Pravidla věrnostního programu Skrill Knect

[Verze – březen 2020]

PŘEČTĚTE SI POZORNĚ NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA PROGRAMU PŘED TÍM, NEŽ SE JEJ ZÚČASTNÍTE. BUDE SE MÍT ZA TO, ŽE JSTE TATO PRAVIDLA PROGRAMU PŘIJALI A ŽE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POKUD SE TOHOTO PROGRAMU ZÚČASTNÍTE, BUDETE JIMI VÁZÁNI. TATO PRAVIDLA PROGRAMU MIMO JINÉ ZAHRNUJÍ OMEZENÍ VAŠICH PRÁV A OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ.

Úvod

1. Toto jsou smluvní podmínky věrnostního programu Skrill Knect (dále jen „program“ nebo „věrnostní program“) provozovaného společností Skrill Limited, společností řádně registrované podle zákonů Anglie a Walesu pod číslem společnosti 4260907, se sídlem na adrese Floor 27, 25 Canada Square, London, E14 5 LQ, UK („Skrill“). Společnost Skrill je autorizována úřadem Financial Conduct Autority (FCA) v souladu se směrnicí o regulaci elektronických peněz (Electronic Money Regulations 2011) k vydávání elektronických peněz. Vaše účast v programu podléhá těmto smluvním podmínkám („pravidla programu“).

2. Jste-li oprávněným účastníkem (jak je definováno níže), jste zodpovědní za přečtení těchto pravidel programu, abyste pochopili svá práva, povinnosti a postavení v programu. Jste-li oprávněným účastníkem, budete po registraci do programu požádáni o souhlas s pravidly programu. Po vyjádření svého souhlasu s pravidly programu budete moci sbírat věrnostní body Skrill (jak je definováno v části 6 níže) a poté je směnit za odměny (jak je definováno v oddílu 12 níže) prostřednictvím webových stránek programu, ke kterým máte přístup ze svého modulu Skrill ‚Můj účet‘. Kromě pravidel programu podléhá účast v programu a užití věrnostních bodů všem požadavkům a postupům, které společnost Skrill čas od času sděluje.

Účast v programu

3. Chcete-li být „oprávněným účastníkem“ programu, který může získávat věrnostní body dle možností uvedených v části 6. a-e: a) musí vám být nejméně 18 let; b) musíte být současným držitelem aktivního účtu Skrill; c) musíte být registrován(a) na webových stránkách programu; d) nesmíte používat účet pro komerční účely; a е) nesmíte pobývat ani se nacházet v žádné zemi, v níž se produkty a/nebo operace společnosti Skrill nesmějí nabízet. Abyste mohli získávat věrnostní body podle možností uvedených v části 6 f. těchto pravidel, musíte dále splnit jeden z následujících požadavků: (i) pro držitele účtu Skrill, kteří mají bydliště v Evropském hospodářském prostoru a ve Velké Británii: úspěšně vložit prostředky na svůj účet Skrill pomocí jiné platební metody pro vklad než NETELLER, paysafecard a bitpay; nebo (ii) pro držitele účtu Skrill, kteří mají bydliště mimo Evropský hospodářský prostor a Spojené království: buď úspěšně vložit prostředky na svůj účet Skrill pomocí jiné platební metody pro vklad než NETELLER, paysafecard a bitpay, nebo nechat svůj účet Skrill plně ověřit.

4. Každému oprávněnému účastníku bude v rámci programu přiděleno jedinečné identifikační číslo.

5. Společnost Skrill si vyhrazuje právo požadovat od účastníků předložení důkazů prokazujících, že jsou oprávněnými účastníky, a může podle svého uvážení vyloučit kteréhokoli účastníka, pokud takový důkaz není v přiměřené lhůtě stanovené společností Skrill poskytnut nebo pokud společnost Skrill (z rozumných důvodů) není přesvědčena, že kritéria způsobilosti byla splněna. Použití skriptu, makra nebo jakéhokoli automatizovaného systému pro vstup do programu je zakázáno a záznamy provedené (nebo které se zdají být provedeny) pomocí jakéhokoli takového systému mohou být považovány za neplatné. Jakékoli nečitelné, neúplné nebo podvodné záznamy mohou být odmítnuty.

