Společnost Skrill Limited je registrována podle předpisů o praní peněz, financování terorismu a převodu peněžních prostředků (informace o plátci) z roku 2017 jako kryptoměnová společnost.

Kryptoměnová služba Skrill – Prohlášení o riziku

Přečtěte si prosím pozorně následující upozornění na rizika před použitím kryptoměnové služby.

Tento dokument vám poskytuje informace o rizicích spojených s používáním kryptoměnových služeb a autorizacích transakcí s kryptoměnami. 

Definované termíny používané v tomto dokumentu jsou stejné jako termíny uvedené v Podmínkách použití kryptoměnové služby. 

Obchodování s podíly na virtuálních měnách (včetně podporovaných kryptoměn) a výběry s využitím kryptoměnové sítě zahrnuje určitá rizika. Tento dokument vám poskytuje informace o některých z těchto rizik, ale nemůže předvídat všechna rizika, která mohou vzniknout, ani nemůže popsat, jak se tato rizika týkají vašich osobních okolností. Pokud máte jakékoliv pochybnosti o tom, zda je kryptoměnová služba pro vás vhodná, můžete se obrátit na odborného poradce. 

Měli byste pečlivě posoudit, zda je vaše finanční situace a tolerance vůči riziku vhodná pro jakoukoli formu vystavení kryptoměnám. 

Kryptoměnová služba není regulována. 

 • Vzhledem k tomu, že obchodování s podporovanými kryptoměnami v současné době nepodléhá regulaci nad rámec požadavků proti praní špinavých peněz, kryptoměnová služba není spravována žádným specifickým evropským nebo britským regulačním rámcem. To znamená, že pokud použijete kryptoměnovou službu, nebudete čerpat prospěch z ochrany poskytované zákazníkům, kteří dostávají regulované služby elektronických peněz / platební služby, které poskytujeme my nebo některá z našich přidružených společností. 

 • Vzhledem k neregulovanému charakteru kryptoměnové služby zákazníci rovněž nemají prospěch z přístupu k systému kompenzace finančních služeb („FSCS“) ani ke službě finančního veřejného ochránce práv. 

Obchodování s kryptoměnami a kryptoměnové transakce s sebou nesou zvláštní rizika. 

 • Kryptoměny také s sebou nesou zvláštní rizika, která nejsou obecně sdílena s oficiálními měnami nebo zbožím či komoditami na trhu. Na rozdíl od většiny měn, které jsou podporovány vládami nebo jinými právnickými osobami, nebo od komodit jako zlato nebo stříbro, je kryptoměna unikátním prostředkem směny, protože neexistuje žádná centrální banka, která by mohla přijmout nápravná opatření k ochraně hodnoty kryptoměny v krizi. 

 • Naopak jsou kryptoměny doposud zcela autonomním a do značné míry neregulovaným celosvětovým měnovým systémem. Obchodníci s takovými měnami věří v digitální, decentralizovaný a částečně anonymní systém, který se spoléhá na peer-to-peer vytváření sítí a kryptografii, aby si tento systém udržel integritu. 

 • Kryptoměnové transakce nelze stornovat, jakmile byly odeslány do příslušné kryptoměnové sítě. To znamená, že pokud nám poskytnete nesprávnou adresu pro vaši kryptoměnovou peněženku, nebudeme transakci moci zrušit nebo stornovat ani obnovit váš účet Skrill nebo účet vedený u podporovaného obchodníka do pozice před převodem; 

 • Třetí strany, s nimiž spolupracujeme (například obchodníci), se mohou jednostranně rozhodnout ukončit funkci výběru do kryptoměn. Taková rozhodnutí a akce třetích stran jsou mimo naši kontrolu. 

Hodnota kryptoměn je vysoce volatilní. 

 • Trh podporovaných kryptoměn je stále poměrně nový a nejistý. Cena nebo hodnota kryptoměny (včetně podporovaných kryptoměn) se může kdykoli rychle zvýšit nebo snížit a může dokonce klesnout na nulu, a jako takovou ji může být z její podstaty obtížné spolehlivě ocenit. Riziko ztráty v obchodování nebo držení podílů na kryptoměnách může být značné a může vést ke ztrátě celé hodnoty vašeho podílu na kryptoměně. 

