V místě, na kterém se nacházíte, není služba Skrill kryptoměny dostupná. Na naši americkou webovou stránku se dostanete poté, co kliknete zde.

Podmínky použití kryptoměn Skrill

Účinné od 29-10-23

Stáhnout PDF   Dějiny

ČÁST A: ZÁKLADNÍ INFORMACE             

1. Kryptoměnové služby

1.1 „Kryptoměnové služby“ jsou doplňkové služby, které oprávněným držitelům účtu Skrill umožňují:

1.1.1 nakupovat a prodávat podíly na určitých podporovaných kryptoměnách pomocí prostředků uložených na jejich účtech Skrill („Okamžitý nákup/prodej“),

1.1.2 vybírat prostředky ze svých účtů Skrill za účelem nákupu podporovaných kryptoměn a odesílat tyto podporované kryptoměny do svých nominovaných kryptoměnových peněženek („Výběr do kryptoměn“)

1.2 Vezměte prosím na vědomí, že – na rozdíl od elektronických peněz a platebních služeb, které poskytujeme na základě Podmínek použití účtu Skrill – kryptoměny nejsou v současné době regulovány britským úřadem Financial Conduct Authority („FCA“). Kryptoměnové služby, která jsou vám poskytovány v souladu s těmito Podmínkami použití kryptoměnových služeb, proto FCA nespravuje.

1.3 Žádné finanční poradenství. Jako součást kryptoměnových služeb můžeme poskytovat obecné informace o ceně, rozsahu nebo volatilitě podporovaných kryptoměn a událostech, které ovlivnily cenu kryptoměn. Jakékoli takto poskytnuté informace jsou určeny výhradně pro vaše osobní použití a nesmíte je předávat žádné třetí straně. Nebudeme vám však poskytovat žádné poradenství v souvislosti s kryptoměnovými službami, a proto byste se na takové informace (ať už poskytnuté přímo námi nebo prostřednictvím kryptoměnové burzy) neměli spoléhat při žádném investičním rozhodnutí – jakékoli rozhodnutí o koupi nebo prodeji podílu na podporované kryptoměně záleží jen na vás. Pokud si nejste jisti, zda je pro vás a vaše okolnosti vhodná daná transakce zahrnující kryptoměny, kontaktujte nezávislého finančního poradce.

2. O Skrill a těchto Podmínkách kryptoměnových služeb

2.1 Skrill® je obchodní jméno pro Skrill Limited, společnost založenou podle zákonů Anglie a Walesu s registračním číslem 4260907. Jsme autorizováni úřadem Financial Conduct Authority podle nařízení o elektronických penězích z roku 2011 k vydávání elektronických peněz. Jsme registrováni podle nařízení o praní špinavých peněz, financování terorismu a převodu finančních prostředků (informace o plátci) z roku 2017 (MLR), k provádění konkrétních aktivit v oblasti kryptoměnových aktiv od 12. listopadu 2021 ve Spojeném království. Naše registrační číslo FCA e-money je 900001.

2.2 Tento dokument („Podmínky použití kryptoměnových služeb“) stanoví podmínky, jimiž se řídí vaše používání kryptoměnových služeb, a spolu s jakýmikoli dalšími podmínkami uvedenými v tomto dokumentu tvoří úplnou dohodu mezi vámi a společností Skrill ( „námi“, „my“, „naše“) ohledně kryptoměnových služeb.

2.3 Podmínky použití kryptoměnových služeb jsou rozděleny do čtyř samostatných částí:

2.3.1 Tato část A uvádí některé obecné informace o kryptoměnových službách a těchto Podmínkách použití kryptoměnových služeb;

2.3.2 Část B stanoví konkrétní podmínky upravující vaše používání služby „Okamžitý nákup/prodej“;

2.3.3 Část C stanoví konkrétní podmínky upravující službu Výběr do kryptoměn a Výběr do kryptoměn od podporovaných obchodníků (také označovaná jako Kryptoměnový výběr Skrill); a

2.3.4 Část D stanoví podmínky, jimiž se řídí náš vztah s vámi podle této Smlouvy.

2.4 Doporučujeme vám vytisknout nebo stáhnout a uchovat si kopii těchto Podmínek použití kryptoměnových služeb pro budoucí použití. Aktuální Podmínky použití kryptoměnových služeb si vždy můžete prohlédnout na našich webových stránkách.

2.5. Přístupem ke kryptoměnovým službám a využíváním těchto služeb souhlasíte s těmito Podmínkami použití kryptoměnových služeb.

2.6 Tyto Podmínky použití kryptoměnových služeb byste si tedy měli přečíst společně s vašimi Podmínkami použití účtu Skrill, kterými seřídí váš účet Skrill. V případě jakéhokoli rozporu nebo nesouladu mezi Podmínkami použití účtu Skrill a těmito Podmínkami použití kryptoměnových služeb, tyto Podmínky použití kryptoměnových služeb v rozsahu tohoto rozporu nebo nesouladu převažují.

3. Způsobilost

3.1. Ke kryptoměnovým službám můžete přistupovat pouze pokud:

3.1.1. jste držitelem účtu Skrill;

3.1.2 neporušili jste Podmínky použití účtu Skrill;

3.1.3 váš účet Skrill nebyl společností Skrill zablokován nebo pozastaven; a

3.1.4 máte bydliště v podporované zemi.

3.2. Pokud nemáte účet Skrill, můžete se zaregistrovat podle pokynů na našich webových stránkách, jak je uvedeno v části 4 Podmínek použití účtu Skrill.

3.3. Za určitých okolností vám můžeme položit otázky nebo si od vás vyžádat další informace, abychom zkontrolovali/ověřili vaši totožnost, a tak mohli i nadále plnit své zákonné povinnosti.

3.3.1 Možná budeme muset provést kontroly totožnosti před tím nebo poté, co vám zpřístupníme kryptoměnové služby.

3.3.2 Pokud to důvodně potřebujeme k provedení našich kontrol totožnosti, můžeme požadovat, abyste nám poskytli informace.

3.4 Používáním kryptoměnových služeb potvrzujete, že:

3.4.1. jste si přečetli a porozuměli Prohlášení o riziku kryptoměnových služeb; a

3.4.2. nebudete používat kryptoměnové služby způsobem, který je v rozporu s obecnými zákazy týkajícími se vašeho účtu Skrill podle Podmínek použití účtu Skrill.

