Smluvní podmínky pro program VIP Skrill

Účinné od 24-10-23

Stáhnout PDF   Dějiny

Rozsah Smluvních podmínek pro VIP Skrill

1.1 Tyto Smluvní podmínky („Smluvní podmínky pro VIP“) se vztahují na program VIP Skrill („VIP program“) jako doplněk k Podmínkám použití účtu Skrill  („Podmínky použití účtu Skrill”) a Oznámení o ochraně osobních údajů. Upravují, jak získáte, udržíte a/nebo ztratíte status VIP Skrill (jak je definováno níže).

1.2 V případě jakéhokoli nesouladu mezi Podmínkami použití účtu Skrill a těmito Smluvními podmínkami pro VIP budou Smluvní podmínky pro VIP v rozsahu daného nesouladu rozhodující.

2. Získání statusu VIP Skrill

2.1 Pokud vlastníte platný účet Skrill a provádíte způsobilé transakce v celkové výši patnáct tisíc eur (15 000 EUR) nebo více za čtvrtletí („minimální požadavky“), váš účet Skrill automaticky získává oprávnění na status VIP Skrill („status VIP Skrill“) a vy se stáváte VIP uživatelem Skrill („VIP Skrill“).

2.2 Vašemu účtu Skrill udělíme VIP status Skrill den poté, co splníte minimální požadavky, a nabídneme vám výhody popsané v sekci VIP Skrill  webu Skrill („výhody VIP Skrill“). Výhody VIP Skrill se liší v závislosti na vaší VIP úrovni Skrill, jak je dále definováno v sekci 3 níže.

3. VIP úroveň Skrill

3.1 Na konci každého čtvtletí vyhodnotíme celkový objem způsobilých transakcí z vašeho účtu Skrill během daného čtvrtletí a udělíme vašemu účtu Skrill jednu z následujících VIP úrovní Skrill po dobu trvání dalšího čtvrtletí („VIP úroveň Skrill“):

 • 15 000 EUR (patnáct tisíc eur) nebo více – „úroveň Silver“;
 • 45 000 EUR (čtyřicet pět tisíc eur) nebo více – „úroveň Gold“;
 • 90 000 EUR (devadesát tisíc eur) nebo více – „úroveň Diamond“;

3.2 Pokud během čtvrtletí dosáhnete minimálního objemu transakcí pro vyšší VIP úroveň Skrill, upgradujeme vaši VIP úroveň po zbytek tohoto čtvrtletí. Jakékoli další změny vaší VIP úrovně Skrill budou provedeny první den každého čtvrtletí.

3.3 Úroveň VIP Skrill budeme měnit tak, jak bude vyžadováno v souladu s tímto oddílem 3. Vaše aktuální VIP úroveň Skrill je zobrazena v části „Přehled mého účtu“ vašeho účtu Skrill. 

4. Bezpečnostní standardy VIP Skrill

4.1 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že:

 • Budete dodržovat bezpečnostní povinnosti stanovené v Podmínkách použití účtu Skrill.
 • Budete držet své přihlašovací jméno a heslo k účtu Skrill v tajnosti a (pokud vám neřekneme, že můžete) tyto údaje s nikým nebudete sdílet ani je zapisovat.
 • Budete pravidelně měnit heslo k účtu Skrill a používat různá hesla pro různé webové stránky.
 • Pokud získáte informace o svém účtu Skrill e-mailem, trvale smažete e-maily obsahující tyto informace.
 • Okamžitě budete kontaktovat společnost Skrill, pokud se budete domnívat, že k vašemu účtu Skrill získala přístup jiná osoba.
 • Budete přistupovat ke svému účtu Skrill pouze ze svého osobního počítače nebo mobilního zařízení a každému zadávání údajů o svém účtu Skrill online budete věnovat veškerou přiměřenou péči.
 • Nebudete odpovídat na žádné e-maily, které by po vás požadovaly, abyste poskytli své bezpečnostní údaje k účtu Skrill.
 • Budete na svém počítači a mobilním zařízení používat aktuální antivirové a antispywarové programy spolu se systémem brány firewall.
 • Budete pravidelně kontrolovat svůj výpis z účtu Skrill a co nejdříve oznámíte jakékoli chyby nebo neautorizované transakce společnosti Skrill v souladu s oddílem 5.2  Podmínek použití účtu Skrill.
 • Poskytnete pomoc při vyšetřování jakéhokoli skutečného nebo domnělého neoprávněného přístupu k vašemu účtu Skrill. Standardy uvedené v oddíle 4.1 (a) až (j) a jakékoli další v bezpečnostních postupech oznámených v části 5.1 Podmínek použití účtu Skrill se společně označují jako „Bezpečnostní standardy VIP Skrill“.

