Karta Skrill Prepaid Mastercard® Zasady i warunki

Marzec 2021

Niniejsze Zasady i warunki obowiązują w odniesieniu do karty Skrill w połączeniu z Warunkami korzystania i Polityką prywatności dotyczącą korzystania z rachunku Skrill. Prosimy o uważne zapoznanie się z ich treścią oraz o zachowanie ich kopii na przyszłość. W razie sporu między niniejszymi Zasadami i warunkami a Warunkami korzystania, te pierwsze mają moc nadrzędną.

1. Definicje

1.1 "Roczna opłata członkowska za kartę" onzacza roczną opłatę za korzystanie z karty Skrill określoną w zakładce Opłaty" na stronie Karta przedpłacona Skrill w naszej witrynie internetowej.

1.2 "Dzień roboczy"oznacza dzień inny niż sobota, niedziela, święto państwowe lub dzień ustawowo wolny od pracy w Anglii.

1.3 “Wydawca karty” oznacza Paysafe Financial Services Limited, z adresem Level 27, 25 Canada Square, London E14 5LQ, United Kingdom.

1.4 "Okres możliwości odstąpienia od umowy" ma znaczenie określone w punkcie 6.4.

1.5 "Bezstykowa" oznacza funkcję płatności, dzięki której użytkownik może dokonać zapłaty poprzez przyłożenie karty Skrill do czytnika terminalu płatniczego w punkcie sprzedaży.

1.6 "Opłaty" oznaczają obciążenia naliczane przez nas użytkownikowi za korzystanie z naszych usług.

1.7 "Znak akceptacji Mastercard" oznacza znak marki Mastercard International, Inc., zgodnie z opisem na stronie http://www.mastercardbrandcenter.com, który widnieje we wszystkich punktach honorujących płatność za pomocą tej karty.

1.8 "Rachunek Skrill" oznacza zarejestrowany elektroniczny rachunek pieniężny użytkownika w Skrill zgodnie z naszymi Warunkami użytkowania.

1.9 “Dane osobowe posiadacza rachunku Skrill” oznaczają wszystkie niżej wymienione dane: dane karty Skrill użytkownika (numer karty, data ważności oraz kod CVV), PIN karty, dane logowania do rachunku Skrill, bezpieczny numer identyfikacyjny, pytania bezpieczeństwa wraz z odpowiedziami oraz inne dane uwierzytelniające rachunku Skrill oraz informacje o rachunku Skrill użytkownika.

1.10 "Karta Skrill" oznacza kartę Skrill Prepaid Mastercard® wydaną użytkownikowi, niezależnie od tego, czy chodzi o kartę fizyczną czy też wirtualną lub w jakiejkolwiek innej formie, zarejestrowaną na koncie Skrill.

1.11 "Zasady i warunki" oznaczają zasady i warunki związane z korzystaniem z karty Skrill.

1.12 "Warunki korzystania” oznaczają zasady i warunki dostępne na stronie https://www.skrill.com/pl/siteinformation/terms‐conditions/, które określają sposób korzystania z rachunku Skrill.

1.13 "Limity transakcji" mają znaczenie określone w części 4.2.

1.14 "My, nam, nasze, Skrill" oznacza spółkę Skrill Ltd. (numer rejestracyjny: 4260907) z siedzibą pod adresem 27 Canada Square, Londyn E14 5LQ Wielka Brytania.

1.15 "Strona internetowa" oznacza stronę internetową zamieszczoną pod adresem www.skrill.com.

1.16 "Użytkownik" oznacza osobę, której imię i nazwisko widnieje na karcie Skrill.

2. Karta Skrill

2.1 Możesz korzystać z karty Skrill w dowolnym miejscu, w którym widnieje znak akceptacji Mastercard, tj. sklepy, restauracje, online lub przez telefon. Jednakże z karty wirtualnej Skrill można korzysta wyłącznie tam, gdzie karta fizyczna nie jest wymagana, na przykład podczas realziacji transakcji online lub przez telefon.  Karty Skrill można również używać za granicą. Przed użyciem karty Skrill należy się upewnić, czy została aktywowana oraz czy są na niej dostępne wystarczające środki (patrz część 3). Po upływie daty ważności karty Skrill użytkownik nie będzie mógł jej używać.

2.2 Niniejsza Karta Skrill nie jest kartą kredytową czy debetową.

2.3 Twoja karta Skrill został wydana przez wydawcę karty zgodnie z licencją Matercard International. Karta pozostaje włsnością wydawcy karty.

3. Wniosek o wydanie karty Skrill i aktywacja

3.1 Aby złożyć wniosek o kartę Skrill, użytkownik musi mieć ukończone 18 lat oraz być mieszkańcem kraju należącego do Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro lub jednego z określonych krajów. Użytkownik musi udostępnić dokument potwierdzający jego tożsamość oraz adres, jeśli te informacje nie zostały jeszcze przez nas uzyskane od niego w powiązaniu z jego rachunkiem Skrill.  Możemy się zwrócić do użytkownika z prośbą o udostępnienie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres i możemy przeprowadzić weryfikację elektroniczną, kontaktując się z biurami informacji kredytowej lub innymi dostawcami usług w zakresie weryfikacji tożsamości. Kontakt z biurami informacji kredytowej zostanie nawiązany wyłącznie na potrzeby weryfikacji i nie będziemy tą drogą sprawdzać zdolności kredytowej użytkownika. Akceptując niniejsze zasady i warunki podczas składania wniosku oraz korzystając z karty Skrill (po jej przyznaniu i wydaniu), użytkownik wyraża wyraźną zgodę na przeprowadzenie takiej weryfikacji według naszego uznania.