4. Dostupnost kryptoměnových služeb

4.1 Nezaručujeme, že budete moci využívat kryptoměnové služby za všech okolností. Kryptoměnovou transakci promítneme do vašeho účtu Skrill pouze v případě, že jsme schopni vyřídit objednávku u kryptoměnové burzy.

4.2 Nemůžeme zaručit hodnotu žádné podporované kryptoměny v okamžiku, kdy odešlete pokyn k objednávce. Vynaložíme přiměřené úsilí na to, abychom vyřídili váš pokyn k objednávce za nabízenou cenu, avšak za určitých okolností nám to kryptoměnová burza nemusí umožnit (aniž by nám musela sdělit, proč). Pokud k tomu dojde, upozorníme vás a požádáme vás, abyste znovu autorizovali pokyn k nákupu/prodeji kryptoměny zasláním nového pokynu k objednávce (který může být za jinou kupní/prodejní cenu).

4.3. Podkladové protokoly podporovaných kryptoměn podléhají náhlým změnám v provozních pravidlech („forky“). V případě, že se v rámci podkladového systému vyskytne fork, budeme spolupracovat s příslušnou kryptoměnovou směnárnou, abychom zjistili nejlepší přístup pro zákazníky společnosti Skrill v souvislosti s takovou událostí. Každé rozhodnutí učiněné za zákazníky společnosti Skrill bude učiněno na základě výhradního uvážení společnosti Skrill.

4.4. Kryptoměnové služby jsou poskytovány bez jakékoli záruky, ať už výslovné nebo implicitní. Neprohlašujeme, že kryptoměnové služby budou k dispozici po celou dobu tak, aby vyhovovaly vašim potřebám. Vyvineme přiměřené úsilí, abychom kryptoměnové služby poskytli co nejdříve, ale nezaručujeme, že nebude přerušen přístup nebo že nedojde k prodlevám, selhání, chybám, vynechání či ztrátě přenášených informací.

4.5. Vyvineme však přiměřené úsilí, abychom zajistili, že kryptoměnové služby vám budou zpravidla přístupné v souladu s těmito Podmínkami použití kryptoměnových služeb.

4.6. Používání kryptoměnových služeb můžeme pozastavit kvůli údržbě a vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás o jakémkoli takovém pozastavení předem informovali. Pokud to nebude možné, upozorníme vás co nejdříve poté, co k tomu dojde.

ČÁST B – OKAMŽITÝ NÁKUP/PRODEJ

5. Služba Okamžitý nákup/prodej

5.1 Naše služba Okamžitého nákupu/prodeje vám umožňuje:

5.1.1 nakupovat podíly v jedné nebo více podporovaných kryptoměnách pomocí elektronických peněz na vašem účtu Skrill nebo, v případě Transakce mezi kryptoměnami, pomocí vašeho kryptoměnového účtu;

5.1.2 prodat své podíly v jedné nebo více podporovaných kryptoměnách směnou za elektronické peníze nebo v případě Transakce mezi kryptoměnami směnou za podíl na jiné podporované kryptoměně;

5.1.3 nastavit upozornění pro jednu nebo více podporovaných kryptoměn;

5.1.4 převést svůj podíl / své podíly v jedné nebo více podporovaných kryptoměnách stávajícímu zákazníku/zákazníkům; a

5.1.5 přijímat převody podílů na jedné nebo více podporovaných kryptoměnách od stávajícího zákazníka/zákazníků.

5.2 Používáním služby Okamžitý nákup/prodej:

5.2.1. nebudete mít žádný vztah, smluvní ani jiný, s kryptoměnovou burzou;

5.2.2. nebudete mít u kryptoměnové burzy žádnou osobní kryptoměnovou peněženku; a

5.2.3. budeme aktualizovat zůstatek na vašem kryptoměnovém účtu pouze tak, aby odrážel váš podíl na podporované kryptoměně/kryptoměnách, jakmile obdržíme od kryptoměnové burzy potvrzení o dokončeném nákupu nebo prodeji.

6. Změna podporovaných kryptoměn

6.1 Čas od času se můžeme rozhodnout přidat nebo odebrat kryptoměny jako podporované kryptoměny pro službu Okamžitý nákup/prodej. Pokud odstraníme kryptoměnu jako podporovanou kryptoměnu (dále jen „odstraněná kryptoměna“), upozorníme vás e-mailem. 

6.1.1 Jakmile vám zašleme oznámení, můžeme okamžitě zrušit jakékoli upozornění, Limitní objednávku nebo pokyn k Opakované nákupní objednávce týkající se odstraněné kryptoměny.

6.1.2 Jste povinni prodat jakýkoli podíl, který máte v odstraněné kryptoměně, do 14 dnů od oznámení, o kterém se hovoří v pododdílu 6.1, nebo v kratší lhůtě, která je vyžadována za následujících okolností:

6.1.2.1 Kryptoměnová burza stahuje podporovanou kryptoměnu z obchodování;

6.1.2.2 pokud tak stanoví regulátor; nebo

6.1.2.3 existuje jiný požadavek pro zajištění, že společnost Skrill bude v souladu s platnými zákony,

(„výpovědní lhůta“).

6.1.3 Pokud jste neprodali všechny své podíly v odstraněné kryptoměně do konce výpovědní lhůty, opravňujete nás k odkoupení vašeho podílu na odstraněné kryptoměně za nejlepší dostupnou cenu (podle výpočtu vzhledem k cenám uvedeným na příslušné kryptoměnové burze). Výnosy z takového zpětného odkupu budou přičteny k zůstatku elektronických peněz na vašem účtu Skrill.

7. Objednávky Okamžitého nákupu/prodeje

7.1 Pokyn můžete zadat zadáním podrobností k transakci a odesláním požadavku na nákup nebo prodej podílu na vámi zvolené podporované kryptoměně za stanovenou cenu podléhající poplatkům, jak je uvedeno v části 17 (Poplatky) této smlouvy.

7.2 Jakmile pokyn potvrdíte, nebudete jej moci zrušit. Potvrzením vašeho pokynu k objednávce nás opravňujete k zadání objednávky na burze kryptoměn.

