Smluvní podmínky předplacené karty Skrill Prepaid Mastercard®

Březen 2021

Pro vaši kartu Skrill platí zároveň tyto Smluvní podmínky a také Podmínky použití a Zásady ochrany osobních údajů vztahující se na váš účet Skrill. „Podmínky použití“. Vaší povinností je důkladně si je přečíst a uschovat si kopii pro pozdější využití. V případě jakéhokoli rozporu mezi těmito Smluvními podmínkami a Podmínkami použití má převahu prvně jmenované.

1. Definice

1.1 „Roční členský poplatek za kartu“ znamená roční poplatek za použití vaší karty Skrill definovaný v sekci „Poplatky“ na našem webu na stránce věnující se předplacené kartě Skrill.

1.2 „Pracovní den“ znamená jakýkoli den jiný než sobotu, neděli nebo státní svátek v Anglii.

1.3 „Vydavatel karty“ znamená Paysafe Financial Services Limited, Level 27, 25 Canada Square, London E14 5LQ, United Kingdom.

1.4 Obsah pojmu „Období na rozmyšlenou“ je definován v odstavci 6.4.

1.5 Pojem „Bezkontaktní“ znamená platební funkci, která vám umožňuje zaplatit klepnutím vaší kartou Skrill na čtecí zařízení terminálu v místě prodeje.

1.6 „Poplatky“ se rozumí poplatky, které nám platíte za naše služby.

1.7 „Symbol akceptace Mastercard“ označuje obchodní značku Mastercard International, jak je dále popsána na http://www.mastercardbrandcenter.com a která je využívána pro veškeré aplikace vyjadřující akceptaci.

1.8 „Účet Skrill“ znamená registrovaný elektronický peněžní účet vedený u nás v souladu s našimi Podmínkami použití.

1.9 „Identifikační údaje k účtu Skrill“ znamenají jakékoli z následujících informací: údaje o vaší kartě Skrill (číslo karty, datum vypršení platnosti a kód CVV), váš PIN kód, údaje, které používáte ke svému přihlášení k účtu Skrill, vaše zabezpečené identifikační číslo, bezpečnostní otázky a odpovědi a další údaje o účtu Skrill a informace týkající se vašeho účtu Skrill.

1.10 „Karta Skrill“ nebo „karta“ označuje vám vydanou kartu Skrill Prepaid Mastercard®, ať v podobě fyzické karty nebo virtuální karty nebo v jakékoli jiné podobě, pro kterou se rozhodneme, registrovanou k vašemu účtu Skrill.

1.11 „Smluvní podmínky“ označují tyto podmínky upravující využívání vaší karty Skrill.

1.12 „Podmínky použití“ znamenají všeobecné obchodní podmínky dostupné na https://www.skrill.com/en/siteinformation/terms‐conditions/, jimiž se řídí užívání vašeho účtu Skrill.

1.13 Pojem „Transakční limity” je definován v odstavci 4.2.

1.14 Veškeré výrazy typu „my, náš, Skrill“ označují společnost Skrill Limited (registrační číslo: 4260907) se sídlem na adrese Level 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ, United Kingdom.

1.15 „Webové stránky“ označují webové stránky na adrese www.skrill.com.

1.16 Výrazy typu „vy“ nebo „váš“ označují osobu uvedenou na kartě Skrill.

2. Vaše karta Skrill

2.1 Svou kartu Skrill můžete použít kdekoli, kde je zobrazen symbol akceptace karty Mastercard, včetně obchodů, restaurací, plateb on-line nebo telefonicky; virtuální kartu Skrill však můžete použít pouze tam, kde není vyžadována fyzická karta, například při transakcích prováděných on-line nebo telefonicky. Svou kartu Skrill můžete používat i v zahraničí. Před použitím karty Skrill je třeba se ujistit, že byla aktivována a nacházejí se na ní dostatečné prostředky (viz článek 3). Po uplynutí doby platnosti není možné kartu Skrill nadále používat.

2.2 Vaše karta Skrill není kreditní ani debetní karta.

2.3 Vaši kartu Skrill vydává vydavatel karty na základě licence společnosti Mastercard International. Tato karta zůstává majetkem vydavatele karty.

3, Žádost o kartu Skrill a její aktivace

3.1 O kartu Skrill smí žádat pouze osoby starší 18 let a obyvatelé země v rámci jednotné oblasti pro platby v eurech nebo v některých dalších povolených zemích. Pokud nemáme tyto informace k dispozici již v souvislosti s vaším účtem Skrill, budeme požadovat doložení vaší totožnosti a adresy. Můžeme vás tedy požádat o dokumenty, které prokáží vaši totožnost a adresu. Zároveň můžeme provést elektronickou kontrolu, kdy vaše údaje ověříme pomocí registru dlužníků nebo jiné služby k ověřování totožnosti. Kontrola pomocí registru dlužníků nebo jiné služby slouží výhradně k ověření údajů, nikoliv k hodnocení finanční způsobilosti. Přijetím těchto Smluvních podmínek v době podání žádosti a vaším pokračujícím držením a používáním karty Skrill (jakmile je schválena a vydána) výslovně souhlasíte s provedením takové kontroly výhradně podle našeho uvážení.

