Pravidla věrnostního programu Skrill Knect

[Verze 2020 – listopad 2020]

Stáhnout

PŘEČTĚTE SI POZORNĚ NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA PROGRAMU PŘED TÍM, NEŽ SE JEJ ZÚČASTNÍTE.  BUDE SE MÍT ZA TO, ŽE JSTE TATO PRAVIDLA PROGRAMU PŘIJALI A ŽE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POKUD SE TOHOTO PROGRAMU ZÚČASTNÍTE, BUDETE JIMI VÁZÁNI. TATO PRAVIDLA PROGRAMU MIMO JINÉ ZAHRNUJÍ OMEZENÍ VAŠICH PRÁV A OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ.

Úvod

1. Toto jsou smluvní podmínky věrnostního programu Skrill Knect (dále jen „program“ nebo „věrnostní program“) provozovaného společností Skrill Limited („Skrill“), společností řádně registrované podle zákonů Anglie a Walesu pod číslem společnosti 4260907, se sídlem na adrese 1st floor, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, UK. Společnost Skrill je autorizována úřadem Financial Conduct Autority (FCA) v souladu se směrnicí o regulaci elektronických peněz (Electronic Money Regulations 2011) k vydávání elektronických peněz. Naše registrační číslo FCA je 900001. Vaše účast v programu podléhá těmto smluvním podmínkám („pravidla programu“).

2. Jste-li oprávněným účastníkem (jak je definováno v oddílu 3 níže), jste zodpovědní za přečtení těchto pravidel programu, abyste pochopili svá práva, povinnosti a postavení v programu. Jste-li oprávněným účastníkem, budete po registraci do programu požádáni o souhlas s pravidly programu. Po vyjádření svého souhlasu s pravidly programu budete moci sbírat věrnostní body Skrill (jak je definováno v části 6 níže) a poté je směnit za odměny (jak je definováno v oddílu 11 níže) prostřednictvím webových stránek programu, ke kterým máte přístup ze svého modulu Skrill ‚Můj účet‘. Kromě pravidel programu podléhá účast v programu a užití věrnostních bodů všem požadavkům a postupům, které společnost Skrill čas od času sděluje.

Účast v programu

3. Chcete-li být „oprávněným účastníkem“ programu, který může získávat věrnostní body dle možností uvedených v části 6.1. a-e: a) musí vám být nejméně 18 let; b) musíte být současným držitelem aktivního účtu Skrill; c) musíte být registrován(a) na webových stránkách programu; d) nesmíte používat účet Skrill nebo se účastnit programu pro komerční účely; a е) nesmíte pobývat ani se nacházet v žádné zemi, v níž použití účtu Skrill nebo účast v programu mohou porušovat jakékoli zákony či předpisy, které se na vás vztahují. Abyste byli „způsobilým účastníkem“ programu a mohli získávat věrnostní body v souladu s oddílem 6.1., (f) musíte také splnit požadavky uvedené v tabulce 1 tohoto dokumentu.

4. Každému oprávněnému účastníku bude v rámci programu přiděleno jedinečné identifikační číslo.

5. Společnost Skrill si vyhrazuje právo požadovat od účastníků předložení důkazů prokazujících, že jsou oprávněnými účastníky, a může podle svého uvážení vyloučit kteréhokoli účastníka, pokud takový důkaz není v přiměřené lhůtě stanovené společností Skrill poskytnut nebo pokud společnost Skrill (z rozumných důvodů) není přesvědčena, že kritéria způsobilosti byla splněna. Použití skriptu, makra nebo jakéhokoli automatizovaného systému pro vstup do programu je zakázáno a záznamy provedené (nebo které se zdají být provedeny) pomocí jakéhokoli takového systému mohou být považovány za neplatné.  Jakékoli nečitelné, neúplné nebo podvodné záznamy mohou být odmítnuty.

