Zasady i warunki promocji „Nagrody Skrill” („Zasady i Warunki Promocji”)

1. Wprowadzenie

1.1 PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI ZASADAMI I WARUNKAMI PROMOCJI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PROMOCJI. UDZIAŁ W PROMOCJI BĘDZIE TRAKTOWANY JAKO AKCEPTACJA NINIEJSZYCH ZASAD I WARUNKÓW ORAZ ZGODA NA NIE. NINIEJSZE ZASADY I WARUNKI ZAWIERAJĄ MIĘDZY INNYMI OGRANICZENIA PRAW UCZESTNIKA ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH MU ŚRODKÓW PRAWNYCH.

1.2 Jeżeli Uczestnik mieszka poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, niniejsza promocja („Promocja”) została przygotowana dla Uczestnika („Uczestnik”) przez Skrill Limited, spółkę zarejestrowaną w Anglii pod numerem 04260907, z siedzibą pod adresem 1st floor, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, UK, podlegającą nadzorowi brytyjskiego urzędu nadzoru finansowego Financial Conduct Authority (FCA) i posiadającą jego zezwolenie wydane na podstawie rozporządzenia o pieniądzu elektronicznym z 2011 r. (ang. Electronic Money Regulations 2011) na emisję pieniądza elektronicznego.

1.3 Jeżeli Uczestnik mieszka na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niniejsza Promocja została przygotowana dla Uczestnika przez Paysafe Payment Solutions Limited, spółkę należycie zarejestrowaną zgodnie z prawem Irlandii pod numerem 626665, z siedzibą pod adresem 3rd Floor, Kilmore House, Spencer Dock, Dublin 1 D01 YE64, Irlandia. Paysafe Payment Solutions Limited posiada zezwolenie wydane przez Centralny Bank Irlandii („CBI”) jako instytucja pieniądza elektronicznego zgodnie z Rozporządzeniami Wspólnot Europejskich z 2011 r. w sprawie pieniądza elektronicznego (ang. European Communities (Electronic Money) Regulations 2011).

1.4 Dla celów niniejszych Zasad i Warunków Promocji Paysafe Financial Services Limited oraz Skrill Limited są określane jako „Skrill”, „my” lub „nas”. (Skrill prowadzi działalność pod nazwami Paysafe, NETELLER, Rapid Transfer, NETELLER Money Transfer i Skrill Money Transfer).

1.5 O ile niniejsze Zasady i Warunki Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej, należy je czytać i interpretować łącznie z Warunkami korzystania z konta Skrill. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności lub niespójności pierwszeństwo będą miały niniejsze Zasady i Warunki Promocji (jedynie w takim zakresie, w jakim istnieje dana sprzeczność lub niespójność).

1.6 Terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszych Zasadach i Warunkach Promocji, będą miały znaczenie nadane im w Warunkach Korzystania z Konta Skrill.

Promocja

2. Skrill wyśle wybranym klientom wiadomość e-mail z zaproszeniem („E-mail z Zaproszeniem”) na podstawowy adres e-mail zarejestrowany na koncie Skrill w momencie rozpoczęcia Okresu Promocji. E-mail z Zaproszeniem będzie zawierał wcześniej ustalony cel dotyczący wielkości transakcji („Cel”). Uczestnicy, którzy osiągną swój Cel w okresie promocji, otrzymają jednorazową nagrodę pieniężną w wysokości 1% od całej* kwoty,którą wydali u Kwalifikujących się Sprzedawców („Nagroda Pieniężna” lub „Zwrot Gotówki”), a ta Nagroda Pieniężna zostanie im wypłacona w formie środków na koncie. Na przykład: jeżeli Celem jest1500€, a w momencie zamknięcia wybrany klient dokonał transakcji na kwotę 2000€, klient otrzyma nagrodę gotówkową w wysokości 1% całego wydanego wolumenu, tj. 20,00€(2000€ * 1% = 20,00€).

3. Nagroda Zwrotu Gotówki dla każdego Uczestnika jest ograniczona do maksymalnej wysokości €1 50 łącznie za wszystkie Kwalifikujące się Transakcje w Okresie Promocji.