3.2 Vaše karta Skrill může být vedena v měnách EUR.

3.3 Vaše žádost bude posouzena tak rychle, jak jen to bude možné. Vydání karty Skrill však závisí výhradně na rozhodnutí společnosti Skrill. Pokud bude vaše žádost o kartu Skrill schválena, pokusíme se vám kartu zaslat do 15 pracovních dní. Upozorňujeme však, že v některých případech může dodání vaší karty Skrill trvat déle. Virtuální karta Skrill je vydána okamžitě po schválení vaší žádosti.

3.4 Pokud obdržíte fyzickou kartu Skrill, je vaší povinností ihned po jejím přijetí podepsat podpisový proužek na její zadní straně.

3.5 K aktivaci fyzické karty Skrill musíte navštívit naši webovou stránku a postupovat podle pokynů k aktivačnímu procesu. Virtuální karty Skrill nemusejí být aktivovány.

3.6 Aby vám mohla být karta Skrill vydána, musíte v průběhu své žádosti odsouhlasit tyto Smluvní podmínky. Používáním karty Skrill stvrzujete svůj trvalý souhlas s těmito Smluvními podmínkami (vždy v souladu s článkem 10 níže).

4. Finanční prostředky dostupné prostřednictvím karty Skrill

4.1 Karta Skrill umožňuje přístup k finančním prostředkům na vašem účtu Skrill a tyto nejsou nijak odděleny.

4.2 Můžete utratit nebo vybrat jen tolik finančních prostředků, kolik máte v současné chvíli na svém účtu Skrill k dispozici nebo kolik vám umožňují limity pro dobíjení, platby nebo výběry („Transakční limity“) na vašem účtu Skrill nebo transakční limity vaší karty Skrill, a to podle toho, který z limitů je nižší.

4.3 Transakční limity vašeho účtu Skrill jsou závislé na řadě faktorů, jako je země vašeho pobytu, statut ověření vašeho Účtu Skrill a další faktory, které čas od času dle vlastního uvážení posuzujeme pro stanovení těchto limitů. Pro zjištění výše svých transakčních limitů se prosím podívejte do nastavení svého účtu Skrill.

4.4 Transakční limity jsou uváděny v eurech. Pokud je vaše karta Skrill vedena v jiné měně, dojde k převodu těchto limitů podle našeho v dané chvíli aktuálního směnného kurzu, který naleznete on-line na našich stránkách v sekci „Poplatky“ a který je v průběhu dne pravidelně aktualizován. Tyto kurzy mohou být kdykoli bez předchozího upozornění okamžitě změněny.

4.5 Pokud některá z vašich transakcí provedená kartou Skrill způsobí, že se na vašem účtu objeví záporný zůstatek (dluh), musíte okamžitě na svůj účet Skrill vložit dostatek prostředků, které tento dluh pokryjí. Společnost Skrill si vyhrazuje právo provést v rámci vyrovnání jakéhokoliv záporného zůstatku, který vám vznikl, další kroky, jako je vyžadování či vynucení vaší platby.

4, Používání karty Skrill

Transakce, které provedete na terminálu obchodníka, musí být z vaší strany autorizovány:

(a) v případě použití CHIP a PIN, zadáním vašeho PIN kódu;

(b) v případě platby pomocí magnetického proužku, podepsáním účtenky obchodníka; nebo

(c) v případě bezkontaktní platby (pokud je pro vaši kartu Skrill povolena) přiložením vaší karty Skrill k bezdotykové čtečce; nebo

(d) takovými dalšími způsoby, o jakých vás můžeme z času na čas informovat..

Po zadání PIN kódu nebo podepsání účtenky nebo přiložení vaší karty Skrill k bezdotykové čtečce již nelze autorizaci zrušit.

5.2 Transakce on-line musí být z vaší strany potvrzeny zadáním příslušných údajů o kartě Skrill podle požadavků prodejce. To obvykle znamená poskytnutí čísla vaší karty Skrill, jména na vaší kartě Skrill, data vypršení platnosti vaší karty Skrill a v mnoha případech čísla CVC vytištěného na zadní straně nebo jinak zobrazeného na vaší kartě Skrill, ale může to zahrnovat i jakékoli další bezpečnostní postupy, které my nebo prodejce vyžadujeme. Po dokončení své transakce nemůžete autorizaci zrušit.