7.3 Když odešlete pokyn k objednávce nákupu určitého množství podílů na jedné nebo více podporovaných kryptoměnách, opravňujete nás k:

7.3.1 odečtení kupní ceny z vašeho účtu Skrill;

7.3.2 nákupu podporované kryptoměny prostřednictvím kryptoměnové burzy; a

7.3.3 postoupení našeho majetkového podílu (včetně jakýchkoli práv, titulu a výhod z toho plynoucích) na podporované kryptoměně, který bude jinak držen na sdruženém účtu u kryptoměnové burzy, na vás.

Poznámka: Po naplnění objednávky k nákupu bude kryptoměnová burza držet podporovanou kryptoměnu na sdruženém účtu na „souhrnném“ základě. To znamená, že může být držena spolu s kryptoměnami patřícími jiným zákazníkům kryptoměnové burzy (stejně jako s kryptoměnami patřícími samotné kryptoměnové burze). Další informace naleznete v našem Prohlášení o riziku.

7.4 Abychom mohli provést vaši kryptoměnovou transakci, musíte mít na svém účtu Skrill nebo na kryptoměnovém účtu dostatek finančních prostředků. Pokud nemáte dostatek finančních prostředků, nemůžete odeslat pokyn k objednávce (pokud nevložíte další prostředky nebo kryptoměnu).

7.5 Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom splnili všechny pokyny k objednávce, ale za určitých okolností to možná nebudeme moci učinit; například kvůli problému na kryptoměnové burze.

7.6 Hodnota podílů držených na vašem kryptoměnovém účtu se zobrazí na panelu vašeho účtu Skrill spolu s vašimi zůstatky elektronických peněz, které jsou denominovány ve fiat měně.

7.7 Když odešlete pokyn k prodeji určitého množství podílů na jedné nebo více podporovaných kryptoměnách, přiřadíte nám svůj podíl na podporované kryptoměně a opravňujete nás, abychom:

7.7.1 prodali váš majetkový podíl na podporované kryptoměně zpět kryptoměnové burze; a

7.7.2 připsali prodejní cenu na váš účet Skrill.

8. Limitní objednávky; Opakované nákupní objednávky

8.1 Naše služba Limitních objednávek vám umožňuje zakoupit nebo prodat určité množství podílů na podporovaných kryptoměnách, když je dosaženo spouštěcí ceny.

8.2 Pokyn k Limitní objednávce můžete odeslat takto:

8.2.1 přistoupením ke kryptoměnovým službám;

8.2.2 výběrem vámi zvolené podporované kryptoměny;

8.2.3 uvedením, zda si přejete koupit nebo prodat vámi zvolenou podporovanou kryptoměnu;

8.2.4 zadáním vámi zvolené spouštěcí ceny;

8.2.5 zvolením částky Limitní objednávky;

8.2.6 přezkoumáním příslušných poplatků; a

8.2.7 podáním pokynu.

8.3 Když odešlete pokyn k Limitní objednávce, můžete jej zrušit pouze do okamžiku, než bude dosaženo spouštěcí ceny. Když bude dosaženo spouštěcí ceny, zpracujeme pro vás Pokyn k objednávce (v souladu s částí 7, služba Okamžitého nákupu/prodeje), jak je uveden ve vašem pokynu k Limitní objednávce.

8.4 Můžete si kdykoli zobrazit stav jakýchkoli pokynů k automatizované objednávce, které jste si nastavili. V souladu s částí 8.3 můžete kdykoli změnit, pozastavit nebo zrušit pokyn k automatizované objednávce.

8.5 Naše služba Opakované nákupní objednávky vám umožňuje odeslat pokyn k objednávce ve stanovené částce fiat měny k určenému opakovanému datu.

8.6 Pokyn k Opakované nákupní objednávce můžete vytvořit takto:

8.6.1 přístupem ke kryptoměnovým službám a výběrem funkce „Opakovaná nákupní objednávka“;

8.6.2 zvolením vámi zvolené podporované kryptoměny;

8.6.3 zvolením částky fiat měny nebo v případě Transakce mezi kryptoměnami zvolením částky z vašeho kryptoměnového účtu, kterou chcete vydat s každým pokynem k Opakované nákupní objednávce;

8.6.4 zvolením frekvence, se kterou si přejete zadávat pokyn k Opakované nákupní objednávce; a

8.6.5 potvrzením pokynu k Opakované nákupní objednávce.

8.7 Když zadáte pokyn k Opakované nákupní objednávce, můžete jej zrušit pouze do data, kdy zadáme příslušný pokyn k nákupu. Po dosažení tohoto data pro vás zpracujeme pokyn k objednávce (v souladu s částí 7, služba Okamžitého nákupu/prodeje), jak je uvedeno ve vašem pokynu k Opakované nákupní objednávce.

8.8 Můžete si kdykoli zobrazit stav jakýchkoli pokynů k Opakované nákupní objednávce, které jste nastavili. V souladu s částí 8.7 můžete kdykoli změnit, pozastavit nebo zrušit pokyn k Opakované nákupní objednávce.

8.9 Poznámka: Provedeme jakoukoli objednávku podle podmínek pokynů k objednávce, které jsme obdrželi. Znamená to, že:

8.9.1. jakmile transakci s kryptoměnami přijmeme, nemůžete ji zrušit, změnit nebo stornovat; a

8.9.2. nejsme povinni měnit, pozastavit nebo odmítnout žádné objednávky, které jsme obdrželi.

8.10 Pokud v době, kdy je naplánováno provedení Limitní a/nebo Opakované nákupní objednávky, nemáte na svém účtu Skrill nebo na svém krypoměnovém účtu dostatek prostředků, bude pokyn k Okamžitému nákupu/prodeji zrušen. To znamená, že nebudeme moci dokončit kryptoměnovou transakci za kupní/prodejní cenu, jak je uvedeno v původním pokynu k Limitní objednávce a/nebo k datu uvedenému v původním pokynu k Opakované nákupní objednávce.

9. P2P převody

9.1 Naše služba P2P převodů vám umožňuje posílat a přijímat konkrétní podíl na jedné nebo více podporovaných kryptoměnách jinému stávajícímu zákazníkovi.

9.2 Pokyn k P2P převodu můžete zadat zvolením podporované kryptoměny, specifikací částky, kterou si přejete převést, zvolením stávajícího zákazníka, kterému chcete zaslat svůj podíl, a potvrzením P2P převodu.

9.3 Když P2P převod potvrdíte, okamžitě P2P převod provedeme. Jakmile pokyn k P2P převodu obdržíme, nebudete jej moci zrušit.

