Naše Smluvní podmínky se liší v Severní Americe. Pokud žijete ve Spojených státech, klikněte zde a zobrazte si Smluvní podmínky, které se na vás vztahují.

Podmínky použití účtu Skrill

Účinné od 02-11-22

Stáhnout PDF   Dějiny

1. O společnosti Skrill

1.1 Skrill® je obchodní jméno pro Skrill Limited, společnost založenou podle zákonů Anglie a Walesu s registračním číslem 4260907. Jsme autorizováni úřadem Financial Conduct Authority (FCA) podle nařízení o elektronických penězích z roku 2011 k vydávání elektronických peněz. Naše registrační číslo FCA e-money je 900001.

2.Rozsah těchto Podmínek použití

2.1. Těmito Podmínkami použití se řídí otevření, používání a uzavření vašeho účtu Skrill a další související platební služby, jak jsou uvedeny v tomto dokumentu. Společně s jakýmikoli dalšími smluvními podmínkami uvedenými v těchto Podmínkách použití představují smlouvu mezi vámi a námi. Budete-li chtít využívat další služby, budete muset přijmout dodatečné smluvní podmínky, které obdržíte při objednávce nebo používání těchto služeb. Doporučujeme vám vytisknout nebo stáhnout tyto Podmínky použití a uchovat jejich kopie pro budoucí použití. Vždy si můžete prohlédnout aktuální Podmínky použití na našich webových stránkách.

2.2. Podle toho, jaký typ účtu Skrill máte, mohou pro vás platit další smluvní podmínky, jak vám bylo v příslušné době sděleno. V případě jakéhokoli rozporu mezi dodatečnými smluvními podmínkami a těmito Podmínkami použití má převahu prvně jmenované.

3.Váš účet Skrill

3.1. Váš účet Skrill je účet s elektronickými penězi, který vám umožňuje posílat a přijímat elektronické platby.

3.2. Váš účet Skrill je veden v měně, kterou jste si zvolili z výběru měn, které Skrill čas od času zpřístupňuje. Ta zůstane měnou vašeho účtu Skrill po dobu trvání vaší smlouvy s námi.

3.3. V souladu s ustanoveními článku 7, mají elektronické peníze na vašem účtu Skrill neomezenou platnost, ale neplynou z nich žádné úroky.

3.4. Máte právo peníze ze svého účtu Skrill kdykoli vybrat. Můžete být ale požádáni, abyste nejdříve prokázali svoji totožnost. Prostředky na vašem účtu Skrill musí být dostatečné k pokrytí minimální částky za výběr a veškerých příslušných poplatků za výběr. Při podání žádosti o výběr si můžete zvolit způsob výběru.

3.5. Účty s elektronickými penězi nejsou bankovní účty. Přijetím těchto podmínek použití berete na vědomí, že britský systém kompenzací za finanční služby (FSCS) se na váš účet Skrill nevztahuje. V nepravděpodobném případě, že se staneme nesolventními, můžete o své elektronické peníze uložené na účtu Skrill přijít. Vztahuje se však na nás Směrnice o elektronických penězích 2009/110/EC a národní právní předpisy Spojeného království a ty vyžadují, abychom podnikli kroky k zajištění bezpečnosti a likvidity finančních prostředků uložených na účtech elektronických peněz.

3.6. Elektronické peníze na účtu Skrill patří fyzické nebo právnické osobě, která je registrována jako držitel účtu Skrill. V souvislosti s penězi na účtu Skrill nemá kromě držitele účtu Skrill žádná jiná osoba žádná práva, kromě případů dědictví. Svůj účet Skrill nesmíte postoupit nebo převést třetí straně ani nesmíte jiným způsobem žádné třetí straně poskytnout příslušná věcná práva ani věcná práva podle ekvity.

3.7. Na váš účet Skrill se mohou vztahovat limity pro vklady, platby a výběry, v závislosti na zemi vašeho trvalého pobytu, stavu ověření vašeho účtu Skrill a dalších faktorech, které čas od času dle vlastního uvážení používáme ke stanovení těchto limitů.

4.Otevření účtu Skrill

4.1. Abyste mohli využívat naše platební služby, musíte si nejdříve otevřít účet Skrill registrací svých údajů na našich webových stránkách. Součástí přihlašovacího procesu je i přijetí těchto Podmínek použití a našich Zásad pro ochranu osobních údajů a musíte mít právní způsobilost tyto přijmout. Objednáte-li si dodatečné služby, můžete být požádáni o přijetí dodatečných smluvních podmínek.

4.2. Pokud jste jednotlivec, abyste mohl využívat naše služby, musíte být starší 18 let. Otevřením účtu Skrill prohlašujete, že jste starší 18 let. To se netýká produktů, u kterých jsme stanovili odlišný věkový limit. Kdykoliv můžeme požádat, abyste nám svůj věk doložili.

4.3. Můžete si otevřít pouze jeden účet Skrill, pokud výslovně neschválíme otevření dalších účtů.

4.4. Účet Skrill si můžete otevřít pouze tehdy, je-li to v zemi vašeho trvalého pobytu zákonné. Otevřením účtu Skrill nám dáváte najevo a ručíte za to, že jste otevřením účtu Skrill neporušili žádné zákony a předpisy, které se na vás vztahují. Zaplatíte nám částku jakékoli ztráty, kterou utrpíme ve spojení s vaším porušením ustanovení v tomto oddíle.

4.5. Veškeré informace, které uvedete během přihlašovacího procesu a kdykoliv potom, musí být přesné a pravdivé. Pokud takové informace neposkytnete nebo nebudete spolupracovat podle našich pokynů do tří (3) měsíců od otevření vašeho účtu Skrill nebo v takové pozdější lhůtě, kterou vám kdykoli poté můžeme oznámit, můžeme vám účtovat správní poplatek, který je uveden v sekci „Poplatky“ na webových stránkách.

4.6. Platební nástroje můžete na svůj účet Skrill přidat pouze tehdy, jste-li jmenovitě uvedeným držitelem tohoto platebního nástroje. Každé nedodržení tohoto požadavku bereme velmi vážně a jakýkoli pokus o přidání platebního nástroje, jehož nejste jmenovitě uvedeným držitelem, budeme považovat za podvod.

4.7 Zamýšlíte-li používat svůj účet Skrill jakýmkoli způsobem ke komerčním účelům, musíte nám to sdělit, a to i pokud jej používáte také k soukromým účelům. Pokud jste uvedli, že svůj účet Skrill budete používat pouze k soukromým účelům, musíte nám vždy předem sdělit prostřednictvím naší zákaznické podpory, pokud byste jej někdy v budoucnosti chtěli použít ke komerčním účelům. Svůj účet Skrill využíváte ke komerčním účelům, pokud dostáváte platby za obchodní činnost nebo v souvislosti s ní. Vyhrazujeme si právo na základě našeho odůvodněného stanoviska rozhodnout, zda svůj účet Skrill využíváte ke komerčním účelům. Pokud využíváte svůj účet Skrill pro komerční účely, budete navíc k těmto Podmínkám použití vázáni našimi Obchodními podmínkami. Jste-li na pochybách, zda je vaše činnost komerční či nikoli, měli byste kontaktovat naši zákaznickou podporu.

4.8. Prostřednictvím naší zákaznické podpory můžete svůj účet Skrill bezplatně uzavřít do 14 dnů od jeho otevření. Pokud jste však již vložili na svůj účet Skrill finanční prostředky, můžete být požádáni o prokázání totožnosti, než budete moci peníze vybrat. Transakce a poplatky za transakce provedené před tím, než svůj účet Skrill uzavřete (včetně transakcí, které nelze zrušit a které byly zahájeny, ale nebyly dokončeny před uzavřením vašeho účtu Skrill), nebudou vráceny zpět.

5. Udržování účtu Skrill

5.1. Musíte zajistit, aby informace zaznamenané na vašem účtu Skrill byly vždy přesné a aktuální. Neneseme odpovědnost za žádné ztráty způsobené vaším nedodržením této podmínky. Můžeme vás kdykoli požádat o potvrzení přesnosti vašich informací nebo o poskytnutí dokumentů či jiného důkazu.