6. Získání věrnostních bodů

6.1.  Oprávněný účastník má nárok na věrnostní body („body“ nebo „věrnostní body“) za provádění způsobilých transakcí. „Způsobilá transakce“ je jednou z následujících transakcí využívajících účet Skrill: (a) vklad; (b) výběr; (c) nákup pomocí karty Skrill Prepaid Mastercard® (on-line nebo v prodejně); (d) nákupy a prodeje podílu v jedné nebo více podporovaných kryptoměnách (jak definují Podmínky použití kryptoměn Skrill); (e) převod vašeho podílu/podílů v jedné nebo více podporovaných kryptoměnách na stávajícího zákazníka/zákazníky (jak definují Podmínky použití kryptoměn Skrill); a (f) převod obchodníkovi (ale pouze v případě, že jste k vložení prostředků na svůj účet Skrill použili jinou platební metodu než NETELLER nebo paysafecard a splnili jste požadavky uvedené v tabulce 1 tohoto dokumentu). Převody vyloučeným obchodníkům („vyloučení obchodníci“) se nepovažují za způsobilou transakci. Společnost Skrill si vyhrazuje právo kdykoli podle vlastního uvážení upravit seznam vyloučených obchodníků. Aktuální seznam vyloučených obchodníků je k dispozici v části „Převod obchodníkovi“ v modulu KNECT ve vašem účtu. Je vaší povinností seznámit se s aktuálním seznamem vyloučených obchodníků.

6.2. Můžete získat maximálně jeden tisíc (1 000) bodů za způsobilou transakci a souhrnný maximální počet pět set tisíc (500 000) bodů za kalendářní měsíc. Jakékoli zaokrouhlení bude provedeno na celé nižší číslo (například, pokud převedete částku do 0,5 EUR, získáte nula bodů. Pokud převedete částku 1,1–1,9 EUR, získáte 1 věrnostní bod). Další informace o tom, jak se získávají věrnostní body, naleznete v Tabulce 1. Společnost Skrill si vyhrazuje právo podle svého výhradního uvážení udělit oprávněným účastníkům mimořádné věrnostní body.

7. Čas od času a na základě výhradního uvážení společnosti Skrill vám mohou být nabídnuty další způsoby získávání bodů prostřednictvím konkrétních propagačních akcí. Účast na těchto propagačních akcích podléhá určeným pravidlům stanoveným pro danou propagační akci na webových stránkách programu nebo jakýmkoli jiným způsobem sděleným společností Skrill.

8. Pokud neprovedete způsobilou transakci po dobu dvanácti (12) měsíců nebo déle, bude váš účet věrnostního programu deaktivován a všechny získané body vám propadnou. Po deaktivaci vašeho účtu se můžete kdykoli znovu do programu zaregistrovat, nicméně všechny věrnostní body, které byly získány před deaktivací, budou ztraceny.

9. Body nepředstavují váš majetek a nemají žádnou hotovostní hodnotu. Body, které jste získali, jsou pouze pro váš prospěch a nesmí být nikomu převedeny a v případě převodu pozbudou platnosti.

10. Body a odměny získané účastí v programu mohou podléhat dani. Jakákoli daňová povinnost včetně povinnosti zveřejnění spojená s přijetím nebo použitím bodů nebo odměn je vaší odpovědností.

