Zasady i Warunki Promocji Skrill „Zwrot gotówki dla kart przedpłaconych”

PRZED WZIĘCIEM UDZIAŁU NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI ZASADAMI I WARUNKAMI. UZNAJE SIĘ, ŻE NINIEJSZE ZASADY I WARUNKI ZOSTAŁY PRZEZ CIEBIE ZAAKCEPTOWANE I ZGADZASZ SIĘ ICH PRZESTRZEGAĆ PODCZAS UDZIAŁU W PROMOCJI. MIĘDZY INNYMI, NINIEJSZE ZASADY I WARUNKI ZAWIERAJĄ OGRANICZENIA TWOICH PRAW I PRZYSŁUGUJĄCYCH CI ŚRODKÓW PRAWNYCH.

1. Promocja („Promocja”) oraz Zasady i warunki Promocji.

Od 22 kwietnia 2024 do 5 maja 2024, Skrill oferuje możliwość zwrotu stałej kwoty w wysokości 5%.* („Zwrot Gotówki’’) od każdej kwoty wydanej na Kwalifikujące się Transakcje dokonane przy użyciu fizycznej i/lub wirtualnej karty Przedpłaconej Skrill Mastercard®** („Karta’’) korzystając z Apple Pay® lub Google Pay™ w Okresie Promocji.

*Zwrot gotówki dla każdego Uczestnika jest ograniczony do maksymalnej kwoty 10 € dla łącznej sumy wszystkich Kwalifikujących się Transakcji wykonanych w Okresie Promocji za pomocą fizycznej i/lub wirtualnej karty Przedpłaconej Skrill Mastercard.

** Na potrzeby niniejszej Promocji Zwrot Gotówki zostanie obliczony od łącznej kwoty wszystkich Kwalifikujących się Transakcji dokonanych w Okresie Promocji za pomocą fizycznej i wirtualnej karty Skrill Prepaid Mastercard®.

1.1 Uczestnikom uprawnionym do otrzymania Zwrotu Gotówki, Skrill przekaże Zwrot Gotówki poprzez uznanie tej kwoty bezpośrednio na ich Koncie Skrill do 20 maja 2024 23:59 czasu GMT. Powyższe dotyczy wszystkich Uczestników, którzy dokonali Kwalifikujących się Transakcji oraz spełnili wszystkie Warunki Udziału do 5 May 2024 i nie wymaga powiadamiania ich o tych działaniach. Skrill zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu wypłaty wszystkim uprawnionym Uczestnikom najpóźniej do 3 czerwca 2024 23:59 czasu GMT, jeśli uzna to za konieczne.

1.2 Niniejsza Promocja jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy Konta Skrill, zgodnie z Warunkami Korzystania z Konta Skrill, którzy (i) są mieszkańcami uprawnionych krajów; (ii)mają wirtualną lub fizyczną kartę Przedpłaconą Skrill Mastercard® dodaną do Apple Wallet lub Google Wallet™ w Okresie Promocji.
1.3 Uczestnicy mogą zyskać Zwrot Gotówki w maksymalnej wysokości 10 € po dokonaniu w Okresie Promocji Kwalifikujących się Transakcji i spełnieniu wszystkich Warunków Udziału. Maksymalna wartość Zwrotu Gotówki przyznawanego za wszystkie dokonane w Okresie Promocji Kwalifikujące się Transakcje jest ograniczona do dziesięciu euro (10) (lub ich równowartości).
1.4. Skrill wyśle wybranym klientom wiadomość e-mail z zaproszeniem („E-mail z Zaproszeniem”) na główny adres e-mail zarejestrowany na Koncie Skrill.

2. Okres Promocji

Promocja trwa tylko przez ograniczony okres od 22 kwietnia 2024, godz. 00:01 czasu GMT do 5 maja 2024, godz. 23:59 GMT („Okres Promocji”).