6. Získání věrnostních bodů

6.1. Oprávněný účastník má nárok na věrnostní body („body“ nebo „věrnostní body“) za provádění způsobilých transakcí. „Způsobilá transakce“ je příchozí nebo odchozí peněžní transakce využívající účet Skrill zahrnující: a. vklady; b. výběry; c. nákupy pomocí předplacené karty Skrill Prepaid Mastercard® (online a v prodejnách); d. nákupy a prodeje podílů v jedné nebo více podporovaných kryptoměnách (jak je definováno v Podmínkách použití kryptoměn Skrill); e. převod vašich podílů v jedné nebo více podporovaných kryptoměnách na stávajícího zákazníka (zákazníky) (jak je definováno v Podmínkách použití kryptoměn Skrill); a f. vklad obchodníkovi – za podmínky platnosti oddílu 3. f. tohoto dokumentu. Převody vyloučeným obchodníkům a vyloučené peněžní transakce („vyloučení obchodníci“) se nepovažují za způsobilou transakci. Bez ohledu na jakákoli protichůdná ustanovení, jak jsou uvedena v bodě 14.1 tohoto dokumentu, Skrill si vyhrazuje právo kdykoli upravit seznam vyloučených obchodníků podle vlastního uvážení. Aktuální seznam vyloučených obchodníků je k dispozici v části „Převod obchodníkovi“ v modulu KNECT ve vašem účtu. Je vaší povinností seznámit se předem s aktuálním seznamem vyloučených obchodníků.

6.2. Můžete získat maximálně jeden tisíc (1 000) bodů za způsobilou transakci a souhrnný maximální počet pět set tisíc (500 000) bodů za kalendářní měsíc. Jakékoli zaokrouhlení bude provedeno na nižší číslo (například, pokud převedete částku do 0,5 EUR, získáte nula bodů. Pokud převedete částku 1,1–1,9 EUR, získáte 1 věrnostní bod). Další informace o tom, jak se získávají věrnostní body, naleznete v Tabulce 1. Společnost Skrill si vyhrazuje právo podle svého výhradního uvážení udělit oprávněným účastníkům mimořádné věrnostní body.

7. Čas od času a na základě výhradního uvážení společnosti Skrill vám mohou být nabídnuty další způsoby získávání bodů prostřednictvím konkrétních propagačních akcí. Účast na těchto propagačních akcích podléhá určeným pravidlům stanoveným pro danou propagační akci na webových stránkách programu nebo jakýmkoli jiným způsobem sděleným společností Skrill.

8. Pokud neprovedete způsobilou transakci po dobu dvanácti (12) měsíců nebo déle, bude váš účet věrnostního programu deaktivován a všechny získané body vám propadnou. Po deaktivaci vašeho účtu se můžete kdykoli znovu do programu zaregistrovat, nicméně všechny věrnostní body, které byly získány před deaktivací, budou ztraceny.

9. Body nepředstavují váš majetek a nemají žádnou hotovostní hodnotu. Body, které jste získali, jsou pouze pro váš prospěch a nesmí být nikomu převedeny a v případě převodu pozbudou platnosti.

10. Body a odměny získané účastí v programu mohou podléhat dani. Jakákoli daňová povinnost včetně povinnosti zveřejnění spojená s přijetím nebo použitím bodů nebo odměn je vaší odpovědností.

11. Fungování programu, přidělování bodů a uplatnění bodů podléhá všem příslušným místním zákonům a předpisům na území, kde máte trvalé bydliště, a tam, kde to takové zákony nebo předpisy zakazují, jsou neplatné.

