Umowa licencji dla użytkownika końcowego aplikacji mobilnej

Niniejsza Umowa licencji dla użytkownika końcowego („Umowa”) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem a Paysafe Holdings UK Limited*, spółką zarejestrowaną zgodnie z prawem Anglii i Walii pod numerem 03202517, z siedzibą pod adresem 1st floor, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, Wielka Brytania („Paysafe”, „my”, lub „nas”) (łącznie „Strony”).

POBRANIE, INSTALACJA LUB KORZYSTANIE Z APLIKACJI PAYSAFE OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK (A) POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ I ZROZUMIAŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ; (B) OŚWIADCZA, ŻE JEST PEŁNOLETNI I MOŻE ZAWRZEĆ WIĄŻĄCĄ UMOWĘ; ORAZ (C) AKCEPTUJE NINIEJSZĄ UMOWĘ I ZGADZA SIĘ BYĆ PRAWNIE ZWIĄZANY JEJ WARUNKAMI. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI, NIE MA PRAWA POBIERAĆ, INSTALOWAĆ I UŻYWAĆ NINIEJSZEJ APLIKACJI.

1. Definicje

Dla celów niniejszej Umowy terminy wymienione poniżej będą miały następujące znaczenie:
Usługa Paysafe” oznacza usługę Skrill i/lub usługę NETELLER, w zależności od przypadku;
Strony InternetowePaysafe” oznaczają https://www.skrill.com/en/, www.skrill.com/en-us/, oraz https://www.neteller.com/en;
Informacje o Ochronie Prywatności Paysafe” oznaczają Informację o Ochronie Prywatności Skrill, Informację o Ochronie Prywatności NETELLER oraz/lub Informacja o Ochronie Prywatności| Skrill USA, Inc.;

2. Zakres Licencji

a) Licencja Paysafe: Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy Paysafe udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej i niepodlegającej kopiowaniu licencji („Licencja”) na pobranie i zainstalowanie dowolnej aplikacji mobilnej Paysafe („Aplikacja Mobilna” lub „Aplikacja”) na jednym urządzeniu mobilnym, które użytkownik posiada lub kontroluje. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej wymaga posiadania konta w Paysafe i korzystania z niego zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, w tym z warunkami korzystania obowiązującymi dla odpowiedniej Usługi Paysafe. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane zgodnie z Informacjami o Ochronie Prywatności Paysafe

b) Licencje Osób Trzecich: Paysafe według własnego uznania może włączyć do Aplikacji funkcje i treści osób trzecich. Takie funkcje lub treści osób trzecich mogą podlegać oddzielnym zasadom i warunkom, o których Paysafe poinformuje użytkownika, jeśli będzie to możliwe.

3. Ograniczenia i zastrzeżenia Licencji

Użytkownik nie może:

a) Kopiować Aplikacji, chyba że jest to wyraźnie dozwolone w niniejszym dokumencie;
b) Modyfikować, tłumaczyć, adaptować lub w inny sposób tworzyć dzieł pochodnych lub ulepszeń Aplikacji, niezależnie od tego, czy podlegają one opatentowaniu;
c) Dokonywać inżynierii odwrotnej, dezasemblować, dekompilować, dekodować lub w inny sposób próbować uzyskać lub uzyskać dostęp do kodu źródłowego Aplikacji lub jakiejkolwiek jej części;
d) Wynajmować, wydzierżawiać, pożyczać, sprzedawać, udzielać sublicencji, cedować, rozpowszechniać, publikować, przenosić lub w inny sposób udostępniać Aplikację lub jakichkolwiek jej funkcje lub funkcjonalności jakiejkolwiek osobie trzeciej z jakiegokolwiek powodu, w tym poprzez udostępnianie Aplikacji w sieci, w której można uzyskać do niej dostęp przez więcej niż jedno urządzenie mobilne w dowolnym momencie; lub
e) Usuwać, wyłączać, obchodzić lub w inny sposób tworzyć lub wdrażać obejścia wszelkich zabezpieczeń przed kopiowaniem, zarządzaniem prawami lub funkcji bezpieczeństwa w Aplikacji lub chroniących Aplikację.

