Firma Skrill Limited jest przedsiębiorstwem świadczącym usługi w zakresie kryptoaktywów zarejestrowanym przez brytyjski urząd nadzoru finansowego Financial Conduct Authority zgodnie z rozporządzeniami w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz transferu środków (informacja o płatniku) z 2017 r.

Usługa Kryptowalutowa Skrill - Oświadczenie o ryzyku

Przed przystąpieniem do korzystania z Usługi Kryptowalutowej prosimy o uważne zapoznanie się z następującymi ostrzeżeniami dotyczącymi ryzyka.

Ten dokument zawiera informacje o ryzyku związanym z korzystaniem z Usług Kryptowalutowych i zatwierdzaniem Transakcji Kryptowalutowych. 

Zdefiniowane terminy używane w niniejszym dokumencie są takie same jak te, które zostały zdefiniowane w Warunkach korzystania z Usługi Kryptowalutowej. 

Obrót udziałami w walutach wirtualnych (w tym w Obsługiwanych Kryptowalutach) oraz wypłata z wykorzystaniem sieci kryptowalut wiążą się z pewnym ryzykiem. Niniejszy dokument zawiera informacje o niektórych ryzykach, lecz nie obejmuje wszystkich zagrożeń jakie mogą się pojawić, ani nie opisuje, w jaki sposób takie ryzyko odnosi się do osobistych okoliczności użytkownika. W razie wątpliwości co do tego, czy Usługa Kryptowalutowa jest odpowiednia dla Użytkownika, Użytkownik może zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy. 

Użytkownik powinien ostrożnie oszacować, czy jego sytuacja finansowa i poziom tolerancji ryzyka są odpowiednie w kontekście ekspozycji na kryptowaluty. 

Usługa kryptowalutowa nie podlega regulacjom. 

 • Ponieważ obrót Obsługiwanymi Kryptowalutami nie podlega obecnie żadnym regulacjom poza wymogami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, Usługa Kryptowalutowa nie podlega żadnym określonym europejskim ani brytyjskim ramom prawnym. To oznacza, że w sytuacji, gdy użytkownik korzysta z Usługi Kryptowalutowej, nie jest chroniony w taki sposób, w jaki podlegają ochronie klienci korzystający z uregulowanych usług związanych z pieniądzem elektronicznym lub usług płatniczych oferowanych przez nas lub jednego z naszych partnerów. 

 • Ze względu na nieuregulowany charakter Usługi Kryptowalutowej klienci nie odnoszą również korzyści z tytułu dostępu do Systemu Gwarantowania Usług Finansowych (FSCS) ani do Urzędu Rzecznika Finansowego. 

Obrót kryptowalutami i Transakcje Kryptowalutowe obciążone są szczególnym ryzykiem. 

 • Kryptowaluty niosą za sobą również specjalne ryzyko, które zazwyczaj nie jest związane z oficjalnymi walutami, produktami lub towarami dostępnymi na rynku. W odróżnieniu od większości walut, które są chronione przez organy rządowe lub inne podmioty prawne bądź też przez takie towary jak złoto lub srebro, kryptowaluta jest unikalnym środkiem wymiany, ponieważ nie istnieje żaden bank centralny, który może podjąć działania naprawcze, aby chronić wartość kryptowaluty w razie kryzysu. 

 • W zamian kryptowaluty są jak dotychczas autonomicznym i w większości przypadków nieuregulowanym systemem walutowym na całym świecie. Podmioty obracające taką walutą darzą zaufaniem cyfrowy, zdecentralizowany i częściowo autonomiczny system, który opiera się na współpracy na zasadzie peer-to-peer oraz na szyfrowaniu celem zachowania jego spójności. 

 • Transakcje Kryptowalutowe nie mogą być cofnięte po ich wysłaniu do danej sieci kryptowalutowej. Oznacza to, że jeśli Użytkownik poda nam nieprawidłowy adres swojego Portfela Kryptowalutowego, nie będziemy w stanie anulować ani cofnąć transakcji, ani też przywrócić konta Skrill lub konta Obsługiwanego Akceptanta do stanu sprzed transferu; 

 • Osoby trzecie, z którymi współpracujemy (np. akceptanci), mogą jednostronnie zdecydować o zaprzestaniu korzystania z funkcji wypłaty do kryptowalut. Takie decyzje i działania osób trzecich pozostają poza naszą kontrolą. 

Wartość kryptowalut ulega dużym wahaniom. 

 • Rynek Obsługiwanych Kryptowalut jest nadal relatywnie młody i niepewny. Cena lub wartość kryptowalut (w tym Obsługiwanych Kryptowalut) może w każdej chwili gwałtownie wzrosnąć lub spaść, a nawet spaść do zera. W związku z tym z natury trudno jest je rzetelnie wycenić. Ryzyko straty z tytułu obrotu udziałami w kryptowalutach lub posiadania ich może być znaczące i może poskutkować utratą całej wartości udziałów w kryptowalucie. 