5.3 Vždy se ujistěte, že máte dostatek finančních prostředků na pokrytí hodnoty transakce a příslušných poplatků.

5.4 Po autorizování vaší transakce budou prostředky na vašem účtu Skrill, které jsou k dispozici pro platby s kartou Skrill, sníženy o hodnotu transakce a příslušných poplatků. Upozorňujeme, že toto snížení prostředků na vašem účtu Skrill může v souladu s následujícím odstavcem ve skutečnosti trvat déle. Prostředky, které máte aktuálně k dispozici, zkontrolujete po přihlášení do svého účtu Skrill – viz váš „disponibilní zůstatek”.

5.5 Pokud je vaše karta Skrill vedena v jiné měně než váš účet Skrill, vaše transakce budou předmětem měnových konverzí v souladu s oddílem 11.4 níže a za každou transakci vám bude účtován dodatečný poplatek za konverzi měny. Více viz v článku 11 (Poplatky) níže.

5.6 Přehled veškerých svých transakcí získáte po přihlášení do svého účtu Skrill.

6. Zrušení a vypršení platnosti karty Skrill a ukončení platnosti těchto Smluvních podmínek

6.1 Platnost vaší Karty Skrill vyprší k datu ukončení platnosti vytištěnému na vaší poslední plastové kartě Skrill, kterou jsme vám vydali, nebo k datu, které jsme vám oznámili. U virtuální karty Skrill je datum vypršení platnosti zobrazeno na obrázku virtuální karty, který se zobrazuje ve vašem účtu Skrill. Poté, co vaše karta Skrill vyprší, už ji nebudete moci používat.

6.2 Krátce předtím, než platnost vaší karty Skrill vyprší, vám můžeme poskytnout náhradní kartu nebo vás kontaktovat ohledně nabídky náhradní karty. Musíte zajistit, že disponujete dostatečným zůstatkem na svém účtu Skrill, jehož prostřednictvím pokryjete náklady spojené s ročním členským poplatkem za vedení karty předtím, než svou náhradní kartu použijete. Vyhrazujeme si právo nevydat vám vaši novou kartu.

6.3 Za účelem naplnění těchto Smluvních podmínek se vaše náhradní karta stane vaší kartou Skrill poté, co ji obdržíte, nebo poté, co vyprší vaše aktuální karta Skrill, podle toho, co nastane později.

6.4 Svou kartu Skrill můžete zrušit až do čtrnácti (14) poté, co ji obdržíte. Tato lhůta v délce čtrnácti (14) dní se nazývá „Období na rozmyšlenou“. V případě, že se v době trvání tohoto období na rozmyšlenou rozhodnete pro zrušení karty, vrátíme vám počáteční roční členský poplatek za vedení karty.

6.5 Svou kartu Skrill můžete také zrušit kdykoliv po uplynutí tohoto čtrnáctidenního období na rozmyšlenou, tak jak je uvedeno v odstavci 6.6. V tomto případě vám však váš roční členský poplatek za vedení karty v daném roce, v němž ke zrušení dojde, nemůžeme vrátit.

6.6 Svou kartu Skrill můžete zrušit okamžitě pomocí nástrojů, které jsou vám k dispozici v sekci „Předplacená karta Skrill“ na webových stránkách nebo zavoláním na zákaznickou linku na číslo +44 (0) 203 308 2520. Kartu Skrill můžete také zrušit zasláním zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře „Kontaktujte nás” na našich webových stránkách. Zrušení prostřednictvím našich webových stránek však nenabude platnost okamžitě, a v důsledku toho neneseme odpovědnost za jakékoli opoždění tohoto zrušení.

6.7 Aniž bychom vás o tom museli informovat, tyto Smluvní podmínky pozbudou automaticky platnost v případě:

(a) zrušení vaší karty Skrill; nebo

(b) zrušení Podmínek použití účtu Skrill, ke kterému je vaše karta Skrill vedena.

6.8 Tyto Smluvní podmínky můžeme z jakéhokoliv důvodu zrušit, o čemž vás budeme v předstihu dvou (2) měsíců informovat.

6.9 Po vypršení platnosti nebo zrušení vaší karty Skrill nebo ukončení platnosti těchto Smluvních podmínek nebudete moci svou kartu Skrill nadále používat. V tomto případě ji musíte zničit prostřihnutím čipu karty a magnetického proužku. Jste také povinni vynaložit veškeré přiměřené úsilí na to, abyste se své karty Skrill bezpečně zbavili, tak aby se karty Skrill nebo jejího bezpečnostního čísla nemohla zmocnit žádná třetí osoba.

6.10 V souladu s ustanoveními v článku 6.4 nebudete mít po ukončení platnosti těchto Smluvních podmínek nárok na vrácení peněz, které jste již utratili na transakcích, k nimž jste dali souhlas, nebo jakýchkoliv poplatků spojených s užitím karty Skrill před datem ukončením těchto podmínek.