Uplatnění věrnostních bodů

11. Body můžete směnit v sekci ‚Odměny‘ vašeho účtu Skrill za takové odměny, jaké můžeme čas od času zpřístupnit („odměny“), včetně následujících: (a) elektronické peníze, které budou vydány na váš účet Skrill; (b) takové produkty, dárkové karty a kupónové poukázky („položky“), jaké můžeme zpřístupnit v katalogu odměn („katalog“). Výběr položek závisí na dostupnosti v katalogu a počet bodů potřebných k jejich směně se může kdykoli změnit. Použití položek podléhá pravidlům třetích stran (prodejců), které lze nalézt on-line. Je vaší výhradní odpovědností přečíst si a dodržovat taková pravidla třetích stran. Prodejce každé takové položky má právo omezit používání svých položek. Položky nejsou vyměnitelné, vratné, přenosné nebo směnitelné za hotovost, nelze je nahradit, pokud jsou ztraceny nebo odcizeny, a jsou neplatné tam, kde jsou zakázány. Položky musí být předloženy příslušnému prodejci ke směně, použití a dodání zboží a služeb. Společnost Skrill nebude mít žádné závazky a/nebo odpovědnost týkající se dodávky, kvality a/nebo vhodnosti pro konkrétní účel příslušných položek. Položky mohou podléhat daním, jak stanoví příslušný zákon jurisdikce, ve které je nákup proveden. Daně, je-li to relevantní, mohou být účtovány proti hodnotě položky nebo mohou vyžadovat samostatnou dodatečnou platbu prodejcem příslušné položky. Společnost Skrill nemá vůči vám žádné závazky ani odpovědnost za jakékoli vrácení, refundace a nároky související s položkami.

12. Všechny body získané v kterémkoli kalendářním roce musí být uplatněny do konce následujícího kalendářního roku, nebo všechny body získané v daném roce vyprší na konci řečeného následujícího kalendářního roku. Možnost sledovat body on-line prostřednictvím webových stránek programu bude zpřístupněna a pravidelně aktualizována podle výhradního uvážení společnosti Skrill. Je vaší zodpovědností sledovat a, je-li to žádoucí, uplatnit body před uplynutím příslušného kalendářního roku.

13. Změny a ukončení programu

13.1 Společnost Skrill může mimo jiné: (a) zvýšit nebo snížit počet bodů udělených za způsobilou transakci nebo požadovaných pro odměnu; (b) zvýšit nebo snížit maximální počet bodů, které může každý oprávněný účastník získat; (c) odvolat, omezit, pozměnit nebo zrušit jakoukoli odměnu; (d) omezit trvalou dostupnost odměn; (e) měnit výhody programu, odměny, podmínky účasti, pravidla pro získání, směnu, udržení nebo propadnutí bodů; (f) měnit nebo rušit odměny; nebo kdykoli podle vlastního uvážení změnit seznam vyloučených obchodníků bez předchozího upozornění. Pokud není v tomto oddíle 13.1. výslovně stanoveno jinak, navrhovaná změna nabude účinnosti třicet (30) dnů po datu, kdy se oznámení o změně považuje za přijaté podle bodu 13.2, ledaže jste nám dříve, než tyto změny vstoupí v platnost, oznámili, že proti navrhovaným změnám vznášíte námitku. Změny, díky kterým pro vás bude tento program výhodnější, mohou nabýt účinnosti okamžitě, pokud je tak uvedeno v oznámení o změně.

13.2 Obvykle s vámi komunikujeme prostřednictvím e-mailu. Pro tento účel musíte na profilu svého účtu Skrill udržovat alespoň jednu platnou e-mailovou adresu. Je potřeba, abyste si pravidelně a často kontrolovali příchozí zprávy. E-maily mohou obsahovat odkazy pro následnou komunikaci na našich webových stránkách. Jakákoli komunikace nebo oznámení odeslané e-mailem budou považovány za přijaté ve stejný den, pokud budou přijaty do vaší e-mailové schránky do 16:30 hod. pracovního dne. Pokud jsou doručeny do vaší e-mailové schránky po 16:30 hod. pracovního dne nebo kdykoliv jindy, budou považovány za doručené následující pracovní den.

14. Společnost Skrill má právo program ukončit tím, že poskytne písemné oznámení ve lhůtě nejméně třicet (30) dnů předem.

