Podmínky použití účtu Skrill

Scroll down

VÍTEJTE U SKRILL.

1. O SPOLEČNOSTI SKRILL

1.1. Skrill Limited, která je zapsána podle zákonů Anglie a Walesu pod registračním číslem 4260907. Jsme autorizováni britským úřadem Financial Conducy Autority (FCA) v souladu se směrnicí o regulaci elektronických peněz (Electronic Money Regulations 2011) pod registračním číslem FCA 900001.

 

2. PŮSOBNOST TĚCHTO VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

2.1. Těmito Všeobecnými podmínkami se řídí otevření, používání a uzavření Vašeho účtu Skrill. Společně s našimi Pravidly ochrany osobních údajů, a dalšími podmínkami v nich uvedené, představují zákonný vztah mezi Vámi a námi. Pro používání dodatečných služeb možná budete muset akceptovat další podmínky podle sdělení při objednávce nebo při používání takových služeb. Doporučujeme Vám vytisknout si nebo stáhnout tyto Všeobecné podmínky a uchovat jejich kopie pro další použití. Vždy si můžete prohlédnout aktuální Všeobecné podmínky na našich webových stránkách.

2.2. Rovněž Vám doporučujeme, abyste si přečetli odpovědi na často kladené otázky, které jsou publikovány na našich webových stránkách.

2.3. Podle toho, jaký typ účtu Skrill máte, mohou pro Vás platit další všeobecné podmínky, jak Vám bylo sděleno v patřičném čase.

 

3. VÁŠ ÚČET SKRILL

3.1. Váš účet Skrill je účet s elektronickými penězi, který Vám umožňuje posílat a přijímat elektronické platby.

3.2. Elektronické peníze na Vašem Skrill účtu jsou vydávány v souladu s evropskou směrnicí o elektronických penězích (směrnice 2009/110/EC z 16. září 2009) a s příslušnou státní legislativou platnou ve Spojeném království.

3.3. Váš účet Skrill je veden v měně, kterou jste si zvolili z výběru dostupných měn. Jakmile jste se pokusili uhradit platbu, nemůžete již změnit měnu Vašeho Skrill účtu.

3.4. V souladu s ustanovením článku 7, elektronické peníze na vašem Skrill účtu mají neomezenou platnost, ale neplynou z nich žádné úroky.

3.5. Peníze můžete ze svého účtuSkrill kdykoli vybrat. Můžete být ale požádáni, abyste nejdříve prokázali svoji totožnost. Není určena žádná minimální částka pro výběr, ale na Vašem Skrill účtu musí být dostatek peněz k pokrytí příslušného poplatku za výběr. Při podání žádosti o výběr si můžete vybrat způsob výběru.

3.6. Účty s elektronickými penězi nejsou bankovní účty. Akceptováním těchto Všeobecných podmínek berete na vědomí, že na Váš účet Skrill se nevztahuje britský systém pojištění Financial Services Compensation Scheme (FSCS). V nepravděpodobném případě, že se staneme nesolventními, můžete o své elektronické peníze uložené na Skrill účtu přijít. Nicméně přísně dodržujeme zákonné požadavky vyplývající z evropské směrnice o elektronických penězích 2009/110/EC a ze státní legislativy Spojeného království, které jsou navrženy tak, aby zajistily bezpečnost a likviditu peněžních prostředků uložených na účtech s elektronickými penězi. Pro další informace o tom, jakým způsobem chráníme peníze zákazníků, navštivte prosím naše webové stránky.

3.7. Elektronické peníze na účtu Skrill patří fyzické osobě nebo právnickému subjektu, který je registrován jako držitel Skrill účtu. V souvislosti s penězi na účtu Skrill nemá kromě držitele účtu žádná osoba žádná práva, kromě případů, kdy se jedná o dědice. Svůj účet Skrill nesmíte postoupit nebo převést třetí straně ani jiným způsobem nesmíte poskytnout jakékoli třetí straně příslušná věcná práva k cizí věci ani věcná práva podle ekvity.

3.8. Na Váš účet Skrill se mohou vztahovat limity pro vklady, platby a výběry, v závislosti na zemi Vašeho trvalého pobytu,stavu ověření Vašeho účtu Skrill a dalších faktorech, které čas od času, dle vlastního uvážení, používáme ke stanovení těchto limitů.

 

4. OTEVŘENÍ VAŠEHO SKRILL ÚČTU

4.1. Abyste mohli využívat našich platebních služeb, musíte si nejdříve otevřít účet Skrill registrací vašich údajů na našich webových stránkách. Součástí přihlašovacího procesu je i přijetí těchto Všeobecných podmínek a akceptování naší Směrnice pro ochranu soukromí a musíte mít právní způsobilost tyto přijmout. Objednáte-li si dodatečné služby, můžete být požádáni o přijetí dodatečných všeobecných podmínek.

4.2. Pokud jste jednotlivec, musíte být starší 18 let, abyste mohl využívat naše služby, A otevřením účtu Skrill prohlašujete, že jste starší 18 let. To se netýká produktů, u kterých jsme stanovili odlišný věkový limit. Kdykoliv můžeme požádat, abyste poskytli důkaz o svém věku.

4.3. Můžete si otevřít pouze jeden účet Skrill, pokud výslovně neschválíme otevření dodatečných účtů.

4.4. Účet Skrill si můžete otevřít pouze tehdy, je-li to v zemi Vašeho trvalého pobytu zákonné. Otevřením účtu Skrill nám dáváte najevo a ručíte za to, že jste otevřením účtu Skrill neporušili žádné zákony a předpisy, které se Vás týkají. Za jakoukoli ztrátu, kterou utrpíme kvůli tomu, že jste nedodrželi pokyny v tomto oddíle, nás budete muset oit.

4.5. Veškeré informace, které uvedete během přihlašovacího procesu a kdykoliv potom, musí být přesné a pravdivé.

4.6. Platební nástroje (jako jsou bankovní účty, kreditní karty nebo debetní karty) můžete na svůj účet Skrill přidat pouze tehdy, jste-li jmenovitě uvedeným držitelem konkrétního platebního nástroje. Každé nedodržení tohoto požadavku bereme velmi vážně a jakýkoli pokus o přidání platebního nástroje, jehož držitelem nejste, budeme považovat za podvod.

4.7. Během přihlašovacího procesu budete dotázáni, zda zamýšlíte používat svůj účet Skrill k soukromým, nebo komerčním účelům. Zamýšlíte-li jakýmkoli způsobem používat svůj účet Skrill ke komerčním účelům, musíte nám to sdělit, a to dokonce i tehdy, používáte-li účet i k soukromým účelům. Pokud jste tvrdili, že svůj účet Skrill budete používat pouze k soukromým účelům a někdy v budoucnosti byste jej použili ke komerčním účelům, musíte nám to pokaždé okamžitě předem sdělit prostřednictvím Zákaznických služeb. Svůj účet Skrill využíváte ke komerčním účelům, pokud dostáváte platby za nebo v souvislosti s obchodní činností. Vyhrazujeme si právo rozhodnout na základě naší rozumné úvahy, zda svůj účet Skrill využíváte ke komerčním účelům. Pokud využíváte svůj účet Skrill pro komerční účely, navíc k těmto Podmínkám používání budete vázáni našimi Všeobecnými Obchodními Podmínkami. Jste-li na pochybách, zda je Vaše činnost komerční, nebo nikoli, měli byste kontaktovat Zákaznické služby.

4.8. Prostřednictvím Zákaznických služeb můžete svůj účet Skrill bezplatně uzavřít během 14 dnů od jeho otevření, nicméně pokud jste již vložili na svůj účet Skrill peníze, můžete být požádáni o prokázání totožnosti, než budete moci peníze vybrat. Transakce a poplatky za transakce provedené před tím, než jste svůj účet Skrill uzavřeli (včetně transakcí, které nelze zrušit a které byly zahájeny, ale nebyly dokončeny před uzavřením vašeho Skrill účtu) nebudou refundovány.