5.2. Můžeme vás kontaktovat e-mailem nebo způsoby popsanými v oddíle 18 ohledně informací a upozornění týkajících se vašeho účtu Skrill. Vaší odpovědností je pravidelně kontrolovat, zda je váš e-mailový účet v pořádku nebo zda správně fungují jiné komunikační prostředky registrované na vašem účtu Skrill, a včasně vyzvedávat a číst zprávy týkající se vašeho účtu Skrill. Neneseme odpovědnost za žádné ztráty způsobené vaším nedodržením této podmínky.

5.3. Peněžní vklady, přijaté platby, odeslané platby a výběry peněz se zobrazují on-line v historii transakcí společně s datem přijetí nebo převodu (den valuty částky odepsané z účtu), účtovanými poplatky a případně s použitým směnným kurzem. Každé transakci je přiděleno jedinečné ID transakce a je zobrazena v historii transakcí. Nebudeme měnit ani pozměňovat informace zobrazené ve vaší on-line historii transakcí. Toto ID transakce musíte uvést, když s námi budete o určité transakci komunikovat. Měli byste pravidelně kontrolovat zůstatek na svém účtu Skrill a historii transakcí. Všechny nesrovnalosti a otázky, které potřebujete objasnit, byste nám měli co nejdříve oznámit kontaktováním našeho oddělení zákaznické podpory.

5.4. Všechny provedené platby ve vaší transakční historii můžete zkontrolovat po přihlášení ke svému účtu Skrill. Nebudeme provádět žádné změny ve vaší historii transakcí a dokud jste majitelem účtu Skrill, budete si ji moci kdykoli prohlédnout, uložit, stáhnout a vytisknout prostřednictvím svého účtu Skrill. Pokud uzavřete svůj účet a budete chtít získat informace o svém účtu, můžete nás kontaktovat.

5.5. V souladu s ustanoveními níže uvedeného oddílu 8 a aniž jsou dotčena ustanovení článku 9.A.5, abyste si mohli nárokovat náhradu za neoprávněnou nebo nesprávně provedenou platební transakci na vašem účtu Skrill, musíte nám to bez zbytečného odkladu oznámit poté, co se o neoprávněné nebo nesprávné transakci dozvíte, a v každém případě nejpozději třináct (13) měsíců od data odepsání transakce.

6.Zajištění bezpečnosti vašeho účtu Skrill

6.1. Musíte přijmout veškerá přiměřená opatření, abyste své heslo k účtu Skrill neustále uchovávali v bezpečí a nikomu je neprozradili. Naši zaměstnanci vás nikdy nebudou žádat, abyste sdělili své heslo jim nebo nějaké třetí straně. O jakékoli zprávě, kterou obdržíte, nebo webové stránce, kterou navštívíte a kde je požadováno vaše heslo, kromě stránek společnosti Skrill nebo platební brány Skrill na stránkách obchodníků, byste nás měli informovat. Máte-li pochybnosti o pravosti webové stránky, měli byste kontaktovat zákaznickou podporu. Je vhodné heslo pravidelně měnit (aspoň jednou za 3–6 měsíců), abyste snížili riziko narušení bezpečnosti ve vztahu k vašemu účtu Skrill. Také vám doporučujeme nepoužívat heslo, které lze snadno uhodnout na základě informací, které by o vás mohl někdo mít nebo získat, a nevybírat heslo, které má nějaký význam. S výjimkou případů uvedených v části 9.A, nikdy nesmíte dovolit, aby někdo vstoupil na váš účet Skrill nebo vás sledoval, když se na svůj Skrill účet přihlašujete. Musíte dodržovat bezpečnostní postupy, o kterých vám čas od času povíme.

6.2 Pokud zjistíte jakékoli náznaky, že vaše přihlašovací údaje k účtu Skrill, vaše heslo nebo jiné bezpečnostní prvky byly ztraceny, odcizeny, zneužity, použity bez autorizace nebo jinak ohroženy, nebo pokud máte na tyto aktivity podezření, doporučujeme vám změnit své heslo. Po zjištění ztráty, odcizení, zneužití nebo neoprávněného použití vašeho účtu Skrill, přihlašovacích údajů, hesla nebo jiných bezpečnostních prvků musíte bez zbytečného odkladu kontaktovat zákaznickou podporu. Jakékoli zbytečné prodlení při ohlášení takové věci může mít vliv nejen na bezpečnost vašeho účtu Skrill, ale může v důsledku způsobit, že budete za veškeré ztráty nést odpovědnost vy, pokud nás neupozorníte záměrně nebo z hrubé nedbalosti. Budete-li mít podezření, že na váš účet Skrill získal přístup někdo jiný, měli byste kontaktovat i policii a incident nahlásit.

6.3. Na základě jakýchkoli pochybností ohledně bezpečnosti vašeho účtu Skrill či příslušných zabezpečovacích procedur, nebo pokud máme důvodné podezření na neautorizované či podvodné využití vašeho účtu Skrill nebo na ohrožení některé z jeho zabezpečovacích procedur, můžeme váš účet pozastavit či jinak omezit jeho funkce. O každém pozastavení či jiném omezení a jejich důvodech vás budeme informovat předem, případně, pokud to nebude možné, ihned po provedení tohoto opatření, s výjimkou případů, kdy by takové oznámení nebylo v souladu se zákonem nebo narušovalo naše důvodné bezpečnostní zájmy. Jakmile pominou důvody pozastavení a/nebo omezení, tato pozastavení a/nebo omezení budou v co nejkratším termínu odstraněna.

6.4. Pokud se budeme domnívat, že váš účet Skrill je ohrožen podvodem nebo bezpečnostní hrozbou, použijeme ten nejrychlejší a nejbezpečnější způsob, jak vás prostřednictvím vámi poskytnutých údajů kontaktovat a sdělit vám, jak se s tímto rizikem vypořádat.

6.5. Musíte podniknout veškerou přiměřenou péči, aby váš e-mailový účet (účty) byly bezpečné a abyste na svůj e-mail měli přístup pouze vy, protože vaše e-mailová adresa může být použita k obnovení hesel nebo ke komunikaci s vámi ohledně bezpečnosti vašeho účtu Skrill. V případě, že kterákoli adresa registrovaná na vašem účtu Skrill bude ohrožena, měli byste bezprostředně po tomto zjištění kontaktovat naši zákaznickou podporu a také svého poskytovatele e-mailových služeb.

6.6. Bez ohledu na to, zda používáte k přístupu na svůj účet Skrill veřejný, sdílený nebo svůj vlastní počítač, ujistěte se vždy o tom, že vaše přihlašovací údaje k účtu Skrill nejsou uloženy v prohlížeči nebo v mezipaměti nebo jinak zaznamenány. Nesmíte nikdy použít žádnou funkci, která umožňuje, aby počítač, který používáte, uložil vaše přihlašovací údaje a hesla.

6.7. Dodatečné produkty a služby, které používáte, mohou mít další požadavky ohledně bezpečnosti, a když na ně budete upozorněni, musíte se s nimi seznámit.

7.Uzavření účtu Skrill

7.1. Svůj účet Skrill můžete kdykoli uzavřít prostřednictvím naší zákaznické podpory. Uzavření vašeho účtu Skrill ukončí s okamžitou platností tyto Podmínky použití s výjimkou těch částí těchto Podmínek použití oddílu 20.5, které budou platit dál i po ukončení vašeho vztahu se společností Skrill.

7.2. Pokud jsou na vašem účtu Skrill v době jeho uzavření nějaké finanční prostředky, můžete tyto prostředky vybrat tím, že se obrátíte na zákaznický servis a požádáte, aby vám byly tyto prostředky zaslány způsobem, který pro nás bude přijatelný. Doporučujeme, abyste si zbývající prostředky vybrali co nejdříve po uzavření účtu, protože nebudou úročeny. DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Své prostředky nebudete moci vybírat déle než šest let po uzavření vašeho účtu Skrill.

7.3 Chcete-li získat přístup ke své historii transakcí po uzavření svého účtu Skrill, musíte kontaktovat zákaznickou podporu a vyžádat si dané informace. Můžete tak činit tak dlouho, dokud budeme uchovávat vaše údaje, jak je stanoveno v našich zásadách uchovávání údajů. Více se o tom můžete dočíst v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů, které naleznete na našich webových stránkách.

7.4. Vyhrazujeme si právo provést před schválením jakéhokoli výběru vašich prostředků veškeré nutné kontroly ohledně praní špinavých peněz, financování terorismu, podvodného jednání či jiných nelegálních aktivit, včetně situace, kdy vám vracíme jakékoli prostředky poté, co jste svůj účet Skrill zrušili.

