może według własnego uznania zdyskwalifikować każdego uczestnika, jeśli takie dowody nie zostaną dostarczone w rozsądnym czasie określonym przez Skrill lub jeśli Skrill (działając w rozsądny sposób) nie jest przekonany, że zostały spełnione kryteria wyboru. Stosowanie skryptów, makro lub innego zautomatyzowanego systemu na potrzeby udziału w programie jest zakazane i rejestracja dokonana (lub rejestracja, która wygląda na dokonaną) za pomocą któregokolwiek z tych systemów może być traktowana jako nieważna. Wszystkie nieczytelne, niekompletne lub nieuczciwe przypadki rejestracji mogą zostać odrzucone.

6. Zdobywanie punktów lojalnościowych

6.1.A Uczestnik spełniający kryteria wyboru ma prawo do gromadzenia punktów lojalnościowych ("Punkty" lub "Punkty lojalnościowe") podczas realizacji transakcji. "Transakcja spełniająca kryteria wyboru" to wpłata lub wypłata pieniędzy za pomocą konta Skrill obejmująca: a. zasilenia konta; b. wypłaty ; c. zakupy za pomocą karty Skrill Prepaid Mastercard® (online lub w sklepach); d. transakcje sprzedaży i kupna udziałów w jednej lub większej liczbie obsługiwanych kryptowalut (jak określono w Warunkach korzystania z kyrptowaluty Skrill), oraz e. przelew udziałów w jednej lub większej liczbie obsługiwanych kryptowalut na konto obecnego klienta (jak określono w Warunkach korzystania z kryptowaluty Skrill); oraz f. wpłata na rzecz partnera handlowego – z zastrzeżeniem punktu 3.f. niniejszych zasad. Przelewy na rzecz wykluczonych partnerów handlowych oraz wykluczone transakcje pieniężne ("Wykluczeni partnerzy handlowi") nie będą uważane za transakcje spełniające kryteria wyboru. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień punktu 14.1 niniejszych zasad, Skrill zastrzega sobie prawo do modyfikowania listy wykluczonych partnerów handlowych w dowolnym czasie według własnego uznania. Aktualna lista wykluczonych partnerów handlowych jest dostępna w punkcie "Przelew do partnera handlowego" w module KNECT na Twoim koncie. Ponosisz odpowiedzialność za uprzednie zapoznanie się z aktualną listą wykluczonych partnerów handlowych.

6.2. Możesz zdobyć maksymalnie jeden tysiąc (1000 punktów) za transakcję spełniającą kryteria wyboru oraz łącznie pięćset tysięcy (500 000) punktów w jednym miesiącu kalendarzowym. Liczby będą zaokrąglane w dół (na przykład, jeśli dokonasz transakcji na kwotę do 0,5 EUR, otrzymasz zero punktów). Jeśli dokonasz transakcji na kwotę 1,1 EUR – 1,9 EUR otrzymasz 1 punkt lojalnościowy). Więcej informacji na temat punktów lojalnościowych możesz znaleźć w tabeli 1. Skrill zastrzega sobie prawo do przyznawania uczestnikom spełniającym kryteria wyboru dodatkowych punktów lojalnościowych według własnego uznania.

7. Od czasu do czasu, oraz według własnego uznania Skrill, Skrill może Ci zaoferować dodatkowe sposoby zdobywania punktów za pomocą specjalnych promocji, przy czym udział w takich promocjach podlega zasadom określonym w odniesieniu do tych promocji i dostępnym na stronie internetowej programu lub w inny sposób przekazanym przez Skrill.

8. Jeśli nie dokonasz transakcji spełniającej kryteria wyboru przez okres dwunastu (12) miesięcy lub dłuższy, Twoje konto umożliwiające Ci udział w programie lojalnościowym zostanie dezaktywowane i utracisz wszystkie zdobyte punkty lojalnościowe. Możesz się ponownie zarejestrować do udziału w programie w dowolnym czasie po dezaktywacji Twojego konta, ale wszystkie punkty lojalnościowe, która zdobyłeś przed dezaktywacją zostaną utracone.

9. Punkty nie stanowią Twojej własności i nie mają odpowiednika w postaci gotówki. Punkty zdobyte przez Ciebie mogą zostać wykorzystane wyłącznie przez Ciebie i nie mogą zostać przekazane nikomu innemu, a w razie przekazania zostaną anulowane.