 

5. UDRŽOVÁNÍ VAŠEHO SKRILL ÚČTU

5.1. Musíte zajistit, aby informace uvedené na Vašem účtu Skrill byly vždy přesné a aktuální. Neneseme odpovědnost za žádné ztráty způsobené tím, že jste to opomněli. Můžeme Vás kdykoli požádat o potvrzení přesnosti Vašich informací nebo o poskytnutí dokumentů nebo jiného důkazu.

5.2. Ohledně informací a upozornění týkajících se Vašeho účtu skrill Vás můžeme kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo způsoby popsanými v oddíle 19. Vaší odpovědností je pravidelně kontrolovat, zda je Váš e-mailový účet v pořádku nebo zda správně fungují jiné komunikační prostředky registrované na Vašem účtu Skrill a ihned vyhledávat a číst zprávy týkající se Vašeho účtu Skrill. Neneseme odpovědnost za žádné ztráty způsobené Vaším opomenutím.

5.3. Peněžní vklady, přijaté platby, odeslané platby a výběry peněz se zobrazují společně s účtovanými poplatky v historii transakcí on-line. Každé transakci je přiděleno jedinečné ID transakce a je zobrazena v historii transakcí. Toto ID transakce musíte uvést, když s námi budete o určité transakci komunikovat. Měli byste pravidelně kontrolovat zůstatek na svém účtu Skrill a historii transakcí. Kontaktováním Zákaznických služeb byste měli co nejdříve nahlásit jakékoli nesrovnalosti a udělat si jasno v jakýchkoli otázkách.

5.4. Pokud žádáte o navrácení neautorizované nebo nesprávně provedené platby na svém účtu Skrill, musíte nás v souladu s ustanoveními části 8 níže neprodleně informovat ihned poté, co takovou transakci zaznamenáte, a to nejpozději do třinácti (13) měsíců od jejího provedení .

 

6. ZACHOVÁVÁNÍ VAŠEHO ÚČTU SKRILL V BEZPEČÍ

6.1. Musíte přijmout veškerá přiměřená opatření, aby jste své heslo k účtu Skrill neustále uchovávali v bezpečí a nikomu je nesmíte prozradit. Naši zaměstnanci Vás nikdy nebudou žádat, abyste sdělili své heslo jim nebo nějaké třetí straně. O jakékoli zprávě, kterou obdržíte, nebo webové stránce, kterou navštívíte, a kde je požadováno Vaše heslo, kromě stránek společnosti Skrill nebo platební brány Skrill na obchodních stránkách, byste nás měli informovat. Máte-li pochybnosti o pravosti webové stránky, měli byste kontaktovat Zákaznické služby. Je vhodné heslo pravidelně měnit (aspoň jednou za 3-6 měsíců) aby jste snížili riziko porušení bezpečnosti ve vztahu s Vaším Skrill účtem. Také Vám doporučujeme nepoužívat heslo, které lze snadno uhodnout na základě informací, které by o Vás mohl někdo mít nebo získat a nebovybrat heslo, které má nějaký význam. Nikdy nesmíte dovolit, aby někdo použil Váš Skrill účet a nebo vás sledoval, když se na svůj Skrill účet přihlašujete.

6.2. Pokud jsou jakékoli náznaky nebo máte podezření, že Vaše přihlašovací údaje k účtu Skrill, heslo nebo jiné bezpečnostní prvky byly ztraceny, odcizeny, zneužity, použity bez autorizace nebo jinak ohroženy, doporučuje se změnit heslo a okamžitě. Musíte kontaktovat Zákaznické služby bez zbytečného odkladu po zjištění ztráty, odcizení, zneužití nebo neoprávněného použití vašeho Skrill účtu, přihlašovacích údajů, hesla nebo jiných bezpečnostních prvků. Jakékoli neopodstatněné opoždění v ohlášení takové věci může mít vliv nejen na bezpečnost Vašeho Skrill účtu, ale může způsobit, že nakonec budete za veškeré výsledné ztráty nést odpovědnost Vy. Budete-li mít podezření, že na Váš účet Skrill získal přístup někdo jiný, měli byste kontaktovat i policii a incident nahlásit.

6.3. Na základě jakýchkoli pochybností ohledně bezpečnosti účtu Skrill či příslušných zabezpečovacích procedur, nebo pokud máme důvodné podezření na neautorizované či podvodné využití vašeho účtu Skrill, můžeme váš účet pozastavit či jinak omezit jeho funkce. O každém pozastavení či jiném omezení a jejich důvodech vás budeme informovat předem, případně, pokud to nebude možné, ihned po jejich provedení, s výjimkou případů, kdy by oznámení nebylo v souladu se zákonem nebo narušovalo bezpečnost našich služeb. Jakmile budou důvody pozastavení či omezení odstraněny, bude váš účet v co nejkratším termínu znovu plně zprovozněn.

6.4. Musíte věnovat přiměřenou péči zajištění, aby Váš e-mailový účet (účty) byly bezpečné a abyste na svůj e-mail měli přístup pouze Vy, protože Vaše e-mailová adresa může být použita k obnovení hesel nebo ke komunikaci s Vámi ohledně bezpečnosti Vašeho účtu Skrill. V případě, že kterákoli adresa registrovaná na Vašem účtu Skrill bude ohrožena, měli byste bezprostředně po zjištění kontaktovat Zákaznické služby a také svého poskytovatele e-mailových služeb.

6.5. Bez ohledu na to, zda používáte k přístupu na svůj účet Skrill veřejný počítač, nebo počítač s někým sdílíte, nebo svůj vlastní, ujistěte se o tom, že prohlížeč neukládá Vaše přihlašovací údaje k účtu Skrill a že nejsou uložené v paměti nebo zaznamenané jiným způsobem. Nesmíte nikdy použít funkci, která umožňuje, aby počítač, který používáte, uložil Vaše přihlašovací údaje a hesla.

6.6. Dodatečné produkty a služby, které používáte, mohou mít další požadavky ohledně bezpečnosti a když na ně budete upozorněni, bude potřeba, abyste se s nimi seznámili.

7. UZAVŘENÍ VAŠEHO ÚČTU SKRILL

7.1. Svůj účet Skrill můžete kdykoli uzavřít prostřednictvím Zákaznických služeb.

7.2. Pokud se v době uzavření budou na vašem účtu Skrill nacházet finanční prostředky, budete požádáni o jejich vybrání do stanoveného data. Po danou dobu bude váš účet přístupný pouze pro účely vybrání zůstatku. Po uplynutí tohoto období nebudete mít ke svému účtu Skrill přístup, můžete však zákaznický servis požádat o odeslání zbylých prostředků způsobem, který je pro nás přijatelný. Můžete tak učinit po dobu 6 let od data uzavření účtu, ale doporučujeme případné prostředky vybrat, jakmile to bude možné, protože se na ně nebude za dobu uložení na účtu Skrill vztahovat žádný úrok. Vaše povinnosti ohledně zajišťování bezpečnosti vašeho účtu, jak jsou stanoveny v sekci 6, zůstávají v platnosti.

7.3. Vyhrazujeme si právo provést před povolením výběru vašich prostředků jakékoli nutné kontroly ohledně praní špinavých peněz, financování terorismu, podvodného jednání či jiných nelegálních aktivit, včetně situace, kdy vám vracíme jakékoli prostředky poté, co jste svůj účet Skrill zrušili.