 • Trh s kryptoměnami je vysoce náchylný k manipulaci s trhem a jinému zneužití k nezákonným činnostem. Tento trh může být snadno nepříznivě ovlivněn, pokud orgány činné v trestním řízení vyšetřují jakoukoli údajně nezákonnou činnost směnárny kryptoměn nebo jakékoliv jiné platformy pro kryptoměny. 

 • Obecněji, kryptoměny jsou komplexní produkty a jsou náchylné k bublinám nebo ztrátě důvěry (iracionální nebo jiné), což může vést ke zhroucení poptávky vzhledem k nabídce, což znamená, že neexistuje žádná záruka, že kryptoměnu půjde vždy prodat. Například důvěra v jakoukoli danou kryptoměnu by se mohla zhroutit kvůli neočekávaným změnám zavedeným vývojáři softwaru nebo jinými subjekty, vládním zásahem, vytvořením konkurenčních alternativních měn nebo deflační nebo inflační spirálou. Důvěra by se mohla také zhoršit z důvodu technických problémů: pokud je ohrožena anonymita systému, jsou ztraceny nebo ukradeny peníze nebo pokud hackeři nebo vlády dokážou zabránit uskutečnění jakékoli transakce. 

Směnárny kryptoměn jsou zranitelné vůči kybernetickým útokům, chybám a hackingu. 

 • Kryptoměnové směny jsou zcela digitální a stejně jako u všech virtuálních systémů jsou ohroženy hackery, škodlivým softwarem a provozními závadami. Přestože směnárny kryptoměn podnikají různé kroky k zachování bezpečnosti svých platforem, kryptoměna, která je držena v peněženkách poskytovaných takovými směnárnami, zůstává zranitelná vůči hackingu. 

 • Pokud zloděj získá přístup k jedné nebo více podporovaným kryptoměnám (např. ukradením soukromého šifrovacího klíče k peněžence směnárny kryptoměn), může odcizený majetek převést na jiný účet. To je obzvláště problematické, protože všechny kryptoměnové transakce jsou trvalé a nezvratné. 

 • V důsledku toho může toto napadení vést k výraznému vyčerpání podporované kryptoměny držené na vaše jméno (viz níže). Přestože směnárna kryptoměn může být ochotna kompenzovat uživatele za jakoukoli takovou ztrátu, není povinna tak učinit. Závažný hack by také mohl mít za následek, že dojde k insolvenci směnárny kryptoměn. 

Podporované kryptoměny (a fiat měna použitá k jejich nákupu/prodeji) jsou drženy ve správě třetí stranou. 

 • Pokud používáte kryptoměnovou službu k nákupu podílů na jedné nebo více podporovaných kryptoměnách, budou na vaše jméno drženy třetí stranou (obvykle směnárnou), která bude působit jako správce („správce“). Záznamy budou uchovávány směnárnou kryptoměn a námi, abychom ukázali, že podporované kryptoměny jsou drženy na vaše jméno a nepatří žádné třetí straně. 

 • Podporované kryptoměny mohou být drženy na „souhrnném základě“ se správcem, což znamená, že vaše podíly mohou být drženy na jediné blokchainové adrese spolu s dalšími zákazníky tohoto správce. Pokud se správce stane insolventním, může dojít ke zpoždění v identifikaci majetku, který patří vám. Může také existovat zvýšené riziko ztráty, pokud by došlo ke schodku mezi aktivy drženými na souhrnném účtu správce a pohledávkami všech jeho zákazníků (v takovém případě budete pravděpodobně muset tento schodek sdílet poměrně s ostatními zákazníky). 

 • Vezměte prosím na vědomí, že v případě platební neschopnosti správce neexistuje žádná specifická právní ochrana, která by kryla vaše ztráty plynoucí z jakýchkoli podporovaných kryptoměn, které byly drženy u takového správce. To by mohlo znamenat, že nemáte žádná konkrétní práva v rámci insolvenčního práva, abyste získali zpět kryptoměny v držení správce, a můžete být považováni za jeho běžného věřitele. 