8. Vkládání peněžních prostředků

8.1. Vložitpeněžní prostředky můžete tak, že navštívíte webové stránky, přihlásíte se ke svému účtu Skrill a budete postupovat podle příslušných instrukcí pro vklad. Může vám být předloženo množství různých způsobů, jak vložit peníze, v závislosti na tom, jaké platební nástroje jste si přidali na svůj účet Skrill a jaké platební nástroje jsou dostupné v zemi vašeho trvalého pobytu. Metody vkladu jsou platební služby poskytované třetími stranami – finančními institucemi (například vydavatelem platební karty, kterou používáte k vložení prostředků, či externími poskytovateli přímých bankovních služeb), a nejsou součástí našich služeb. Nezaručujeme využívání jakékoliv konkrétní metody vkladu, která je k dispozici, a můžeme učinit změny či přerušit akceptování jakékoliv konkrétní metody vkladu, a to kdykoliv bez dodržení postupu uvedeného v oddíle 17. Bez ohledu na oddíl 8.7 níže, nebudeme odpovědní za vklad platby, dokud vkládané prostředky my sami nepřijmeme.

8.2. Můžete být požádáni o zodpovězení bezpečnostních otázek nebo vyzváni k jiným aktivitám, které my nebo poskytovatel platebních služeb, kterého využíváte pro vklady peněžních prostředků na svůj účet Skrill, můžeme v rozumné míře vyžadovat, abychom zajistili správnou autorizaci vkladové transakce.

8.3. Zvolíte-li si způsob vkladu pomocí platebního nástroje, na který se mohou vztahovat práva na vrácení transakce („vrácení platby“), jako je například (mimo jiné) kreditní nebo debetní karta nebo bezhotovostní platba, prohlašujete, že toto právo na vrácení platby budete uplatňovat pouze v případě neautorizovaného použití platebního nástroje nebo pokud porušíme tyto Podmínky použití, v důsledku čehož byste měli právo na vrácení vložené částky. Jinak nesmíte vrátit žádnou vkladovou transakci ani dovolit vrácení jakékoli vkladové transakce z důvodů, za které neneseme odpovědnost, včetně (mimo jiné) sporů s obchodníky kvůli nedoručení zboží nebo služeb nebo nedostačujícímu zůstatku na účtu platebního nástroje. Vyhrazujeme si právo účtovat vám poplatky a výdaje, které nám vzniknou v souvislosti s takovým vrácením platby a s jakoukoli činností, kterou podnikneme, abychom se s touto záležitostí vypořádali. 8.3. Můžeme vám také účtovat poplatek za zpětnou platbu, jak je zobrazen v části „Poplatky“ na webových stránkách.

8.4. Můžete povolit obchodníkovi, kterému si přejete platit prostřednictvím naší služby pravidelně (např. za předplatné), aby z vašeho účtu Skrill strhával každou opakující se platbu. V tomto případě nám udělíte oprávnění, abychom vám strhávali z platebního nástroje (např. z vaší kreditní karty či bankovního účtu), který jste použili k původní platbě, rovněž každou následující platbu. Pokud chcete opakované platby do budoucna zrušit, měli byste (a) kontaktovat nás a (b) upozornit obchodníka, od kterého jste zboží či služby nakupovali, o tom, že jste opakované platby zrušili. Tyto transakce byste neměli rušit nebo jinak stornovat pouhou dohodou s vydavatelem / poskytovatelem účtu daného platebního nástroje (tzn. s poskytovatelem vaší kreditní karty nebo s bankou), aniž by byly provedeny kroky uvedené v článku 8.4. V souladu s článkem 8.5 nejsme nijak zodpovědní za opakované platby provedené před tím, než nám jejich zrušení oznámíte. Pokud bude váš zůstatek na účtu Skrill v důsledku těchto plateb záporný, jste povinni nám příslušnou částku doplatit.

8.5. Opakované platby zahájené příslušným obchodníkem nebo jeho prostřednictvím vrátíme v případě, že (a) původní autorizace, která byla předána nám nebo obchodníkovi, neobsahovala přesnou částku k zaplacení a (b) zaplacená částka přesáhla hodnotu, kterou jste mohli důvodně očekávat v souladu s předchozí strukturou vašich výdajů a okolnostmi daného případu. O případnou refundaci musíte požádat do osmi (8) týdnů ode dne, kdy byly peněžní prostředky z vašeho účtu Skrill odečteny. Souhlasíte, že nám poskytnete všechny informace, které jsou v přiměřené míře nutné k tomu, abychom zjistili, zda byly podmínky pro vrácení plateb uvedené v článku 8.5 splněny. Do deseti (10) pracovních dní od obdržení žádosti o vrácení platby, případně od obdržení jakýchkoli dalších informací, které si od vás vyžádáme, vám buď vrátíme plnou výši příslušné platby nebo vám poskytneme vysvětlení, proč bylo vrácení platby zamítnuto, spolu s oznámením, že pokud vysvětlení nepřijmete, máte právo se odvolat k orgánu Služby finančního ombudsmana (Financial Ombudsman Services; více v oddíle 21).

8.6. Pokud vrácení platby nebo zrušení vkladové transakce způsobí vznik záporného zůstatku na vašem účtu Skrill, musíte tento doplatit vložením dostatečně vysoké částky na váš účet Skrill. Pokud se tak nestane, dochází k porušení Podmínek použití. Vyrovnání záporného zůstatku je splatné okamžitě i bez předchozího upozornění. Vyhrazujeme si právo vám kdykoli zaslat upomínku nebo podniknout další kroky k vymáhání dluhů, včetně, mimo jiné, pověření agentury pro vymáhání pohledávek, advokátů nebo uplatnění nároku u soudu. Vyhrazujeme si právo požadovat od vás zaplacení nákladů, které nám v přiměřené míře vzniknou v souvislosti s vymáháním dluhů nebo s úsilím o jejich vymáhání.

8.7. Vložené prostředky budou připsány na váš účet Skrill poté, co tyto prostředky obdržíme. Některé vklady, jako například vklady kreditní nebo debetní kartou, přímým inkasem nebo přímým bankovnictvím, budou na váš účet Skrill převedeny okamžitě. Mohou však být stornovány v případě, že k nám v přiměřené době nedorazí skutečné prostředky. V takovém případě bude tato stornovaná transakce z vašeho účtu Skrill odečtena. Pokud nemáte na svém účtu Skrill dostatek prostředků, vyhrazujeme si právo vyžadovat jejich doplacení.

8.8. Pro účely vkládání prostředků prostřednictvím platebních nástrojů jsme vydavatelem elektronických peněz a vydáváme elektronické peníze výměnou za vložené finanční prostředky. Při přijímání těchto prostředků nebudeme vystupovat jako poskytovatel platebních služeb.

8.9. Nesmíte provést žádný vklad prostřednictvím platebního nástroje, jestliže nejste jeho jmenovitě uvedeným držitelem. Každé porušení tohoto požadavku bereme velmi vážně a jakýkoliv pokus o použití platebního nástroje, jehož nejste jmenovitě uvedeným držitelem, budeme považovat za podvodné jednání.

8.10. Na vklady se mohou vztahovat limity pro vklady odpovídající bezpečnostním a zákonným požadavkům. Tyto limity se nastavují dynamicky v závislosti na stavu vašeho ověření a na tom, jaké způsoby vkladu chcete použít. Měli byste si být vědomi toho, že v závislosti na stavu vašeho ověření mohou být vaše limity pro vklad vyšší než vaše limity pro výběry nebo výdaje. Na tyto limity se můžete kdykoli podívat v příslušném oddíle na profilu vašeho účtu Skrill.

8.11. Na vklady se vztahují poplatky za vklad včetně (případných) poplatků za přepočet měny. Podrobnosti viz oddíl 13.

8.12. Nesmíte vkládat prostředky v hotovosti. Aniž je dotčeno nárokování úhrady dalších škod, pokud bychom byli povinni provést jakoukoli akci na vašem účtu Skrill v důsledku provedení vkladu hotovosti, můžeme účtovat administrativní poplatek, jak je zobrazen v části „Poplatky“ na webové stránce.