 • Rynek kryptowalut jest niezwykle podatny na manipulacje rynkowe oraz inne nadużycia związane z nielegalnymi działaniami. Jeśli organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa przeprowadzą dochodzenie w sprawie rzekomych nielegalnych działań na Giełdzie Kryptowalutowej lub innej platformie kryptowalutowej, może to mieć negatywny wpływ na rynek. 

 • Mówiąc bardziej ogólnie, kryptowaluty są produktami złożonymi i podatnymi na wystąpienie zjawiska bańki lub utraty zaufania (irracjonalnej lub innej), co może spowodować załamanie się popytu w stosunku do podaży, a to oznacza brak gwarancji, iż kryptowalutę zawsze będzie można sprzedać. Na przykład zaufanie może ulec załamaniu w przypadku każdej kryptowaluty ze względu na niespodziewane zmiany narzucone przez twórców oprogramowania lub inne podmioty, działania rządowe, utworzenie nadrzędnych, alternatywnych i konkurencyjnych walut lub spiralę deflacji lub inflacji. Zaufanie może również spaść z powodu problemów technicznych: jeśli anonimowość systemu zostanie naruszona, jeśli pieniądze zostaną utracone lub ukradzione, lub jeśli hakerzy lub rządy będą w stanie uniemożliwić rozliczenie takich transakcji. 

Giełdy Kryptowalut są narażone na cyberataki, błędy i hakowanie. 

 • Giełdy Kryptowalutowe mają charakter całkowicie cyfrowy i podobnie jak w przypadku każdego wirtualnego systemu są narażone na zagrożenia ze strony hakerów, złośliwego oprogramowania oraz usterki operacyjne. Choć Giełdy Kryptowalutowe podejmują różne kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo swoich platform, kryptowaluta, która jest przechowywana w portfelach oferowanych przez takie giełdy, jest narażona na ataki hakerów. 

 • Jeśli złodziej uzyska dostęp do jednej lub większej liczby Obsługiwanych Kryptowalut (np. poprzez kradzież prywatnego klucza szyfrowania z portfela Giełdy Kryptowalutowej), złodziej może przelać skradzione aktywa na inne konto. Jest to niezwykle problematyczne, ponieważ wszystkie transakcje związane z kryptowalutą są trwałe i nieodwracalne. 

 • W związku z tym włamanie może prowadzić do istotnego uszczuplenia ilości Obsługiwanych Kryptowalut przechowywanych w imieniu użytkownika (patrz niżej). Choć Giełda Kryptowalutowa może być skłonna zrekompensować swoim użytkownikom taką stratę, nie jest to jej obowiązkiem. Poważny atak hakerów może również poskutkować bankructwem Giełdy Kryptowalutowej. 

Obsługiwane Kryptowaluty (oraz waluta fiducjarna używana do ich zakupu/sprzedaży) są przechowywane pod nadzorem zewnętrznego podmiotu - powiernika. 

 • Kiedy użytkownik korzysta z Usługi Kryptowalutowej do zakupu udziałów w jednej lub większej liczbie Obsługiwanych Kryptowalut, są one przechowywane w jego imieniu przez podmiot zewnętrzny (zazwyczaj przez Giełdę), który działa jako depozytariusz („Depozytariusz”). Zapisy są przechowywane przez Giełdę Kryptowalutową, a także przez nas w celu wykazania, że Obsługiwane Kryptowaluty są przechowywane w imieniu użytkownika i nie należą do żadnej osoby trzeciej. 

 • Obsługiwane Kryptowaluty mogą być przechowywane na rachunku wspólnym „omnibus” przez Depozytariusza, co oznacza, że udziały użytkownika mogą być przechowywane pod pojedynczym adresem łańcucha blokowego (blockchain) wraz z udziałami innych klientów danego Depozytariusza. Jeśli depozytariusz utraci płynność, mogą wystąpić opóźnienia w identyfikacji aktywów należących do użytkownika. Może również wystąpić zwiększone ryzyko utraty w sytuacji, gdy pojawi się deficyt w stosunku między aktywami posiadanymi na zbiorczym rachunku Depozytariusza a roszczeniami wszystkich jego klientów (w którym to przypadku użytkownik może zostać zmuszony do zaakceptowania swojego udziału w powstałym deficycie wraz z innymi klientami). 

 • W przeciwnym razie, w razie utraty płynności przez Depozytariusza nie ma żadnych konkretnych zabezpieczeń, które chroniłyby użytkownika na wypadek strat związanych z Obsługiwanymi Kryptowalutami, które są przechowywane przez danego Depozytariusza. To może oznaczać, że użytkownik nie posiada żadnych określonych praw wynikających z prawa upadłościowego do odzyskania kryptowaluty przechowywanej przez Depozytariusza i może zostać potraktowany jako jego zwykły wierzyciel. 