 

8. VKLÁDÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

8.1. Vložit peníze můžete tak, že navštívíte webové stránky, přihlásíte se ke svému účtu Skrill a budete postupovat podle příslušných instrukcí pro vklad. Může Vám být předloženo množství různých způsobů jak vložit peníze, v závislosti na tom, jaké platební nástroje jste si přidali na svůj účet Skrill a jaké způsoby platby jsou dostupné v zemi Vašeho trvalého pobytu. Metody převodu jsou platební služby poskytované třetími stranami – finančními institucemi (například vydavatelem platební karty, kterou používáte, abyste převedli prostředky, či třetí stranou – poskytovateli přímých bankovních služeb) a nejsou součástí našich služeb. Nezaručujeme využívání jakékoliv konkrétní metody převodu, která je k dispozici, a můžeme učinit změny či přerušit akceptování jakékoliv určité metody převodu kdykoliv bez dodržení postupu uvedeného v sekci 18. Bez ohledu na odíl 8.7, nebudeme odpovědní za připsání platby, dokud převáděné prostředky nepřijme sami.

8.2. Můžete být požádáni o zodpovězení bezpečnostních otázek nebo vyzváni k jiným aktivitám, které můžeme v rozumné míře vyžadovat, abychom zajistili správnou autorizaci vkladové transakce.

8.3. Vyberete-li si způsob vkladu pomocí platebního nástroje, na který se mohou vztahovat práva na vrácení transakce, jako je například (mimo jiné) kreditní nebo debetní karta, prohlašujete, že toto právo na vrácení transakce budete uplatňovat pouze v případě neautorizovaného použití platebního nástroje nebo pokud porušíme tyto Všeobecné podmínky, v důsledku čehož byste měli právo na refundaci vložené částky. Jinak nesmíte vrátit žádnou vkladovou transakci ani dovolit vrácení jakékoli vkladové transakce z důvodů, za které neneseme odpovědnost, včetně (mimo jiné) sporů s obchodníky kvůli nedoručení zboží nebo služeb nebo kvůli nedostačujícímu zůstatku na účtu platebního nástroje. Vyhrazujeme si právo účtovat Vám poplatky a výdaje, které nám vzniknou v souvislosti s takovým vrácením transakce a s jakoukoli činností, kterou podnikneme, abychom se s touto záležitostí vypořádali. Můžeme Vám také účtovat poplatek za vrácení transakce, ve výši 25 eur.

8.4. Můžete povolit obchodníkovi, kterému si přejete platit prostřednictvím naší služby pravidelně (např. za předplatné), aby z vašeho účtu Skrill strhával každou opakující se platbu. V tomto případě nám udělíte oprávnění, aby strhla z platebního instrumentu (např. vaší kreditní karty či bankovního účtu), který jste použili k původní platbě, rovněž každou následující platbu. Pokud chcete opakované platby do budoucna zrušit, měli byste (a) kontaktovat nás a (b) upozornit obchodníka, od kterého jste zboží či služby placené touto cestou odebírali o tom, že jste opakované platby zrušili. Tyto transakce nelze rušit nebo jinak stornovat pouhou dohodou s poskytovatelem platební metody (tzn. výdejcem kreditní karty nebo bankou), aniž by byly provedeny kroky uvedené v sekci 8.4. V souladu se sekcí 8.5 nejsme nijak zodpovědní za opakované platby provedené před tím, než nám jejich zrušení oznámíte. Pokud bude váš zůstatek na účtu Skrill v důsledku těchto plateb záporný, jste povinni nám příslušnou částku doplatit.

8.5. Opakované platby vyvolané příslušným obchodníkem vrátíme v případě, že (a) původní autorizace neobsahuje přesnou částku k zaplacení a (b) zaplacená částka přesahuje hodnoty, které jste mohli důvodně očekávat v souladu s předchozí strukturou vašich plateb a okolnostmi daného případu. O případnou refundaci musíte požádat do 8 týdnů ode dne, kdy byly prostředky z vašeho účtu Skrill odečteny. Souhlasíte, že nám poskytnete všechny informace, které jsou nutné k tomu, abychom zjistili, zda byly podmínky refundace uvedené v sekci 8.5 splněny. Do deseti (10) pracovních dní od obdržení žádosti o refundaci, případně od obdržení požadovaných informací, buď refundaci provedeme v plné výši příslušné platby, nebo vám poskytneme vysvětlení, proč byla refundace zamítnuta. Pokud vysvětlení nepřijmete, máte právo se odvolat k finančnímu ombudsmanovi (Financial Ombudsman Service; více v sekci 22).

8.6. Pokud dojde ke stornování platby (chargeback) nebo navrácení vkladu, které způsobí vznik záporného zůstatku na vašem účtu Skrill, musíte tento doplatit vložením příslušné částky. Pokud se tak nestane, dochází k porušení Podmínek používání. Vyrovnání záporného zůstatku je splatné okamžitě i bez předchozího oznámení. Vyhrazujeme si právo vám kdykoli zaslat upomínku nebo podniknout další kroky k narovnání dluhu, včetně pověření společnosti pro vymáhání dluhů či exekutora, případně předložení soudu. Vyhrazujeme si právo požadovat od vás zaplacení nákladů, které nám vzniknou ve spojení s vymáháním případného dluhu.

8.7. Uložené prostředky budou připsány na Váš účet Skrill, když prostředky obdržíme. Pokud je obdržíme později, budou převedeny další pracovní den. Některé vklady, jako například vklady kreditní nebo debetní kartou, trvalým příkazem nebo přímým bankovnictvím, budou na váš účet Skrill převedeny okamžitě. Mohou však být zrušeny v případě, že k nám v přijatelné době nedorazí skutečné prostředky. V takovém případě bude transakce z vašeho účtu odečtena. Pokud nemáte na účtu dostatek prostředků, vyhrazujeme si právo vyžadovat jejich doplacení.

8.8. Pro účely vkládání prostředků prostřednictvím platebních nástrojů jsme příjemcem platby, nikoli poskytovatelem platebních služeb.

8.9. Nesmíte provést vklad prostřednictvím platebního nástroje, jestliže nejste jeho jmenovitě uvedeným držitelem. Každé porušení tohoto požadavku bereme velmi vážně a jakýkoliv pokus o použití platebního nástroje, jehož nejste jmenovitě uvedeným držitelem, budeme považovat za podvodné jednání. Pokud bychom byli povinni vrátit finanční prostředky vložené přes platební nástroj, který není na vaše jméno, smíme si, bez ohledu na nárokování úhrady dalších škod, účtovat administrativní poplatek ve výši 10 EUR za navrácení každého vkladu.

8.10. Na vklady se mohou vztahovat limity pro vklady odpovídající bezpečnostním a zákonným požadavkům. Tyto limity se nastavují dynamicky v závislosti na stavu Vašeho ověření a na tom, jaké způsoby vkladu chcete použít. Měli byste si být vědomi toho, že v závislosti na stavu Vašeho ověření mohou být Vaše limity pro vklad vyšší než limity pro výběr nebo výdaje. Na tyto limity se můžete kdykoli podívat do příslušného oddílu na profilu vašeho účtu Skrill.

8.11. Na vklady se vztahují poplatky za vklad a poplatky za přepočet měny, v závislosti na tom, jaký způsob platby a jaký platební nástroj byl vybrán. Podrobnosti viz v oddíle 14.

 

9. ODESÍLÁNÍ PLATEB

9.1. Abyste odeslali platbu, musíte ji autorizovat přihlášením a zadáním hesla. Můžeme Vám rovněž položit dodatečné bezpečnostní otázky týkající se Vás a Vašeho účtu Skrill. Pokud je váš účet Skrill chráněn dodatečnými bezpečnostními opatřeními, jako je heslo, budete muset dodržet instrukce, které vám byly poskytnuté s takovými dodatečnými bezpečnostními opatřeními. Pokud je povoleno provádět z Vašeho účtu Skrill hromadné platby, postup při provádění takových plateb Vám bude sdělen prostřednictvím příslušného manuálu pro sloučení.