3.2 Karta Skrill może zostać wydana w EUR.

3.3 Wniosek użytkownika zostanie rozpatrzony w możliwie jak najkrótszym czasie. Karta Skrill jest wydawana wyłącznie według naszego uznania. Po zatwierdzeniu wniosku użytkownika o wydanie karty Skrill firma wyśle do użytkownika kartę Skrill w ciągu 15 dni roboczych. Pragniemy jednak poinformować, że w niektórych przypadkach wysyłka karty Skrill może potrwać dłużej.  Wirtualna karta Skrill jest wydawana niezwłocznie po zatwierdzeniu Twojego wniosku.

3.4 Niezwłocznie otrzymaniu karty Skrill musisz złożyć podpis na pasku umieszczonym z tyłu karty Skrill.

3.5 Aby aktywować kartę fizyczną Skrill, użytkownik musi odwiedzić naszą stronę internetową, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi aktywacji. Wirtualne karty Skrill nie muszą być aktywowane.

3.6 Podczas składania wniosku o kartę Skrill użytkownik będzie musiał zaakceptować niniejsze Zasady i warunki, aby karta mogła zostać wydana. Używając karty Skrill użytkownik akceptuje w sposób ciągły niniejsze Zasady i warunki (zawsze zgodnie z częścią 10 poniżej).

4. Dostęp do środków za pomocą karty Skrill

4.1 Karta Skrill oferuje dostęp do środków na rachunku Skrill użytkownika i nie posiada ona oddzielnego salda.

4.2 Użytkownik nie może wydać lub wypłacić więcej środków niż posiada aktualnie na swoim rachunku Skrill lub niż zezwalają na to limity na zasilanie, płatności i wypłaty ("Limity transakcji") w jego rachunku Skrill lub Limity transakcji jego karty Skrill, w zależności od tego, które są niższe.

4.3 Limity transakcji rachunku Skrill zależą od różnych czynników, tj. kraj zamieszkania, status weryfikacji rachunku Skrill oraz inne czynniki wykorzystywane przez nas do określania takich limitów od czasu do czasu według naszego własnego uznania. Użytkownik może sprawdzić limity transakcji w ustawieniach swojego rachunku Skrill.

4.4 Limity transakcji są podawane w EUR, ale w sytuacji, gdy karta Skrill użytkownika została wydana w innej walucie, kwota tych limitów zostanie przeliczona z zastosowaniem aktualnych hurtowych kursów wymiany, które można sprawdzić online na stronie "Opłaty" na naszej stronie internetowej, a które są aktualizowane regularnie w ciągu dnia. Zmiany w kursach walut mogą zostać wprowadzone natychmiast i bez powiadomienia.

4.5 Jeśli z jakiegoś powodu transakcja, którą realizuje użytkownik za pomocą karty Skrill spowoduje, że saldo jego rachunku Skrill stanie się ujemne, użytkownik musi natychmiast zasilić swój rachunek Skrill, aby pokryć ujemne saldo. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia dodatkowych kroków, tj. wymaganie i egzekwowanie płatności od użytkownika celem pokrycia ujemnego salda rachunku.

5. Korzystanie z karty Skrill

5.1 Użytkownik musi autoryzować transakcje realizowane za pomocą terminalu partnera handlowego w następujący sposób:

(a) podczas korzystania z CHIP-u i PIN-u należy podać PIN;

(b) przy realizacji płatności przy pomocy paska magnetycznego należy podpisać pokwitowanie partnera handlowego;

(c) przy płatności bezstykowej (jeśli jest ona włączona dla danej karty Skrill) należy przyłożyć kartę Skrill do czytnika bezstykowego; lub

(d) w inny sposób określony przez nas od czasu do czasu.

Użytkownik nie może cofnąć autoryzacji po wprowadzeniu kodu PIN lub podpisaniu pokwitowania partnera handlowego lub po przyłożeniu karty Skrill do czytnika bezstykowego.  

5.2 Transakcje online muszą być autoryzowane przez użytkownika poprzez podanie danych jego karty Skrill zgodnie z poleceniem sprzedawcy. To oznacza, że użytkownik musi podać numer karty Skrill, imię i nazwisko widniejące na karcie Skrill, datę ważności karty Skrill oraz w wielu przypadkach numer CVC wydrukowany na tylnej stronie karty lub w inny sposób umiesczony na karcie Skrill, ale może również obejmować procedury bezpieczeństwa, zastosowania których wymagamy my lub sprzedawca.  Użytkownik nie może wycofać autoryzacji po zakończeniu transakcji.

