Smluvní podmínky programu VIP Skrill

Verze – listopad 2020

Stáhnout

1. Rozsah smluvních podmínek VIP Skrill

1.1. Tyto smluvní podmínky („Tyto smluvní podmínky“) se vztahují na VIP program společnosti Skrill („VIP program“), a to navíc k Podmínkám použití účtu Skrill („Podmínky použití účtu Skrill“) a Zásadám ochrany osobních údajů Skrill. Upravují způsob, jak splnit požadavky pro získání statusu Skrill VIP (dle definice níže), jak si jej udržet a/nebo ztratit.

1.2 V případě jakékoli nesrovnalosti mezi Podmínkami použití účtu Skrill a těmito Smluvními podmínkami VIP budou mít v rozsahu této nesrovnalosti přednost Smluvní podmínky VIP.

2. Získání statusu VIP Skrill

2.1 Jste-li držitelem platného účtu Skrill a uskutečníte-li v čtvrtletí způsobilé transakce v celkové hodnotě 15,000 € (patnáct tisíc eur) nebo více („minimální požadavky“), váš účet Skrill bude mít automaticky nárok na status VIP Skrill („status VIP Skrill“) a vy se stanete VIP uživatelem Skrill („VIP Skrill).

2.2 Udělíme vašemu účtu Skrill status VIP Skrill den poté, co splníte minimální požadavky, a nabídneme vám výhody popsané na stránkách sekce Skrill VIP webových stránek Skrill („výhody VIP Skrill“). Výhody VIP Skrill se liší v závislosti na vaší úrovni VIP Skrill, jak je definováno dále v oddíle 3 níže.

3. VIP úroveň Skrill

3.1 Na konci každého čtvrtletí zhodnotíme celkový objem způsobilých transakcí z vašeho účtu Skrill za toto čtvrtletí a na dobu příštího čtvrtletí udělíme vašemu účtu Skrill jednu z následujících VIP úrovní Skrill („VIP úroveň Skrill):

 • 15 000 € (patnáct tisíc eur) nebo více – „úroveň Silver“;
 • 45 000 € (čtyřicet pět tisíc eur) nebo více – „úroveň Gold“;
 • 90 000 € (devadesát tisíc eur) nebo více – „úroveň Diamond“.

3.2 Pokud v průběhu čtvrtletí dosáhnete minimálního objemu transakcí pro vyšší VIP úroveň Skrill, budeme aktualizovat vaši VIP úroveň pro zbytek tohoto čtvrtletí. Jakékoli další změny vaší VIP úrovně Skrill budou provedeny první den každého čtvrtletí.

3.3 Vaši VIP úroveň Skrill budeme měnit v případě potřeby v souladu s tímto oddílem 3. Vaše současná VIP úroveň Skrill se zobrazuje v sekci „Přehled o účtu“ vašeho účtu Skrill. 

4. Bezpečnostní standardy VIP Skrill

4.1 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že:

 • budete dodržovat bezpečnostní povinnosti uvedené v Podmínkách použití účtu Skrill;
 • budete držet své přihlašovací jméno a heslo k účtu Skrill v tajnosti a (pokud vám nesdělíme, že nemusíte) nebudete tyto informace s nikým sdílet ani je zapisovat.
 • budete pravidelně měnit heslo svého účtu Skrill a pro různé webové stránky budete používat různá hesla.
 • pokud načtete informace o svém účtu Skrill prostřednictvím e-mailu, trvale odstraníte e-maily s těmito informacemi.
 • budete okamžitě kontaktovat Skrill v případě své domněnky, že na váš účet Skrill vstoupila jiná osoba.
 • budete ke svému účtu Skrill přistupovat pouze z vašeho osobního počítače nebo mobilního zařízení a přijmete veškerá přiměřená opatření vždy, když budete zadávat své informace o účtu Skrill on-line.
 • nebudete reagovat na žádné e-maily s žádostí o poskytnutí vašich bezpečnostních údajů k účtu Skrill.
 • budete na svém počítači a mobilním zařízení používat aktuální antivirové a antispywarové programy spolu se systémem firewall.
 • budete pravidelně pročítat upozornění k vašemu účtu Skrill a jakékoli chyby nebo neoprávněné transakce co nejdříve nahlásíte společnosti Skrill v souladu s článkem 5.2 Podmínek použití účtu Skrill.
 • poskytnete pomoc při vyšetřování jakéhokoli skutečného nebo domnělého neoprávněnému přístupu k vašemu účtu Skrill. Tyto standardy uvedené v článcích 4.1 (a) až (j) a jakékoli další standardy uvedené v bezpečnostních postupech podle článku 5.1 Podmínek použití účtu Skrill se společně označují jako „bezpečnostní standardy VIP Skrill“.

5. Ztráta a ukončení statusu VIP

5.1 Pokud se vám v jakémkoliv čtvrtletí nepodaří dosáhnout minimálních požadavků, ztratíte status VIP Skrill a nebudete již nadále užívat VIP výhod Skrill.