9.2. Každý příjemce platby, kterou si přejete odeslat prostřednictvím našeho systému, musí mít platnou e-mailovou adresu.

9.3. Jste-li požádáni o uvedení e-mailové adresy příjemce, musíte věnovat velkou pozornost tomu, abyste správně napsali přesnou e-mailovou adresu, na kterou chcete peníze poslat. Používáme e-mailovou adresu jako jednoznačný identifikátor k určení zamýšleného příjemce platby, kterou jste nám nařídili uhradit. Ostatní informace, které uvedete společně s e-mailovou adresou příjemce, mohou zůstat nepovšimnuty a za žádnou chybu, kterou uděláte při vkládání e-mailové adresy příjemce, neneseme odpovědnost.

9.4. Pokud je e-mailová adresa zamýšleného příjemce registrovaná v našem systému, peníze budou okamžitě připsány na účet Skrill spojený s touto e-mailovou adresou, pokud nepoužijete službu Escrow Service společnosti Skrill, jak je popsáno v oddíle 13. Jakmile jsou peníze připsány na účet Skrill příjemce, transakce se stane nezvratnou.

9.5. Pokud e-mailová adresa příjemce není registrovaná v našem systému, pošleme na tuto e-mailovou adresu oznámení s pokyny pro nárokování a obdržení platby. Pokud si příjemce nevyžádá platbu během 14 dnů, transakce bude zrušena a peníze Vám budou vráceny. Transakci také můžete kdykoli stornovat, dříve než budou peníze připsány na příjemcův účet Skrill. Pro stornování transakce se musíte přihlásit ke svému účtu Skrill, musíte najít příslušnou transakci v historii transakcí a vybrat možnost „Zrušit“.

9.6. Periodické platby můžete provádět, když na svém účtu Skrill zadáte příkaz k periodické platbě. Svůj příkaz k periodické platbě můžete v kterémkoli okamžiku zrušit, když se přihlásíte ke svému účtu Skrill a příkaz odstraníte. Není možné zrušit transakce, které již byly připsány příjemci.

9.7. Na platby se vztahují limity pro platby, odpovídající bezpečnostním a zákonným požadavkům. Tyto limity se nastavují dynamicky v závislosti na stavu Vašeho ověření. Na tyto limity se můžete kdykoli podívat na profilu Vašeho účtu Skrill. Měli byste se ujistit o tom, že Vaše limity stačí na pokrytí zamýšlených plateb a rovněž i příslušných poplatků včetně poplatků za služby a za přepočet měny. Měli byste brát na vědomí, že i na příjemce se mohou vztahovat limity pro výdaje nebo výběr a to může mít vliv na jeho přístup k penězům, které mu hodláte poslat.

9.8. Na odesílání plateb se vztahují poplatky a taxa za přepočet měny v závislosti na tom, jaký druh platby provádíte a jaký typ účtu Skrill máte. Podrobnosti viz prosím v oddíle 14.

 

10. PŘÍJEM PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

10.1. Obdržíte-li peníze na Váš účet Skrill, pošleme Vám e-mailem oznámení a platba se zobrazí jako transakce “Obdržet Peníze”ve Vaší historii transakcí. Příchozí platby byste si měli pravidelně srovnat se svými záznamy.

10.2. Měli by jste si být vědomi toho, že příjem finančních prostředku do Skrill účtu nemusí nutně znamenat, že tyto transakce nemohou být stornovány. Vyhrazujeme si právo zrušit platbu v případě, že plátce či banka plátce či poskytovatel platební služby účtoval zpět či jinak zrušil (nebo je rozumně pravděpodobné, že bude účtovat zpět či jinak zruší) převod či jinou platbu, která byla použita k financování platby vám.

10.3. Pokud osoba obdržela oznámení o platbě od naší společnosti, které sděluje, že jí někdo zaslal prostředky na e-mailovou adresu, která není registrovaná, nebude jí připsána platba, pokud o ni nebude požádáno v souladu s pokyny uvedenými v oznamovacím e-mailu. Do té doby nebude mezi naší společností a nastávajícím příjemcem žádný smluvní ani fiduciární vztah. Peníze nadále patří odesílateli.

10.4. Pomocí služby “Žádat peníze”, která je k dispozici na Vašem účtu Skrill, si od někoho můžete vyžádat platbu. Tuto službu můžete použít pouze u neoddiskutovatelných částek, které Vám ona osoba dluží, a které je nutné uhradit vcelku. Tuto službu nesmíte použít více než jedenkrát pro tutéž požadovanou platbu. Tato služba se nesmí používat k vymáhání dluhů, ani jako donucovací prostředek. Pokud Vás dlužník požádá, abyste od něj nevyžadovali platbu prostřednictvím služby “Žádat peníze”, která je k dispozici v systému Skrill, musíte tomuto požadavku vyhovět bez ohledu na oprávněnost Vaší žádosti. Když používáte tuto službu, musíte se ujistit o tom, že máte právo kontaktovat osobu, od které platbu žádáte. Je přísně zakázáno vyžadovat peníze prostřednictvím služby “Žádat peníze” účtu Skrill od někoho,

 • kdo Vám požadovanou částku nedluží;
 • kdo by mohl být nezpůsobilý otevřít účet Skrill (například nezletilí); nebo
 • kdo nedal nebo zrušil souhlas k tomu, aby přijal žádost o platbu prostřednictvím služby Žádat peníze;

a porušíte-li tento zákaz, budeme mít právo nárokovat si veškeré škody a ztráty, které vzniknou.

10.5. Na příjem plateb se vztahují poplatky a poplatky za přepočet měny v závislosti na typu platby, kterou obdržíte a na typu účtu Skrill, který máte. Podrobnosti prosím viz v oddíle 14.

10.6. The receipt of payments is subject to fees and currency fees, depending on the type of payment you receive and the type of Skrill Account you have. Please see section 14 for details.

 

11. ZAKÁZANÉ TRANSAKCE

11.1. Je přísně zakázáno posílat nebo přijímat platby za prodej nebo dodávku:

 • tabákových výrobků
 • léků na předpis
 • drog a drogového náčiní
 • zbraní (včetně nožů, pistolí, střelných zbraní a střeliva)
 • dekodérů pro satelitní a kabelovou TV
 • pornografie, materiál pro dospělé, materiál který podněcuje násilí, nenávist, rasismus nebo který je považován za neslušný
 • vládních ID údajů a licencí včetně replik a novinek na trhu, případné výrobě padělků
 • nelegálních loterií, loterií bez koncese nebo služeb hazardních her (včetně, bez omezení, použití nebo účast v nelegálních hazardních domech)
 • neregistrované charitativní služby
 • položky, které podporují nebo usnadňují nezákonné activity
 • předplacených debetních nebo jiných debetních karet, které nejsou přičleněny ke konkrétnímu obchodníkovi a ty, které nejsou určeny k nákupům konkrétních produktů nebo služeb
 • zpracování nebo výrobky či služby platební agregace třetí strany
 • v multi-level marketingu, v pyramidovém systému nebo v Ponziho schématu, v programech Matrix nebo jiných schématech pro „rychlé zbohatnutí“ nebo platby z vysoce ziskových investičních programů
 • z prodeje zboží nebo služeb, které porušují práva duševního vlastnictví třetí strany
 • odkódované/nesprávně kódované hraní
 • timeshare nebo majetkové rezervační platby (podle schématu i bez schématu)

Vyhrazujeme si právo přidat, podle svého vlastního uvážení, přidat kategorie zakázaných transakcí tím, že takové kategorie přidá buď do těchto Podmínek používání nebo do zásad přijatelného používání zveřejněných na webové stránce.