Uplatnění věrnostních bodů

12. Body můžete směnit v sekci ‚Odměny‘ vašeho účtu Skrill za: a. elektronické peníze, které budou nahrány na váš účet Skrill; b. konkrétní propagační akce – jak výslovně sdělí společnost Skrill; c. podíly na jedné nebo více podporovaných kryptoměnách a d. různé produkty a obchodní poukázky (podle dostupnosti) obsažené v katalogu odměn (dále jen „katalog“).

13. Všechny body získané v kterémkoli kalendářním roce musí být uplatněny do konce následujícího kalendářního roku, nebo všechny body získané v daném roce vyprší na konci řečeného následujícího kalendářního roku. Možnost sledovat body on-line prostřednictvím webových stránek programu bude zpřístupněna a pravidelně aktualizována podle výhradního uvážení společnosti Skrill. Je vaší zodpovědností sledovat a, je-li to žádoucí, uplatnit body před uplynutím příslušného kalendářního roku. 

14. Změny a ukončení programu

14.1. Společnost Skrill může mimo jiné: a. zvýšit nebo snížit počet bodů přidělených za způsobilou transakci nebo požadovaných za odměnu; b. zvýšit nebo snížit maximální počet bodů, které může každý oprávněný účastník získat; c. vyjmout, omezit, upravit nebo zrušit jakoukoli odměnu; d. omezit nepřetržitou dostupnost odměn; e. měnit výhody programu, odměny, podmínky účasti, pravidla získávání, uplatnění, udržení nebo propadnutí bodů; f. změnit nebo zrušit odměny; nebo g. změnit seznam vyloučených obchodníků, a to podle svého výhradního uvážení kdykoli bez předchozího upozornění. Pokud není v tomto oddíle 14.1. výslovně stanoveno jinak, navrhovaná změna nabude účinnosti třicet (30) dnů po datu, kdy se oznámení o změně považuje za přijaté podle bodu 14.2, ledaže jste nám dříve, než tyto změny vstoupí v platnost, oznámili, že proti navrhovaným změnám vznášíte námitku. Změny, díky kterým pro vás bude tento program výhodnější, nabudou účinnosti okamžitě, pokud je tak uvedeno v oznámení o změně.

14.2. Obvykle s vámi komunikujeme prostřednictvím e-mailu. Pro tento účel musíte na profilu svého účtu Skrill udržovat alespoň jednu platnou e-mailovou adresu. Je potřeba, abyste si pravidelně a často kontrolovali příchozí zprávy. E-maily mohou obsahovat odkazy pro následnou komunikaci na našich webových stránkách. Jakákoli komunikace nebo oznámení odeslané e-mailem budou považovány za přijaté ve stejný den, pokud budou přijaty do vaší e-mailové schránky do 16:30 hod. pracovního dne. Pokud jsou doručeny do vaší e-mailové schránky po 16:30 hod. pracovního dne nebo kdykoliv jindy, budou považovány za doručené následující pracovní den.

15. Společnost Skrill má právo program ukončit tím, že poskytne písemné oznámení ve lhůtě nejméně třicet (30) dnů předem.

16. V případě podvodu nebo zneužití v souvislosti s vaší účastí v programu nebo vyžadováním odměn nebo bodů nebo v případě, že společnost Skrill má opodstatněné důvody vás podezřívat z podvodu nebo zneužití v souvislosti s účastí v programu nebo vyžadováním odměn nebo bodů, má společnost Skrill právo, podle svého výhradního uvážení, podniknout příslušné administrativní a/nebo právní kroky a všechny body, které jste získal(a) prostřednictvím programu, mohou propadnout a vaše účast v programu může být ukončena. Pro účely těchto pravidel programu zahrnuje podvod nebo zneužití mimo jiné jakoukoli činnost mezi držiteli účtu Skrill nebo mezi držiteli účtu Skrill a obchodníky, jejichž hlavním účelem je získávat body. Pokud jsou jakékoli vámi poskytnuté informace nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné nebo společnost Skrill má důvodné podezření, že takové informace jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, má společnost Skrill právo ukončit vaši účast v programu a odmítnout jakýkoli současný nebo budoucí přístup k programu nebo jeho využívání. V jakémkoli případě uvedeném v tomto oddíle 16 může být členství v programu včetně jakýchkoli bodů, které vám mohly být uděleny, zrušeno nebo pozastaveno na základě výhradního uvážení společnosti Skrill.