Tylko Kwalifikujące się Transakcje (patrz 5) będą zaliczane na poczet Celu.

Skrill dołoży należytych starań, aby przekazać wszystkie Nagrody Zwrotu Gotówki na konto Skrill Uczestnika do 15 listopada 2022 r. do godz. 23:59 czasu brytyjskiego, bez uprzedzenia lub żądania. Skrill zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji Nagród Zwrotu Gotówki najpóźniej do 29 listopada 2022 r. do godziny 23:59 czasu brytyjskiego, jeśli będzie to konieczne.

Nagrody Zwrotu Gotówki są ostateczne i nie podlegają wymianie.

Okres Promocji

4. Promocja („Promocja”) trwa od 4 października 2022 r. od godz. 00:00 GMT do 1 listopada 2022 r. do godz. 23:59 GMT („Okres Promocji”).

Kryteria Kwalifikacyjne

5. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik musi spełnić następujące warunki:

a) posiadać zarejestrowane konto pieniądza elektronicznego w Skrill zgodnie z Warunkami Korzystania z Konta Skrill (KontoSkrill”);

b) otrzymać wiadomość E-mail z Zaproszeniem bezpośrednio od Skrill;

b) nie korzystać z konta Skrill do celów komercyjnych;

d) nie może być pracownikiem ani członkiem najbliższej rodziny pracownika jakiejkolwiek firmy należącej do grupy Paysafe. W celu uniknięcia wątpliwości termin „członek najbliższej rodziny” oznacza każdą osobę pozostającą z pracownikiem w którejkolwiek z poniższych relacji: a/ małżonek/małżonka i ich rodzice; b/ synowie i córki oraz ich małżonkowie; c/ rodzice oraz ich małżonkowie; d/ bracia i siostry oraz ich małżonkowie; e/ dziadkowie i wnuki oraz ich małżonkowie; f/ partnerzy domowi i ich rodzice, w tym partnerzy domowi osób wymienionych w punktach od a/ do g/ niniejszej definicji; oraz g/ osoby spokrewnione lub spowinowacone, których relacja z pracownikiem jest równoważna pokrewieństwu;

e) nie może być operatorem usług lub bezpośrednim członkiem rodziny operatora usług świadczonych jakiejkolwiek firmie należącej do grupy Paysafe;

f) mieć ukończone 18 lat;

g) nie mieszkać w kraju, w którym Skrill nie ma pozwolenia na oferowanie Kont.

Wyżej wymienione kryteria są określane zbiorczo jako „Kryteria Kwalifikacyjne”. Jeśli Uczestnik spełnia Kryteria Kwalifikacyjne, jest Uczestnikiem Kwalifikującym się dla celów niniejszej Promocji. Skrill zastrzega sobie prawo do zażądania od Uczestników przedstawienia dowodów potwierdzających spełnienie któregokolwiek lub wszystkich Kryteriów Kwalifikacyjnych i może według własnego uznania zdyskwalifikować każdego Uczestnika, jeśli dowody takie nie zostaną przedstawione w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Skrill lub jeśli Skrill (działając z należytą rozwagą) nie jest przekonany, że Kryteria Kwalifikacyjne zostały spełnione.

Kwalifikujące się Transakcje

6. Kwalifikujące się Transakcje to zakończone powodzeniem transakcje wysłania pieniędzy dokonane z konta Skrill Uczestnika do któregokolwiek z poniższych kwalifikujących się partnerów handlowych Skrill wymienionych w punkcie 7 Kwalifikujący się Partnerzy Handlowi, w Okresie Promocji ( „Kwalifikująca się Transakcja”).