4. Zmiany do Umowy 

Paysafe zastrzega sobie prawo do zmiany, według własnego wyłącznego uznania, warunków niniejszej Umowy w dowolnym momencie według własnego racjonalnego uznania. Paysafe będzie publikować najbardziej aktualną wersję Umowy tutaj. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania. Użytkownik rozumie i zgadza się, że akceptacja warunków niniejszej Umowy lub korzystanie z Aplikacji Mobilnej po dacie opublikowania zmienionych warunków stanowi zgodę i akceptację zasad i warunków zawartych w niniejszej Umowie. Niezależnie od powyższego użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie zaktualizowanych warunków opublikowanych online dla danej Usługi Paysafe na dowolnej Stronie Internetowej Paysafe, nawet jeśli te zaktualizowane warunki pojawią się online na Stronach Internetowych Paysafe przed opublikowaniem ich w Aplikacji Mobilnej.

5. Aktualizacje

Paysafe może od czasu do czasu i według własnego uznania opracowywać i dostarczać aktualizacje Aplikacji, które mogą obejmować aktualizacje, korekty usterek, łaty i inne poprawki błędów i/lub nowe funkcje (zbiorczo „Aktualizacje”). Aktualizacje mogą również modyfikować lub usuwać w całości niektóre funkcje i funkcjonalności. Użytkownik zgadza się, że Paysafe nie ma obowiązku dostarczania jakichkolwiek Aktualizacji ani dalszego dostarczania lub włączania określonych funkcji lub funkcjonalności. W oparciu o funkcje urządzenia mobilnego (w tym między innymi połączenie internetowe, lokalizację lub inne), a następnie zastosowane ustawienia, gdy urządzenie mobilne jest połączone z Internetem:

(a) Aplikacja automatycznie pobierze i zainstaluje wszystkie dostępne Aktualizacje; lub

(b) Użytkownik może otrzymać powiadomienie lub monit o pobranie i zainstalowanie dostępnych Aktualizacji. Użytkownik niezwłocznie pobierze i zainstaluje wszystkie Aktualizacje oraz przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Aplikacja lub jej części mogą nie działać prawidłowo, jeśli tego nie zrobi. Użytkownik akceptuje również, że wszystkie Aktualizacje będą uważane za część Aplikacji i będą podlegać wszystkim warunkom niniejszej Umowy.

6. Brak włączonego serwisu i wsparcia

Paysafe może wprowadzać zmiany, aktualizacje, ograniczenia lub ulepszenia w Aplikacji Mobilnej w dowolnym czasie i według własnego wyłącznego uznania. Paysafe może zapewnić serwis i wsparcie dla Aplikacji Mobilnej, ale nie ma żadnego obowiązku świadczenia takich usług na rzecz użytkownika i może zakończyć świadczenie takich usług w dowolnym momencie bez powiadomienia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że producent urządzenia mobilnego i/lub (w stosownych przypadkach) odpowiedni dostawca systemu operacyjnego nie są zobowiązani do świadczenia jakichkolwiek usług serwisowych lub wsparcia w związku z Aplikacją Mobilną.

7. Wyłączenie Gwarancji

Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z usług Paysafe dostępnych w Aplikacji Mobilnej i samej Aplikacji Mobilnej odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika, a całe ryzyko związane z zadowalającą jakością, wydajnością, dokładnością i wysiłkiem spoczywa na użytkowniku. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo usługa Paysafe jest dostarczana „tak jak jest” i „tak jak jest dostępna”, bez jakiejkolwiek gwarancji, a my niniejszym wykluczamy jakiekolwiek wyraźne, dorozumiane lub ustawowe gwarancje i warunki w odniesieniu do usługi, w tym między innymi dorozumiane gwarancje i/lub warunki wartości handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, dokładności, spokojnego korzystania i nienaruszania praw osób trzecich. Nie gwarantujemy, że usługa będzie wolna od zakłóceń lub błędów ani że wady usługi zostaną naprawione. Żadne ustne lub pisemne informacje lub porady udzielone przez nas nie stanowią gwarancji. Jeśli usługa spowoduje jakiekolwiek usterki w urządzeniu mobilnym, użytkownik ponosi całkowity koszt wszystkich niezbędnych czynności serwisowych, napraw lub poprawek.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

W ZAKRESIE, W JAKIM NIE JEST TO ZABRONIONE PRZEZ PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU PAYSAFE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY OSOBOWE LUB CIELESNE, ANI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA SZKODY ZWIĄZANE Z UTRATĄ ZYSKÓW, UTRATĄ DANYCH, UTRATĄ URZĄDZENIA, PRZERWĄ W DZIAŁALNOŚCI LUB INNYMI SZKODAMI LUB STRATAMI HANDLOWYMI, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUGI LUB ZWIĄZANE NIMI, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY I NIEZALEŻNIE OD TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI (UMOWNA, Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB INNEJ) I NAWET JEŚLI FIRMA PAYSAFE ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

9. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, chronić i zwolnić z odpowiedzialności firmę Paysafe i jej członków zarządu, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli, podmioty stowarzyszone, następców i cesjonariuszy z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, braków, roszczeń, działań, wyroków, ugód, odsetek, nagród, kar, grzywien, kosztów lub wydatków wszelkiego rodzaju, w tym uzasadnionych opłat prawnych i kosztów sądowych, wynikających z lub związanych z korzystaniem lub niewłaściwym korzystaniem z Aplikacji mobilnej lub naruszeniem niniejszej Umowy przez użytkownika.