11.2. Je přísně zakázáno činit platby nebo dostávat platby od osob či subjektů nabízejících nelegální hazardní služby, včetně (ale bez omezení na) ilegálních sportovních sázek, her v kasinu a her pokeru. Můžeme kdykoliv pozastavit či zrušit váš účet u společnosti Skrill nebo odmítnout provést či zrušit transakci, pokud se domníváme, že přímo či nepřímo používáte nebo jste použili účet u společnosti Skrill pro nebo v souvislosti s nelegálními hazardními transakcemi. Mezi země, kde jsou on-line hazardní hry nelegální patří Spojené státy americké, Turecko, Čína, Malajsie a Izrael. Tento seznam není vyčerpávající a je vaší odpovědností zajistit, že nevyužíváte naše služby ke transakcím, které mohou být ve vaší jurisdikci považovány za nelegální.

11.3. Nesmíte využívat naše služby, pokud máte trvalé bydliště v jakékoliv z následujících zemí: Afghánistán, Eritrea, Kuba, Irák, Írán, Kyrgyzstán, Libye, Severní Korea, Jižní Súdán, Súdán a Sýrie. Tento seznam není vyčerpávající a my se můžeme podle svého vlastního uvážení rozhodnout přerušit či omezit své služby v dalších zemích kdykoliv a bez předchozího oznámení. Vyhrazujeme si právo pozastavit či zrušit váš účet u společnosti Skrill kdykoliv, pokud se budeme rozumně domnívat, že je to po nás požadováno zákonem či abychom dodrželi doporučení vydaná příslušným vládním úřadem či uznávaným orgánem pro prevenci finančních zločinů.

11.4. Je přísně zakázáno používat Váš účet Skrill k jakýmkoli nezákonným účelům, mimo jiné i k podvodům a k praní špinavých peněz. Nahlásíme každou podezřelou aktivitu příslušnému policejnímu orgánu. Je vám zakázáno využívat váš účet u společnosti Skrill při pokusech o zneužití či obcházení omezení využívání uvalených obchodníkem na služby, které poskytuje.

11.5. Platby za podnikání spadající do určitých kategorií můžete přijímat pouze s naším souhlasem, a to výhradně dle našeho zvážení. Mezi tyto kategorie podnikání patří mimo jiné:

 • podnikání v oblasti výměny a převodů peněz, mimo jiné včetně směnáren, přepočtu měn a nákupu cestovních peněz;
 • výběr jakýchkoli forem darů nebo plateb charitativním nebo nevýdělečným organizacím;
 • obchodování s přírodními zdroji jako jsou drahokamy, vzácné kovy nebo kameny;
 • živé přenosy
 • prodej nebo dodávka alkoholických nápojů; nebo
 • prodej či dodávka potravinových doplňků a alternativních zdravotnických výrobků; nebo
 • jakákoli další kategorie podnikání uveřejněná v zásadách přípustného používání umístěných čas od času na webových stránkách.

V případě, že jste na pochybách, zda Vaše podnikání spadá do některé z výše uvedených kategorií, musíte kontaktovat Zákaznické služby.Vyhrazujeme si právo, podle svého vlastního uvážení, přidat obchodní kategorie vyžadující souhlas tím, že takové kategorie přidá buď do těchto Podmínek používání nebo do zásad přijatelného používání zveřejněných na webové stránce.

11.6. Provedete-li nebo pokusíte-li se provést jakoukoli transakci, kterou přestoupíte zákazy uvedené v tomto oddíle 11 nebo k ní nebudete mít potřebný souhlas 11.5, vyhrazujeme si právo:

 • stornovat transakci; a/nebo
 • uzavřít či zrušit Váš účet Skrill; a/nebo
 • ohlásit transakci příslušnému policejnímu orgánu; a/nebo
 • nárokovat si u Vás náhradu vzniklých škod; a
 • účtovat Vám administrativní poplatek až do výše 150 eur v případě, že budeme muset učinit kterékoli z výše uvedených opatření.


11.7. Je to Vaše odpovědnost, nikoli naše, abyste se ujistili o tom, že posíláte nebo přijímáte platby od osob nebo subjektů pouze za prodej nebo dodávku takového zboží nebo služeb, které smíte poskytovat nebo přijímat v souladu s příslušnými zákony a předpisy. Pouhá skutečnost, že osoba nebo subjekt akceptuje platby prostřednictvím našeho systému není známkou toho, že dodávka jejich zboží nebo poskytnutí jejich služeb je v souladu se zákonem. Máte-li pochybnosti o legálnosti dodávky nebo koupě, neměli byste v platbě pokračovat. 

 

12. VYBÍRÁNÍ PENĚZ

12.1. Kdykoli můžete požádat o úplný nebo částečný výběr peněžních prostředků uložených na Vašem účtu Skrill. K tomu je potřeba přihlásit se k Vašemu účtu Skrill, zvolit způsob výběru a zadat částku, která má být vybrána. Metody výběru jsou platební služby poskytované, přinejmenším zčásti, třetími stranami – finančními institucemi (například bankou, u které máte bankovní účet). Nezaručujeme dostupnost jakékoliv určité metody výběru a můžeme učinit změny či přerušit poskytování určité metody výběru kdykoliv bez dodržení pokynu uvedeného v odstavci 18, pokud bude stále existovat alespoň jedna vám dostupná metoda výběru. Když obdržíte výběrovou platbu prostřednictvím účasti poskytovatele platebních služeb (jako je banka, u které máte bankovní účet), naše společnost nebude odpovědná za výběrovou platbu, jakmile budou vybírané prostředky obdrženy vaším poskytovatelem platebních služeb.

12.2. Váš účet Skrill podléhá limitům pro výběr. Tyto limity jsou dynamicky nastavovány podle toho, jaký typ identifikačních dokumentů od Vás máme. Na své limity pro výběr se můžete kdykoli podívat v profilu Vašeho účtu Skrill. Před vložením jakýchkoli peněžních prostředků na Váš účet Skrillse musíte ujistit o tom, že Vaše aktuální limity pro výběry a výdaje vyhovují Vašim požadavkům, protože ze zákona Vám nemůžeme povolit překročení těchto limitů.

12.3. Pokud Váš požadavek na výběr překračuje aktuální limit, můžeme jej zamítnout a než Vám povolíme výběr peněz, nejprve Vás požádáme o zaslání dokumentů k ověření Vaší totožnosti nebo o jiný druh spolupráce pro ověření Vaší totožnosti.

12.4. Na výběry se vztahují poplatky a poplatky za přepočty měn v závislosti na zvoleném způsobu výběru a platebním nástroji. Podrobnosti prosím viz v oddíle 14.

12.5. Pro účely výběrových transakcí jsme plátcem, nikoli poskytovatelem platebních služeb.

12.6. Nesmíte provést výběr na bankovní účet nebo na jiný platební nástroj, pokud nejste jeho jmenovitě uvedeným držitelem. Každé nedodržení tohoto požadavku bereme velmi vážně a jakýkoli pokus o použití platebního nástroje, jehož nejste jmenovitě uvedeným držitelem, budeme považovat za podvod. V případě, že jsme požádáni o to, abychom vyšetřili výběr z platebního nástroje, jehož držitelem nejste, smíme si bez ohledu na nárokování úhrady dalších škod účtovat administrativní poplatek ve výši až 10 eur.

12.7. Musíte se ujistit o tom, že platební údaje, které do systému zadáváte při výběru peněz, jsou správné a úplné. Neponeseme odpovědnost za vybrané peníze odeslané na nesprávný platební nástroj, stane-li se tak kvůli tomu, že jste uvedli nesprávné platební údaje. Při výběru na bankovní účet se musíte ujistit o správnosti čísla účtu, předčíslí nebo kódu banky, IBAN a/nebo BIC/SWIFT. Pokud jste vybrali peníze do nesprávného platebního nástroje, můžete nás požádat o pomoc při vymáhání těchto peněz, nicméně budeme Vám za to účtovat administrativní poplatek ve výši až 25 eur a nemůžeme zaručit, že snaha o znovuzískání peněz bude úspěšná.