17. Ochrana osobních údajů

17.1. Respektování soukromí je pro společnost Skrill prioritou. Veškeré údaje jsou shromažďovány, přenášeny, zpracovávány a udržovány v souladu se zásadami obsaženými v Obecném nařízení o ochraně údajů („GDPR“) a nařízeních o soukromí a elektronických komunikacích (směrnice ES) z roku 2003. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, navštivte naše Zásady ochrany osobních údajů.

17.2. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Skrill se vztahují na použití vašich osobních údajů v souvislosti s programem. Aby vás společnost Skrill mohla informovat o stavu programu, je kromě toho důležité, aby vám zasílala určité informace o programu, které mohou zahrnovat pravidelné výpisy z vašeho účtu a další informace nezbytné pro správu.

Duševní vlastnictví

18. Pro účely programu a v příslušných případech udělí oprávnění účastníci společnosti Skrill a jejím přidruženým společnostem nevýhradní, celosvětovou, bezplatnou, nepřenosnou, neodvolatelnou licenci ke kopírování, používání a zobrazování jakéhokoli loga, ochranné známky, obchodního názvu nebo jiného duševního vlastnictví (v příslušných případech), které mohou být zveřejněny na různých marketingových kanálech skupiny Paysafe Group, včetně mimo jiné našich webových stránek, e-mailů a stránek sociálních sítí.

Odpovědnost

19. Účastí v programu souhlasíte s tím, že jakákoli odměna je poskytována pod podmínkou, že společnost Skrill a její příslušné agentury nebo zaměstnanci nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli újmy, ztráty nebo škody jakéhokoli druhu, které vzniknou přijetím, držením nebo použitím odměny, s výjimkou případu smrti nebo osobního zranění způsobeného jejich nedbalostí.

20. Tímto souhlasíte s tím, že společnost Skrill (a její příslušné zaměstnance, vedoucí pracovníky, ředitele, akcionáře, agenty, marketingové partnery a přidružené subjekty) uvolňujete a zbavujete odpovědnosti za jakékoli ztráty, škody, práva, nároky a akce jakéhokoli druhu v souvislosti s účastí v programu nebo uplatnění nebo používání bodů, včetně mimo jiné zranění, smrti a majetkových škod a nároků založených na právech týkajících se publicity, pomluv nebo zásahu do soukromí, s výjimkou případů, kdy nebude vyloučena smrt nebo osobní zranění, pokud jsou způsobeny nedbalostí společnosti Skrill (a jejích příslušných zaměstnanců, vedoucích pracovníků, ředitelů, akcionářů, agentů, marketingových partnerů a přidružených společností). Společnost Skrill a její dceřiné společnosti, zúčastnění prodejci, distributoři, marketingoví partneři a přidružené subjekty nenesou odpovědnost za: a. jakýkoli stav způsobený událostmi mimo kontrolu společnosti Skrill, které mohou způsobit přerušení nebo narušení programu; b. jakékoli újmy, ztráty nebo škody jakéhokoli druhu způsobené odměnou nebo vyplývající z přijetí, držení, použití nebo zneužití odměny, nebo z účasti v programu (kromě případů způsobených nedbalostí společnosti Skrill a jejích dceřiných společností, zúčastněných prodejců, distributorů, marketingových partnerů a přidružených subjektů); nebo c. jakékoli tiskové nebo typografické chyby v jakýchkoli materiálech týkajících se programu.