5. Ztráta VIP statusu a ukončení

5.1 Pokud v kterémkoli čtvrtletí nesplníte minimální požadavky, ztratíte svůj VIP status Skrill a již nebudete mít VIP výhody Skrill.

5.2 NBez ohledu na výše uvedené si společnost Skrill vyhrazuje právo kdykoli odebrat váš VIP status, odmítnout vám udělit VIP výhody Skrill nebo pozastavit či ukončit váš účet Skrill, a to dle svého výhradního uvážení, pokud existuje důvod se domnívat, že:

 • jakýkoli neoprávněný přístup k vašemu účtu Skrill je důsledkem vašeho nedodržení bezpečnostních standardů VIP nebo vašeho nedbalého či nesprávného zacházení s informacemi o vašem účtu Skrill, jejich ukládání nebo zpřístupňování; a/nebo
 • jste porušili nebo se pokusili porušit tyto Smluvní podmínky pro VIP nebo Podmínky použití účtu Skrill; nebo
 • pokusili jste se obejít nebo jinak narušit bezpečnostní nebo provozní postupy Skrill nebo jste se pokusili zneužít kteroukoli z nabídek Skrill, mimo jiné v kterémkoli z následujících scénářů:
 • Jakékoli odeslání peněžních transakcí obchodníkům Skrill nebo jejich přijetí od nich, které není spojeno s legitimní činností, jež by dle výhradního uvážení společnosti Skrill nebo obchodníka byla považována za uspokojivou.
 • Jakákoli akce a/nebo pokus o registraci a/nebo ověření více než jednoho účtu Skrill pod svým vlastním jménem nebo jménem třetí strany („více účtů“).
 • Používání více účtů k využití propagačních kampaní a bonusů nabízených společností Skrill nebo obchodníkem Skrill.

6. Změny smluvních podmínek VIP Skrill

6.1 Skrill si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto Smluvní podmínky pro VIP včetně práva zcela zrušit program VIP Skrill.

6.2 S výhradou části 6.3 níže budou změny sděleny e-mailem na primární e-mailovou adresu registrovanou u vašeho účtu Skrill. Navrhovaná změna nabude účinnosti 2 měsíce poté, co bude oznámení považováno za doručené (viz oddíl 17.1 Podmínek použití účtu Skrill), pokud nám neposkytnete písemné oznámení, že proti navrhované změně vznášíte námitky. Vaše oznámení o námitce bude považováno za oznámení o ukončení vaší účasti v programu VIP Skrill a tyto Smluvní podmínky pro VIP se na vás již nebudou vztahovat.

6.3 Dvouměsíční lhůta se nepoužije, pokud se podle našeho odůvodněného názoru budeme domnívat, že tato změna nesnižuje vaše práva ani nezvyšuje vaše povinnosti. V takových případech bude změna účinná okamžitě bez předchozího upozornění.

7. Různé

7.1 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Skrill může sdílet vaše osobní údaje s obchodníky Skrill pro účely vyšetřování podezřelých transakcí.

7.2 Všechna rozhodnutí společnosti Skrill jsou konečná a nebude vedena žádná další korespondence.

7.3 Tyto Smluvní podmínky pro VIP se budou řídit a vykládat v souladu s právem Anglie a Walesu. V případě sporu vyplývajícího z těchto Smluvních podmínek pro VIP nebo v souvislosti s nimi se strany tímto neodvolatelně podřizují výhradní jurisdikci soudů nebo Anglie a Walesu bez ohledu na kolizní normy.