6.11 Vyhrazujeme si právo pozastavit, blokovat nebo jinak omezit platnost vaší karty Skrill, a to kdykoliv a bez toho, že by nám vůči vám vznikaly jakékoliv závazky, pokud:

(a) máme důvodné podezření, že došlo k podvodu, zneužití nebo jinému bezpečnostnímu porušení týkajícímu se vaší karty Skrill;

(b) jednáte-li v rozporu s těmito Smluvními podmínkami nebo Podmínkami použití; nebo

(c) musíme tak učinit z důvodu souladu s platnými zákony.

O každém takovém pozastavení, zablokování nebo omezení funkce vaší karty Skrill a důvodech pro tato opatření vás budeme předem informovat. Pokud toto nebude možné, budeme vás informovat bezprostředně poté, co došlo k pozastavení, zablokování nebo omezení funkce karty, s výjimkou případů, kdy by to znamenalo ohrožení bezpečnostních opatření nebo bylo nezákonné. Vaši kartu Skrill budeme znovu aktivovat nebo ji nahradíme novou kartou co nejdříve to bude proveditelné poté, co možné důvody pozastavení a/nebo omezení pominou.

7. Zabezpečení karty Skrill

7.1 Se svou kartou Skrill byste měli nakládat jako s hotovostí a uchovávat ji neustále v bezpečí. Karta Skrill je určena pouze vám a nikdo jiný ji nesmí používat.

7.2 Pro svou fyzickou kartu Skrill obdržíte PIN kód a ten musíte uchovávat v bezpečí. Svůj PIN kód musíte stále držet v tajnosti a nesmíte ho nikomu sdělit. Pokud se domníváte, že váš PIN kód zná nebo může znát další osoba, případně byl jinak ohrožen, musíte nás neprodleně informovat zavoláním na 24hodinovou linku pro ztracené a ukradené karty na čísle +44 (0) 203 308 2530.

7.3 Doporučujeme pravidelně kontrolovat zůstatek a historii transakcí na vašem účtu Skrill on-line na našich stránkách. Jakoukoliv transakci, kterou nemůžete identifikovat, oznamte podle článku 8 níže.

7.4 Pokud se domníváte, že někdo jiný zná vaše identifikační údaje k účtu Skrill nebo tyto údaje či vaše karta Skrill byly ztraceny, ukradeny, zneužity, použity bez autorizace nebo jinak ohroženy, musíte nám to bez zbytečného odkladu oznámit na naší 24hodinové zákaznické lince pro ztráty a odcizení na čísle +44 (0) 203 308 2530, abychom vaši kartu Skrill mohli zrušit. Ztrátu nebo odcizení své karty Skrill můžete také nahlásit v sekci „Předplacená karta Skrill“ na našich webových stránkách. Jakékoliv zbytečné prodlení může ve svém důsledku znamenat, že ponesete zodpovědnost za jakékoli ztráty, pokud je vaše neoznámení záměrné nebo důsledkem hrubého zanedbání. Pokud máte podezření, že vaši kartu Skrill používá někdo jiný, měli byste se také obrátit na policii a incident nahlásit.

7.5 Na základě jakýchkoli důvodných pochybností ohledně bezpečnosti vaší karty Skrill či příslušných zabezpečovacích procedur, nebo pokud máme důvodné podezření na neoprávněné či podvodné použití vaší karty Skrill či na ohrožení jejích zabezpečovacích procedur, můžeme vaši kartu Skrill pozastavit či jinak omezit její funkce. O každém pozastavení či jiném omezení a jejich důvodech vás budeme informovat předem, případně, pokud to nebude možné, ihned po provedení tohoto opatření, s výjimkou případů, kdy by takové oznámení nebylo v souladu se zákonem nebo narušovalo naše důvodné bezpečnostní zájmy. Jakmile pominou důvody pozastavení a/nebo omezení, tato pozastavení a/nebo omezení budou v co nejkratším termínu odstraněna.

7.6 Pokud se budeme domnívat, že vaše karta Skrill je ohrožena podvodem nebo bezpečnostní hrozbou, použijeme ten nejrychlejší a nejbezpečnější způsob, jak vás prostřednictvím vámi poskytnutých údajů kontaktovat a sdělit vám, jak se s tímto rizikem vypořádat.

8. Vaše odpovědnost a vracení peněz

8.1 Pokud se domníváte, že jste ztratili jakékoliv identifikační údaje ke svému účtu Skrill nebo tyto byly ukradeny, nebo v případě neoprávněné transakce nebo transakce, která nebyla námi provedena nebo byla provedena nesprávně, musíte nás o tom informovat bez zbytečného prodlení a v každém případě nejpozději do třinácti (13) měsíců od data uskutečnění této platby, a to prostřednictvím sekce „Kontaktujte nás” našich webových stránek nebo na naší zákaznické lince +44 (0) 203 308 2520. Pokud o to budete požádáni, musíte nám do sedmi dnů také potvrdit tuto ztrátu, krádež nebo případné zneužití.