9. Odesílání plateb

9.1. Abyste odeslali platbu, musíte ji autorizovat zadáním přihlašovacích údajů a hesla. Můžeme vám rovněž položit dodatečné bezpečnostní otázky týkající se vás a vašeho účtu Skrill. Pokud je váš účet Skrill chráněn dodatečnými bezpečnostními opatřeními, jako jsou tokeny hesla, budete muset dodržet instrukce, které vám byly poskytnuty spolu s takovými dodatečnými bezpečnostními opatřeními. Pokud je povoleno provádět z vašeho účtu Skrill hromadné platby, postup pro provádění takových plateb vám bude sdělen prostřednictvím příslušné integrační příručky.

9.2. Každý příjemce platby, kterou si přejete odeslat prostřednictvím našeho systému, musí mít platné prostředky, které můžeme použít k jeho identifikaci. Pro většinu našich služeb bude tímto identifikačním prostředkem platná e-mailová adresa, ale pro jiné z našich služeb mohou být vyžadovány jiné identifikační prostředky.

9.3. Jste-li požádáni o poskytnutí e-mailové adresy příjemce nebo (v případě potřeby) jiných identifikačních prostředků, musíte věnovat velkou pozornost tomu, abyste správně napsali přesné údaje toho, komu chcete peníze poslat. Tyto údaje používáme jako jednoznačný identifikátor k určení zamýšleného příjemce platby, kterou jste nám nařídili zpracovat. Ostatní informace, které uvedete společně s identifikačními prostředky příjemce, se nemusí brát v úvahu a neneseme odpovědnost za žádnou chybu, kterou uděláte při zadávání identifikačních prostředků příjemce.

9.4. Pokud je e-mailová adresa zamýšleného příjemce registrovaná v našem systému, peníze budou okamžitě připsány na účet Skrill propojený s touto e-mailovou adresou. Jakmile jsou peníze připsány na účet Skrill příjemce, transakce se stane nevratnou.

9.5. Pokud e-mailová adresa příjemce není registrovaná v našem systému, pošleme na tuto e-mailovou adresu oznámení s pokyny pro nárokování a přijetí platby. Pokud si příjemce nevyžádá platbu během 14 dnů, transakce bude zrušena a peníze vám budou vráceny. Transakci můžete také stornovat kdykoli před tím, než budou peníze připsány na příjemcův účet Skrill. Pro stornování transakce se musíte přihlásit ke svému účtu Skrill, vyhledat příslušnou transakci ve své historii transakcí a zvolit možnost „Zrušit“.

9.6. Když odešlete nebo přijmete platbu, sdělíme příjemci a/nebo odesílateli název vašeho registrovaného účtu, abychom mohli zpracovat příslušnou transakci. Tyto informace můžeme také zobrazit v oznámeních zaslaných příjemci a/nebo odesílateli.

9.7. Opakující se platby můžete provádět zadáním příkazu k periodické platbě na svém účtu Skrill. Svůj příkaz k opakující se platbě můžete pro budoucí platby v kterémkoli okamžiku zrušit, když se přihlásíte ke svému účtu Skrill a příkaz odstraníte. Není možné zrušit transakce, které již byly připsány příjemci.

9.8. Platby podléhají z důvodu bezpečnostních a právních požadavků platebním limitům. Tyto limity jsou nastaveny dynamicky v závislosti na stavu vašeho ověření. Na tyto limity se můžete kdykoli podívat v profilu vašeho účtu Skrill. Měli byste se ujistit o tom, že vaše limity jsou dostatečné k pokrytí zamýšlených plateb i příslušných poplatků včetně poplatků za služby a přepočet měny. Měli byste vzít na vědomí, že i na příjemce platby se mohou vztahovat limity pro výdaje nebo výběr, a to může mít vliv na jeho přístup k penězům, které mu hodláte poslat.

9.9. Pokud se opozdíme v provedení platby, kterou jste nám zadali provést, můžete nás požádat, abychom se obrátili na poskytovatele platebních služeb příjemce a požádali jej, aby platbu připsal, jako kdyby ji obdržel ve správný den.

9.10. Na odesílání plateb se vztahují poplatky včetně (případných) poplatků za přepočet měny v závislosti na tom, jaký druh platby provádíte a jaký typ účtu Skrill máte. Podrobnosti viz oddíl 13.

9.A Externí poskytovatelé

9.A.1. Externí poskytovatel je poskytovatelem služeb, kterému je ze zákona povoleno provádět platby z vašeho účtu vaším jménem a poskytovat vám služby s informacemi o účtu, za předpokladu, že jedná v souladu s vašimi pokyny a příslušnými regulatorními požadavky. Můžete zkontrolovat, zda je tento poskytovatel oprávněn k informacím, které vám poskytuje o poskytovaných službách.

9.A.2. S jakýmikoli pokyny externího poskytovatele budeme zacházet, jako by byly od vás, a budou se na ně vztahovat podmínky této smlouvy. Pokud souhlasíte s tím, že externí poskytovatel bude mít přístup k informacím týkajících se vašeho účtu, budeme předpokládat, že souhlasíte s udělením přístupu tak často, jak to tento externí poskytovatel bude vyžadovat.

9.A.3. Pokud poskytnete své bezpečnostní údaje někomu, kdo není externím poskytovatelem, budeme muset předpokládat, že nám udělujete oprávnění k udělení přístupu k vašemu účtu a budeme s platbami nařízenými touto třetí stranou zacházet, jako by byly autorizovány vámi, a neneseme odpovědnost za jakékoli ztráty, které utrpíte v důsledku zneužití nebo zveřejnění informací o vašem účtu touto třetí stranou.

9.A.4 Můžeme odmítnout dát externímu poskytovateli přístup k vašemu účtu Skrill, pokud se obáváme neoprávněného nebo podvodného přístupu tohoto externího poskytovatele. Než to uděláme, řekneme vám o tom a vysvětlíme vám k tomu důvody, s výjimkou případů, kdy to není přiměřeným způsobem proveditelné; v takovém případě vám o tom řekneme okamžitě poté. V obou případech vám to sdělíme pomocí kteréhokoli z kontaktních údajů, které o vás máme. Nevysvětlíme vám své důvody, pokud by to mohlo ohrozit naše přiměřená bezpečnostní opatření nebo pokud by to bylo jinak protiprávní.

Pokud chcete zrušit svůj souhlas, který jste poskytli externímu poskytovateli pro přístup k vašemu účtu, měli byste se obrátit přímo na něj.

9.A.5 Pokud se domníváte, že platba mohla být provedena nesprávně nebo je neoprávněná, musíte nám to co nejdříve sdělit, a to i v případě, že využíváte externího poskytovatele. Pokud požádáte externího poskytovatele, aby si vyžádal platbu, a neučiní tak, neneseme odpovědnost za to, že vaše platba nebude provedena. Jakmile externí poskytovatel zahájí platbu, nemůžete ji normálně zrušit.

10.Příjem peněžních prostředků

10.1. Obdržíte-li peníze na váš účet Skrill, pošleme vám e-mailem oznámení a platba se zobrazí jako transakce „Přijaté peníze“ ve vaší historii transakcí spolu s datem přijetí (den valuty u částky připsané na účet), účtovanými poplatky a případně použitým směnným kurzem. Každé transakci je přiděleno jedinečné ID transakce a je zobrazena v historii transakcí. Nebudeme měnit ani pozměňovat informace zobrazené ve vaší on-line historii transakcí. Měli byste pravidelně srovnávat příchozí platby s vlastními záznamy.

10.2. Měli by jste si být vědomi toho, že příjem finančních prostředků na účet Skrill nemusí nutně znamenat, že tyto transakce nemohou být stornovány. Vyhrazujeme si právo zrušit platbu v případě, že plátce či banka plátce či poskytovatel platební služby zpětně zúčtoval či jinak stornoval (nebo se dá rozumně předpokládat, že bude zpětně účtovat či jinak stornuje) vklad či jinou platbu, která byla použita k financování platby pro vás.

10.3. Pokud nějaká osoba od nás obdrží oznámení o platbě, které sděluje, že jí někdo zaslal prostředky na e-mailovou adresu, která není registrovaná, nebude jí připsána platba, dokud o ni nebude požádáno v souladu s pokyny uvedenými v oznamovacím e-mailu. Do té doby nebude mezi naší společností a nastávajícím příjemcem žádný smluvní ani fiduciární vztah. Peníze budou nadále patřit odesílateli.

10.4. Na příjem plateb se vztahují poplatky a směnné poplatky v závislosti na typu platby, kterou obdržíte, a na typu účtu Skrill, který máte. Podrobnosti viz oddíl 13.