9.4 Odesláním pokynu k P2P převodu nás opravňujete odečíst z vašeho kryptoměnového účtu:

9.4.1 vámi specifikovanou výši podílů na podporovaných kryptoměnách, kterou zašleme stávajícímu zákazníkovi, kterého jste uvedli; a

9.4.2 Poplatek za transakci, splatný nám.

9.5 Pokud máte dostatečné podíly v příslušných podporovaných kryptoměnách (tj. P2P převod by vás neuvedl do záporného zůstatku na vašem kryptoměnovém účtu), provedeme P2P převod vaším jménem.

9.6 Pokud jste byli v pokynu k P2P převodu uvedeni jako příjemce, opravňujete nás k tomu, abychom vaším jménem přijali majetkový podíl na podporované kryptoměně.

10. Transakce mezi kryptoměnami (Crypto to Crypto)

10.1 Naše služba Transakce mezi kryptoměnami vám umožňuje zakoupit podíl na podporované kryptoměně pomocí podílu v jiné podporované kryptoměně k financování kupní ceny.

10.2 Můžete:

10.2.1 zadat pokyn pro Transakci mezi kryptoměnami; nebo

10.2.2 vytvořit upozornění nebo pokyn k Limitní objednávce Transakce mezi kryptoměnami,

v každém z těchto případů do takové míry, nakolik jsou podíly v podporovaných kryptoměnách, které si přejete koupit a prodat Transakcí mezi kryptoměnami, podporovaným kryptoměnovým párem.

10.3 Poplatky za Transakce mezi kryptoměnami budou odečteny z vašeho kryptoměnového účtu.

10.4 Když vaším jménem zadáme objednávku Transakce mezi kryptoměnami, převedete nám svůj podíl na podporované kryptoměně, který si přejete prodat, abychom jej mohli použít k financování kupní ceny.

11. Upozornění

11.1 Naše služba upozornění vám umožňuje požádat, abychom vás upozornili, když vámi zvolená podporovaná kryptoměna dosáhne stanovené spouštěcí ceny.

11.2 Upozornění můžete vytvořit zadáním vámi zvolené spouštěcí ceny a potvrzením vašeho požadavku. Jakmile je upozornění nastaveno:

11.2.1 obdržíte upozornění, když bude dosaženo spouštěcí ceny;

11.2.2 můžete zobrazit stav jakýchkoli upozornění, které jste si nastavili; a,

11.2.3 Upozornění můžete kdykoli změnit, deaktivovat nebo smazat.

11.3 Aby se předešlo pochybnostem, když je dosaženo spouštěcí ceny ve vztahu k upozornění, nepředstavuje to pokyn k objednávce. Pokyn k objednávce můžete podat pouze podle podmínek v sekci 7 výše.

12. Omezení vašeho používání Okamžitého nákupu/prodeje

12.1 Svůj zůstatek elektronických peněz na svém účtu Skrill nebo v případě Transakce mezi kryptoměnami, podíly na vašem kryptoměnovém účtu, můžete použít pouze k nákupu a prodeji podílů na podporovaných kryptoměnách. Svůj účet Skrill nebo svůj kryptoměnový účet nesmíte používat k nákupu podílů prostřednictvím jakékoli kryptoměnové burzy, se kterou nemáme partnerství.

12.2 Službu Okamžitý nákup/prodej nesmíte používat k:

12.2.1 používání podílů v podporovaných kryptoměnách k transakcím s obchodníky;

12.2.2. utrácení svých podílů na podporovaných kryptoměnách přímo na jakékoli kartě Skrill Prepaid Mastercard, kterou vlastníte;

12.2.3 převedení jakéhokoli podílu na podporované kryptoměně držené u třetí strany (např. v kryptoměnové peněžence, kterou můžete držet u jiného poskytovatele) na váš kryptoměnový účet; nebo

12.2.4 převedení jakéhokoli podílu na podporované kryptoměně z vašeho kryptoměnového účtu na jakýkoli jiný účet (např. do kryptoměnové peněženky, kterou můžete držet u jiného poskytovatele).

12.3. Můžeme použít limity na počet nebo hodnotu kryptoměnových transakcí nebo P2P převodů, které budete moci uskutečnit (např. omezení velikosti podílu na podporované kryptoměně, který budete moci zakoupit nebo převést v jedné transakci), pokud se důvodně domníváme, že to přiměřeným způsobem pomůže řídit jakékoliv riziko.

12.4. Veškeré limity, jak jsou popsány v části 12.3 výše, vám budou sděleny v rámci vašeho účtu Skrill při používání služby Okamžitý nákup/prodej předtím, než jakoukoli navrhovanou transakci potvrdíte.

ČÁST C – VÝBĚR DO KRYPTOMĚN; VÝBĚR DO KRYPTOMĚN OD PODPOROVANÝCH OBCHODNÍKŮ (Kryptoměnový výběr Skrill)

13. Služba Výběr do kryptoměn

13.1 Kromě vašich práv podle oddílu 12 Podmínek použití účtu Skrill vám naše služby Výběr do kryptoměn a Výběr do kryptoměn od podporovaných obchodníků umožňují:

13.1.1 vybrat všechny prostředky nebo část prostředků držených na vašem účtu Skrill;

13.1.2 použít vybrané prostředky k nákupu podporované kryptoměny od nás;

13.1.3 dát nám pokyn, abychom požádali o výběr všech finančních prostředků nebo části finančních prostředků držených na vašem účtu u podporovaného obchodníka a jejich směnu za podporovanou kryptoměnu; a

13.1. dát nám pokyn, abychom zakoupenou nebo směněnou podporovanou kryptoměnu odeslali do nominované kryptoměnové peněženky.

13.2 Používáním služeb Výběr do kryptoměn a Výběr do kryptoměn od podporovaných obchodníků:

13.2.1 nevstoupíte do vztahu, smluvního ani jiného, s kryptoměnovou burzou;

13.2.2 nebudete mít osobní kryptoměnovou peněženku s kryptoměnovou burzou (ačkoli si můžete kryptoměnovou peněženku zaregistrovat samostatně); a

13.2.3 my pouze potvrdíme, že podporovaná kryptoměna byla úspěšně převedena do vaší kryptoměnové peněženky poté, co obdržíme potvrzení o dokončeném nákupu a převodu z příslušné kryptoměnové burzy; a

my pouze zašleme váš autorizovaný pokyn k výběru všech nebo části finančních prostředků držených na vašem účtu u podporovaného obchodníka, jejich směně za podporovanou kryptoměnu a potvrdíme, že směněná podporovaná kryptoměna byla úspěšně převedena do vaší nominované kryptoměnové peněženky.