7.4 Pokud soud příslušné jurisdikce zjistí, že některá část těchto Smluvních podmínek pro VIP je neplatná, nezákonná nebo nevynutitelná, pak bude tato část oddělena od zbytku těchto Smluvních podmínek pro VIP, jež zůstanou i nadále platné a vymahatelné v maximálním rozsahu, jaký povoluje zákon.

7.5 Tyto Smluvní podmínky pro VIP jsou napsány v angličtině a pokud jsou přeloženy do jiných jazyků, je to pouze pro pohodlí a anglická verze má přednost.

8. Definice a výklad

8.1. Následující výrazy, jsou-li použity v těchto Smluvních podmínkách pro VIP, mají následující významy:

„Způsobilá transakce“ znamená (i) transakci odeslání peněžních transakcí obchodníkům Skrill a (ii) transakci s kryptoměnami (jak je definována v Podmínkách použití kryptoměn Skrill). Následující transakce nejsou považovány za způsobilé transakce:

 • Transakce provedené vaší kartou Skrill Prepaid Mastercard, buď online nebo na fyzickém prodejním místě;
 • transakce mezi fyzickými osobami včetně převodů mezi vašimi vlastními účty.

Čtvrtletí“ znamená každé z následujících tříměsíčních období v kterémkoli kalendářním roce: 1. leden – 31. březen; 1. duben – 30. červen; 1. červenec – 30. září; 1. říjen – 31. prosinec.

Obchodník Skrill“ označuje jakoukoli osobu, která používá služby zpracování plateb Skrill pro komerční účely v souladu se  Smluvními podmínkami obchodníka Skrill.

Účet Skrill“ znamená elektronický peněžní účet, který vám byl zpřístupněn v souladu s Podmínkami použití účtu Skrill.

Výrazy „vy“, „váš“, „vaše“ apod. označují vás jako fyzickou osobu, jejímž jménem byl účet Skrill otevřen a je veden;

Skrill“ znamená Skrill Limited, společnost registrovanou podle zákonů Anglie a Walesu s registračním číslem 4260907, autorizovanou úřadem Financial Conduct Authority (FCA) podle předpisů pro elektronické peníze z roku 2011 pro vydávání elektronických peněz pod registračním číslem 9000001.

Rozsah Smluvních podmínek pro VIP Skrill

1.1 Tyto Smluvní podmínky („Smluvní podmínky pro VIP“) se vztahují na program VIP Skrill („VIP program“) jako doplněk k Podmínkám použití účtu Skrill  („Podmínky použití účtu Skrill”) a Oznámení o ochraně osobních údajů. Upravují, jak získáte, udržíte a/nebo ztratíte status VIP Skrill (jak je definováno níže).

1.2 V případě jakéhokoli nesouladu mezi Podmínkami použití účtu Skrill a těmito Smluvními podmínkami pro VIP budou Smluvní podmínky pro VIP v rozsahu daného nesouladu rozhodující.

2. Získání statusu VIP Skrill

2.1 Pokud vlastníte platný účet Skrill a provádíte způsobilé transakce v celkové výši patnáct tisíc eur (15 000 EUR) nebo více za čtvrtletí („minimální požadavky“), váš účet Skrill automaticky získává oprávnění na status VIP Skrill („status VIP Skrill“) a vy se stáváte VIP uživatelem Skrill („VIP Skrill“).

2.2 Vašemu účtu Skrill udělíme VIP status Skrill den poté, co splníte minimální požadavky, a nabídneme vám výhody popsané v sekci VIP Skrill  webu Skrill („výhody VIP Skrill“). Výhody VIP Skrill se liší v závislosti na vaší VIP úrovni Skrill, jak je dále definováno v sekci 3 níže.

3. VIP úroveň Skrill

3.1 Na konci každého čtvtletí vyhodnotíme celkový objem způsobilých transakcí z vašeho účtu Skrill během daného čtvrtletí a udělíme vašemu účtu Skrill jednu z následujících VIP úrovní Skrill po dobu trvání dalšího čtvrtletí („VIP úroveň Skrill“):

 • 15 000 EUR (patnáct tisíc eur) nebo více – „úroveň Silver“;
 • 45 000 EUR (čtyřicet pět tisíc eur) nebo více – „úroveň Gold“;
 • 90 000 EUR (devadesát tisíc eur) nebo více – „úroveň Diamond“;

3.2 Pokud během čtvrtletí dosáhnete minimálního objemu transakcí pro vyšší VIP úroveň Skrill, upgradujeme vaši VIP úroveň po zbytek tohoto čtvrtletí. Jakékoli další změny vaší VIP úrovně Skrill budou provedeny první den každého čtvrtletí.