15. V případě podvodu nebo zneužití v souvislosti s vaší účastí v programu nebo vyžadováním odměn nebo bodů nebo v případě, že společnost Skrill má opodstatněné důvody vás podezřívat z podvodu nebo zneužití v souvislosti s účastí v programu nebo vyžadováním odměn nebo bodů, má společnost Skrill právo, podle svého výhradního uvážení, podniknout příslušné administrativní a/nebo právní kroky a všechny body, které jste získal(a) prostřednictvím programu, mohou propadnout a vaše účast v programu může být ukončena. Pro účely těchto pravidel programu zahrnuje podvod nebo zneužití mimo jiné jakoukoli činnost mezi držiteli účtu Skrill nebo mezi držiteli účtu Skrill a obchodníky, jejichž hlavním účelem je získávat body. Pokud jsou jakékoli vámi poskytnuté informace nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné nebo společnost Skrill má důvodné podezření, že takové informace jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, má společnost Skrill právo ukončit vaši účast v programu a odmítnout jakýkoli současný nebo budoucí přístup k programu nebo jeho využívání. V jakémkoli případě uvedeném v tomto oddíle 15 může být členství v programu včetně jakýchkoli bodů, které vám mohly být uděleny, zrušeno nebo pozastaveno na základě výhradního uvážení společnosti Skrill.

16. Ochrana osobních údajů

16.1 Respektování soukromí je pro společnost Skrill prioritou. Veškeré údaje jsou shromažďovány, přenášeny, zpracovávány a udržovány v souladu se zásadami obsaženými v Obecném nařízení o ochraně údajů („GDPR“) a Zákoně o ochraně dat z roku 2018. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, přečtěte si naše Zásady ochrany osobních údajů.

16.2 Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Skrill se vztahuje na použití vašich osobních údajů v souvislosti s programem. Aby vás společnost Skrill mohla informovat o stavu programu, je kromě toho důležité, aby vám zasílala určité informace o programu, které mohou zahrnovat pravidelné výpisy z vašeho účtu a další informace nezbytné pro správu.

Duševní vlastnictví

17. Pro účely programu a v příslušných případech udělí oprávnění účastníci společnosti Skrill a jejím přidruženým společnostem nevýhradní, celosvětovou, bezplatnou, nepřenosnou, neodvolatelnou licenci ke kopírování, používání a zobrazování jakéhokoli loga, ochranné známky, obchodního názvu nebo jiného duševního vlastnictví (v příslušných případech), které mohou být zveřejněny na různých marketingových kanálech skupiny Paysafe Group, včetně mimo jiné našich webových stránek, e-mailů a stránek sociálních sítí.

Odpovědnost

18. Účastí v programu souhlasíte s tím, že jakákoli odměna je poskytována pod podmínkou, že společnost Skrill a její příslušní zástupci nebo zaměstnanci nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli újmy, ztráty nebo škody jakéhokoli druhu, které vzniknou přijetím, držením nebo použitím odměny, s výjimkou případu smrti nebo osobního zranění způsobeného jejich nedbalostí.

19. Tímto souhlasíte s tím, že společnost Skrill (a její zaměstnance, vedoucí pracovníky, ředitele, akcionáře, zástupce, marketingové partnery a přidružené subjekty) uvolňujete a zbavujete odpovědnosti za jakékoli ztráty, škody, práva, nároky a akce jakéhokoli druhu v souvislosti s účastí v programu nebo uplatnění nebo používání bodů, včetně mimo jiné zranění, smrti a majetkových škod a nároků založených na právech týkajících se publicity, pomluv nebo zásahu do soukromí, s výjimkou případů, kdy nebude vyloučena smrt nebo osobní zranění, pokud jsou způsobeny nedbalostí společnosti Skrill (a jejích příslušných zaměstnanců, vedoucích pracovníků, ředitelů, akcionářů, agentů, marketingových partnerů a přidružených společností). Společnost Skrill a její dceřiné společnosti, zúčastnění prodejci, distributoři, marketingoví partneři a přidružené subjekty nenesou odpovědnost za (a) jakékoli ztráty způsobené událostmi mimo kontrolu společnosti Skrill, které mohou způsobit narušení nebo poškození programu; (b) jakákoli zranění, ztráty nebo škody jakéhokoli druhu způsobené odměnou nebo vyplývající z přijetí, držení, použití nebo zneužití odměny nebo z účasti v programu (kromě případů způsobených nedbalostí společnosti Skrill nebo jejích dceřiných společností, zúčastněných prodejců, distributorů, marketingových partnerů a přidružených subjektů); nebo (d) jakékoli tiskové nebo typografické chyby v jakýchkoli materiálech souvisejících s programem.