5.3 Użytkownik musi się zawsze upewnić, czy dostępne środki pokrywają wartość transakcji i obowiązujące opłaty.

5.4 Po autoryzacji transakcji środki na rachunku Skrill użytkownika dostępne do wydania za pomocą karty Skrill zostaną pomniejszone o kwotę transakcji oraz obowiązujące opłaty.  Odliczenie kwoty transakcji z salda rachunku Skrill może potrwać dłużej zgodnie z poniższym paragrafem.  Aby sprawdzić dostępne środki, użytkownik powinien się zalogować do rachunku Skrill i sprawdzić saldo w zakładce "dostępne saldo".

5.5 Jeśli karta Skrill użytkownika jest zarejestrowana w innej walucie niż waluta jego konta Skrill, transakcje użytkownika będą podlegały konwersji waluty w zgodzie z częścią 11.4 poniżej i użytkownik zostanie obciążony dodatkowymi opłatami za konwersję waluty od każdej transakcji. Więcej informacji można znaleźć w części 11 (Opłaty).

5.6 Użytkownik może przejrzeć historię transakcji, logując się do rachunku Skrill.

6. Anulowanie lub utrata ważności karty Skrill oraz rozwiązanie niniejszej umowy

6.1 Karta Skrill traci ważność wraz z upływem daty ważności karty umieszczonej na ostatniej karcie Skrill przyznanej użytkownikowi lub w innym dniu, zgodnie z informacją przekazaną przez nas użytkownikowi. W przypadku karty wirtualnej Skrill data ważności jest umieszczona na zdjęciu karty wirtualnej wyświetlonym na jego koncie Skrill.  Po upływie daty ważności karty Skrill użytkownik nie będzie mógł jej używać.

6.2 Na krótko przed upływem daty ważności karty Skrill możemy dostarczyć użytkownikowi nową kartę lub skontaktować się z nim z zapytaniem, czy potrzebuje nowej karty. Przed wymianą karty użytkownik musi się upewnić, czy posiada na swoim rachunku Skrill wystarczające środki, aby pokryć roczną opłatę członkowską za kartę. Zastrzegamy sobie prawo do niewydania karty.

6.3 Na potrzeby niniejszych Zasad i warunków nowa karta stanie się kartą Skrill użytkownika po jej otrzymaniu przez użytkownika lub po upływie daty ważności dotychczasowej karty Skrill, w zależności od tego, która data jest późniejsza.

6.4 Użytkownik może anulować kartę Skrill w ciągu maksymalnie czternastu (14) dni po jej otrzymaniu. Ten czternastodniowy okres jest znany  jako "Okres możliwości odstąpienia od umowy".  W sytuacji, gdy użytkownik zrezygnuje z karty w okresie możliwości odstąpienia od umowy, zwrócimy mu roczną opłatę członkowską za kartę.

6.5 Uzytkownik może również anulować kartę Skrill w dowolnym czasie po upływie czternastodniowego okresu możliwości odstąpienia od umowy tak jak zostało to określone w części 6.6.  Jakkolwiek, roczna opłata członkowska za kartę za rok, w którym ma miejsce anulowanie karty nie zostanie zwrócona.

6.6 Użytkownik może natychmiast anulować kartę Skrill, korzystając z narzędzi dostępnych w zakładce "Karta przedpłacona Skrill" lub kontaktując się z linią obsługi klienta pod numerem +44 (0) 203 308 2520. Użytkownik może również anulować kartę Skrill, wysyłając do nas wiadomość przy pomocy zakładki “Kontakt” na naszej stronie internetowej. Jednakże, anulowanie karty za pomocą naszej strony internetowej nie wchodzi w życie z efektem natychmiastowym, w związku z czym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za opóźnienie w jej anulowaniu.

6.7 Niniejsze Zasady i warunki przestają automatycznie obowiązywać, gdy zaistnieją niżej wymienione okoliczności:

(a) anulowanie karty Skrill; lub

(b) zamknięcie rachunku Skrill powiązanego z kartą Skrill.

6.8 Możemy rozwiązać niniejszą umowę z dowolnego powodu, dostarczając użytkownikowi powiadomienie z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.

6.9 Po upływie daty ważności lub anulowaniu karty Skrill lub rozwiązaniu niniejszej umowy użytkownik nie będzie mógł korzystać z karty Skrill i będzie musiał zniszczyć kartę poprzez przecięcie chipu i paska magnetycznego. Użytkownik musi podjąć wszelkie rozsądne kroki, aby pozbyć się karty Skrill w bezpieczny sposób tak, aby żadne inne osoby nie mogły wejść w posiadanie numeru jego karty Skrill lub numeru bezpieczeństwa.

6.10 Z wyjątkiem postanowień punktu 6.4, po rozwiązaniu niniejszej umowy użytkownik traci prawo do zwrotu pieniędzy, które już wydał na transakcje, na które wyraził zgodę lub na opłaty za korzystanie z karty Skrill po rozwiązaniu umowy.

6.11 Możemy zawiesić, zablokować lub w inny sposób ograniczyć kartę Skrill użytkownika w dowolnym czasie i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika w niżej opisanych okolicznościach:

(a) mamy rozsądne podstawy, aby podejrzewać oszustwo, nadużycie lub inne naruszenie w zakresie bezpieczeństwa dotyczące karty Skrill użytkownika;

(b) użytkownik naruszył niniejsze Zasady i warunki lub Warunki korzystania; lub

(c) musimy postępować zgodnie z obowiązującym prawem.