10. Zgromadzone punkty i nagrody otrzymane za udział w programie mogą podlegać opodatkowaniu. Odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania z tytułu podatku, w tym składanie deklaracji podatkowych, związane z otrzymaniem lub wykorzystaniem punktów lub nagród, spoczywa na Tobie.

11. Działanie programu, przyznawanie i wymiana punktów podlega wszystkim obowiązującym przepisom lokalnym na terytorium kraju, w którym aktualnie mieszkasz i traci ważność w krajach, w których jest zakazane na mocy przepisów lub prawa.

Wymiana punktów lojalnościowych

12. Możesz wymienić punkty w zakładce 'Nagrody' na koncie Skrill na: a. pieniądze elektroniczne, które zostaną dodane na Twoje konto Skrill; b. określone promocje – zgodnie z wyraźną informacją Skrill.; c. udziały w jednej lub większej liczbie obsługiwanych kryptowalut oraz d. różne produkty i vouchery partnerów handlowych (w zależności od dostępności), zawarte w katalogu nagród ("Katalog").

13. Wszystkie punkty zgromadzone w danym roku kalendarzowym muszą zostać wymienione pod koniec kolejnego roku kalendarzowego lub wszystkie punkty zgromadzone w danym roku stracą ważność pod koniec kolejnego roku kalendarzowego. Możliwość śledzenia punktów online za pomocą strony programu będzie dostępna i okresowo aktualizowana według własnego uznania Skrill. Odpowiedzialność za śledzenie i, zgodnie z życzeniem, wymianę punktów, zanim utracą one ważność w danym roku kalendarzowym, spoczywa na Tobie. 

14. Zmiany w programie i jego zakończenie

14.1. Skrill może, między innymi: a. zwiększyć lub zmniejszyć liczbę punktów przyznanych za transakcję spełniającą kryteria wyboru lub wymaganych do odbioru nagrody; b. zwiększyć lub zmniejszyć maksymalną liczbę punktów, jaką może zdobyć każdy uczestnik spełniający kryteria wyboru; c. wypłacić, ograniczyć, zmodyfikować lub anulować nagrodę; d. ograniczyć nieprzerwaną dostępność nagród; e. zmienić zalety programu, nagrody, warunki udziału, zasady zdobywania, wymiany, zachowania lub utraty punktów; f. zmienić lub anulować nagrody; lub zmienić listę wykluczonych partnerów handlowych według własnego uznania w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadamiania. Jeśli nie przewidziano inaczej w niniejszym punkcie 14.1, proponowana zmiana wchodzi w życie trzydzieści (30) dni po dacie uznanej za datę doręczenia powiadomienia o zmianie zgodnie z punktem 14.2, o ile nie otrzymaliśmy od Ciebie powiadomienia, że wyrażasz swój sprzeciw wobec proponowanych zmian, zanim zmiany wejdą w życie. Zmiany, dzięki którym ten program jest bardziej przyjazny dla Ciebie, wchodzą w życie natychmiast, jeśli tak zostało określone w powiadomieniu o zmianie.

14.2. Zazwyczaj kontaktujemy się z Tobą drogą mailową. Na te potrzeby musisz mieć zawsze przynajmniej jeden ważny adres e-mail na swoim koncie Skrill. Musisz regularnie i często sprawdzać wiadomości przychodzące. Wiadomości e-mail mogą zawierać linki do kolejnych komunikatów zamieszczanych na naszej stronie internetowej. Wszelkie wiadomości lub powiadomienia wysłane drogą mailową będą traktowane jako otrzymane tego samego dnia, jeśli znajdą się w skrzynce pocztowej polecającego przed 16:30 w dniu roboczym. Jeśli wiadomość znajdzie się w Twojej skrzynce po 16:30 w danym dniu roboczym lub w jakimkolwiek innym czasie, będzie traktowana za doręczoną w kolejnym dniu roboczym.

15. Skrill zastrzega sobie prawo do zakończenia programu poprzez dostarczenie Ci pisemnego powiadomienia przynajmniej trzydzieści (30) dni przed jego zakończeniem.