11.Zakázané transakce

11.1. Je přísně zakázáno posílat nebo přijímat platby jako protihodnotu za prodej nebo dodávku: tabákových výrobků, léků na předpis, drog a drogového náčiní, zbraní (včetně – mimo jiné – nožů, pistolí, střelných zbraní a střeliva), dekodérů pro satelitní a kabelovou televizi, materiálů, které podněcují násilí, nenávist, rasismus nebo které jsou považovány za neslušné, vládních ID údajů a licencí včetně replik a novinek na trhu a jakýchkoli padělků, nelegálních loterií, loterií bez koncese, nelegálních služeb hazardních her nebo služeb hazardních her bez koncese (včetně – mimo jiné – použití nebo účasti v nelegálních hazardních domech), neregistrovaných charitativních služeb, položek, které podporují nebo usnadňují nezákonné aktivity, předplacených debetních karet nebo jiných karet s uloženou hodnotou, které nejsou spojeny s konkrétním obchodníkem a nejsou určeny k nákupům konkrétních produktů nebo služeb, zpracování nebo plateb či služeb agregačních produktů třetí strany, multi-level marketingu, pyramidového systému nebo Ponziho schématu, programů Matrix nebo jiných schémat pro „rychlé zbohatnutí“ nebo vysoce ziskových investičních programů, prodeje zboží nebo služeb, které porušují práva duševního vlastnictví třetí strany, odkódovaných/nesprávně kódovaných her, timesharingu nebo plateb za rezervaci majetku (budoucí i stávající stavby). Vyhrazujeme si právo, podle svého vlastního uvážení, přidat kategorie zakázaných transakcí tím, že takové kategorie přidáme buď do těchto Podmínek použití nebo do zásad přijatelného používání zveřejněných na našich webových stránkách.

11.2. Je přísně zakázáno činit platby pro nebo dostávat platby od osob či subjektů nabízejících nelegální hazardní služby, včetně (mimo jiné) ilegálních sportovních sázek, her v kasinu a her pokeru. Můžeme kdykoliv pozastavit či zrušit váš účet Skrill nebo odmítnout provést či stornovat transakci, pokud se domníváme, že přímo či nepřímo používáte nebo jste použili svůj účet Skrill pro nelegální hazardní transakce nebo v souvislosti s nimi. Tento seznam není vyčerpávající a je vaší odpovědností zajistit, že nevyužíváte naše služby k transakcím, které mohou být ve vaší jurisdikci považovány za nelegální.

11.3. Nesmíte využívat naše služby, pokud máte trvalé bydliště v určitých zemích. Seznam neobsluhovaných zemí je uveden na našich webových stránkách a je z času na čas aktualizován. Tento seznam není vyčerpávající a my se můžeme kdykoliv a bez předchozího oznámení, podle našeho vlastního uvážení, rozhodnout přerušit či omezit naše služby v dalších zemích. Vyhrazujeme si právo pozastavit či zrušit váš účet Skrill kdykoliv, pokud se budeme opodstatněně domnívat, že je to po nás požadováno zákonem,či abychom dodrželi doporučení vydaná příslušným vládním úřadem či uznávaným orgánem pro prevenci finančních zločinů.

11.4. Je přísně zakázáno používat váš účet Skrill k jakýmkoli nezákonným účelům, mimo jiné i k podvodům a k praní špinavých peněz. Každou podezřelou aktivitu prošetříme a nahlásíme příslušnému donucovacímu orgánu. Vyhrazujeme si právo na základě našeho výhradního uvážení vám účtovat správní poplatek, jak je uveden v části „Poplatky“ na webových stránkách, za každé vyšetřování, které zahájíme vzhledem k jakékoli takové podezřelé činnosti, včetně případů, kdy jsme o ní informováni třetí stranou, se kterou spolupracujeme. Nesmíte používat svůj účet Skrill na pokusy o zneužití či obcházení omezení uložených obchodníkem nebo externím poskytovatelem na služby, které poskytuje.

11.5. Platby za obchody spadající do určitých kategorií můžete přijímat pouze s naším souhlasem, a to dle našeho výhradního zvážení. Mezi tyto kategorie obchodů patří mimo jiné: obchodování v oblasti peněžní směny a peněžních převodů včetně (mimo jiné) směnáren a nákupu cestovních peněz; výběr jakýchkoli forem darů nebo plateb charitativním nebo neziskovým organizacím; obchodování s přírodními zdroji jako drahokamy, vzácnými kovy nebo kameny; živé vysílání, prodej nebo dodávka alkoholických nápojů; prodej či dodávka potravinových doplňků a alternativních zdravotnických výrobků; nebo jakákoli další kategorie obchodu uveřejněná v zásadách přípustného používání umisťovaných čas od času na našich webových stránkách. V případě, že jste na pochybách, zda vaše obchodování spadá do některé z výše uvedených kategorií, musíte kontaktovat naši zákaznickou podporu. Vyhrazujeme si právo, podle našeho výhradního uvážení, přidat obchodní kategorie vyžadující souhlas tím, že takové kategorie přidáme buď do těchto Podmínek použití nebo do zásad přijatelného používání zveřejněných na našich webových stránkách.

11.6. Provedete-li nebo pokusíte-li se provést jakoukoli transakci, kterou přestoupíte zákazy uvedené v tomto oddíle 11 nebo ke které nebudete mít potřebný souhlas podle článku 11.5, vyhrazujeme si právo: stornovat tuto transakci; a/nebo uzavřít či pozastavit váš účet Skrill; a/nebo ohlásit tuto transakci příslušnému donucovacímu orgánu; a/nebo nárokovat si u vás náhradu vzniklých škod; a účtovat vám administrativní poplatek, jak je zobrazen v části „Poplatky“ na webových stránkách, pokud budeme muset učinit kterékoli z výše uvedených opatření.

11.7. Je vaší odpovědností, nikoli naší, abyste se ujistili o tom, že posíláte platby osobám či subjektům nebo přijímáte platby od osob či subjektů pouze za prodej či dodávku takového zboží a služeb, které smíte poskytovat nebo přijímat v souladu s příslušnými zákony a předpisy. Pouhá skutečnost, že osoba nebo subjekt akceptuje platby prostřednictvím našeho systému, není známkou toho, že dodávka jejich zboží nebo poskytnutí jejich služeb je v souladu se zákonem. Máte-li pochybnosti o legálnosti dodávky nebo koupě, neměli byste v platbě pokračovat.

12.Výběr peněžních prostředků

12.1. Kdykoli můžete požádat o úplný nebo částečný výběr peněžních prostředků uložených na vašem účtu Skrill. K tomu je potřeba přihlásit se ke svému účtu Skrill, zvolit způsob výběru a zadat částku, která má být vybrána. Metody výběru jsou platební služby poskytované, přinejmenším zčásti, externími finančními institucemi (například bankou, u které máte bankovní účet). Nezaručujeme dostupnost jakékoliv konkrétní metody výběru a můžeme učinit změny či přerušit poskytování určité metody výběru kdykoliv bez dodržení postupu uvedeného v oddíle 17, pokud bude existovat alespoň jedna vám dostupná metoda výběru. Když obdržíte platbu výběru prostřednictvím účasti poskytovatele platebních služeb (jako je banka, u které máte bankovní účet), naše společnost nebude odpovědná za platbu výběru od okamžiku, kdy budou vybírané prostředky přijaty vaším poskytovatelem platebních služeb. Vyhrazujeme si také právo požádat o použití alternativního bankovního účtu nebo jiné metody výběru v případě, že nebudeme schopni zpracovat výběr pomocí vaší preferované metody výběru.

12.2. Váš účet Skrill podléhá limitům pro výběr. Tyto limity jsou dynamicky nastavovány podle toho, jaký typ identifikačních dokumentů o vás máme. Na své limity pro výběr se můžete kdykoli podívat v profilu vašeho účtu Skrill. Před vložením jakýchkoli peněžních prostředků na váš účet Skrill se musíte ujistit o tom, že vaše aktuální limity pro výběry a výdaje vyhovují vašim výběrovým a výdajovým požadavkům, protože ze zákona vám nemůžeme povolit překročení těchto limitů.

12.3. Pokud váš požadavek na výběr překračuje aktuální limit, můžeme jej zamítnout a než vám povolíme výběr peněz, nejprve vás požádáme o zaslání dokumentů k ověření vaší totožnosti nebo o jiný druh spolupráce k ověření vaší totožnosti.