Powiadomimy użytkownika o zawieszeniu, zablokowaniu lub ograniczeniu jego karty Skrill oraz o powodach takiej decyzji z wyprzedzeniem lub, jeśli nie jest to możliwe, niezwłocznie po jej zawieszeniu, zablokowaniu lub ograniczeniu, o ile nie będzie to stanowiło zagrożenia dla powziętych środków bezpieczeństwa lub wykonanie takiego działania nie będzie sprzeczne z prawem. Karta Skrill zostanie ponownie aktywowana lub wymieniona na nową, jak tylko to będzie możliwe po zniknięciu powodów zawieszenia i/lub ograniczenia.

7. Przechowywanie karty w bezpieczny sposób

7.1 Użytkownik powinien traktować swoją kartę Skrill jak gotówkę i przechowywać ją w bezpieczny sposób. Karta Skrill jest osobistą kartą użytkownika i nie może on jej nikomu udostępnić.

7.2 Członek otrzyma PIN do karty fizycznej Skrill i musi go przechowywać w bezpiecznym miejscu. Użytkownik musi zachować kod PIN w tajemnicy i nie może go nikomu udostępniać. Jeśli użytkownik jest przekonany, że PIN do karty został lub mógł zostać ujawniony innej osobie lub w inny sposób przechwycony, musi nas o tym niezwłocznie poinformować bez zbędnej zwłoki, kontaktując się z Linią ds. utraty i kradzieży kart pod numerem +44 (0) 203 308 2530. Linia jest dostępna 24 godziny na dobę.

7.3 Zalecamy regularne sprawdzanie salda rachunku Skrill oraz historii transakcji na naszej stronie internetowej. Użytkownik musi zgłosić każdą transakcję, której nie rozpoznaje w zgodzie z częścią 8 poniżej.

7.4 Jeśli podejrzewasz, że inna osoba weszłs w posiadanie danych do logowania do Twojego konta Skrill lub jeśli Twoja karta Skrill została zgubiona, skradziona, przywłaszczona, wykorzystana bez Twojej autoryzacji lub w inny sposób sprzeniewierzona, musisz nas o tym poinformować bez zbędnej zwłoki dzwoniąc na naszą linię pomocy poświęconą przypadkom zagubienia lub kradzieży, która jest dostępna 24 godziny na dobę pod numerem +44 (0) 203 308 2530, abyśmy mogli anulować Twoją kartę Skrill. Możesz również zgłosić kradzież lub utratę karty Skrill w zakładce "Skrill Prepaid Card" na naszej stronie internetowej.  Zwłoka w powiadomieniu nas o zajściu może poskutkować pociągnięciem członka do odpowiedzialności za straty wynikłe z sytuacji, gdy niepowiadomienie nas było celowe lub stanowiło nosi znamiona rażącego zaniedbania. Jeśli użytkownik podejrzewa, że jego karta Skrill została wykorzystana przez inną osobę, powinien zgłosić zajście na policję.

7.5 Możemy zawiesić kartę Skrill członka lub w inny sposób ograniczyć jego funkcjonalność w sytuacji, gdy istnieją uzasadnione podstawy, aby obawiać się o bezpieczeństwo karty Skrill lub którejkolwiek z funkcji zabezpieczeń lub jeśli mamy uzasadnione podejrzenia, że doszło do nieautoryzowanego lub oszukańczego wykorzystania karty Skrill członka lub jakiekolwiek zabezpieczenia zostały naruszone.    Powiadomimy członka o zawieszeniu lub ograniczeniu oraz o powodach takiego zawieszenia lub ograniczenia z wyprzedzeniem lub, w sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie tego zrobić, niezwłocznie po zastosowaniu zawieszenia lub ograniczenia, jeśli powiadmienie nie będzie niezgodne z prawem lub nie narazi naszych rozsądnych interesów w zakresie bezpieczeństwa.  Zawieszenie i/lub ograniczenie zostanie cofnięte możliwie jak naszybciej po ustaleniu, że powody zawieszenia i/lub ograniczenia przestały istnieć.

7.6 Jeśli jesteśmy przekonani, że karta Skrill członka jest narażony na oszustwo lub jego bezpieczeństwo jest zagrożone, użyjemy najszybszego i najbardziej bezpiecznego sposobu, aby skontaktować się z członkiem przy pomocy danych, które nam udostępnił i powiedzieć mu, co musi zrobić, aby pomóc rozwiązać problem.

8. Odpowiedzialność użytkownika i zwrot środków

8.1 Jeśli użytkownik jest przekonany, że utracił jakiekolwiek dane osobowe związane z rachunkiem Skrill lub że zostały one ukradzione, lub w razie nieautoryzowanej transakcji lub transakcji, która nie została zrealizowana lub została przez nas zrealizowana nieprawidłowo użytkownik musi nas o tym poinformować bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 13 miesięcy po dacie transakcji, posługując się zakładką "Skontaktuj się z nami” na naszej stronie internetowej lub kontaktując się z działem obsługi klienta pod numerem +44 (0) 203 308 2520.  Na naszą prośbę użytkownik musi również do nas napisać w ciągu siedmiu dni, aby potwierdzić stratę, kradzież lub możliwe nadużycie.