16. W razie wykrycia oszustwa lub nadużycia w odniesieniu do Twojego udziału w programie lub zdobywania nagród bądź punktów lub w sytuacji, gdy Skrill ma rozsądne podstawy, aby podejrzewać Twój udział w oszustwie lub nadużyciu w odniesieniu do udziału w programie lub do zdobywania nagród lub punktów, Skrill ma prawo, według własnego uznania, podjąć odpowiednie kroki administracyjne i/lub prawne, i wszystkie punkty zdobyte podczas udziału w programie zostaną przez Ciebie utracone, a Twój udział w programie zostanie zakończony. Na potrzeby niniejszych zasad programu, oszustwo lub nadużycie oznacza, między innymi, jakiekolwiek działanie prowadzone we współpracy z innymi posiadaczami konta Skrill lub między posiadaczami konta Skrill i partneramI handlowymi, którego głównym celem jest zdobycie punktów. Jeśli jakiekolwiek informacje udostępnione przez Ciebie okażą się nieprawdziwe, nieaktualne lub niekompletne, lub Skrill będzie miał rozsądne podstawy, aby podejrzewać, że te informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieprawidłowe lub niekompletne, Skrill ma prawo zakończyć Twój udział w programie i odmówić Ci obecnego lub przyszłego dostępu do udziału w programie. W jakichkolwiek okolicznościach określonych w punkcie 16 udział w programie, łącznie z przyznanymi punktami, może zostać cofnięty lub zawieszony według własnego uznania Skrill.

17. Prywatność

17.1. Szanowanie prywatności jest priorytetem Skrill. Wszystkie dane są gromadzone, przekazywane, przetwarzane i przechowywane zgodnie z zasadami zawartymi w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych ("GDPR") oraz w Dyrektywie o prywatności i łączności elektronicznej (Dyrektywa WE) z 2003 roku. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych, zobacz naszą Informację o prywatności.

17.2. Polityka prywatności Skrill obowiązuje w odniesieniu do wykorzystywania Twoich danych na potrzeby udziału w programie. Ponadto, aby umożliwić Ci śledzenie na bieżąco statusu programu, ważne jest, aby Skrill wysyłał do Ciebie określone informacje o programie, które mogą zawierać regularne oświadczenia dotyczące Twojego konta lub inne informacje niezbędne do administracji kontem.

Własność intelektualna

18. Na potrzeby programu oraz w stosownych przypadkach uczestnicy spełniający kryteria wyboru udzielają Skrill oraz partnerom spółki niewyłącznej, ogólnoświatowej, wolnej od tantiem, niezbywalnej, nieodwołalnej licencji na kopiowanie, wykorzystywanie i wyświetlanie logo, znaku towarowego, nazwy handlowej lub innej własności intelektualnej (stosownie do przypadku), która może być publikowana w różnych kanałach marketingowych, w tym między innymi, na naszych stronach internetowych, w wiadomościach e-mail i na stronach mediów społecznościowych.

Odpowiedzialność

19. Uczestnicząc w programie akceptujesz, że każda nagroda jest oferowana pod warunkiem, że spółka Skrill ani jej przedstawiciele lub pracownicy, nie ponosi odpowiedzialności za żadne obrażenia, straty lub szkody żadnego rodzaju wynikające z akceptacji, posiadania lub używania nagrody, z wyjątkiem przypadków śmierci lub obrażeń ciała wynikających z zaniedbania ze strony spółki.

20. Niniejszym potwierdzasz, że zwalniasz spółkę Skrill (oraz jej pracowników, dyrektorów, udziałowców, przedstawicieli, partnerów marketingowych i oddziały) od odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, szkód, praw, roszczeń i działań mających związek z udziałem w programie lub wymianą lub wykorzystaniem punktów, w tym między innymi, od odpowiedzialności za obrażenia ciała, śmierć lub zniszczenie mienia, a także za roszczenia powstałe w oparciu o prawa publiczne, zniesławienie lub naruszenie prywatności z zastrzeżeniem tego, że nie ma wykluczenia dla śmierci lub obrażeń ciała w sytuacji, gdy zostały one spowodowane przez zaniedbanie ze strony Skrill (oraz pracowników, dyrektorów, udziałowców, przedstawicieli, partnerów marketingowych i oddziały spółki). Spółka Skrill oraz jej filie, dostawcy, dystrybutorzy, partnerzy marketingowi i oddziały nie ponoszą odpowiedzialności za a. jakiekolwiek warunki znajdujące się poza kontrolą spółki Skrill, które mogą powodować zakłócenia lub usterki w programie; b. wszelkie obrażenia ciała, straty lub szkody spowodowane przez nagrodę lub wynikające z akceptacji, posiadania, użytkowania lub niewłaściwego użytkowania nagrody, lub z udziału w programie (z wyjątkiem sytuacji spowodowanych przez zaniedbanie ze strony Skrill i jej filii, dostawców, dystrybutorów, partnerów marketingowych lub oddziały), lub c. wszelkie błędy drukarskie lub typograficzne w materiałach związanych z programem.