12.4. Na výběry se vztahují poplatky včetně (případných) směnných poplatků. Podrobnosti viz oddíl 13.

12.5. Pro účely výběrových transakcí jsme plátcem, nikoli poskytovatelem platebních služeb.

12.6. Nesmíte provést výběr na bankovní účet nebo na jiný platební nástroj, pokud nejste jeho jmenovitě uvedeným držitelem. Každé porušení tohoto požadavku bereme velmi vážně a jakýkoliv pokus o použití platebního nástroje, jehož nejste jmenovitě uvedeným držitelem, budeme považovat za podvodné jednání.

12.7. Musíte se ujistit o tom, že platební údaje, které do systému zadáváte při výběru peněz, jsou správné a úplné. Neponeseme odpovědnost za vybrané peníze odeslané na nesprávný účet, stane-li se tak kvůli tomu, že jste uvedli nesprávné platební údaje. Při výběru na bankovní účet se musíte ujistit o správnosti čísla účtu, směrového kódu banky, IBAN a/nebo BIC/SWIFT kódu. Pokud jste vybrali peníze na nesprávný účet, můžete nás požádat o pomoc při zpětném získávání těchto peněz. Budeme vám však za to účtovat administrativní poplatek, jak jezobrazen v části „Poplatky“ na webových stránkách, a nemůžeme zaručit, že snaha o znovuzískání peněz bude úspěšná.

13.Poplatky

13.1. Poplatky závisejí na tom, zda svůj účet Skrill používáte k soukromému nebo komerčnímu použití.

13.2. Váš účet Skrill je zdarma pro osobní použití, pokud se přihlásíte nebo provedete transakci alespoň jednou za každých 6 měsíců. Pokud se nepřihlásíte nebo neprovedete transakci alespoň jednou za každých 6 měsíců, bude z vašeho účtu Skrill odečten měsíční poplatek za službu, jak je uvedeno v části „Poplatky“ našich webových stránek. Pokud si při uzavření účtu Skrill nevyberete zbývající zůstatek ze svého účtu Skrill, bude z vašeho účtu Skrill nadále strháván měsíční poplatek za službu, dokud nebude zůstatek nulový. Tento oddíl 13.2 zůstane v plné platnosti a účinnosti i po ukončení těchto Podmínek použití.

13.3. Na poplatky související s transakcemi se můžete kdykoliv podívat v oddíle „Poplatky“ na našich webových stránkách. Dodatečné poplatky se vztahují na účty Skrill využívané ke komerčním účelům v souladu s platnými smluvními podmínkami dle bodu 4.7 výše. Měli byste si vytisknout či stáhnout a uchovat kopii oddílu „Poplatky“ společně s kopií těchto Podmínek použití. Pro upřesnění, oddíl „Poplatky“ tvoří součást těchto Podmínek použití. Poplatky podléhají změnám v souladu s oddílem 17. Za určitých okolností můžeme účtovat dodatečné poplatky, jak je uvedeno v článcích 8.3, 8.9, 11.6, 12.6 a 12.7.

13.4. Vaše transakce mohou podléhat měnovým přepočtům. Provádíte-li platbu ze svého účtu Skrill vedeného v jedné měně na účet Skrill vedený v jiné měně, budete dotázáni, zda se má platba uhradit ve měně vašeho účtu Skrill nebo v jiné měně. Zvolíte-li měnu vašeho účtu Skrill, pak příjemce zaplatí poplatek za přepočet na měnu svého účtu Skrill. Zvolíte-li měnu účtu Skrill příjemce, poplatek za přepočet na měnu platby zaplatíte vy. Zvolíte-li měnu, ve které není veden ani váš účet Skrill, ani účet Skrill příjemce, pak vy zaplatíte poplatek za přepočet na měnu platby a příjemce zaplatí poplatek za přepočet na měnu svého účtu Skrill.

13.5. Pro každý měnový přepočet použijeme náš směnný kurz Skrill, který bude platit v době, kdy budeme provádět transakci mezi dvěma použitými měnami, ke kterým připočteme poplatek za měnovou směnu. Když nastavujeme a měníme směnný kurz Skrill, bereme v úvahu nákupní a prodejní směnné kurzy na trhu a změny těchto kurzů, které získáváme z různých nezávislých zdrojů. Náš směnný poplatek je zobrazen v sekci „Poplatky“ našich webových stránek. Poplatek za měnovou směnu je splatný navíc k poplatku za transakci. V případě, že vám účtujeme poplatky v eurech, nebudeme vám účtovat poplatek za měnovou směnu, ale přepočítáme částku v eurech na měnu vašeho účtu Skrill podle příslušného směnného kurzu Skrill.

13.6. Naše poplatky jsou vyjádřeny buď jako procentní podíl z transakce, nebo jako fixní částka v eurech. Tam, kde je fixní částka poplatku uvedena v jiné měně než v eurech, je to pouze pro informační účely. Pokud jsou poplatky odečítány ze zůstatku nebo transakce vedených v jiné měně, část poplatku v EUR bude přepočtena na odpovídající výši poplatku v této druhé měně na základě směnných kurzů Skrill platných v této době, a poté bude poplatek odečten. Za přepočet měn poplatků nebudeme požadovat směnný poplatek.

13.7. Poplatky, které máte zaplatit, budou odečteny ze zůstatku na vašem účtu Skrill a vy nám to tímto povolujete. Transakční poplatky budou účtovány po provedení transakce. Nedostačuje-li zůstatek na vašem účtu Skrill k pokrytí poplatků, můžeme odmítnout platbu provést. Storno poplatky nebo poplatky za vrácenou platbu budou odečteny v okamžiku jejich vzniku.

13.8. Pokud na účtu Skrill vznikne po odečtení poplatků záporný zůstatek, budete požádáni, abyste tento schodek vyrovnali dostatečným vkladem finančních prostředků na svůj účet Skrill. Pokud se tak nestane, dochází k porušení Podmínek použití. Vyrovnání záporného zůstatku je splatné okamžitě i bez předchozího upozornění. Vždy si však vyhrazujeme právo na posílání upomínek, že musíte vložit peníze, a na přijetí dalších opatření k vymáhání dluhu včetně (mimo jiné) najmutí agentury pro vymáhání pohledávek nebo právního zástupce nebo uplatnění nároku u soudu. Vyhrazujeme si právo účtovat vám veškeré výdaje, které nám v přiměřené míře vzniknou v souvislosti s úsilím o vymáhání dluhů nebo úsilím o prosazování práva.

14.Vaše údaje

14.1. Výslovně souhlasíte s tím, abychom získali přístup k veškerým informacím, které nám poskytnete, zpracovávali a uchovávali je, za účelem poskytování platebních služeb. To nijak neovlivňuje naše práva a povinnosti vyplývající z právních předpisů o ochraně osobních údajů. Tento souhlas můžete zrušit uzavřením svého účtu Skrill. Pokud tímto způsobem odeberete svůj souhlas, přestaneme vaše údaje k tomuto účelu používat, ale můžeme vaše údaje dále zpracovávat pro jiné účely, pokud k tomu máme jiné zákonné důvody, jako jsou případy, kdy jsme povinni uchovávat záznamy o transakcích.

14.2. Zpracovávání vašich údajů se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které můžete najít na našich webových stránkách.

15.Zodpovědnost

15.1. V případě, že v důsledku chyby na naší straně dojde k neautorizované platbě nebo k nesprávně provedené platbě, co nejdříve to bude prakticky proveditelné, naše společnost vyplacenou částku vrátí, a to včetně veškerých poplatků odečtených v souvislosti s touto platbou. Toto nebude platit v následujících případech:

15.1.1. Pokud dojde k neoprávněné platbě kvůli vašemu selhání povinnosti uchovávat osobní bezpečnostní údaje o vašem účtu Skrill v bezpečí v souladu s oddílem 6 těchto Podmínek použití. V tomto případě zůstanete odpovědní za prvních 35 GBP (či ekvivalent v měně vašeho účtu Skrill), pokud se nevztahuje článek 15.1.3;

15.1.2. Když nás opomenete informovat o jakékoli ztrátě vašeho hesla nebo o jiné události, v důsledku které je možné důvodně očekávat ohrožení bezpečnosti vašeho účtu Skrill, a to bez zbytečného odkladu poté, co jste se o takové události dozvěděli. V tom případě ponesete odpovědnost za ztráty vzniklé v době, než jste nás o tom informovali;

15.1.3. Pokud transakce byla neoprávněná, ale vy jste jednali podvodně nebo jste narušili bezpečnost svého účtu Skrill úmyslně či hrubou nedbalostí. V tomto případě budete výhradně vy odpovědní za veškeré ztráty; nebo

15.1.4. Pokud nevznesete námitku a neupozorníte nás na neautorizovanou nebo nesprávně provedenou transakci do třinácti (13) měsíců od data této transakce.