13.3. Seznam podporovaných obchodníků, jak je uveden zde, je dynamický a vyhrazujeme si právo jej měnit podle vlastního uvážení bez předchozího upozornění.

14. Objednávky Výběru do kryptoměn

14.1 Služba Výběr do kryptoměn vám umožňuje vybrat finanční prostředky z vašeho účtu Skrill za účelem nákupu vybraných podporovaných kryptoměn a odeslat tyto podporované kryptoměny do nominované kryptoměnové peněženky.

14.2 Pokyn k Výběru do kryptoměn můžete zadat tak, že zvolíte možnost poslat peníze do kryptoměnové peněženky, vyberete vámi vybranou podporovanou kryptoměnu, zkontrolujete příslušné poplatky a potvrdíte adresu vaší nominované kryptoměnové peněženky.

14.3 Jakmile pokyn potvrdíte, nebudete jej moci zrušit. Potvrzením svého pokynu k objednávce nás opravňujete k podání objednávky kryptoměnové burze.

14.4 Když odešlete pokyn k objednávce Výběru do kryptoměn:

14.4.1 koupíme podporovanou kryptoměnu prostřednictvím kryptoměnové burzy tím, že směníme částku elektronických peněz odpovídající kupní ceně z vašeho účtu Skrill a dáme této kryptoměnové burze pokyn, aby převedla zakoupenou podporovanou kryptoměnu do vaší nominované kryptoměnové peněženky; a

14.4.2 bude se mít za to, že směněné prostředky nám zaplatíte jako protiplnění za to, že provedeme transakci Výběr do kryptoměn prostřednictvím kryptoměnové burzy.

14A. Výběr do kryptoměn od podporovaných obchodníků (Kryptoměnový výběr Skrill)

14A.1 Služba Výběr do kryptoměn od podporovaných obchodníků vám umožňuje vybrat finanční prostředky z vašeho účtu vedeného u podporovaného obchodníka, směnit tyto prostředky za podporované kryptoměny a odeslat tyto podporované kryptoměny do nominované kryptoměnové peněženky. Některé podporované kryptoměny nemusí být k dispozici pro výběr z účtu vedeného u podporovaného obchodníka.

14A.2 Objednávku pokynu Výběr do kryptoměn (pro prostředky držené na vašem účtu u podporovaného obchodníka) můžete zadat tak, že zvolíte možnost poslat peníze do kryptoměnové peněženky na stránce pokladny podporovaného obchodníka, zvolíte vámi vybranou dostupnou podporovanou kryptoměnu, zkontrolujete příslušné poplatky a potvrdíte adresu vaší nominované kryptoměnové peněženky.

14A.3 Váš Pokyn pro objednávku Výběru do kryptoměn splníme:

14A.3.1 zadáním pokynu k převodu všech finančních prostředků nebo částečně dostupných finančních prostředků z vašeho účtu vedeného u podporovaného obchodníka do vaší nominované kryptoměnové peněženky;

14A.3.2 požádáním o směnu částky finančních prostředků na ekvivalentní částku podporované kryptoměny od kryptoměnové burzy; a

14A.3.3 podáním pokynu této kryptoměnové burze, aby převedla zakoupenou podporovanou kryptoměnu do vaší nominované kryptoměnové peněženky.

14A.4 Jakmile pokyn k objednávce potvrdíte, nebudete jej moci zrušit. Potvrzením svého pokynu k objednávce nás opravňujete k podání objednávky kryptoměnové burze.

15. Omezení služeb Výběru do kryptoměn a Výběru do kryptoměn od podporovaného obchodníka

15.1 Přestože podáme pokyn kryptoměnové burze, aby vám doručila podporovanou kryptoměnu co nejdříve, mohou být prostředky odepsány z vašeho účtu Skrill nebo z účtu vedeného u podporovaného obchodníka předtím, než se stav vaší transakce výběru zobrazí jako dokončený a než je doručena do vaší kryptoměnové peněženky.

15.2 Nemůžete zrušit, stornovat ani změnit žádnou transakci označenou jako dokončená nebo probíhající. Pokud nemáte dostatečné finanční prostředky, opravňujete nás – dle našeho uvážení – buď transakci zrušit, nebo odepsat další částku ze zůstatku na vašem účtu Skrill nebo na účtu vedeném u podporovaného obchodníka v jakékoli výši nezbytné k dokončení transakce.

15.3 Veškeré Pokyny k objednávce zpracujeme na základě informací, které nám poskytnete. Před podáním pokynu byste měli ověřit všechny informace o transakci.

15.4 Podporované kryptoměnové transakce nelze stornovat, jakmile byly odeslány do příslušné kryptoměnové sítě. To znamená, že pokud nám poskytnete nesprávnou adresu pro vaši kryptoměnovou peněženku, nebudeme transakci moci zrušit nebo stornovat ani obnovit váš účet Skrill nebo účet vedený u podporovaného obchodníka do pozice před převodem.

ČÁST D – NÁŠ VZTAH

16. Záznamy transakcí

16.1 Pokaždé, když provedete kryptoměnovou transakci nebo provedete či přijmete P2P převod nebo Výběr do kryptoměn (včetně od podporovaných obchodníků), provedeme následující:

16.1.1. odešleme vám potvrzení na primární e-mailovou adresu registrovanou s vaším účtem Skrill, včetně podrobností o transakci; a

16.1.2. zobrazíme podrobnosti o transakci ve vaší historii transakcí, která bude obsahovat datum transakce, účtované poplatky a popřípadě použitý směnný kurz.

16.2 Každé kryptoměnové transakci nebo Výběru do kryptoměn (včetně od podporovaných obchodníků) a P2P převodu je přiděleno jedinečné ID transakce a dojde k zobrazení v historii transakcí. Nebudeme měnit ani pozměňovat informace zobrazené ve vaší on-line historii transakcí.

16.3. Pravidelně byste měli kontrolovat historii svých transakcí a měli byste co nejdříve nahlásit jakékoli nesrovnalosti nebo si nechat objasnit jakékoliv dotazy kontaktováním oddělení služeb zákazníkům.

