Propagační akce Snížení poplatků za kreditní kartu Skrill a službu Rapid Transfer Smluvní podmínky

PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY PŘED TÍM, NEŽ SE ZÚČASTNÍTE.  VAŠÍ ÚČASTÍ NA TÉTO PROPAGAČNÍ AKCI SE BUDE MÍT ZA TO, ŽE JSTE TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY PŘIJALI A SOUHLASILI JSTE, ŽE JIMI BUDETE VÁZÁNI.  KROMĚ JINÉHO TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY ZAHRNUJÍ OMEZENÍ VAŠICH PRÁV A OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ.

1. Propagační akcea Smluvní podmínky propagační akce

Společnost Skrill Limited (“Skrill” nebo “my”) nabízí snížené poplatky za zpracování transakcí debetní karty / předplacené karty / kreditní karty (pouze VISA, Mastercard, Maestro) od 1,9 % do 0,9 % a transakcí služby Rapid Transfer od 1 % do 0,5 % během doby trvání propagační akce, která podléhá následujícím Smluvním podmínkám:

a) Propagační akce platí pouze pro nové obchodníky eCommerce, kteří si během doby trvání akce zaregistrují a plně aktivují obchodní účty Skrill a mají registrované adresy v jedné z následujících zemí:  Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Spojené království, Andorra, Gibraltar, Monako, San Marino, Švýcarsko, Turecko a Vatikán. Za účelem této propagační akce se obchodníkem eCommerce (“obchodník”) rozumí výhradně obchodník, který si úspěšně zaregistroval a aktivoval obchodní účet Skrill, přičemž jsou vyloučeni obchodníci, kteří nabízejí služby v jednom z následujících odvětví: hazardní hry (např. hazardní hry v kasinu, loterie, poker, sportovní sázky), forex (např. brokeři nabízející CFD, obchodování s měnami, spread sázky, binární opce nebo jakékoli jiné regulované finanční služby), služby pro dospělé (např. seznamky, erotické služby), směny a druhotný prodej kryptoměn a agregátní poskytovatelé či druhotní prodejci platebních služeb.

b) Upouští se od minimálního poplatku za přijímání peněz. Na vklady se nadále uplatňují směnné poplatky. Všechny ostatní poplatky uvedené v příslušných Podmínkách použití účtu Skrill zůstávají beze změny. 

2. Doba trvání propagační akce 

2.1 Propagační akce Snížení poplatků bude probíhat od 1. 3. 2020 00:01 GMT do 1. 3. 2021 23:59 GMT (“doba trvání propagační akce”).

3. Kritéria způsobilosti

Aby se obchodník mohl zúčastnit této propagační akce, musí kumulativně splnit všechna níže uvedená kritéria: 

3.1 Musí být obchodníkem eCommerce u společnosti Skrill, který má zaregistrovanou adresu v jedné z následujících zemí:

Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Spojené království, Andorra, Gibraltar, Monako, San Marino, Švýcarsko, Turecko a Vatikán;

3.2 Při zahájení doby trvání propagační akce nesmí mít již existující účet obchodníka eCommerce u společnosti Skrill;

3.3 Během doby trvání propagační akce požádá o nově registrovaný a aktivní účet obchodníka u společnosti Skrill (“účet”);

3.4 Nesmí být poskytovatelem služeb pro jakoukoli ze společností skupiny Paysafe group;

Kritéria uvedená v oddíle 3 se společně označují jako"kritéria způsobilosti". Pro účely této akce je účastník obchodníkem, který splňuje všechna kritéria způsobilosti ("účastník"). Společnost Skrill si vyhrazuje právo požadovat od účastníků, aby poskytli důkaz, který doloží splnění všech nebo některých vstupních požadavků uvedených výše, a že splňují všechna nebo některá kritéria způsobilosti. Rovněž může podle svého výhradního uvážení diskvalifikovat kteréhokoli účastníka, pokud neposkytne takový důkaz během přiměřené lhůty, kterou stanoví společnost Skrill, nebo pokud společnost Skrill není přesvědčena, že kritéria způsobilosti jsou splněna.

4. Způsobilé transakce

Způsobilé transakce, které jsou považovány za úspěšné:

4.1 Za úspěšné jsou považovány pouze transakce provedené během doby trvání propagační akce prostřednictvím debetních karet / předplacených karet / kreditních karet (pouze Visa, Mastercard a Maestro) a služby Rapid Transfer.