15.2. Pokud jste nejednali podvodně, článek 15.1.1 nebude platit pro transakce uskutečněné poté, co jste nás informovali v souladu s článkem 6.2, pokud vám naše společnost neposkytla řádné prostředky pro oznámení nebo pokud jsme byli povinni použít silné ověření klienta, ale neučinili jsme tak. V těchto případech budeme i nadále zodpovědní a vrátíme vám co nejdříve to bude proveditelné jakoukoli neoprávněnou transakci.

15.3. Bez ohledu na ustanovení uvedená výše vás žádáme, abyste historii transakcí na svém účtu Skrill pravidelně a často kontrolovali a abyste v případě, že budete mít nějaké otázky nebo obavy, okamžitě kontaktovali naši zákaznickou podporu.

15.4. V případě jakýchkoli nesprávných nebo špatně směrovaných plateb přijmeme přiměřená opatření, abychom vám pomohli takové platby vypátrat a získat zpět.

15.5. Kromě výše uvedeného nenese naše společnost odpovědnost za žádné přerušení nebo zhoršení svých služeb nebo za přerušení či zhoršení zprostředkovatelských služeb, na které spoléháme v rámci plnění svých závazků podle této smlouvy, za předpokladu, že takové přerušení nebo zhoršení je důsledkem abnormálních a nepředvídatelných okolností, které se vymykají naší přiměřené kontrole nebo kontrole příslušného zprostředkovatele.

15.6. Nebudeme odpovědní za žádné nepřímé či následné ztráty včetně, ale bez omezení na ztráty zisku, ztráty obchodní příležitosti a ztráty dobrého jména. Nebudeme odpovědní za žádné ztráty vyplývající z našeho dodržování zákonných a regulačních požadavků.

15.7. Nic v rámci těchto Podmínek použití nezpůsobí, aby byla vyloučena odpovědnost za smrt nebo osobní ublížení v důsledku nedbalosti nebo podvodu nebo úmyslného zkreslení skutečností, nebo jakákoli zákonná odpovědnost, která nemůže být zrušena nebo upravena na základě dohody mezi oběma stranami.

15.8. Závazek naší společnosti vyplývající z těchto Podmínek použití je omezen na to, že vám poskytneme účet s elektronickými penězi a související platební služby, ale nečiníme žádné prohlášení týkající se kvality, bezpečnosti nebo zákonnosti jakéhokoli zboží nebo služeb poskytovaných zákazníky nebo zprostředkovateli společnosti Skrill.

15.9. Společnost Skrill nenese odpovědnost za výpočet nebo platbu jakýchkoli daní, cla nebo jiných poplatků, jež jsou důsledkem toho, že používáte účet Skrill nebo služby uvedené v těchto Podmínkách použití.

15.10. Náhrady Souhlasíte s tím, že naší společnosti a dalším společnostem v naší skupině zaručíte bezúhonnost vůči jakýmkoli nárokům a požadavkům a že nám nahradíte či budete kompenzovat jakékoli náklady či výdaje (včetně zákonných poplatků, pokut či penále), které nám vzniknou nebo které utrpíme v důsledku porušení těchto Podmínek použití, jakýchkoli příslušných zákonů nebo nařízení a/nebo využití služeb z vaší strany nebo ze strany vašeho zástupce. Toto ustanovení platí i po ukončení vzájemných vztahů mezi vámi a námi.

16.Ukončení a pozastavení

16.1. Můžeme uzavřít váš účet Skrill a přestat poskytovat jakékoli platební služby s ním spojené, a to tak, že vás o tom budeme informovat dva měsíce předem. Svůj účet Skrill u nás můžete kdykoli zrušit. Když bude váš účet Skrill uzavřen, budou tyto Podmínky použití ukončeny s okamžitou platností, s výjimkou těch částí těchto Podmínek použití uvedených v oddílu 20.5, které budou platit i po ukončení. Jiná ustanovení o zrušení mohou být použita v případě, že svůj účet Skrill používáte ke komerčním účelům, jak je uvedeno v článku 4.7 výše.

16.2. Společně s oznámením o výpovědi nebo kdykoli poté vám můžeme poskytnout náležité informace o tom, jak si můžete vybrat zbylé peněžní prostředky.

16.3. Jestliže se na váš účet Skrill vztahuje rezerva, uzavření účtu Skrill nebude mít vliv na naše právo ponechat si onu rezervu a po dohodnutou dobu z ní provádět srážky.

16.4. Váš účet Skrill můžeme kdykoli a bez oznámení pozastavit nebo zrušit v případě, že:

16.4.1. nedodržíte jakoukoli podmínku obsaženou v těchto Podmínkách použití nebo jinou podmínku, která se vztahuje na konkrétní služby a je obsažená v samostatných smluvních podmínkách;

16.4.2. porušíte kterýkoli zákon nebo předpis týkající se využívání služeb naší společnosti nebo pokud máme důvod domnívat se, že tomu tak je;

16.4.3. máme důvod se domnívat, že se nějakým způsobem podílíte na jakékoli podvodné činnosti, praní špinavých peněz, financování terorismu nebo jiné trestné činnosti;

16.4.4. máme důvod se domnívat, že držíte jiný účet Skrill nebo účet NETELLER, který jsme poskytli my nebo některá ze společností naší skupiny, a ten byl použit k jakékoli podvodné činnosti, praní špinavých peněz, financování terorismu nebo jiné kriminální činnosti; nebo

16.4.5. obtěžujete nebo se chováte obscénním, hrubým nebo hanlivým způsobem vůči nám nebo kterémukoli z našich zástupců.

16.5. Váš účet Skrill můžeme kdykoli pozastavit, pokud:

16.5.1. máme opodstatněný důvod domnívat se, že váš účet Skrill je ohrožen nebo z jiných bezpečnostních důvodů; nebo

16.5.2. máme důvodné podezření, že váš účet Skrill byl nebo je používán bez vaší autorizace nebo podvodným způsobem; budeme vás o tom informovat buď před jeho pozastavením, nebo nebude-li to za daných okolností před pozastavením možné, tak co nejdříve po něm, pokud nám v tom nebude bránit zákon.

17.Změny těchto Podmínek použití

17.1. Tyto Podmínky použití a všechny další smluvní podmínky podléhají změnám. Změny budou provedeny po našem předchozím upozornění, a to dle postupu uvedeného v tomto oddíle.

17.2. Oznámíme vám všechny navrhované změny prostřednictvím e-mailu zaslaného na primární e-mailovou adresu registrovanou u vašeho účtu Skrill.

17.3. Navržená změna nabude účinnosti dva (2) měsíce po datu, kdy je oznámení o změně podle článku 18.1 považováno za přijaté, pokud nám nepředáte oznámení s námitkami k navrhovaným změnám, ještě než nabudou účinnosti. Změny, díky kterým pro vás budou tyto Podmínky použití výhodnější, nabudou účinnosti okamžitě, pokud je tak uvedeno v oznámení o změně. Změny v směnných kurzech nabývají účinnosti okamžitě, bez oznámení, a vy nemáte právo vůči těmto změnám vznášet námitky.

17.4. Pokud proti těmto změnám vznesete námitky, změny se na vás nebudou vztahovat. Nicméně každá taková námitka bude představovat výpověď z vaší strany k ukončení těchto Podmínek použití a uzavření vašeho účtu Skrill. Váš účet Skrill bude uzavřen v souladu s ustanoveními oddílu 7 výše.

18.Jakým způsobem komunikujeme

18.1. Obvykle s vámi komunikujeme prostřednictvím e-mailu. Pro tento účel musíte na profilu svého účtu Skrill udržovat alespoň jednu platnou e-mailovou adresu. Je potřeba, abyste si pravidelně a často kontrolovali příchozí zprávy. E-maily mohou obsahovat odkazy pro následnou komunikaci na našich webových stránkách. Jakákoli komunikace nebo oznámení odeslané e-mailem budou považovány za přijaté ve stejný den, pokud budou přijaty do vaší e-mailové schránky do 16:30 hod. pracovního dne. Pokud jsou přijaty do vaší e-mailové schránky po 16:30 hod. pracovního dne nebo v jakémkoli jiném čase, budou považovány za doručené následující pracovní den.

