Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady se vztahují na společnosti, které jsou součástí skupiny Paysafe („Paysafe“ nebo „my“ nebo „naše“).

Společnost Paysafe uplatňuje „vrstvený přístup“ k vysvětlení svých postupů k ochraně soukromí tak, jak to doporučují mnohé regulační orgány. Toto jsou zkrácené souhrnné zásady. Pro vaši zpětnou vazbu či jakékoli vaše dotazy o ochraně soukromí jsou na konci tohoto oznámení uvedeny kontaktní informace.

Tyto zásady jsou projevem našeho závazku k transparentnosti a ochraně vašeho práva na ochranu soukromí a stanovují základ, podle kterého budeme zpracovávat jakékoli osobní údaje, které od vás získáme nebo které nám poskytnete. Týká se to:

  • funkcí a služeb webových stránek, které jsou vám poskytovány, když navštěvujete naše webové stránky, portály nebo platební brány, které mohou naši klienti používat na svých webových stránkách;
  • situace, kdy žádáte o povolení používat a/nebo používáte produkty a služby Paysafe (včetně jakýchkoli věrnostních či prémiových programů, ať už se jedná o bodový či jiný systém);
  • situace, kdy používáte software včetně terminálů a mobilních a desktopových aplikací poskytnutých společností Paysafe; a
  • e-mailů, jiných elektronických zpráv včetně SMS, telefonu, internetové diskuze, webových stránek/portálu a jiné komunikace mezi vámi a společností Paysafe.

Společně se na ně v tomto oznámení odkazuje jako na „služby“.

Přečtěte si prosím pečlivě následující text, abyste pochopili naše názory a postupy týkající se vašich osobních údajů a jak s nimi budeme nakládat.

INFORMACE, KTERÉ OD VÁS SHROMAŽĎUJEME

Určité údaje o sobě nám poskytujete například tehdy, když zjišťujete informace o některých službách nebo o ně žádáte, zaregistrujete se k používání a/nebo využívání jakýchkoli služeb, vyplňujete formuláře na některé z našich webových stránek, zúčastníte se některé z našich akcí nebo s námi komunikujete prostřednictvím telefonu, e-mailu, internetové diskuze či jinak. Některé z nich můžeme shromažďovat automaticky, například použitím cookies, když navštěvujete naše webové stránky. Pokud chcete vědět více, přečtěte si naše Zásady používání souborů cookies. Údaje o vás můžeme rovněž získávat od třetích stran, jako jsou agentury pro hodnocení úvěruschopnosti nebo agentury pro předcházení podvodům. Další podrobnosti a příklady najdete v komplexních zásadách ochrany osobních údajů, které také vysvětlují naše použití jakékoli biometrické, citlivé nebo speciální kategorie osobních dat.

VYUŽITÍ TĚCHTO INFORMACÍ

Informace, které o vás shromažďujeme, používáme k tomu, abychom vám poskytli námi nabízené produkty, upozornili vás na změny v našich produktech a abychom naše produkty vylepšovali. Vaše údaje mohou být také použity k tomu, abychom vás kontaktovali ohledně vašeho účtu, vašeho používání služeb, abychom vás upozornili na potenciální problémy a abychom odpověděli na vaše dotazy. Tyto informace rovněž používáme k tomu, abychom vás informovali o jiných produktech, které my nebo vybrané třetí strany nabízejí a které jsou podobné těm, které jste již použili nebo o které jste projevili zájem nebo o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. Používáte-li některý z našich finančních produktů, použijeme vaše údaje také k posouzení vaší finanční situace a k pokusu o odkrytí a stíhání případných podvodů a jiných zneužití finančního systému. Další podrobnosti a příklady najdete v komplexních zásadách ochrany osobních údajů.

SDĚLOVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Vaše osobní údaje nebudeme sdělovat nikomu s výjimkou případů uvedených v těchto zásadách a v komplexních zásadách ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s kteroukoli společností v rámci skupiny společností Paysafe Group.

Vaše osobní údaje (podle potřeby, ale obvykle omezené na celé jméno a e-mailovou adresu) mohou být sdíleny s příjemcem/odesílatelem platby v rámci konkrétní relevantní transakce. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, abychom vám poskytli produkty, které nabízíme, včetně poskytovatelů služeb, agentur pro hodnocení úvěruschopnosti a finančních institucí. Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s třetími stranami, včetně našich nebo jiných příslušných regulačních orgánů a třetích stran, se kterými jste mohli jednat, abychom předešli trestné činnosti a snížili riziko, pokud to vyžaduje zákon, pokud to považujeme za vhodné, abychom reagovali na soudní nařízení za účelem vyšetřování porušení obchodních podmínek třetích stran nebo za účelem ochrany práv nebo majetku společnosti Paysafe, našich zákazníků nebo jiných osob.

Další podrobnosti a příklady najdete v komplexních zásadách ochrany osobních údajů.