3. Warunki Udziału

Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik musi spełnić wszystkie warunki określone i przedstawione poniżej:
a) Uczestnik musi posiadać zarejestrowane konto w serwisie Skrill zgodnie z Warunkami Korzystania z Konta Skrill („Konto”);
b) Uczestnik musi złożyć wniosek i aktywować swoją fizyczną i/lub wirtualną kartę Przedpłacona Skrill Mastercard® wydaną na imię i nazwisko uczestnika zgodnie z kartą Przedpłaconą Skrill Mastercard® podczas trwania Okresu Promocji;
c) nie może wykorzystywać swojego Konta do celów komercyjnych;
d) nie może być pracownikiem lub członkiem najbliższej rodziny pracownika Skrill Ltd, Paysafe Payment Solutions Limited lub innej spółki z grupy Paysafe. W celu uniknięcia wątpliwości, „pracownik” obejmuje wykonawców i oddelegowanych pracowników, a „członek najbliższej rodziny” oznacza każdą osobę pozostającą z pracownikiem w którymkolwiek z poniższych relacji: a/ współmałżonek i jego rodzice; b/ synowie i córki oraz ich współmałżonkowie; c/ rodzice i ich współmałżonkowie; d/ bracia i siostry oraz ich współmałżonkowie; e/ dziadkowie i wnuki oraz ich współmałżonkowie; f/ partner domowy i jego rodzice, w tym partnerzy domowi dowolnej osoby wymienionej w punktach od a/ do g/ niniejszej definicji; oraz g/ jakakolwiek osoba spokrewniona lub spowinowacona, której bliski związek z pracownikiem jest odpowiednikiem związku rodzinnego;
e) nie może być usługodawcą ani bezpośrednim członkiem rodziny usługodawcy żadnej ze spółek grupy Paysafe;
f) musi mieć ukończone 18 lat;
g) nie może mieszkać ani nie znajdować się w kraju, w którym Skrill nie może oferować kont;
h) nie może mieć zarejestrowanego i korzystać z konta w kraju, w którym niniejsza Promocja może zostać uznana za nielegalną i/lub zabronioną. Uczestnik może wziąć udział w promocji wyłącznie, jeśli otrzymał E-mail z Zaproszeniem; oraz
i) otrzymał E-mail z zaproszeniem bezpośrednio od Skrill.

Powyższe wymogi są określane łącznie jako „Warunki Udziału”. Dla celów niniejszej Promocji uczestnikiem jest klient końcowy, który spełnia wszystkie Warunki Udziału („Uczestnik”).

O ile niniejsze Zasady i Warunki Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej, należy je czytać i interpretować łącznie z Warunkami Korzystania z Konta Skrill.

4. Kwalifikujące się Transakcje

4.1 Dla celów niniejszej Promocji Kwalifikujące się Transakcje to udane transakcje przy użyciu fizycznej lub wirtualnej Karty za pośrednictwem Apple Pay® lub Google Pay™, online lub w fizycznym punkcie sprzedaży u sprzedawcy, który akceptuje Mastercard® i obsługuje Apple Pay® lub Google Pay™ w celu zakupu towarów i usług.

4.2 Następujące transakcje nie będą uznawane za Kwalifikujące się Transakcje dla celów niniejszej Promocji:

a) Zasilenia konta Skrill i wypłaty z niego, w tym dokonywane za pośrednictwem bankomatu gotówkowe wypłaty z Karty;

b) Transakcje pomiędzy Kontami powiązanymi z serwisem Skrill;

c) Przelewy dokonywane z konta Skrill Uczestnika na konto Skrill Uczestnika lub odwrotnie;

d) Płatności typu person-to person dokonywane poprzez Konto Skrill Uczestnika;

e) Transakcje dotyczące opłat za dostawę mediów takich jak prąd, gaz, ogrzewanie czy woda;

f) Transakcje lub przelewy pieniężne;

g) Transakcje dotyczące opłat za Towary i Usługi Instytucji Finansowych. Takie towary i usługi mogą obejmować czeki i inne produkty finansowe, towary promocyjne, opłaty za pożyczki i opłaty za usługi doradztwa finansowego;

h) Transakcje dotyczące opłat za usługi Quasi-Cash Instytucji Finansowych, za czeki podróżne, zlecenia walutowe lub pieniężne lub transakcje służące otwarciu lub finansowaniu konta depozytowego w instytucji finansowej;

i) Transakcje dotyczące ręcznej (fizycznej) wypłaty gotówki, transakcje dotyczące otwarcia lub finansowania konta depozytowego w instytucji finansowej, lub zakupu czeków podróżnych, obcej waluty, polecenia wypłaty, metali szlachetnych, lub obligacji oszczędnościowych w instytucji finansowej;

j) Transakcje dotyczące usług maklerskich oraz zakupu i sprzedaży papierów wartościowych, akcji, obligacji, surowców i funduszy wspólnego inwestowania.