 • Když prodáváte své podíly na podporovaných kryptoměnách, výnosy z prodeje budou drženy na souhrnném segregovaném bankovním účtu směnárny kryptoměn. Záznamy týkající se podporovaných kryptoměn budou uchovávány směnárnou kryptoměn a námi, abychom ukázali, že prostředky jsou drženy na vaše jméno a nepatří žádné třetí straně. V případě platební neschopnosti směnárny kryptoměn můžete uplatnit pohledávku na vrácení vaší fiat měny z tohoto souhrnného účtu. 

Směnárna kryptoměn může kdykoli pozastavit nebo ukončit svou službu. 

 • Abychom vám mohli poskytovat kryptoměnovou službu, spolupracujeme s jednou nebo více směnárnami kryptoměn, abychom usnadnili nákup a prodej podílů na podporovaných kryptoměnách. Za poskytování těchto služeb účtujeme poplatek. Více informací o naší struktuře poplatků naleznete v Podmínkách použití kryptoměn Skrill

 • Vzhledem k různým rizikům souvisejícím se směnárnami kryptoměn (včetně nejistého právního prostředí) je možné, že směnárna kryptoměn může pozastavit či ukončit svůj vztah s námi, a někdy nám neřekne důvod. Za těchto okolností je možné, že budeme muset pozastavit kryptoměnovou službu my sami, ale pokusíme se co nejdříve přenést základní podporovanou kryptoměnu k jiné směnárně kryptoměn. 

 • Pokud nejsme schopni zadávat objednávky na směnárně kryptoměn v souladu s pokynem k objednávce, nemusíme být schopni dokončit kryptoměnovou transakci a v důsledku toho můžete utrpět ztráty. Například (co se týká objednávky prodeje) může cena podporované kryptoměny klesnout v době, kdy nejsme schopni zadávat objednávky v směnárnách kryptoměn, což znamená, že váš zisk z kryptoměnové transakce může být snížen nebo vaše ztráty mohou být zvýšeny. 

Právní stav kryptoměn je nejistý a neustále se vyvíjí. 

 • Vzhledem k tomu, že trh s kryptoměnami je poměrně nový, právní povaha kryptoměn ve většině jurisdikcí nebyla dosud určena zákonem, nařízením nebo judikaturou. Při neexistenci takové kompetence není jasné, jak má regulátor nebo soud zacházet s podíly nebo právy vyplývajícími z obchodování s kryptoměnami.Zejména není vůbec jasné právo, které se vztahuje na firmy, jež drží kryptoměny ve svém správcovství (zejména v případě platební neschopnosti takových firem). 

 • Je možné, že národní nebo nadnárodní regulátor může přijmout jednostranné opatření k vydání právních předpisů o trhu s kryptoměnami způsobem, který bude bránit fungování tohoto trhu ve vaší jurisdikci nebo je ztěžovat. To může mít vliv na to, zda vám budeme moci nabízet kryptoměnovou službu. 

Fungování sítě kryptoměn je mimo naši kontrolu. 

 • Vzhledem k tomu, že blockchain je nezávislou veřejnou sítí typu peer-to-peer a nepodléhá regulaci ani kontrole žádným orgánem nebo firmou, nejsme zodpovědní za žádné selhání, chybu a/nebo narušení, které se vyskytne v blockchainu nebo v jakýchkoli dalších sítích, ve kterých jsou podporované kryptoměny vydávány a/nebo obchodovány a/nebo na které/ze kterých jsou vybírány. 

 • Nevlastníme ani nekontrolujeme podkladové softwarové protokoly, které řídí fungování podporovaných kryptoměn. Obecně platí, že podkladové protokoly jsou otevřeným zdrojem a každý je může používat, kopírovat, upravovat a distribuovat. 

 • Podkladové protokoly podporovaných kryptoměn podléhají náhlým změnám v provozních pravidlech („forky“) a takové forky mohou významně ovlivnit hodnotu, funkci a/nebo dokonce i název podporované kryptoměny.