17. Poplatky

17.1. Poplatky, které účtujeme za kryptoměnové služby („poplatky“), jsou uvedeny v sekci „Poplatky“ na našich webových stránkách. Pro srozumitelnost: sekce „Poplatky“ je součástí těchto Podmínek použití kryptoměnových služeb. Poplatky se mohou měnit v souladu s oddílem 21 (Změny těchto Podmínek použití kryptoměnových služeb).

17.2 Každá kryptoměnová transakce a P2P převod budou podléhat poplatku, který také zobrazíme před takovou transakcí (dle potřeby).

17.3. Pokud je váš účet Skrill nebo účet u podporovaného obchodníka veden v jiné měně než v eurech, vaše kryptoměnové transakce budou předmětem měnových konverzí. V tomto případě budeme účtovat směnné poplatky.

17.4 Poplatky, které zaplatíte v souvislosti s kryptoměnovými transakcemi, budou odečteny z vašeho zůstatku na účtu Skrill nebo v případě Transakce mezi kryptoměnami z vašeho kryptoměnového účtu, a tímto nás opravňujete, abychom toto učinili.

17.5 Poplatky, které zaplatíte v souvislosti s P2P převody, vám budou oznámeny před daným P2P převodem. Další informace jsou k dispozici v sekci „Poplatky“ našich webových stránek.

17.6 Poplatky budou účtovány při provedení kryptoměnové transakce nebo P2P převodu. Pokud zůstatek vašeho účtu Skrill – v případě P2P převodů a Transakcí mezi kryptoměnami – není dostatečný k pokrytí poplatků, můžeme provedení kryptoměnové transakce nebo P2P převodu odmítnout. Poplatky za zrušení nebo za zpětné zúčtování budou odečteny, když vzniknou.

17.7  Za Výběr do kryptoměny (včetně od podporovaných obchodníků) můžeme kromě poplatků splatných Skrill účtovat také poplatek síti (známý také jako „poplatek za těžbu“), který bude odečten z vaší celkové částky za výběr. Poplatek síti není poplatkem Skrill a platí se těžařům za účelem umožnění vaší transakce v blockchainové síti. Poplatek síti vypočítáme na základě aktuálních tržních podmínek a sdělíme vám jeho výši před potvrzením transakce.

18. Ukončení; pozastavení; zamítnutí

18.1. Svůj přístup k naším kryptoměnovým službám můžete kdykoli ukončit zasláním písemného oznámení.

18.2. My můžeme váš přístup ke kryptoměnovým službám kdykoli ukončit tím, že vám dáme výpověď, což se může projevit okamžitě nebo v pozdějším termínu, který může být uveden v oznámení.

18.3. Můžeme kdykoli pozastavit či ukončit vaše používání kryptoměnových služeb bez podání výpovědi, pokud:

18.3.1. to po nás požaduje kryptoměnová burza;

18.3.2. porušíte jakoukoli podmínku těchto Podmínek použití kryptoměnových služeb;

18.3.3. porušíte nebo máme důvod se domnívat, že porušíte jakýkoli zákon nebo předpis, který se vztahuje na vaše používání kryptoměnových služeb;

18.3.4. máme důvod se domnívat, že se nějakým způsobem podílíte na jakékoli podvodné činnosti, praní špinavých peněz, financování terorismu nebo jiné trestné činnosti;

18.3.5. je pro nás přiměřeně nutné, abychom vám nebo nám zabránili porušení jakýchkoli platných právních nebo regulačních podmínek.

18.4. Můžeme kdykoli pozastavit vaše používání kryptoměnových služeb:

18.4.1. z bezpečnostních důvodů; nebo

18.4.2. pokud budeme mít důvodné podezření, že kryptoměnové služby byly nebo jsou používány bez vaší autorizace nebo podvodně; upozorníme vás buď před tímto pozastavením nebo v případě, že předchozí oznámení není za daných okolností možné, bezprostředně po tomto pozastavení, pokud není zákonem toto upozornění zakázáno.

18.5 Můžeme odmítnout odeslat pokyn k objednávce, pokud:

18.5.1. to po nás požaduje kryptoměnová burza;

18.5.2 podle našeho odůvodněného názoru jsme povinni tak učinit z důvodu příslušného zákona, nařízení nebo jakéhokoli soudu nebo jiného orgánu, kterému podléháme v jakékoli jurisdikci; a

18.5.3 máme obavy o bezpečnost vašeho účtu Skrill nebo máme podezření, že kryptoměnové služby jsou používány podvodným nebo neoprávněným způsobem.

18.6. Pokusíme se vám předem oznámit jakékoliv pozastavení nebo odmítnutí. V případě, že oznámení předem není možné, poskytneme vám toto oznámení poté, co nejdříve to bude proveditelně možné. Pokud nám v tom nezabrání zákon (a mimo případ, že nám příslušná kryptoměnová burza neposkytne žádné informace), pokusíme se vám poskytnout informace o povaze tohoto pozastavení nebo odmítnutí, o předpokládané době trvání a o všem, co musíte udělat, abyste napravili jakoukoli chybu nebo okolnosti, které vedly k tomuto pozastavení nebo odmítnutí.

18.7 Zatímco je vaše používání kryptoměnových služeb pozastaveno, můžeme za určitých okolností (s využitím našeho přiměřeného uvážení) prodat všechny nebo některé vaše podíly s tím, že vám o tom zašleme upozornění, například:

18.7.1 pokud neposkytnete žádné informace, které jsme požadovali, nebo jakákoli záruka/prohlášení, které jste nám poskytli, jsou nebo se dle našeho názoru stávají věcně nepřesnými, nesprávnými nebo zavádějícími;

18.7.2 pokud podniknete určitou akci (nebo se něčeho zdržíte), čímž porušíme naše zákonné nebo regulační povinnosti;

18.7.3. pokud porušíte jakoukoli z těchto Podmínek použití kryptoměnových služeb nebo Podmínek použití vašeho účtu Skrill; nebo

18.7.4 z jakéhokoli jiného důvodu, který můžeme uvést v našem oznámení.

18.8 Pokud prodáme vaše podíly v podporovaných kryptoměnách, odkoupíme tento podíl / tyto podíly zpět za běžné tržní sazby. Pokud hodnota podporované kryptoměny klesla, znamená to, že vám může vzniknout ztráta v poměru k částce, kterou jste původně zaplatili. Výtěžek z prodeje (ve vámi preferované měně) připíšeme na váš účet Skrill.