k) Transakcje dotyczące wszelkiego rodzaju prywatnych lub służbowych polis ubezpieczeniowych, w tym na samochód, życie, zdrowie, leczenie szpitalne, opiekę medyczną i stomatologiczną, dla posiadaczy i najemców domów, właścicieli nieruchomości, dot. zdrowia zwierząt domowych, ubezpieczenia przed zalaniem, ogniem lub trzęsieniem ziemi;

l) Transakcje dotyczące wynajmu i zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi, takie jak usługi agentów i pośredników w obrocie nieruchomościami, usługi zarządców i usługi wynajmu mieszkań. Opłaty te mogą obejmować opłaty za zarządzanie, prowizję za pośrednictwo w wynajmie i opłaty za wynajem nieruchomości.

m) Transakcje dotyczące transferu środków na konto Mastercard.

n) Transakcje dotyczące usług płatniczych, w przypadku których: i) środki są dostarczane lub udostępniane osobie innej niż posiadacz karty, ii) środki są wpłacane na konto pieniężne, iii) środki są wpłacane na kartę przedpłaconą;

o) Transakcje dotyczące opłacania kar, transakcje na rzecz organów rządowych wymierzających i pobierających lokalne, stanowe i federalne grzywny i mandaty za wykroczenia drogowe, zakłócanie porządku publicznego i naruszenie mienia;

p) Transakcje dotyczące opłat podatkowych lub na rzecz organów lokalnych, stanowych lub federalnych zajmujących się zarządzaniem finansami i podatkami, w tym poborem podatków i kar oraz nadzorem i wydatkowaniem środków. Tacy akceptanci obejmują organy szacujące wysokość podatku od nieruchomości, urzędy celne i skarbowe;

q) Transakcje dotyczące usług rządowych;

4.3 Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia w niniejszej Promocji wszelkich Kwalifikujących się Transakcji, które według naszego wyłącznego, ale uzasadnionego uznania, stanowią naruszenie Promocji, w tym między innymi: transakcji, które nie mają uzasadnienia handlowego, licznych transakcji dokonanych w celu sztucznego zwiększenia wolumenu Kwalifikujących się Transakcji lub transakcji, które nie przysparzają osobistych korzyści posiadaczowi Konta.

5. Prywatność i własność intelektualna

a. Przetwarzanie danych Uczestników jest regulowane przez Politykę Prywatności Paysafe Group Limited, którą można znaleźć na stronie Skrill (https://www.skrill.com/pl/kompletna-informacja-o-polityce-prywatnosci/). Skrill może wymagać dodatkowych danych w celu weryfikacji zgodności z niniejszymi Zasadami i Warunkami Promocji. Uczestnicy zgadzają się, aby niektóre ich dane osobowe (imię, inicjał nazwiska oraz kraj zamieszkania) zostały opublikowane w różnych kanałach marketingowych grupy Paysafe, w tym między innymi na naszych stronach internetowych, w e-mailach i na stronach mediów społecznościowych.

b) Na potrzeby Promocji uczestnicy udzielają Skrill oraz partnerom spółki niewyłącznej, ogólnoświatowej, wolnej od tantiem, niezbywalnej, nieodwołalnej licencji na kopiowanie, wykorzystywanie i wyświetlanie logo, znaku towarowego, nazwy handlowej lub innej własności intelektualnej (stosownie do przypadku), która może być publikowana w różnych kanałach marketingowych Paysafe Group, w tym między innymi, na naszych stronach internetowych, w wiadomościach e-mail i na stronach mediów społecznościowych.

6. Poufność

a. Informacje Poufne oznaczają wszelkie informacje, które są oznaczone jako „Poufne” lub powinny być uznawane za poufne ze względu na kontekst ujawniania lub charakter informacji; przy czym, bez uszczerbku dla ogólnej wymowy powyższego postanowienia, takie informacje jak plany biznesowe, dane, strategie, metody, listy klientów, specyfikacje techniczne, dane dotyczące transakcji oraz dane klientów uznaje się za informacje poufne.

b. W Okresie Promocji i po jego zakończeniu Skrill będzie wykorzystywać i powielać Informacje Poufne Uczestników wyłącznie dla celów niniejszej Promocji i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu oraz ograniczy ujawnianie Informacji Poufnych jedynie do tych swoich pracowników, konsultantów, doradców lub niezależnych wykonawców, którzy muszą je znać.

c. Niezależnie od powyższego ujawnienie przez Skrill Informacji Poufnych nie będzie uważane za naruszenie niniejszych Zasad Promocji w sytuacji, gdy wymaga tego prawo lub jest to konieczne dla potrzeb postępowania sądowego bądź administracyjnego.