10.Bezpieczeństwo

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego konta Paysafe i urządzenia mobilnego. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich danych logowania Paysafe i/lub funkcji silnego uwierzytelniania klienta. Dodatkowo użytkownik jest również odpowiedzialny za wszelkie działania, które mają miejsce na jego koncie użytkownika Paysafe.

11. Rozwiązanie Umowy

Okres obowiązywania Licencji rozpoczyna się w momencie pobrania/zainstalowania Aplikacji Mobilnej przez użytkownika i będzie trwał do momentu jej wypowiedzenia przez użytkownika lub przez nas. Paysafe ma prawo wypowiedzieć prawa użytkownika wynikające z niniejszej Umowy bez uprzedzenia, jeśli użytkownik nie będzie spełniać jakichkolwiek warunków niniejszej Umowy lub jakichkolwiek obowiązujących warunków użytkowania.  Po rozwiązaniu Umowy użytkownik zobowiązany będzie zaprzestać korzystania z Aplikacji Mobilnej i zniszczyć wszystkie kopie, pełne lub częściowe, Aplikacji Mobilnej.

12. Klauzula salwatoryjna

Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszej Umowy jest lub stanie się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, zostanie ono zmodyfikowane w minimalnym zakresie niezbędnym do uczynienia go ważnym, zgodnym z prawem i wykonalnym. Jeżeli taka modyfikacja nie jest możliwa, odpowiednie postanowienie lub jego część zostaną uznane za usunięte. Jakakolwiek modyfikacja lub usunięcie postanowienia lub postanowienia częściowego na mocy niniejszej klauzuli nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałej części niniejszej Umowy.

13. Obowiązujące Prawo

13.1. Niniejsza Umowa oraz wszelkie spory lub roszczenia (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) wynikające z Umowy, jej przedmiotu lub formy bądź w związku z nimi będą regulowane i interpretowane zgodnie z (i) prawem Anglii i Walii, w przypadku klientów Skrill, PPSL i PFSL, oraz (ii) prawem Florydy, w przypadku klientów Skrill USA, Inc.

13.2. Każda ze Stron nieodwołalnie zgadza się, że: (i) w przypadku klientów Skrill i PFSL, sądy Anglii i Walii mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń (w tym sporów lub roszczeń pozaumownych); (ii) w przypadku klientów PPSL, sądy Irlandii mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń (w tym sporów lub roszczeń pozaumownych); oraz (iii) w przypadku klientów Skrill USA, Inc. sądy Florydy mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń (w tym sporów lub roszczeń pozaumownych), w każdym przypadku wynikających z niniejszej Umowy, jej przedmiotu lub zawarcia bądź lub w związku z nimi.

*Paysafe Holdings UK Limited jest częścią grupy spółek Paysafe i jest podmiotem stowarzyszonym Skrill Limited, spółki zarejestrowanej w Anglii i Walii pod numerem 4260907 z siedzibą pod adresem 2 Gresham Street, 1st Floor, London, EC2V 7AD, Anglia (działającej pod nazwą handlową „Skrill”), Paysafe Financial Services Limited, spółki zarejestrowanej w Anglii i Walii pod numerem 4478861 z siedzibą pod adresem 2 Gresham Street, 1st Floor, London, EC2V 7AD, Anglia (działająca pod nazwami handlowymi „PFSL” i „NETELLER”), Paysafe Payment Solutions Limited, spółka zarejestrowana w Irlandii pod numerem 626665 z siedzibą pod adresem 3rd floor, Kilmore House, Spencer Dock, Dublin 1, D01 YE64, Irlandia (działająca pod nazwami handlowymi „PPSL”, „Skrill” i „NETELLER”) oraz Skrill USA, Inc. spółką zarejestrowaną w stanie Delaware, USA, z adresem biznesowym 5335 Park Gateway, 4 piętro, Jacksonville, FL, 32256.