4.2. Společnost Skrill si pro tuto propagační akci vyhrazuje právo nevzít v úvahu žádné způsobilé transakce, které podle jejího vlastního, ale opodstatněného uvážení považuje za zneužití propagační akce nebo zásad přijatelného používání (ZPP) společnosti Skrill.

5. Důvěrnost

5.1 Důvěrné informace znamenají jakékoli informace, které jsou označeny jako „důvěrné“ nebo u kterých by mělo být důvodně očekáváno, že budou důvěrné s ohledem na souvislosti spojené s jejich odhalením nebo povahou. Aniž by byla dotčena obecnost výše uvedeného, budou za důvěrné dále považovány obchodní plány, data, strategie, metody, seznamy zákazníků a klientů, technické specifikace, transakční údaje a údaje o zákaznících.

5.2 Během doby trvání propagační akce i poté Skrill bude používat a reprodukovat důvěrné informace o účastníkovi pouze za účelem této propagační akce a pouze v rozsahu nezbytném pro takový účel a omezí prozrazování důvěrných informací svým zaměstnancům, konzultantům, poradcům nebo nezávislým dodavatelům, kteří je potřebují znát.

5.3 Bez ohledu na výše uvedené, společnost Skrill neporuší tyto podmínky propagační akce, pokud prozradí důvěrné informace v případě, že to bude nutné podle zákona nebo to bude vyžadovat soudní nebo vládní vyšetřování nebo řízení.

5.4 Povinnosti spojené s důvěrností uvedené v tomto odstavci 5 se nebudou vztahovat na informace, které (i) jsou nebo se stanou veřejně známými bez přičinění nebo selhání společnosti Skrill; (ii) byly známy společnosti Skrill bez omezení již před jejich obdržením od účastníka v souvislosti s touto propagační akcí z vlastních nezávislých zdrojů, jak dokazují písemné záznamy společnosti Skrill, a nebyly získány, přímo nebo nepřímo, od účastníka; (iii) společnost Skrill obdrží od jakékoli třetí strany, o které společnost Skrill důvodně ví, že má zákonné právo přenášet takové informace a že nebyla nijak zavázána zachovat takové informace jako důvěrné; nebo (iv) byly nezávisle vytvořené zaměstnanci nebo zástupci společnosti Skrill za předpokladu, že společnost Skrill může prokázat, že tito příslušní zaměstnanci nebo zástupci neměli přístup k důvěrným informacím obdrženým dle výše uvedeného.

6. Právní zdroje 

6.1 Tuto propagační akci vám poskytuje společnost Skrill Limited, která je řádně registrovaná podle právních předpisů Anglie a Walesu pod identifikačním číslem společnosti 4260907 a jejíž sídlo je na adrese 25 Canada Square, London E14 5LQ. Společnost Skrill je autorizována úřadem Financial Conduct Autority (FCA) v souladu se směrnicí o regulaci elektronických peněz (Electronic Money Regulations 2011) k vydávání elektronických peněz.  

Společnost Skrill Limited je součástí skupiny společností Paysafe Group.

6.2 Svou účastí na této propagační akci souhlasíte s těmito Smluvními podmínkami propagační akce. 

6.3 Tato propagační akce se nevztahuje na obchodníky, kteří mají registrovanou adresu v zemích, kde by mohla být považována za nezákonnou a/nebo zakázanou. 

6.4 Společnost Skrill si vyhrazuje právo kdykoliv dle vlastního uvážení ukončit tuto propagační akci nebo provést její změny, a to odesláním písemného upozornění na e-mailovou adresu registrovanou k vašemu účtu nebo změnou těchto Smluvních podmínek propagační akce na internetové stránce www.skrill.com. Společnost Skrill si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení změnit, zrušit, ukončit nebo pozastavit celou propagační akci nebo její část, pokud se domnívá, že propagační akce nemůže být provedena tak, jak je určeno v těchto Smluvních podmínkách propagační akce, nebo v případě výskytu virů, softwarových chyb nebo neoprávněného zásahu člověkem nebo v jakémkoli jiném případě, který je mimo přiměřenou kontrolu společnosti Skrill a mohl by narušit nebo ovlivnit správu, bezpečnost, nestrannost nebo normální průběh propagační akce.  

6.5 Společnost Skrill si vyhrazuje právo z této propagační akce vyloučit kteréhokoli účastníka, pokud má důvod se domnívat, že porušil nebo se pokusil porušit tyto Smluvní podmínky propagační akce, případně Smluvní podmínky obchodníka Skrill, či se pokusil obejít bezpečnostní či provozní postupy.