21. Ponadto Skrill nie ponosi odpowiedzialności za: a. koszt związany z obowiązującymi opłatami za przeliczenie waluty; b. wszelkie nieprawidłowe lub niedokładne informacje, niezależnie od tego, czy zostały one spowodowane przez uczestników spełniających kryteria wyboru czy nie, błędy drukarskie lub błędy spowodowane przez jakikolwiek sprzęt lub oprogramowanie; c. usterki techniczne każdego rodzaju, w tym między innymi, nieprawidłowe działanie, zakłócenia lub przerwy w połączeniu na liniach telefonicznych lub w sprzęcie bądź w oprogramowaniu lub w przetwarzaniu danych; lub f. obrażenia ciała lub szkody wyrządzone osobom lub mieniu, które mogą być spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, poprzez udział w programie lub otrzymanie, użytkowanie bądź niewłaściwe użytkowanie nagrody.

22. Skrill nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w działaniu lub zaniechanie działania w wykonywaniu jakichkolwiek obowiązków wynikających z zasad i warunków promocji, jeśli takie opóźnienie lub zaniechanie wynika ze zdarzeń, okoliczności lub powodów znajdujących się poza rozsądną kontrolą Skrill, tj. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, niekorzystne warunki pogodowe, strajk, wojna (wypowiedziana lub niewypowiedziana), embargo, blokada, legalny zakaz, działania rządowe, zamieszki, powstanie, uszkodzenie, zniszczenie, opóźnienia lub odwołania lotu samolotem lub podróży innym środkiem transportu.

23. SKRILL W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, SZCZEGÓLNE LUB RETORSYJNE (NAWET JEŚLI SPÓŁKA ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD), WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU LUB TWOJEGO W NIM UDZIAŁU, LUB Z UŻYTKOWANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA NAGRODY. Akceptujesz całkowitą odpowiedzialność i zwalniasz Skrill od odpowiedzialności za wszelkie działania podejmowane przez użytkownika upoważnionego do korzystania z konta umożliwiającego udział w programie, w tym między innymi, za gromadzenie lub wymianę punktów. Skrill może, między innymi: a. zwiększyć lub zmniejszyć liczbę punktów przyznanych za transakcję spełniającą kryteria wyboru lub wymaganych do odbioru nagrody; b. zwiększyć lub zmniejszyć maksymalną liczbę punktów, jaką może zdobyć każdy uczestnik spełniający kryteria wyboru; c. wypłacić, ograniczyć, zmodyfikować lub anulować nagrodę; d. ograniczyć nieprzerwaną dostępność nagród; e. zmienić zalety programu, nagrody, warunki udziału, zasady zdobywania, wymiany, zachowania lub utraty punktów; f. zmienić lub anulować nagrody.

24. Gromadzenie punktów nie daje Ci żadnych przysługujących praw dotyczących punktów, nagród lub zalet programu. Gromadząc punkty nie możesz polegać na ciągłej dostępności nagród lub wymogu wymiany punktów. Skrill interpretuje zasady programu wyłącznie według własnego uznania.

25. Wszystkie decyzje podejmowane przez Skrill są ostateczne i wiążące.

26. Poufność

26.1. Informacje poufne oznaczają wszelkie informacje, które są oznaczone jako "Poufne" lub powinny być uznawane za poufne ze względu na kontekst ujawniania lub charakter informacji; przy czym, bez uszczerbku dla ogólnej wymowy powyższego postanowienia, takie informacje jak plany biznesowe, dane, strategie, metody, listy klientów, specyfikacje techniczne, dane dotyczące transakcji oraz dane klientów powinny być uznawane za informacje poufne.

26.2. W czasie programu oraz po jego zakończeniu Skrill wykorzystuje i powiela dane poufne dotyczące uczestników spełniających kryteria wyboru (stosownie do przypadku) wyłącznie na potrzeby tego programu oraz wyłącznie w zakresie niezbędnym na takie potrzeby i Skrill ogranicza dostęp do informacji poufnych do swoich pracowników, konsultantów, doradców lub niezależnych wykonawców, którzy muszą je znać.