21. Dále společnost Skrill neodpovídá za: a. náklady na jakékoli příslušné poplatky za převod měny; b. jakékoli nesprávné nebo nepřesné informace, ať už způsobené oprávněnými účastníky či nikoli, tiskové chyby nebo chyby způsobené jakýmkoli vybavením nebo programováním týkajícím se tohoto programu nebo použitým v tomto programu; c. technické poruchy jakéhokoli druhu, včetně, nikoli však výlučně, poruchy, přerušení nebo rozpojení v telefonních linkách nebo síťovém hardwaru nebo softwaru; d. neoprávněný zásah člověka do kterékoli části vstupního procesu nebo tohoto programu; e. technickou nebo lidskou chybu, ke které může dojít při správě tohoto programu nebo při zpracování záznamů; nebo f. jakoukoli újmu nebo poškození osob nebo majetku, které mohou být způsobeny, přímo nebo nepřímo, zcela nebo zčásti, účastí na tomto programu nebo přijetím nebo použitím nebo zneužitím jakékoli ceny.

22. Společnost Skrill neodpovídá za zpoždění při plnění nebo neplnění kterékoli ze svých povinností podle Smluvních podmínek propagační akce, pokud takové zpoždění nebo selhání vyplývá z událostí, okolností nebo příčin, které jsou mimo její přiměřenou kontrolu, jako je například oheň, povodeň, zemětřesení, nepříznivé povětrnostní podmínky, stávka, válka (vyhlášená nebo nevyhlášená), embargo, blokáda, zákaz ze zákona, vládní akce, nepokoje, povstání, poškození, zničení, zpoždění nebo zrušení letu či jiné dopravy.

23. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE SPOLEČNOST SKRILL ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO EXEMPLÁRNÍ POŠKOZENÍ (I KDYBY BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA), VYPLÝVAJÍCÍ Z PROGRAMU NEBO VAŠÍ ÚČASTI V PROGRAMU NEBO POUŽITÍ JAKÉKOLI ODMĚNY ČI NEMOŽNOSTI TUTO ODMĚNU POUŽÍT. Přijímáte veškerou odpovědnost za škody způsobené jakýmkoli uživatelem, který je oprávněn používat váš účet programu, včetně, ale nikoli výhradně, kumulace bodů a uplatnění bodů, a tímto společnost Skrill odškodníte a zbavujete odpovědnosti. Společnost Skrill může mimo jiné: a. zvýšit nebo snížit počet bodů přidělených za způsobilou transakci nebo požadovaných pro odměnu; b. zvýšit nebo snížit maximální počet bodů, které může každý oprávněný účastník získat; c. stáhnout, omezit, upravit nebo zrušit jakoukoli odměnu; d. omezit nepřetržitou dostupnost odměn; e. měnit výhody programu, odměny, podmínky účasti, pravidla pro získání, uplatnění, udržení nebo propadnutí bodů; nebo f. změnit či zrušit odměny.

24. Shromažďování bodů vás neopravňuje k žádnému nezadatelnému právu na body, odměny nebo výhody programu. Při shromažďování bodů se nemůžete spoléhat na trvalou dostupnost jakýchkoli odměn nebo požadavku na uplatnění bodů. Společnost Skrill má výhradní pravomoc interpretovat a aplikovat pravidla programu.

25. Všechna rozhodnutí společnosti Skrill jsou konečná a závazná.

26. Důvěrnost

26.1. Důvěrné informace znamenají jakékoli informace, které jsou označeny jako „důvěrné“ nebo u kterých by mělo být důvodně očekáváno, že budou důvěrné s ohledem na souvislosti spojené s jejich odhalením nebo povahou. Aniž by byla dotčena obecnost výše uvedeného, budou za důvěrné dále považovány obchodní plány, data, strategie, metody, seznamy zákazníků a klientů, technické specifikace, transakční údaje a údaje o zákaznících.

26.2. V průběhu trvání programu a poté bude společnost Skrill používat a reprodukovat důvěrné informace oprávněných účastníků (jsou-li k dispozici) pouze pro účely tohoto programu a pouze v míře nezbytné pro tento účel a omezí zpřístupnění důvěrných informací na své zaměstnance, konzultanty, poradce nebo nezávislé smluvní strany, kteří tyto informace potřebují.