8.2 W możliwie jak najkrótszym czasie zwrócimy użytkownikowi pełną kwotę nieautoryzowanej transakcji, łącznie z powiązanymi opłatami i obciążeniami pod warunkiem, że użytkownik powiadomi nas transakcji zgodnie z niniejszą częścią 8, jeśli nie zaistnieją niżej wymienione okoliczności:

(i) Są dostępne dowody prima facie na to, że użytkownik działał w nieuczciwych zamiarach lub celowo bądź przez poważne zaniedbanie nie przestrzegał niniejszych Zasad i warunków. Wówczas przeprowadzimy dochodzenie celem określenia, czy transakcja była autoryzowana lub

(ii) jeśli karta Skrill została zgubiona lub skradziona lub użytkownik nie przechowywał swojego kodu PIN lub danych swojej karty Skrill w bezpieczny sposób zapobiegając sprzeniewierzeniu, wówczas użytkownik ponosi odpowiedzialność na kwotę do 35 GBP (lub równoważną kwotę w walucie swojego konta Skrill) w odniesieniu do każdego przypadku utraty, kradzieży lub sprzeniewierzenia.

8.3 Niezależnie od powyższego, wraz z wydawcą karty zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia każdej transakcji będącej przedmiotem sporu lub niewłaściwego wykorzystania karty Skrill użytkownika przed i po zwrocie środków.  W tym celu będziemy potrzebowali większej liczby szczegółów oraz pomocy ze strony użytkownika. Ponadto, użytkownik musi współpracować z nami, z wydawcą karty, z organami ścigania lub z innym kompetentnym organem w ramach dochodzenia. Jeśli dochodzenie przeprowadzone po dokonaniu zwrotu środków wykaże, że użytkownik działał niezgodnie z prawem lub celowo bądź przez zaniedbanie nie przestrzegał Zasad i warunków, po powiadomieniu użytkownika z rozsądnym wyprzedzeniem potrącimy z konta użytkownika zwróconą kwotę oraz wszelkie powiązane należności i opłaty.

8.4 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty, koszty i wydatki poniesione przez nas lub przez wydawcę karty w powiązaniu z nieuatoryzowaną transakcją płatniczą w sytuacji, gdy użytkownik działał nizgodnie z prawem lub celowo bądź przez poważne zaniedbanie nie przestrzegał niniejszych Zasad i warunków lub nie powiadomił nas o zajściu w okresie wyznaczonym w pierwszym pargrafie części 8 i wówczas użytkownik pokrywa wszystkie straty, koszty i wydatki niezwłocznie po tym, jak zwrócimy się do niego o ich pokrycie.

8.5 Z wyjątkiem sytuacji, gdy użytkownik działał niezgodnie z prawem lub celowo bądź przez poważne zaniedbanie nie przestrzegał niniejszych Zasad i warunków, użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez nas lub przez wydawcę karty w powiązaniu z nieuatoryzowaną transakcją płatniczą zrealizowaną po powiadomieniu nas o o transakcji zgodnie zniniejszymi zasadami i warunkami, w sytuacji, gdy nie zapewniliśmy odpowiednich metod powiadamiania, bezpiecznej weryfikacji klienta lub w sytuacji, gdy karta Skrill została wykorzystana w powiązaniu z umową zawieraną na odległość inną niż umowa wyłączona.   "Umowa zawierana na odległość" i "umowa wyłączona" mają znaczenie określone w przepisach dotyczących umów konsumenckich (Informacje, anulowanie i dodatkowe należności) z 2013 roku.

8.6 Zwroty

8.6.1 W sytuacji, gdy ponosimy odpowiedzialność za niezrealizowaną lub błędnie wykonaną transakcję płatniczą, bez zbędnej zwłoki przywrócimy stan konta użytkownika do stanu sprzed błędnej transakcji oraz zwrócimy mu wszelkie należności i odsetki naliczone w wyniku niezrealizowania lub realizacji błędnej transakcji płatniczej pod warunkiem, że użytkownik powiadomi nas o danej transakcji zgodnie z częścią 8.1 powyżej.

8.6.2 Z zastrzeżeniem części 8.6.3, użytkownikowi przysługuje prawo do domagania się zwrotu w powiązaniu z transakcjami przeprowadzonymi w niżej wymienionych okolicznościach:

(a) autoryzacja nie uwzględniała określonej kwoty transakcji i kwota transakcji przekroczyła kwotę, któej użytkownik mógł rozsądnie oczekiwać, z uwzględnieniem dotychczasowego schematu wydatków, niniejszych Zasad i warunków oraz okoliczności transakcji, lub

(b) transakcja nie była autoryzowana przez użytkownika zgodnie z niniejszymi Zasadami i warunkami.

8.6.3 Bez uszczerbku dla postanowień części 8.1, domaganie się zwrotu w okolicznościach określonych w punkcie 8.6.2 nie będzie akceptowane w niżej wymienionych sytuacjach: (a) użytkownik wyraził bezpośrednią zgodę na realizację transakcji płatniczej, a informacje o transakcji zostały udostępnione lub dostarczone użytkownikowi przez płatnika przynajmniej cztery (4) tygodnie przezd datą transakcji; (b) użytkownik złożył roszczenie ponad osiem (8) tygodni po realizacji transakcji za pomocą karty Skrill, zawsze zgodnie z postanowieniami 8.3 oraz 8.4.