8.2 Jakmile to bude možné, vrátíme veškerou neoprávněnou transakci v plné výši včetně veškerých souvisejících poplatků, za předpokladu, že nás o této transakci budete informovat v souladu s tímto oddílem 8, za podmínky, že nedojde k následujícímu:

(i) existují zjevné důkazy o tom, že jste jednali s podvodným úmyslem nebo jste úmyslně nebo hrubou nedbalostí porušili tyto Smluvní podmínky; v takovém případě provedeme okamžité šetření s cílem zjistit, zda byla transakce neoprávněná nebo

(ii) karta Skrill byla ztracena nebo odcizena nebo jste nezachovali svůj PIN kód nebo údaje ke své kartě Skrill v bezpečí před zneužitím; v takovém případě budete odpovědní za ztráty do výše 35 GBP (nebo ekvivalentu v měně vašeho účtu Skrill) pro každý případ ztráty, krádeže nebo zneužití.

8.3 Bez ohledu na výše uvedené si my a vydavatel karty vyhrazujeme právo prověřit jakoukoli spornou transakci nebo zneužití vaší karty Skrill před a po vrácení peněz. Abychom tak mohli učinit, můžeme od vás potřebovat další informace a pomoc a vy jste povinni přiměřeným způsobem spolupracovat na jakémkoli vyšetřování, které budeme provádět my sami, vydavatel karty nebo jakýkoli orgán činný v trestním řízení nebo jiný příslušný orgán. Pokud vyšetřování provedené po vrácení peněz ukáže, že jste jednali podvodně nebo jste úmyslně nebo hrubou nedbalostí nedodrželi Smluvní podmínky, po přiměřeném uvědomění vám zatížíme váš účet částkou ve výši vrácené platby a veškerých souvisejících poplatků.

8.4 Budete zodpovědní za veškeré ztráty, náklady a výdaje vzniklé nám nebo vydavateli karty v souvislosti s neoprávněnou platební transakcí, pokud jste jednali podvodně nebo jste úmyslně nebo hrubou nedbalostí nedodrželi tyto Smluvní podmínky nebo jste nás neinformovali ve lhůtách stanovených v prvním odstavci této části 8, a zaplatíte nám všechny takové ztráty, náklady a výdaje, jakmile vás o to požádáme.

8.5 S výjimkou případů, kdy jste konali podvodně nebo jste úmyslně nebo hrubou nedbalostí nedodrželi tyto Smluvní podmínky, nebudete nést odpovědnost za jakékoli ztráty, které byly navozeny námi nebo vydavatelem karty ve vztahu k neoprávněné platební transakci poté, co jste nás o takové transakci informovali v souladu s těmito Smluvními podmínkami, pokud jsme neposkytli vhodný prostředek oznámení, neprovedli jsme silné ověření zákazníka tam, kde jsme to měli učinit, nebo pokud karta Skrill byla použita v souvislosti se smlouvou uzavřenou na dálku jinou než než smlouvou s výjimkou. „Smlouva uzavřená na dálku“ a „smlouva s výjimkou“ mají významy uvedené v předpisech o spotřebitelských smlouvách (informace, zrušení a dodatečné poplatky) z roku 2013.

8.6 Vrácení peněz

8.6.1 V případě, že jsme odpovědní za neprovedenou nebo chybně provedenou platební transakci, bez zbytečného odkladu vrátíme váš účet do stavu, ve kterém by byl, kdyby nedošlo k chybné transakci, a vrátíme veškeré poplatky a úroky, které vznikly v důsledku neprovedení nebo vadného provedení platební transakce, a to za předpokladu, že nás o této transakci budete informovat v souladu s bodem 8.1 výše.

8.6.2 S podmínkou platnosti článku 8.6.3 můžete mít nárok na vrácení peněz v souvislosti s transakcemi, kde:

(a) při autorizaci platby nebyla stanovena přesná částka transakce a kde tato hodnota transakce výrazně překročila výši, kterou jste mohli důvodně očekávat, s přihlédnutím k vašim předchozím platebním návykům, těmto Smluvním podmínkám a okolnostem transakce, nebo

(b) transakce nebyla autorizována v souladu s těmito Smluvními podmínkami.

8.6.3 Bez ohledu na ustanovení článku 8.1 nebudou žádosti o náhradu podle článku 8.6.2 schváleny, pokud: (a) provedení transakce jste přímo s námi odsouhlasili a informace o této platbě jsme vám my nebo příjemce transakce zpřístupnili či poskytli nejméně čtyři (4) týdny před transakcí; (b) svou žádost vznesete více než osm (8) týdnů poté, co byly finanční prostředky prostřednictvím vaší karty Skrill strženy, vždy však podle ustanovení článků 8.3 a 8.4.