26.3. Bez ohledu na výše uvedené společnost Skrill neporuší tato pravidla programu, pokud zpřístupní důvěrné informace v případě, že to bude nutné ze zákona nebo to bude vyžadovat soudní nebo vládní vyšetřování nebo řízení.

26.4. Povinnost mlčenlivosti podle tohoto oddílu 26 se nevztahuje na informace, které: a. jsou nebo se stanou veřejně známé bez jakéhokoli přičinění nebo zavinění společnosti Skrill; b. jsou společnosti Skrill známy bez omezení před jejich přijetím od oprávněného účastníka v souvislosti s tímto programem, z jejích vlastních nezávislých zdrojů, jak o tom svědčí písemné záznamy Skrill, a které nebyly získány přímo ani nepřímo od oprávněného účastníka; c. společnost Skrill získá od jakékoli třetí strany, o které je společnosti Skrill důvodně známo, že má zákonné právo předávat tyto informace, a nemá povinnost uchovávat tyto informace v utajení; nebo d. informace nezávisle vypracované zaměstnanci nebo agenty společnosti Skrill za předpokladu, že společnost Skrill může prokázat, že tito zaměstnanci nebo agenti neměli přístup k důvěrným informacím získaným podle tohoto dokumentu.

27. Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se tohoto programu nebo našich služeb obecně, můžete nás kdykoli kontaktovat zasláním zprávy zákaznické podpoře prostřednictvím našeho centra e-mailové podpory.

28. Tato pravidla programu se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy Anglie a Walesu a soudy v Anglii a Walesu mají výlučnou pravomoc rozhodovat o jakýchkoli nárocích, sporech nebo rozdílech vzniklých na základě nebo v souvislosti s těmito pravidly programu.

29. Použití vaší karty Skrill Prepaid Mastercard® podléhá Smluvním podmínkám pro Skrill Prepaid Mastercard®. Nákup podílu v jedné nebo více podporovaných kryptoměnách podléhá Podmínkám použití kryptoměn Skrill. Používání a provoz vašeho účtu Skrill podléhá Podmínkám použití účtu Skrill. Všechny podmínky definované v Smluvních podmínkách pro Skrill Prepaid Mastercard®, Podmínkách použití kryptoměn Skrill a Podmínkách použití účtu Skrill, pokud není výslovně uvedeno jinak nebo pokud z kontextu nevyplývá jinak, nesou stejný význam, když jsou použity v tomto dokumentu.

Tabulka 1 – Získávání bodů

Vklad

1 EUR = 1 věrnostní bod

Výběr

1 EUR = 1 věrnostní bod

Transakce přes kartu Skrill Prepaid Mastercard®

1 EUR = 1 věrnostní bod

Převod obchodníkovi[1]

1 EUR = 0,25 věrnostního bodu

Nákup podílu v jedné nebo více podporovaných kryptoměnách

1 EUR = 1 věrnostní bod

Prodej podílu v jedné nebo více podporovaných kryptoměnách

1 EUR = 1 věrnostní bod

Převod podílu/podílů v jedné nebo více podporovaných kryptoměnách stávajícímu zákazníku/zákazníkům

1 EUR = 0,5 věrnostního bodu

[1] K dispozici pouze pro oprávněné účastníky, kteří jsou: (i) držiteli účtu Skrill, mají bydliště v Evropském hospodářském prostoru a ve Velké Británii a kteří úspěšně vložili prostředky na svůj účet Skrill pomocí jiné platební metody pro vklad než NETELLER, paysafecard a bitpay; nebo (ii) držiteli účtu Skrill, mají bydliště mimo Evropský hospodářský prostor a Spojené království a kteří buď úspěšně vložili prostředky na svůj účet Skrill pomocí dostupné platební metody jiné než NETELLER, paysafecard a bitpay, nebo nechali svůj účet Skrill plně ověřit.