8.7 Użytkownik otrzyma od nas zwrot zgodnie z częścią 8.6.2 lub uzasadnienie odmowy dokonania zwrotu w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od daty otrzymania wniosku użytkownika lub jeśli zdecydujemy się poprosić użytkownika o dodatkowe informacje  w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od daty otrzymania takich informacji. Użytkownik zgadza się udostępnić nam dalsze informacje w uzasadnionym zakresie, aby umożliwić nam ustalenie, czy zostały spełnione warunki zwrotu.

8.8 Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z naszym uzasadnieniem odmowy zwrotu, może wysłać skargę do Pełnomocnika do spraw finansowych na adres Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London, E14 9SR. Telefon: 0800 023 4567 lub 0300 123 9123 oraz e-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

9. Nasza odpowiedzialność

9.1 Podobnie jak w przypadku innych kart płatniczych, nie możemy zagwarantować, że sprzedawca zaakceptuje kartę Skrill użytkownika lub że będziemy mogli autoryzować każdą transakcję.  To może być spowodowane problemami w systamie, czynnikami zewnętrznymi znajdującymi się poza naszą kontrolą lub naszymi podejrzeniami dotyczącymi niewłaściwego wykorzystania rachunku. Odpowiednio, w zakresie dozwolonym przez niniejsze Zasady i warunki oraz przepisy prawa, nie ponosimy odpowiedzialności za żadne przypadki, w których sprzedawca odmówi zaakceptowania karty Skrill użytkownika lub za sytuacje, w których nie autoryzujemy transakcji lub anulujemy lub zawiesimy korzystanie z karty Skrill przez użytkownika. O ile prawo nie stanowi inaczej, nie ponosimy odpowiedzialności za stratę bezpośrednią lub pośrednią lub za szkodę poniesioną przez użytkownika w wyniku wykorzystania w całości lub w części lub braku możliwości wykorzystania karty Skrill, lub wykorzystania karty Skrill użytkownika przez inną osobę. Nie ponosimy również odpowiedzialności za wszelkie straty lub koszty poniesione przez użytkownika w wyniku naszego działania zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi. W sytuacji, gdy użytkownik nie będzie używał karty Skrill zgodnie z niniejszymi Zasadami i warunkami lub gdy odkryjemy, że użytkownik używa karty Skrill w nieuczciwy sposób, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia użytkownika wszelkimi rozsądnymi kosztami, które poniesiemy, aby zapobiec dalszemu korzystaniu z karty Skrill oraz odzyskać wszystkie środki utracone na skutek zaistniałej sytuacji.

10. Zmiany w Zasadach i warunkach

10.1 Aktualna wersja niniejszych Zasad i warunków korzystania z karty Skrill jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. Niniejsze Zasady i warunki mogą zostać zmienione w dowolnym czasie. O wszelkich zmianach będziemy informowali użytkownika drogą mailową. Proponowana zmiana wejdzie w życie dwa (2) miesiące  od dnia, w którym powiadomienie o zmianach było uważane za doręczone zgodnie z punktem 18.1 Warunków korzystania, o ile członek nie powiadomił nas o swoim sprzeciwie wobec proponowanych zmian przed ich wejściem w życie. Zmiany, które czynią niniejsze Zasady i warunki bardziej przyjaznymi dla członka wchodzą w życie niezwłocznie, jeśli tak zostało określone w powiadomieniu o zmianach. Zmiany w kursach walut wchodzą w życie niezwłocznie bez powiadomienia i członkowi nie przysługuje prawo do sprzeciwu wobec takich zmian. Jeśli członek wyrazi sprzeciw wobec zmian, nie będą go one obowiązywały. Wszelkie sprzeciwy będą równoważne z rezygnacją z karty Skrill. Użytkownikowi przysługuje prawo do anulowania karty Skrill w dowolnym czasie bez ponoszenia dodatkowych opłat za anulowanie.

10.2 Zmiany w limitach wydatków w odniesieniu do karty Skrill, które są niezbędne, aby spełnić wymogi prawne nie są uważane za zmiany niniejszych Zasad i warunków, w związku z czym nie wymagają uprzedniego powiadamiania. Użytkownik może zawsze sprawdzić limity wydatków, logując się do rachunku Skrill.

11. Opłaty

11.1 Opłaty obowiązujące w odniesieniu do karty Skrill zostały określone na stronie "Opłaty" w naszej witrynie internetowej.

11.2 Opłaty zostaną potrącone z salda rachunku Skrill użytkownika. Opłaty są podawane w EUR, ale jeśli rachunek Skrill użytkownika jest prowadzony w innej walucie, kwota opłat zostanie przeliczona z zastosowaniem naszych aktualnych hurtowych kursów wymiany, które można sprawdzić online na stronie "Opłaty" w naszej witrynie internetowej. Kursy są regularnie aktualizowane w ciągu dnia.  Zmiany w kursach walut mogą zostać wprowadzone natychmiast i bez powiadomienia.

Podczas korzystania z karty Skrill w bankomacie użytkownik może również podlegać obowiązującym opłatom, zasadom i przepisom dotyczącym dopłat w odniesieniu do określonych bankomatów lub innych instytucji lub stowarzyszeń finansowych.