18.2. Tam, kde zákon vyžaduje, abychom vám informace poskytovali na trvalém nosiči, vám buď pošleme e-mail (s přílohou nebo bez ní), nebo vám pošleme upozornění, které vás odkáže na informace na našich webových stránkách, a to způsobem, který vám umožní uchovat si tyto informace v tištěné formě nebo v jiném formátu, který může být natrvalo uchován pro další použití. Doporučujeme vám uchovávat kopie veškerých sdělení, která vám zašleme nebo která vám zpřístupníme.

18.3. O kopii aktuálních Podmínek použití nebo jakýchkoli jiných relevantních smluvních dokumentů můžete požádat naši zákaznickou podporu.

18.4. K prohlížení e-mailů potřebujete počítač se softwarem pro elektronickou poštu, který dokáže zobrazit e-maily ve formátu HTML. Můžeme vám také posílat přílohy ve formátu Portable Document Format (PDF) společnosti Adobe Systems Inc., k přečtení kterých potřebujete program Acrobat Reader od téže společnosti. Ten lze bezplatně stáhnout na webových stránkách společnosti Adobe.

18.5. Nikdy vám nebudeme posílat žádné e-maily se spustitelným souborem v příloze nebo s odkazem na nějaké spustitelné soubory. Obdržíte-li jakýkoli e-mail s takovými přílohami, měli byste jej vymazat, aniž byste přílohu otevřeli. Nemáte-li jistotu, zda sdělení pochází od nás, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu.

18.6. Budeme s vámi komunikovat v anglickém jazyce a i z vaší strany budeme vždy akceptovat komunikaci v angličtině. Na profilu svého účtu Skrill si můžete v seznamu podporovaných jazyků vybrat jazyk, kterému dáváte přednost, a my vám budeme zasílat automatizovaná upozornění a sdělení týkající se změn těchto Podmínek použití v tomto zvoleném jazyce. Pro nestandardní komunikaci si vyhrazujeme právo komunikovat s vámi anglicky. Dokumenty a sdělení jsou vedeny v jakýchkoli jiných jazycích jen kvůli vašemu pohodlí a nepředstavují pro nás závazek vést jakoukoli další komunikaci v tomto jazyce.

18.7. Mimo komunikaci prostřednictvím e-mailu vás můžeme kontaktovat, je-li to vhodné, formou dopisu nebo telefonicky. Používáte-li mobilní služby, můžeme s vámi komunikovat prostřednictvím SMS. Jakákoli komunikace nebo upozornění zaslané poštou se považují za doručené 3 dny od data odeslání poštou ve Velké Británii nebo 5 dnů od data odeslání mezinárodní poštou. Jakákoli komunikace nebo upozornění zaslané pomocí SMS se považují za doručené tentýž den.

18.8. Můžete nás kdykoli kontaktovat odesláním zprávy naší zákaznické podpoře prostřednictvím služby „Podpora“ na našich webových stránkách www.skrill.com/en/support.

19. Stížnosti

19.1. Jakékoli stížnosti týkající se naší společnosti nebo služeb, které poskytujeme, by měly být adresovány nejprve nám prostřednictvím zákaznické podpory. Měli byste jasně uvést, že nám chcete podat stížnost. To nám pomáhá rozlišit stížnost od pouhého dotazu. Poštou nebo e-mailem vám do 48 hodin od obdržení stížnosti zašleme potvrzení o obdržení stížnosti v souladu s naším postupem vyřizování stížností. Kopie našeho postupu vyřizování stížností je k dispozici zde.

19.2. Budeme se snažit poskytnout vám odpověď nebo rozhodnutí ve věci vaší stížnosti v časových rámcích, které stanoví Ombudsman pro finanční služby. Pokud to není možné z důvodu nepředvídaných okolností nebo nedostatečných informací, budeme vás kontaktovat.

19.3. Pokud vaše stížnost nebude vyřešena k vaší spokojenosti, můžete kontaktovat služby finančního obbudsmana na adrese Exchange Tower, London, E14 9SR, Velká Británie. Pro další kontaktní údaje můžete rovněž navštívit stránky www.skrill.com.

20.Různé

20.1. Žádná jiná osoba než vy nebude mít žádná práva podle těchto Podmínek použití.

20.2. Váš účet Skrill je osobně váš a nesmíte postoupit žádná práva vyplývající z těchto Podmínek použití na žádnou třetí stranu.

20.3. Váš účet Skrill je provozován ve Spojeném království a tyto Podmínky použití budou řízeny a vykládány v souladu se zákony Anglie a Walesu. Jakýkoli spor týkající se těchto Podmínek použití nebo jiných záležitostí v souvislosti s vaším účtem Skrill bude přednesen výlučně u soudů Anglie.

20.4. Pokud bude kterákoli část těchto Podmínek použití shledána soudem příslušné jurisdikce neplatnou, nezákonnou nebo nevymahatelnou, pak bude tato část vyjmuta a zbytek Podmínek použití bude nadále platný a vymahatelný v plném zákonem povoleném rozsahu.

20.5 Jakékoli ustanovení těchto Podmínek použití, jehož výslovným nebo implicitním záměrem je vstoupit v platnost nebo pokračovat v platnosti při nebo po ukončení těchto Podmínek použití, včetně oddílu 6 (Udržování vašeho účtu Skrill v bezpečí), oddílu 13.2 (Poplatky) a oddílu 15.10 (Náhrada), zůstane v plné platnosti a účinnosti i po ukončení.

21.Definice

Význam různých výrazů v těchto Podmínkách použití je definován takto:

„Pracovní den“ znamená jakýkoli den jiný než sobotu nebo neděli nebo státní svátek v Anglii.

„Zákaznická podpora“ je podpora poskytovaná naší společností zákazníkům, dostupná zasláním zprávy prostřednictvím služby „Podpora“ na našich webových stránkách.

„Poplatky“ se rozumí poplatky, které nám platíte za naše služby.

„Služby finančního ombudsmana“ se rozumějí služby organizace Financial Ombudsman Service Spojeného království. Podrobnosti lze nalézt na adrese www.financial-ombudsman.org.uk a organizaci lze kontaktovat na adrese The Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London, E14 9SR, Velká Británie

„FCA“ označuje úřad Financial Conduct Authority ve Spojeném království, jehož adresa je 12 Endeavour Square, London E20 1JN, Spojené království; další informace o FCA lze získat na webových stránkách FCA na adrese www.fca.org.uk

„Platební nástroj“ znamená bankovní převod a platební prostředky, včetně, mimo jiné, kreditních a debetních karet.

„Zásady ochrany osobních údajů“ definují přístup společnosti Skrill ke zpracování osobních údajů. Jsou k dispozici na našich webových stránkách, kde mohou být také čas od času upravovány.

„Skrill“ označuje společnost Skrill Ltd. (registrační číslo 4260907) se sídlem na adrese 1st floor, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, UK.

„Účet Skrill“ je účet s elektronickými penězi, který jste si otevřeli a který držíte prostřednictvím webových stránek Skrill.

„Směnný kurz Skrill“ znamená námi stanovený referenční směnný kurz, který se neustále v průběhu každého dne mění. Podrobnosti o našich aktuálních referenčních směnných kurzech naleznete zde.

„Webové stránky Skrill“ nebo „webové stránky“ jsou webové stránky dostupné na adrese www.skrill.com.

„Podmínky použití“ označují tyto smluvní podmínky pro používání účtu Skrill, uvedené na našich webových stránkách, kde také mohou být čas od času měněny.

„Externím poskytovatelem“ se rozumí poskytovatel služeb autorizovaný úřadem Financial Conduct Authority (nebo jiným evropským regulačním orgánem), kterému jste odsouhlasili, že může mít přístup k informacím nebo provádět za vás platby z vašeho účtu Skrill.

Výrazy „my“, „nás“, „náš“, „naše“ apod. označují společnost Skrill.

Výrazy „vy“, „váš“, „vaše“ apod. označují vás jako fyzickou osobu nebo právnický subjekt, na jehož jméno byl účet Skrill otevřen a je udržován.