 • Kiedy użytkownik sprzeda swoje udziały w Obsługiwanych Kryptowalutach, wpływy ze sprzedaży są przechowywane na wydzielonym rachunku zbiorczym Giełdy Kryptowalutowej. Podobnie jak w przypadku Obsługiwanych Kryptowalut, zapisy będą przechowywane przez Giełdę Kryptowalutową, lecz także przez, aby wykazać, że środki są przechowywane w imieniu użytkownika i nie należą do żadnej osoby trzeciej. W razie bankructwa Giełdy Kryptowalutowej Użytkownik może się domagać zwrotu waluty fiducjarnej z tej puli. 

Giełda Kryptowalut może zawiesić lub zakończyć świadczenie usług w dowolnym momencie. 

 • Aby zapewnić Użytkownikowi Usługę Kryptowalutową, współpracujemy z jedną lub kilkoma Giełdami Kryptowalutowymi, aby umożliwić kupno i sprzedaż udziałów w Obsługiwanych Kryptowalutach. Za świadczenie tych usług pobieramy opłatę. Więcej informacji na temat naszej struktury opłat można znaleźć w Warunkach Korzystania z Kryptowalut Skrill

 • Biorąc pod uwagę różne rodzaje ryzyka związane z giełdami kryptowalutowymi (w tym niepewne środowisko prawne), możliwe jest, że dana Giełda Kryptowalut zawiesi lub zakończy swoją współpracę z nami i niekiedy nie wyjaśni nam przyczyn. W takich okolicznościach możemy sami zostać zmuszeni do zawieszenia danej Usługi Kryptowalutowej, ale będziemy próbować przekazać związane z nią Obsługiwane Kryptowaluty do innej Giełdy Kryptowalutowej w możliwie jak najkrótszym czasie. 

 • Jeśli nie będziemy w stanie składać Zleceń na Giełdach Kryptowalut zgodnie z Dyspozycją Zlecenia, możemy nie być w stanie zrealizować Transakcji Kryptowalutowej, a Użytkownik może ponieść z tego powodu straty. Na przykład (w odniesieniu do Zlecenia Sprzedaży) cena Obsługiwanej Kryptowaluty może spaść w okresie, w którym nie jesteśmy w stanie składać Zleceń na Giełdach Kryptowalut, co oznacza, że Twój zysk z Transakcji Kryptowalutowej może zostać zmniejszony lub Twoje straty zwiększone. 

Status prawny kryptowaluty jest niepewny i nieustannie ewoluuje. 

 • Mając na uwadze fakt, że rynek kryptowalut jest relatywnie młody, charakter prawny kryptowaluty – w większości jurysdykcji – nie został jeszcze określony ustawowo, za pomocą regulacji lub przez orzecznictwo. Ze względu na brak takiej legitymacji nie jest jasne, w jaki sposób organ regulacyjny lub sąd mogą traktować udziały lub prawa wynikające z obrotu kryptowalutą.W szczególności, prawo mające zastosowanie do firm przechowujących kryptowaluty w depozycie (zwłaszcza w przypadku ich bankructwa) jest dalece niejasne. 

 • Istnieje możliwość, że krajowy lub ponadnarodowy organ regulacyjny może podjąć jednostronne działania celem uregulowania rynku kryptowalut w sposób, który uniemożliwi lub utrudni prawidłowe działanie rynku w jurysdykcji użytkownika. Może to mieć wpływ na możliwość oferowania Usługi Kryptowalutowej. 

Funkcjonowanie sieci kryptowalut znajduje się poza naszą kontrolą. 

 • Ponieważ blockchain jest niezależną publiczną siecią peer-to-peer i nie podlega regulacjom ani kontroli żadnego organu lub firmy, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenia, pomyłki, błędy i/lub naruszenia, które wystąpią w blockchainie lub w jakichkolwiek innych sieciach, w których Obsługiwane Kryptowaluty są emitowane i/lub obracane i/lub wpłacane/wypłacane. 

 • Nie posiadamy ani nie kontrolujemy podstawowych protokołów oprogramowania, które obowiązują w odniesieniu do funkcjonowania Obsługiwanych Kryptowalut. Zasadniczo podstawowe protokoły są protokołami typu open source i każdy może je wykorzystywać, kopiować, modyfikować i rozpowszechniać. 

 • Podstawowe protokoły dotyczące Obsługiwanych Kryptowalut podlegają nagłym zmianom, jeśli chodzi o zasady działania („widełki”), przy czym widełki mogą mieć istotny wpływ na wartość, funkcjonowanie i/lub nawet na nazwę Obsługiwanej Kryptowaluty.