20. Dále společnost Skrill neodpovídá za: a) náklady na jakékoli příslušné poplatky za převod měny; (b) jakékoli nesprávné nebo nepřesné informace, ať už způsobené oprávněnými účastníky či nikoli, tiskovými chybami nebo jakýmkoli zařízením nebo programováním spojeným s tímto programem nebo využívaným v tomto programu; (c) technické poruchy jakéhokoli druhu, včetně, ale nikoliv výhradně, poruch, přerušení nebo odpojení telefonních linek nebo síťového hardwaru či softwaru; (d) neoprávněný lidský zásah do jakékoli části vstupního procesu nebo do tohoto programu; (e) technické nebo lidské chyby, které mohou nastat při administraci tohoto programu nebo zpracování záznamů; nebo (f) jakékoli zranění nebo škody na osobách nebo majetku, které mohou být způsobeny, přímo či nepřímo, zcela či zčásti, účastí v tomto programu nebo přijetím, použitím či zneužitím jakékoli ceny.

21. Společnost Skrill neodpovídá za zpoždění při plnění nebo neplnění kterékoli ze svých povinností podle Smluvních podmínek propagační akce, pokud takové zpoždění nebo selhání vyplývá z událostí, okolností nebo příčin, které jsou mimo její přiměřenou kontrolu, jako je například oheň, povodeň, zemětřesení, nepříznivé povětrnostní podmínky, stávka, válka (vyhlášená nebo nevyhlášená), embargo, blokáda, zákaz ze zákona, vládní akce, nepokoje, povstání, poškození, zničení, zpoždění nebo zrušení letu či jiné dopravy.

22. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE SPOLEČNOST SKRILL ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO EXEMPLÁRNÍ POŠKOZENÍ (I KDYBY BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA), VYPLÝVAJÍCÍ Z PROGRAMU NEBO VAŠÍ ÚČASTI V PROGRAMU NEBO POUŽITÍ JAKÉKOLI ODMĚNY ČI NEMOŽNOSTI TUTO ODMĚNU POUŽÍT. Přijímáte veškerou odpovědnost za škody způsobené jakýmkoli uživatelem, který je oprávněn používat váš účet programu, včetně, ale nikoli výhradně, kumulace bodů a uplatnění bodů, a tímto společnost Skrill odškodníte a zbavujete odpovědnosti.

23. Shromažďování bodů vás neopravňuje k žádnému nezadatelnému právu na body, odměny nebo výhody programu. Při shromažďování bodů se nemůžete spoléhat na trvalou dostupnost jakýchkoli odměn nebo požadavku na uplatnění bodů. Společnost Skrill má výhradní pravomoc interpretovat a aplikovat pravidla programu.

24. Všechna rozhodnutí společnosti Skrill jsou konečná a závazná.

25. Důvěrnost

25.1 Důvěrné informace znamenají jakékoli informace, které jsou označeny jako „důvěrné“ nebo u kterých by mělo být důvodně očekáváno, že budou důvěrné s ohledem na souvislosti spojené s jejich odhalením nebo povahou. Aniž by byla dotčena obecnost výše uvedeného, budou za důvěrné dále považovány obchodní plány, data, strategie, metody, seznamy zákazníků a klientů, technické specifikace, transakční údaje a údaje o zákaznících.

25.2 V průběhu trvání programu a poté bude společnost Skrill používat a reprodukovat důvěrné informace oprávněných účastníků (jsou-li k dispozici) pouze pro účely tohoto programu a pouze v míře nezbytné pro tento účel a omezí zpřístupnění důvěrných informací na své zaměstnance, konzultanty, poradce nebo nezávislé smluvní strany, kteří tyto informace potřebují.