6.6 Všechna rozhodnutí přijatá společností Skrill jsou konečná a závazná a nebude vstupováno do žádné další korespondence.  

6.7 Společnost Skrill není zodpovědná za: (1) jakékoli nesprávné nebo nepřesné informace, způsobené účastníkem, chybami tisku nebo jakýmkoli zařízením nebo programováním, jež jsou spojeny s touto propagační akcí nebo použity v této propagační akci; (2) technické poruchy jakéhokoli druhu, včetně, ale nikoliv výhradně, poruch, přerušení nebo odpojení telefonních linek nebo síťového hardwaru či softwaru; (3) neoprávněný zásah člověka do jakékoli části vstupního procesu nebo do této propagační akce; (4) technickou nebo lidskou chybu, která se může vyskytnout při správě této propagační akce nebo zpracování záznamů; nebo (5) jakoukoli újmu nebo škodu na osobách či majetku, které mohou být způsobeny, přímo nebo nepřímo, zcela nebo zčásti, účastí na této propagační akci nebo použitím či zneužitím jakékoli ceny. 

6.8. Veškeré záležitosti a otázky týkající se výkladu, platnosti, interpretace a vynutitelnosti těchto Smluvních podmínek propagační akce nebo případně práv a povinností účastníka a společnosti Skrill, v souvislosti s touto propagační akcí, budou řízeny a vykládány v souladu s právními předpisy Anglie a Walesu, aniž by bylo vyhověno jakékoli volbě práva nebo kolizní normy (ať už v Anglii nebo v jakékoliv jiné jurisdikci), která by způsobila uplatnění zákonů jiné jurisdikce než Anglie a Walesu. 

6.9 Pokud existuje jakýkoli rozpor mezi kteroukoli přeloženou verzí a (původní) anglickou verzí těchto Smluvních podmínek propagační akce, bude mít přednost verze anglická. 

6.10 Pokud to právní předpisy umožňují, společnost Skrill, její zástupci nebo distributoři nebudou za žádných okolností odpovědní za odškodnění účastníka nebo potenciálního účastníka, ani nepřijmou jakoukoli odpovědnost (ať už přímou, nepřímou, zvláštní, náhodnou, příkladnou, represivní nebo následnou) za účast nebo v souvislosti s účastí (nebo s pokusem o účast) v této propagační akci bez ohledu na to, zda taková odpovědnost vyplývá z jakéhokoli nároku založeného na smlouvě, záruce, deliktu (včetně případů nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak. Zákonná práva účastníka nejsou dotčena. Avšak nic v těchto Smluvních podmínkách propagační akce žádným způsobem nevylučuje ani neomezuje jakoukoli odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené nedbalostí společnosti Skrill, za podvod nebo za jakoukoli jinou záležitost, kde odpovědnost nemůže být ze zákona vyloučena nebo omezena.

6.11 Společnost Skrill nenese odpovědnost za zpoždění v plnění nebo neplnění kterékoli ze svých povinností podle Smluvních podmínek této propagační akce, pokud takové zpoždění či neplnění vyplývá z událostí, okolností nebo příčin, které jsou mimo její přiměřenou kontrolu, jako je například (mimo jiné) požár, povodeň, zemětřesení, nepříznivé povětrnostní podmínky, stávka, válka (vyhlášená nebo nevyhlášená), embargo, blokáda, právní zákaz, vládní opatření, nepokoje, povstání, poškození, zničení, zpoždění letu nebo jiná dopravní zpoždění či zrušení.

7. Rozpor

Tyto Smluvní podmínky se vykládají ve spojení se Smlouvou obchodníka Skrill (“Smlouva”), která byla uzavřena mezi obchodníkem a společností Skrill. Pokud nastane nesrovnalost mezi kterýmkoli ustanovením těchto Smluvních podmínek a Smlouvy, tato nesrovnalost bude vyřešena podle následujícího pořadí přednosti:

7.1 úvodní strany k této Smlouvě;

7.2 Smluvní podmínky pro obchodníky používající služby Skrill;

7.3 tyto Smluvní podmínky;

7.4 rozvrhy k této Smlouvě;

7.5 Podmínky použití účtu Skrill; a

7.6 jakékoli jiné dokumenty, na které se odkazuje ve Smlouvě, nebo jakýkoli jiný dokument připojený ke Smlouvě.

8. Kontaktujte nás 

Máte-li jakékoli dotazy ohledně této propagační akce nebo našich služeb obecně, můžete nás kdykoli kontaktovat zasláním e-mailu novému obchodnímu týmu.