 

13. SLUŽBA ESCROW SERVICE U SPOLEČNOSTI SKRILL

13.1. Na platby prostřednictvím našeho systému se může vztahovat naše služba Escrow Service. Ta Vám umožňuje uhradit příjemci platbu, podmíněnou Vaším souhlasem s transakcí v pozdější době.

13.2. Na využití služeb Escrow se vztahují další smluvní podmínky. Více informací o službě Escrow Service naleznete na daných webových stránkách. Pokud se rozhodnete platit pomocí služby Escrow, přijímáte také pravidla a podmínky, které platí pro využití této služby zároveň s těmito podmínkami.

13.3. Our Escrow service is not provided as part of the Skrill iT money transfer service where the recipient does not have a Skrill Account and therefore sections 13.1 and 13.2 shall not apply to that money transfer service.

 

14. POPLATKY

14.1. Poplatky závisí na tom, zda svůj účet Skrill používáte k soukromým, nebo komerčním účelům.

14.2. Na poplatky související s transakcemi se můžete kdykoliv podívat v části “Poplatky” na naší webové stránce. Dodatečné poplatky se vztahují na účty u společnosti Skrill využívané ke komerčním účelům v souladu s platnými podmínkami dle bodu 4.7. Měli byste si vytisknout či stáhnout a uchovat kopii části “Poplatky” společně s kopií těchto Podmínek používání. Pro upřesnění, část “Poplatky” tvoří část těchto Podmínek používání. Poplatky podléhají změnám v souladu s částí 18. Za určitých okolností můžeme účtovat dodatečné poplatky, jak je uvedeno v odstavcích 8.3, 8.9, 11.6, 12.6 a 12.7.

14.3. Vaše transakce mohou podléhat měnovým přepočtům. Provádíte-li platbu z Vašeho účtu Skrill vedeného v jedné měně na účet Skrill vedeném v jiné měně, budete dotázáni, zda se má platba uhradit ve měně Vašeho účtu Skrill, nebo v nějaké jiné měně. Zvolíte-li měnu Vašeho účtu Skrill, pak příjemce zaplatí poplatek za přepočet do měny jeho účtu Skrill. Zvolíte-li měnu účtu Skrill příjemce, poplatek za přepočet na platební měnu zaplatíte Vy. Zvolíte-li měnu, ve které není veden ani Váš účet Skrill, ani účet Skrill příjemce, pak Vy zaplatíte poplatek za přepočet na platební měnu a příjemce zaplatí poplatek za přepočet na měnu jeho účtu Skrill.

14.4. Pro každý měnový přepočet uplatňujeme v dané době platný velkoobchodní směnný kurz, který pravidelně aktualizujeme. Změny těchto směnných kurzů mohou být uplatňovány okamžitě a bez předchozího upozornění. Uplatňujeme poplatek za zahraniční směnu, jenž se zobrazuje v sekci „Poplatky“ našich webových stránek a je vyjádřen procentem přidaným k transakčnímu poplatku.

14.5. Naše poplatky jsou vyjádřeny buď jako procentní podíl z transakce, nebo jako fixní částka v eurech. Tam, kde je fixní částka poplatku uvedena v jiné měně než v eurech, je to pouze pro informační účely. Pokud jsou poplatky odečítány ze zůstatku, který je v jiné měně než euro nebo je transakce vedena v jiné měně, výše poplatku v eurech bude přepočtena na odpovídající výši poplatku v té jiné měně, a to podle aktuálního Skrill velkoobchodního směnného kurzu, k dispozici v sekci Poplatky za směnné přepočty na straně “Poplatky” a poté bude poplatek odečten. Za přepočet poplatků nebudeme požadovat poplatek za přepočet cizí měny.

14.6. Poplatky, které máte zaplatit Vy, budou odečteny ze zůstatku na Vašem účtu Skrill a vy tímto povolujete abychom udělali totéž. Transakční poplatky budou účtovány po provedení transakce. Nedostačuje-li zůstatek na Vašem účtu Skrill k pokrytí poplatků, můžeme odmítnout uhradit platbu. V případě potřeby Vám budou odečteny storno poplatky nebo poplatky za vrácenou transakci.

14.7. Pokud na účtu Skrill vznikne po odečtení poplatků záporný zůstatek, budete požádáni, abyste tento schodek vyrovnali dostatečným vkladem finančních prostředků na Váš účet Skrill. Opomenete-li to udělat, porušíte tím tyto Podmínky. Jste povinni doplatit záporný zůstatek okamžitě, bez upozornění, nicméně vždy si vyhrazujeme právo na posílání upomínek, že potřebujete vložit peníze a na přijetí dalších opatření k vymáhání dluhu, mimo jiné včetně najmutí agentury pro inkaso pohledávek nebo právního zástupce nebo se budeme svého nároku domáhat soudní cestou. Vyhrazujeme si právo účtovat Vám veškeré výdaje, které v rozumné míře vzniknou v souvislosti s jakoukoli formou vymáhání dluhů nebo v souvislosti s donucovacími prostředky.

 

15. VAŠE ÚDAJE

15.1. Zpracovávání Vašich údajů se řídí našimi Pravidly ochrany osobích údajů, které můžete najít na našich webových stránkách. Přijetím těchto Všeobecných podmínek souhlasíte také s podmínkami týkajícími se našich Pravidel ochrany osobních údajů. Kopii Pravidel pro ochranu osobních údajů byste si měli vytisknout a uchovat společně s těmito Všeobecnými podmínkami.

15.2. Standardně budete e-mailem dostávat zpravodaje, které Vás budou informovat o charakteristických vlastnostech nového produktu, akcích, propagacích, speciálních obchodech atd. Akceptováním těchto Všeobecných podmínek dáváte souhlas k pravidelnému zasílání takových e-mailových bulletinů. Pokud si od nás nepřejete dostávat žádný bulletin, můžete jeho zasílání kdykoli zrušit tak, že se přihlásíte ke svému účtu Skrilla změníte příslušné nastavení v profilu Vašeho účtu Skrill. Zasílání bulletinů můžete zrušit také kontaktováním našich Zákaznických služeb. Každý e-mailový bulletinů Vám také nabízí možnost odmítnout zasílání dalších zpravodajů.

 

16. ODPOVĚDNOST

16.1. V případě, že v důsledku chyby na naší straně dojde k neautorizované platbě nebo k nesprávně uhrazené platbě, naše společnost na základě Vaší žádosti okamžitě vyplacenou částku refunduje, a to včetně veškerých poplatků odečtených v souvislosti s touto platbou. Toto nebude platit v následujících případech:

16.1.1. Pokud dojde k neoprávněné platbě kvůli vašemu selhání uchovávat osobní bezpečnostní údaje o vašem účtu Skrill v souladu s částí 6, zůstanete odpovědní za prvních 50 EUR (či ekvivalent v měně vašeho účtu Skrill), pokud se nevztahuje odstavec 16.1.3;

16.1.2. když nás opomenete informovat, bez zbytečného odkladu, o jakékoli ztrátě Vašeho hesla nebo o jiné události, v důsledku které by se dalo důvodně očekávat ohrožení bezpečnosti Vašeho účtu Skrill, ihned poté, co jste se o takové události dozvěděli. V tom případě ponesete odpovědnost za ztráty vzniklé v době, než jste nás o tom informovali;

16.1.3. v případě, že transakce nebyla oprávněná, ale porušili jste bezpečnost svého účtu u společnosti Skrill úmyslně či hrubou nedbalostí, budete výhradně odpovědní za veškerou ztrátu, nebo

16.1.4. pokud nás opomenete upozornit na neautorizovanou nebo nesprávně provedenou transakci do 13 měsíců od data transakce.