11.3 Jeśli użytkownik zrealizuje transakcję, która wymaga jednego lub większej liczby przeliczeń waluty (na przykład w sytuacji, gdy jego karta Skrill lub konto Skrill jest prowadzone w innej walucie niż waluta, w której zostanie ono obciążone przez sprzedawcę lub użytkownik korzysta z karty Skrill za granicą, by dokonać płatności w obcej walucie bądź wypłacić gotówkę), zostanie od niego pobrana opłata za wymianę waluty. Więcej szczegółów na temat stosownej opłaty za wymianę waluty oraz prowizji od aktualnie dostępnego kursu wymiany Europejskiego Banku Centralnego (EBC) można znaleźć na naszej stronie internetowej, w zakładce "Opłaty". Każdorazowo podczas korzystania z karty Skrill w celu dokonania płatności użytkownik jest informowany o szczegółach transakcji poprzez automatyczne powiadomienia (takie jak e-mail lub powiadomienie push za pośrednictwem aplikacji Skrill). Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania takich powiadomień.

11.4 Kurs wymiany obowiązujący w odniesieniu do danej transakcji jest określany przez Mastercard i zależy od czasu, w którym transakcja jest realizowana przez system Mastercard. To z kolei zależy od czasu wysłania do nas transakcji przez bank odbiorcy. Zastosowany kurs wymiany zostanie wyświetlony w historii transakcji w rachunku Skrill po przetworzeniu transakcji.

12. Dane użytkownika

Użytkownik musi nas niezwłocznie powiadomić o zmianie imienia i nazwiska, adresu i numeru telefonu lub adresu e-mail, korzystając z danych dostępnych w zakładce “Kontakt” na naszej stronie internetowej. Jesli skontaktujemy się z użytkownikiem w związku z jego kartą Skrill, na przykład, aby powiadomić go o anulowaniu karty Skrill lub celem wysłania mu zwrotu czekiem, posłużymy się najnowszymi danymi kontaktowymi, które nam udostępnił. Wszelkie wiadomości e-mail wysyłane do użytkownika będą traktowane jako otrzymane przez niego tuż po ich wysłaniu, o ile w ciągu 24 godzin nie otrzymamy powiadomienia o niemożliwości doręczenia wiadomości lub o niemożliwości wysłania wiadomości. Nie ponosimy odpowiedzialności za sytuację, w której dane kontaktowe użytkownika ulegają zmianie, a on nas o tym nie powiadamia.

13. Ochrona danych

13.1 Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na korzystanie przez nas z dostępu do udostępnionych nam danych, a także do ich przetwarzania i przechowywania na potrzeby świadczenia usług płatniczych.  you make Korzystanie z karty Skrill. Nie dotyczy to właściwych praw i obowiązków wynikających z prawodawstwa w zakresie ochrony danych. Użytkownik może cofnąć tą zgodę poprzez anulowanie karty Skrill. Jeśli użytkownik wycofa zgodę w ten sposób, przestaniemy wykorzystywać jego dane w tym celu, ale będziemy nadal przetwarzać jego dane na inne cele w sytuacji, gdy mamy zgodne z prawem podstawy, aby tak robić, np. w sytuacji, gdy zgodnie z prawem musimy prowadzić ewidencję transakcji lub gdy użytkownik nadal korzysta z innych suług Skrill, w tym z konta Skrill.

13.2 Wnioskując o kartę Skrill oraz używając jej, użytkownik akceptuje, że możemy wykorzystywać jego dane osobowe w zgodzie z naszą Polityką prywatności. Naszą Politykę prywatności można znaleźć na naszej stronie internetowej i zawiera ona szczegółowe informacje o danych osobowych, które gromadzimy, o sposobie ich wykorzystania oraz udostępniania.

13.3 Korzystając z karty Skrill u sprzedawcy lub w innym miejscu w celu realizacji płatności lub wypłaty gotówki, użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z wymogami dotyczącymi realizacji płatności w zgodzie z wymogami regulacyjnymi i zasadami Mastercard. W zależności od miejsca, w którym użytkownik używa karty Skrill, może to obejmować przetwarzanie jego danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

14. Spory ze sprzedawcami

Nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności za produkty i usługi zakupione przez użytkownika za pomocą jego karty Skrill. Wszystkie tego rodzaju spory muszą być kierowane bezpośrednio do partnera handlowego, który dostarczył dany produkt lub usługę. Po użyciu karty Skrill w celu realizacji zakupu nie możemy zatrzymać danej transakcji. Jakkolwiek, w sytuacji, gdy użytkownik użył karty Skrill do zakupu produktów lub usług, użytkownik może złożyć reklamację ze względu na ich niezadawalający stan, brak dostawy, częściową dostawę lub dostarczenie produktu lub usługi niezgodnej z opisem. Użytkownik musi nas powiadomić o wszelkich sporach w ciągu 60 dni od daty zakupu i obciążenie zwrotne zostanie zastosowane wyłącznie w sytuacji, gdy zabezpieczy je partner handlowy.   Jeśli użytkownik nieprawidłowo wypełni wniosek o obciążenie zwrotne, przysługuje nam prawo do obciążenia użytkownika wszelkimi opłatami poniesionymi przez nas na drodze dochodzenia zwrotu i mamy prawo do obciążenia rachunku Skrill użytkownika kwotą takich opłat. 