Należy pamiętać że następujące transakcje nie są Kwalifikującymi się Transakcjami:

a) transakcje dokonane przy użyciu karty Net+ Prepaid Mastercard® Uczestnika;

b) transakcje wysyłania pieniędzy między osobami;

c) wpłaty na Konto Skrill uczestnika i wypłaty z tego konta;

d) transakcje pomiędzy kontami powiązanymi, w tym transakcje pomiędzy dwoma lub więcej powiązanymi kontami Skrill, niezależnie od statusu VIP któregokolwiek z posiadaczy tych kont;

e) transakcje z następującymi partnerami handlowymi Skrill („Wyłączeni Partnerzy Handlowi”): Ava Trade Ltd, Axicorp Financial Services Pty Ltd, NYMSTAR Ltd, Exness (.com), Exness (.eu), FX Pro (.com), FX Pro (global), International Capital (IC) Markets (global), Vantage (global), Pacific Union Limited, FP Markets LLC, FP Markets Ltd, OctaFx (global), Exinity (global), OctaFx, Bet 365, SBOBET, Matchbook, Triplebet limited, Sportmarket, Virtual Global Digital Services, 888

7. Skrill zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia dowolnych Kwalifikujących się Transakcji w niniejszej Promocji, które według własnego, ale uzasadnionego uznania uzna za nadużycie Promocji, w tym między innymi:

a) transakcje, które nie mają uzasadnienia handlowego;

b) wielokrotne transakcje, które są dokonywane w celu sztucznego zwiększenia wolumenu Kwalifikujących się Transakcji;

c) transakcje, które nie przynoszą osobistej korzyści posiadaczowi konta Skrill;

d) transakcje, które są zabronione zgodnie z punktem 11 Warunków Korzystania ze Skrill.

Kwalifikujący się Partnerzy Handlowi

8. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania Nagrody Zwrotu Gotówki na koniec Okresu Promocyjnego, gdy pomyślnie wyśle pieniądze do Kwalifikujących się Partnerów Handlowych. Zasadniczo wszyscy partnerzy handlowi akceptujący płatności Skrill kwalifikują się do udziału w programie, z wyjątkiem „Wykluczonych Partnerów Handlowych”, których wyszczególniono w punkcie 5. Prosimy pamiętać, że lista ta może ulec zmianie i możemy być zmuszeni do wykluczenia danego partnera handlowego, jeśli wyraźnie nas o to poprosi. Powiadomimy Uczestnika w wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail zarejestrowany na jego Koncie Skrill, w przypadku, gdy dany partner handlowy przestanie się kwalifikować. Wszelkie Kwalifikujące się Transakcje dokonane przed naszym powiadomieniem, że dany partner handlowy jest wykluczony z Promocji, będą uważane za Kwalifikujące się Transakcje dla celów niniejszej Promocji i będą jako takie rozliczane.

Prywatność i dane osobowe

9. Do niniejszej Promocji zastosowanie mają następujące postanowienia:

a. Przetwarzanie danych uczestników jest regulowane przez Politykę Prywatności Paysafe Group Limited, którą można znaleźć na stronie internetowej Skrill (https://www.skrill.com/privacypolicy/). W celu weryfikacji zgodności z niniejszymi Zasadami i Warunkami Promocji wymagane mogą być dodatkowe informacje. Uczestnicy zgadzają się, że niektóre z ich danych osobowych (imię, inicjał nazwiska oraz kraj, w którym mieszkają) mogą zostać opublikowane w różnych kanałach Skrill, w tym między innymi w wiadomościach e-mail, mediach społecznościowych i transmisjach online.

b. Na potrzeby Promocji uczestnicy udzielają Skrill oraz jego podmiotom powiązanym niewyłącznej, ważnej na całym świecie, wolnej od tantiem, nieprzekazywalnej i nieodwołalnej licencji na kopiowanie, wykorzystywanie i wyświetlanie logo, znaku towarowego, nazwy handlowej lub innej własności intelektualnej (stosownie do przypadku), która może być publikowana w różnych kanałach marketingowych Grupy Paysafe, w tym między innymi, na naszych stronach internetowych, w wiadomościach e-mail i na stronach mediów społecznościowych.

Poufność

10. Informacje poufne oznaczają wszelkie informacje, które są oznaczone jako „Poufne” lub powinny być uznawane za poufne ze względu na kontekst ujawniania lub charakter informacji; przy czym, bez uszczerbku dla ogólnej wymowy powyższego postanowienia, takie informacje jak plany biznesowe, dane, strategie, metody, listy klientów, specyfikacje techniczne, dane transakcyjne oraz dane klientów powinny być uznawane za informacje poufne.