25.3 Bez ohledu na výše uvedené společnost Skrill neporuší tato pravidla programu, pokud zpřístupní důvěrné informace v případě, že to bude nutné ze zákona nebo to bude vyžadovat soudní nebo vládní vyšetřování nebo řízení.

25.4 Povinnost mlčenlivosti podle oddílu 25.1. až 25.4. se nevztahuje na informace, které: (a) jsou nebo se stávají veřejně známými bez zásahu nebo zavinění společnosti Skrill; (b) jsou společnosti Skrill známy bez omezení, a to před přijetím od oprávněného účastníka v souvislosti s tímto programem, z jejích vlastních nezávislých zdrojů, jak dokládají písemné záznamy Skrill, a které nebyly získány, přímo ani nepřímo, od oprávněného účastníka; (c) společnost Skrill obdrží od jakékoli třetí strany, o které je společnosti Skrill přiměřeně známo, že má zákonné právo tyto informace předávat, a nemá žádný závazek zachovávat tyto informace jako důvěrné; nebo (d) informace nezávisle vyvinuté zaměstnanci nebo zástupci společnosti Skrill za předpokladu, že společnost Skrill může prokázat, že tito zaměstnanci nebo zástupci neměli přístup k důvěrným informacím, které podle tohoto dokumentu obdrželi.

26. Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se tohoto programu nebo našich služeb obecně, můžete nás kdykoli kontaktovat zasláním zprávy zákaznické podpoře prostřednictvím našeho centra e-mailové podpory.

27. Tato pravidla programu se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy Anglie a Walesu a soudy v Londýně a mají výlučnou pravomoc rozhodovat o jakýchkoli nárocích, sporech nebo rozdílech vzniklých na základě nebo v souvislosti s těmito pravidly programu.

28. Použití vaší karty Skrill Prepaid Mastercard® podléhá Smluvním podmínkám pro Skrill Prepaid Mastercard®. Nákup podílu v jedné nebo více podporovaných kryptoměnách podléhá Podmínkám použití kryptoměn Skrill. Používání a provoz vašeho účtu Skrill podléhá Podmínkám použití účtu Skrill. Všechny podmínky definované v Smluvních podmínkách pro Skrill Prepaid Mastercard®, Podmínkách použití kryptoměn Skrill a Podmínkách použití účtu Skrill, pokud není výslovně uvedeno jinak nebo pokud z kontextu nevyplývá jinak, nesou stejný význam, když jsou použity v tomto dokumentu.

Tabulka 1 – Získávání bodů

Vklad

1 EUR = 1 věrnostní bod

Výběr

1 EUR = 1 věrnostní bod

Transakce přes kartu Skrill Prepaid Mastercard®

1 EUR = 1 věrnostní bod

Převod obchodníkovi[1]

1 EUR = 0,25 věrnostního bodu

Nákup podílu v jedné nebo více podporovaných kryptoměnách

1 EUR = 1 věrnostní bod

Prodej podílu v jedné nebo více podporovaných kryptoměnách

1 EUR = 1 věrnostní bod

Převod podílu/podílů v jedné nebo více podporovaných kryptoměnách stávajícímu zákazníku/zákazníkům

1 EUR = 0,5 věrnostního bodu

[1] K dispozici pouze pro oprávněné účastníky, kteří jsou: (i) držiteli účtu Skrill, mají bydliště v Evropském hospodářském prostoru a ve Velké Británii a kteří úspěšně vložili prostředky na svůj účet Skrill pomocí jiné platební metody pro vklad než NETELLER nebo paysafecard; nebo (ii) držiteli účtu Skrill, mají bydliště mimo Evropský hospodářský prostor a Spojené království a kteří buď úspěšně vložili prostředky na svůj účet Skrill pomocí dostupné platební metody jiné než NETELLER nebo paysafecard nebo nechali svůj účet Skrill plně ověřit.