8.7 Vrátíme vám peníze podle oddílu 8.6.2 nebo vám odůvodníme odmítnutí této náhrady do deseti (10) pracovních dnů od obdržení vaší žádosti o vrácení platby, nebo pokud se rozhodneme požádat vás o další informace, do deseti (10) pracovních dnů od přijetí těchto informací. Souhlasíte, že nám poskytnete jakékoli další informace, které jsou pro nás přiměřeně nutné, abychom zjistili, zda jsou splněny podmínky pro vrácení peněz.

8.8 Pokud nejste spokojeni s odůvodněním, které vám můžeme poskytnout ohledně odmítnutí poskytnutí náhrady, můžete si stěžovat na Úřad ombudsmana pro finanční služby na adrese Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London, E14 9SR. Telefon: 0800 023 4567 nebo 0300 123 9123, a e-mail:complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

9. Naše odpovědnost

9.1 Stejně jako u jiných platebních karet neexistuje záruka, že obchodník vaši kartu Skrill přijme nebo že všechny transakce budou společností Skrill schváleny. Důvodem může být problém systému, faktory mimo naši přiměřenou kontrolu nebo naše podezření, že je vaše karta Skrill zneužívána. Proto v rozsahu povoleném těmito Smluvními podmínkami a zákonem nebudeme v žádném případě nést odpovědnost za to, že obchodník odmítne přijmout vaši kartu Skrill nebo pokud neprovedeme autorizaci transakce nebo pokud zrušíme nebo pozastavíme používání vaší karty Skrill. Nejsme odpovědní za přímé nebo nepřímé ztráty či škody, které můžete utrpět v důsledku celkového nebo částečného použití či nemožnosti použít svou kartu Skrill nebo v důsledku použití vaší karty Skrill kteroukoli třetí osobou, pokud zákon nestanoví jinak. Společnost Skrill nebude také odpovědná za jakékoli vaše ztráty nebo náklady vyplývající z našeho dodržování zákonných a regulačních požadavků. V případě, že svou kartu Skrill nepoužíváte v souladu s těmito Smluvními podmínkami nebo zjistíme, že vaše užívání karty Skrill je podvodné, vyhrazujeme si právo naúčtovat vám jakékoli přiměřené náklady spojené s našimi kroky vedoucími k zastavení užívání této karty Skrill a k vymáhání veškerých dlužných částek v důsledku vaší činnosti.

10. Změny Smluvních podmínek

10.1 Aktuální verze Smluvních podmínek karty Skrill bude vždy dostupná na našich stránkách. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv měnit. O veškerých změnách budete informováni elektronickou formou. Navržená změna nabude účinnosti dva (2) měsíce po datu, kdy je oznámení o změně podle článku 18.1 Smluvních podmínek považováno za přijaté, pokud nám nepředáte oznámení s námitkami k navrhovaným změnám, ještě než nabudou účinnosti. Změny, díky kterým pro vás budou tyto Smluvní podmínky výhodnější, nabudou účinnosti okamžitě, pokud je tak uvedeno v oznámení o změně. Změny v směnných kurzech nabývají účinnosti okamžitě, bez oznámení, a vy nemáte právo vůči těmto změnám vznášet námitky. Pokud máte proti změnám námitky, nebudou se na vás vztahovat. Nicméně každá taková námitka bude představovat výpověď z vaší strany ke zrušení vaší karty Skrill. Vaše právo zrušit kartu Skrill kdykoliv bez dalších stornovacích poplatků zůstává nedotčeno.

10.2 Změny výdajových limitů vaší karty Skrill, které jsou nezbytné k udržení souladu s požadavky zákona, nejsou považovány za změnu těchto Smluvních podmínek, a proto jsou prováděny i bez předchozího oznámení. Přehled veškerých svých výdajových limitů získáte po přihlášení do svého účtu Skrill.

11. Poplatky

11.1 Poplatky vztahující se k užívání vaší karty Skrill jsou uvedeny na našem webu v sekci „Poplatky“.

11.2 Poplatky budou strhávány ze zůstatku na vašem účtu Skrill. Poplatky jsou uváděny v eurech. Pokud je váš účet Skrill veden v jiné měně, dojde k převodu těchto poplatků podle našeho aktuálního velkoobchodního směnného kurzu, který naleznete na našich stránkách v sekci „Poplatky“ a který je v průběhu dne pravidelně aktualizován. Tyto kurzy mohou být kdykoli bez předchozího upozornění okamžitě změněny.

