Licenční smlouva s koncovým uživatelem mobilní aplikace

Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem mobilní aplikace („smlouva“) tvoří závaznou právní dohodu mezi vámi a společností Paysafe Holdings UK Limited*, společností řádně registrovanou podle práva Anglie a Walesu pod číslem společnosti 03202517, se sídlem na adrese 1st floor, 2 Gresham Street, Londýn, EC2V 7AD, Spojené království („Paysafe“, „my“ nebo „námi“) (společně „strany“).

STAŽENÍM, INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM APLIKACE PAYSAFE (A) POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI TUTO SMLOUVU PŘEČETLI A ROZUMÍTE JÍ; (B) PROHLAŠUJETE, ŽE JSTE PLNOLETÍ A MŮŽETE UZAVŘÍT ZÁVAZNOU SMLOUVU; A (C) PŘIJÍMÁTE TUTO SMLOUVU A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE JEJÍMI PODMÍNKAMI PRÁVNĚ VÁZÁNI. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, APLIKACI NESTAHUJTE, NEINSTALUJTE A NEPOUŽÍVEJTE.

1. Definice

Pro účely této smlouvy mají níže uvedené pojmy následující významy:
Služba Paysafe“ označuje službu Skrill a/nebo službu NETELLER, podle okolností;
Webové stránkyPaysafe“ znamenají https://www.skrill.com/en/, www.skrill.com/en-us/, a https://www.neteller.com/en;
Oznámení o ochraně osobních údajů Paysafe“ znamená Oznámení o ochraně osobních údajů Skrill, Oznámení o ochraně osobních údajů NETELLER a/nebo Oznámení o ochraně osobních údajů| Skrill USA, Inc.;

2. Rozsah licence

a) Licence Paysafe: V souladu s podmínkami této smlouvy vám společnost Paysafe uděluje omezenou, nevýhradní, nepřenosnou a nekopírovatelnou licenci („licence“) ke stažení a instalaci jakékoli mobilní aplikace Paysafe („mobilní aplikace“ nebo „aplikace“) na jednom mobilním zařízení, které vlastníte nebo spravujete. Používání mobilní aplikace vyžaduje, abyste měli účet u společnosti Paysafe a používali jej v souladu s podmínkami této smlouvy a podmínkami používání platnými pro příslušnou službu Paysafe. Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Oznámeními o ochraně osobních údajů společnosti Paysafe.

b) Licence třetích stran: Společnost Paysafe může dle svého uvážení do aplikace zahrnout funkce a obsah třetích stran. Tyto funkce nebo obsah třetích stran mohou podléhat samostatným podmínkám, které vám společnost Paysafe sdělí, pokud je to možné.

3. Omezení licence

Nesmíte:

a) kopírovat Aplikaci, s výjimkou případů, kdy je to tímto výslovně povoleno;
b) pozměňovat, překládat, upravovat nebo jinak vytvářet odvozená díla nebo vylepšení aplikace, ať už jsou patentovatelná nebo ne;
c) provádět zpětné inženýrství, rozebírat, dekompilovat, dekódovat nebo se jinak pokoušet získat zdrojový kód aplikace nebo jakékoli její části nebo k nim získat přístup;
d) Pronajímat, půjčovat, prodávat, poskytovat sublicence, postupovat, distribuovat, zveřejňovat, převádět nebo jinak zpřístupňovat aplikaci nebo jakékoli její funkce či vlastnosti jakékoli třetí straně, a to z jakéhokoli důvodu, včetně zpřístupnění aplikace v síti, kde k ní může mít přístup více než jedno mobilní zařízení zároveň; nebo
e) odstranit, vypnout, obejít nebo jinak vytvořit či implementovat jakékoli řešení ochrany proti kopírování, správy práv nebo bezpečnostních funkcí v aplikaci nebo na její ochranu.