11. W czasie trwania niniejszej Promocji Skrill wykorzystuje i powiela dane poufne Uczestników wyłącznie na potrzeby tej Promocji oraz wyłącznie w zakresie niezbędnym dla takich potrzeb, a także ogranicza dostęp do informacji poufnych wyłącznie do tych swoich pracowników, konsultantów, doradców lub niezależnych wykonawców, którzy muszą je znać.

12. Niezależnie od powyższego ujawnienie przez Skrill informacji poufnych nie będzie uważane za naruszenie niniejszych Zasad i Warunków Promocji w sytuacji, gdy wymaga tego prawo lub jest to konieczne dla potrzeb postępowania sądowego bądź administracyjnego.

13. Obowiązki zachowania poufności nie dotyczą informacji, które (i) są lub staną się publiczne w sposób inny niż na skutek działania lub winy Skrill; (ii) były znane Skrill bez żadnych zastrzeżeń przed otrzymaniem ich od uczestnika w związku z niniejszą Promocją, dzięki niezależnym źródłom, co może zostać udowodnione przez Skrill na podstawie pisemnych dokumentów, a także nie zostały uzyskane, bezpośrednio lub pośrednio, od Uczestnika; (iii) zostały otrzymane przez Skrill od dowolnej osoby trzeciej, o której Skrill ma uzasadnione powody sądzić, że jest prawnie upoważniona do przekazywania takich informacji i nie ma obowiązku zachowania ich w tajemnicy; lub (iv) zostały niezależnie opracowane przez pracowników lub przedstawicieli Skrill pod warunkiem, że Skrill może wykazać, że ci sami pracownicy lub przedstawiciele nie posiadali dostępu do Informacji Poufnych otrzymanych w ramach niniejszej Promocji.

Różne

14. Skrill zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym czasie według własnego wyłącznego uznania lub do wprowadzenia zmian w niniejszej Promocji w dowolnym czasie według własnego wyłącznego uznania poprzez wysłanie pisemnego powiadomienia na adres e-mail podany przy rejestracji konta lub poprzez wprowadzenie zmian w Zasadach i Warunkach Promocji. Skrill zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania, zakończenia lub zawieszenia Promocji w całości lub w części według własnego uznania, jeżeli uzna, że Promocja nie może być przeprowadzona zgodnie z niniejszym Zasadami i Warunkami Promocji. lub w przypadku wirusa, błędu komputerowego, nieuprawnionej ingerencji człowieka lub jakiejkolwiek innej przyczyny, na którą Skrill nie ma żadnego wpływu, a która mogłaby zakłócić lub wpłynąć na zarządzanie Promocją, jej, bezpieczeństwo, bezstronność lub prawidłowy przebieg.

15. Skrill zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestników z Promocji, jeśli Skrill ma powody sądzić, że dany Uczestnik:

a) naruszył lub próbował naruszyć niniejsze Zasady i Warunki Promocji, Warunki Korzystania z Konta Skrill lub Zasady i Warunki VIP, jeśli mają zastosowanie;

b) próbował obejść jakiekolwiek procedury bezpieczeństwa lub operacyjne

16. Wszystkie decyzje podejmowane przez Skrill są ostateczne oraz wiążące i nie będzie prowadzona dalsza korespondencja.

17. Skrill nie ponosi odpowiedzialności za żadne z poniższych działań:

a) błędne lub niedokładne informacje, spowodowane przez uczestników, błędy w druku lub jakikolwiek sprzęt lub programowanie związane z Promocją lub wykorzystywane w Promocji;

b) awarie techniczne każdego rodzaju, w tym między innymi nieprawidłowe działanie, zakłócenia, przerwy w łączności na liniach telefonicznych lub usterki sprzętu bądź oprogramowania;

c) nieupoważniona interwencja ludzka na jakimkolwiek etapie udziału w Promocji;

d) błąd techniczny lub ludzki, który może wystąpić podczas zarządzania Promocją lub przetwarzania zgłoszeń;

e) jakiekolwiek obrażenia lub szkody wyrządzone osobom lub mieniu, które mogą być spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, przez udział w Promocji lub otrzymanie, wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie jakiejkolwiek nagrody pieniężnej.