5.2 Nehledě na výše uvedené, Skrill si vyhrazuje právo zrušit váš status VIP, odmítnout vám udělit VIP výhody Skrill nebo pozastavit či zrušit váš účet Skrill, a to kdykoli a na základě vlastního uvážení, pokud existuje důvod se domnívat, že:

 • jakýkoli neoprávněný přístup k vašemu účtu Skrill je důsledkem toho, že jste nedodrželi bezpečnostní standardy VIP, nebo je důsledkem vašeho nedbaléhoči nesprávného nakládání s informacemi ohledně vašeho účtu Skrill, jejich nedbalého či nesprávného uložení nebo jejich vyzrazení; a / nebo
 • porušili jste nebo pokusili jste se porušit tyto Smluvní podmínky VIP nebo Podmínky použití účtu Skrill; nebo
 • pokusili jste se obejít nebo jinak porušit bezpečnostní nebo provozní postupy Skrill nebo jste se pokusili zneužít některou z nabídek Skrill včetně, ale bez omezení na některý z následujících scénářů:
 • Jakékoliv transakce odeslání peněz obchodníkům Skrill nebo přijetí peněz od nich, které nejsou spojeny s legitimní činností považovanou za vyhovující výhradně na základě vlastního uvážení Skrill nebo obchodníka.
 • Jakákoliv akce nebo pokus o ni spojené s registrací a / nebo ověřením více než jednoho účtu Skrill pod svým vlastním jménem nebo jménem třetí strany („vícenásobné účty“).
 • Použití vícenásobných účtů za účelem využití reklamních kampaní a bonusů, které nabízí Skrill nebo obchodník Skrill.

6. Změny Smluvních podmínek VIP Skrill

6.1 Společnost Skrill si vyhrazuje právo na změnu těchto Smluvních podmínek VIP, a to kdykoliv včetně práva VIP program Skrill zcela zrušit.

6.2 Při současném dodržení podmínek článku 6.3 níže, změny budou oznámeny prostřednictvím e-mailu na primární e-mailovou adresu registrovanou s vaším účtem Skrill. Navrhovaná změna vstoupí v platnost 2 měsíce poté, co bude oznámení považováno za doručené (viz oddíl 17.1 Podmínek použití účtu Skrill), pokud nám nedoručíte písemné oznámení, že jste proti navrhované změně vznesli námitku. Vaše oznámení o námitce bude považováno za výpověď ukončující vaši účast v programu VIP Skrill a Smluvní podmínky VIP se na vás již nebudou vztahovat.

6.3 Dvouměsíční lhůta k oznámení se nepoužije, pokud máme opodstatněný důvod k názoru, že tato změna nesníží vaše práva ani nezvýší vaše povinnosti. V takových případech změna vstoupí v platnost okamžitě bez předchozího upozornění.

7. Různé

7.1 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Skrill může sdílet vaše osobní informace s obchodníky Skrill za účelem vyšetřování podezřelých transakcí.

7.2 Všechna rozhodnutí přijatá společností Skrill jsou konečná a nebude vstupováno do žádné další korespondence.

7.3 Tyto VIP podmínky se budou řídit právem Anglie a Walesu a budou vykládány v souladu s ním. V případě sporu vyplývajícího z nebo v souvislosti s těmito Smluvními podmínkami VIP se strany tímto neodvolatelně podřizují výhradní jurisdikci soudů Anglie a Walesu bez ohledu na konflikt právních norem.

7.4 Pokud některá část těchto Smluvních podmínek VIP bude soudem příslušné jurisdikce shledána za neplatnou, nezákonnou nebo nevynutitelnou, pak bude tato část oddělena od zbytku Smluvních podmínek VIP, které budou nadále platné a vymahatelné v maximální míře povolené zákonem.

7.5 Tyto Smluvní podmínky VIP jsou psané v angličtině a pokud jsou přeloženy do jiných jazyků, je to pouze pro vaše pohodlí, přičemž anglická verze má přednost.

8. Definice a interpretace

8.1 Následující termíny, jsou-li použity v těchto Smluvních podmínkách VIP, mají následující významy:

Způsobilá transakce“ znamená transakci odeslání peněz obchodníkům Skrill a (ii) transakci s kryptoměnami (jak definují Podmínky použití kryptoměn Následující nejsou způsobilými transakcemi:

 • Transakce provedené pomocí vaší předplacené karty Skrill Prepaid Mastercard, a to on-line i na fyzickém místě prodeje;
 • transakce mezi osobami včetně převodů mezi vašimi vlastními účty.

Čtvrtletí“ znamená následující tříměsíční periody v kterémkoli kalendářním roce: 1. leden až 31. březen; 1. duben až 30. červen; 1. červenec až 30. září; 1. říjen až 31. prosinec.

Obchodník Skrill“ znamená jakoukoli osobu používající službu zpracování plateb Skrill pro komerční účely a podléhající Smluvním podmínkám obchodníků Skrill.

Účet Skrill“ znamená elektronický peněžní účet, který máte k dispozici v souladu s Podmínkami použití účtu Skrill.

Výrazy „vy“ nebo „váš“ označují vás, fyzickou osobu, jejímž jménem byl účet Skrill založen a je udržován;

Skrill“ znamená Skrill Limited, společnost založenou podle zákonů Anglie a Walesu s registračním číslem 4260907, autorizovanou úřadem Financial Conduct Authority (FCA) na základě Nařízení o elektronických penězích z roku 2011 k vydávání elektronických peněz pod registračním číslem 9000001.