Pokud svou kartu Skrill použijete v bankomatu, mohou se na vás také vztahovat příslušné poplatky, dodatečná pravidla a předpisy příslušného bankomatu nebo jiné finanční instituce nebo sdružení.

11.3 Pokud provádíte transakci, která vyžaduje jeden nebo více měnových přepočtů (například proto, že vaše karta Skrill nebo váš účet Skrill jsou denominovány v měně, která se liší od měny účtované maloobchodníkem, nebo používáte kartu Skrill v zahraničí, abyste provedli platbu v cizí měně nebo vybrali hotovost), budeme vám účtovat poplatek za směnu. Další podrobnosti o příslušném poplatku za směnu a přirážce k nejnovějším dostupným referenčním směnným kurzům vydaným Evropskou centrální bankou (ECB) najdete v sekci „Poplatky“ našich webových stránek. Pokaždé, když použijete kartu Skrill k provedení platby, budete o tom informováni automatickým elektronickým oznámením (například e-mailem nebo push oznámeními prostřednictvím aplikace Skrill) s podrobnostmi o transakci. Máte možnost odhlásit se z odběru těchto oznámení.

11.4 Směnný kurz použitý u každé transakce je určen společností MasterCard a závisí na chvíli, kdy je transakce v systému Mastercard provedena. Toto dále závisí na okamžiku, kdy nám banka příjemce předloží požadavek na platbu. Jakmile bude transakce zpracována, použitý kurz bude zobrazen v historii transakcí na vašem účtu Skrill.

12. Vaše údaje

Je vaší povinností nás neprodleně informovat, pokud změníte své jméno, adresu, telefonní číslo nebo e-mail prostřednictvím údajů v sekci „Kontaktujte nás“ naší webové stránky. Pokud se vás budeme v souvislosti s vaší kartou Skrill snažit kontaktovat, například s upozorněním, že vaše karta byla zrušena nebo při vrácení platby šekem, použijeme nejaktuálnější poskytnuté kontaktní údaje. Pokud do 24 hodin od odeslání e-mailu neobdržíme oznámení o jeho nedoručitelnosti, bude každý zaslaný e-mail považován za doručený v okamžiku odeslání. Nejsme nijak odpovědní za situaci, kdy se vaše kontaktní údaje změnily, ale nebyli jsme o tom informováni.

13.Ochrana dat

13.1 Výslovně souhlasíte s tím, abychom získávali, zpracovávali a uchovávali veškeré informace, které nám poskytnete, za účelem zpracování transakcí, které provádíte pomocí své karty Skrill. To neovlivňuje naše příslušná práva a povinnosti vyplývající z právních předpisů o ochraně údajů. Tento souhlas můžete odvolat zrušením své karty Skrill. Pokud tímto způsobem odeberete svůj souhlas, přestaneme vaše údaje k tomuto účelu používat, ale můžeme dále vaše údaje zpracovávat pro jiné účely, pokud k tomu máme jiné zákonné důvody, jako jsou případy, kdy jsme ze zákona povinni uchovávat záznamy o transakcích, nebo pokud budete dál přijímat jiné služby od společnosti Skrill včetně účtu Skrill.

13.2 Při žádosti o kartu Skrill a při jejím používání souhlasíte s naším použitím vašich osobních údajů v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Dokument Zásady ochrany osobních údajů naleznete na našich stránkách. Obsahuje podrobnosti o shromažďovaných osobních údajích a informace, jak budou tyto údaje použity a komu je můžeme poskytnout.

13.3 Použitím karty Skrill, ať už při platbě u obchodníka nebo kdekoliv jinde provádíte platbu či vybíráte hotovost, také souhlasíte s použitím vašich osobních údajů tak, jak je to nutné k provedení platby v souladu s regulačními požadavky a pravidly společnosti MasterCard. V závislosti na místě použití karty Skrill to může znamenat, že vaše údaje budou zpracovávány i mimo Evropský hospodářský prostor.

14. Spory s prodejcem

Za zboží nebo služby, které zakoupíte za použití karty Skrill, nepřijímáme žádnou odpovědnost. Všechny takové spory musí být adresovány přímo obchodníkovi, který příslušné zboží nebo služby poskytuje. Jakmile použijete kartu Skrill k nákupu, nemůžeme již tuto transakci zastavit. Nicméně pokud jste použili kartu Skrill k nákupu zboží nebo služeb, může vám vzniknout nárok vůči obchodníkovi, pokud jsou zboží nebo služby neuspokojivé, nedodané, dodané jen částečně nebo neodpovídají popisu dodavatele. Musíte nám oznámit jakýkoli spor do 60 dnů od nákupu a na váš účet bude vrácena platba pouze v případě, že bude úspěšně zajištěna od obchodníka. Pokud žádost o vrácení peněz podáte neoprávněně, budeme mít nárok naúčtovat vám jakékoli poplatky, které nám vzniknou v souvislosti s uplatněním nároku na vrácení peněz a budeme oprávněni strhnout z vašeho účtu Skrill částku ve výši těchto poplatků.