16.2. Oddíl 16.1.1 neplatí pro transakce uskutečněné poté, co jste nás informovali v souladu s oddílem 6.2, a v tom případě nese naše společnost veškerou odpovědnost a každou neautorizovanou transakci Vám okamžitě refunduje.

16.3. Bez ohledu na to, co je uvedeno výše, Vás žádáme, abyste historii transakcí na Vašem účtu Skrill pravidelně a často kontrolovali a abyste v případě, že budete mít nějaké otázky nebo obavy, okamžitě kontaktovali Zákaznické služby.

16.4. V případě nesprávných nebo nesprávným směrem odeslaných plateb naší společností přijmeme příslušná opatření, abychom Vám pomohli takové platby vypátrat a získat zpět.

16.5. V souvislosti s výše uvedeným nenese naše společnost odpovědnost za žádné přerušení nebo zhoršení svých služeb nebo za přerušení či zhoršení zprostředkovatelských služeb, na které spoléháme v rámci plnění svých závazků podle této dohody, za předpokladu, že takové přerušení nebo zhoršení je důsledkem abnormálních a nepředvídatelných okolností, které se vymykají její přiměřené kontrole nebo kontrole poškozeného prostředníka.

16.6. Nebudeme odpovědni za jakékoliv nepřímé či následné ztráty včetně, ale bez omezení na, ztráty zisku, ztráty obchodní příležitosti a ztráty dobrého jména. Nebudeme odpovědni za jakoukoliv ztrátu vyplývající z našeho dodržování zákonných a regulatorních požadavků.

16.7. Nic v rámci těchto Všeobecných podmínek nezpůsobí, aby byla vyloučena odpovědnost za smrt nebo osobní ublížení v důsledku nedbalosti nebo podvodu nebo úmyslného zkreslení skutečností nebo jakákoli zákonná odpovědnost, která nemůže být zrušena nebo upravena na základě dohody mezi oběma stranami.

16.8. Závazek naší společnosti vyplývající z těchto Všeobecných podmínek je omezen na to, že tato společnost Vám poskytne účet s elektronickými penězi a související platební služby, ale nečiní žádné prohlášení týkající se kvality, bezpečnosti nebo legálnosti, ani schválení jakéhokoli zboží nebo služeb poskytovaných zákazníky společnosti Skrill.

16.9. Společnost Srill nenese odpovědnost za stanovení nebo platbu jakýchkoli daní, cla nebo jiných poplatků vyplývajících ze základních komerčních transakcí mezi Vámi a jiným zákazníkem společnosti Skrill.

16.10. Odškodnění/náhrady. Souhlasíte, že zaručíte naši bezúhonnost (nebo dalších společností v naší skupině) vůči jakýmkoli nárokům a že nám nahradíte či kompenzujete jakékoli náklady či výdaje (včetně zákonných poplatků, smluvních pokut či penále), které nám vzniknou v důsledku porušení těchto Podmínek používání z vaší strany nebo ze strany vašeho zástupce, porušení jakýchkoli souvisejících zákonů nebo nařízení a/nebo využití služeb. Toto ustanovení platí i po ukončení vzájemných vztahů.

 

17. VYPOVĚZENÍ A POZASTAVENÍ

17.1. Váš účet Skrill nebo jakoukoli platební službu spojenou s tímto účtem smíme vypovědět tak, že Vám o tom pošleme oznámení dva měsíce předem. Vy u nás můžete svůj účet Skrill vypovědět kdykoli. Různá ustanovení ukončení mohou být použita, pokud budete používat svůj účet Skril pro komerční účely, jak je uvedeno v oddíle 4.7 výše.

17.2. Společně s oznámením o výpovědi nebo kdykoli poté Vám můžeme poskytnout náležité informace o tom, jak si můžete vybrat zbylé peněžní prostředky.

17.3. Jestliže se na Váš účet Skrill vztahuje rezervace, vypovězení účtu Skrill nebude mít vliv na naše právo ponechat si onu rezervu a po dohodnutou dobu z ní provádět srážky.

17.4. Váš účet Skrill můžeme kdykoli a bez oznámení pozastavit nebo vypovědět v případě, že:

17.4.1. nedodržíte jakoukoli podmínku obsaženou v těchto Všeobecných podmínkách, nebo jinou podmínku, která se vztahuje na speciální služby a je obsažená v samostatných všeobecných podmínkách;

17.4.2. porušujete kterýkoli zákon nebo předpis týkající se využívání služeb naší společnosti nebo v případě, že máme důvod domnívat se, že tomu tak je.; nebo

17.4.3. máme důvod domnívat se, že jste jakýmkoli způsobem zapojeni do jakékoli podvodné činnosti, do praní špinavých peněz, financování teroristických akcí nebo do jiné kriminální činnosti.

17.5. Váš účet Skrill můžeme kdykoli pozastavit, pokud:

17.5.1. máme důvod domnívat se, že Váš účet Skrill je ohrožen nebo z jiných bezpečnostních důvodů; nebo

17.5.2. máme důvodné podezření, že Váš účet Skrill byl nebo je používán bez Vaší autorizace nebo podvodným způsobem; a budeme Vás o tom informovat buď před jeho pozastavením, nebo nebude-li to možné před pozastavením, tak co nejdříve po něm, pokud nám v tom nebude bránit zákon.

 

18. ZMĚNY TĚCHTO VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

18.1. Tyto Všeobecné podmínky a všechny další všeobecné podmínky podléhají změnám. Změny budou provedeny poté, co Vás o nich budeme informovat, a to dle postupu uvedeného dále v tomto oddíle.

18.2. Oznámíme vám všechny navrhované změny prostřednictvím e-mailu na primární e-mailovou adresu registrovanou u vašeho účtu Skrill.

18.3. Navržená změna nabude účinnosti dva (2)měsíce po datu odeslání oznámení o změně, pokud nám neoznámíte své námitky k této změně, ještě než nabude účinnosti. Změny, díky kterým pro Vás budou tyto Všeobecné podmínky výhodnější, nabudou účinnosti okamžitě, pokud je tak uvedeno v oznámení o změně. Změny v měnovém kurzu nabývají účinnosti okamžitě, bez oznámení, a Vy nemáte právo vůči těmto změnám vznášet námitky.

18.4. Pokud máte proti změnám námitky, nebudou se u Vás aplikovat, nicméně každá taková námitka bude představovat výpověď z Vaší strany k vypovězení a uzavření Vašeho účtu Skrill. Váš účet Skrill bude zrušen v souladu s ustanoveními oddílu 7 výše.

 

19. JAKÝM ZPŮSOBEM KOMUNIKUJEME

19.1. Obvykle s Vámi komunikujeme prostřednictvím e-mailu. Pro tento účel musíte na profilu Vašeho účtu Skrill udržovat alespoň jednu platnou e-mailovou adresu. Je potřeba, abyste si pravidelně a často kontrolovali příchozí zprávy. E-maily mohou obsahovat odkazy pro následnou komunikaci na našich webových stránkách. Jakékoliv sdělení nebo oznámení zaslané e-mailem bude považováno za doručené Vám tentýž den, pokud je obdržíte do e-mailové schránky do 16:30 hod. v daný pracovní den. Pokud je obdrženo do vaší e-mailové schránky po 16:30 v daný pracovní den, nebo kdykoliv jindy, bude to považováno za doručené následující pracovní den.