4. Změny smlouvy 

Společnost Paysafe si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky této smlouvy podle vlastního uvážení. Společnost Paysafe zveřejní nejaktuálnější verzi této Smlouvy  zde. Tyto změny nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že přijetí podmínek této smlouvy nebo používání mobilní aplikace po datu zveřejnění odlišných podmínek znamená, že souhlasíte s podmínkami obsaženými v této smlouvě a přijímáte je. Bez ohledu na výše uvedené jste odpovědní za dodržování aktualizovaných podmínek zveřejněných online pro příslušnou službu Paysafe na kterékoli z webových stránek Paysafe, a to i v případě, že se tyto aktualizované podmínky objeví online na webových stránkách Paysafe před jejich zveřejněním v mobilní aplikaci.

5. Aktualizace

Společnost Paysafe může čas od času podle svého uvážení vyvíjet a poskytovat aktualizace aplikace, které mohou zahrnovat upgrady, opravy chyb, záplaty a jiné opravy chyb a/nebo nové funkce (souhrnně „aktualizace“). Aktualizace mohou také pozměnit nebo zcela odstranit některé funkce a vlastnosti. Souhlasíte s tím, že společnost Paysafe není povinna poskytovat jakékoli aktualizace ani nadále poskytovat či umožňovat jakékoli konkrétní funkce nebo vlastnosti. Na základě funkcí vašeho mobilního zařízení (mimo jiné včetně připojení k internetu, určování polohy nebo jiných) a následně aplikovaných nastavení, když je vaše mobilní zařízení připojeno k internetu, buď:

(a) Aplikace se automaticky stáhne a nainstaluje všechny dostupné aktualizace; nebo

(b) Můžete obdržet upozornění nebo být vyzváni ke stažení a instalaci dostupných aktualizací. Neprodleně si stáhnete a nainstalujete všechny aktualizace a berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud tak neučiníte, aplikace nebo její části nemusí řádně fungovat. Dále souhlasíte s tím, že všechny aktualizace budou považovány za součást aplikace a budou podléhat všem podmínkám této smlouvy.

6. Žádná údržba a podpora není v ceně

Společnost Paysafe může kdykoli a podle vlastního uvážení zavést změny, aktualizace, omezení nebo vylepšení mobilní aplikace. Společnost Paysafe může poskytovat údržbu a podporu pro mobilní aplikaci, ale nemá žádné závazky poskytovat vám tyto služby a může je kdykoli bez předchozího upozornění ukončit. Berete na vědomí, že výrobce vašeho mobilního zařízení a/nebo (případně) příslušný poskytovatel operačního systému nemají žádnou povinnost poskytovat jakékoli služby údržby nebo podpory v souvislosti s mobilní aplikací.

7. Odmítnutí záruk

Výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že používání služeb Paysafe dostupných v mobilní aplikaci a mobilní aplikace samotné je na vaše výhradní riziko a veškeré riziko ohledně uspokojivé kvality, výkonu, přesnosti a úsilí nesete vy. V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy je služba Paysafe poskytována „tak, jak je“ a „tak, jak je k dispozici“, bez jakýchkoli záruk, a tímto se vzdáváme všech záruk a podmínek týkajících se služby, ať už výslovných, předpokládaných nebo zákonných, včetně mimo jiné předpokládaných záruk a/nebo podmínek prodejnosti, uspokojivé kvality, vhodnosti pro určitý účel, přesnosti, klidného užívání a neporušování práv třetích stran. Nezaručujeme, že nedojde k zásahům do služby, že bude bezchybná a že budou odstraněny její vady. Žádné ústní ani písemné informace nebo rady poskytnuté z naší strany nezakládají záruku. Pokud tato služba způsobí jakékoli závady na vašem mobilním zařízení, přebíráte veškeré náklady na nezbytný servis, opravu nebo nápravu.

8. Omezení odpovědnosti

V ROZSAHU, KTERÝ NENÍ ZAKÁZÁN ZÁKONEM, SPOLEČNOST PAYSAFE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ NEBO ZA ÚJMU NA ZDRAVÍ, ANI ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VČETNĚ, MIMO JINÉ, ŠKOD ZA ZTRÁTU ZISKU, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU ZAŘÍZENÍ, PŘERUŠENÍ PROVOZU NEBO JAKÉKOLI JINÉ OBCHODNÍ ŠKODY NEBO ZTRÁTY, KTERÉ VZNIKLY V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT SLUŽBU, AŤ UŽ BYLY ZPŮSOBENY JAKKOLI, BEZ OHLEDU NA TEORII ODPOVĚDNOSTI (SMLOUVA, DELIKT NEBO JINÉ), A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST PAYSAFE BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA.

9. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že společnost Paysafe a její vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, zástupce, přidružené společnosti, nástupce a postupníky odškodníte, ochráníte a zbavíte odpovědnosti za veškeré ztráty, škody, závazky, nedostatky, nároky, žaloby, rozsudky, vyrovnání, úroky, odměny, pokuty, náklady nebo výdaje jakéhokoli druhu, včetně přiměřených právních poplatků a soudních výloh, které vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s vaším používáním nebo zneužíváním mobilní aplikace nebo porušením této smlouvy.

10. Bezpečnost

Za bezpečnost svého účtu Paysafe a svého mobilního zařízení odpovídáte výhradně vy sami. Nesete plnou odpovědnost za zachování důvěrnosti svých přihlašovacích údajů Paysafe a/nebo funkcí silného ověření zákazníka. Navíc jste také zodpovědní za všechny činnosti, ke kterým dochází pod vaším uživatelským účtem Paysafe.

11. Ukončení

Doba platnosti licence začíná okamžikem stažení/instalace mobilní aplikace a trvá, dokud ji vy nebo my neukončíme. Společnost Paysafe má právo ukončit vaše práva vyplývající z této smlouvy bez předchozího upozornění, pokud nedodržíte některou z podmínek této smlouvy nebo některou z platných podmínek používání.  Po ukončení smlouvy musíte přestat používat mobilní aplikaci a zničit všechny úplné nebo částečné kopie této mobilní aplikace.

12. Oddělitelnost

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení nebo dílčí ustanovení této smlouvy neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, považuje se za pozměněné v minimálním rozsahu nezbytném k tomu, aby bylo platným, zákonným a vymahatelným. Pokud taková úprava není možná, považuje se příslušné ustanovení nebo jeho část za vypuštěné. Jakákoli změna nebo vypuštění ustanovení nebo jeho části podle tohoto článku nemá vliv na platnost a vymahatelnost zbytku této smlouvy.

13. Rozhodné právo

13.1. Tato smlouva a veškeré spory nebo nároky (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo s jejím předmětem či vznikem se řídí a vykládají v souladu s (i) právem Anglie a Walesu pro zákazníky společností Skrill, PPSL a PFSL a (ii) právem státu Florida pro zákazníky společnosti Skrill USA, Inc.

13.2. Každá strana neodvolatelně souhlasí s tím, že: (i) v případě zákazníků společnosti Skrill a společnosti PFSL mají výlučnou pravomoc k řešení jakýchkoli sporů nebo nároků (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) soudy v Anglii a Walesu; (ii) v případě zákazníků společnosti PPSL mají výlučnou pravomoc k řešení jakýchkoli sporů nebo nároků (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) soudy Irska; a (iii) v případě zákazníků společnosti Skrill USA, Inc. mají výlučnou pravomoc k řešení jakýchkoli sporů nebo nároků (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) soudy Floridy, v každém případě vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, s jejím předmětem nebo vznikem.

*Paysafe Holdings UK Limited je součástí skupiny společností Paysafe Group a je pobočkou společností Skrill Limited, společnosti registrované v Anglii a Walesu s číslem společnosti 4260907 a se sídlem na adrese 2 Gresham Street, 1st Floor, Londýn, EC2V 7AD, Anglie (obchodující pod názvem „Skrill“), Paysafe Financial Services Limited, společnosti registrované v Anglii a Walesu s číslem společnosti 4478861 a se sídlem na adrese 2 Gresham Street, 1st Floor, Londýn, EC2V 7AD, Anglie (obchodující jako „PFSL“ a „NETELLER“), Paysafe Payment Solutions Limited, společnosti registrované v Irsku s číslem společnosti 626665 a se sídlem na adrese 3rd floor, Kilmore House, Spencer Dock, Dublin 1, D01 YE64, Irsko (obchodující jako „PPSL“, „Skrill“ a „NETELLER“) a Skrill USA, Inc., společnosti založené v Delaware, USA, s obchodní adresou 5335 Park Gateway, 4th floor, Jacksonville, FL, 32256.