Obowiązek zachowania poufności przedstawiony w niniejszym punkcie 6. nie ma zastosowania w stosunku do informacji, które (i) są lub staną się publicznie znane bez działania lub winy Skrill; (ii) były znane Skrill bez żadnych ograniczeń przed ich otrzymaniem od Uczestnika w związku z niniejszą Promocją, z jego własnych niezależnych źródeł, co może zostać udowodnione na podstawie pisemnych zapisów Skrill, a także nie zostały pozyskane, bezpośrednio lub pośrednio, od Uczestnika; (iii) Skrill otrzymuje od jakiejkolwiek strony trzeciej, o której wie, że ma prawo przekazywać takie informacje i nie jest zobowiązana do zachowania ich w tajemnicy; lub (iv) zostały opracowane niezależnie przez pracowników lub przedstawicieli Skrill pod warunkiem, że Skrill może wykazać, że ci sami pracownicy lub przedstawiciele nie mieli dostępu do Informacji Poufnych otrzymanych na mocy niniejszego dokumentu.

7. Środki Prawne

a) Jeżeli Użytkownik jest mieszkańcem poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, niniejszy zwrot gotówki(„Zwrot Gotówki”) jest oferowany Użytkownikowi („Użytkownik” lub „Uczestnik”) przez Skrill Limited, spółkę należycie zarejestrowaną zgodnie z prawem Anglii i Walii pod numerem 04260907, z siedzibą pod adresem floor 27, 25 Canada Square, London, England, E14 5LQ, UK, („Skrill Ltd”) autoryzowaną przez Financial Conduct Authority („FCA”) do emisji pieniądza elektronicznego z licencją nr 900001. Jeżeli użytkownik jest mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), zwrot gotówki jest oferowany przez Paysafe Payments Solutions Limited, spółkę należycie zarejestrowaną zgodnie z prawem Irlandii, pod numerem 626665, z siedzibą pod adresem 3rd floor, Kilmore House, Spencer Dock, Dublin 1 D01 YE64, Irlandia („PPSL”). PPSL jako instytucja pieniądza elektronicznego posiada zezwolenie wydane przez Centralny Bank Irlandii („CBI”) zgodnie z Rozporządzeniami Wspólnot Europejskich (w sprawie pieniądza elektronicznego) z 2011 roku. Zarówno Skrill Ltd, jak i PPSL określane są w niniejszym dokumencie jako „Skrill” (Skrill prowadzi działalność handlową jako Paysafe, NETELLER, Rapid Transfer i NETELLER Money Transfer).

b) Przystępując do niniejszej Promocji, Uczestnik wyraża zgodę na niniejsze Zasady i warunki Promocji.

c) Niniejsza Promocja nie dotyczy mieszkańców krajów, w których niniejsza Promocja może zostać uznana za nielegalną i/lub zabronioną przez prawo.

d) Skrill zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym czasie według własnego uznania lub do wprowadzenia zmian w niniejszej Promocji w dowolnym czasie według własnego uznania poprzez wysłanie pisemnego powiadomienia na adres e-mail podany przy rejestracji rachunku lub poprzez wprowadzenie zmian w Zasadach i Warunkach Promocji. Skrill zastrzega sobie prawo do modyfikacji, anulowania, zakończenia lub zawieszenia Promocji w całości lub w części, według własnego wyłącznego uznania, jeśli uzna, że Promocja nie może zostać przeprowadzona zgodnie z postanowieniami niniejszych Zasad i Warunków Promocji lub w przypadku wystąpienia wirusa, błędu komputerowego lub nieuprawnionej interwencji człowieka lub jakiejkolwiek innej przyczyny, która jest poza rozsądną kontrolą Skrill, która mogłaby naruszyć lub wpłynąć na administrację, bezpieczeństwo, bezstronność lub normalny przebieg Promocji.