18.9. Po ukončení, pokud to není zakázáno příslušným zákonem nebo jakýmkoli soudem nebo jiným příkazem, kterému podléháme v jakékoli jurisdikci, po dobu 14 dnů od data ukončení:

18.9.1. budete i nadále moci zobrazovat zůstatek vašich podílů na podporovaných kryptoměnách na panelu svého účtu Skrill;

18.9.2. nebude vám dovoleno nakupovat žádné další podíly na podporovaných kryptoměnách ani provádět či přijímat P2P převody; a

18.9.3. můžete – podle našeho uvážení – prodat své podíly na podporovaných kryptoměnách zpět nám.

18.10 Pokud do skončení období 14 dnů neprodáte všechny své podíly na podporovaných kryptoměnách, dáváte nám svolení, abychom zpětně odkoupili vaše podíly za nejlepší dostupnou cenu prostřednictvím kryptoměnové burzy. Výnosy z takového zpětného odkupu budou přičteny k zůstatku elektronických peněz na vašem účtu Skrill.

18.11. Abychom předešli pochybnostem: pokud bude váš účet Skrill ukončen nebo pozastaven, bude váš přístup ke kryptoměnovým službám také ukončen nebo pozastaven (dle potřeby).

19. Omezení odpovědnosti

19.1 Nic v těchto Podmínkách použití kryptoměnových služeb nebude sloužit k vyloučení odpovědnosti za smrt nebo zranění z důvodu nedbalosti nebo podvodu nebo podvodného zkreslení nebo jakékoli zákonné odpovědnosti, kterou nelze vyloučit nebo změnit podle platných zákonů.

19.2 S výhradou oddílu 19.1 nebudeme odpovídat za:

19.2.1. jakékoliv přerušení nebo zhoršení naší služby nebo přerušení či zhoršení zprostředkovatelských služeb, na které se spoléháme při plnění našich závazků podle tohoto dokumentu za předpokladu, že takové přerušení nebo narušení je způsobeno mimořádnými a nepředvídatelnými okolnostmi mimo naši přiměřenou kontrolu nebo kontrolou postiženého zprostředkovatele;

19.2.2. jakékoli nepřímé nebo následné ztráty, včetně, nikoli však výlučně, ztráty zisku, ztráty podnikání a ztráty pověsti;

19.2.3. jakékoli ztráty vyplývající z našeho dodržování právních a regulačních požadavků;

19.2.4. vyměření nebo zaplacení jakýchkoli daní, cel nebo jiných poplatků, které plynou z vašeho používání kryptoměnových služeb;

19.2.5. jakékoli ztráty vyplývající z nepřesnosti nebo neúplnosti jakýchkoli tržních údajů, které vám byly poskytnuty v průběhu poskytování kryptoměnových služeb (bez ohledu na to, zda nám tyto údaje poskytla kryptoměnová burza nebo nám byly poskytnuty jinak);

19.2.6. jakékoli ztráty vyplývající z jakéhokoli jednání nebo nečinnosti kryptoměnové burzy nebo poskytovatele kryptoměnové peněženky; a

19.2.7. jakékoliv ztráty vyplývající z nesprávných pokynů, které od vás obdržíme.

20. Stížnosti

20.1 Pokud máte stížnost v souvislosti s kryptoměnovými službami, měli byste kontaktovat zákaznický servis. Měli byste jasně uvést, že nám chcete podat stížnost. To nám pomáhá rozlišit stížnost od pouhého dotazu. Poštou nebo e-mailem vám do 48 hodin od obdržení stížnosti zašleme potvrzení o obdržení stížnosti v souladu s naším postupem vyřizování stížností. Kopie našeho postupu vyřizování stížností je zobrazena na našich webových stránkách.

20.2 Snažíme se vám poskytnout odpověď nebo řešení vaší stížnosti do 15 pracovních dnů. Pokud to není možné z důvodu nepředvídaných okolností nebo nedostatečných informací, budeme vás kontaktovat.

20.3 Vezměte prosím na vědomí, že vzhledem k tomu, že kryptoměnové služby nejsou regulovány úřadem FCA, nebudete mít v případě stížnosti možnost obrátit se na službu finančního veřejného ochránce práv.

21. Změny těchto Podmínek použití kryptoměnových služeb

21.1 Můžeme tyto Podmínky použití kryptoměnových služeb měnit po upozornění, které vám zašleme e-mailem na primární e-mailovou adresu registrovanou s vaším účtem Skrill. Tato změna může nastat okamžitě nebo v pozdějším termínu, který může být upřesněn v oznámení.

21.2 Tyto Podmínky použití kryptoměnových služeb můžeme změnit z jakéhokoli z následujících důvodů (bez omezení jen na ně):

21.2.1. kvůli změně právních nebo regulačních požadavků;

21.2.2. pokud vám tato změna prospěje, například při zavádění nových produktů nebo služeb nebo při zlepšování stávajících;

21.2.3. abychom zohlednili změnu našich nákladů na provozování kryptoměnových služeb;

21.2.4 pokud je to nutné kvůli změnám na trhu, včetně jakýchkoli akcí přijatých kryptoměnovou burzou, které by mohly omezit schopnost společnosti Skrill uskutečnit objednávku; nebo

21.2.5. abychom reagovali na jakoukoli jinou změnu, která nás ovlivňuje, jestliže je spravedlivé přenést účinky této změny na vás, například abychom zohlednili vývoj na trhu s kryptoměnami.

21.3 Můžeme také provést změny z jakéhokoli jiného důvodu, který nemůžeme předvídat, například abychom reagovali na změny v odvětví kryptoměn, které ovlivňují způsob, jakým vám chceme poskytovat kryptoměnové služby.

21.4 Navrhovaná změna může vstoupit v platnost okamžitě (pokud to vyžaduje zákon/nařízení nebo na základě požadavků, které nám byly uloženy) nebo v takovém pozdějším termínu, který může být uveden v oznámení, pokud nám neoznámíte, že jste proti navrhované změně, před tím, než tato změna vstoupí v platnost. Změny, které jsou vyžadovány zákonem nebo které činí tyto Podmínky použití kryptoměnových služeb pro vás příznivější, budou platné okamžitě, pokud to bude uvedeno v oznámení o změně. Změny poplatků za směnu vstupují v platnost okamžitě bez upozornění a nebudete mít možnost vznést proti takové změně námitky.