26.3. Niezależnie od powyższego, ujawnienie przez Skrill informacji poufnych nie będzie uważane za naruszenie niniejszych zasad programu w sytuacji, gdy wymaga tego prawo lub śledztwo bądź procedura sądowa lub rządowa.

26.4. Obowiązki dotyczące poufności w punkcie 26 nie dotyczą niżej wymienionych informacji: a. informacje, które są podawane do wiadomości publicznej bez działania lub winy Skrill; b. informacje, które były znane Skrill bez ograniczeń przed otrzymaniem ich od uczestnika spełniającego kryteria wyboru w powiązaniu z jego udziałem w programie, i które pochodziły z niezależnych źródeł udokumentowanych przez Skrill na piśmie, a także informacje, które nie zostały uzyskane, bezpośrednio lub pośrednio, od uczestnika spełniającego kryteria wyboru; c. informacje otrzymane przez Skrill od stron trzecich, co do których Skrill posiada rozsądne podstawy, aby wierzyć, że mają prawo do przekazywania tego rodzaju informacji i nie są zobowiązane do zachowania poufności; lub d. informacje uzyskane w niezależny sposób przez pracowników lub przedstawicieli Skrill pod warunkiem, że Skrill potrafi udowodnić, że ci pracownicy lub przedstawiciele nie mieli dostępu do informacji poufnych otrzymanych na mocy niniejszych zasad.

27. W razie jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących tego programu lub ogólnie naszych usług, możesz się z nami skontaktować w dowolnym czasie, wysyłając wiadomość do działu obsługi klienta za pośrednictwem naszego Centrum wsparcia e-mail.

28. Niniejsze zasady programu podlegają i powinny być interpretowane zgodnie z przepisami Anglii i Walii, a sądy Anglii i Walii posiadają wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do wszelkich roszczeń, sporów lub różnic powstałych zgodnie z lub w powiązaniu z niniejszymi zasadami programu.

29. Korzystanie z karty Skrill Prepaid Mastercard® podlega Zasadom i warunkom korzystania z karty Skrill Prepaid Mastercard®. Zakup udziałów w jednej lub większej licznie kryptowalut podlega Warunkom korzystania z kryptowaluty Skrill. Korzystanie z i dostęp do konta Skrill podlega Warunkom korzystania z konta Skrill. Wszystkie terminy określone w Zasadach i warunkach korzystania z karty Skrill Prepaid Mastercard®, Warunkach korzystania z kryptowaluty Skrill oraz w warunkach korzystania z konta Skrill, mają, o ile nie zostało to wyraźnie określone inaczej lub jeśli nie wymaga tego kontekst, takie samo znaczenie co w niniejszych zasadach.

Tabela 1 – Zdobywanie punktów

Zasilenie konta

1 EUR 1 = 1 punkt lojalnościowy

Wypłata

1 EUR 1 = 1 punkt lojalnościowy

Transakcje za pomocą karty Skrill Prepaid Mastercard®

1 EUR 1 = 1 punkt lojalnościowy

Przelew do partnera handlowego[1]

1 EUR = 0,25 punktów lojalnościowych

Zakupy udziałów w jednej lub większej liczbie obsługiwanych kryptowalut

1 EUR 1 = 1 punkt lojalnościowy

Sprzedaż udziałów w jednej lub większej liczbie obsługiwanych kryptowalut

1 EUR 1 = 1 punkt lojalnościowy

Przelew udziałów w jednej lub większej liczbie obsługiwanych kryptowalut do obecnego klienta

1 EUR = 0,5 punktów lojalnościowych

[1] Dostępne wyłącznie dla uczestników spełniających kryteria wyborów, którzy: (i) są posiadaczami konta Skrill mieszkającymi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wielkiej Brytanii i pomyślnie dodali środki na swoje konto Skrill za pomocą innej metody płatności niż NETELLER, paysafecard lub bitpay; lub (ii) są posiadaczami konta Skrill mieszkającymi poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wielkiej Brytanii i pomyślnie dodali środki na konto Skrill za pomocą innej metody płatności niż NETELLER, paysafecard lub bitpay lub posiadają całkowicie zweryfikowane konto Skrill.