3.3 Úroveň VIP Skrill budeme měnit tak, jak bude vyžadováno v souladu s tímto oddílem 3. Vaše aktuální VIP úroveň Skrill je zobrazena v části „Přehled mého účtu“ vašeho účtu Skrill. 

4. Bezpečnostní standardy VIP Skrill

4.1 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že:

 • Budete dodržovat bezpečnostní povinnosti stanovené v Podmínkách použití účtu Skrill.
 • Budete držet své přihlašovací jméno a heslo k účtu Skrill v tajnosti a (pokud vám neřekneme, že můžete) tyto údaje s nikým nebudete sdílet ani je zapisovat.
 • Budete pravidelně měnit heslo k účtu Skrill a používat různá hesla pro různé webové stránky.
 • Pokud získáte informace o svém účtu Skrill e-mailem, trvale smažete e-maily obsahující tyto informace.
 • Okamžitě budete kontaktovat společnost Skrill, pokud se budete domnívat, že k vašemu účtu Skrill získala přístup jiná osoba.
 • Budete přistupovat ke svému účtu Skrill pouze ze svého osobního počítače nebo mobilního zařízení a každému zadávání údajů o svém účtu Skrill online budete věnovat veškerou přiměřenou péči.
 • Nebudete odpovídat na žádné e-maily, které by po vás požadovaly, abyste poskytli své bezpečnostní údaje k účtu Skrill.
 • Budete na svém počítači a mobilním zařízení používat aktuální antivirové a antispywarové programy spolu se systémem brány firewall.
 • Budete pravidelně kontrolovat svůj výpis z účtu Skrill a co nejdříve oznámíte jakékoli chyby nebo neautorizované transakce společnosti Skrill v souladu s oddílem 5.2  Podmínek použití účtu Skrill.
 • Poskytnete pomoc při vyšetřování jakéhokoli skutečného nebo domnělého neoprávněného přístupu k vašemu účtu Skrill. Standardy uvedené v oddíle 4.1 (a) až (j) a jakékoli další v bezpečnostních postupech oznámených v části 5.1 Podmínek použití účtu Skrill se společně označují jako „Bezpečnostní standardy VIP Skrill“.

5. Ztráta VIP statusu a ukončení

5.1 Pokud v kterémkoli čtvrtletí nesplníte minimální požadavky, ztratíte svůj VIP status Skrill a již nebudete mít VIP výhody Skrill.

5.2 NBez ohledu na výše uvedené si společnost Skrill vyhrazuje právo kdykoli odebrat váš VIP status, odmítnout vám udělit VIP výhody Skrill nebo pozastavit či ukončit váš účet Skrill, a to dle svého výhradního uvážení, pokud existuje důvod se domnívat, že:

 • jakýkoli neoprávněný přístup k vašemu účtu Skrill je důsledkem vašeho nedodržení bezpečnostních standardů VIP nebo vašeho nedbalého či nesprávného zacházení s informacemi o vašem účtu Skrill, jejich ukládání nebo zpřístupňování; a/nebo
 • jste porušili nebo se pokusili porušit tyto Smluvní podmínky pro VIP nebo Podmínky použití účtu Skrill; nebo
 • pokusili jste se obejít nebo jinak narušit bezpečnostní nebo provozní postupy Skrill nebo jste se pokusili zneužít kteroukoli z nabídek Skrill, mimo jiné v kterémkoli z následujících scénářů:
 • Jakékoli odeslání peněžních transakcí obchodníkům Skrill nebo jejich přijetí od nich, které není spojeno s legitimní činností, jež by dle výhradního uvážení společnosti Skrill nebo obchodníka byla považována za uspokojivou.
 • Jakákoli akce a/nebo pokus o registraci a/nebo ověření více než jednoho účtu Skrill pod svým vlastním jménem nebo jménem třetí strany („více účtů“).
 • Používání více účtů k využití propagačních kampaní a bonusů nabízených společností Skrill nebo obchodníkem Skrill.