21.5 Pokud proti těmto změnám vznesete námitky, změny se na vás nebudou vztahovat. Nicméně jakákoli taková námitka bude představovat vaše oznámení o ukončení vašeho přístupu ke kryptoměnové službě a nebudete již moci kryptoměnové služby používat.

22. Definice

Jakékoli výrazy psané velkými písmeny, které nejsou definovány v těchto Podmínkách použití kryptoměnových služeb, budou mít význam uvedený v Podmínkách použití účtu Skrill.

Upozornění“ znamená oznámení (prostřednictvím e-mailu nebo oznámení push) od nás pro vás, že podporovaná kryptoměna dosáhla spouštěcí ceny.

Objednávka nákupu“ znamená pokyn, který zadáme kryptoměnové burze k nákupu podporovaných kryptoměn v souladu s pokynem k objednávce.

Nákupní cena“ znamená cenu, kterou nám máte zaplatit (plus příslušné poplatky): (a) v souvislosti se službou Okamžitý nákup/prodej, nákup podílů na podporovaných kryptoměnách; a/nebo (b) v souvislosti se službou Výběr do kryptoměn nákup podporovaných kryptoměn.

„Limitní objednávka“ znamená objednávku nákupu nebo objednávku prodeje zadanou námi na kryptoměnovou burzu v souladu s pokynem k Limitní objednávce.

Pokyn k Limitní objednávce“ znamená pokyn k objednávce nákupu nebo prodeje určitého množství podílů na podporovaných kryptoměnách, který se automaticky zadává při dosažení spouštěcí ceny.

Kryptoměnový účet“ znamená podíly na podporovaných kryptoměnách v držení zákazníka kryptoměnových služeb.

Kryptoměnová burza“ znamená kryptoměnovou burzu/směnárnu, se kterou spolupracujeme.

Kryptoměnové služby“ znamenají funkce v rámci vašeho účtu Skrill, jak jsou popsány v pododdílu 1.1.

Kryptoměnové transakce“ znamená: (a) v souvislosti se službou Okamžitý nákup/prodej, nákup nebo prodej podílu na podporované kryptoměně provedený naším jménem, včetně Transakce mezi kryptoměnami; (b) v souvislosti se službou Výběr do kryptoměny, nákup podporované kryptoměny námi vaším jménem za použití finančních prostředků vybraných z vašeho účtu Skrill; a/nebo (c) pokud jde o službu Výběr do kryptoměny od podporovaných obchodníků, výběr prostředků z vašeho účtu vedeného u podporovaného obchodníka, směna těchto prostředků za podporované kryptoměny a zaslání směněných podporovaných kryptoměn do vaší nominované kryptoměnové peněženky.

Kryptoměnová peněženka“ znamená jakoukoli virtuální peněženku třetí strany, která umožňuje příjem a ukládání alespoň podporovaných kryptoměn.

Transakce mezi kryptoměnami“ je kryptoměnová transakce, kde je kupní cena splatná v podílech podporované kryptoměny.

Stávající zákazník“ znamená osobu, která je uživatelem kryptoměnové služby Skrill v době, kdy si přejete provést P2P převod a která splňuje kritéria způsobilosti v části 3.

Poplatek“ má význam uvedený v části 17.

Fiat měna“ znamená měnu vydávanou státem, která je podporována účtem Skrill.

Objednávka“ znamená pokyn, který zadáme kryptoměnové burze k nákupu nebo prodeji podporovaných kryptoměn v souladu s pokynem k objednávce.

Pokyn k objednávce“ znamená pokyn – který vy zadáte nám – ke koupi nebo prodeji: (a) v souvislosti se službou Okamžitý nákup/prodej, konkrétního množství podílů v podporovaných kryptoměnách za stanovenou cenu; (b) v souvislosti se službou Výběr do kryptoměn, určité množství podporovaných kryptoměn od nás za určitou cenu a/nebo (c) v souvislosti s Výběrem do kryptoměn od podporovaných obchodníků, pokyn, který nám zašlete k výběru prostředků z účtu, který držíte u podporovaného obchodníka, směna těchto prostředků za podporované kryptoměny a  odeslání směněných podporovaných kryptoměn do nominované kryptoměnové peněženky.

P2P transakce“ znamenají postoupení určitého množství vašeho podílu / vašich podílů v jedné nebo více podporovaných kryptoměnách námi na konkrétního stávajícího zákazníka.

Pokyn k P2P transakci“ znamená pokyn – který vy zadáte online nám – k provedení P2P převodu a specifikující výši podílu na podporované kryptoměně a příjemce / stávajícího zákazníka.

Opakovaná nákupní objednávka“ znamená Objednávku nákupu zadanou námi na kryptoměnové burze v souladu s Pokynem k Opakované nákupní objednávce.

Pokyn k Opakované nákupní objednávce“ znamená pokyn – který online zadáte vy nám – k nákupu podílu na podporované kryptoměně rovnající se stanovenému množství fiat měny k určenému opakovanému datu.

Objednávka prodeje“ je pokyn, který zadáme kryptoměnové burze za účelem prodeje podporovaných kryptoměn v souladu s pokynem k objednávce.

Prodejní cena“ znamená cenu (bez příslušných poplatků), kterou vám máme zaplatit (a) v souvislosti se službou Okamžitý nákup/prodej, prodej vašich nominovaných podílů na podporovaných kryptoměnách; a/nebo (b) v souvislosti se službou Výběr do kryptoměn, prodej podporovaných kryptoměn.

Podporovaná země“ znamená zemi, ve které aktuálně nabízíme kryptoměnovou službu.

Podporované kryptoměny“ znamenají kryptoměny uvedené v seznamu zde (který můžeme čas od času dle vlastního uvážení pozměnit).

Podporovaný kryptoměnový pár“ znamená každý z párů kryptoměn uvedených v seznamu zde (který můžeme čas od času dle vlastního uvážení pozměnit).

Podporovaný obchodník“ znamená zde uvedené aktivní online obchodníky, pro které byla aktivována funkce výběru do kryptoměn.

Spouštěcí cena“ znamená stanovený kurz, při kterém můžete směnit podíly na podporované kryptoměně za fiat měnu (nebo naopak).

Pokyn k objednávce Výběr do kryptoměny“ znamená pokyn – který vy zadáváte nám – k převodu podílu na podporované kryptoměně do kryptoměnové peněženky.

History