KDE UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A JAK ZABEZPEČUJEME DATA

Údaje, které od vás shromažďujeme, mohou být převedeny, uchovávány a zpracovány příjemci se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“). Tyto země mohou mít standardy ochrany údajů, které se liší (a v některých případech jsou nižší úrovně) od norem platných na území, kde žijete. Přijmeme přiměřená opatření pro to, abychom zajistili, že příjemci budou vaše údaje používat a chránit bezpečným způsobem.

Pokud jsme vám poskytli (nebo jste si zvolili) heslo, přístupový kód či jakýkoli jiný bezpečnostní prostředek či přístup či ověřování, které vám umožňují přistupovat k určitým částem našich webových stránek, jste zodpovědní za to, že toto heslo budete držet v tajnosti a budete dodržovat naše pokyny. Nesmíte své ověřovací údaje s nikým jiným sdílet a pověřujete společnost Paysafe, aby jednala na základě pokynů a informací od jakékoli osoby, která zadá vaše ověřovací údaje.

Přenos informací prostřednictvím internetu není nikdy zcela bezpečný. Ačkoli se budeme co nejvíce snažit vaše osobní informace chránit, bezpečnost vašich informací přenášených na naši stránku nemůžeme zaručit, pokud s námi nekomunikujete prostřednictvím zabezpečeného kanálu, který jsme poskytli. Jakmile vaše informace obdržíme, budeme na ochranu proti neoprávněnému přístupu používat přísné postupy a bezpečnostní funkce.

VAŠE PRÁVA

Je-li to v daném případě relevantní, máte na základě zákonů o ochraně osobních údajů například právo na přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, aktualizaci nebo smazání vašich osobních údajů, na námitku proti jejich zpracování nebo na omezení jejich zpracování, na vyžádání si přenosu některých vašich osobních údajů jinému poskytovateli služeb (tzv. přenositelnost dat), nebo na odvolání jakéhokoli souhlasu, který jste nám dali.

Vezměte však prosím na vědomí, že z těchto práv existují výjimky. Pro úplné vysvětlení dostupných práv včetně dalších informací o uchovávání údajů, účelech zpracování, typech zpracovávaných osobních údajů, právech CCPA pro obyvatele Kalifornie a o tom, jak usilujeme o ochranu vašich osobních údajů, přečtěte si prosím komplexní zásady ochrany osobních údajů. Zákony o ochraně osobních údajů se stále vyvíjejí a pokud si myslíte nebo si nejste jisti, zda se na vás může vztahovat nějaké právo, kontaktujte nás, abychom mohli to posoudit a poradit vám.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

Automatizovaná rozhodnutí znamenají, že rozhodnutí, které se vás týkají, se provádějí automaticky na základě určení počítačem (pomocí softwarových algoritmů) bez našeho lidského přezkumu.

Automatizovaná rozhodnutí můžeme využít například k hodnocení vaší úvěruschopnosti, když se ucházíte o některé finanční služby společnosti Paysafe, nebo k provádění kontroly proti podvodům při vámi uskutečněných transakcích. Pokud však žijete v EHP, máte právo vznést námitky proti automatizovanému rozhodnutí a nechat je ručně prověřit na základě informací, které nám můžete poskytnout.

Další podrobnosti najdete v komplexních zásadách ochrany osobních údajů. Pro uplatnění svého práva nás můžete kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje budeme obecně zpracovávat na základě jednoho z následujících důvodů:

  • na základě vašeho souhlasu, například abychom vám zasílali marketingové zprávy v rozsahu, v jakém to vyžaduje zákon;
  • pokud je to nezbytné pro uzavření jakékoliv smlouvy s vámi a k plnění našich povinností podle této smlouvy;
  • pokud na tom máme oprávněný zájem, avšak pouze za předpokladu, že takové zpracování nenarušuje vaše práva a svobody;
  • pokud máme zákonnou povinnost shromažďovat osobní údaje nebo jinak potřebujeme vaše osobní údaje k ochraně vašich životních zájmů nebo životních zájmů jiných osob nebo
  • výjimečně, je-li to nezbytné ve veřejném zájmu, například když orgány činné v trestním řízení požadují informace k vyšetřování zločinu.

Další podrobnosti a příklady najdete v komplexních zásadách ochrany osobních údajů.

ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto našich Zásadách ochrany osobních údajů učinit, budou publikovány na této stránce a bude-li to vhodné, upozorníme vás na ně e-mailem. Kontrolujte prosím často tyto stránky, abyste se dozvěděli o všech aktualizacích a změnách našich Zásad ochrany osobních údajů.

KONTAKTUJTE NÁS

Uvítáme veškeré komentáře, dotazy a žádosti týkající se našeho použití vašich údajů. Pokud si přejete uplatnit kterékoli z vašich práv nebo obdržet další informace související s těmi společnostmi skupiny Paysafe, na něž se tyto zásady vztahují, napište na níže uvedenou adresu s označením FAO Privacy Department nebo použijte odkaz Kontaktujte nás.

Inspektor ochrany osobních údajů společnosti Paysafe je uveden níže a lze jej kontaktovat prostřednictvím

výše uvedeného odkazu „kontaktujte nás“ nebo na níže uvedené adrese:

Mr Derek A Wynne

Paysafe, 1st floor, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, UK