15. Komunikace

15.1 Pokud máte v souvislosti se svou kartou Skrill jakékoliv dotazy, můžete použít formulář „Kontaktujte nás“ na našich webových stránkách. Vaším dotazem se co nejdříve začneme zabývat. Pokud si nepřejete nás kontaktovat tímto způsobem, můžete se obrátit na naši zákaznickou linku na čísle +44 (0) 203 308 2520 nebo nám napsat na naší poštovní adresu:

Skrill Limited

Level 27

25 Canada Square

London E14 5LQ

United Kingdom,

Služba zákaznické telefonní linky je zpoplatněna. Veškerá oznámení nebo jiná komunikace v souvislosti s vaší kartou Skrill by měla být provedena stejným způsobem, pokud v těchto Smluvních podmínkách není uvedeno jinak. Pro komunikaci přes webové stránky budete potřebovat platnou e-mailovou adresu a připojení k internetu.

15.2 Tyto Smluvní podmínky jsou sepsány v angličtině a veškerá komunikace a oznámení v rámci těchto Smluvních podmínek budou také v angličtině.

16. Stížnosti

Pokud nejste spokojeni se svou kartou Skrill nebo způsobem, jakým je spravována, případně máte v souvislosti se svou kartou jakékoliv jiné připomínky, sdělte nám je prosím nejprve prostřednictvím formuláře „Kontaktujte nás” na našich webových stránkách, zavolejte nám na linku +44 (0) 203 308 2520 nebo nám napište na naši poštovní adresu:

Skrill Limited

Level 27

25 Canada Square

London E14 5LQ

United Kingdom,

abychom pro vás mohli prošetřit okolnosti.

Budeme se snažit rychle a spravedlivě vyřešit všechny vaše případné stížnosti a oznámíme vám výsledek našeho šetření. Pokud nejste s výsledkem spokojeni, můžete podat stížnost k úřadu ombudsmana pro finanční služby na adrese Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London, E14 9SR. Telefon: 0800 023 4567 nebo 0300 123 9123 a e-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. Podrobnější informace jsou k dispozici v našem Prospektu k reklamacím (Complaints Leaflet) nebo mohou být získány od našeho týmu zákaznických služeb.

17. Vyrovnání a kompenzace

Karta Skrill představuje produkt spojený s elektronickými penězi, a přestože je regulována úřadem Financial Conduct Authority, není zahrnuta do systému odškodnění Financial Services Compensation Scheme. Neexistuje ani jiný systém odškodnění, který by umožňoval nahradit ztráty spojené s použitím karty Skrill. To znamená, že pokud by společnost Paysafe Financial Services Limited nebo my vyhlásili úpadek, vaše finanční prostředky mohou ztratit svou hodnotu a nebude je možné použít, a v důsledku toho tak můžete o své peníze přijít.

18. Určení

Tyto Smluvní podmínky jsou určeny vám osobně a vaše práva a povinnosti v nich definované nelze nijak přenášet. Společnost Skrill však může svá práva či povinnosti definované v těchto Smluvních podmínkách kdykoli převést či postoupit na jinou společnost, nebo jí zadat provedení úkolů, v případě, že vám to oznámí s dvouměsíčním předstihem. Pokud k tomu dojde, vaše práva zůstávají nedotčena.

19. Rozhodné právo

Tyto Smluvní podmínky se řídí zákonem Anglie a Walesu. Obě strany se podřizují výhradní jurisdikci soudů Anglie a Walesu.

20. Statutární údaje

20.1 Kartu Skrill vydává společnost Paysafe Financial Services Limited, Compass House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ, která je regulována úřadem Financial Conduct Authority (registrační číslo 900015) a autorizována tímto úřadem k vydávání elektronických peněz a platebních prostředků a poskytování platebních služeb. Vaše karta Skrill je vlastnictvím společnosti Paysafe Financial Services Limited a není přenosná na žádnou jinou osobu. Všechny karty Skrill vydává společnost Paysafe Financial Services Limited na základě licence společnosti Mastercard.

20.2 Společnost Skrill Limited je zapsána v Anglii a Walesu a její sídlo se nachází na adrese: Level 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ, United Kingdom. Můžete nás kontaktovat elektronicky pomocí formuláře „Kontaktujte nás“ na našich webových stránkách. Společnost Skrill Limited je regulována úřadem Financial Conduct Authority a je tímto úřadem autorizována jako vydavatel elektronických peněz (registrační číslo 900001).

20.3 Úřad Financial Conduct Authority (FCA) se nalézá na adrese 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, United Kingdom. Jeho stránky se nalézají na adrese http://www.fca.org.uk/.