15. Komunikacja

15.1 W razie jakichkolwiek pytań dotyczących karty Skrill użytkownik może się z nami skontaktować za pomocą zakładki “Skontaktuj się z nami” dostępnej na naszej stronie internetowej. Na wszelkie zapytania staramy się odpowiadać możliwie jak najszybciej. Jeśli użytkownik woli się z nami skontaktować w inny sposób, może zadzwonić do naszego centrum obsługi klienta pod numer +44 (0) 203 308 2520 lub napisać do nas na adres:

Skrill  Limited
Level 27
5 Canada Square
London E14 5LQ
Wielka Brytania 

Linia ds. obsługi klienta jest usługą płatną. Wszelkie powiadomienia i wiadomości dotyczące karty Skrill powiny być wysyłane w ten sam sposób, o ile nie zostało to określone inaczej w niniejszych Zasadach i warunkach.  Użytkownik musi posiadać ważny adres e-mail oraz dostęp do internetu, aby komunikować się z nami za pomocą naszej strony internetowej.

15.2 Niniejsze Zasady i warunki zostały stworzone w języku angielskim i wszystkie wiadomości oraz powiadomienia zgodnie z niniejszymi Zasadami i warunkami będą generowane w języku angielskim.

16. Skargi

W sytuacji, gdy użytkownik jest niezadowolony w jakikolwiek sposób z karty Skrill lub ze sposobu zarządzania kartą, lub ma jakiekolwiek inne wątpliwości związane z kartą Skrill, prosimy o kontaktowanie się z nami za pomocą zakładki "Kontakt" na naszej stronie internetowej, kontakt telefoniczny pod numerem +44 (0) 203 308 2520 lub wysłanie korespondencji na następujący adres:

Skrill  Limited
Level 27
25 Canada Square
London E14 5LQ
Wielka Brytania

Wówczas będziemy mogli się zająć zgłoszoną do nas sprawą.

Dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać wszystkie zgłoszone problemy w szybki i uczciwy sposób oraz niezwłocznie powiadomić użytkownika o wyniku. Jeśli użytkownik nie jest zadowolony ze sposobu rozwiązania zgłoszonej przez niego sprawy, może się skontaktować z Biurem pełnomocnika do spraw finansowych pod adresem Exchange Tower, London, E14 9SRE14 9SR. Telefon: 0800 023 4567 lub 0300 123 9123. Adres e-mail:complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. Więcej informacji można znaleźć w naszej broszurze poświęconej skargom lub można się w tym celu skontaktować z naszym Zespołem ds. obsługi klienta.

17. Rekompensata

Karta Skrill jest elektronicznym produktem pieniężnym i chociaż jest produktem regulowanym przez urząd Financial Conduct Authority, nie jest objęta Programem rekompensat usług finansowych. Nie istnieje żaden inny program rekompensat, który pokrywałby straty poniesione w powiązaniu z kartą Skrill. To oznacza, że w sytuacji, gdy spółka  Paysafe Financial Services Limited lub my staniemy się niewypłacalni, środki użytkownika mogą zostać pozbawione wartości i nie nadawać się do użycia, w wyniku czego użytkownik może je utracić.

18. Cesja

Niniejsze zasady i warunki dotyczą konkretnej osoby i użytkownik nie może cedować ani przenosić swoich praw i obowiązków z nich wynikających. My możemy cedować, przenosić lub podzlecać nasze prawa i obowiązki innym firmom zgodnie z niniejszymi Zasadami i warunkami w dowolnym czasie, powiadamiając o tym użytkownika z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.  Jeśli do tego dojdzie, prawa użytkownika pozostaną nienaruszone.

19. Prawo właściwe

Zasady i warunki są zgodne z prawem Anglii i Walii. Użytkownik oraz firma Skrill podlega wyłąącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

20. Informacje ustawowe

20.1 Karta Skrill jest wydawana przez spółkę Paysafe Financial Services Limited (FRN: Compass House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ, która jest upoważniona przez urząd Financial Conduct Authority (numer rejestracji 900015) do emisji pieniędzy elektronicznych i instrumentów płatniczych oraz do świadczenia usług płatniczych. Karta Skrill jest własnością spółki Paysafe Financial Services Limited i nie ma możliwości jej przeniesienia na inną osobę. Wszystkie karty Skrill są wydawane przez Paysafe Financial Services Limited na mocy licencji Mastercard.

20.2 Spółka Skrill Limited została zarejestrowana w Anglii oraz Walii i ma siedzibę pod adresem Level 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ, Wielka Brytania. Można się z nami kontaktować drogą elektroniczną przy pomocy zakładki “Skontaktuj się z nami” na naszej stronie internetowej. Spółka Skrill Limited jesy upoważniona przez urząd Financial Conduct Authority do emisji pieniędzy elektronicznych (nr rejestracji 900001).

20.3 Adres urzędu Financial Conduct Authority to 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, Wielka Brytania. Stronę internetową urzędu można znaleźć pod adresem http://www.fca.org.uk/