e) Skrill zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z niniejszej Promocji, jeśli ma powody sądzić, że Uczestnik naruszył lub próbował naruszyć niniejsze Zasady i warunki lub Warunki korzystania z Konta Skrill (stosownie do przypadku), lub usiłował ominąć procedury bezpieczeństwa lub operacyjne.

f) Wszystkie decyzje podjęte przez Skrill są ostateczne i wiążące, a w ich sprawie nie będzie prowadzona dalsza korespondencja.

g) Skrill nie ponosi odpowiedzialności za: (1) błędne lub niedokładne informacje, w tym spowodowane przez Uczestnika, błędy w druku lub jakikolwiek sprzęt lub oprogramowanie związane z niniejszą Promocją lub w niej wykorzystywane; (2) awarie techniczne każdego rodzaju, w tym między innymi nieprawidłowe działanie, zakłócenia, przerwy w łączności na liniach telefonicznych lub usterki sprzętu bądź oprogramowania; (3) nieupoważnioną interwencję ludzką na jakimkolwiek etapie udziału w Promocji; (4) błędy techniczne lub ludzkie, które mogą wystąpić podczas zarządzania Promocją lub przetwarzania zgłoszeń; lub (5) obrażenia cielesne u osób lub szkody materialne, które mogą być spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, udziałem w Promocji lub otrzymaniem nagrody, jej użyciem bądź niewłaściwym wykorzystaniem.

h) Jeżeli Uczestnik mieszka poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, wszelkie kwestie i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszych Zasad i Warunków Promocji lub praw i obowiązków Uczestnika i naszych, stosownie do przypadku, w związku z niniejszą Promocją będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii, bez względu na obowiązujące przepisy norm kolizyjnych prawa międzynarodowego prywatnego (obowiązujące w Anglii lub innej jurysdykcji), które wymagałyby zastosowania przepisów prawa innego niż angielskie. Jeżeli Uczestnik mieszka na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wszelkie kwestie i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszego Zasad i warunków Promocji lub praw i obowiązków Uczestnika i naszych, w zależności od przypadku, w związku z niniejszą Promocją będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Irlandii, bez względu na obowiązujące przepisy norm kolizyjnych prawa międzynarodowego prywatnego (obowiązujące w Irlandii lub innej jurysdykcji), które wymagałyby zastosowania przepisów prawa innego niż irlandzkie.

i) Jeśli wystąpi jakakolwiek rozbieżność pomiędzy wersją przetłumaczoną a oryginalną angielską wersją niniejszych Zasad i Warunków Promocji, wersją rozstrzygającą będzie wersja angielska.

j) W zakresie dozwolonym przez prawo Skrill, jego przedstawiciele lub dystrybutorzy w żadnym wypadku nie będą odpowiedzialni ani zobowiązani do wypłaty Uczestnikowi lub potencjalnemu Uczestnikowi rekompensaty, ani nie przyjmą żadnej odpowiedzialności (bezpośredniej, pośredniej, specjalnej, przypadkowej, przykładowej, karnej lub następczej) za lub w związku z uczestnictwem (lub próbą uczestnictwa) w Promocji, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność wynika z jakiegokolwiek roszczenia opartego na umowie, gwarancji, czynie niedozwolonym (w tym zaniedbaniu), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub w inny sposób. Prawa ustawowe Uczestnika pozostają nienaruszone. Żadne postanowienie niniejszych Zasad i warunków Promocji nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób spowodowanej zaniedbaniem Skrill odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała, za oszustwo lub za jakąkolwiek inną sprawę, w przypadku której z mocy prawa odpowiedzialność nie może być wyłączona lub ograniczona.

k) Skrill nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu lub niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z Zasad i warunków Promocji, jeżeli takie opóźnienie lub niewykonanie wynika ze zdarzeń, okoliczności lub przyczyn pozostających poza jego kontrolą, takich jak m.in. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, niekorzystne warunki atmosferyczne, strajk, wojna (wypowiedziana lub nie), embargo, blokada, zakaz prawny, działania rządowe, zamieszki, powstanie, uszkodzenie, zniszczenie, opóźnienie lub odwołanie lotu lub innego transportu.

8. Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Promocji lub ogólnie naszych usług można się z nami skontaktować w dowolnym momencie. W tym celu należy wysłać wiadomość do Działu Obsługi Klienta za pośrednictwem opcji „Pomoc przez e-mail" na naszej stronie internetowej lub zadzwonić pod numer +44 203 308 2520.