18. Skrill w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania uczestnikom ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, obrażenia ciała lub śmierć powstałe w wyniku wzięcia przez uczestnika udziału w Promocji, z wyjątkiem sytuacji, gdy są one spowodowane zaniedbaniem ze strony Skrill lub jej pracowników. Prawa ustawowe Uczestnika pozostają nienaruszone.

19. Skrill nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zaniechania w wykonywaniu jakichkolwiek obowiązków wynikających z Zasad i Warunków Promocji, jeśli takie opóźnienie lub zaniechanie wynika ze zdarzeń, okoliczności lub powodów znajdujących się poza rozsądną kontrolą Skrill, tj. pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, niekorzystnych warunków pogodowych, strajku, wojny (wypowiedzianej lub niewypowiedzianej), embarga, blokady, legalnego zakazu, działań rządowych, zamieszek, powstania, uszkodzenia, zniszczenia, opóźnienia lub odwołania lotu samolotem lub podróży innym środkiem transportu.

20. Jeżeli Uczestnik mieszka poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, wszelkie kwestie i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszych Zasad i Warunków Promocji lub praw i obowiązków Uczestnika i Skrill, stosownie do przypadku, w związku z niniejszą Promocją będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii, bez względu na obowiązujące przepisy norm kolizyjnych prawa międzynarodowego prywatnego (obowiązujące w Anglii lub innej jurysdykcji), które wymagałyby zastosowania przepisów prawa innego niż angielskie.

21. Jeżeli Uczestnik mieszka na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wszelkie kwestie i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszego Regulaminu Promocji lub praw i obowiązków uczestnika i Skrill, w zależności od przypadku, w związku z niniejszą Promocją będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Irlandii, bez względu na obowiązujące przepisy norm kolizyjnych prawa międzynarodowego prywatnego (obowiązujące w Irlandii lub innej jurysdykcji), które wymagałyby zastosowania przepisów prawa innego niż irlandzkie.

22. W razie rozbieżności między wersją przetłumaczoną i (oryginalną) wersją angielską niniejszych Warunków i Zasad Promocji obowiązuje wersja angielska.

23. W zakresie dozwolonym przez prawo Skrill, jego przedstawiciele lub dystrybutorzy w żadnym wypadku nie będą zobowiązani do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania Uczestnikowi lub potencjalnemu Uczestnikowi, a także nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności (bezpośredniej, pośredniej, specjalnej, przypadkowej, przykładowej, karnej lub wynikowej) za uczestnictwo (lub próbą uczestnictwa) w Promocji lub w związku z nią, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność wynika z jakiegokolwiek roszczenia opartego na umowie, gwarancji, czynie niedozwolonym (w tym zaniedbaniu), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub z jakiegokolwiek innego tytułu. Prawa ustawowe Uczestnika pozostają nienaruszone. Żadne z postanowień niniejszych Zasad i Warunków Promocji nie wyłącza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane zaniedbaniem ze strony Skrill, za oszustwo lub za jakąkolwiek inną kwestię, w przypadku której odpowiedzialność nie może być wyłączona lub ograniczona z mocy prawa.

24. Skrill nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu lub niewykonanie jakichkolwiek swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Zasad i Warunków Promocji, jeżeli takie opóźnienie lub niewykonanie wynika ze zdarzeń, okoliczności lub przyczyn pozostających poza racjonalną kontrolą Skrill, w tym między innymi pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, niekorzystnych warunków atmosferycznych, strajku, wojny (wypowiedzianej lub nie), embarga, blokady, zakazu prawnego, działań rządowych, zamieszek, powstania, uszkodzenia, zniszczenia, opóźnienia lub odwołania lotów lub innych środków transportu.

Skontaktuj się z nami

25. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej oferty Promocji lub naszych usług można się z nami skontaktować. W tym celu należy wysłać wiadomość do Działu Obsługi Klienta za pośrednictwem opcji „Wsparcie e-mail” na naszej stronie internetowej lub zadzwonić na numer telefonu +44 203 308 2520.