6. Změny smluvních podmínek VIP Skrill

6.1 Skrill si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto Smluvní podmínky pro VIP včetně práva zcela zrušit program VIP Skrill.

6.2 S výhradou části 6.3 níže budou změny sděleny e-mailem na primární e-mailovou adresu registrovanou u vašeho účtu Skrill. Navrhovaná změna nabude účinnosti 2 měsíce poté, co bude oznámení považováno za doručené (viz oddíl 17.1 Podmínek použití účtu Skrill), pokud nám neposkytnete písemné oznámení, že proti navrhované změně vznášíte námitky. Vaše oznámení o námitce bude považováno za oznámení o ukončení vaší účasti v programu VIP Skrill a tyto Smluvní podmínky pro VIP se na vás již nebudou vztahovat.

6.3 Dvouměsíční lhůta se nepoužije, pokud se podle našeho odůvodněného názoru budeme domnívat, že tato změna nesnižuje vaše práva ani nezvyšuje vaše povinnosti. V takových případech bude změna účinná okamžitě bez předchozího upozornění.

7. Různé

7.1 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Skrill může sdílet vaše osobní údaje s obchodníky Skrill pro účely vyšetřování podezřelých transakcí.

7.2 Všechna rozhodnutí společnosti Skrill jsou konečná a nebude vedena žádná další korespondence.

7.3 Tyto Smluvní podmínky pro VIP se budou řídit a vykládat v souladu s právem Anglie a Walesu. V případě sporu vyplývajícího z těchto Smluvních podmínek pro VIP nebo v souvislosti s nimi se strany tímto neodvolatelně podřizují výhradní jurisdikci soudů nebo Anglie a Walesu bez ohledu na kolizní normy.

7.4 Pokud soud příslušné jurisdikce zjistí, že některá část těchto Smluvních podmínek pro VIP je neplatná, nezákonná nebo nevynutitelná, pak bude tato část oddělena od zbytku těchto Smluvních podmínek pro VIP, jež zůstanou i nadále platné a vymahatelné v maximálním rozsahu, jaký povoluje zákon.

7.5 Tyto Smluvní podmínky pro VIP jsou napsány v angličtině a pokud jsou přeloženy do jiných jazyků, je to pouze pro pohodlí a anglická verze má přednost.

8. Definice a výklad

8.1. Následující výrazy, jsou-li použity v těchto Smluvních podmínkách pro VIP, mají následující významy:

„Způsobilá transakce“ znamená (i) transakci odeslání peněžních transakcí obchodníkům Skrill a (ii) transakci s kryptoměnami (jak je definována v Podmínkách použití kryptoměn Skrill). Následující transakce nejsou považovány za způsobilé transakce:

 • Transakce provedené vaší kartou Skrill Prepaid Mastercard, buď online nebo na fyzickém prodejním místě;
 • transakce mezi fyzickými osobami včetně převodů mezi vašimi vlastními účty.

Čtvrtletí“ znamená každé z následujících tříměsíčních období v kterémkoli kalendářním roce: 1. leden – 31. březen; 1. duben – 30. červen; 1. červenec – 30. září; 1. říjen – 31. prosinec.

Obchodník Skrill“ označuje jakoukoli osobu, která používá služby zpracování plateb Skrill pro komerční účely v souladu se  Smluvními podmínkami obchodníka Skrill.

Účet Skrill“ znamená elektronický peněžní účet, který vám byl zpřístupněn v souladu s Podmínkami použití účtu Skrill.

Výrazy „vy“, „váš“, „vaše“ apod. označují vás jako fyzickou osobu, jejímž jménem byl účet Skrill otevřen a je veden;

Skrill“ znamená Skrill Limited, společnost registrovanou podle zákonů Anglie a Walesu s registračním číslem 4260907, autorizovanou úřadem Financial Conduct Authority (FCA) podle předpisů pro elektronické peníze z roku 2011 pro vydávání elektronických peněz pod registračním číslem 9000001.