19.2. Tam, kde zákon vyžaduje, abychom Vám informace poskytovali na pevném médiu, Vám buď pošleme e-mail (s přílohou nebo bez ní), nebo Vám pošleme upozornění, které Vás odkáže na informace na našich webových stránkách, a to způsobem, který Vám umožní uchovat si tyto informace v tištěné formě nebo v jiném formátu, který může být natrvalo uchován pro další použití. Je potřeba, abyste si ponechali kopie veškerých sdělení, která Vám zašleme nebo která Vám zpřístupníme.

19.3. O kopii aktuálních Všeobecných podmínek nebo jiných náležitých smluvních dokumentů můžete požádat naše Zákaznické služby.

19.4. K prohlížení e-mailů potřebujete počítač se softwarem pro elektronickou poštu, který dokáže zobrazit e-maily ve formátu HTML. Můžeme Vám také posílat přílohy ve formátu Portable Document Format (PDF) společnosti Adobe Systems Inc., k přečtení kterých potřebujete program Acrobat Reader od téže společnosti. Ten lze bezplatně stáhnout na adrese www.adobe.com.

19.5. Nikdy Vám nebudeme posílat žádné e-maily se spustitelným souborem v příloze nebo s odkazem na nějaké spustitelné soubory. Obdržíte-li jakýkoli e-mail s takovými přílohami, měli byste jej vymazat aniž byste přílohu otevřeli. Nemáte-li jistotu, zda sdělení pochází od nás, kontaktujte prosím Zákaznické Služby.

19.6. Budeme s Vámi komunikovat v anglickém jazyce a i z Vaší strany budeme vždy akceptovat komunikaci v angličtině. Na profilu Vašeho účtu Skrill si můžete v seznamu podporovaných jazyků vybrat jazyk, kterému dáváte přednost, a my Vám budeme zasílat automatizovaná upozornění a sdělení týkající se změn těchto Všeobecných podmínek v tomto zvoleném jazyce. Pro nestandardní komunikaci si vyhrazujeme právo komunikovat s Vámi anglicky. Dokumenty a sdělení jsou vedeny v jakýchkoli jiných jazycích jen kvůli Vašemu pohodlí a nepředstavují pro nás závazek vést jakoukoli další komunikaci v tomto jazyce.

19.7. Mimo komunikaci prostřednictvím e-mailu Vás můžeme kontaktovat formou dopisu nebo telefonicky, je-li to vhodné. Používáte-li mobilní služby, můžeme s Vámi komunikovat prostřednictvím SMS. Jakákoli komunikace nebo upozornění zaslané poštou se považuje za doručené do 3 dnů od data odeslání ve Velké Británii nebo do 5 dnů od data odeslání mezinárodně. Jakákoli komunikace nebo upozornění zaslané pomocí SMS se považuje za doručené tentýž den.

19.8. Můžete nás kdykoli kontaktovat odesláním zprávy na Zákaznické služby prostřednictvím služby „E-mailová podpora“na našich webových stránkách nebo telefonicky na čísle +44 203 308 2520.

 

20. STÍŽNOSTI

20.1. Jakékoli stížnosti týkající se naší společnosti nebo služeb, které poskytujeme, by měly být adresovány nejprve nám prostřednictvím Zákaznických služeb. Měli byste jasně formulovat, že chcete podat stížnost. To nám pomůže rozeznat stížnost od pouhého dotazu. Zašleme Vám reklamační potvrzení poštou nebo e-mailem do 48 hodin od obdržení stížnosti v souladu s naším reklamačním řízením. Kdykoli můžete požádat o kopii našeho reklamačního řádu kontaktováním naší Podpory Zákazníkům.

20.2. Budeme se snažit poskytnout Vám odpověď nebo rozhodnutí ve věci Vaší stížnosti v časových rámcích podle schématu Služeb finančního ombudsmana. Pokud to nebude možné kvůli nepředvídatelným okolnostem nebo pro nedostatek informací, budeme Vás kontaktovat.

20.3. Nebude-li Vaše stížnost vyřízena k Vaší spokojenosti, můžete kontaktovat Služby finančního ombudsmana na adrese Exchange Tower, London, E14 9SR, United Kingdom. Pro další kontaktní údaje můžete rovněž navštívit stránky www.financial-ombudsman.org.uk.

 

21. RŮZNÉ

21.1. Žádná jiná osoba kromě Vás nemá na základě těchto Všeobecných podmínek žádná práva a ustanovení Zákona o smlouvách (Práva třetích stran) z roku 1999 jsou úmyslně vynechána.

21.2. Účet Skrill je Váš osobní účet a práva vyplývající ze Všeobecných podmínek nesmíte postoupit žádné třetí straně.

21.3. Váš účet Skrill je veden ve Spojeném království a tyto Všeobecné podmínky budou regulovány a vykládány v souladu se zákony Anglie a Walesu. Jakýkoli spor vyplývající z těchto Všeobecných podmínek nebo jinak související s Vaším účtem Skrill bude předložen výhradně soudům v Anglii nebo ve Walesu s vyjímkou případů, kdy je zákonem EU zakázáno.

21.4. Pokud bude kterákoli část těchto Všeobecných podmínek shledána soudem příslušné jurisdikce neplatnou, nezákonnou nebo nevykonatelnou, pak bude tato část vyjmuta a zbytek Všeobecných podmínek bude nadále platný a vykonatelný v plném zákonem povoleném rozsahu.

 

22. DEFINICE

Význam různých výrazů v těchto Všeobecných podmínkách je definován takto:

 • „Pracovní den“ znamená kterýkoli den kromě soboty a neděle nebo státních svátků v Anglii;
 • „Zákaznické služby“ jsou služby poskytované naší společností zákazníkům a dostupné prostřednictvím webových stránek a služby „Kontaktujte nás“, pomocí které můžete poslat zprávu, nebo telefonicky na čísle +44 203 308 2520;
 • „Escrow Service“ znamená náš zabezpečený platební systém, který lze využít ke složení prostředků na bezpečném zprostředkovatelském účtu, dokud transakce v pořádku neproběhne. Podrobnosti jsou uvedeny na naší webové stránce;
 • „Poplatky“ zahrnují veškeré poplatky, které nám máte zaplatit za používání našich služeb;
 • „Služby finančního ombudsmana“ jsou služby poskytnuté institucí The United Kingdom Financial Ombudsman Service, o které se můžete dozvědět více na adrese www.financial-ombudsman.org.uk a kterou můžete kontaktovat na adrese The Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London, E14 9SR, United Kingdom ;
 • “FCA” je zkratka názvu úřadu Financial Conducy Autority (FCA) ve Spojeném království. Adresa úřadu je 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, United Kingdom; další informace o FCA lze získat na webových stránkách FCA na adrese www.fca.org.uk;
 • „Pravidla ochrany osobních údajů“ definují přístup společnosti Skrill ke zpracování osobních údajů a máte je k dispozici na našich stránkách, kde mohou být zároveň čas od času upravovány;
 • „Skrill“ je společnost Skrill Ltd. (registrační číslo: 4260907)se sídlem na adrese Floor 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ, United Kingdom;
 • „Účet Skrill“ nebo „Účet“ je účet s elektronickými penězi, který jste si otevřeli a který držíte na webových stránkách Skrill;
 • „Webové stránky společnosti Skrill“ nebo „Webové stránky“ jsou webové stránky dostupné na adrese new.skrill.com;
 • „Podmínky použití“ označují tyto Podmínky používání účtu Skrill, uvedené na našich stránkách, kde také mohou být čas od času měněny.;
 • „My“, „nás“, „náš“, „naše“, „Skrill“ se vztahuje ke společnosti Skrill;
 • „Vy“, „Váš“, „Vaše“ se vztahuje na Vás jako na fyzickou osobu nebo právnický subjekt, na jehož jméno byl účet Skrill otevřen a je udržován;